Page 1

Bedo__1.pdf

1

15/2/2561 BE

21:27

1


Vol.01 JAN-FEB 2018

THAI HAPPINESS

EDITOR’S TALK แม้จะก้าวพ้นเดือนแรกของปีมาแล้ว แต่คงไม่สายเกินไป ส�ำหรับการส่งความสุขปีใหม่แด่คนไทยทุกคน คงไม่มใี ครปฏิเสธว่า เราทุกคนต่างต้องการ “มีความสุข” หาก แต่ความสุขของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป รวมทัง้ นิยามหรือ ตัวชีว้ ดั ความสุขก็แตกต่างกันด้วย ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเดียวในโลกทีว่ ดั ความเจริญของ ประเทศโดยการวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) แทนการวัดการพัฒนาด้วยผลิตภัณฑ์มวล รวมประชาชาติ ดังทีก่ ล่าวกันว่า “ความสุขของประชาชนส�ำคัญ กว่าผลผลิตรวมของประชาชาติ -Gross National Happiness is more important than Gross National Product.” โดย หนึง่ ในสีห่ ลักการส�ำคัญของการวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ คือ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Conservation of the Environment) การพัฒนาประเทศไม่วา่ ด้านใด ก็ตาม ต้องไม่ทำ� ลายความสมดุลระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ ดังนัน้ ในฐานะทีส่ ำ� นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อ�ำนวยการ สพภ.

และสิง่ แวดล้อม จึงได้รบั มอบหมายจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้ทำ� การศึกษาและพัฒนา ตัวชีว้ ดั ความสุขมวลรวมของชุมชน (GCH - Gross Community Happiness) สพภ. จึงได้จดั การประชุมระดมความคิดเห็น “การ สร้างเครือข่ายด้านการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ กรณีจงั หวัดน่าน” เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2560 ณ จังหวัดน่าน มีขอ้ สรุปว่า จะใช้พนื้ ที่ อ.สันติสขุ เป็นพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง ในการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน - GCH Gross Community Happiness ภายใต้หลักการ GNH – Gross National Happiness ที่จะเป็นข้อมูลสะท้อนให้เห็นในมิติ ความสุขของประชาชน จึงขอเชิญชวน ส่งข้อมูล แนวคิด และความเห็น เพือ่ ร่วมกัน พัฒนาตัวชีว้ ดั ความสุขมวลรวมของชุมชน มาที่ BEDO Magazine ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ชัน้ 9 เลขที่ 120 หมูท่ ี่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง ทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 นะคะ

บรรณาธิการ นางจุฬารัตน์ นิรต ั ศ ิ ยกุล ทีป ่ รึกษา นายอุทย ั เอือ ้ อารียจ ์ ต ิ , ดร.ธนิต ชังถาวร จัดท�ำโดย ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง ่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 7800 แฟกซ์ 0 2143 9202 เว็บไซต์ www.bedo.or.th www.facebook/BedoThailand ผลิ ต โดย บริ ษั ท บอสฟอรั ส จ� ำ กั ด 9/2 ซอยลาดพร้ า ว 101 ซอย 44 หมู ่ บ ้ า นเสรี แขวงคลองจั่ น เขตบางกะปิ กรุ ง เทพฯ 10240 โทร. 0 2736 8646, 08 6313 8853 แฟกซ์ 0 2731 4195

2

Bedo__2-3.indd 2

19/2/2561 BE 14:00


03

CONTENTS P.4

P.14

P.22

INTERVIEW

P.8

ส่งความสุขแก่คนไทย จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

THAI HAPPINESS

“ความสุขประชาชน คือ ความ สุขประเทศไทย”

P.16

CELEB TALK

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต กับศูนย์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน

LIKE & SHARE

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งคืนนกกระเรียนสู่ป่า

BIOECONOMY FOCUS พลังชุมชน สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ

