Notes.na.6.tygodni #92

Page 110

czytelnia 108 Notes — 92 /

Lista artystów uczestniczących w wystawie nie wyczerpuje bynajmniej tematu. Można by wskazać całą listę twórców, których prace należałoby pokazać, gdyby założenie kuratorskie było budowane z bardziej akademickiej perspektywy i opracowywane dla innej instytucji – np. Muzeum Narodowego.

twórczej, jaką jest instala-

Można powie- cja. Artysta sam decyduje, jego udział w powstaniu dzieć, że artyści czy dzieła ograniczy się do opraposługujący się cowania projektu i zlecenia wykonania profesjonaprzedmiotami jego liście – jak w przypadku Mocodziennego niki Sosnowskiej – czy też mozolnie się ścierał użytku wyci- będzie z materiałem twórczym, jak nają fragmen- czyni to np. Maciej Kurak czy Piotr Kurka. Podoba mi się też bezpre- ty rzeczywisto- Wydaje mi się, że wbrew intensjonalny tytuł Instalato- ści i prezentują tencji nazwania artystów rzy, kojarzący się nie z poz Poznania nie ma w ich polem sztuki, ale z codzienną je jako współstawie nic z bezpodstawnefizyczną pracą, to słowo czesne martwe go roszczenia do wielkości, z porządku „elektrycy, hyale raczej świadomość włanatury o rozbu- snych działań. draulicy” itp. Jest to tym bardziej udane w kontekdowanej sym- A jaka twoim zdaniem jest ście dział, jakie przeciwko poznańskim artystom wyto- bolice niczym przyszłość tej formy wypoczyli cytowani na początku w jakim kierunku bęw malarstwie wiedzi, Rastrowcy: nazywając ich dzie się ona rozwijać, czyli flamandzkim dumnie Poznańską Szkow skrócie: co po instalacji?

łą Instalacji, ustawili ich na pozycji „My Wielcy Artyści”. Ty natomiast skupiasz się na samej praktyce artystycznej, a nie na jej podmiotowym aspekcie, jaki upatrujesz w tym cel? Przeniesienie akcentu z „Poznańskiej Szkoły Instalacji” na „Instalatorów” może być rozumiane na kilku poziomach. Z jednej strony jest prostym sposobem zaprzeczenia tezie zasugerowanej przez PSI, że mamy w Poznaniu do czynienia z jakąś grupą artystów o wspólnych celach i metodach działania. Tytuł wystawy wskazuje na położenie akcentu na twórcze osobowości. Z drugiej strony – jak słusznie zauważasz – tytuł Instalatorzy wskazuje na związek medium instalacji i środków ekspresji zastosowanych w dziełach z postulatem integracji sztuki i życia. W tym sensie zatem chciałbym podkreślić osobisty charakter samej metody

Instalacja wynika z przekraczania granic tradycyjnych mediów artystycznych i jako taka nieustannie zmienia swoją postać, „skręcając” w wielu kierunkach jednocześnie. Mam szczerą nadzieję, że historia instalacji – również tej o poznańskim rodowodzie – jeszcze niejednokrotnie nas zaskoczy nowymi formami zjawiskowymi. Mateusz Bieczyński – doktor nauk prawnych INP PAN, historyk sztuki UAM, niezależny kurator, ukończył m.in. historię sztuki na UAM w Poznaniu, studia kuratorskie CuratorLAB na Konstfack – University of Arts, Crafts and Design w Sztokholmie, autor monografii wydanej przez Wolters Kluwer Polska zatytułowanej Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych (2011). Krytyk artystyczny stale współpracujący z takimi magazynami jak „Artluk”, „Format”, „CoCA. in”, „Obieg.pl”. W roku 2014 przygotowuje główną wystawę na Festiwalu „Inspiracje” w Szczecinie.