Page 1


สามพันโบก วันวางจําหนาย: 14 มกราคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian ผูกํากับ : ธนภณ มลิวัลย นักแสดงนํา : อินทิรา เจริญปุระ,รัสเซล หวอง,ภัทรวรินทร ทิมกุล,ไพโรจน บุญเกิด Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ กรุงเทพฯ ป พ.ศ.2552 เครือขายมาเฟยวิสา ผูซึ่งอยูเบื้องหลังการปลนในครั้งนั้น ไดวาจาง แพท ทริค อดีตผูอํานวยการ, นักสํารวจงานใตดินขามชาติ ใชสัญญาณแซทแทลไลท จากกองทัพสหรัฐ โดย มีนักฆาสาวสุดเซ็กซี่ เซรินา มาสํารวจหาจนพบวาของอยูที่ใตวัดแหงหนึ่ง ซึ่งมีกริซ เหลนของอาจารย แสวง เปนเด็กวัดอยูที่นี่ กริชเด็กหนุมผูมีความสามารถดานการตอสู ผูเห็นเหตการณการสํารวจทั้งหมด โดยมีปลายฟา.(ทราย อินทิรา เจริญปุระ).นักศึกษาโบราณคดี เปนคนชวยเหลือเพียงคนเดียวที่รูวาหนา ตาของเครื่องราชฯ ทั้งสามเปนอยางไร

Gamer : คนเกมทะลุเกม วันวางจําหนาย: 21 มกราคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Mark Neveldine Thriller นักแสดงนํา : Gerard Butler,Michael C. Hall,Amber Valletta Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เคเบิ้ล.(เจอรารด บัตเลอร )กลายเปนซุปเปอรสตารนักฆาในเกม Slayers สุดโหด เขาถูกควบคุม โดย ไซมอน เกมเมอรขาร็อครุนเยาวซึ่งทาทายทุกสายตาดวยการพา เคเบิ้ล ไปสูชัยชนะมาแลวหลาย สัปดาห ในขณะที่ตัวเคเบิลเอง ซึ่งถูกพรากจากครอบครัวมาอยูในคุกกอนจะถูกบังคับใหตองสูแบบไม เต็มใจ ก็อยากจะมีชีวิตรอดใหนานที่สุดเพื่อหนีออกจากเกมไปปลดปลอยครอบครัวที่เขา รักใหเปน อิสระ พรอมๆกับกอบกูตัวตน และ.ชวยมนุษยชาติใหรอดพนจากเทคโนโลยีสุดโหดของแคสเซิล

Sorority Row : สวย ซอน หวีด วันวางจําหนาย: 15 มกราคม 2553 ประเภท : Horror,Thriller ผูกํากับ : Stewart Hendler นักแสดงนํา : Briana Evigan,Margo Harshman,Rumer Willis Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ         Sorority Row เปนเรื่องราวของ 6 สาว แคสสิตี้ ,เจสสิกา, แคลร, เอลลี,่ ชัค.และ.เมแกน พวกเธอรวมกันวางแผนแกลงเพื่อนดวยความคึกคะนอง จนเกิดความผิดพลาดอยางใหญหลวงเมื่อ เมแกน เกิดเสียชีวิตสาวๆจึงชวยกันทําลายหลักฐาน และ.ไดสาบานกันวาจะเก็บเรื่องนี้ไวเปนความลับ จนกระทั่งทุกคนจบการศึกษา ความลับที่พวกเธอปกปดไวไดกลับมาทวงชีวิตพวกเธอทีละคน..

Mr. Bean 1 : มิสเตอรบีน คอลเลคชั่น วันวางจําหนาย: ผูกํากับ : John Howard Davies นักแสดงนํา : Rowan Atkinson Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : -

ประเภท :

Comedy

รวมเรื่องฮาๆ ของ Mr. Bean ครับ มีหลายตอน ครับ


รถไฟฟา...มาหานะเธอ วันวางจําหนาย: 28 มกราคม 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : อดิสรณ ตรีสิริเกษม นักแสดงนํา : อารท ธีรเดช วงศพัวพันธ,คริส หอวัง,อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เหมยลี่ สาวอายุ 30 ที่มีชีวิตโสดสนิทไรชายใดมาแผวพาน ตองผจญการจราจรสุดโหดของ บางกอกเพียงลําพัง สารพันการเดินทางแบบเมกาฮิต นําพาใหลี่ไดพบกับ ลุง วิศวกรแหงรถไฟฟา BTS ลี่รูสึกราวลุงคือขุมทรัพยที่เธอบังเอิญไปพบ เธอตัดสินใจทําในสิ่งที่ผูหญิงทุกคนเคยคิดแตไมกลาลงมือ นั่นคือการจีบผูชายกอน แตทุกอยางก็ไมงายสําหรับมือใหมหัดจีบ ตั๋วรถไฟ.(ฟา).เที่ยวสุดทายใบนี้ ลี่สาบานวาจะไมยอมใหหลุดมือเด็ดขาด!

Michael Jackson's This Is It : ไมเคิล แจ็คสัน วันวางจําหนาย: 28 มกราคม 2553 ประเภท : Music,Concert ผูกํากับ : Kenny Ortega นักแสดงนํา : Michael Jackson Sound : เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย แฟนเพลงทั่วโลกของราชาเพลงปอปผูลวงลับ ตองจารึก! เพราะนี่...คือเภาพที่หาชมไดยาก เจาะ ลึกทุกขั้นตอนในการซอมใหญงานคอนเสิรตสุดอลังการของ "Michael Jackson'shThis Is It" พรอม ดวยเหลาทีมงาน เพื่อสรางสรรคการแสดงชุดประวัติศาสตรใหสมบูรณแบบที่สุด

ไมมีเสียงพากษไทยนะครับ มีแต บรรยายไทย (Subtitles)

เฉือน : ฆาตกรรมรําลึก วันวางจําหนาย: 21 มกราคม 2553 ประเภท : Asian,Thriller ผูกํากับ : กองเกียรติ โขมศิริ นักแสดงนํา : ฉัตรชัย เปลงพานิช,อารักษ อมรศุภสิริ,สนธยา ชิตมณี Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เกิดคดีฆาตกรรมตอเนื่องสุดสยอง เมื่อเหยื่อทุกรายถูกฆาหั่นศพ และ.นําชิ้นสวนแยกไปทิ้งคน ละแหง ศพแลวศพเลา ตํารวจมืดแปดดานไมอาจหาตัวฆาตกรได ไท รับบทโดย เป อารักษ อมรศุภศิริ นักโทษชั้นหนึ่ง อดีตมือปนรับจางกลับใจ เขาพยายามที่จะบอกเรื่องความสงสัยที่เขารูวาใครคือฆาตกร รายนี้กับ ชิน รับบทโดย ฉัตรชัย เปลงพานิช นายตํารวจใหญที่ใชเขาทํางานลับ แตชินไมใสใจฟง แต เมื่อเหตุสยองเกิดขึ้นอีกคราวกับลูกชายรัฐมนตรี ตํารวจตองพยายามทําทุกวิถีทางในการจับฆาตกรมา ลงโทษใหได และ.ไทก็ถูกนําตัวมาจากเรือนจํา การตอรองเกิดขึ้น ไทขอใหปลอยตัวเขาโดยไมมีขอแม และ.ขอ อิสระในการทํางานทุกอยาง โดยภายใน 15 วัน เขาจะตองนําตัวฆาตกรมาลงโทษใหได โดย จับตัวภรรยาของเขาไวเปนตัวประกัน ถาเขาไมกลับมาพรอมฆาตกร ใหฆาภรรยาเขาทันที แกะรอยจาก ความทรงจําของเขาในอดีตและ.แลวความจริงจากอดีตก็เริ่มฉายภาพชัดขึ้น ฆาตกรมืออาชีพและ. ฆาตกรตอเนื่อง ถูกกําหนดใหเผชิญหนากันอยางหลีกเลี่ยงไมได

มหา'ลัยสยองขวัญ วันวางจําหนาย: 21 มกราคม 2553 ประเภท : Asian,Horror,Thriller ผูกํากับ : บรรจง สินธนมงคลกุล นักแสดงนํา : ปานวาด เหมมณี,อาชิรญาณ ภีระพัภรกุญชชญา,แอนนา รีส Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เปนการเลาเรื่องราวที่เปนตํานานสยอง ของแตละสถาบันการศึกษา ที่ไดบอกเลากันมา รุนพี่สูรุน นองจากขอบรั้วมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ ไมวาจะเปนตํานานลิฟทแดง ปอกปอกครืด ศาลใน หองน้ําหญิง พยาบาลชุดแดงศพหาย เรื่องราวเหลานี้ไดชวนขนหัวลุกและ.ชวนหวาดผวากันเปนแถวๆ จากการบมเพาะ เสาะหาขอมูลมานานนับป ของผูกํากับมือดี บรรจง สินธนมงคลกุล


Bad Lieutenant-Port Of Call New Orleans : เกียรติยศคนโฉดถลมเมืองโหด วันวางจําหนาย: 21 มกราคม 2553 ประเภท : Suspense Mystery,Thriller ผูกํากับ : Werner Herzog นักแสดงนํา : Nicolas Cage,Eva Mendes,Val Kilmer Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เทอเรนซ แม็คโดนอฟ.(นิโคลาส เคจ).ตํารวจ สืบสวนฝายอาชญากรรมแหงกรมตํารวจนิวออรลีนส ที่ไดเลื่อนยศเปนรอยเอก หลังชวยนักโทษคนหนึ่งใหรอดตายเมื่อคราวพายุเฮอรริเคนแคทรินาถลม เมือง อยางไรก็ตามวีรกรรมนี้ก็ทําใหหลังของเขาบาดเจ็บเรื้อรังจนตองรักษาดวยการ กินยาแกปวด หนึ่ง ปตอมาเทอเรนซที่เวลานี้กลายเปนคนติดทั้งยา โคเคน และ.เซ็กซ พบวาเขาตองตอสูเพื่อโคนเจาพอคา ยาเสพติดนามบิ๊กเฟธ ที่สงสัยวามีสวนฆาโหดยกครัวครอบครัวผูลี้ภัยชาวแอฟริกัน

Whiteout : ไวทเอาท มฤตยูขาวสะพรึงโลก วันวางจําหนาย: 14 มกราคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Thriller ผูกํากับ : Dominic Sena นักแสดงนํา : Kate Beckinsale,Gabriel Macht,,Columbus Short Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ แอนตารคติกา ดินแดนที่หนาวที่สุดและ.รกรางที่สุดบนพื้นโลก มันเปนสถานที่ที่ แครรี่ สเตทโก. ผู คุมกฏคนเดียวที่ฐานวิจัยวิทยาศาสตรอเมริกัน อามุนดเซน-สก็อต ตองเจอกับเรื่องตื่นเตน เมื่อสถานี จะปดตัวในอีก 3 วันกอนแสงอาทิตยจะมืดมิดในชวงฤดูหนาวอันยาวนาน เธอจะไดกับออกไปจากแอน ตารคติกาอยางถาวรและ.หัน เหสูชีวิตใหม แตเมื่อมีศพถูกพบบนลานน้ําแข็งในดินแดนที่ไรผูคน แครรี่ ตองติดอยูกับเงื่อนงําลึกลับที่นาตกใจ เพราะชายผูเสียชีวิตถูกทํารายอยางแปลกประหลาดและ.หางเปน ไมลจากแคมป คือเเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมคนแรกของแอนตารคติกา และ.เปนความทาทายอยางยิ่ง สําหรับแครรี่

Aliens In The Attic : มันมาจากขางบนกับแกงซนพิทักษโลก วันวางจําหนาย: 14 มกราคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Children,Family ผูกํากับ : John Schultz นักแสดงนํา : Kevin Nealon,Robert Hoffman,Doris Roberts Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ วันหยุดปดภาคเรียนของเด็กๆเในครอบครัวเพียรสันตองระทึก เมื่อแกงเอเลี่ยนตัวเขียวขับยาน อวกาศลงมาบนหลังคาบาน เพื่อยึดครองบานของพวกเขาและ.โลก ถึงเวลาที่กลุมพี่นองเพียรสันตอง ใชไหวพริบ ความกลาหาญและ.ความชํานาญในการเลนวิดีโอเกมตอกรกับเหลาเอเลี่ยนและ.พิทักษ โลกใหพนภัย โดยไมใหพอแมรูเรื่องเปนอันขาด!

Ben 10 Alien Swarm : เบ็นเท็น ฝาวิกฤติชิปมรณะ วันวางจําหนาย: 16 ธันวาคม 2552 ประเภท : Action,Adventure,Children,Family ผูกํากับ : Alex Winter นักแสดงนํา : Ryan Kelley,Galadriel Stineman,Barry Corbin Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เมื่อโลกตกอยูในอันตรายและ.ถูก คุกคามจากฝูงมฤตยูเอเลี่ยน มีเพียง "เบ็น เทนนียสัน" ฮีโรผู กลาพรอมดวยออมนิทริกซคูใจของเขาเทานั้น ที่จะสามรถปราบเอเลี่ยนตัวฉกาจเหลานี้ได แตเมื่อหญิง สาวลึกลับนางหนึ่งปรากฎตัวเธอเขามาทําใหชีวิตของเบ็นเปลี่ยนไป เบ็นจะสามารถเอาตัวรอดจากเหตุ การณในครั้งนี้ไดหรือไม ติดตามไดใน Ben 10 Alien Swarm


Zombieland : แกงคนซาสลาซอมบี้ วันวางจําหนาย: 4 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Action,Adventure,Comedy ผูกํากับ : Werner Herzog Horror นักแสดงนํา : Woody Harrelson,Jesse Eisenberg,Emma Stone,Abigail Breslin Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ โคลัมบัส.(เจสซี่ ไอเซ็นเบิรก).นิสิตหนุมสุดเนิรด สามารถรอดพนจากโรคระบาดที่เปลี่ยนใหคน ธรรมดากลายเปนซอมบี้ยกเมืองเพราะความขี้ขลาดขึ้นสมองของเขาแทๆเสวนทอลลา แฮสซี่ นักลาปน โตจอมแพรวพราวที่ไมมีคําวากลัวอยูในสารบบ แลวทั้งคูก็ตองมากอดคอกันผจญกับเรื่องทาทายที่ชวน สยองที่สุดในชีวิตกับ ภารกิจพิชิตฝูงผีดิบเหลานี้ใหหมดซาก รวมดวยเอ็มมา สโตน และ.อนิเกล เบรสลิน ในภาพยนตรฮาสยองฮิตระเบิดเรื่องนี้

จะเอ โกยแลวจา วันวางจําหนาย: 4 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Horror ผูกํากับ : นะติ พันธมณี นักแสดงนํา : ปอย ตรีชฎา มาลยาภรณ,เสกสรร สุทธิจันทร Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ณ หมูบานแหงหนึ่งมีชาวบานโจษขานกันไปทั่ววามีผีสาวออกมาหลอกหลอนไมเวน แตละวัน ไมวาจะเปนกลางวัน หรือกลางคืน จนทําใหหวาดผวาไปตามๆกัน ทั้งๆที่ผีสาวไมเคยหลอกใคร นอกจาก มาปรากฏตัวเพื่อเฝารอแฟนหนุมอยูศาลาริมน้ํา เพื่อความสบายใจของคนทั้งหมูบาน เจาอาวาส ไดทํา พิธีปดรังควาญไลสิ่งไมดีใหหมดไปจากหมูบาน จึงทําใหรูวาผีสาวตนนั้นคือเฟา.(ปอย ตรีชฎา).ที่ฆาตัว ตายเพราะหนุมคนรักเดินทางจากไป และ.เมื่อแฟนหนุมเดินทางกลับมา.(เดี่ยว เสกสรร).รูความจริงวา ฟา ฆาตัวตายเพราะตนเอง แตดวยความกลัวจึงพยายามหนีผี ฟา ใหได และ.หาอาจารยทุกที่มาปราบ.. แตไมวาจะทําอยางไรก็ไมสามารถกําหราบผี ฟา ได เรื่องราวความสยองปนฮาจึงบังเกิด

Frankenstein : แฟรงเกนสไตน คืนชีพคนครึ่งผี วันวางจําหนาย: 5 เมษายน 2549 ประเภท : Horror,Suspense Mystery ผูกํากับ : Marcus Nispel นักแสดงนํา : Parker Posey,Vincent Perez,Michael Madsen Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ของเลนชิ้นใหมที่ถูกสรางใหผวา จงลืมทุกสิ่งที่เคยสัมผัส เพราะมันจะช็อคทุกโสตประสาทและ. กระตุกขวัญใหสะพรึง ผลงานสุดระทึก การทดลองในดานพันธุกรรมกอเกิดเปนสิ่งที่ถูกเรียกวา แฟรงเกนสไตน มนุษยครึ่งคนครึ่งผี จนกลายเปนฆาตกรที่นากลัวที่สุด ทําให โอ คอนเนอร นักสืบสาว ตามไลลาตัวฆาตกรรายนี้ แตเธอก็ตองตกตะลึงเมื่อรูความจริงวาสิ่งที่เธอกําลังไลลาเปนสิ่งที่ เธอคาด ไมถึง เพราะเธอไมรูเลยวามันคือเอะไร ... คน หรือ ผี …

Dororo : ดาบลาพญามาร โดโรโระ วันวางจําหนาย: 11 กันยายน 2550 ประเภท : Action,Adventure,Asian ผูกํากับ : Akihiko Shiota Sci-Fi/Fantasy นักแสดงนํา : Satoshi Tsumabuki (ซาโตชิ ซึมูบากิ),Kou Shibasaki (โค ชิบาซากิ) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภาพยนตรเรื่อง "โดโรโระ".(Dororo).เลา เรื่องราวยอนไปในสมัยมุโรมาจิ เมื่อศตวรรษที่ 16 พอ ของฮัคคิมารูไดมอบรางกายลูกของตนใหกับปศาจโยไคทั้ง 48 ตน เพื่อแลกกับอํานาจที่สามารถครอบ ครองประเทศได ภายหลังเขาไดอวัยวะกลมาทดแทน ทําใหเขาตองออกตามหาอวัยวะทั้งหมดที่เหลือ ใหครบ


Vinyan : วิญญาณ วันวางจําหนาย: 28 มกราคม 2553 ประเภท : Drama,Romance,Horror,Thriller ผูกํากับ : Fabrice Du Welz Horror นักแสดงนํา : Emmanuelle Beart,Rufus Sewell,เพชร โอสถานุเคราะห Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภายหลังสูญเสียลูกชายในเหตุการณสึนามิ ป 2005 ที่ประเทศไทย จีนและ.พอล เบลหเมอร ยังคง อาศัยอยูที่ภูเก็ตดวยความหวัง เนื่องจากไมมีการพบศพลูกชายของพวกเขา จีนจึงเชื่อฝงใจวาลูกชาย อาจถูกจับตัวไป ทามกลางความโกลาหลระหวางที่สึนามิกําลังเกิดขึ้น และ.เชื่อ วาเขาอาจมีชีวิตอยู สวนพอลไมมั่นใจนักแตไมอยากทําลายความหวังสุดทายที่เปราะบางของเธอ ทั้งคูติดสินบนนายเกาให นําเรือพาไปยังปาลึกลับแหงหนึ่งตรงพรมแดนไทย /พมาเพื่อการคนหาครั้งสําคัญ อันนําพวกเขาเผชิญ หนากับบางอยางที่เหนือธรรมชาติ ที่ๆเความตายยังไมไดตายไปอยางแทจริง!

The Lord Of The Rings 1 : อภินิหารแหวนครองพิภพ วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Peter Jackson นักแสดงนํา : Ian McKellen,Elijah Wood,Liv Tyler Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ในมัชฌิมโลก ในยุคกอนประวัติศาสตร ลอรดผูหนึ่งไดรวบรวมพลังแหงความชั่วรายทุกอยางรอบ ตัวเขา โดยหวังวาสักวันหนึ่งจะทําลายลางอารยธรรมที่มีอยูทุกใหราบคาบ เขายังขาดอีกเพียงสิ่งเดียว คือเแหวน วงหนึ่งที่หายไป ซึ่งหากไดกลับคืนมา เขาจะสามารถพลิกโลกใหกลับสูยุคมืดอีกครั้ง แตโชค ชะตาไดลิขิต ใหมีสิ่งมีชีวิตเพียงผูเดียวเทานั้น ที่สามารถจะหาแหวนวงนี้ไดพบ ซึ่งผูนั้นคือเฮ็อบบิทหนุม ที่ชื่อ โฟรโด แบ็กกินส เขาจะสามารถชวยปกปองใหอารยธรรมของโลกดําเนินสืบตอไปไดหรือไม?...

The Lord Of The Rings 2 : ศึกหอคอยคูกูพิภพ วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Peter Jackson นักแสดงนํา : Ian McKellen,Elijah Wood,Liv Tyler Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ การกลับมาของเรื่องราวการผจญภัยสุดมหัศจรรยของตํานานแหงแหวนมรณะเมื่อการมาถึงของ โฟรโดและ.ผองเพือน ณ สองหอคอยคูประตูสูดินแดนชั่วรายอันเปนปอมปราการฐานที่มั่นของลอรด ซอรอนและ.พอมดซารูมานพวกเขาตองเอาชนะศึกครั้งนี้ไปใหไดเพื่อนําแหวนอาถรรพมณไปทําลายยัง หุบเขามรณะ

The Lord Of The Rings 3 : มหาสงครามชิงพิภพ วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Peter Jackson นักแสดงนํา : Ian McKellen,Elijah Wood,Liv Tyler Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ สงครามครั้งสุดทายแหงมัชฌิมโลกเริ่มขึ้น โฟรโดและ.แซมซึ่งมีกอลลั่มนําทางยังคงดําเนินภารกิจ อันตราย มุงหนาสูหุบเขาไฟแหงดินแดนมรณะ.(Mount Doom).เพื่อ ทําลายแหวน อรากอรน พรอมดวย พรรคพวกเหลาพันธมิตรแหงแหวนเรงระดมพลในการทําศึกครั้งสุดทายของ มัชฌิมโลก เพื่อปกปองโลก จาก ลอรดซอรอน ในขณะทัพกําลังพลเพียงนอยนิดตอตานกองกําลังอันยิ่งใหญมหึมาของลอรด ซอรอนจอมโฉด เพื่อใหผูถือแหวน.(โฟรโด).สามารถกระทําภารกิจในการทําลาย และ.ไม ใหแหวนตก ถึงมือลอรดซอรอนจอมโฉดแหงความมืดไดสําเร็จ ความหวังสุดทายของเหลาพันธมิตรกับฮอบบิทตัว นอยจะสําเร็จหรือไม เมื่อภารกิจของเขาเหลานี้จะนํามาซึ่งชีวิตของพวกเขา


2012 : วันโลกาวินาศ วันวางจําหนาย: 10 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama ผูกํากับ : Roland Emmerich Romance,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : John Cusack,Chiwetel Ejiofor,Amanda Peet Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ป 2012 ตามปฏิทินโบราณของชาวมายา ทํานายไววาโลกจะพบกับจุดจบซึ่งจะเกิดเหตุในชวง  21 ธันวาคม 2012 แจ็คสัน เคอรติส.(จอหน คูแซค).และ.ลูก อีกสองคนอยูระหวางการเดินทางไปเยล โลสโตน เมื่อความลับของอโพคาลิพสที่แสนอันตรายถูกเปดเผย แจ็คสัน ตองปกปองครอบครัวของเขา จากแผน.ดินไหว ลาวาระเบิด สึนามิ และ.ภัยธรรมชาติอื่นๆเเหมือนที่เผามายันโบราณเคยวาดถึงวันแหง อโพคาลิพสไว

Surrogates : คนอึดฝานรกโคลนนิ่ง วันวางจําหนาย: 28 มกราคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Jonathan Mostow Thriller นักแสดงนํา : Bruce Willis,Radha Mitchell,Rosamund Pike Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เมื่อโลกในป ค.ศ 2017 คือโลกที่มนุษยตองอาศัยในบานอยางลําพังดวยความโดดเดี่ยว เพียง เพราะหวาดกลัวอันตรายที่รายลอมอยูภายนอกและ.ยึดติดกับความสะดวกสบายภายในบานของตน มนุษยจึงเลือกที่จะสื่อสารกับเพื่อนรวมโลกคนอื่นๆผาน ตัวแทนหรือหุนยนตแอนดรอยดที่มนุษยบังคับ โลกในอนาคตจึงปราศจากความหวาดกลัว ความเจ็บปวด หรือแมแตอาชญากรรมเพราะมนุษยไมเคย รับรูถึงอันตรายหรือความเสียหายที่ เกิดกับหุนยนตเลย แตเมื่อการเสียชีวิตของนักเรียนรายหนึ่งที่คิดคน หุนยนตตัวแทนเกิดขึ้น เจาหนาที่ FBI.(บรูซ วิลลิส).ไดสืบหาปมสังหารครั้งนี้ผานหุนยนตของเขา แตเมื่อ เวลาผานไป ผูเสียชีวิตพรอมหุนยนตตัวแทนชีวิตก็เพิ่มขึ้น และ.หนทางเดียวที่จะจับฆาตกรไดคือ บรูซ ตองออกจากบานที่มอบความปลอดภัย ความมั่นคง สูโลกภายนอกที่เขาไมคุนเคย และ.หวาดกลัวยิ่งนัก

Stealth : ฝูงบินมหากาฬถลมโลก วันวางจําหนาย: 10 มกราคม 2548 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Rob Cohen นักแสดงนํา : Josh Lucas,Jessica Biel,Jamie Foxx Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ นักบินแหงกองทัพอากาศอเมริกัน เบน แกนนอน , คารา เวด และ.เฮนรี่ เพอรเซลล.ทั้งหมดเปน สวนหนึ่งในหนวยลับ ที่เรียกกันวา Talons พวกเขาคือที่สุดแหงที่สุด แตแลว รอยเอก จอรช คัมมิ่ง ผูบังคับบัญชากลับแนะนําใหพวกเขารูจักกับเครื่องบินลําใหม ที่ควบคุมดวยปญญาประดิษฐ UCAV. (พาหนะตอสูบนอากาศที่ขับเคลื่อนโดยไรคนบังคับ).หรือชื่อยอคือ EDI ในการลงมือปฏิบัติภารกิจจริง ครั้งแรก EDI ไดพิสูจนตัวเองวาเปนนักบินชั้นยอด แตแลวเครื่อง EDI ก็ถูกฟาผา สมองของเจาคอมพิว เตอรจึงไดรับการกระทบกระเทือน และ.ปญหาที่เกิดกับวงจรไฟฟาของ EDI มีแตจะแยลงเรื่อยๆ เบน จึงตัดสินใจยกเลิกปฏิบัติการ แต EDI กลับฝาฝนคําสั่งและ.มุงหนาโจมตีตอ... มหันตภัยระอุขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ EDI ตัดสินใจดําเนินภารกิจลับสุดยอด ที่หากมันทําสําเร็จแลว.. โลกก็จะตองถึงคราววินาศดวยสง ครามนิวเคลียร วันลางโลกนี้มีเพียงเบนเทานั้น ที่จะสามารถหยุดยั้งได!

