Page 15

133 Ekspektatywa_3

Michał Piasecki Projektant i konsultant specjalizujący się w procesach generatywnych, modelowaniu parametrycznym, optymalizacji i cyfrowym wspomaganiu wytwarzania. Jest również doktorantem na Bartlett School of Graduate Studies, University College London i asystentem na Master of Science in Adaptive Architecture and Computation. W obszarze jego zainteresowań znajdują się aplikacje algorytmów ewolucyjnych i sztucznej inteligencji w projektowaniu.

Michał Piasecki Designer and consultant specialising in generative processes, parametric programming, optimisation and digital support of production. Ph. D student at the Bartlett School of Graduate Studies, University College London. Holds an assistant position at the Master of Science in Adaptive Architecture and Computation. His interests revolve mainly around evolutionary algorithms applications and artificial intelligence in design.

Sorin Solomon Profesor fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i w Institute for Scientific Interchange (ISI) Foundation w Turynie. Prowadzi badania nad złożonością. shum.huji.ac.il/~sorin/

Sorin Solomon Professor of Theoretical Physics at Hebrew University of Jerusalem in Israel and in Institute for Scientific Interchange (ISI) Foundation Turin in Italy. His research topic is Complexity. shum.huji.ac.il/~sorin/

Aleksandra Wasilkowska Urodzona w 1978 roku. Architektka, teoretyczka. Tworzy otwarte formy odnoszące się do pojęć samoorganizacji, emergencji i przypadku, łączące zagadnienia z pola architektury, nauki, sztuki i krajobrazu. Po ukończeniu studiów we Francji pracowała u architektonicznego enfant terrible R&Sie(n) w Paryżu. Prowadzi własną pracownię w szczelinie pomiędzy budynkami. Autorka m.in. strategii miejskiej Miasto symbiotyczne, dźwiękowej instalacji Zmienny mikroklimat, wyróżnionego w konkursie na zagospodarowanie pl. Grzybowskiego w Warszawie projektu Dźwiękoprzestrzeń, twórczyni architektury wystawy Niezwykle rzadkie zdarzenia w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (2009), samowystarczalnego domu w Jabłonnie oraz projektów wnętrz np. Nowego Wspaniałego Światu (klubokawiarnia „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2009) czy w tymczasowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. www.olawasilkowska.com

Aleksandra Wasilkowska Born in 1978. Architect, theoretician. She creates open forms which relate to the concepts of self-organisation, emergence and chance and combine ideas from the fields of architecture, science, art and landscape. Having completed her studies in France, she worked for an architectural enfant terrible R&Sie(n) in Paris. She runs her own studio in a crevice between two buildings. Her projects include: Symbiotic City – an urban strategy, Fluctuating Microclimate – a sound installation, the Soundscape project, which received an honourable mention in the competition for the concept of modernising Grzybowski Square in Warsaw, architectural structure of the exhibition Unusually Rare Events in the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle (2009), a self-sufficient house in Jabłonna and interior designs, for example for Nowy Wspaniały Świat (coffee bar club belonging to the ‘Krytyka Polityczna’ magazine, Warsaw 2009) or the temporary Museum of Modern Art in Warsaw. www.olawasilkowska.com

EKSPEKTATYWA_3: WARSZAWA JAKO STRUKTURA EMERGENTNA Aleksandra Wasilkowska, Andrzej Nowak  

Publikacja wprowadza nowe pojęcia oraz horyzonty myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych oraz ontologii. Zawarte w niej teksty p...

EKSPEKTATYWA_3: WARSZAWA JAKO STRUKTURA EMERGENTNA Aleksandra Wasilkowska, Andrzej Nowak  

Publikacja wprowadza nowe pojęcia oraz horyzonty myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych oraz ontologii. Zawarte w niej teksty p...