Page 9

7 Ekspektatywa_3

Wstęp

Introduction

Warszawa jako struktura emergentna stanowi kontynuację projektu Warszawa jako miasto symbiotyczne (2005) badającego bezpośrednio przestrzeń konfliktu odgórnego planowania i oddolnych działań w kontekście pl. Defilad w Warszawie. Dysfunkcja otoczenia Pałacu Kultury i Nauki oraz kryzys miejskiego planowania wynikają z braku relacji pomiędzy różnymi aktorami miejskich procesów. Stąd zrodziła się potrzeba stworzenia nowej formy rozwoju miasta, modelu pozwalającego na agonistyczne wypracowywanie rozwiązań i włączanie nie-ludzkich aktorów miejskich przemian. Konsekwencją poszukiwań było stworzenie prototypu zintegrowanego narzędzia do zbudowania „idealnej sytuacji komunikacyjnej” dynamicznie łączącej top-down i bottom-up. Platforma Em_Wwa 1.0 umożliwia niehierarchiczną komunikację, w której partycypacja odbywa się na wszystkich poziomach procesu urbanizacji, zarówno na początkowym poziomie definiowania problemu, wyznaczania celów, jak i na etapie ewaluacji i wyboru planu. Niniejsza publikacja to także próba wprowadzenia nowych pojęć oraz horyzontów myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych. Tekst Dynamiczny minimalizm prof. Andrzeja Nowaka oraz jego wywiady z prof. Sorinem Solomonem i prof. Dirkiem Helbingiem przybliżają pojęcie emergencji w kontekście badań nad złożonością. Joanna Erbel w artykule Nie-ludzcy aktorzy miejskiej transformacji poprzez teorię ANT Bruno Latoura odnosi się do nieprzewidywalnego

Warsaw as a Emergent Structure is a continuation of the project Warsaw as a Symbiotic City (2005) researching directly the space of the conflict between top-down planning and bottom-up actions in the context of Defilad Square in Warsaw. The dysfunctionality of the Palace of Culture and Science’s surroundings and the crisis of the urban planning is derived from the lack of the relation between various actors of the urban processes. It is out of what the need of the formulating new form of the city development is derived – antagonistic model enabling to solutions and incorporating non-human actors of the city transformations. The consequence of this research was creating a prototype of the integrated tool to build ‘an ideal communicational situation’ dynamically joining the top-down and bottom-up. The platform Em_Wwa 1.0 enables not hierarchical communication in which the participation takes place at all levels of the urbanisation process, at the primary level of defining the problem, setting the goals as well as at the level of evaluation and choice of the plan. This publication is also an attempt to introduce new terms and horizons of thinking about the city in context of complex systems. The text Dynamic Minimalism of professor Andrzej Nowak and his interviews with professor Solomon and professor Helbing bring closer the idea of emergency in the context of research

EKSPEKTATYWA_3: WARSZAWA JAKO STRUKTURA EMERGENTNA Aleksandra Wasilkowska, Andrzej Nowak  

Publikacja wprowadza nowe pojęcia oraz horyzonty myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych oraz ontologii. Zawarte w niej teksty p...

EKSPEKTATYWA_3: WARSZAWA JAKO STRUKTURA EMERGENTNA Aleksandra Wasilkowska, Andrzej Nowak  

Publikacja wprowadza nowe pojęcia oraz horyzonty myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych oraz ontologii. Zawarte w niej teksty p...