P.10

LEARN AROUND

P.12

BIOGANG

ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ บ้านวังส้มซ่า พิษณุโลก

ความท้าทายการจัดการเรียน รู้ในศตวรรษที่ 21

P.18

BIODIVERSITY

P.20

POWER GEN

P.24

INSPIRE FROM NATURAL

P.26

BULLETIN

แมลงไทย สร้างเศรษฐกิจ

ข้าวใหม่ ปลามัน อัมพวา

รวยบุญ รวยธรรมชาติ

3

Bedo__2-3.indd 3

15/2/2561 BE 10:18


4

Bedo__4-7.indd 4

15/2/2561 BE 10:19


5

Bedo__4-7.indd 5

15/2/2561 BE 10:19


6

Bedo__4-7.indd 6

15/2/2561 BE 10:19


รูปแบบต้างๆ 6.มีการจัดสรรพื้นที่ท�ำกินให้แก่

กฎหมาย

7

Bedo__4-7.indd 7

19/2/2561 BE 21:56


8

Bedo__8-9.indd 8

15/2/2561 BE 10:19


9

Bedo__8-9.indd 9

15/2/2561 BE 10:19


คุณเผอิญ พงษ์สช ี มพู

Bedo__10-11.indd 10

15/2/2561 BE 10:20


Bedo__10-11.indd 11

15/2/2561 BE 10:20


12

Bedo__12-13.indd 12

15/2/2561 BE 10:20


biogang.net

@biogang

www.biogang.net

13

Bedo__12-13.indd 13

15/2/2561 BE 10:20


14

Bedo__14-15.indd 14

15/2/2561 BE 10:21


ดร.นพดล ได้รับเชิญจากหลายมหาวิทยาลัย ในและต่างประเทศให้นำ� เสนอหลักการที่ทำ� ให้ได้ ผลส�ำรวจที่มีความแม่นย�ำคลาดเคลื่อนน้อยกว่า ร้อยละ 1 ในการท�ำนายผลการลงประชามติรับ ร่างรัฐธรรมนูญล่วงหน้า 2 สัปดาห์ด้วยขนาด ตัวอย่างเพียง 1 พันคนเศษ โดยส�ำรวจพบคนจะ ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 60.5 ผลจริงร้อยละ 59.4 และส�ำรวจพบคนจะเห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 61.5 ผลจริงร้อยละ 61.4 อ้างอิงใน http://www.innnews.co.th/shownews/ show?newscode=715707 นี่ คื อ หลั ก ฐาน ประกันความเชีย่ วชาญด้านการส�ำรวจทีแ่ ม่นย�ำใน การวัดสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ของประชาชน (Intangible Things Measurement) รวมไปถึงการวัดความ สุข โดยได้รับเชิญจากรัฐบาลภูฏาน บรรยายด้าน ระเบียบวิธีการวัดความสุขคนไทย ณ ศูนย์ภูฏาน ศึกษา ประเทศภูฏาน ถึงสองครั้ง ความสุข เป็นค�ำสั้นๆ 2 พยางค์แต่มีความ หมายมากมายที่ ป ระชาชนนึ ก ถึ ง แตกต่ า งกั น ดร.นพดล จึงได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้วยดีกรีด้าน ระเบียบวิธีวิจัยที่จบมาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The University of Michigan) บูรณาการผสม ผสานความรูด้ า้ นเศรษฐศาสตร์และนโยบายสังคม จาก มหาวิทยาลัย คอร์แนล (Cornell University) และความรู้ดีกรีด้านการบริหารจัดการนโยบาย สาธารณะที่เน้นประเมินยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ จาก มหาวิทยาลัยจอร์ชทาวน์ (Georgetown University) วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกาท�ำการ สอบถามความสุขของประชาชนแต่ละคนว่า ความ สุขคืออะไร อะไรท�ำให้ประชาชนมีความสุข จนได้ ความหมายรวมและประดิษฐ์ค�ำขึ้นมาสะท้อนถึง ความสุขของประชาชนคือความสุขประเทศไทยว่า ความสุขมวลรวม (Gross Happiness) โดยใช้ค�ำ นิยามความสุขว่า ความสุขคือความรูส้ กึ ทีม่ ากกว่า ความพึงพอใจ ทั้งในมิติของความเข้มข้น ความ สม�ำ่ เสมอ ไม่ขนึ้ ลงและเปลีย่ นแปลงได้อย่างง่ายดาย หากขึน้ ลงและเปลีย่ นแปลงบ่อยจะถูกลดระดับมาสู่ ความพึงพอใจ ทีย่ งั ไปไม่ถงึ ขัน้ ของความสุข “อะไรท�ำให้ประชาชนมีความสุข” ดร.นพดล ได้อธิบายถึงโมเดลวัดความสุขว่า มีปัจจัยที่ท�ำให้ ประชาชนมีความสุข อาทิเช่น การได้เห็นคนไทย เป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้ชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงแท้จริง ความสัมพันธ์ของคน ในครอบครั ว ความสั ม พั น ธ์ ข องคนในชุ ม ชน เศรษฐกิจที่รวมถึงเงินในกระเป๋าของประชาชน วัฒนธรรมประเพณี สุขภาพกาย สุขภาพใจ และ ที่ส�ำคัญคือ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ ความหลากหลายทางชีวภาพ” จากการจัดอันดับความสุขประชาชนระดับ จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศเมื่ อ 5 ปี ที่ แ ล้ ว พบว่ า แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่คนมีความสุขมากที่สุด และจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขมากในอันดับ ต้นๆ เพราะมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความ หลากหลายทางชีวภาพทางธรรมชาติเป็นหลัก มี วิถีชีวิตชาวบ้านเป็นชุมชนที่สงบ มีความสัมพันธ์ ที่ดีของผู้คนในชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลมีไมตรีจิต ต่อกันมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง มี ค วามภู มิ ใ จในประวั ติ ศ าสตร์ ข องคนท้ อ งถิ่ น มีความเป็นเมืองและวัตถุนิยมน้อยถึงปานกลาง แต่จังหวัดใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต สมุ ท รปราการ กลั บ เป็ น จั ง หวั ด ที่ ป ระชาชน มีความสุขน้อย แต่ ก ารจั ด อั น ดั บ ล่ า สุ ด เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว พบว่ า สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสุข มากทีส่ ดุ ด้วยปัจจัยส�ำคัญของการมีเวทีประชาคม คนในชุมชนต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยัง คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความหลาก หลายทางชีวภาพทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยส�ำคัญอืน่ ๆ ร่วมประกอบในโมเดลความ สุขชุมชนมวลรวม (Gross Community Happiness, GCH) ด้วยความสมดุลของการพัฒนาที่ไม่ สุดโต่งทางด้านวัตถุนิยมจนเกินความพอดี

