Page 14

z jednej strony na teoriach francuskiego filozofa Gillesa Deleuze’a, z drugiej zaś na współczesnej nauce, samoorganizacji, sztucznych formach życia i inteligencji, ekonomii, architekturze, teorii chaosu, historii nauki, dynamice nielinearnej, automatach komórkowych. Stał się główną postacią „nowego materializmu” opartego na zastosowaniu przez niego realistycznej ontologii Deleuze’a. Autor studiów nad „morfogenezą” – produkcją półstabilnych struktur z przepływów materii konstytutywnych dla świata naturalnego i społecznego.

Gilles Deleuze on one hand, and modern science, self-organizing matter, artificial life and intelligence, economics, architecture, chaos theory, history of science, nonlinear dynamics, cellular automata on the other. De Landa became a principal figure in the ‘new materialism’ based on his application of Deleuze’s realist ontology. He is author of universal research into ‘morphogenesis’ – the production of the semi-stable structures out of material flows that are constitutive of the natural and social world.

Andrzej Nowak Profesor psychologii. Na Uniwersytecie Warszawskim kieruje Centrum Badania Układów Złożonych w Instytucie Studiów Społecznych. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej kieruje Instytutem Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji. Specjalizuje się w zastosowaniach nauk ścisłych w naukach społecznych, zajmuje się obszarem, który określa nazwą teoria złożoności. W nurcie jego zainteresowań znajdują się symulacje komputerowe takich zjawisk, jak zmiana społeczna, wpływ społeczny, koordynacja, dynamika rynków finansowych, konflikt, dynamika języka. Interesuje go zjawisko emergencji w procesach, zagadnienia filozofii nauki, a w szczególności – metodologia związana z badaniem złożoności i metodologia dynamicznego minimalizmu. Jest współautorem ponad stu artykułów w wiodących czasopismach psychologicznych, np. w „Psychological Review”, fizycznych, np. w „Physical Review Letters”, i informatycznych. Autor lub redaktor siedmiu książek. Wspólnie z Robinem Vallacherem stworzył pojęcie dynamicznej psychologii społecznej. Twórca teorii bąbli jako modelu zmiany społecznej. Był współautorem wystawy Niezwykle rzadkie zdarzenia prezentowanej w 2009 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Andrzej Nowak Professor of psychology. Head of the Centre for Complex Systems Research at the Institute for Social Studies at the University of Warsaw. Head of the Institute of Social Psychology of Internet and Communication at Warsaw School of Social Sciences and Humanities. He specialises in the application of science in social sciences and focuses on the area he calls complexity theory. His field of research includes computer simulations of such phenomena as social change, social influence, coordination, the dynamics of financial markets, conflict and the dynamics of language. He is interested in the concept of emergence in processes, the philosophy of science and especially the methodology of analysing complexity and the methodology of dynamic minimalism. He co-authored over a hundred articles in leading psychological, physical and computer science journals (e.g. ‘Psychological Review’ or ‘Physical Review Letters’). He wrote and edited seven books. Together with Robin Vallacher he created the concept of dynamic social psychology. He devised the bubble theory as a model of social change. He was the co-author of the Unusually Rare Events exhibition at the Centre for Contemporary Art in Warsaw in 2009.

EKSPEKTATYWA_3: WARSZAWA JAKO STRUKTURA EMERGENTNA Aleksandra Wasilkowska, Andrzej Nowak  

Publikacja wprowadza nowe pojęcia oraz horyzonty myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych oraz ontologii. Zawarte w niej teksty p...

EKSPEKTATYWA_3: WARSZAWA JAKO STRUKTURA EMERGENTNA Aleksandra Wasilkowska, Andrzej Nowak  

Publikacja wprowadza nowe pojęcia oraz horyzonty myślenia o mieście w kontekście systemów złożonych oraz ontologii. Zawarte w niej teksty p...