Super Bowl ครั้งที่ 43 วันวางจําหนาย: 7 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Sport ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Sub : การแขงขัน American Football  (NFL) ในศึกชิง Super Bowl  ครั้งที่ 43 ระหวาง ทีม New.Orleans.Saints นําโดย Drew Bress พบกับ ทีม Indianapolis.Colts นําโดย Peyton Manning คุณไมควรพลาดดวยประการทั้งปวง หากทานเปนคอ American game (บันทึกเทปจากชอง True Vision ครับ)


Concert แดน วรเวช : My Blue World Concert วันวางจําหนาย: 28 มกราคม 2553 ประเภท : Concert ผูกํากับ : นักแสดงนํา : แดน วรเวช ดานุวงศ Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : บันทึกการแสดงสด Worrawech Danuwong My Blue World Concert วันที่ 13 ธันวาคม 2552 ณ ธันเดอรโดม เมืองทองธานี ศิลปนรับเชิญ : แสตมป อภิวัชร, ตู ภพธร, บีม กวี, ปาย สิตางค

Concert ETC: พักรอน คอนเสิรต วันวางจําหนาย: 28 มกราคม 2553 ประเภท : Concert ผูกํากับ : Thriller นักแสดงนํา : วง ETC Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย บันทึกการแสดงสด ETC พักรอน คอนเสิรต: Live At Thammasat

The Time Traveler's Wife: รักอมตะของชายทองเวลา วันวางจําหนาย: 4 กุมภาพันธ 2548 ประเภท : Drama,Romance,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Robert Schwentke นักแสดงนํา : Rachel McAdams,Eric Bana,Arliss Howard Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของความรักที่อยูเหนือกาลเวลา แคลร หลงรักเฮนรี่ มา ทั้งชีวิต เธอเชื่อวาเขาทั้งสองถูก ลิขิตใหอยูรวมกัน ถึงแมวาเธอจะไมเคยรูไดวาเมื่อไหรที่พวกเขาจะตองถูกพรากจากกัน เฮนรี่เปนนัก ทองเวลา เขาเหมือนถูกสาปดวยความผิดปกติทางยีนส ที่ทําใหเขาตองใชชีวิตขามเสนแบงเวลา และ. กระโดด ขามไปมาในชวงชีวิตอยางควบคุมไมได แมวาในความเปนจริง การเดินทางของเฮนรี่จะทําให พวกเขาตองหางกันโดยไมมีการเตือนลวงหนา แตแคลรก็ยังพยายามอยางสุดความสามารถที่จะสราง ชีวิตกับรักแทของเธอ

Dead Silence : อาถรรพผีใบ วันวางจําหนาย: 29 กันยายน 2550 ประเภท : Horror,Suspense Mystery,Thriller ผูกํากับ : James Wan นักแสดงนํา : Ryan Kwanten,Amber Valletta,Donnie Wahlberg Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เจมี่ ตองเดินทางกลับมายังเมืองบานเกิด เพื่อสืบสาวราวเรื่องการตายของภรรยาของเขาที่เสีย ชีวิต หลังจากไดรับพัสดุลึกลับบรรจุตุกตาหุนเชิดนามบิลลี่ ซึ่งปริศนามรณะครั้งนี้อาจเกี่ยวของกับ ตํานานพื้นบาน ที่วาดวยงิญญาณของแมรี่ ชอร หญิงใบสติฟนเฟอนที่ถูกฆาตายเมื่อหลายศตรรษกอน


Law Abiding Citizen : ขังฮีโร โคนอํานาจ วันวางจําหนาย: 18 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Drama,Romance,Thriller ผูกํากับ : F. Gary Gray นักแสดงนํา : Jamie Foxx,Gerard Butler,Bruce McGill Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เมื่อเหลาอาชญากรบุกรุกบานของไคลด ทําใหภรรยาและ.ลูกของเขาถูกฆาตาย ไมนานกลุมอาช ญากรถูกจับได แตดวยชองโหวของกฏหมาย รวมถึงอํานาจตอรองของ รูเพิรต อัยการเขตหนุมไฟแรง ทําใหฆาตกรถูกปลอยตัวเปนอิสระ แต ไคลด ก็ไมยอมปลอยใหฆาตกรลอยนวล สิบปใหหลัง เขาตัด สินใจลาและ.สังหารฆาตกรโหดดวยตัวเอง พรอมกับเตือนใหรูเพิรต แกไขระบบยุติธรรมกอนผูเกี่ยว ของในคดีจะตายทุกคน

Jennifer's Body : เจนนิเฟอร'ส บอดี้ สวย รอน กัด สยอง วันวางจําหนาย: 20 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Comedy,Horror,Thriller ผูกํากับ : Karyn Kusama นักแสดงนํา : Megan Fox,Amanda Seyfried,Johnny Simmons Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ดาราสาวสุดเซ็กซี่แหงยุค เมแกน ฟอกซ เรารอนกวาทุกครั้งในบทเชียรลีดเดอรคนสวยที่ขอยก ระดับสาวรายไปเปนนางมารจากนรกขนานแท เพราะเมื่อเธอโหยกระหายเลือดสดๆเขึ้นมาเมื่อไหร ชาย หนุมหนาไหนที่ไมเคยมีโอกาสเฉียดใกลสาวไรหัวใจผูนี้ ก็จะไดสัมผัสนาที.ทองของชีวิต กอนที่จะ กลายเปนเหยื่ออันโอชะของเจนนิเฟอรผูไมรูจักอิ่ม มีเพียง นีดดี้ เพื่อนซี้ของเจนนิเฟอรเทานั้นที่ จะหยุดนางปศาจผูเลอโฉมคนนี้ได กอนที่เธอจะเขมือบเหลานักเรียนชายจนเกลี้ยงโรงเรียน!

I Love You, Beth Cooper : เบ็ธจา...ผมนะเลิฟยู วันวางจําหนาย: 11 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : Chris Columbus นักแสดงนํา : Hayden Panettiere,Paul Rust,Jack T.Carpenter Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ผูกํากับ คริส โคลัมบัส จาก Harry Potter 2 ภาคแรกขอกลับมาสรางผลงานนารักๆใสๆชวนหัว ผูชมไดทุกวัย เรื่องราวของ เดนิส คูเวอรแมน หนุมเนิรดไฮสคูลที่ประกาศบอกรัก เบ็ธ คูเปอร สาวที่ ปอปที่สุดในโรงเรียนในวันที่เขาเปนตัวแทนนักเรียนกลาวสุนทรพจนรับประกาศนียบัตร แตที่ช็อคยิ่งกวา คือเเบ็ธกับเพื่อนรักอีกสองคนมาหาเขาในคืนนั้น และ.สอนใหเดนิสไดรูวาปารตี้ที่แทจริงเปนอยางไร ขณะที่เดนิสก็พยายามเอาชนะใจเบ็ธใหได

Concert : Seefa Music On The Beach วันวางจําหนาย: 8 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Asian,Music,Concert ผูกํากับ : บรรจง สินธนมงคลกุล นักแสดงนํา : ปานวาด เหมมณี,อาชิรญาณ ภีระพัภรกุญชชญา,แอนนา รีส Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : คอนเสิรต Seefa Music On ThefBeach วันเสารที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ณ Prime Nature Villa @ Hua-Hin ศิลปนรับเชิญ : ใหม เจริญปุระ ศิลปนรับเชิญพิเศษ : สีฟา (บอย พีชเมคเกอร, ชิน ชินวุฒิ ,ดา เอ็นโดนฟน ออฟ ปองศักดิ,์ ปอป แคลอรี่ บลาบลา ,อุ หฤทัย แอม เสาวลักษณ)


The Treasure Hunter : โคตรคน คนโคตรสมบัติ วันวางจําหนาย: 26 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian ผูกํากับ : Kevin Chu Drama,Romance,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Jay Chou (เจย โชว),Chiling Lin (หลิน จื้อ หลิง),Chen Dao Ming Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภาพยนตรลาขุมทรัพยแนวไซไฟ/แฟนตาซี ที่ถายทําใน 3 ประเทศ จีน ฮองกง และ.มาเลเซีย ณ ดินแดนทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ซึ่งถูกปกครองดวยราชวงศมากมาย ที่รุงเรือง และ.เสื่อม ไป มีเรื่องเลาของสมบัติอันประเมินคาไมไดที่ถูกฝงไว กลุมคนลึกลับที่ทําหนาที่รักษาสมบัติเปนผูเ ก็บ แผนที่ที่นําทางไปสูขุม ทรัพย จนกระทั่งมีกลุมกอการรายขามชาติที่โหดราย นาม เดอะคอมพานี ออก ตามลาเหลาผูเก็บรักษาแผนที่ ซึ่งมาตกอยูในมือของเด็กหนุมผูซื่อสัตย นามเสี่ยว เฟย รับบทโดย เจยโชว เสี่ยว เฟย ถูกบังคับใหมอบแผนที่เพื่อรักษาชีวิตของ หลาน ติง รับบทโดย หลิน จื้อ หลิง ลูกสาว ทานผูเฒา ซึ่งภายหลัง ทั้ง 2 ไดรวมกับ ฮัว ถิง บัง นักโบราณคดีชื่อดัง เพื่อออกเดินทางไปตามแผนที่ คืน และ.ตอสูเพื่อปกปองสมบัติโบราณ

The Founding Of A Republic : มังกรสรางชาติ วันวางจําหนาย: 25 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance,War ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Jackie Chan (เฉินหลง),Jet Li (หลี่เหลียนเจี๋ย),Andy Lau (หลิวเตอหัว) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หนังรวมดาราทั่วฟาเมืองจีน เรื่อง ThefFounding Of A Republic ที่สรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระ ครบรอบ 60 ป การกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถายทอดประวัติศาสตรจีน ในชวง 1945-1949 ถือ เปนการรวมแรงรวมใจของทั้งนักแสดงและ.ผูกํากับจีน ไลไปตั้งแต เจ็ต ลี, หลิวเตอหัว, เฉินหลง, โจวเหวิน ฟะ, จางซิยี่ และ.อีกกวา 100 คน ที่มาชวยกันสรางสรรคใหหนังออกมาสมบูรณแบบ หนังเลาเรื่อง ความยิ่งใหญของพรรคคอมมิวนิสตจีนชวงป 1945-1949 ในสงครามกลางเมืองเพื่อแยงชิงอํานาจการ ปกครองประเทศ เมื่อกองทัพแดงซึ่งนําโดยประธานเหมา ที่ขาดแคลนอาวุธอันทันสมัย แตเต็มไปดวย ความอดทน และ.อุดมการณ กลับสามารถครองใจประชาชน เอาชนะในสงครามเหนือพรรคกกมินตั๋งที่ นําโดย นายพลเจียงไคเช็ค ที่ไดรับการสนับสนุนทั้งเรื่องงบประมาณ ยุทโธปกรณจากสหรัฐอเมริกา

Goemon : โกเอมอน คนเทวดามหากาฬ วันวางจําหนาย: 24 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian ผูกํากับ : Kazuaki Kiriya (คาซูอากิ คิริยะ) Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Yosuke Eguchi,Takao Osawa (ทาคาโอะ โอซาวา), Ryo Hashidume Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย ญี่ปุน เรื่องราวของ โกเอมอน อิชิกาวา จอมโจรแหงยุคเซงโงกุที่เต็มไปดวยสงคราม วีรกรรมปลนสมบัติ เงินทองจากคนชั่วที่ร่ํารวยเพื่อมาชวยเหลือคนยากจน ทําใหเขาเปรียบประหนึ่งฮีโรของประชาชน ณ ค่ํา คืนหนึ่ง เขาบังเอิญขโมยกลองปริศนาจากพอคาผูมั่งคั่งคนหนึ่ง ซึ่งกลองใบนี้ไดเก็บความลับที่เกี่ยวกับ เหตุการณลอบสังหารผูนําญี่ปุน ที่เกิดขึ้นในคืนกอนวันรวมชาติญี่ปุนใหเปนปกแผน. เมื่อความลับถูกเปด เผย ความวุนวายในการแยงชิงอํานาจจึงเริ่มตนขึ้น...

The Boondock Saints II : คูนักบุญกระสุนโลกันตร วันวางจําหนาย: 11 มีนาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama ผูกํากับ : Troy Duffy Romance,Thriller นักแสดงนํา : Sean Patrick Flanery,Norman Reedus,Clifton Collins, Jr. Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภาพยนตรอันโดงดังของทรอย ดัฟฟ ผูที่เขียนบทและ.กํากับดวยตัวเอง เกี่ยวกับเรื่องราวของตํา นานคูแฝด "สองพี่นองแมคมานัส".(นอรแมน รีดัส และ.ฌอน แพทริค แฟลนเนอรี่).ซึ่งทั้งสองไดละทิ้ง ชีวิตเดิมๆรวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม และ.ไปใชชีวิตอยางสงบในหมูบานเล็กๆใน ไอซแลนด แตหลัง จากมีนักบวชถูกฆาโดยอํานาจชั่วของพวกนอกรีตในบอสตัน ทั้งสองจึงไดกลับมาไลลาความชั่วรายอีก ครั้ง พรอมกับสหายใหม.(คลิฟตัน คอลลินส จูเนียร).และ.เจาหนาที่เอฟบีไอสุดเซ็กซี.่ (จูรี่ เบ็นซ).เพื่อ นําความยุติธรรมกลับคืนมา


โยมผีพอ วันวางจําหนาย: 25 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Horror ผูกํากับ : ชาญณรงค ขันทีทาว,นิรันดร ธรรมปรีชา นักแสดงนํา : ชาญณรงค ขันทีทาว,รัชนีกร พันธมณี,ชญานนท กลีบประทุม Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของยุง เด็กกําพรา ดวยความที่ขาดทั้งพอและ.แมทําใหยุง กอความเดือดรอนใหกับชาว บานไปทั่ว จนวันหนึ่งเกิดเหตุการณพลิกผันทําใหยุง ตองบวชเปนสามเณรยุง และไดพบเจอกับเปรตติ๊ก ผูเปนพอที่กลับมาเพื่อขอใหลูกชาย ชวยเปนสื่อกลางในการตามหา ตอม ภรรยาของตนเองเพื่อตองการ ขอใหภรรยายกโทษและ.อโหสิกรรมใหกับตน ที่ไดทําความผิดไวมากมายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู เณรยุง และ.นุย เด็กวัดกนกุฎิ จึงพากันตะลุยเขากรุงเทพ เพื่อไปตามหาแม โดยติ๊กยังไดโอกาสตามมาดวย ทั้งสองไดมาหาเดอ.ตามที่หลวงตาแนะนําไว และ.ไดนิด และ.หนอย.ลูกสาวของเดอ และ.ตน.หนุมที่ มาตามจีบนิด รวมดวยชวยกันตามหาตอม แตดวยความขี้เลนของผีติ๊ก ทําใหบรรดาชาวบานอีกมากมาย ที่ตางเจอเรื่องวุนๆเชาวบานที่นําทีมโดยเจฮาย.จึงพากันมาพึ่งหลวงพอเจาอาวาสวัดในกรุงเทพ และ รวมกันคิดหาวิธีชวยเหลือผีติ๊ก ใหสมหวัง

Numero 9 : ซูเปอรไนน อัจฉริยะพลิกโลก วันวางจําหนาย: 20 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Action,Adventure,Animation ผูกํากับ : Shane Acker Drama,Romance,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล เมื่อสิ่งประดิษฐที่รูจักกันในชื่อ เกรท แมชชีน สงพลังจักร กลทั่วโลกใหบุกโจมตีมนุษยชาติ สรางความปนปวน ไปทุกหยอมหญา และ.จะหยุดทํา งานก็ตอเมื่อ มนุษยสูญสิ้น แตในขณะที่โลกใกลจะพังพินาศ ภารกิจกอบกูมรดกทางวัฒนธรรมก็เริ่มขึ้นโดยกลุมตุก ตากระสอบตัวนอยๆเทั้ง 9 ตัว พวกเขาไดรับพลังชีวิตจากนักวิทยาศาสตรในชวงเวลาสุดทายของมนุษย ชาติ โดยที่แตละตัวจะมีลักษณะเฉพาะของใครของมันและ.ดวยความที่มีจํานวนนอยนิด ตุกตากระสอบ  "สติทชพังก" จะตองเรียกพลังในตัวเองออกมาใหมากกวาขนาดตัวกระจิ๋วหลิว และ.ใชปญญามาตอสู กับเครื่องจักรที่ยังคงทําหนาที่ทําลายลางอยางแข็งขันและ.คอย ไลลาดูดวิญญาณของพวกเขา ในความ มืดกอนจะถึงแสงแรกของวันใหม หมายเลข 9 จึงรวบรวมสมัครพรรคพวกออกมาสูเพื่อปกปองเผาพันธุ รวมไปถึงคําถามที่วาใครสักคนเปลี่ยนโลกไดอยางไร

Universal Soldier 3 : สงครามสมองกลพันธุใหม วันวางจําหนาย: 18 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : John Hyams นักแสดงนํา : Jean-Claude Van Damme,Dolph Lundgren,Andrei Arlovski Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ดวยเทคโนโลยีลับสุดยอดที่ขโมยมา กลุมผูกอการรายไดนํามาสรางยูนิเวอรแซล โซลเยอรนัก ฆารุนใหมขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อใชในแผนการคุกคามโลก เวลานี้ มีเพียงคนเดียวที่จะหยุดเหลาคนรายได เขาคือเลุค เดเวอโรซ.(ฌอง คล็อด แวน แดมม).อดีต ยูนิเวอรแซล โซลเยอร ที่ลางราสนามรบมานาน แตงานนี้ศัตรูไมไดมีเพียงหนึ่ง เพราะลุคยังตองเจอกับศัตรูเกาที่ผานการอัพเกรดแลวอยาง แอนดรูว สก็อตต.อีกดวย!

Euro Trip : อยากไดอึ๋มตองทัวรสบึมส วันวางจําหนาย: ประเภท : Comedy,Adventure ผูกํากับ : Jeff Schaffer นักแสดงนํา : Scott Mechlowicz,Jacob Pitts,Michelle Trachtenberg Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ยุโรปจะไมมีวันเปนเหมือนเดิมเมื่อ สกอต โธมัส และเพื่อนซี้ของเขาออกเที่ยวอยางหลุดโลก พวกเขารวมแจมไปกับสาวสวยสุดฮอท และยังใสความบาสุดขั้วไปกับการเดินทางครั้งที่ทรหดที่สุดใน ชีวิตครั้งนี้ ไมตองใสชุดวายน้ําก็ไมมีปญหา ปลดปลอยทุกอยางใหเปนไปตามที่มันควรจะเปน เพราะคุณ กําลังจะถลําเขาไปหาความสนุกที่บาสุดขั้วของภาพยนตรเรื่องนี้


แหยมยโสธร 2 วันวางจําหนาย: 4 มีนาคม 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : เพ็ชรทาย วงษคําเหลา (Petthai Wongkhamlao) Musicals นักแสดงนํา : เพ็ชรทาย วงษคําเหลา,เจเน็ต เขียว Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของ "บักแหยม"และ."อีเจย"พรอมทั้งลูกสาวของลูกชาย อีก 1 โหล บางคนก็แตงงานไป แลวเหลือเพียง "อีแว" ลูกสาวคนสวยและ."บักคําผาน" ลูกชายคนเล็ก บัดนี้กลายเปนกํานันแหยมหนวด กระดิก ซึ่งเปนที่ยําเกรงของผูคนในตําบลไปเสียแลว แตกลับตองพบกับ "ปลัดธนู" หนุมหลอสุดสุดจาก เมืองกรุงเหมือนฟาสงมาลูบคมกํานัน โดยมาจีบลูกสาว "อีแว" แกวตาดวงใจของกํานันแหยมซะงั้น โดย มีผูชวยคือ" คําผาน" ลูกชายคนเล็กเปนแนวรวมสงซิกรับใตโตะคอยชวยเหลือ สวน "อีเจย" ก็ดันชอบ อกชอบใจปลัดหนุมถึงขนาดยกเปนลูกเขยเลยทีเดียว แตกํานันกลับชอบใจในมาดซื่อๆของ "เกษตรฉัตรชัย" ที่ดูขยันขันแข็งเอาการเอางานมากกวาเห็นที งานนี้ปลัดหนุมกับกํานันแหยมจะอยู รวมโลกกันบไดแลว

ปาย อิน เลิฟ วันวางจําหนาย: 5 มีนาคม 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance ผูกํากับ : ธนิตย จิตนุกูล,ปรัชญา ปนแกว,บัณฑิต ทองดี,บงกช คงมาลัย,ศักดิ์ชาย ดีนาน นักแสดงนํา : ปกรณ ฉัตรบริรักษ,เร แมคโดนัลด,ลีโอ พุฒ Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หลังจากที่เคยมาเที่ยวปายแลวครั้งหนึ่งและ.หลงเสนหเขาอยางจัง แจ็ค นักศึกษาป 4 สาขาภาพยนตร จึงไดชวนเพื่อนสนิทอีก 4 คนคือบอย โตง หนิง และ.แอน ไปเที่ยวปายอีกครั้งหลังจากเปดภาค เรียนสุดทาย แตครั้งนี้ทุกคนที่ไปจะตองไปชวยกันทําหนังดีๆสักเรื่องหนึ่ง ที่บอกเลาถึงเมืองเล็กๆเแหงนี้ ในแงมุมที่นาสนใจ ครั้นพอไปถึง เพื่อนๆทั้ง 4 กลับพบมุมมองของเมืองปายที่แตกตางกันไป ก็เลยตก ลงกันวาใหแตละคนออกไปคนหาไอเดียเจงๆเมาใสในหนังเรื่องนี้ดีกวา...แจ็คและ.เพื่อนๆออกสํารวจ ปายอยางลึกซึ้งอีกครั้ง...พวกเขากลับพบวาเมืองแหงนี้เต็มไปดวยความรัก ความสุข สมหวัง และ.ผิดหวัง...ความทุกข โอกาส อดีตอันนาจดจํา และ.อดีตที่ยากจะลืมเลือน...

Sherlock Holmes : ฝาคดีระทึกโลก วันวางจําหนาย: 18 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama ผูกํากับ : Rachel Goldenberg Romance,Suspense Mystery นักแสดงนํา : Gareth David-Lloyd,Dominic Keating Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ สุดยอดนักสืบชื่อกองโลก เชอรล็อค โฮลมส สําแดงฝมือในการไขคดีพิสดารสุดระทึกโลก เมื่อ เขาตองตอสูกับคูปรับที่ชาญฉลาดนาม สปริงฮีลด แจ็ค จอมอาชญากรที่มีพลังและ.อาวุธเหนือกวาศัตรู ใดๆเที่เชอรล็อค โฮลมส เคยเผชิญมา

หมายเหตุ : ภาคนี้ไมใช ภาคเดียวกับที่ฉายในโรงภาพยนตรนะครับ

The Mummy 3 : เดอะมัมมี่ 3 คืนชีพจักรพรรดิมังกร วันวางจําหนาย: 25 เมษายน 2552 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Rob Cohen นักแสดงนํา : Brendan Fraser,Jet Li (หลี่เหลียนเจี๋ย),Maria Bello Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ จักรพรรดิมังกรจิตใจอํามหิตของแผน.ดิน จีน พรอมนักรบจํานวน 10,000 นาย ถูกฝงลืมเปนเวลา ชั่วกัปชั่วกัลปใหกลายเปนกองทัพดินเผาที่ซอนตัวอยูใน สุสาน ภายใตคําสาปของซิหยวน.แต เมื่อ อเล็กซ นักผจญภัยหนุมผูเชื่อมั่นในตัวเอง เกิดไปปลุกจักรพรรดิมังกรใหฟนตื่นจากการหลับใหลชั่ว นิรันดร นักโบราณคดีหนุมตองขอความชวยเหลือจากคนกลุมเดียวที่รูดีกวาเขาวาจะ จัดการกับมัมมี่ที่ฆา ไมตายไดอยางไร คนกลุมนั้นก็คือเริค โอคอนเนล กับเอเวลีน พอแมของเขาเอง


The Storm Warriors 2 : ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟา 2 วันวางจําหนาย: 4 มีนาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian,Sci-Fi ผูกํากับ : แดนนี่ แปง,ออกไซด แปง ,Fantasy นักแสดงนํา : Aaron Kwok (กัวฟูเฉิง),Ekin Cheng (เจิ้งอี้เจี้ยน) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ปูจิ้งอวิ๋น เปนบุตรชายเพียงคนเดียวของบิดาซึ่งเปนนักตีกระบี่และ.มารดาซึ่งไมเคยมีความสุขเลย นับตั้งแตแตงงานมา เพราะบิดาของปูจิ้งอวิ๋น มักจะออกเดินทางไปเสาะแสวงหาวัตถุดิบตามสถานที่ตางๆ เพื่อเปนกระบี่ชั้นยอด.(กระบี่เลิศภพจบแดน).เมื่อบิดาของปูจิ้งอวิ๋นปวยจนเสียชีวิต มารดาจึงไดแตงงาน ใหมกับ ฮั่วปูเทียน แหงตระกูลฮั่ว ฮั่วปูเทียนรักและ.ใหความเมตตาแกปูจิ้งอวิ๋นเปนอันมาก ไดตั้งชื่อใหม และ.ให ใชแซฮั่วเชนเดียวกับตน วา "ฮั่วจิงเจี่ย" อีกทั้งไดสอนวิชากระบี่สกุลฮั่วใหแกปูจิ้งอวิ๋น ทําให ปูจิ้งอวิ๋น ซึ่งมีบุคลิกแปลกแยก เกิดมีความรักในบุคคลรอบขางเปนครั้งแรกและ.นับถือบุคคลผูนี้เสมือน บิดาบังเกิดเกลา

Ninja Assassin : แคนสังหาร เทพบุตรนินจามหากาฬ วันวางจําหนาย: 5 มีนาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Martial Arts ผูกํากับ : James McTeigue ,Thriller นักแสดงนํา : Rain (Joong Jee Hyun),Naomie Harris Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ จากทีมผูสรางที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จของThe Matrix และ.V for Vendetta สูภาพยนตรแอ็ค ชั่นศิลปะการตอสูเลือดใหม ใน นินจา แอซแซสซิน แคนสังหาร เทพบุตรนินจามหากาฬ Rain สุดยอด ปอปสตารเกาหลี สวมวิญญาณเปน ไรโซ ฮีโรนินจามือสังหาร ที่ถูกฝกฝนมาตั้งแตเยาววัยตามวิถีทาง ของนินจานักฆาสํานักโอซูนุ และ.ตองถูกตามลาจากพี่นองนินจาสํานักเดียวกัน โทษฐานที่หันหลังใหกับ พวกพองและ.เจาสํานักผูนาเกรงขาม.ซึ่งทําใหไรโซตองหนีการตามลาไปพรอมกับเจาหนาที่สายลับแหง ยูโรโพล.(นาโอมิ ฉฮรริส).ที่มีหลักฐานวาสํานักโอซูนุไดรับจางรัฐบาลในการฆาคน สาดความมันสไมยั้ง ตั้งแตตนจนจบ กับแอ็คชั่นที่ฉับไว ดุเดือดและ.เพียบไปดวยอาวุธอันตราย.(ทั้งโซ ดาบ กระบอง ดาว กระจาย).และ.การออกแบบฉากตอสูอันตื่นตา พึงระวังเอาไว ไมมีอาวุธใดนากลัวไปกวามือของผูที่ถือ มัน!