อย่างไรก็ตาม ดร.นพดล กรรณิกา กล่าวปิด ท้ายว่า เพื่อ “คืนความสุข” ให้กับประชาชนและ รักษาไว้อย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช. โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ น โ ย บ า ย ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มโดย พล.อ.สุร ศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่า การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และนางจุฬารัตน์ นิ รั ติ ศ ยกุ ล ผู ้ อ� ำ นวยการ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นา เศรษฐกิ จ จากฐานชี ว ภาพ ในฐานะเป็ น ฝ่ า ย อ�ำนาจรัฐ (State Power) ในการขับเคลื่อนเรื่อง ใหญ่ ๆ ของประเทศที่ ต ้ อ งเดิ น ไปด้ ว ยความ สมานฉันท์กับภาคประชาสังคม (Non-State Power) ผูอ้ ยูใ่ กล้ชดิ กับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากฐานชีวภาพจึงจะท�ำให้บรรลุ ความส�ำเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้ดว้ ยดี ในการท�ำให้ ความสุขประชาชน คือ ความสุข ประเทศไทย

15

Bedo__14-15.indd 15

15/2/2561 BE 10:22


16

Bedo__16-17.indd 16

15/2/2561 BE 10:22


17

Bedo__16-17.indd 17

15/2/2561 BE 10:22


18

Bedo__18-19.indd 18

15/2/2561 BE 10:23


19

Bedo__18-19.indd 19

19/2/2561 BE 15:22


20

Bedo__20-21.indd 20

15/2/2561 BE 10:23


แม้ว่า รวยบุญ จะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นแต่ถือได้ว่าเป็นของดีเมืองน่านที่ก่อเกิดแรง บันดาลใจมาจากคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นถึงยุคแห่งการปรับเปลี่ยน คิด และสร้างสรรค์เพื่อ ให้เกิดการรักษาอย่างยั่งยืน ใช้ช่วงเวลา ใช้โอกาส ใช้ความรู้ ในการรื้อฟื้นทรัพยากรที่มี อยูอ่ ย่างน้อยนิดให้กลับคืน ค�ำนึงถึงสิง่ ทีม่ คี ณ ุ ค่าในท้องถิน่ และมองเห็นการสร้างมูลค่าที่ จะเกิดขึ้นได้ ท�ำให้เกิดการหวงแหนในทรัพยากร เกิดการปลูกเพื่อรักษาให้สิ่งมีคุณค่านี้ คงอยู่เพื่อส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น 21

Bedo__20-21.indd 21

15/2/2561 BE 10:23


22

Bedo__22-23.indd 22

15/2/2561 BE 10:24


แนวร่ ว มที่ เ ป็ น ชุ ม ชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกีย่ วข้องไปจนถึงภาคเอกชนทีจ่ ะเข้ามาช่วยอุม้ ชู ดูแล เพราะเป็นการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติที่ จะช่วยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนได้เข้ามาดูนก ส่งผลให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ในทุกภาคส่วน “เราได้เสนอโครงการนีไ้ ปทีอ่ งค์การนานาชาติ ทีด่ แู ลเรือ่ งสิง่ แวดล้อมท�ำให้เราได้ทนุ มาสนับสนุน จนโครงการนี้เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างจนสามารถที่ จะน�ำนกเข้าพื้นที่ ปล่อยสู่ธรรมชาติ ณ วันนี้มี จ�ำนวนประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยประมาณ 60-70 ตัว นกกระเรียนสามารถด�ำรงชีวิตและ ฟืน้ ฟูจำ� นวนประชากรได้ดว้ ยตัวนกเอง ขยายพันธุ์ ได้ลูกหลานเกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จที่ เกิดจากความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยมีจดุ มุง่ หมาย เดียวกัน ในขณะเดียวกันก็ได้รบั ประโยชน์ในทุกๆ ภาคส่วน คนอยู่ได้ สัตว์อยู่ได้ ระบบนิเวศอยู่ได้ เป็นสิ่งที่จุดประกายให้เห็นว่าสิ่งที่สูญหายไปแล้ว สามารถน�ำกลับมามีชวี ติ ใหม่ได้ น่าจะเป็นต้นแบบ ในการฟื้นฟูสัตว์ชนิดอื่นที่หายไปแล้วให้กลับมา ใหม่ได้” และท้ า ยที่ สุ ด นี้ ใ นฐานะประธานกรรมการ องค์การสวนสัตว์ ได้ฝากถึงประชาชนชาวไทยให้ ได้รับรู้ว่า “องค์การสวนสัตว์มีหน้าที่ท�ำให้คนไทยได้รู้ที่ จะอยู ่ อ ย่ า งไรกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น มีหน้าที่ฟื้นฟูท�ำให้สิ่งที่เคยมีแล้วหมดไปให้กลับ คืนมาในระบบนิเวศ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ต้อง สื่อข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับประชาชน ท�ำ อย่างไรให้คนมาเทีย่ วสวนสัตว์กลับออกไปด้วยสติ ปัญญา และความตระหนักส�ำนึก รู้คิดมากขึ้น ใน ขณะเดียวกันก็ได้รับความเพลินเพลินเจริญใจใน อีกลักษณะหนึ่ง” 23

Bedo__22-23.indd 23

15/2/2561 BE 10:24


24

Bedo__24-25.indd 24

15/2/2561 BE 10:24


25

Bedo__24-25.indd 25

15/2/2561 BE 10:24


BEDO ต้อนรับการเข้าเยีย ่ มของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะ ณ จ.พิษณุโลก