The Warrior And The Wolf-ศึกรบจอมทัพ ศึกรักจอมใจ วันวางจําหนาย: 25 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : Tian Zhuangzhuang นักแสดงนํา : Joe Odagiri,Maggie Q,Tou Chunghua Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เหตุการณเกิดขึ้นเมื่อ 2,000 กวาปที่ผานมา จักรพรรดิฮั่นไดสงกองทัพไปยังชายแดนตะวันตก ของจีน ไกลออกไปจากทะเลทรายโกบิเพื่อปราบชาวเผาฮารานที่กอกบฏ มันคือเดินแดนที่เต็มไปดวย ความทุรกันดาร เต็มไปดวยหิมะอันหนาวเหน็บซึ่งเปนถิ่นที่อยูของฝูงหมาปา และ.เปนสถานที่กําเนิด ความรักตองหาม ระหวางแมทัพลูกับหมายสาวสวยชาวเผาฮาราน

Paranormal Activity : เรียลลิตี้ขนหัวลุก วันวางจําหนาย: 4 มีนาคม 2553 ประเภท : Horror,Suspense Mystery,Thriller  ผูกํากับ : Oren Peli  นักแสดงนํา : Katie Featherston,Micah Sloat,Mark Fredrichs Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ คูรักขาวใหมปลามัน แคธี่ และ.มิคาร มีแผนเก็บภาพปรากฎการณประหลาดในบานของพวกเขาในยาม ดึก เพื่อพิสูจนวาวิญญาณ และ.เรื่อง ลึกลับเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายมีอยูจริง แทที่จริง แลวความสยองขวัญดังกลาวมิใชครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับแคธี่ ทามกลางเหตุระทึกทั้งคูยังใหขอมูลถกเถียง ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น รวมถึงที่มาที่ไปที่วิญญาณเหลานี้ยังวนเวียนอยูในบาน รวมทั้งยังตั้งสมมติฐานตางๆ นานา เพื่อไขความลับ และ.เงื่อนงําทั้งหมด ความสยดสยองคอยๆเผยธาตุแทออกมา จนทําใหทั้งบาน ตกอยูในหวงแหงความตาย


Southland Tales : หยุดหายนะผาโลกอนาคต วันวางจําหนาย: 5 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Comedy,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Richard Kelly Thriller นักแสดงนํา : Dwayne "The Rock" Johnson,Seann William Scott,Sarah Michelle Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เซาธแลนด เทลส มีฉากหลังคือเเมืองลอสแองเจลิสยุคอนาคต ที่กําลังประสบกับความวิบัติทั้ง เศรษฐกิจ สังคมและ.สิ่งแวดลอม ซึ่งเกี่ยวพันกับแบ็กซเตอร ซานตารอส.(ดเวยน จอหนสัน).ดาราหนัง แอ็คชั่นที่เปนโรคความจําเสื่อม ชีวิตเขาพัวพันอยูกับคริสตา นาว.(ซาราห มิเชลล เกลลาร).ดาราหนังโป ที่กําลังมีโปรเจ็กตรายการเรียลลิตี้ทีวีเปนของตัวเอง และ.โรนัลด ทาเวอรเนอร.(ฌอน วิลเลี่ยม สก็อตต) .นายตํารวจแหงเฮอรโมซา บีช ผูกํากุญแจสําคัญของแผนสมรูรวมคิดที่ไมธรรมดา

The Road : ขามแดนฝาอํามหิต วันวางจําหนาย: 11 มีนาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama ผูกํากับ : John Hillcoat Romance,Thriller นักแสดงนํา : Viggo Mortensen,Robert Duvall,Guy Pearce Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของพอกับลูกชายคูหนึ่งที่ ตองเดินทางขามอเมริกาหลังถูกทําลายอยางยับเยินโดยมหันตภัยลึกลับ ทั้งสองกาวไปบนเสนทางอันแหงแลงไรชีวิตมุงหนาสูมหาสมุทร แตในระหวางทางทั้งคูตอง หางทางเอาตัวรอดจากบรรดาแกงคนักลาขางถนน รวมถึงพวกที่กินคนดวยกันเปนอาหาร สรางจาก นิยายขายดีติดอันดับของผูเขียน No Country For Old Men ที่เคยดัดแปลงเปนภาพยนตรควารางวัลออสการมาแลว

The Ugly Truth : ญ.หญิงรักดวยใจ ช.ชายรักดวย วันวางจําหนาย: 17 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : Robert Luketic นักแสดงนํา : Katherine Heigl,Gerard Butler,Eric Winter Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ แคเธอรีน ไฮเกิล และ.เจอ รารด บัตเลอร เฉือนเสนหอยางไมมีใครยอมใครในภาพยนตรโรแมน ติกสุดครื้นเครงวาดวย เรื่องของสงครามระหวางเพศ แอบบี้.(ไฮเกิล).โปรดิวเซอรรายการทอลคโชวตอน เชา กําลังมองหาหลายสิ่งหลายอยางในตัวผูชาย ไมค.(บัตเลอร).ผูสื่อขาวคนดังทางโทรทัศนที่เปนตัว กวนโมโหของเธอ ผูที่รูดีวาผูชายตองการเพียง.....ผูหญิง เมื่อตัดสินใจที่จะพิสูจนวาเธอไมใชผูหญิงที่ มีปญหาเกี่ยวกับเรื่องรัก แอบบี้จึงขอคําแนะนําจากไมคเพื่อใหความรักครั้งใหมของเธอไปไดสวย แต ไหงแนะนํากันไปแนะนํากันมาถึงไดลงเอยอยางที่ทุกคนคาดไมถึง

Concert : Bachelors' Dream วันวางจําหนาย: 14 กรกฎาคม 2553 ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : -

ประเภท :

Asian,Music,Concert

บันทึกการแสดงสด Bachelors' Dream Concert บอย, วาน, ตุย, ตี,๋ มิวสิค, นัท, ตอล, นัททิว AF ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ศิลปนรับเชิญ : ปอย ตรีชฎา, ญารินดา, Girly Berry, นาเดีย


Astro Boy : เจาหนูพลังปรมาณู วันวางจําหนาย: 4 มีนาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian,Sci-Fi ผูกํากับ : David Bowers ,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ในโลกอนาคตของนครเมโทรซิตี้ เมืองฟาอมรบนทองฟา ดร.เท็นมะ นักวิทยาศาสตรผูปราดเปรื่อง ไดสรางเจาหนูปรมาณูขึ้นมาเพื่อแทนที่ลูกชายที่เขาสูญเสียไป โดยเขาไดใสโปรแกรมลักษณะและ. ความ คิดที่ดีที่สุดของมนุษยเขาไปในตัวเจาหนูปรมาณู รวมไปถึงยังไดประสิทธิ์ประสาทพลังพิเศษ เหนือมนุษยใหกับเขาดวย แตแลวเมื่อเจาหนูปรมาณูไมสามารถสนองตอบไดตามความคาดหวังของพอ ผูเศราโศกได เจาหนูปรมาณูโดนไลออกจากบาน ทําใหเขาตองเผชิญหนากับปญหาอันโหดรายซ้ําซอน เขาตองหัวใจสลายเมื่อรูวาตัวเขาเองคือหุนยนต ไมใชมนุษยจริงๆ

Rookies : มือใหมไฟแรง สูความสําเร็จ วันวางจําหนาย: 22 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance,Sports ผูกํากับ : ,Thriller นักแสดงนํา : Ryuta Sato (ริวตะ ซาโต),Hayato Ichihara (ฮายาโตะ อิชิฮาระ) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย ญี่ปุน        Rookies ภาพยนตรจากซีรี่สดังสรางสถิติผูชมถลมทลายในญี่ปุนที่สรางจากการตูน สุดดังอีกเรื่อง ของ มาซาโนริ โมริตะ ผูเขียน จอมเกบลูส เปนการตูนแนวนักเรียนผูชายที่ดังที่สุดในญี่ปุน รวมถึงบาน เราดวย Rookies เปนเรื่องเกี่ยวกับ อาจารยมือใหม คาวาโต โคอิจิ ที่เชื่อในความฝน รวบรวมนักเรียน สุดเฮี้ยว ที่อยูชมรมเบสบอลของโรงเรียน ฟุตาโกะทามางาวะ ซึ่งเลิกเลนเบสบอลแลว ใหกลับมาเลน เบสบอลอีกครั้ง แลวมุงสู โคชิเอ็น.(สนามเบสบอลที่มีชื่อที่สุดของญี่ปุน).ชื่อ ของตัวละครแตละตัวนั้น ผูแตงไดแรงบันดาลใจมาจากทีมสโมสรเบสบอลในญี่ปุน Hanshin Tigers แหงโอซากา มาติดตาม ภาพยนตรสุดเฮี้ยวของนักเรียนสุดแสบ วาจะไป โคชิเอ็น ไดหรือไม ทุกทานไมควรพลาดอยางยิ่ง!!!

James Bond 007 : เจาะดวงตาเพชฌฆาต For Your Eyes Only (ภาค 12) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : John Glen Suspense Mystery นักแสดงนํา : Roger Moore,Carole Bouquet,Topol Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ คราวนี้บอนดตองตามหาอุปกรณที่ชื่อวา ATAC ซึ่งมันเปนเครื่องควบคุมการยิงขีปนาวุธครับ ถา บอนดหาไมเจอแลวของตกไปอยูในมือคนผิดละก็ เรื่องเลวรายตองเกิดขึ้นอยางแนนอน ซึ่งการ ผจญภัยครั้งนี้ก็นําบอนดไปพบกับ เมลีนา เฮฟล็อค สาวชาวกรีกที่สวยและเขมแข็ง ที่กําลังหารองรอย คนฆาพอแมของเธอ บอนดก็ตองปกปองเธอพรอมทั้งรวมมือกับเธอในการตามหาคนรายตัวจริง เพราะ เปนไปไดวา คนที่ฆาพอแมเธอและคนที่หาทางชิงเครื่อง ATAC ไปนั้นจะเปนคนเดียวกัน

James Bond 007 : เพชฌฆาตปลาหมึกยักษ Octopussy (ภาค 13) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : John Glen Suspense Mystery นักแสดงนํา : Roger Moore,Maud Adams,Louis Jourdan Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ งานของบอนด ในตอนนี้คือตองเผชิญกับแผนรายของนายพลออรลอฟ ผูบาคลั่งแหงรัสเซียที่ อยากจะระเบิดสงครามใหบังเกิดขึ้น เพราะคิดวาหากรัสเซียโจมตีกอน ยอมไดเปรียบ จะไดกรุยทางให รัสเซียกลายเปนชาติมหาอํานาจ โดยไมฟงคําทัดทานของนายพลคนอื่นๆ ซึ่งไมประสงคใหมีสงคราม ออรลอฟไดเดินแผนผานทางคามาล ขาน เจาชายชาวอัฟกันผูโดนเนรเทศ โดยการใชระเบิดนิวเคลียร หวังวางระเบิดในฐานทัพอากาศของสหรัฐ แตไมใชเพียงเพื่อสรางความเสียหายเทานั้นนะครับ มันยังมี แผนการอันซับซอนและเหนือชั้นกวานั้นอีก ถาอยากทราบวาเปนอยางไรลองติดตามกันครับ


James Bond 007 : พยัคฆรายพญายม A View To A Kill (ภาค 14) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : John Glen Suspense Mystery นักแสดงนํา : Roger Moore,Tanya Roberts,Grace Jones Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภารกิจของบอนดก็คือ การตามสืบแผนรายของ แม็กซ ซอริน นักธุรกิจอัจฉริยะอํามหิต ที่ตอง การจะทําลายซิลิคอนวาเลยทั้งหมดโดยการถลมใหมันจมลงไปใตพื้นดิน เพื่อที่เขาจะไดครอบครองเปน ผูผลิตไมโครชิพแตเพียงผูเดียว แบบนี้บอนดก็ตองถลมซอรินกอนแผนของมันจะสําเร็จละครับ

James Bond 007 : พยัคฆเหนือพยัคฆ Never Say Never Again (ภาค 15) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Irvin Kershner Suspense Mystery นักแสดงนํา : Sean Connery,Klaus Maria Brandauer,Max Von Sydow Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ฌอน คอนเนอรี่ จุดชนวนรอนใสจอ กับบท เจมส บอนด ครั้งสุดทาย ในภาพยนตรแอ็คชั่นแรงสูง จากผูกํากับ The Empire Strike Back เมื่อจรวดนิวเคลียรสองลูกถูกโจรกรรม โดยฝมือขององคกร สเปคทรี่อันชั่วราย 007 จึงตองกระโจนสูการไลลา และคนหาหัวรบอาวุธรายแรงนี้กลับคืน กอนที่มัน จะถูกนํามาใชเพื่อสั่นคลอนโลกเสรี ดวยฉากแอ็คชั่นสุดยอด อาวุธ และอุปกรณไฮเทค

James Bond 007 : พยัคฆสะบัดลาย The Living Daylights (ภาค 16) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : John Glen Suspense Mystery นักแสดงนํา : Timothy Dalton,Maryam D'Abo,Joe Don Baker Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภารกิจบอนดตอนนี้ก็คือ การไปรับตัวนายพลจอรจี้ คอสคอฟ ที่ตองการจะแปรพักตรจากรัสเซีย มาเขากับอังกฤษ และเปดเผยวามีนายพลรัสเซียรายหนึ่งกําลังวางแผนเก็บสายลับทั้งของอังกฤษและ อเมริกันใหหมด เพื่อจะไดประกาศสงครามครั้งใหญกับชาติมหาอํานาจตะวันตก แต แลวไมนาน นายพลคอสคอฟก็โดนชิงตัวไปตอหนาตอตาบอนด ทําใหบอนดตองสืบหาความจริงวามีสิ่งใดแอบแฝง อยูในการแปรพักตรนี้หรือไม อันนําบอนดไปพบกับ คารา มิโลวี่ แฟนสาวของคอสคอฟ ผูซึ่งอาจรูเห็น ในการหายตัวไปของเขา

James Bond 007 : รหัสสังหาร Licence To Kill (ภาค 17) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : John Glen Suspense Mystery นักแสดงนํา : Timothy Dalton,Carey Lowell,Robert Davi Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องของเรื่องก็คือ เฟลิกซ ไลเตอร ซีไอเอเพื่อนซี้ของบอนดไดถูกทํารายจนอาการปางตายใน คืนแตงงานของเขาเอง ดวยฝมือของฟรานซ ซานเชซ เจาพอยาเสพติดตัวเอที่เฟลิกซกับบอนดเคยรวม มือกันจับตัวมันไว (แตมันไมเคยเห็นหนาบอนด) มารวมติดตามกัน บอนดจะจัดการไดสําเร็จหรือไม!!!


James Bond 007 : รหัสลับทลายโลก Golden Eye (ภาค 18) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Martin Campbell Suspense Mystery นักแสดงนํา : Pierce Brosnan,Sean Bean,Izabella Scorupco Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หนาที่ของบอนด ในครั้งนี้คือตามรอยดาวเทียม โกลเดนอาย ที่หายไป ซึ่งเจาดาวเทียมที่วานี่ สามารถแปลงเปนอาวุธรายทําลายโลกไดเลยครับ แตไมไดทําลายแบบวินาศสันตะโรนะ เพราะมันทํา ลายทางธุรกิจตางหากละ จะเปนไงก็ลองไปดูครับ แตผมชอบทีเดียวนะ ตัวรายมาพรอมแผนยึดโลก แบบใหม ไมใชเนนอลังการจะลางโลกอยางนั้นอยางนี้อีกตอไป แตหวังจะใชธุรกิจนี่แหละเปนตัวครอง โลก ซึ่งมันก็เปนไปไดซะดวย

James Bond 007 : พยัคฆรายไมมีวันตาย Tomorrow Never Dies (ภาค 19) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Roger Spottiswoode Suspense Mystery นักแสดงนํา : Pierce Brosnan,Jonathan Pryce,Michelle Yeoh (มิเชล โหยว) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ศัตรูของบอนด คราวนี้คือ เอเลียต คารเวอร เจาของสํานักขาวที่ชื่อวา "ทูมอรโรว" แตแทนที่พี่แก จะเขียนขาวอยางชาวบาน ก็ดันไปสรางขาวซะเองครับ โดยการวางแผนจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่ 3  เพื่อที่จะไดเอาขาวมาขาย อีกทั้งยังมีการทําสัญญากับชาติมหาอํานาจเพื่อขยายเครือขายตัวเองอีกดวย ก็แนละที่บอนดตองยับยั้งโดยรวมมือกับ เวย หลิน สายลับสาวจากจีน และงานนี้ก็ตองแขงกับเวลาครับ เพราะชนวนสงครามมันใกลจะเริ่มขึ้นมาทุกทีแลว

James Bond 007 : พยัคฆรายดับแผนครองโลก The World Is Not Enough (ภาค 20) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Michael Apted Suspense Mystery นักแสดงนํา : Pierce Brosnan,Sophie Marceau,Robert Carlyle Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เนื้อเรื่องคราวๆ คือ เซอรโรเบิรต คิง ถูกวางระเบิดตายไป (ก็ตอนตนเรื่องนั่นแหละครับ) บอนดจึง ตองการจะไถโทษโดยการไปอารักขาดูแล อีเลคตรา ลูกสาวคนสวยของคิง ซึ่งเธอเคยโดนเรนารด วายรายของเรื่องลักพาตัวไปกอนที่เธอจะหลบหนีมาได แตแลวบอนดก็เริ่มพบเงื่อนงําแผนอันตรายของ เรนารด และดูเหมือนวาทุกสิ่งที่เขารูจะไมเปนอยางที่เขาคิด

James Bond 007 : พยัคฆรายทามรณะ Die Another Day (ภาค 21) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Lee Tamahori Suspense Mystery นักแสดงนํา : Pierce Brosnan,Halle Berry,Toby Stephens Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ตามเคยครับ เจมส บอนด ตองคอยไปปราบปรามศัตรูที่หวังรายตอโลก คราวนี้ก็คือ กุสตาฟ เกรฟส นักธุรกิจเลือดรอนผูมั่งคั่ง เขาเปนเจาของโรงแรมน้ําแข็งขนาดใหญและดาวเทียมอันทรงพลานุภาพ แนละมันสามารถขยี้โลกไดหากเกรฟสตองการ แลวเขาก็ทําจริงๆ ครับ บอนดก็ตองหยุดยั้ง โดย พอยอดพยัคฆรายของเราก็ตองเจอกับมือขวาหนาซีดของเกรฟสอยาง ซาว และที่ขาดไมไดคือสาว บอนดนั่นคือ จิงซ ผูมีเจตนาลึกลับ และมิแรนดา ฟรอสต สายลับสาวจาก MI6 ที่ถูกสงไปประกบเกรฟส


In The Electric Mist : พิชิตอํามหิตแผน วันวางจําหนาย: 8 มีนาคม 2553 ประเภท : Drama,Romance ผูกํากับ : Bertrand Tavernier Suspense Mystery,Thriller นักแสดงนํา : Tommy Lee Jones,John Goodman Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เดฟ ไดพยายามคลี่คลายคดีฆาตกรรมเชอรรี่ เลอบรานซ ซึ่งถูกสังหารอยางเหี้ยมโหด เขาคิดวา เพื่อนเกาอยางจูลี่ที่เพิ่งกลับมาที่เมืองและ.เปนคนที่มีเงินและ.อํานาจ นาจะเปนคนกอเหตุ ระหวางที่สืบ คดี คนรอบขางเดฟตองตายไปทีละคน จนทายที่สุดเขาตองสรางหลักฐานผูกมัดคนใกลตัวจูลี่ คนที่เขา มองขามไปในตอนแรก เพื่อใหการสังหารโหดยุติลง

Spider-Man : ไอแมงมุม วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Children ผูกํากับ : Sam Raimi Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Tobey Maguire,Willem Dafoe,Kirsten Dunst Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หนุมวันรุนกําพรา ปเตอร ปารคเกอร อาศัยอยูกับปาเมยและ.ลุงเบน ในเมืองควีนส นิวยอรค ปเตอรเปนเด็กนักเรียนธรรมดา ซึ่งเรียนไปพรอมกับการทํางานพิเศษเปนชางภาพ ของ เดลี่ บูเกิ้ล เขาแอบหลงรักสาวสวย แมรี่ เจน วัตสัน อยางเงียบๆระหวาง การทัศนศึกษา ในสถาบันวิทยาศาสตรที่ กําลังสาธิต การทดลองเกี่ยวกับแมงมุมอยูนั้น ปเตอรถูกแมงมุมที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมกัดเขาที่ แขน จากนั้นไมนาน เขาพบวาตัวเองมีพลังพิเศษขึ้นมา เขาตองพบกับเรื่องเศราเมื่อลุงเบนถูกฆา เขาเสียใจมากและ.คงจําคําพูดของลุงเบนที่วา "พลังอํานาจอันยิ่งใหญจะมาพรอมกับความรับผิดชอบอันมหาศาล" เขาตองตอสูกับเหลารายและ.อาชญากรรมทั้งหมดในรางของ "ไอแมงมุม" ซึ่งรวมไปถึง "ก็อบลินตัวเขียว" ศัตรูตัวฉกาจของไอแมงมุม

Spider-Man 2 : ไอแมงมุม 2 วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Children ผูกํากับ : Sam Raimi Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Tobey Maguire,James Franco,Kirsten Dunst Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ สองปผานไป การเปนสไปเดอรแมนทําให ปเตอร พารคเกอร.ตองเสียสละและ.สูญเสียคนรอบ ขางที่เขารักมากมาย แมแต แมรี่ เจน วัตสัน ซึ่งกําลังจะหมั้นกับนักบินอวกาศ และ.เขาอาจสูญเสียเธอ ไปตลอดกาล เมื่อความกดดันถึงที่สุด เขาเลือกที่จะไมเปนสไปเดอรแมนอีกตอไป แตเมื่อเพื่อนสนิท แฮรรี่ ออสบอรน ซึ่งยังคงอาฆาตแคนสไปเดอรแมนที่ทําใหพอเขาตาย โดยดึง "ด็อค ออคก" ศัตรูทรงพลังรายใหม มาตอกรกับสไปเดอรแมน สไปเดอรแมนจะตองเลือกระหวางการมีชีวิตปกติหรือ แบกรับภาระอันยิ่งใหญในฐานะฮีโร!

Spider-Man 3 : ไอแมงมุม 3 วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Children ผูกํากับ : Sam Raimi Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Tobey Maguire,James Franco,Kirsten Dunst Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ใน "ไอแมงมุม 3" ปเตอร ปารคเกอร ตองแบกภาระทั้งสองอยางไปพรอมๆเกัน นั่นคือ การทุมเทใหกับเอ็ม.เจ.และ.การทําหนาที่ในฐานะซูเปอรฮีโร แตพายุรายไดถาโถมเขามาในชีวิต เมื่อ ชุดไอแมงมุมของเขาเปลี่ยนเปนสีดําที่มาพรอมพลังที่เพิ่มขึ้น มันทําใหปเตอรหลงระเริงตออํานาจใหมนี้ เขากลายเปนคนผยองกาวราว และ.เมินเฉยตอคนที่เขาเคยหวงใยมากที่สุด และ.เมื่อสองวายรายที่นา กลัวที่สุดอยางแซนแมน.(โธมัส เฮเด็น เชิรช).และ.อสรพิษวีนอม รวมพลังกันเพื่อชําระแคน มันคือเศึก ครั้งยิ่งใหญของปเตอร ที่ไมเพียงแตตองรับมือศัตรูรายภายนอกเทานั้น แตยังตองตอสูกับจิตใจภายใน ของเขาเอง เพื่อคนหาตัวตนที่แทจริงที่ทําใหไอแมงมุม คือ...ยอดวีรบุรุษ


Red Line : ซิ่งทะลุเพดานนรก วันวางจําหนาย: 18 มีนาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Andy Cheng นักแสดงนํา : Nathan Phillips,Nadia Bjorlin,Angus Macfadyen Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ใสเกียรความมันสทะยานไปขางหนา กับภาพยนตรแอ็คชั่นซิ่งระห่ําที่มาพรอมเหลารถสปอรตคัน งาม ในเรื่องราวของหนุมสาวนักซิ่งที่มารวมตัวกันบนทองถนนอันเปนสนามประลอง ความแรงเพื่อชวง ชิงเงินรางวัล 24 ลานเหรียญ กับการแขงขันที่ไรกติกาและ.กฎหมายที่ไมมีความสําคัญใดๆ

Case 39 : คดีอาถรรพหลอนจากนรก วันวางจําหนาย: 18 มีนาคม 2553 ประเภท : Horror,Thriller ผูกํากับ : Christian Alvart ,Thriller นักแสดงนํา : Renee Zellweger,Bradley Cooper,Ian McShane Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ดารารางวัลออสการ เรเน เซลวีเกอร พลิกบทบาทใหมในหนังสยองขวัญสุดระทึก สาวนักสังคม สงเคราะหไดรับมอบหมายใหเขาไปสืบปญหาครอบครัวผิดปกติเคส หนึ่งของลีลี่ ซุลิแวน...เด็กสาวที่มี ความหลังสุดจะลึกลับและ.หาคําตอบไมได และ.เมื่อเอมิลี่ บุก เขาไปในบานเพื่อชวยเหลือ ลีลี่ มันกลับทําใหเกิดฝนรายสุดสยองที่เธอไมอาจรอดชีวิต เคส 39 คดีสยองขวัญหลอนจากนรก ที่สุด ความสะพรึงที่ทําใหหัวใจคุณหยุดเตน กับความผวาใกลตัวและ.จุดจบอันนาขนลุก

Inkheart : เปดตํานานอิงคฮารท มหัศจรรยทะลุโลก วันวางจําหนาย: 25 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Action,Adventure,Children ผูกํากับ : Iain Softley Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Brendan Fraser,Paul Bettany,Helen Mirren Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หลังจากที่แมหายตัวไปเมื่อ 9 ปกอน เม็กกี้ และ.โม พอ ของเธอ ก็ไมเคยลงหลักปกฐานอยูที่ ไหนนาน โดย โม นั้นทําอาชีพเขาเลมหนังสือ ดูเหมือนวาเขาจะมีความลับเกี่ยวกับแมที่ปดบังเม็กกี้อยู และ.โม ก็ยังมีความสามารถพิเศษในการดึงตัวละครในหนังสือนิยายออกมาไดเมื่ออานออก เสียง ซึ่ง ตอนที่ เม็กกี้ ยังเล็ก โม ไดอานนิยายเรื่อง "Inkheart" และ.ไดปลุกตัวละครที่ชั่วรายและ.อันตรายออก มาหลายตัว เชน "แคปริคอรน" ใจโฉด และ "ดัสตฟงเกอร" จอมเจาเลห. แตที่นากลัว ไปกวานั้นก็คือ การที่ภรรยาของเขาหายเขาไปในหนังสือ ทําใหโมสาบานวาจะไมอานออกเสียงอีก นับแตนั้นเปนตนมา เขาตองหลบหนีตัวละครเหลานั้น และ.คอยรักษาหนังสือ Inkheart ยิ่งกวาชีวิต เพราะ มันคือเความหวัง เดียวที่จะนําคนรักและ.แมของลูกกลับคืนมา

Rinko Eighteen : 18 ใสปง... หัวใจติดเรท วันวางจําหนาย: 17 มีนาคม 2553 ประเภท : Horror,Suspense Mystery,Thriller ผูกํากับ : Hideo Jojo นักแสดงนํา : Tashiro Sayaka (ทาชิโระ ซายากะ),Kawai Ryunosuke (คาวาอิ ริวโนสุเกะ) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ รินโกะสาวใสบริสุทธิ์วัย 18 ป ที่มีความใฝฝนอยากเปนหมอ แตแลวทุกอยางก็ตองเปลี่ยนไป เมื่อวันหนึ่งเธอกลับบานมาก็พบกับเศษกระดาษชิ้นหนึ่งที่วางอยูบนโตะมีขอ ความทิ้งไววา "พอกับแม แยกทางกันแลวตองดูแลตัวเอง" เธอตองใชชีวิตอยูกับความเดียวดาย วาเหว เรรอน ไมมีแมแตที่ซุกหัว นอน พรอมกับความซวยที่เริ่มมาเยือน เมื่องานชิ้นแรกที่เธอไดทําคือเการ เปนเด็กเบื้องหลังกองถาย หนังโป!! ของหนุมรูปหลอซาวาคุระ งานนี้เห็นทีจะไมธรรมดา.. เมื่อสาวไรเดียงสาตองมาอยูเบื้องหลัง ความสยิว


Ultraman Max : อุลตราแมนแม็กซ Vol.1 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย

Action,Adventure,Asian,Children Family,Sci-Fi,Fantasy

ใน 1 แผน มีทั้งหมด 4 ตอน ความยาวรวม 96 นาที ตอนที่ 1 กําเนิดอุลตราแมนแม็กซ ตอนที่ 2 หญิงสาวผูเลี้ยงสัตวประหลาด ตอนที่ 3 บทพิสูจนของวีรบุรุษ ตอนที่ 4 ผูรุกรานไรขีดจํากัด

Ultraman Max : อุลตราแมนแม็กซ Vol.2 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย

Action,Adventure,Asian,Children Family,Sci-Fi,Fantasy

ใน 1 แผน มีทั้งหมด 4 ตอน ความยาวรวม 96 นาที ตอนที่ 5 เกาะสัตวประหลาด ตอนที่ 6 5 วินาทีกอนการระเบิด ตอนที่ 7 ผูทําลายดวงดาว ตอนที่ 8 หรือทีมแดชจะสูญสิ้น

Ultraman Max : อุลตราแมนแม็กซ Vol.3 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย

Action,Adventure,Asian,Children Family,Sci-Fi,Fantasy

ใน 1 แผน มีทั้งหมด 4 ตอน ความยาวรวม 96 นาที ตอนที่ 9 คนรักของมังกร ตอนที่ 10 แดชรุนจิ๋ว ตอนที่ 11 คําทํานายแหงบารราจ ตอนที่ 12ไลลาที่ความเร็วเหนือเสียง

Ultraman Max : อุลตราแมนแม็กซ Vol.4 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย

Action,Adventure,Asian,Children Family,Sci-Fi,Fantasy

ใน 1 แผน มีทั้งหมด 4 ตอน ความยาวรวม 96 นาที ตอนที่ 13 ลูกสาวเซ็ตตอน ตอนที่ 14 คิงโจ...ที่รัก ตอนที่ 15 ปาฏิหาริยแหงดาวเคราะหดวงที่ 3 ตอนที่ 16 ฉันเปนใครกันนา


Ultraman Max : อุลตราแมนแม็กซ Vol.5 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย

Action,Adventure,Asian,Children Family,Sci-Fi,Fantasy

ใน 1 แผน มีทั้งหมด 4 ตอน ความยาวรวม 96 นาที ตอนที่ 17 หญิงสาวในน้ําแข็ง ตอนที่ 18 โลกที่สุดสวาง ตอนที่ 19 ผูมาจาก....ประตู ตอนที่ 20 สัตวประหลาดผูลองลอย

Ultraman Max : อุลตราแมนแม็กซ Vol.6 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย

Action,Adventure,Asian,Children Family,Sci-Fi,Fantasy

ใน 1 แผน มีทั้งหมด 4 ตอน ความยาวรวม 96 นาที ตอนที่ 21 การทาทายจากใตผืนดิน ตอนที่ 22 ความฝนของผีเสื้อ ตอนที่ 23 หวงคืนสูวัยหนุม ตอนที่ 24 เมืองที่ไมควรคําแกการรุกราน

Ultraman Max : อุลตราแมนแม็กซ Vol.7 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย

Action,Adventure,Asian,Children Family,Sci-Fi,Fantasy

ใน 1 แผน มีทั้งหมด 4 ตอน ความยาวรวม 96 นาที ตอนที่ 25 เพื่อนผูอยูแดนไกล ตอนที่ 26 เอลลี่ในวันคริสตมาส ตอนที่ 27 แม็กซสปารก..ถูกขโมย ตอนที่ 28 ความชั่วรายเขารุกราน

Ultraman Max : อุลตราแมนแม็กซ Vol.8 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย

Action,Adventure,Asian,Children Family,Sci-Fi,Fantasy

ใน 1 แผน มีทั้งหมด 4 ตอน ความยาวรวม 96 นาที ตอนที่ 29 ทําไม...สัตวประหลาดจึงปรากฏ ตอนที่ 30 ความกลาอยูที่ใจ ตอนที่ 31 ดาว....จงลุกโชติชวง ตอนที่ 32 คําสั่งทําลายเอลลี่


Ultraman Max : อุลตราแมนแม็กซ Vol.9 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย

Action,Adventure,Asian,Children Family,Sci-Fi,Fantasy

ใน 1 แผน มีทั้งหมด 4 ตอน ความยาวรวม 96 นาที ตอนที่ 33 ขอตอนรับสูโลก-วิทยาการของดาวบัลตั้น ตอนที่ 34 ขอตอนรับสูโลก-ลากอนมนุษยดาวบัลตั้น ตอนที่ 35 อดัมและอีพแหงเนบิวลาM32 ตอนที่ 36 มิติพิศวง

Ultraman Max : อุลตราแมนแม็กซ Vol.10 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย

Action,Adventure,Asian,Children Family,Sci-Fi,Fantasy

ใน 1 แผน มีทั้งหมด 4 ตอน ความยาวรวม 96 นาที ตอนที่ 37 ดวงดาวที่หายไป ตอนที่ 38 เริ่มตน...ทําลายโลกมนุษย ตอนที่ 39 ไขวควา...อนาคต ตอนที่ 40 ตอนพิเศษ...มุงสูอนาคต

Ultraman Mebius : อุลตราแมนเมบิอุส Vol.1 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย

Action,Adventure,Asian,Children Family,Sci-Fi,Fantasy

ใน 1 แผน มีทั้งหมด 4 ตอน ความยาวรวม 96 นาที ตอนที่ 1 พบกันดั่งพรหมลิขิต ตอนที่ 2 ปกของพวกเรา ตอนที่ 3 ชีวิตเพียงหนึ่งเดียว ตอนที่ 4 สายสัมพันธที่เต็มไปดวยบาดแผล

Ultraman Mebius : อุลตราแมนเมบิอุส Vol.2 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย

Action,Adventure,Asian,Children Family,Sci-Fi,Fantasy

ใน 1 แผน มีทั้งหมด 4 ตอน ความยาวรวม 96 นาที ตอนที่ 5 ยิงพลิกสถานการณ ตอนที่ 6 สองคนใตทะเลลึก ตอนที่ 7 สิ่งที่แฟงตอนทําตกไว ตอนที่ 8 นักลาผูนาสะพรึงกลัว


Sherlock Holmes : ดับแผนพิฆาตโลก วันวางจําหนาย: 25 มีนาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Suspense ผูกํากับ : Guy Ritchie ,Mystery,Thriller นักแสดงนํา : Robert Downey Jr.,Jude Law,Rachel McAdams Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ โรเบิรต ดาวนี่ย จูเนียร สวมบทนักสืบตํานานนามกระฉอนโลก เชอรล็อค โฮลมส ที่มีชื่อเสียงใน การคนหาความจริงในปริศนา ที่สุดซับซอน โดยมีนายแพทยวัตสัน เพื่อนที่ไวใจไดเปนผูรวมงานในการ ไขคดีตางๆซึ่งในครั้งนี้พายุรายไดกอตัวเหนือลอนดอน มันคือการคุกคามที่ไมเหมือนกับอะไรทั้งหมด ที่โฮลมสเคยเผชิญหนามา เมื่อโฮลมสและ.วัตสันสามารถชวยชีวิตเหยื่อรายลาสุดจากพิธีกรรมประหลาดไดทันเวลา และ.เผยโฉมหนาฆาตกรวาเปนลอรดแบล็ควูด แตขณะที่ใกลจะถูกแขวนคอ แบล็ควูด ไดเตือนโฮลมสวาความตายไมมีอํานาจเหนือเขา และ.การประหารนั้นก็เปนไปตามแผนการแบล็ควูด วางเอาไว และ.มันก็เปนเชนนั้นจริงๆเมื่อแบล็ควูดฟนคืนชีพกลับมา เขาไดสรางความตื่นตระหนกใหกับ ลอนดอนและ.สก็อตแลนดยารด เวลานี้โฮลมสและ.วัตสันจึงตองกระโจนสูโลกแหงศาสตรมืดเพื่อไข ปริศนาที.นาฉงนนี้ใหได

32 ธันวา วันวางจําหนาย: 1 เมษายน 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Drama ผูกํากับ : ฤกษชัย พวงเพชร ,Romance นักแสดงนํา : วรเวช ดานุวงศ,ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข (โหนง ชะชะชา),อภิญญา สกุลเจริญสุข Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ 32 ธันวา เปนการเลาเรื่องราวของผูหญิงผานผูชายคนนึง สมองของผูชายคนนี้ผิดปกติและ .หลงลืมอะไรไปบางอยาง สิ่งที่เคาตองทําคือเตามหาความทรงจํานั้นใหได วันหนึ่งเคาไดเรียนรูวาสิ่งที่ เคาตามหาคือเรื่องของความรัก เคาไมรูวาใครรักเคา และ.ไมรูวาเคารักใคร วิธีการคือตองลองเดินทาง ตามหาหัวใจของตัวเอง ซึ่งทําใหเคาไดรูจักและ.เรียนรูผูหญิงหลายคน และ.นั่นเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด คําถามตางๆขึ้น มากมายในชีวิตของเคา ทําไมผูหญิงยอมอยูในที่ที่ไมชอบเพื่อผูชายได? เพราะอะไร ผูหญิงจึงยอมกลายเปนคนงอ ทั้งที่เคยเปนคนถูกงอ? เหตุผลอะไรผูหญิงถึงอยากอยูกับผูชายสักคน ไปตลอดชีวิต ทั้งๆที่ไมรูวาจะรอดมั้ย? ความรักจํากัดเพศดวยหรือ? ทําไมผูหญิงสวยบางคนถึงชอบผู- ชายเลวๆ? ทําไมผูหญิงถึงชอบแอบ?คุณเคยถามคนรักของคุณมั้ย วาเคารักคุณเพราะอะไร? ในคําตอบ ของชีวิตผูชายคนนี้ บางคําตอบอาจจะไมดีพอสําหรับใครบางคน แตบางคําตอบก็อาจจะพอดีสําหรับใคร บางคนเชนกัน...ภาพยนตร 32 ธันวา วันพิเศษที่ไมไดมีอยูในปฏิทิน

October Sonata-รักที่รอคอย วันวางจําหนาย: 24 มีนาคม 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance ผูกํากับ : สมเกียรติ วิทุรานิช นักแสดงนํา : รัชวิน วงศวิริยะ,พิษณุ นิ่มสกุล,ธนวรรธน วรรธนะภูติ Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวชีวิตรักของ แสงจันทร.(กอย รัชวิน).สาวเย็บผากับ รวี.(โปบ ธนวรรธน).ชาย หนุมที่กําลัง จะไปเรียนตอเมืองนอก ซึ่งมาพบกันโดยบังเอิญที่งานศพพระเอกมิตร ชัยบัญชา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2513 จากนั้นทุกวันที่ 8 ตุลาคม จึงกลายเปนวันนัดพบ ที่ตางฝายตางรอคอย ณ บังกะโล แสนมุก จุด นัดพบแหงความทรงจําและ.คํามั่นสัญญา โดยมี ลิ้ม.(บอย พิษณุ).ชายหนุมเชื้อสายจีนคนซื่อ ที่ตกหลุม รักแสงจันทรตั้งแตวันแรกเจอ และ.เฝา รอ เธอคนนั้นตลอดมา เสนทางการรอคอยแหงรัก ระหวางหญิง สาวที่ "เฝาฝน" อยากเปนดั่งนางเอกในนิยาย ชายหนุมที่ "เฝารอ" เพื่อมอบรักแทใหคนรัก และ.อีกหนึ่ง หนมที่ "เฝารัก" อยางสุดหัวใจ สุดทายแลวจะลงเอยเชนไร เมื่อ "รักแท" สําหรับบางคน อาจตองใชการ รอคอย...ทั้งชีวิต!!!

Kung Fu Chefs : กุกเทวดา กังฟูใหญฟดใหญ วันวางจําหนาย: 24 มีนาคม 2553 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : นักแสดงนํา : หงจินเปา,อูเจี้ยนหาว,แวนเนส (F4) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หวอง "หงจินเปา" สุดยอดนักกังฟูและ.พอครัว ไดมีปญหากับพี่ชาย เกย เกยจึงไดหนีออกจาก บานไป ตอมาโจ ลูกชายของเกยไดกลับมาเพื่อวางแผนให หวอง และ.พวกอยูที่ที่บานไมได จึงเขาแขง ขันสุดยอดพอครัว หวอง จึงไดปน จุง กังฟูดาวรุงใหเปนยอดพอครัว โดยที่โจไดสงคนมาทํารายและ คอยขัดขวางทุกวิถีทาง แตโจก็ใชวิชากังฟูรอดไดทุกครั้ง แตสิ่งสุดทายที่จะตัดสินคือฝการทําอาหาร!!


Vampire Twilight 2 : แวมไพร ทไวไลท 2 นิวมูน วันวางจําหนาย: 1 เมษายน 2553 ประเภท : Drama,Romance,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Chris Weitz Thriller นักแสดงนํา : Kristen Stewart,Robert Pattinson,Taylor Lautner Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เบลลา จัด งานวันเกิดครบรอบ 18 ป เมื่อเธอถูกกระดาษบาดนิ้วระหวางการแกะหอของขวัญ แจสเปอร ก็พุงเขาไปทํารายเธออยางบาคลั่ง ซึ่งจากเหตุการณนี้ ก็ทําให เอ็ดเวิรด และ.ครอบครัว ตัด สินใจเดินทางออกจากเมืองฟอรค เพื่อที่จะทําให เบลลา จัด งานวันเกิดครบรอบ 18 ป เมื่อเธอถูก กระดาษบาดนิ้วระหวางการแกะหอของขวัญ แจสเปอร ก็พุงเขาไปทํารายเธออยางบาคลั่ง ซึ่งจากเหตุ การณนี้ ก็ทําให เอ็ดเวิรด.และ.ครอบครัว ตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองฟอรค เพื่อที่จะทําให เบลลา ปลอดภัย อยางไรก็ตาม มันก็ทําใหเธอ รูสึกหดหูและ.พยายามหาความอบอุนจาก เจคอบ เพื่อนสนิท ของเธอ เบลลา และ.เจคอบ ไดพัฒนาความรูสึกที่ดีตอกันและ.กัน จากการสื่อสารที่ผิดพลาด ทําให เอ็ดเวิรด คิดวา เบลลา เสียชีวิตแลว เขาจึงตัดสินใจเดินทางไป อิตาลี เพื่อกระตุนให "โวลตูรี่" ลัทธิผูคุม กฏของเผาพันธแวมไพรมอบความตายใหกับเขาเสีย ซึ่งเมื่อ ขาวนี้รูไปถึงหู เบลลา เธอและ.อลิซ จึงตัด สินใจรีบมุงหนาไปอิตาลี เพื่อทําการยับยั้งกอนที่ทุกอยาง จะสายเกินไป

Bodyguards And Assassins : 5 พยัคฆพิทักษซุนยัดเซ็น วันวางจําหนาย: 1 เมษายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian ผูกํากับ : Teddy Chen (เท็ดดี้ เฉิน) ,Martial Arts นักแสดงนํา : Donnie Yen (ดอนนี่ เยน),Tony Ka-Fai Leung (เหลียงเจียฮุย) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ด็อกเตอรซุนยัดเซ็น เดินทางมาฮองกงเพื่อประชุมลับในการกอตั้งกลุมปฏิวัติโคนราชวงศชิง แต กอนหนาการมาของเขา กลุมมือสังหารอันดับตนๆถูก เรียกตัวโดยราชสํานักเพื่อใหมั่นใจวาด็อกเตอร ซุนจะไมมีชีวิตรอดออกไปจาก อาณานิคมอังกฤษแหงนี้ได เหลานักธุรกิจชาวฮองกงที่สนับสนุนการ ปฏิวัติ จึงรวบรวมชายหญิงยอดฝมือกลุมหนึ่งเพื่อคุมกันด็อกเตอรซุนใหปลอดภัย ซึ่งกลุมคนเหลานี้ ประกอบดวย นักพนัน ขอทาน คนลากรถ นักรองโอเปรา และ.พอคาเร อดีตศิษยเสาหลิน

Concert ไมโคร : คอนเสิรต 25 ป ไมโคร ร็อค เล็ก เล็ก วันวางจําหนาย: 31 มีนาคม 2553 ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : -

ประเภท :

Asian,Music,Concert

บันทึกการแสดงสด คอนเสิรต 25 ป ไมโคร ร็อค เล็ก เล็ก Returns วันที่ 30-31 มกราคม 2553 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ศิลปนรับเชิญ : บิลลี่ โอแกน, ใหม เจริญปุระ, เสก โลโซ, แดกซ บิ๊กแอส

4 สิงหคอนเฟรม วันวางจําหนาย: 25 มีนาคม 2553 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : นะติ พันธมณี นักแสดงนํา : สิทธิชัย ผาบชมภู (บอย AF3),ขวัญใจ จันทอง,บริบูรณ จันทรเรือง Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของคนสี่คนที่ตองมาใชชีวิตรวมกันโดยสถานการณพาไปอยางคาดไมถึง ไอเปยก พริก ขี้หนู.(ริชารด เกียนี่ ไอปด จากละคร ผูใหญลีกับนางมา).เห็นเพื่อนโดนจับไปตอหนาตอตา น้ํา ตานลม (ขวัญ จันทอง).กับไอเปยกจึงไปดักซุมดูพวกวายรายที่คอยจับเด็กเรรอนไปทํางาน แลวทั้งสองก็ได เจอกับ ชาลี ตีบยั่น.(ตั๊ก บริบูรณ).ซึ่งอาสาเปนพวกกับน้ําดวย แลวความมันสฮาสุดขั้วก็เริ่มตนขึ้นเมื่อ ทั้งหมดมาเจอกับนักโทษแหกคุก ชนะ ฉะดะ.(บอย AF 3).ความตื่นเตนและ.ดุเดือดจะเพิ่มขึ้นขนาดไหน ตองติดตาม


Karaoke : คาราโอเกะ คาราบาว วันวางจําหนาย: ผูกํากับ : นักแสดงนํา : คาราบาว Sound : เสียงไทย Sub : ไทย

ประเภท :

-

รวมคาราบาว กวา 90 บทเพลง

Couples Retreat : เกาะสวรรค บําบัดหัวใจ วันวางจําหนาย: 18 มีนาคม 2553 ประเภท : Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : Peter Billingsley นักแสดงนํา : Vince Vaughn,Jason Bateman,Jon Favreau Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หลังจากถูกลอใจดวยทัวรวันพักผอนสุดหรูหราแตราคาเบาๆณ เกาะสวรรคแหงหนึ่ง สี่คูชูชื่นก็พบ วาพวกเขาตองเจอกับคอรสบําบัดรักสูตรพิสดารที่แถมมาเปนแพ็คเกจแบบคาดไมถึง! ทั้งคูของเดฟ. กับรอนนี่ โจอี้กับลูซี่ หรือคูของเชนที่เพิ่งหยาราง กับทรูดี้ แฟนใหมวัยเอาะ ตางตองเจอกับวิธีการบําบัด รักแบบเจาะลึกสุดใจจนแทบรับมือไมทันและ.เมื่อพวกเขาผานคอรสตางๆที่สุดแสนจะครีเอทจากมาร เซล เจาของรีสอรท มา ไดแบบแทบบา ไมวาจะเปนการวายน้ํากับฝูงฉลาม หรือคลาสโยคะสุดสยิวกับ ครูฝกสุดเราใจ ไมชาเลยที่คูรักเหลานี้จะไดเผชิญหนากับความกลัวในใจ ในความพยายามที่แสนโก ลาหลปนเสียงฮาเพื่อรักษาชีวิตสมรสเอาไวใหได ในวันพักรอนครั้งสําคัญของชีวิต!

Armored : แผนระห่ําปลนทะลุเกราะ วันวางจําหนาย: 16 มีนาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama ผูกํากับ : Nimrod Antal Romance,Thriller นักแสดงนํา : Matt Dillon,Jean Reno,Laurence Fishburne Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ แมท ดิลลอน , ฌอง เรโน และ.ลอวเรนซ ฟชเบิรน โคจรมาพบกันในสุดยอดภาพยนตรแอ็คชั่น มันสทะลุเกราะ เรื่องราวของเจาหนาที่ประจํารถขนเงินของบริษัทรักษาความปลอดภัยแหงหนึ่ง ที่ยอม เอาชีวิตของพวกเขาเปนเดิมพัน เมื่อทั้งหมดสุมหัวรวมกันวางแผนปลนครั้งใหญ โดยมีบริษัทของพวก เขาเองเปนเปาหมาย! แผนครั้งนี้ดูเหมือนจะวางไวอยางรัดกุมและ.ตั้งใจ แลววาจะไมใหมีใครถูกทําราย แตเมื่อพยานที่คาดไมถึงรายหนึ่งเขามาเห็นการปลนครั้งนี้ แผนที่สมบูรณแบบที่สุดจึงพลิกเกมกลาย เปนเดิมพันอันตรายที่ทุกคนตองแลก ดวยเลือดและ.ชีวิต!

Bee Movie : ผึ้งนอยหัวใจบิ๊ก วันวางจําหนาย: 18 มิถุนายน 2552 ประเภท : Animatio,Children,Family ผูกํากับ : Steve Hickener,Simon J. Smith Comedy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวหฤหรรษของผึ้งหนุมผูมีแนวคิดนอกกรอบ แบรรี่ บี เบนสัน เปนผึ้งบัณฑิตที่เพิ่งเรียนจบ มาใหมๆเซึ่งมีอาชีพที่เปนหนทางเลือกเดียวของเขาคือเการทําน้ําผึ้ง ดวยชีวิตที่ไมเคยออกจากรัง แบรร่ี โผบินออกจากรังเดิมเพื่อแสวงหาสิ่งใหมๆเใหกับชีวิต แตกลับเจออุบัติเหตุเกือบถึงตาย แตรอดมาได ดวยความชวยเหลือของ วาเนสซา สาวเจาของรานดอกไมในเมืองนิวยอรค พวกเขาสานตอความสัม พันธกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันแบรรี่ก็พบวาพวกมนุษยนั้นเปนพวกที่ชอบเก็บเอาน้ําผึ้งมากิน แบรรี่ บี จึงตัดสินใจที่หาทางแกเผ็ดพวกที่ชอบแยงเอาน้ําผึ้งมาจากเจาของที่แทจริง ซึ่งก็คือเผึ้งอยางเขานั่นเอง


Mulan : มูหลาน วีรสตรีโลกจารึก วันวางจําหนาย: 8 เมษายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian ผูกํากับ : Jingle Ma Drama,Romance นักแสดงนํา : Zhao Wei (จาว เหวย),Chen Kun (เฉิน คุน),Jaycee Chan (เจยซี ชาน) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ตํานานของวีรสตรีผูยิ่งใหญแหงประวัติศาสตรจีน เรื่องราวของมูหลาน.(จาวเหวย).เริ่ม ตนขึ้นใน สมัยที่จักรวรรดิจีนถูกคุกคามโดยเผาอนารยชนทางเหนือ กองทัพจีนจึงตองเกณฑไพรพลจากทั่วประ เทศมารับมือกับภัยตอความมั่นคงของ ชาติ มูหลานลูกสาวคนเดียวในครอบครัว รูสึกสงสารผูเปนบิดาวัย ชราที่กําลังปวย แตกลับไดรับคําสั่งใหไปออกรบ เธอจึงแสดงความหาวหาญดวยการปลอมเปนชายและ .เขา รวมฝกการรบเปนทหารในกองทัพแทนบิดาของตน การตัดสินใจอันแนวแนเด็ดเดี่ยวของเธอนํา ไปสูการตอสูครั้งยิ่งใหญ ที่มีเกียรติยศของวงศตระกูล และ.ชะตากรรมของแผน.ดินจีนอยูในกํามือ ของเธอ!