เมือ่ ปลายเดือนธันวาคมทีผ่ า่ นมา ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ เข้าตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ จังหวัดพิษณุโลก ณ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพือ่ เศรษฐกิจชุมชน บ้านวังส้มซ่า ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยนางจุฬารัตน์ นิรตั ศิ ยกุล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมให้การต้อนรับ BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบต ั ก ิ าร International Workshop on “In Vitro Culture Applications with Emphasis on Gene Banking” ครัง ้ แรกในเมืองไทย

22-23 มกราคม 2561 BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร International Workshop on “In Vitro Culture Applications with Emphasis on Gene Banking” ครัง้ แรกในเมืองไทย ณ องค์การสวนพฤษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ โดย นาง จุฬารัตน์ นิรตั ศิ ยกุล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็น ประธานเปิดงาน โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญด้านการเพาะเลีย้ งเยือ่ กล้วยจากหน่วยงาน Bioversity International ITC, KU Leuven, ประเทศเบลเยีย่ ม ซึง่ เป็นหน่วย งานทีม่ กี ารเก็บรวบรวมสายพันธุก์ ล้วยจากทัว่ โลกมากกว่า 1500 ชนิด เป็น วิทยากร ให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและ กระบวนการเก็บรักษาทรัพยากรกล้วยในระยะยาว มีหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ประมาณ 40 ท่าน

BEDO ร่วมกับมูลนิธิฮักเมืองน่านและภาคีเครือข่าย เข้าร่วม จัดกิจกรรม “ข้าวใหม่ ปลามัน”

วันที่ 19-21 มกราคม 2561 BEDO ร่วมกับมูลนิธฮิ กั เมืองน่านและภาคีเครือ ข่าย เข้าร่วมจัดกิจกรรม “ข้าวใหม่ ปลามัน” ขึน้ เพือ่ เป็นการสร้างความตระหนัก เรือ่ งเมล็ดพันธุ์ ความหลากหลายของพันธุข์ า้ วและความมัน่ คงทางอาหาร ภายใน งานได้แสดงนิทรรศการเกีย่ วกับการรวบรวมอนุรกั ษ์พนั ธุข์ า้ วตลอดจนการศึกษา ลักษณะและยืนยันสายพันธุท์ างพันธุกรรม โดย นางจุฬารัตน์ นิรตั ศิ ยกุล ผูอ้ ำ� นวย การส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธเี ปิด และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดข้าว และมอบรางวัลให้กบั เกษตรกรทีช่ นะ การประกวดข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง

26

Bedo__26-27.indd 26

15/2/2561 BE 10:25


27

Bedo__26-27.indd 27

15/2/2561 BE 10:25


ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ไร่สานฝันธารน�้ำใส

-ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารน�ำ้ มัน 4 ชนิด น�ำ้ มันร�ำข้าว มะพร้าว กระเทียม งาม่อน ช่วยป้องกัน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง บรรเทาโรคเบาหวาน ภูมแิ พ้ -น�้ำแร่สกัดย่านางและสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น ผสานน�ำ้ แร่ธรรมชาติและน�ำ้ สกัดจากใบย่านาง เพิม่ ความสดชืน่ ยามอ่อนล้า -กาแฟข้าวหอมนิล กาแฟทีม่ อี ตั ลักษณ์เฉพาะ ตัวจากกลิน่ หอมอ่อนๆ ของจมูกข้าว และน�ำความ หอมมันของถัว่ 5 สีแปรรูปมาทดแทนครีมเทียมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ

สนใจสัง่ ซือ้ หรือต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ติดต่อ ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐ ประศาสนภักดี ชัน้ ๙ (ฝัง่ ทิศใต้) เลขที่ 120 หมูท่ ี่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0 2143 9268 โทรสาร : 0 2143 9204 เว็บไซต์ : www.bedo.or.th, www.fahsaigallery.com เฟชบุก๊ : Bedo Thailand, fahsaigallery

28

Bedo__28.indd 28

15/2/2561 BE 10:25

Bedo Magazine 2018 Issue 1  

นิตยสารรายสองเดือนของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สพภ.”และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Biodiversity-based...

Bedo Magazine 2018 Issue 1  

นิตยสารรายสองเดือนของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สพภ.”และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Biodiversity-based...

Advertisement