Stand Up Comedy : เดี่ยวไมโครโฟน 8 วันวางจําหนาย: 8 เมษายน 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Special Interest ผูกํากับ : นักแสดงนํา : อุดม แตพานิช Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย กลับมาคราวนี้ในปเสือดุ บานเมืองระอุ ดวยการปาอึ อุดมบันทึกจดหมายเหตุประเทศไทย ดวยเรื่องราวลอเลียนเรื่องอึ และ.พฤติกรรมการขับถาย ใชศิลปะทําเรื่องชวนยี้มาเปนเรื่องชวนยิ้ม โดย เฉพาะเรื่องของ 'ขัน' ถือเปนความเหนือชั้นที่นําเรื่องธรรมดาบานๆใกลตัว ใกลตูด มาเลาทําใหเราขําจน น้ําตาไหล และ.เพิ่งเขาใจคําวา 'ขําขัน' มันเปนเชนนี้นี่เองความเปนธรรมชาติของอุดมทําใหผูชมสวน ใหญ พูดเปนเสียงเดียวกันวา ไมรูสึกเหมือนมาชมการแสดง แตเหมือนผูโดยสาร ตามไกดอุดมพาขึ้น เครื่องบิน นั่งรถ ลงเรือ ทองเที่ยวไปกับเขาอเมริกา ญี่ปุน จีน และ.อินเดีย แลวพาวกกลับประเทศไทย ดวยแวนสายตาคูใหม ที่มองเมืองไทยอยางเอ็นดู จนอยากจดลิขสิทธิ์สิ่งที่เรามีอยูใน 'Thailand Only'

Cirque Du Freak The Vampire's : ผจญโลกแวมไพรมรณะ วันวางจําหนาย: 8 เมษายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Horror ผูกํากับ : Paul Weitz Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : John C. Reilly,Ken Watanabe (เคน วาตานาเบ),Josh Hutcherson Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ จากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องฮิตถูกนํามาขึ้นจอใหญ คราวนี้เปนทีของ ดาเรน แชน.หนุมนอยวัยรุน ที่ไดพบกับ เครปสลี่ย ชายลึกลับหัวหนาคณะโชวมนุษยประหลาด ที่จริงๆเแลวเขาคือเแวมไพรอายุนับ รอยป หลังจากเหตุการณวุนวายมากมายเกิดขึ้นเปนเหตุใหดาเรนตองทิ้งชีวิตคนธรรมดาไป และกาวเขา สูเสนทางเดียวกันกับคณะมนุษยประหลาดกลุมนี้ ดวยการเปนแวมไพรโดยมีเครปสลี่ยเปนเสมือน อาจารยของเขา

บังเอิญรักไมสิ้นสุด วันวางจําหนาย: 8 เมษายน 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance ผูกํากับ : อุดม อุดมโรจน นักแสดงนํา : นาวิน ตาร เยาวพลกุล,ณัฐฐาวีรนุช ทองมี Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของความรักความผูกพันในใจ หนุมสาวคูหนึ่งที่ไมเคยรูเลยวา เขาและ.เธอ เคยเขามาอยู ในชีวิตของอีกฝาย...ในทุกชวงเวลาสําคัญของชีวิต เหมือนพรหมลิขิตไดขีดเสนทางใหทั้งสองตั้งแต แรก เจอกัน... ที่มหาวิทยาลัย / พบกันที่... ภูชี้ฟา-เชียงราย / ...บูดาเปสต-ฮังการี ทั้งทุกขและ.สุข หลากหลายพื้นที่สวยงามบนโลกกลมๆใบนี้ แมบางชวงเวลาจะแยกจากกันไปบางแตก็มีเหตุบังเอิญให กลับมาเจอกัน... แตละครั้งพาความสุข ความรูสึกดีๆในสวนลึกของใจมาให คอยๆซึมแทรกกันและ.กัน อยางชาๆเจนถึงวันหนึ่งที่รูสึกวา...สิ่งนี้ไดกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตของเขาและ.เธอ ไปแลว จนกระทั่ง ครั้งสุดทาย...ที่สิ้นหวังกับความรูสึกทุกสิ่งทุกอยางแลว... แตแลว...ปาฏิหาริยหรือมหัศจรรยก็เกิดขึ้น... โลกใบนี้ยังคงไดรับรูความ รัก...เหตุเพราะความบังเอิญ.ที่ทําให...รักไมสิ้นสุด...นี่มันไมใชเรื่องบังเอิญ


Avatar : อวตาร วันวางจําหนาย: 23 เมษายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : James Cameron นักแสดงนํา : Sam Worthington,Zoe Saldana,Sigourney Weaver Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ Avatar จะนําผูชมภาพยนตรกาวสูโลกใหมที่สุดตะลึงตาเหนือล้ําจินตนาการ เมื่อฮีโรผูจําใจตอง ออกเดินทางเพื่อปลดเปลื้องและ.บุกเบิก พรอมเปนผูนําแหงสงครามเพื่อปกปองโลกของมนุษยตางดาว ที่เขาเรียกวาบาน เจมส คาเมรอน ผูกํากับใชเวลากวา 4 ปในการถายทําภาพยนตรเรื่อง Avatar ผูชมจะเขาสูโลกแพนโดราผานสายตาของ เจค ซัลลี.่ (แซม เวิรธธิงตัน).อดีต นายทหารเรือผูพิการ ที่ตองนั่งบนรถเข็น แมวารางกายไมสมประกอบ แตเจคก็ยังมีหัวใจนักรบ เขาไดรับเลือกใหรวมเดินทาง หลายปแสงไปยังดาวแพนโดรา ที่ซึ่งมีเหมืองแรล้ําคาหายากที่เปนหัวใจสําคัญในการแกปญหาพลังงาน ขาด แคลนของโลก และ.เพราะชั้นบรรยากาศของดาวแพนโดราเปนพิษตอมนุษย พวกเขาจึงตอง พัฒนาโปรแกรมอวตาร เพื่อแปลงสภาวะจิตของคนใหไปอยูในรางอวตาร และ.ใหควบคุมรางกายไดใน ภาวะอากาศที่เบาบาง รางอวตารนี้เปนสวนผสมทางพันธุกรรมของดีเอ็นเอมนุษยและ.ดีเอ็นเอจากสิ่งมี ชีวิตบนดาวแพนโดรา ที่มีชื่อเรียกวา "นาวี"

Defendor : ซูเปอรฮีรั่วกลัวไมเปน วันวางจําหนาย: 21 เมษายน 2553 ประเภท : Comedy,Drama,Romance,Sci-Fi ผูกํากับ : Peter Stebbings Fantasy นักแสดงนํา : Woody Harrelson,Elias Koteas,Michael Kelly Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ อาเธอร พ็อพพิงตัน ไมไดตองการพลังพิเศษหรือเครื่องมือพิสดารใดๆเพื่อใชตอการกับเหลา อาชญากร เขามีเพียงแคความหลงใหลเหมือนที่เด็กทั่วไปอยากเปนซูเปอรฮีโรและ.อาวุธคูกายราคาถูก ที่หาไดตามครัวเรือน แคนี้เขาก็กลายเปน...ดีเฟนดอร! และ.แลวอารเธอรก็ไดเจอกับผูชวยอยางไมคาด คิด เมื่อเขาไดชวยเหลือและ.ตกหลุมรักกับหญิงขายบริการคนหนึ่ง.ซึ่ง พวกเขาทั้งสองจะไดรวมมือกัน โคนลมจอมอาชญากร ที่นาเกรงขามที่สุดของเมือง โดยไมโดนสั่งเก็บซะกอนไดหรือไม? คุณเทานั้น ที่ตองเอาใจชวย

Speed : สปด เร็วกวานรก วันวางจําหนาย: 2536 ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Jan De Bont นักแสดงนํา : Keanu Reeves,Dennis Hopper,Sandra Bullock Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภารกิจสําคัญครั้งยิ่งใหญมาถึง แจค ทราเวน นาย ตํารวจหนวยกลาตายแหงแอล. เอ. ผูมีปฏิภาณ สูงในการลางอาชญากรรม เมื่อรถประจําทางคันหนึ่งถูกวางระเบิด โดยชนวนจะจุดเมื่อรถแลนดวยความ เร็วต่ํากวา 50 ไมลตอชั่วโมง ผูกอเหตุสะเทือนขวัญนี้คือเโฮเวิรด เพยน.จอมอาชญากรโรคจิตผูเกือบฆา นายตํารวจหนุมกับเพื่อนคูหู.ตายมาแลว ในการปะทะกันกอนหนานี้ ผูรวมทามฤตยูกับชายหนุมคือ แอนนี่ ผูโดยสารสาวสวยคลองแคลวที่ตองรับหนาที่โชเฟอรจําเปน นําชีวิตเพื่อนรวมชะตากรรมเสี่ยงภัย อยางระทีกใจ รวมลุน และ.ตื่นเตนสุดสปดกับภาพยนตรแอ็คชั่นเงินลานเรื่องนี้ที่จะไมทําใหคุณผิดหวัง

Speed 2 : สปด 2 เร็วกวานรก วันวางจําหนาย: 2542 ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Jan De Bont นักแสดงนํา : Jason Patric,Sandra Bullock Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เกาะใหแนน เพราะสปดครั้งนี้โถมกระแทกคลื่น แซนดรา บูลล็อค กลับมาอีกครั้งในบทที่สงใหชื่อ ของเธอพุงสูจุดสูงสุด... แอนนี่ พอรเตอร รูสึกตื่นเตนในการเดินทางทองทะเลแคริบเบี้ยน พรอมกับ แฟนหนุม.บนเรือสําราญลําหรูที่สุดในโลก แตการทองทะเลสวรรคพลันเปลี่ยนเปนนรก เมื่ออัจฉริยะ คอมพิวเตอรผูบาคลั่ง.ยึดเรือลํานี้ไว พรอมตั้งระบบบังคับการลองทะเลพุงสูหายนะ ผลงานของ แจน เดอ บองต ผูกํากับ Speed และ.Twister ที่จะเบนหางเสือเรือลํานี้ฝาคลื่นเร็วกวานรก


ครูบานนอก บานหนองฮีใหญ วันวางจําหนาย: 22 เมษายน 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance ผูกํากับ : สุรสีห ผาธรรม นักแสดงนํา : เพ็ชรทาย วงษคําเหลา (หม่ํา จกมก),ฟอนฟา ผาธรรม,พิเชษฐ กองการ Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของความทรงจําอันยากจะลืมเลือนของครูบานนอกเกิดขึ้นเมื่อ พิเชษฐ สําเร็จ การศึกษา จากวิทยาลัยครูพระนคร พิเชษฐเลือกมาบรรจุเปนครูที่โรงเรียนบานหนองฮีใหญ ต.หนองฮํานอย ซึ่งอยู ในชนบทอันหางไกลที่มีแตความทุรกันดาร โดยมี ครูใหญชาลี เปนครูสอนนักเรียนเพียงลําพังของโรง เรียน ตอมาไดมีครูมาสมทบเพิ่มอีก 2 คนคือครูสมชาติ ที่จําใจมาเปนครูเพราะหางานทําในเมืองไมได และ.ครูแสงดาว ที่ มาเปนครูอยูที่หนองฮีใหญเพื่อรอจังหวะโยกยายเขาไปเปนครูในตัวเมือง ตลอดระ ยะเวลาที่มาเปนครูอยูที่หมูบานหนองฮีใหญ ครูพิเชษฐไดอุทิศทั้งกายและ.ใจในการพัฒนาการเรียนการ สอน ละชีวิตความเปนอยูของเด็กนักเรียน ทุกคน จนกลายเปนที่รักของเด็กนักเรียน คุณครู และ.ผูคน ในหมูบาน อีกทั้งยังเปนแรงบันดาลใจใหครูในโรงเรียนบานหนองฮีใหญ ทั้งครูใหญชาลี ครูสมชาติ และ .ครูแสงดาว ไดรูซึ้งถึงเกียรติยศของคําวาครู

Cloudy With A Chance: มหัศจรรยลูกชิ้นตกทะลุมิติ วันวางจําหนาย: 21 เมษายน 2553 ประเภท : Animation,Children,Family ผูกํากับ : Christopher Miller,Phil Lord นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เมื่อสิ่งประดิษฐชิ้นลาสุดของฟลินท ล็อควูด สรางความเสียหายใหกับเมืองกอนพุงทะยานหายวับ เขาไปในกลีบเมฆ เขาคิดวาอาชีพนักประดิษฐของเขาตองจบลงเพียงเทานี้ แตหลังจากนั้นเรื่องประ หลาดมหัศจรรยก็เกิดขึ้นเมื่อชีสเบอรเกอรรสเลิศ จํานวนมากรวงหลนลงมาอยางกับสายฝน นั่นแสดงวา ผลงานของเขามันเวิรค! แตเมื่อสิ่งประดิษฐเริ่มทํางานอยางบาคลั่ง จึงเปนหนาที่ของฟลินทและ.นักขาว พยากรณอากาศสาว แซม สปารคส ที่ตองรวมกันคนหาหนทางที่จะปดเครื่องเจาปญหา และ.ปกปอง เมืองใหพนจากภัยอันแสนโอชะครั้งนี้ใหได!

James Bond 007 : พยัคฆราย 007 Dr. No (ภาค 1) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Terence Young Suspense Mystery นักแสดงนํา : Sean Connery,Ursula Andress,Joseph Wiseman Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภารกิจในตอนแรก คือ หาสาเหตุการตายของสแตรงเวย สายลับอีกคนที่ถูกฆาตายขณะกําลัง ปฏิบัติหนาที่ในจาไมกา จากการสืบก็พบวาผูอยูเบื้องหลังก็คือ ดร.โน วายรายชาวจีนซึ่งเปนหนึ่งใน สมาชิกขององคกรลึกลับระดับโลกที่ชื่อ SPECTRE บอนดก็มีหนาที่ยับยั้งแผนของมันละครับ

James Bond 007 : พยัคฆรายทามรณะ 007 From Russia With Love (ภาค 2) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Terence Young Suspense Mystery นักแสดงนํา : Sean Connery,Pedro Armendariz,Lotte Lenya Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภาคนี้ภารกิจของบอนด คือตองไปรับตัว ทาเทียนา โรมาโนวา เจาหนาที่สาวจากรัสเซียที่ตองการ จะแปรพักตรมาเขากับฝายตะวันตก โดยเธอไดนําเอาเครื่องถอดรหัส "เลคเตอร" มาเพื่อมอบใหฝาย อังกฤษดวย แตมีขอแมวาตองใหบอนดเปนคนไปรับเธอเทานั้น แลวบอนดก็ไปครับ แตทวางานนี้มี องคกร SPECTRE อยูเบื้องหลังครับ จุดประสงคก็คือการทําใหรัสเซียและอังกฤษบาดหมางกันยิ่งขึ้น และยิ่งไปกวานั้นก็คือ การสังหารบอนดเพื่อแกแคนใหกับ ดร.โน วายรายจากภาคที่แลวที่บอนดไดจัด การไป โดยพวกมันไดสงเอา โดนัลด "เรด" แกรนต มือสังหารสุดอํามหิตมาเพื่อปลิดชีวิตสายลับ 007


James Bond 007 : จอมมฤตยู 007 Goldfinger (ภาค 3) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Guy Hamilton Suspense Mystery นักแสดงนํา : Sean Connery,Gert Frobe,Honor Blackman Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ในตอนนี้ ศัตรูที่บอนดตองเจอ คือ ออริก โกลดฟงเกอร ที่มีแผนจะปนราคาทองคําของตนใหสูง ขึ้น โดยนําระเบิดรังสีไปถลมที่ฟอรด น็อกซ แหลงเก็บทองคําของอเมริกา บอนดก็ตองหยุดมัน พรอม ทั้งไดเจอกับ พุซซี่ กาลอร สาวบอนดที่มีชื่อประหลาดที่สุด

James Bond 007 : จอมพยัคฆ 007 Thunderball (ภาค 4) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Guy Hamilton Suspense Mystery นักแสดงนํา : Sean Connery,Gert Frobe,Honor Blackman Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ในตอนนี้ ศัตรูที่บอนดตองเจอ คือ ออริก โกลดฟงเกอร ที่มีแผนจะปนราคาทองคําของตนใหสูง ขึ้น โดยนําระเบิดรังสีไปถลมที่ฟอรด น็อกซ แหลงเก็บทองคําของอเมริกา บอนดก็ตองหยุดมัน พรอม ทั้งไดเจอกับ พุซซี่ กาลอร สาวบอนดที่มีชื่อประหลาดที่สุด ที่ตองเอาใจชวย

James Bond 007 : จอมมหากาฬ 007 You Only Live Twice (ภาค 5) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Lewis Gilbert Suspense Mystery นักแสดงนํา : Sean Connery,Tetsuro Tamba,Teru Shimada Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องของตอนนี้มีอยูวา ยานอวกาศของอเมริกาไดถูกจารกรรมไปกลางอากาศ ทางอเมริกาเชื่อวา ตองเปนฝมือของโซเวียต (หรือ รัสเซียนะแหละ) แนๆ แตทางอังกฤษกลับเห็นวา นี่ตองเปนแผนรายของ ฝายอื่นมากกวา จึงไดสงบอนดของเราไปยังญี่ปุน เพื่อสืบหารองรอย เพราะจากแหลงขาวไดรายงานมา วา มียานบินลึกลับขนาดยักษมารอนลงแลวหายไปในแถบภูเขาไฟของญี่ปุน และที่นี่เองที่บอนดไดพบ กับศัตรูคูอาฆาตเกาแกที่ยังไมเคยพบหนา แตปะทะฝมือกันมาหลายตอหลายครั้ง ... เอิรนส สตาฟโร โบลเฟลด หัวหนาแหงองคกร SPECTRE นั่นเอง ครั้งนี้ละครับ โบลเฟลดหมายมั่นจะโคน เจมส บอนด ลงใหได เพราะแผนการโดนบอนดขัดขวางมาไมรูกี่รอบแลว

James Bond 007 : 007 ยอดพยัคฆราชินี On Her Majesty's Secret Service (ภาค 6) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Peter Hunt Suspense Mystery นักแสดงนํา : George Lazenby,Diana Rigg,Telly Savalas Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ในตอนนี้ บอนดก็ยังคงตามลา โบลเฟลด ตอไป แมองคกร SPECTRE จะโดนถลมจนแตกกระ จายไปแลวก็ตาม ซึ่งบอนดก็ไดพบเงื่อนงําวา โบลเฟลด ไดหลบหนีไปเปดคลินิกรักษาภูมิแพอยูบน เทือกเขาที่หางไกล บอนดเลยตามไปสืบ ก็พบวาจริงครับ โบลเฟลดอยูที่นั่น และมันกําลังวางแผนราย อยู ก็นั่นแหละ บอนดรูก็ตองขวาง ตามเคยครับ


James Bond 007 : 007 เพชรพยัคฆราช Diamonds Are Forever (ภาค 7) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Guy Hamilton Suspense Mystery นักแสดงนํา : Sean Connery,Jill St. John,Charles Gray Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภาคนี้ บอนดก็ตองมารับภารกิจตามลาแกงลักลอบคาเพชรเถื่อนนะครับ พี่แกก็สืบเงื่อนงําไปจนถึง ลาส เวกัส ก็ไดพบกับ ทิฟฟานี่ เคส สาวบอนดของเรื่อง และไดพบวายรายที่อยูเบื้องหลังแผนรายครั้งนี้ ซึ่งก็ไมใชใครครับ ไดแก "โบลเฟลด" คูแคนดั้งเดิมนั่นแหละ

James Bond 007 : พยัคฆมฤตยู 007 Live And Let Die (ภาค 8) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Guy Hamilton Suspense Mystery นักแสดงนํา : Roger Moore,Yaphet Kotto,Jane Seymour Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ บอนดไดรับภารกิจใหไปตามสืบเกี่ยวกับสายลับ 3 คนที่ถูกสังหารในเวลาไลเลี่ยกัน จากการตาม รอยก็นําบอนดไปสูการเผชิญหนากับขบวนการคายาเสพติดระดับชาติที่ นําโดย มิสเตอรบิ๊ก หรือชื่อที่ แทจริงของเขาก็คือ ดร.คานังกา นักการฑูตแหงเกาะซานโมนิค ก็แนละครับ พวกคายามันผิดกฎหมาย อยูแลว บอนดก็ตองไปปะฉะดะกับพวกมันอยางเต็มที่

James Bond 007 : 007 เพชฌฆาตปนทอง Man With The Golden Gun (ภาค 9) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Guy Hamilton Suspense Mystery นักแสดงนํา : Roger Moore,Christopher Lee,Britt Ekland Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ บอนดภาคนี้ตองเจอกับ ฟรานซิสโก สการามังกา สุดยอดนักฆาที่มีฉายาวา เพชฌฆาตปนทอง เพราะเขาจะรับจางคาคนดวยเงินสูงถึง 1 ลานดอลลาร และเขาจะสังหารเหยื่อดวยปนและกระสุนทองคํา ของเขาเทานั้น และดูเหมือนวาเปาหมายตอไปของเขาจะเปน เจมส บอนดของเราเนี่ยแหละ ภาคนี้ถาย ทําในประเทศไทยสถานที่ถายทําคือเกาะพีพี และ เกาะตะปูในจังหวัด พังงา ซึ่งหลังจากที่ภาพยนตรชุด นี้ออกฉาย ไดทําใหสถานที่แหงนี้มีชื่อเสียงโดงดัง เพราะเปนการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวไปใน ตัว จนเกาะทั้งสองเกาะนี้ถูกเรียกวา "เกาะเจมส บอนด" (James Bond Island)

James Bond 007 : 007 พยัคฆรายสุดที่รัก Spy Who Loved Me (ภาค 10) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Lewis Gilbert Suspense Mystery นักแสดงนํา : Roger Moore,Barbara Bach,Curt Jurgens Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวก็คือ บอนดตองมารวมมือกับสายลับสาวจากรัสเซียนามวา ผูพันแอนยา อเมโซวา หรือ รหสวา ทริปเปลเอกซ ทั้งสองตองมาจับมือกันยับยั้งแผนการรายของ คารล สตอรมเบิรก ที่ตองการจะ จมโลกสูใตผืนน้ํา


The Spy Next Door : วิ่งโขยงฟด วันวางจําหนาย: 22 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Children,Family ผูกํากับ : Brian Levant Comedy,Martial Arts (กังฟู) นักแสดงนํา : Jackie Chan (เฉินหลง) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ บ็อบ โฮ.(แจ็คกี้ ชาน).คือเซูเปอร สายลับจากซีไอเอ เขาจัดการมาแลวทั้งผูกอการรายขาม ประเทศ ผูนําจอมเผด็จการ รวมถึงโคนลมองคกรโฉด แตเขากําลังจะไดพบกับภารกิจสุดหิน นั้นก็คือ การเปน... "พี่เลี้ยงเด็ก" เมื่อตัวเองอาสาเปนพี่เลี้ยงใหกับบรรดาลูกๆเแสนซนของเพื่อนบาน แตเมื่อเด็ก คนหนึ่งแอบดาวนโหลดขอมูลลับจากคอมพิวเตอรของเขา บ็อบ จึงตองเผยตัวตนที่แทจริงวาคือซูเปอร สายลับ และ.ตองเผชิญหนากับกลุมมือสังหารและ.หัวหนาองคกรลับตัวพอ เพื่อทําการปกปองขอมูลและ .คุมครองลูกๆของเพื่อนบานใหอยูรอดปลอดภัย

Alvin And Chipmunks 2 : แอลวินกับสหายชิพมังคจอมซน 2 วันวางจําหนาย: 21 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Children,Family,Comedy,Musicals ผูกํากับ : Betty Thomas,Tim Hill Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หลังจากประสบความสําเร็จในการตั้งวงดนตรีและ.กลาย เปนร็อคสตารไปแลว ในงานโชวการกุศล ครั้งหนึ่งเกิดเรื่องไมคาดฝนทําใหเดฟประสบอุบัติเหตุ จนตองรักษาตัวในโรงพยาบาล เดฟตัดสินใจสง ชิพมังคทั้ง 3 ตัวเขาโรงเรียนและ.ขอให ปาแจ็คกี้มาชวยดูแลชิพมังคทั้งสามตัว แตสุดทายภาระการดูแล เหลาชิพมังคก็ตกไปอยูกับ โทบี้หลานชายจอมปวนของปาแจ็คกี้โดยปริยาย

Concert My Name Is Kim : คอนเสิรต เจนนิเฟอร คิ้ม วันวางจําหนาย: 18 พฤษภาคม 2553 ผูกํากับ : นักแสดงนํา : เจนนิเฟอร คิ้ม Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย

ประเภท : Asian,Music,Concert

บันทึกการแสดงสดคอนเสิรต My Name Is Kim วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ศิลปนรับเชิญ : เคน ธีรเดช, โก มิสเตอรแซกแมน, เสนาหอย, พอดม ชวนชื่น แจส ชวนชื่น, หนึ่ง จักรวาร, Frank Herrgott, Janice Javier พอตเตอร เดอะเทรนเนอร

Under The Mountain : อสูรปลุกไฟใตพิภพ วันวางจําหนาย: 2542 ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Jonathan King นักแสดงนํา : Tom Cameron,Sophie McBride,Oliver Driver Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรเชล และ.ธีโอ สองพี่นองไดเดินทางไปที่บานของลุงและ.ปาชวงปดเรียนซัมเมอรในปาหลังบาน พวกเขาไดเจอกับมิสเตอรโจนส บุรุษปริศนา ที่เคย ชวยพวกเขาไวตอนหลงปาเมื่อแปดปที่แลว แตการ พบกันครั้งนี้ตางออกไปจากเดิม เมื่อมิสเตอรโจนส เผยตัววาเปนมนุษยตางดาวเผาพันธุนักรบจากระบบ ดาวอันไกลโพน โดยเขาตองการความชวยเหลือจากสองพี่นองในการตอกรกับมิสเตอรวิลเบอร ฟอรส ที่เพิ่งเดินทางมายังโลกและ.วางแผนที่จะครอบครองทุกสิ่งทุกอยาง


Solomon Kane : โซโลมอน ตัดหัวผี วันวางจําหนาย: 12 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Michael J. Bassett นักแสดงนํา : James Purefoy,Pete Postlethwaite,Rachel Hurd-Wood Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ศตวรรษที่ 16 กัปตัน โซโลมอน เคน มือสังหารระดับพระกาฬ นําหมูโจรตะลุยปลนสะดมเขนฆาผู คนที่ขัดขืนมามากมาย วันหนึ่งเขาบุกเขาไปในปราสาทลึกลับเพื่อยึดครองทรัพยสมบัติมหาศาล เคนตอง เผชิญหนากับมัจจุราชที่ถูกสงมากระชากวิญญาณของเขา แตในเมื่อคนอยางเคนนรกยังไมตองการเขา จําตองอยูบนโลกเพื่อไถบาปในสิ่ง ที่ทําลงไป หลังจากนั้นไมนานกองทัพปศาจไดเริ่มอาละวาดสังหารผู คนอยางโหดเหี้ยม นี่เปนครั้งแรกที่เคนเริ่มตอสูเพื่อปกปองผูคน แตนั่นทําใหเขาตองเผชิญหนากับความ ลับอันโหดรายเกี่ยวกับครอบครัวตัวเอง ที่คอยๆเเผยออกมาระหวางพยายามชวยผูคนใหรอดพนจากขุม พลังแหงความชั่วรายโดยไมคาดคิด

Imaginarium Of Doctor Parnassus: ศึกขามพิภพสยบซาตาน วันวางจําหนาย: 13 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Terry Gilliam Suspense Mystery นักแสดงนํา : Johnny Depp,Colin Farrell,Jude Law Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ The Imaginarium of Doctor Parnassus เรื่องราวแฟนตาซีที่ของดร.พารนาซัส และ.คณะอิมเม จิเนเรี่ยมของเขา ซึ่งเปนคณะละครเรที่ทําใหคนดูไดพบโอกาสที่จะเลือกระหวางแสงสวางและ.ความสนุก สนาน หรือความมืดมิดและ.หมนหมอง ดวยพรสวรรคในการชักนําจินตนาการของผูอื่น ด็อกเตอรพารนา ซัสเหมือนโดนสาปดวยความลับอยางหนึ่ง ที่เขาเก็บเงียบเอาไว ดร.พารนาซัสชนะไดความเปนอมตะมา ครอง หลายศตวรรษตอมา เมื่อไดพบกับรักแทในชีวิตของเขา ดร.พารนาซัสไดพนันกับมิสเตอรนิคอีก ครั้ง โดยขอแลกความเปนอมตะของเขากับความหนุม โดยมีเงื่อนไขวาเมื่อลูกสาวของเขามีอายุครบ 16 ป เธอจะตกเปนของมิสเตอรนิค ในความพยายามที่ตองแขงกับเวลา ซึ่งเต็มไปดวยจินตนาการและ.สุด ตื่นเตน ดร.พารนาซัสตองตอสูเพื่อชวยลูกสาวของเขา ซึ่งกลายเปนภารกิจที่เต็มไปดวยอุปสรรคที่ไมมี วันจบสิ้น และ.ตองแกไขความผิดพลาดที่เขาเคยทําเอาไวในอดีต เพื่อทุกๆคน!

Halloween II : ฮัลโลวีน 2 โหดกวาผี อํามหิตกวาปศาจ วันวางจําหนาย: 11 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Horror,Thriller ผูกํากับ : Rob Zombie นักแสดงนํา : Malcolm McDowell,Tyler Mane,Sheri Moon Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ฆาตกรฆาตอเนื่องที่ดังที่สุดในอเมริกากลับมาอีกครั้ง ไมเคิล ไมเยอรส รอดตายและ.หนีการจับกุม ของเจาหนาที่ตํารวจ กอนจะเปดฉากฆาไมยั้ง เปาหมายคือตามหาตัวนองสาวของเขา ใหเจอเพื่อมารวม ตัวเปนครอบครัวเหมือนเดิม ลอรี่ สโตรดคือเหยื่อที่รอดชีวิตมาไดหวุดหวิด และ.ตองช็อคกับความจริง ที่วาเธอคือนองสาวของฆาตกรโหดที่เธอเกลียดกลัวเขาไส

Lost Treasure Grand Canyon : ผจญภัยขุมทรัพยเทพนิยาย วันวางจําหนาย: 7 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Horror ผูกํากับ : Farhad Mann Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Michael Shanks,Shannen Doherty Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ดร.จอรแดน นักโบราณคดีผูพิศมัยการแกะรอยขุมทรัพยไดหายสาปสูญไปในระหวางการผจญภัย เหตุนี้ทําใหซูซาน สาวสวยผูเปนลูกสาวไดอาสาสมัครพรรคพวกออกติดตาม การเดินทางในที่ลึกลับอัน ตรายครั้งนี้ ทําให ดร.เตน ผูซึ่งหลงรักซูซานอดเปนหวงไมได จึงไดออกติดตามเธอไป นักผจญภัยหลง เขาไปในถิ่นอาศัยของชนเผาแอสเทค สาวกมนตดําของเทพเจาเควทซาโคเทิล อันตรายสุดตื่นเตน กําลังรอคอยซูซานและ.เตน!


กองพันครึกครื้น ท.ทหารคึกคัก วันวางจําหนาย: 27 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : บําเรอ ผองอินทรีย (โนต เชิญยิ้ม) นักแสดงนํา : บําเรอ ผองอินทรีย (โนต เชิญยิ้ม),วราภัทร เพชรสถิตย Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของ จีวร หนุม กําพราหนาตาดี ที่หลายคน มักเขาใจวาชื่อของเขานั้น เหมือนเกาหลี แตอัน ที่จริงแลวมันมีที่มาจากจีวรพระ ซึ่งพระที่เก็บเขามาเลี้ยงตั้งให ดวยความที่เขาเปนคนสนุกสนาน ราเริง ทําใหมองดูวาเปนคนขาดๆเกินๆในบางครั้ง และ.เมื่ออายุเขาสูวัยเกณฑทหาร จีวร ก็ไดเขาไปรับใชชาติ เขาไดมีกลุมเพื่อนทหารที่ผานการคัดเลือกรุนเดียวกันอยาง สําอาง, สุวิทย, สมจริง และ.ฟาแลบ ซึ่งแต ละคนลวนเปนคนที่มองโลกในแงประหลาดๆทั้งนั้น แตสิ่งที่ทําใหพวกเขาอยูดวยกันได คือเการมองโลก ดวยรอยยิ้ม และ.หัวเราะเมื่อพวกเขาเขามาสูคายทหาร ทั้งหมดก็ไดพบกับคูปรับอยาง จาขม ลมโชย.ซึ่ง เปนครูฝกแสนเฮี้ยบและ.เด็ดขาด จึงมักมีเรื่องกันอยูเสมอ และ.ระหวางฝก จีวร ก็ไดมีโอกาสพบเจอกับ สาวนอยคนหนึ่ง นามวา ยูร.ิ และ.กลุมเพื่อนๆของเธอซึ่งบาคลั่ง ในวัฒนธรรมเกาหลีอยางสุดๆแต ยูริ กลับไมปลื้ม จีวร ซักเทาไหร ติดตามชมความสนุกสนานครื้นเครงใน กองพันครึกครื้น ท.ทหารคึกคัก

Who Are You : ใคร...ในหอง วันวางจําหนาย: 27 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Asian,Horror,Suspense Mystery ผูกํากับ : ภาคภูมิ วงษจินดา Thriller นักแสดงนํา : สินจัย เปลงพานิช,ธีรพงศ เหลียวรักวงศ,พงศพิชญ ปรีชาบริสุทธิ์กุล Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ นิดา แมคาขายแผน.หนัง โป อาศัยอยูกับ ตน ลูกชายเพียงคนเดียวของเธอที่เปนเหมือน "คนคุน เคยที่เธอไมรูจัก" เพราะตนมีอาการ "ฮิคิโคโมริ" แยกตัวออกจากสังคมและ.ขังตัวเองอยูแตในหองมา นานถึง 5 ป ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เพราะความรักและ.ตามใจลูกมากจนเกินไป ทําใหนิดา ไมกลาเขา ไปยุมยาม และ.แทบไมเคยรับรูความเปนไปภายในหองปดตายนั้นเลย มีเพียงแผน.กระดาษที่ใชสื่อสาร กัน ผานชองใตประตูเทานั้นที่ทําใหนิดาแนใจวาลูกของเธอยังมีชีวิตอยู แตเมื่อ "ใครบางคน" พยายามที่ จะอยากรูอยากเห็นบางสิ่งที่อยูหลัง "ประตูบานนั้น" จนเกินพอดี นั่นจึงทําใหเกิดเรื่องราวที่คาดไมถึงตาม มากับใครอีกหลายคน ไมวาจะเปน โดม ครีเอทีฟรายการทีว,ี ปาน หญิงสาวขี้โรคบานฝงตรงขาม, โอต มอเตอรไซครับจางหัวขโมย, วิรัช พอของตนหรือแมกระทั่งตัวนิดาเอง บางสิ่งบางอยางอันนาสะพรึงกลัว กําลังคืบคลานออกมา ความลับสุดยอดสยองของหองปดตายนั้น...คืออะไรกันแน!!!

Pope Joan : เธอคือโปบ วันวางจําหนาย: 26 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Drama,Romance ผูกํากับ : Sonke Wortmann นักแสดงนํา : Johanna Wokalek,David Wenham Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ สรางมาจากเรื่องจริงที่อื้อฉาวที่สุด เรื่องหนึ่งในหนาประวัติศาสตรของวาติกัน เรื่องราวเกิดขึ้นใน ชวงศตวรรษที่ 9 เมื่อสตรีผูหนึ่งปลอมเปนบุรุษเขามาเปนบาทหลวง และ.ไตเตาขึ้นเปนพระสันตะปาปา ประมุขแหงศาสนาคริสตนิกายแคธอลิคในที่สุด หลังจากความลับเปดเผย เธอไดสั่นคลอนความเชื่ออัน คร่ําครึ และ.ตั้งคําถามตอกฎระเบียบตางๆที่ถูกกําหนดขึ้นโดยมนุษยเพศชาย ถือเปนหนังเยอรมันที่พิถี พิถันกับงานสรางและ.นําเสนอขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมา ทั้งๆที่หนังยังไมออกฉาย แตก็ไดรับเสียง ตอบรับและ.ตอตานไปแพรหลายในยุโรป

Wild Things Foursome : เกมซอนกล 4 วันวางจําหนาย: 27 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Drama,Romance,Thriller ผูกํากับ : Andy Hurst นักแสดงนํา : Jillian Murray,Marnette Patterson,Ashley Parker Angel Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เกมซอนกล 4 คือเความเยายวนที่จะมาลวงลอคุณครั้งใหม จากภาพยนตรสุดฮ็อทและ.เซ็กซี่ชุด Wild THings เท็ด วีทลี่ย มหาเศรษฐีธุรกิจโรงแรมตองทนเหนื่อยใจกับคารสัน ลูกชายผูดื้อรั้น อวดดี และ.สํามะเลเทเมาที่ฝงใจวาพอที่ทั้งร่ํารวยและ.เปนเสือผูหญิงนั้นมีสวนทําใหแมของเขาตองตายไป เมื่อเท็ดเสียชีวิตในอุบัติเหตุเรือสปดโบท ตํารวจนักสืบแฟรงค วอลคเกอร จึง ไดรับคําสั่งใหเขามารับผิด ชอบคดีนี้ เมื่อแฟรงคขุดคุยสาเหตุการตายครั้งนี้ลึกมากเทาไร เขาก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นถึงแผนราย การลวง ลอ ความโลภ การหักหลัง รวมถึงความเปนไปไดของแผนฆาตกรรมที่แสนจะเลือดเย็น


Alice In Wonderland : อลิซ ในแดนมหัศจรรย วันวางจําหนาย: 27 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Children,Family ผูกํากับ : Tim Burton Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Johnny Depp,Anne Hathaway,Helena Bonham Carter Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เมื่อทิม เบอรตัน เจาพอหนังดารคแฟนตาซีหยิบเอานิยายสุดคลาสสิคอยาง อลิซในดินแดนมหัศ จรรย มาปดฝุนทําเปนภาพยนตรแฟนตาซีสีสันสดใสและ.จุดหักมุมที่จะทําใหคุณประหลาดใจไดทุกนาที สําหรับผลงานฉบับนี้ จอนนี่ เด็พพ รับบทเปน แมด แฮทเทอร และ.ได มิอา วาสิคอวสกา เปนอลิซ สาว สวยวัย 19 ที่ตองกลับไปในโลกพิศวงอีกครั้งหลังจากที่เธอตัดสินใจวิ่งตามกระตายขาว เพื่อหนีพิธีแตง งานและ.การ กลับมาในครั้งนี้ อลิซ ไมไดเปนเพียงหนูนอยผูไรเดียงสาอีกตอไปเพราะเธอกลายเปนผูนํา ในการ โคนลมอํานาจราชินีแดงที่แยงบัลลังกของราชินีขาวไป

The Wolfman : มนุษยหมาปา ราชันยอํามหิต วันวางจําหนาย: 27 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Horror,Thriller ผูกํากับ : Joe Johnston นักแสดงนํา : Benicio Del Toro,Anthony Hopkins Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ไดแรงบันดาลใจจากหนังสยองขวัญคลาสสิคของยูนิเวอรแซล "มนุษยหมาปา ราชันยอํามหิต" นําแสดงโดย เบนิซิโอ เดลโทโร ในบท ลอวเรนซ ทัลบอท ชายหนุมชาติตระกูลสูงศักดิ์ที่เดินทางกลับ ไปยังคฤหาสนของครอบครัว หลังจากเกว็น คอนลิฟฟ คูหมั้นของพี่ชายวิงวอนใหเขาชวย ตามหาคนรัก ของเธอที่หายตัวไป ลอเรนซไดกลับมาพบกับพอที่ไมสนิทใจกัน ซึ่งชวยกันออกตามหาพี่ชายของเขา และ.ไดพบกับเรื่องนาสะพรึงวามีสัตวที่ดุรายและ.กระหายเลือดเที่ยวไลฆาผูคนในหมูบาน จนทําให นักสืบสก็อตแลนดยารดนาม เอเบอรไลน.(ฮูโก วีฟวิ่ง).ตองเขามาสืบสวนคดีนี้แตเมื่อลอเรนซ ยิ่งตาม ลาสัตวรายตัวนี้มากขึ้นเทาไร สิ่งที่เขาไดคนพบ คือเความสยองที่ซุกซอนอยูในตัวเองอยางที่ไมเคย คาดคิดมากอน

The Hurt Locker : หนวยระห่ําปลดล็อคระเบิดโลก วันวางจําหนาย: 27 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : Kathryn Bigelow Thriller,War นักแสดงนํา : Jeremy Renner,Anthony Mackiem,Brian Geraghty Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ The Hurt Locker เลาถึงชีวิตของทหารหนวยพิเศษ ซึ่งมีหนาที่อันตรายที่สุดในโลกในการ "ถอดชนวนระเบิดในสมรภูมิรบ" เมื่อ เจมส หัวหนาทีมคนใหม เขามารับหนาที่เปนผูถอดชนวนระเบิดใน สงครามกลางเมืองอิรัก โดยมีลูกทีมที่คอยสนับสนุนและ.คุมครองอยาง แซนบอรน และ.เอลดริช แตวิธี การทํางานของ เจมส นั้นทําใหลูกทีมทั้งสองตองปวดขมับ เมื่อเขาอาศัยลูกบาในการแกชนวน ระเบิดแต ละภารกิจในแบบที่ไมกลัวตาย ทั้ง แซนบอรน และ.เอลดริช ตองพยายามเตือนสติและ.ควบคุมอารมณ ของหัวหนาทีมคนใหม ทามกลางความโกลาหลในเมืองที่พรอมลุกโชนเปนไฟทุกเสี้ยววินาที. ในที่สุด เจมส ก็ไดเผยสาเหตุของความบาระห่ําของตัวเอง ซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของ นายทหารทั้งสามไปตลอดกาล

Invictus : อินวิคตัส ไรเทียมทาน วันวางจําหนาย: 30 พฤษภาคม 2553 ประเภท : Drama,Romance,Sports ผูกํากับ : Clint Eastwood นักแสดงนํา : Morgan Freeman,Matt Damon Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภาพยนตรที่มองชีวิตของเนลสัน แมนเดลา ในเทอมแรกที่เขารับตําแหนงประธานาธิบดีของแอฟริกาใต ซึ่งประเทศกําลังมีปญหาการแบงแยกสีผิวอยางรุนแรง เนลสันจึงรณรงคใหเปนเจาภาพแขงขัน รักบี้ชิงแชมปโลกในป 1995 เพราะเห็นวากีฬาคือสิ่งที่จะสมานฉันทคนในประเทศได


True Legend : ยาจกซู ตํานานหมัดเมา วันวางจําหนาย: 3 มิถุนายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian,Drama ผูกํากับ : Yuen Woo Ping (หยวนวูปง) Romance,Martial Arts (กังฟู) นักแสดงนํา : จาวเหวินจั๋ว,โจวชุน,Michelle Yeoh (มิเชล โหยว) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ การเดินทางอันนาเหลือเชื่อของนักสู ในตํานาน ซึ่งไดรับการกลาวขวัญกันวาเปนเจาแหงวิทยายุทธ โดยเขายังมีความฝนอันยิ่งใหญ ในการเปดโรงเรียนสอนวิทยายุทธใหคนทั้งโลกไดรูจักทั้งชีวิตของเขา ซู ชาน.(จาวเหวินจั๋ว).พยายามฝกฝนเพื่อเปนยอดฝมือ มีเพียงสองสิ่งเทานั้นที่เขายึดถือไวในจิตใจ นั่น คือเความฝนที่จะใหกําเนิดศาสตรวิทยายุทธที่มีความพิเศษที่สุด เพื่อใหเปนมรดกสืบทอดใหกับคนรุน ใหม และ.อีกสิ่งก็คือเภรรยาอันเปนที่รักที่เปรียบไดดั่งน้ําพุแหงชีวิตเขา แตโชคชะตากลับเลนตลก บวก กับความดื้อรั้นของซู ทําใหเขาตองสูญเสียภรรยาและ.ครอบครัวอันเปนที่รัก ในขณะเดียวกัน เขตเฮย หลงเจียงบานเกิดของ ซู ก็ตกอยูภายใตการปกครองของชาวตางชาติ ซึ่งทําใหชาวจีนถูกกดขี่ขมเหง อยางไรความปราณี มันเปนเหตุการณที่ทําใหไฟในตัวของ ซู ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง ภาพยนตรกําลัง ภายในแหงตํานาน ซึ่งเลาถึงประวัติศาสตรหนาหนึ่งในตํานานศิลปวิทยายุทธของชาติจีน

Concert Bao Parn: คอนเสิรต บาว-ปาน บิ๊กแมทซ วันวางจําหนาย: 3 มิถุนายน 2553 ประเภท : Asian,Music,Concert ผูกํากับ : นักแสดงนํา : คาราบาวธนพร แวกประยูร (ปาน) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย บันทึกการแสดงสดคอนเสิรต บาว-ปาน บิ๊กแมทซ ศิลปนรับเชิญ : โปงลางสะออน,Thaitanium, Girly Berry, ปอ ณัฐวุฒ,ิ อน ศรีพรรณ

Tooth Fairy : เทพพิทักษ ฟนน้ํานม วันวางจําหนาย: 3 มิถุนายน 2553 ประเภท : Children,Family,Comedy ผูกํากับ : Michael Lembeck Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Dwayne "The Rock" Johnson,Ashley Judd,Julie Andrews Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เดเร็ค ธอมปสัน นักฮอคกี้จอมโหด เปนที่นิยมของกองเชียรและ.ได รับสมญานาม Tooth Fairy จากนิสัยที่ชอบถอนฟนของคูแขงขันกลางสนาม แตแลวก็เกิดปาฏิหาริยขึ้นเมื่อเขาเผอิญไปทําลายความ เชื่อเรื่องเทพฟนน้ํา นมของลูกสาวของผูหญิงที่เขากําลังจีบอยูโดยไมตั้งใจ เหลาเทพฟนน้ํานมตัวจริง ยอมรับไมได และ.จัดการลงโทษดวยการบังคับใหเขาตองมาทําหนาที่เทพฟนน้ํานมจริงๆ

From Paris With Love : คูระห่ํา ฝรั่งแสบ วันวางจําหนาย: 3 มิถุนายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Thriller ผูกํากับ : Pierre Morel นักแสดงนํา : John Travolta,Jonathan Rhys-Meyers Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เจมส รีซ.(โจนาธาน รีส เมเยอรส).ทูตหนุมชาวอเมริกันมีชีวิตแสนนาอิจฉาอยูในปารีสกับแฟนสาว ชาวฝรั่งเศส แตสิ่งที่เขาหลงใหลจริงๆกลับ เปนงานเสริมอยางการเปนเจาหนาที่ซีไอเอมากกวา จากที่ยัง เปนระดับมือสมัครเลน เจมสหวังวาสักวันเขาจะกลายเปนสายลับที่ดีและ.ได ลงมือทํางานอยางจริงจัง ดังนั้นเมื่อไดรับขอเสนอใหทํางานที่ยากขึ้นเปนครั้งแรก เขาจึงรีบควาโอกาสไวทันที งานนี้ทําใหเจมสได พบกับคูหูคนใหม ชารลี แว็กซ.(จอหน ทราโวลตา).นักแมนปนคารมดีที่ถูกสงตัวมาปารีสเพื่อยับยั้งการ กอการราย สายลับออนหัดเริ่มปฏิบัติการในวงการใตดินของปารีส และ.แลวเจมสก็กลายเปนเปาหมาย ขององคกรอาชญากรรม ซึ่งนั่นหมายความวาเขาไมอาจหันหลังกลับไดอีก และ.แว็กซก็อาจเปนความ หวังเดียวที่เจมสจะพึ่งไดเพื่อใหมีชีวิตรอดกลับไป


นาคปรก วันวางจําหนาย: 11 มิถุนายน 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance ผูกํากับ : ภวัต พนังคศิริ นักแสดงนํา : สมชาย เข็มกลัด,เร แมคโดนัลด,ปติศักดิ์ เยาวนานนท Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของสามโจร ปาน, ปอ, สิงห ที่รวมหัวกันวางแผนปลนรถขนเงิน แตเคราะหกรรมทําใหถูก ไลตามจับ เมื่อจนมุมตัดสินใจนําเงินที่ปลนมาไดแอบซอนไวในวัด และ.เมื่อ ยอนกลับมาขุดหาเงินจึงรูวา ที่ซอนเงินอยูใตโบสถ โจรรายจึงตัดสินใจปลอมตัวแฝงเขามาในวัดดวยการบังคับใหหลวงตาบวชใหที่วัด แหงนี้ เหลาบรรดาพระทั้งหลายตางรูสึกสงสัยในพฤติกรรมของกลุมพระใหมที่มักลอบ เขาไปขุดพื้น โบสถเวลากลางคืน ในขณะเดียวกันทางดานมัคทายกของวัดเองก็วางแผนขโมยพระในโบสถเดียวกับที่ โจร พยายามขุดหาเงินที่ซอนไว เรื่องเลยโอละพอ เมื่อโจรจับโจรไดจนสมบทบาท ทําใหพระในวัดตาง เลิกคลางแคลงใจเหลาบรรดาพระใหม และ.นี่คือจุดเริ่มตนของเหตุการณพลิกผันที่ยากเกินคาดเดาเมื่อ กิเลส ความเลว และ.ความโลภ เขาครอบงําถึงสวนลึกในจิตใจคน คิดดีทําดี สิ่งนี้จะยังคงสถิตอยูบนโลก ใบนี้จริงหรือ

Chandni Chowk To China : จอมยุทธโรตีบี้แดนมังกร วันวางจําหนาย: 11 มิถุนายน 2553 ประเภท : Action,Asia,Comedy ผูกํากับ : Nikhil Advani นักแสดงนํา : Akshay Kumar,Deepika Padukone Sound : เสียงไทย Dolby5.1, เสียงอินเดีย Dolby5.1 Sub : หนัง ตลกแอ็คชั่นที่นําสองวัฒนธรรมมาผสมกันไดอยางสนุกสนาน เรื่องของหนุมชาวอินเดียที่เปน พอครัวอยูที่ชานดนี ชอวค ในเดลี ถูกเขาใจผิดวาเปนนักรบจีนโบราณกลับชาติมาเกิด ซึ่งทําใหเขาตอง เดินทางไปยังแดนมังกรในฐานะจอมยุทธผูยิ่งใหญ

DVD พิเศษตามติดชีวิต bodyslam วันวางจําหนาย: 11 มิถุนายน 2553 ประเภท : Asain,Concert ผูกํากับ : นักแสดงนํา : bodyslam Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย Special Features DVD ประกอบดวย 1. Bodyslam Access all area (Scoop พิเศษตามติดชีวิต bodyslam) 2. บันทึกการแสดงสดจาก Big Mountain Music Festival 3. Acoustic Live Performance 4. Music Video เพลง คราม , ความรัก , เสียดาย 5. Special Footage (คลิปหาดูยากจาก bodyslam)

Hachi : ฮาชิ หัวใจพูดได วันวางจําหนาย: 9 มิถุนายน 2553 ประเภท : Children,Family,Drama,Romance ผูกํากับ : Lasse Hallstrom นักแสดงนํา : Richard Gere,Joan Allen,Sarah Roemer Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภาพยนตรอันแสนอบอุนนาประทับใจดัดแปลงจากภาพยนตรญี่ปุนชื่อดังที่สรางจากเรื่องจริงของ ฮาชิโกะ สุนัขผูซื่อสัตย ทุกๆวันฮาชิโกะจะตามเจานายของมันไปที่สถานีรถไฟและ.กลับ มาตอนรับเจา นายในชวงบายหลังเลิกงาน ทวาเมื่อเจานายของมันเสียชีวิตลงฮาชิโกะก็ยังคงไปรอเจานายที่สถานที่ แหง เดิมตลอดระยะเวลาเกาปที่ผานไป จนทําใหคนที่อยูแถวนั้นซึมซับถึงความรัก ความผูกพันและ ความจงรักภักดีที่มันมีตอเจานายของมัน


บางระจัน ๒ วันวางจําหนาย: 17 มิถุนายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian,War ผูกํากับ : ธนิตย จิตนุกูล นักแสดงนํา : ฉัตรชัย เปลงพานิช ,ภราดร ศรีชาพันธุ, ภูริ หิรัญพฤกษ Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภายหลังวีรกรรมของกลุมนักรบบานระจัน ที่รวมกันตอสูกับกองทัพพมาจนวินาที.สุด ทายของชีวิต แมจะจบลงดวยความพายแพ แตเรื่องราวของพวกเขากลับกลายเปนตํานานแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว เหมือนไฟ ลามทุง ปลุกใหชาวบานผูกลาอีกหลายคนทิ้งจอบ เสียม มาจับดาบสูกับพมา หลายหมูบานลุก ขึ้นตอตานการรุกรานจากพมาดวยกําลังอันนอยนิด แมวาอยุธยาเมืองหลวงจะออนแอจากความแตกแยก แตชาวบานตัวเล็กๆกลับพยายามยืนยัดตอสูเพื่อผืนแผน.ดิน บานเกิด ทําใหการเคลื่อนทัพของพมาเต็ม ไปดวยอุปสรรค โดยการนําของพระอาจารยธรรมโชติกลุมผูกลาชุมเขานางบวชรวมตัวกันขึ้นมาเปน นัก รบผาประเจียด คอยซุมโจมตี และ.ปลนสะดมกองทัพพมาเพื่อปลดปลอยเชลยคนไทยหลายรอยคน จากที่เคยเปนเสี้ยนหนามเล็กๆนอก สายตา สุกี้แมทัพพมาประกาศลาหัวกลุมนักรบผาประเจียด แมวา ตองฆาคนไทยจนหมดทุกหมูบานก็ตาม

The Book Of Eli : คัมภีร พลิกชะตาโลก วันวางจําหนาย: 3 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama ผูกํากับ : Albert Hughes Romance,Thriller นักแสดงนํา : Denzel Washington,Gary Oldman,Mila Kunis Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของอีไล.(เดนเซล วอชิงตัน).ชาย ผูทองอเมริกาอยางโดดเดี่ยวเพื่อปกปองหนังสือเลม หนึ่งที่วากันวา สามารถฟนฟูโลกที่ลมสลายจากสงครามนิวเคลียรไปแลว ใหกลับคืนมาได โดยมีคารเนจี้ ซึ่งเปนผูปกครองเมืองแหงหนึ่งหวังอยากไดมันไว หนังสือเลมนี้ จะไดใครเปนผูครอบครองจงติดตาม

Shutter Island : เกาะนรกซอนทมิฬ วันวางจําหนาย: 3 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Action,Thriller ผูกํากับ : Martin Scorsese นักแสดงนํา : Leonardo DiCaprio,Mark Ruffalo,Ben Kingsley Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของตํารวจศาล เท็ดดี้ แดเนียลส และชัค อุล คูหูของเขา และการคนหาคนไขที่หลบหนี ของสถาบันคนไขโรคจิตบน เกาะชัตเตอร ไอแลนด ซึ่งควบคุมโดยด็อกเตอรคอวลียและผูคุม การคนหา ของเท็ดดี้ทําใหเขาคนพบความลับที่ซอนอยูเกี่ยวกับเกาะแหงนี้ คนไข คูหูของเขาและแมกระทั่งตัวเขา เอง อยาลืมวาทุกสิ่งไมไดเปนอยางที่เห็นเสมอไป

Karaoke ลูกทุง มหาชน (93 เพลง) วันวางจําหนาย: ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย

ประเภท : Asian,Music

คาราโอเกะ ลูกทุง รวมฮิต มี นักรองดัง เชน ฝน ธนสุนทร, ธันวา ศรีธนู, ตั๊กแตน, เอิรน, ไหมไทย ไอดิน ,ไมค ภิรมยพร, จั๊กจั่น, พี สะเดิด, โกไข ไผ พงศธร, วิด ไฮเปอร, บิว กัลยาณี, กุง สุทธิราช


บานฉัน..ตลกไวกอน(พอสอนไว) วันวางจําหนาย: 24 มิถุนายน 2553 ประเภท : Asian,Children,Family,Comedy ผูกํากับ : วิทยา ทองอยูยง,เมษ ธราธร Drama,Romance นักแสดงนํา : พอลลา เทเลอร ,ชวิน ลิขิตเจริญพงษ,จตุรงค พลบูรณ (จตุรงค มกจก) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ลอตอก เด็กชายชั้นป.6 เกิดในครอบครัวตลกคาเฟคณะพาเพลิน ความหวังอันยิ่งใหญในใจพอคือ ปนตอกใหกลายเปนหัวหนาคณะตลกที่ฮาที่สุดในประเทศไทย โดยไมไดเผื่อใจเลยวา...ทายาทจะกลา เกิดมาเปนเด็กฝด! เชาวันหนึ่ง หลังจากอดนอนคิดมุกคาเฟทั้งคืน ใบหนาที่เคยเกลี้ยงเกลาก็ปรากฏตุม แปลกปลอมขึ้น...ตอกเปนสิวครั้งแรกในชีวิต และ.ที่คลินิกรักษาสิวชื่อดังของจังหวัดนั่นเอง ตอกตกหลุม รักอยางจัง เมื่อไดพบกับ "หมอน้ําแข็ง" คุณหมอรักษาสิวที่ทั้งแสนสวย ใจดี และ.ที่สําคัญเธอขํามุก เฝอนๆเขอตอก นับแตนั้นมา ตอกเพียรทํารายผิวหนาตัวเองทุกวิถีทาง ทั้งกินช็อกโกแลตแทนขาว ใชซัน ไลตลางหนา เพื่อจะไดบากหนาปุปะกลับไปใหคุณหมอลูบไลทุกอาทิตย แตแลวตอกก็มาลวงรูวา คุณ หมอน้ําแข็งเองก็มีปญหาหัวใจที่กําลังตองการความชวยเหลือ ถึงจะอกหักแตแฟนตัวปลอมอยางตอกก็ ยังอยากดูแล ในการชวยเยียวยาหัวใจใหกับคุณหมอสิวคนสวยดวยวิถีของตลกคาเฟ!!!

Damage : คนระห่ําเดนทรชน วันวางจําหนาย: 3 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Jeff King นักแสดงนํา : Stone Cole Steve Austin (อดีตนักมวยปล้ํา),Donnelly Rhodes,Laura Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ จอหน อยูระหวางทัณฑบนหลังจากติดคุก 7 ปขอหาฆาคน แตเขาตองเขามาอยูในโลกที่อันตราย กวาในคุกเสียอีก มันคือโลก การตอสูบนสังเวียนใตดินที่ผิดกฏหมาย หลังจากที่ตองทนทุกขตอสิ่งที่เขา เคยทําผิด จอหนไดโอกาสแกตัวเมื่อเขาไดพบกับภรรยาของคนที่เคยเปนเหยื่อของเขา ซึ่งลูกสาวของ เธอกําลังตองการผาตัดหัวใจ จอหนจึงยอมตอสูในสังเวียนนรกเพื่อลางบาปที่เคยกอไว

Johnny English : พยัคฆราย ศูนย ศูนย กาก วันวางจําหนาย: 9 กรกฎาคม 2550 ประเภท : Action,Thriller ผูกํากับ : Peter Howitt นักแสดงนํา : Rowan Atkinson,Natalie Imbruglia,Ben Miller Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ในโลกที่เอาแนเอานอนไมได มีอยูไมกี่อยางเทานั้น ที่สามารถไววางใจได เทาหนวยสืบราชการ ลับของอังกฤษ ซึ่งเปนที่รูจักดี ในเรื่องความสามารถของเจาหนาที่ เทคโนโลยีล้ํายุค ถูกนํามาใชใหเปน ประโยชน ทั้งทางดานอาวุธยุทโธปกรณ และเครือขาย ที่รวบรวมอัจฉริยะระดับโลกไวดวยกัน มันคือหนึ่ง ในปราการสุดทายของเกียรติยศ ที่มาพรอมกับผูทุมเท เพื่อปกปองซึ่งความจริง เมื่อสายลับที่เปยมไป ดวยความสามารถในอันดับแรกๆ ทุกนาย ตางตองตายตามสายลับอันดับหนึ่งของโลกไปจนหมด... เมื่อ เกิดการวางระเบิดในงานศพ ใครกันที่อยูเบื้องหลังแผนการชั่วรายครั้งนี้ บางทีเขาอาจเปนคนบา คนเดียว กับที่คิดจะขโมยมงกุฎเพชร ของราชวงศก็ไดบัดนี้ เหลือชายเพียงคนเดียวเทานั้น ที่เปนความหวังในการ ปกปองประเทศชาติ เปนผูทําหนาที่แกแคน คนที่กําจัดสายลับทุกคน ของหนวยสืบราชการลับ และเปด โปงปศาจราย ที่อยูเบื้องหลังแผนการฉกชิง สัญลักษณอันรุงโรจนของอังกฤษ นั่นคือมงกุฎเพชร

Superhero Movie : ไอแมงปอแมน ฮีโรซูเปอรรั่ว วันวางจําหนาย: 24 กันยายน 2550 ประเภท : Comedy ผูกํากับ : Craig Mazin นักแสดงนํา : Drake Bell,Sara Paxton,Christopher McDonald Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ริค ไรเกอร.(เดรก เบลล).เปนวัยรุนธรรมดาๆทวาเขาโชครายและ.ขี้แพสุดๆเขาหลงรักสาวสวยชื่อ จิลล.(ซารา แพ็กตัน).มานานหลายป แตก็อีกนั่นแหละ เธอไมเคยรูเลยวาเขามีตัวตนอยูบนโลกใบนี้ มิ หนําซ้ํา เพื่อนที่แสนดีอยางเทรย.(เควิน ฮารต).ก็ ยังจะทิ้งเขาไปหาเพื่อนกลุมอื่นอีก แตแลวชีวิตของริค ก็เปลี่ยนจากหนามือเปนหลังมือ เมื่อเขาถูกแมลงปอที่เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมกัดในระหวางไปทริป ของโรงเรียน แคเพียงชั่วพริบตา เขาไดกลายเปน ไอแมลงปอแมน เขาสามารถไตกําแพงตึกไดและ.มี พละกําลังมหาศาลแมวาเขาจะยังคงเซอซาอยูก็ตามที แมวาริคจะไมมั่นใจวา เขาจะเปนซุปเปอรฮีโรได ทวา เขาคือบุรุษเพียงคนเดียวที่จะสามารถปกปองเมืองใหอยูรอดปลอดภัยจากมนุษยนาฬิกาทราย วาย รายผูชื่นชอบการคราชีวิตมนุษยชาติ รวมทั้งยังขมขูจะทํารายคนที่ริครักที่สุดอีกดวย


Green Zone : โคตรคนระห่ํา ฝาโซนเดือด วันวางจําหนาย: 30 มิถุนายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama ผูกํากับ : Paul Greengrass Romance,Thriller,War นักแสดงนํา : Matt Damon,Greg Kinnear,Brendan Gleeson Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ แอ็คชั่นสุดระทึกทามกลางสงครามเรื่องลาสุดของ Matt Damon รอย มิลเลอร นายทหารหัวหนา หนวยตรวจสอบอาวุธ ที่ไดรับมอบหมายภารกิจสําคัญ ในการตรวจหาคลังอาวุธขนาดใหญที่เชื่อวาซุก ซอนอยูใตทะเลทรายในอิรัก แตในระหวางปฏิบัติการนั้น เขากลับพบเรื่องราวบางอยางที่แอบแฝงอยูใน การทํางานของหนวยงานอื่น ภายใตสถานการณ สถานที่ และ.เวลาที่บีบคั้นซึ่งจะนําไปสูสงครามครั้ง ใหญที่สุด ทําใหเขาตองรีบสืบสวนหาอาวุธสําคัญที่ถูกเก็บงําอยู นั่นก็คือขอเท็จจริง ของปฏิบัติการครั้งนี้

Daybreakers : วันแวมไพรครองโลก วันวางจําหนาย: 1 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Horror ผูกํากับ : Peter Spierig,Michael Spierig Sci-Fi,Fantasy,Thriller นักแสดงนํา : Ethan Hawke,Willem Dafoe,Claudia Karvan Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ป 2019 โรคระบาดลึกลับแพรกระจายไปทั่ว เปลี่ยนผูคนใหกลายเปนแวมไพรกระหายเลือดมนุษย ที่ยังเหลือรอดถูกคุกคามใหพนจากการไลลาเพื่อนําเลือดสดๆมา เปนอาหารจนเกือบจะสูญพันธุอยูรอม รอ แต เอ็ดเวิรด ดัลตัน แวมไพรนักวิจัยพยายามคนควาหาสิ่งทดแทนเลือด เพื่อการยังชีพของแวมไพร และ.ดํารงไวซึ่งเผาพันธุมนุษยที่เหลืออยูไมมาก จนกระทั่งเขาไดพบกับ ออเดรย มนุษยผูรอดชีวิตและ นําเขาไปสูการคนพบครั้งสําคัญ หลังจากนั้น ดวยความที่มีความรูที่ทั้งมนุษยและ.แวมไพรตางหมายปอง เขาจึงตองรบกับเผาพันธุของตัวเองในสงครามที่จะตัดสินชะตาของมวลมนุษยชาติ

Agora : มหาศึกศรัทธากุมชะตาโลก วันวางจําหนาย: 24 มิถุนายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : Alejandro Amenabar นักแสดงนํา : Rachel Weisz,Max Minghella,Oscar Isaac Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวในศตวรรษที่ 4 ภายใตการปกครองของอาณาจักรโรมัน...ความขัดแยงทางศาสนาคุกรุน ไปทั่วทอง ถนนจนถึงหองสมุดที่มีชื่อเสียงของเมืองอเล็กซานเดรีย นักดาราศาสตรหญิงชาญฉลาด ไฮ พาเทีย.(ราเชล ไวซ).และ.บรรดา สานุศิษยของเธอตองตอสูเพื่อรักษาไวซึ่งภูมิปญญาแหงโลกโบราณ… ทามกลางเหลาบุรุษผูอยูเคียงขางไฮพาเทียเปนที่หมายปองของสองชายผูแกง แยงแขงขันกัน เพื่อเปน เจาหัวใจเธอ หนึ่งคือเออเรสทิส.(ออสการ ไอแซค).ผูสูงศักดิ์ อีกหนึ่งคือเเดวุส.(แม็กซ มิงเกลลา).ทาสห นุมผูตองเลือกระหวางความรักและ.อิสรภาพ

Beauty And The Beast : ลางคําสาปโฉมงามกับเจาชายอสูร วันวางจําหนาย: 17 มิถุนายน 2553 ประเภท : Drama,Romance,Sci-Fi ผูกํากับ : David Lister Fantasy,Thriller นักแสดงนํา : Estella Warren,Rhett Giles,Vanessa Gray Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ จากเทพนิยายแหงความรักตองหามอันลือลั่นถูกนํามาปรับแตงใหมใหมืดหมนชวนระทึกกวาที่เคย กับเรื่องราวของโฉมงามนามเบลล และ.อสูรรายแหงพงไพรผูนาเกรงขาม เมื่อชาวบานมากมายถูกฆา ตายอยางโหดเหี้ยม และ.บีสตตองถูกลาเพราะสงสัยวาเปนสัตวรายตัวการ เบลลกับบีสตจึงตองรวมมือ รวมใจกัน ในการจัดการกับวายรายที่แทจริงนั้นคือเแมมดผูกระหายอํานาจ


Black Lightning : เหาะทะลุฟา ซิ่งมหาประลัย วันวางจําหนาย: 8 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Alexander Voitinsky,Dmitriy Kiselev นักแสดงนํา : Grigory Dobrygin ,Ekaterina Vilkova,Viktor Verzhbitsky Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องของหนุมนอยคนหนึ่งที่รูวา ตัวเองไมเทหเหมือนวัยรุนคนอื่นเลย ยิ่งเรื่องผูหญิงยิ่งยากเขาไป ใหญ แตแลวเหมือนฟายื่นมือเขามาชวย เมื่อเขาไดเปนเจาของรถเหาะ ทันทีที่ไดซูเปอรรถเหาะมาอยูใน มือ ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญก็วิ่งเขามาใสเขา นอกจากสาวจะลนมือเปนธรรมดา แตภาระรับผิดชอบโลก จากการคุกคามของวายรายนั้นยิ่งใหญกวา

Mr. Bean : The Movie บีน เดอะมูฟวี่ วันวางจําหนาย: 28 มีนาคม 2549 ประเภท : Comedy ผูกํากับ : Mel Smith นักแสดงนํา : Rowan Atkinson, Peter MacNicol,Pamela Reed Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ฤดูใบไมรวงป ค.ศ. 1997 มหาเศรษฐีผูหนึ่งไดอุทิศเงิน 50 ลานเหรียญ ใหแกพิพิธภัณฑเพื่อได ภาพวาดที่ดีที่สุดมา แตภาพนั้นกลับไปอยูอีกพิพิธภัณฑหนึ่ง และผูที่ดูแลภาพนั้นก็ตองการนักวิชาการที่ มีชื่อเสียงมารวมเปดพิธี โดยเลือกสมาชิกบัณฑิตยสภาแหงอังกฤษ แตเหตุการณพลิกผัน เมื่อชาอังกฤษ สง Bean ชายงุมงามมาสรางความยุงเหยิงแทน และเมื่อ Bean อยูในพิพิธภัณฑเพียงลําพังความสนุก สนานและความหายนะมากมายจึงบังเกิดขึ้น - ดีวีดี dvd Bean The Movie บีน เดอะมูฟวี่

Karaoke ลูกทุง สลับขั้ว วันวางจําหนาย: 2553 ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย

ประเภท : Asian,Music

คาราโอเกะ ลูกทุง รวมฮิต มี นักรองดัง เชน บาว-ปาน, ธันวา ศรีธนู, ตั๊กแตน, เอิรน, ไหมไทย, ปอยฝาย การะเกด ,ไมค ภิรมยพร, จั๊กจั่น, พี สะเดิด, โกไข , บาววี ไผ พงศธร, วิด ไฮเปอร, บิว กัลยาณี, กุง สุทธิราช

Death Note : สมุดโนตกระชากวิญญาณ 1-3 วันวางจําหนาย: ประเภท : Asian,Thriller ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย ยางามิ ไลท นักเรียนอัจฉริยะเจาของคะแนนสอบอันดับ 1 ของประเทศ ไดเจอสมุดโนตเลมหนึ่ง ในคืนฝนตก สมุดเลมนั้นมีวิธีใชเปนภาษาอังกฤษเขียนเอาไววา เดธโนต คือ บันทึกของยมทูต และเมื่อ ลุค ยมทูตผูเปนเจาของ ไดทํามันตกลงมาบนโลกมนุษย ทําใหมันกลายเปนสมบัติของมนุษยผูเก็บมันได วิธีใชเดธโนต คือเขียนชื่อและนามสกุลของคนที่ตองการฆาลงในเดธโนต โดยผูเขียนจะตองรูจักหนาตา ของคนๆ นั้น เดธโนตถึงจะสงผลใหคนผูนั้นตายภายใน 40 วินาที ซึ่งถาไมระบุสาเหตุการตาย คนๆ นั้น จะตายดวยอาการหัวใจวายหลังจากที่ไลทเก็บเดธโนตได เขาก็ใชมันฆาอาชญากรทีละคนจากขอมูลที่ เขาเก็บไว และสรางรูปแบบของคดีฆาตกรรมคิระขึ้น เพื่อปนหัวกรมตํารวจ จากความซับซอนของคดีคิระ องคกรตํารวจลับของโลก ไดสง แอล (เคนอิจิ มัตสึยามะ) มาคลี่คลายคดี แผนเดียว รวม 3 ภาค คุมยิ่งกวาคุม


Remember Me : จากนี้มีเราตลอดไป วันวางจําหนาย: 15 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Drama,Romance ผูกํากับ : Allen Coulter นักแสดงนํา : Robert Pattinson ,Emilie De Ravin,Chris Cooper Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หนังรักที่กลาวถึงความรักของหนุมสาว คูหนึ่งที่ตางก็มีความหลังฝงใจตอความสูญเสียในวัยเด็ก ไทเลอร ร็อธ.(Robert Pattinson).คือเเด็กหนุมที่พี่ชายอันเปนที่รักฆาตัวตาย เพราะตองการหนีแรง กดดันจากพอ ในขณะที่ อัลลี่.(Emilie De Ravin).คือเด็กสาวที่สูญเสียแมไปจากเหตุอาชญากรรมใน วัยเด็ก เมื่อทั้งคูไดมีโอกาสมาเจอกันและ.ตกหลุมรักกันอยางรวดเร็ว ทวา ร็อธ กลับเลือกที่จะถอยหลัง ออกมา เพียงเพราะเขากลัววา หากเขารักใครคนหนึ่งมากๆเเขาอาจจะตองเจ็บปวดมากกวาเดิม

Concert Boyd-Pod Bittersweet : คอนเสริต บอย-ปอด วันวางจําหนาย: 14 กุมภาพันธ 2552 ประเภท : Music,Concert ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Boyd Kosiyabong (บอยด โกสิยพงศ),ธนชัย อุชชิน (ปอด โมเดิรนด็อก) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : แนะนําครับ แลวคุณจะมีความสุขไปกับชวงเวลาที่นาจดจํา คอนเสิรต "หวานขม BITTERSWEET BOYdPOD" ชวงที่ดีที่สุดอาจไมไดขึ้นอยูกับความยาวนานของเหตุการณบางครั้ง ชวงเวลาพิเศษเพียงแคไมกี่ ชั่วโมงกลับประทับแนนอยูในความทรงจํา ไปนานแสนนานดูเหมือนวาสิ่งสําคัญคือคนที่อยูรวมกันใน เหตุการณนั้นเมื่อไดอยูกับคน ที่เราอยากอยูดวย ไดใชสอยเวลาไปกับสิ่งที่กอใหเกิดความสุข รวมกัน เรามักอยากยืดเวลาหวงนั้นออกไปใหยาวนานอยางไมมีที่สิ้นสุด อยากใหเราไดมีชวงที่ดีที่สุดรวมกันอีก ครั้ง กับคอนเสิรตที่กอรางขึ้น จากความพิถีพิถันและใสใจในทุกรายละเอียด ชวนคนที่คุณอยากใช เวลา แหงความสุขดวยกันมารวมเก็บ ความทรงจําดีๆ ฟงบทเพลงที่ตั้งใจ บรรเลงใหไพเราะ พรอม เพื่อนๆ ศิลปนจากคายเลิฟอิสที่มา รวมตัวดวยหัวใจรวมกับเพื่อน นักดนตรีฝมือระดับเวิลดคลาส ที่คัดสรรมาเพื่อ สรางบรรยากาศแหง ความทรงจําของทุกคน

Deja Vu : ภารกิจเดือด ลาทะลุเวลา วันวางจําหนาย: 16 มิถุนายน 2549 ประเภท : Action,Adventure,Suspense Mystery ผูกํากับ : Tony Scott Thriller นักแสดงนํา : Denzel Washington,Val Kilmer,Paula Patton Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เดจา วู.(Deja vu).ความ ทรงจําชั่ววูบในตอนที่คุณพบคนแปลกหนาซักคน แตคุณกลับรูสึกเหมือน คุณรูจักเขามาทั้งชีวิต เดจา วู นี้เอง ไดนําทางเจาหนาที่ เอทีเอฟ ดั๊ก คารลิน.(เดนเซล วอชิงตัน).สูการ สืบสวนคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ และ.มัน ก็จะนําเขาไปสูการแขงขันกับเวลา เพื่อชวยเหลือผูคน บริสุทธิ์ทั้งหลายรอยชีวิต ยิ่งคารลินถลําลึกลงไปในการสืบสวนมากขึ้น มันก็ไดกลายเปนเรื่องราวความ รักแปลกใหม ที่เกิดขึ้นในรูปแบบยอนกลับ เมื่อคารลินรูสึกวา เขาเกิดความรูสึกผูกพันกับหญิงสาว เจาของอดีต ที่เปนกุญแจนําไปสูการหยุดยั้งหายนะ ที่อาจทําลายอนาคตของพวกเขาลงไดในพริบตา เดียว โดยปราศจากคําพูดแตเปยมดวยศรัทธา คารลินไดเลือกที่จะเสี่ยง... เสี่ยงเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง!

Concert มหัศจรรยเพลงสุนทราภรณ โดย คุณพระชวย วันวางจําหนาย: 17 มิถุนายน 2553 ประเภท : Asian,Karaoke,Music,Concert ผูกํากับ : คอนเสริต และ คาราโอเกะ นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย รายชื่อนักรองใน คอนเสริต : ทอฟฟ ศิวดล จันทนเสวี ,สุชาติ ชวางกูร,วิระ บํารุงศรี สุเมธ องอาจ,ดาวใจ ไพจิตร,รอง เคามูลคดี,ธงชัย ประสงคสันติ สาวิตรี สุทธิชานนท, ศิริพรรณ นําเจริญสมบัติ, อิ๋งอิ๋ง ธุรดี อารีรอบ


Secret Sunday : 9 วัด วันวางจําหนาย: 15 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Asian,Horror,Suspense Mystery ผูกํากับ : ษรัณยู จิราลักษม Thriller นักแสดงนํา : ศิรพันธ วัฒนจินดา ,เจมส แมกกี้ Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เมื่อเคราะหกรรมมาหายใจรดตนคอ เราบริจาคเงินทําทาน เราปลอยนกปลอยปลา เราถือศีลกินเจ เราทําบุญโลงศพ เราเปลี่ยนชื่อแซ เราไหวพระ "9 วัด" เราคิดวาทุกสิ่งคงเพียงพอแลว...แตจริงหรือ ระหวางการเดินทางไปแฮงกเอาทที่เชียงใหมในชวงวันหยุดยาว ณัฐ หนุมเด็กแนวหัวใหมทนคํารบเรา ของ ปุน แฟนสาวสุดเปรี้ยวของตนไมไหว จึงตัดสินใจแวะบานที่อุทัยธานีเพื่อเยี่ยมแม นิตยาแมของณัฐ ขอรองแกมบังคับใหลูกชายไปทําบุญ 9 วัดเพื่อสะเดาะเคราะห แตณัฐกลับเห็นวาเปนเรื่องตลกไรสาระ ขณะเดียวกัน ณัฐไดพบกับพระสุจิตโต เพื่อนเลนในวัยเด็กที่กําลังจะออกเดินทางไปธุดงคทางภาคเหนือ ณัฐจึงชวนซี้เกาขึ้นรถไปดวยกัน พรอมกับแวะทําบุญเลนๆตามวัดที่อยูรายทาง หนึ่งบุรุษ หนึ่งสตรี หนึ่ง สมณเพศ มุงหนาขึ้นเหนือโดยไมรูตัวเลยสักนิดวา "เคราะหกรรม" ที่พวกเขาเคยสรางไวรวมกันไดขอ "ติดรถมาดวย" เนื่องจากกรรมไมเคยลืมที่จะเอาคืน และ.มันมีวิธีการเอาคืน...ในแบบของมัน

When In Rome : อธิษฐานุวุนลุนรัก ณ กรุงโรม วันวางจําหนาย: 24 มิถุนายน 2553 ประเภท : Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : Mark Steven Johnson นักแสดงนํา : Kristen Bell, Josh Duhamel, Will Arnett Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ คริสเตน เบล นําแสดงภาพยนตรเรื่อง "When In Rome" ในบทของสาวมั่นชาวนิวยอรก ผูผิดหวัง กับความรัก ระหวางทริปไปกรุงโรม เธอไดทาทายชะตาชีวิตดวยการหยิบเหรียญอธิษฐานจากน้ําพุแหง ความรัก และ.ปลุกความรักใหเกิดขึ้นในใจของคนที่โยนเหรียญลงไปในน้ําอยางนาอัศจรรย ซึ่งเขา เหลานั้นก็คือเแดนนี เดอวีโต ผูรับบทนักธุรกิจเกี่ยวกับไสกรอก, จอน เฮเดอร ในบทนักมายากลขางถนน , วิลล อารเน็ตต ในบทศิลปนผูนารักและ.แด็กซ เชพเพิรด นายแบบหนุมผูหลงตัวเอง แตเมื่อนักขาวเจา เสนห ที่รับบทโดย จอช ดูฮาเมล ไลจีบเธอดวยความรอนแรงพอๆกัน เธอก็ไมแนใจวาความรักของเขา เปนของจริงหรือเปลา

WORLD CUP 2010 This Time For Africa วันวางจําหนาย: 15 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Mix ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : อังกฤษ รวม พิธีเปด พิธีปดบอลโลก,Highlight นัดเด็ดๆ และ MV เพลง 1. พิธีเปด-ปดบอลโลก 2010 (พากษไทย) 2. Highlight : HOLLAND - SPAIN [นัดชิงชนะเลิศ],URUGUAY - GERMANY [นัดชิงอันดับ 3] GERMANY - SPAIN [รอบรองชนะเลิศ],URUGUAY - HOLLAND [รอบรองชนะเลิศ] และทุกคูในรอบ 8 ทีมสุดทาย กับ GERMANY - ENGLAND ( พากษอังกฤษทุกคู ) 3. MV (Music Video) เพลง Shakira - Waka Waka (This Time For Africa) P.O.I. - Go La La[ClubDJ] Akon - Oh Africa.avi

Concert Golf Mike Took The Comedy : โชวผสม (พันธุ) ฮา โปรดอาน ****** คอนเสริตนี้ จํานวน แผน 2 แผนนะครับ ****** วันวางจําหนาย: 1 กรกฎาคม 1953 ประเภท : Asian,Comedy,Special Interest นักแสดงนํา : เบญจพล เชยอรุณ,ญาณี จงวิสุทธิ์ Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อะไรจะเกิดขึ้น !! เมื่อความมันสผสมพันธุความฮา ตุก ญาณี แมพันธุสาวเขยาเสียงฮาและ.กอลฟ เบญจพล พอพันธุหนุมกระตุกตอมขํา Talk Show สุดฮา การแสดงสุดมันส พรอมเพลงไพเราะที่คุนเคย ภายใต Concept ซาสุดแสบ ขําสนุกสุดฮา ดรามา กักขฬะ รวมดวยกวนพลพรรครักความมันส ทั้ง หนุม กรรชัย มาพรอม มุขกวนๆสไตล หนุม Playboy มาพรอมใครไมรูดานลางเวทีแถมมีเจนนิเฟอร คิ้ม ที่ อยากใหมาลิ้มลองสุดยอดแหงพลังเสียงที่สะกดผูชมทั้ง Hall และ.มาชมการ Improvise กีตารแบบ เสียวๆซาบซากับปง ประกาศิต อีกทั้งฟงเพลงฮิตๆติดชารตกับมัม ลาโคนิค และ.ไม มีใครคาดคิด..กับ แมงมุมสาวสุดสยิวเตนพลิ้ว ซิวมุข ขโมยซีน เอาฮาแบบไมมียั้ง กับตุกกี้ ชิงรอย รับรองวาไมเคยเห็น แบบนี้ที่ไหนแนนอน..ปดทายดวยเจาแม Copy ที่มีน้ําเสียงเปนเอกลักษณ อยางเจเน็ตเขียว มาโชว ลูกคอไดอยางนาประทับใจ..ชมกันใหหน่ําในใน.. "Golf Mike Took" The Comedy Concert


สาระแนสิบลอ วันวางจําหนาย: 213/7/2553 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : นฤบดี เวชกรรม นักแสดงนํา : มาริโอ เมาเรอ ,นาคร ศิลาชัย (เปล),เกียติศักดิ์ อุดมนาค (เสนาหอย) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ นาเช หรือไอสิบลอ.(เปล - นาคร).พรอมแฝดนรกเด็กรถ อูด.(หอย).แอด.(โกะตี๋).รับอาสาพอสุด เฮี้ยบของเอก.(มาริโอ).เปนเทรนเนอรเติมเต็มความแมนใหหลานรัก ดวยการโดดขึ้นรถสิบลอรวมผจญ ภัยไปเพื่อพิสูจน และ.เรียนรูถึงวิถีแหงความเปนลูกผูชายรวมกัน และ.นี่คือจุดเริ่มตน ของเรื่องราวสุด เซอรไพรสที่ยากตอการคาดเดาในสไตลสาระแน...สาระแน ทันทีที่สตารทรถและ.เหยียบคันเรง…

เขี้ยวอาฆาต วันวางจําหนาย: 22 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Asian,Suspense Mystery,Thriller ผูกํากับ : ธนดล นวลสุทธิ์, ธรรมนูญ สกุลบุญถนอม นักแสดงนํา : อัครา อมาตยกุล ,ขวัญขาว เศวตวิมล, อภิญญา สกุลเจริญสุข Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ พื้นที่บริเวณหนองงูเหาในอดีตเปน พื้นที่รกรางวางเปลา ไรคนสนใจ ในบริเวณนั้นมีตนไทรใหญตน หนึ่งตั้งตระหงานอยูกลางทุง ซึ่งที่แหงนั้นเปนที่อาศัยของงูเหานับรอยนับพัน ปจจุบันหนองงูเหาถูกสราง เปนศูนยกลางการคมนาคมระดับประเทศ พื้นที่รอบขางถูกพัฒนาเปนตึกรามบานชองที่อาศัย แนนอนวา ตนไทรกลางทุงถูกรถแบคโฮขุดรากถอนโคน เพื่อถมที่เตรียมสรางอพารทเมนทที่อยูอาศัยของคน แต สิ่งที่ผูคนไดพบเห็นหลังจากรถแบคโฮขุดเจาะเอาตนไทรออกไปก็คือซากงูเหานับรอยนับพันตัวถูกหั่น เปนทอนๆนอนดิ้นตายกันอนาจ ภาพสยองถูกเลือนหายไปตามกาลเวลา ที่อยูของคนถูกสรางทับที่อยู ของงู สิ่งที่ไมเลือนหายไปกับกาลเวลาคือความอาฆาตแคนที่รอวันเอาคืน ความสยดสยองเริ่มตนขึ้น เมื่อถึงวันที่งูเหามาชําระความแคน เรื่องราวความเชื่อ และ.ไสยศาสตร กอใหเกิดความสยองขวัญกับทุก คนที่มีสวนเกี่ยวของ

A Woman Noodle Shop : พยัคฆหักเขี้ยวกวยเตี๋ยวเหนือเมฆ วันวางจําหนาย: 30 มิถุนายน 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : Zhang Yimou (จางอี้โหมว) นักแสดงนํา : Sun Hong-Lei,Xiao Shen-Yang,Yan Ni Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หวังคือเจา ของรานขายกวยเตี๋ยวที่ตั้งอยูกลางทะเลทราย ภรรยาของเขาลักลอบเปนชูกับหลี่ผูเปน ลูกจางในราน หลี่เปนคนขี้ขลาด เขาเก็บปนที่เถาแกเนี้ยซื้อมาเพื่อฆาผัวไวอยางไมเต็มใจนัก อยางไรก็ ตามการเคลื่อนไหวทุกฝกาวของสองชายหญิงไมอาจเล็ดลอดสายตาของหวัง ไปได เขาจึงตัดสินใจติด สินบนเจาหนาที่จางใหมาสังหารหญิงรายชายเลวคูนี้ดวย วิธีละมุนละมอมแตมันอาจเปนแคความคิดของ หวังคนเดียว เพราะเจาหนาที่จางก็มีแผนการของเขาเอง และ.มันจะโหดรายรุนแรงเกินกวาที่หวังคาดไว มาก

สงครามปาก...ตลาดแตก วันวางจําหนาย: 30 มิถุนายน 2553 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : สมยศ ศรีสมบูรณ นักแสดงนํา : "มิ้ลค" อกนิษฐ สารคุณ,อาภาพร นครสวรรค,ราตรี วิทวัส Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย แคเพียงเอยชื่อภาพยนตร สงครามปาก...ตลาดแตก ก็กระชากความรูสึกจุดระเบิดกระตุกตอม ความฮาของแฟนๆ หนังตลกไดเปนอยางดี และคงหนีไมพน กับบทปฏิบัติการดาตลาดแตกในแบบแม คาตลาดที่ ดากราด แบบไฟแลบ-แสบ-คัน-มันส-ฮา งานนี้การันตีคุณภาพลนจอดวยกองทัพดารา นักแสดงคับคั่ง เปดฉากชีวิตจัดจาน ปะทะคารมเชือดเฉือน บทบาทตีฝปาก กันแบบถึงพริกถึงขิง งานนี้ ไดผูกํากับฯ หนาใหม ฝมือดี ที่เขียนและลงมือกํากับเองอยาง สมยศ ศรีสมบูรณ ที่พลิกขั้วตัวเองจาก ชีวิต บก. ขาวบันเทิงและนักเขียนกาวสูสังเวียนภาพยนตร กํากับเรื่องแรกดวยความตั้งใจแบบสุดๆ


Legion : สงครามเทวาลางนรก วันวางจําหนาย: 19 สิงหาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Scott Stewart Thriller นักแสดงนํา : Paul Bettany ,Lucas Black,Tyrese Gibson Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เมื่อพระผูเปนเจาหมดความเชื่อใจกับ มนุษย พระองคจึงสงกองทัพเทวาซึ่งนําทัพโดยเทวทูต เกเบรียล มากําจัดผูหญิงธรรมดาคนหนึ่งผูซึ่งจะใหกําเนิดแมสไซอาห.(พระผูไถบาป เชนเดียวกับพระเยซู).ความหวังของมนุษยขึ้นอยูกับกลุมคนในรานอาหารเล็กๆที่หางไกลผูคนบนกลางทะเลทราย แต นั่นหากใชความหวังเดียวไม

The Bounty Hunter : จับแฟนสาวสุดจี๊ดมาเขาปง วันวางจําหนาย: 25 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Romance ผูกํากับ : แอนดี้ เทนแนนต นักแสดงนํา : เจอรารด บัตเลอร, เจนนิเฟอร อานิสตัน Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ไม โล บอยด (เจอรารด บัตเลอร) นักลาคาหัวอับโชค เจองานในฝนเขาเมื่อเขาไดรับมอบหมายให ตามลาตัวนักขาวสาว นิโคล เฮอรลีย (เจนนิเฟอร อานิสตัน) อดีตภรรยาของเขาที่หลบหนีการประกันตัว เขาคิดวาสิ่งที่รออยูตรงหนาเปนเพียงแคงานกลวยๆ แตเมื่อนิโคลหนีจากเขาเพื่อที่เธอจะไดตามสืบ รองรอยของคดีฆาตกรรมได ไมโลก็ตระหนักวา เรื่องระหวางเขากับนิโคลไมมีวันจะเปนเรื่องงายๆ ไปได หรอก ทั้งคูผลัดกันชิงไหวชิงพริบตลอดเวลา จนกระทั่งพวกเขาพบวาตัวเองตองหนีเอาชีวิตรอดกันหัวซุก หัวซุน จนทําใหเกิดความคิดวาการรักษาคําสัญญาระหวางพวกเขาที่จะรัก ใหเกียรติและเชื่อฟงกันก็เปน เรื่องยากแลว แตการเอาชีวิตรอดกลับยากกวาเยอะ

Brooklyn's Finest : ตํารวจระห่ําพลานเขยาเมือง วันวางจําหนาย: 22 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : Antoine Fuqua Suspense Mystery,Thriller นักแสดงนํา : Richard Gere,Ethan Hawke,Don Cheadle Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ แทงโก.(ดอน ชีเดล).เปนตํารวจนอกเครื่องแบบที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดจนทําใหเขาตองเลือก ระหวางหนาที่และ.มิตรภาพ ซัล.(อีธาน ฮอวค).คือนายตํารวจและ.หัวหนาครอบครัวที่กําลังขัดสนตองหา เลี้ยงลูกเมียใหมีชีวิตที่ดีจนทําใหเขาคิดคอรรัปชั่น เอดดี.้ (ริชารด เกียร).คือตํารวจใกลปลดเกษียณที่ หมดไฟในการเปนตํารวจมานานแลว และ.ตื่นขึ้นมาทุกเชาเพื่อหาเหตุผลที่จะมีชีวิตอยูไปวันๆทั้งสามคือ นายตํารวจที่ไมไดรูจักกันแตตองมาเกี่ยวของกันบนเสนทางอาชญากรรมและ.ความรุนแรงที่แบงดวย เสนบางๆจนแทบจะเลือนลางระหวางตํารวจกับคนราย

Inside Man : ลวงแผนปลน คนในปริศนา วันวางจําหนาย: 20 มิถุนายน 2548 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : Spike Lee นักแสดงนํา : Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ นายตํารวจหนวยสืบสวน เฟรเซียร.(เดนเซล วอชิงตัน).ที่โคจรมารับศึกโจรปลนธนาคารเหลี่ยม จัดอยาง ดาลตัน.(ไคลฟ โอเวน).ในขณะที่สถานการณชิงตัวประกันกําลังดําเนินไปอยางดุเดือดกลับพบ เงื่อนงําสําคัญที่ซอนพรางอยูเบื้องหลังโดย เมเดอลีน.(โจดี้ ฟอสเตอร).ตัวแทนฝายธนาคารที่ยื่นหนาเขา มาเกี่ยวของอยางมีปริศนา


Clash Of The Titans : สงครามมหาเทพประจัญบาน วันวางจําหนาย: 29 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : Louis Leterrier Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sam Worthington ,Gemma Arterton,Mads Mikkelsen Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ใน สงครามมหาเทพประจัญบาน คือการตอสูชวงชิงอํานาจระหวางประชาชนตอกษัตริย และ กษัตริย ตอทวยเทพ ทวาสงครามระหวางเทพเจาดวยกันนั่นแหละที่จะทําลายโลกใหพินาศยอยยับ! แม เกิดจากพระเจาแตถูกเลี้ยงดูมาโดยมนุษย เพอรซีอุส ไมสามารถปกปองครอบครัวของเขาใหพนจาก เงื้อมมือของเฮดีส เจาแหงยมโลกผูเคียดแคน เมื่อไมมีอะไรจะสูญเสียเพอรซิอุสจึงอาสาเปนผูนําใน ภารกิจเสี่ยงอันตราย เพื่อเอาชนะเฮดีสใหไดกอนที่เจานรกผูนี้จะสามารถยึดอํานาจจากเทพซุส และ. เปดประตูนรกขึ้นบนโลก ซึ่งในการตอกรกับบรรดาปศาจและ.สัตวรายที่นาเกรงขาม หนทางเดียวที่เพอร ซิอุสและ.เหลานักรบของเขาจะเอาชนะไดก็คือเเพอรซิอุสจะตองยอมรับพลังแหงสายเลือดเทพเจา ทา ทายตอโชคชะตา และ.ลิขิตชีวิตดวยตัวเอง

Big Boy : บิ๊กบอย วันวางจําหนาย: 28 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : มณฑล อารยางกูร นักแสดงนํา : เศรษฐา ศิระฉายา, โทนี่ อิรา รากแกน, รัตนารัตน เอื้อทวีกุล Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ โป.(โทนี-่ อิรา รากแกน).เด็กปหนึ่งของมหาวิทยาลัยมีชื่อทางตอนเหนือของประเทศ ทั้งชีวิตที่ผาน มา จะมีดีก็เรื่องเดียวคือเเรื่อง เรียนเกง แตเรื่องกิจกรรมทั้งหลายไมเคยทําได พอถึงเวลาอีกไมกี่เดือนที่ โปจะตองยายตามพอแมไปเปดรานอาหารไทยที่ อเมริกา โป มีความทะเยอทะยานครั้งใหม คือการเตน บีบอย เพราะไปปงหญิงที่ชอบบีบอย ซึ่งบังเอิญเปนชวงเดียวกันกับที่ ปูปุน.(ตอย-เศรษฐา ศิระฉายา). ปูวัย 60 ปลายๆที่ อยูกรุงเทพฯ เกิดหลังเดาะเขาโรงพยาบาล โป จึงสบโอกาสในการจะมาฝกฝนวิชา บีบอยที่กรุงเทพฯ โดยอางวาขอลงมาดูแลปู คุณแมของโปก็ใจดี ยอมใหลงมากรุงเทพฯ ทั้งๆที่รูสึก แปลกใจตะหงิดๆวาโป ที่เปนไมเบื่อ ไมเมากับปูปุน มาตั้งแตเด็ก อยูดีๆทําไมวันหนึ่งเกิดอยากจะมาญาติ ดีกันได

Concert Celine Dion Taking Chances World Tour วันวางจําหนาย: 22 มิถุนายน 2553 ประเภท : Music,Concert ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Celine Dion Sound : เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : อัลบั้มบันทึกการแสดงสดที่สมบูรณแบบที่สุดของเซลีน ดิออนเต็มอิ่มทั้งภาพและเสียง พรอมโปรดัคชั่นสุดอลังการกวา 5 ปที่เซลีน ไมมีอัลบั้มและเวิลดทัวรใหมเพราะทุมเทใหกับโชวที่ลาส เวกัสจนกระ ทั่งวางอัลบั้ม Taking Chances ในป 2008 นี่จึงเปนโอกาสดีที่แฟนๆทั่วโลกจะไดพบโชวอลังการและ เสียงมหัศจรรยของเธออีกครั้งอัลบั้มชุดนี้บันทึกจากบอสตัน สหรัฐอเมริกา ในชวงที่เซลีนทัวรคอนเสิรต ทั่วโลก ในกวา 93 เมือง 25 ประเทศ และ 5 ทวีป ดวยยอดขายตั๋วกวา 3 ลานใบ

Armageddon : วันโลกาวินาศ วันวางจําหนาย: 2542 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Michael Bay นักแสดงนํา : Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ผลงานของทีมจอมถลมรายได จากผูสรางและ.ผูกํากับแหง TheRock สูภาพยนตรเรื่องยิ่งใหญ แหงป! ระเบิดฝมืออันเยี่ยมยอดโดย บรูซ วิลลิส.สองเจาของรางวัลออสการ เบน แอฟเฟล็ค. และ.บิลลี่ บ็อบ ธอรนตัน ในสุดยอดภาพยนตรแอ็คชั่นผจญภัย ที่จะทําใหคุณระทึกจนลืมหายใจ!เมื่อแดน ทรูแมน ผูอํานวยการองคการนาซาพบวา โลกมีเวลาเหลือเพียง 18 วัน กอนถูกทําลายลางดวยดาวหางขนาดเทา รัฐเท็กซัสที่กําลังพุงตรงลงมา เขามีทางเลือกทางเดียวคือระดม นักเจาะน้ํามันทีมแกรง สงไปบนดาวหาง เพื่อฝงหัวรบนิวเคลียรในแกนกลางของมัน ตื่นตะลึงกับสุดยอดเอฟเฟกต มันสกับอารมณขันมุขเด็ด หลากตัวละครเดนกับเรื่องราวที่จะตรึงคุณไว และ.อารมณสะเทือนใจ ทั้งหมดนี้ลวนทําใหอารมาเกดอน ...วันโลกาวินาศคือภาพยนตร ที่จะพาคุณพุงทะยานไปกับประสบการณมันสลืมโลก


14 Blades : 8 ดาบทรมาน 6 ดาบสังหาร วันวางจําหนาย: 28 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian ผูกํากับ : Daniel Lee นักแสดงนํา : Donnie Yen (ดอนนี่ เยน) ,Vicky Zhao (เจาเหวย),Wu Zun (อูจุน) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ในสมัยราชวงศหมิง เพื่อพิทักษองคจักพรรดิประมุขสูงสุดของแผน.ดิน นอกจากราชองครักษ ทั่วไปแลว ยังมีหนวยองครักษมืด..หนวยงานลับที่ไมเคยปรากฏนาม องครักษในหนวยนี้เปนเด็กกําพรา ที่ถูกเก็บมาฝกฝนวิทยายุทธอยางลับๆเเพื่อเปนนักฆาไรความปราณี โดยมีอาวุธประจํากายคือ... มีด 14 เลม พวกเขาอยูเหนือกฏหมาย มีอํานาจสังหารโดยเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองประกาศิตแหงองคราชันยแต เพียงผูเดียว เมื่อราชสํานักถูกยึดครองโดยขันทีกังฉิน สุดยอดฝมือของหนวยองครักษมืด ชิงหลงจึง ถูก มอบหมายใหปฏิบัติภารกิจสําคัญเพื่อทวงพระราชอํานาจคืนแดองคจักรพรรดิ หากระหวางปฏิบัติการ ความเชื่อมั่นตอองคกรกลับถูกสั่นคลอน เมื่อชิงหลงถูกหักหลังและ.ถูกไลลาเอาชีวิต ทวาชิงหลงหาได หนีเอาตัวรอดไม เขากลับเลือกที่จะควานหาตัวการและ.ปลุกระดมผูจงรักภักดีองคจักรพรรดิใหลุกขึ้นมา ตอตานขันทีชั่วพรอมๆกับ กอบกูราชบัลลังก

Up In The Air : หนุมโสดหัวใจโดดเดี่ยว วันวางจําหนาย: 8 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Drama,Romance ผูกํากับ : Jason Reitman นักแสดงนํา : George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ไรอัน บิงแฮม.(จอรจ คลูนี่ย ผูชนะรางวัลอคาเดมี อวอรด).ดํารงชีวิตในที่สูงอยางแทจริง ดวยการ บินรอบโลกเพื่อเจรจาธุรกิจตลอดเวลา และ.เขา ก็ไมเคยหยุดเดินทาง...จนเขาไดพบ อเล็กซ นักเดิน ทางเชนเขา ผูทําใหไรอันไดเรียนรูวาชีวิตไมไดเปนเพียงแคการเดินทาง แตเปนความสัมพันธที่เรารวม สรางกันไปพรอมกันขณะเดินทาง หนุมโสดหัวใจโดดเดี่ยว คือ ภาพยนตนักวิจารณและ.ผูชมทุกคนตาง กลาวขานวาเปนเรื่องราวที่สะทอนทั้งดานมืดและ.ดานสวาง, ความขบขันและ.ความโศกเศรา, การรัก สนุกและ.ความหลักแหลม, เรื่องโรแมนติคและ.ชีวิตจริง

The Shock Labyrinth : ช็อค...ผีดุ วันวางจําหนาย: 29 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Asian,Horror,Suspense Mystery ผูกํากับ : Takashi Shimizu Suspense Mystery,Thriller นักแสดงนํา : Ai Maeda,Yuuya Yagira Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องนี้อิงมาจากบานผีสิงสุดฮิตในสวนสนุก Fuji-Q High Land ใกลๆกับภูเขาฟูจิที่ญี่ปุน ที่นี่เปน บานผีสิงแบบทางเดินที่ยาวที่สุดในโลกซะดวย? The Shock Labyrinth คือเรื่อง ของกลุมเด็กที่เขาไป เลนในโรงพยาบาลผีสิง กอนที่ ยูกิ เด็กผูหญิงที่อุมตุกตากระตายตลอดเวลาจะหายสาบสูญไปหลังจาก นั้น 10 ป เธอกลับมาสรางความประหลาดใจเพื่อนๆเและ.ในคืนนั้นเอง ยูกิ เธอเปนลม พวกเขารีบพา เธอไปโรงพยาบาลที่อยูใกลที่สุด แตกลายเปนวามันคือโรงพยาบาลผีสิงหลังเดิมจากเมื่อสิบปที่แลว พวกเขาตองเอาตัวรอดจากกับดักเขาวงกตสุดอํามหิตที่คอยคราชีวิต

Ghajini : เกิดมาฆา..กาจินี วันวางจําหนาย: 22 มิถุนายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : A.R. Murugadoss Suspense Mystery,Thriller นักแสดงนํา : Aamir Khan, Pradeep Singh Rawat, Tinnu Anand Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอินเดีย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ สุนิตา นักศึกษาแพทยสนใจเคสผูปวยสูญเสียความทรงจําระยะสั้นรายหนึ่งที่ชื่อวาซันเจย เขา ถูกทํารายที่ศีรษะและ.จะลืมทุกสิ่งทุกอยางทุกๆ 15 นาที. สุนิตาลอบเขาไปในหองของซันเจยและ.พบ ภาพศพหลายศพที่มีลายมือเขียนใตภาพวา "ฆาแลว" รวมถึงตัวหนังสือบนกําแพงที่วา "ตามหากาจินี แลวฆาซะ" สุนิตาจึงรูวาซันเจยเปนฆาตกร เธอจึงไปเตื่อนกาจินี กาจินีเลยสงคนมาตามเก็บซันเจย แต สุดทายสุนิตาก็รูความจริงวาแฟนสาวของซันเจยถูกกาจินีฆาตายอยาง ทารุณ เธอเลยตัดสินใจชวยซัน เจยแกแคนกาจินี


Ip Man 2 : ยิปมัน อาจารยบรูซ ลี 2 วันวางจําหนาย: 5 สิงหาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian ผูกํากับ : Yip Wai-Shun Martial Arts (กังฟู) นักแสดงนํา : Donnie Yen (ดอนนี่ เยน) ,Sammo Hung (หงจินเปา) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ Ip Man 2 คือภาพยนตรภาคตอที่จะกลับมาสานตอความมันสที่ภาพยนตร IP MAN 1).เคยทําไว เมื่ออาจารย ยิปมัน.(ดอนนี่ เยน).เขามาตั้งสํานักกังฟูในฮองกง เขาตองถูกทาทายจากอาจารยสํานัก ตางๆที่ไมยอมรับในแนวทางกังฟูของเขา จนยิปมันตองลุกขึ้นใชกังฟูตอสูเพื่อปกปองศักดิ์ศรีทั้งของ ตัวเอง และ.ผองเพื่อนคนที่เขารัก

Kick Ass : เกรียนโคตรมหาประลัย วันวางจําหนาย: 6 สิงหาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Comedy ผูกํากับ : Matthew Vaughn นักแสดงนํา : Aaron Johnson, Christopher Mintz-Plasse Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เดฟ ลิเซวสกี้.(แอรอน จอหนสัน).วัยรุนธรรมดาธรรมดาและ.แฟนบอยหนังสือการตูนที่ตัดสินใจ ทําในสิ่งที่รัก นั่นก็คือการเปนซูเปอรฮีโรในชีวิตจริง ดังเชนซูเปอรฮีโรทั่วไป ที่ตองมีชื่อเรียก เดฟตั้งชื่อ ตัวเองวา Kick-Ass.(เตะกน).เขามีพรอมทั้งหนากากและ.ชุด ที่จะตอสูกับเหลาราย Kick-Ass ถือเปน ซูเปอรฮีโรที่ไมมีพลังพิเศษอะไรเลย การเปนซูเปอรฮีโรของเดฟทําใหมีคนอื่นลอกเลียนแบบ เขาถูก เหลารายตามลา เดฟตองรวมมือกับคูหูปราบอธรรม.(แตหลุดโลก).สาวนอยดาบระเบิดที่ชื่อ Hit Girl และ.พอของเธอที่ก็มาเปนซูเปอรฮีโรในชื่อ Big Daddy.(รับบทโดย นิโคลัส เคจ).

Karaoke ลูกทุง ยอดฮิต วันวางจําหนาย: 2553 ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย

ประเภท : Asian,Music

รายชื่อเพลง อยูหนาหลัง

Karaoke เซียนโอเกะ (เพลง สตริง) วันวางจําหนาย: 2553 ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย

ประเภท : Asian,Music

รายชื่อเพลง อยูหนาหลัง


Ong Bak 3 : องคบาก 3 วันวางจําหนาย: 11 สิงหาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian ผูกํากับ : Tony Jaa (จา-พนม ยีรัมย) Martial Arts (กังฟู) นักแสดงนํา : Tony Jaa (จา-พนม ยีรัมย),พริมรตา เดชอุดม,ชูพงษ ชางปรุง Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หลังจากพายแพแก ภูติสางกา.(เดี่ยว ชูพงษ).ทุกศาสตรยุทธที่ถูกบมเพาะฝกฝนมาทั้งชีวิตของ เทียน.(จา พนม ยีรัมย).ลวน ถูกทําลายยอยยับจนหมดสิ้นดั่งคําทํานายเมื่อครั้งถือกําเนิด ยามใดจับตอง ศาสตรา ชีวิตจักมืดมน ตองโทษทุกขแสนสาหัส บัดนี้รางที่ไรชีวิตของบุรุษนักสูไดถูกลําเลียงขนยายสง ตอไปยังหมูบา นอโรคยา ที่ในอดีต เทียน และ.พิม.(จะจา พริมตา เดชอุดม).เคยใชชีวิตเติบโตในวัยเด็ก โดยมีเหลาผูคนในหมูบาน หรือกระทั่งคนบาที่ไมเคยมีพิษภัยกับใครอยาง ไอเหม็น.(หม่ํา จกมก).ก็ ตาง มารวมกันหลอมจิตศรัทธา ชวยกันหลอพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้น เพื่อสงจิตระลึกใหเทียนฟนคืนสติ กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยมีพระบัว.(นิรุตติ์ ศิริจรรยา).ชวยเปดทางใหเทียนไดเริ่มตนเขาสูสมาธิเพื่อฝก ควบคุมรางกายและ.จิต ใจใหนิ่ง หลอมรวมเขากับ "พลังศรัทธาอันแรงกลา" จากธาตุธรรมชาติทั้ง 4 "ดิน น้ํา ลม ไฟ" ผสมผสานจนกอเกิดการคนพบ "นาฏยุทธ" ศาสตรและ.ศิลปะการตอสูอันทรงอานุภาพ

คนไททิ้งแผนดิน วันวางจําหนาย: 10 สิงหาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian,Drama ผูกํากับ : นิรัตติศัย กัลยจาฤก Romance นักแสดงนํา : อานัส ฬาพานิช,ธันญ ธนากร,ลลิสา สนธิรอด Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หลัง ราชวงศจิ๋นเขาครองอํานาจไดไมนาน กองทัพอันเกรียงไกรของฮานไดแผอํานาจขยายดิน แดนมาถึงเขตของคนเถื่อน ทําใหคนเถื่อนตองลุกขึ้นจับอาวุธอีกครั้ง เพื่อปกปองแผนดินของตน แผน.ดินที่เปนเรือนเกิด และ.เรือนตาย ยี่สิบปผานไป ลูกหลานคนเถื่อนที่เหลือรอดจากสงครามในคราวนั้นไดเติบใหญขึ้น อาศัยอยูกระ จัดกระจายแบงออกเปนหกแควนใหญ โดยเฝารอคอยวาสักวันหนึ่ง จะกลับมารวมตัวอีกครั้ง เพื่อแผน.ดินใหม แผนดินที่สงบสุขและ.ใชชีวิตอยางอิสระเสรี ภายใตความหมายวา "ไท" ไทคือคนที่เปนเจาของ แผนดิน โดยไมตกอยูใตอํานาจของผูอื่น

Concert : พงษสิทธิ์ คําภีร อยูอยางสิงห วันวางจําหนาย: 6 สิงหาคม 2553 ผูกํากับ : นักแสดงนํา : พงษสิทธิ์ คําภีร Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : -

ประเภท : Asian,Music,Concert

คอนเสริต พงษสิทธิ์ เต็มอิ่ม กับ ความยาว 3 ชั่วโมงเต็ม พรอมแขกรับเชิญมากมาย เชน เล็ก คาราบาว,ชาตรี คงสุวรรณ,หงา คาราวาน ไพบูลยเกียรติ เขียวแกว,สินเจริญ บราเธอรส,วีเจ จา

Stitch! The Movie : สติทซ อะโลฮา... ยกแกงฮาขามจักรวาล วันวางจําหนาย: 8 เมษายน 2553 ประเภท : Animation,Children,Family,Comedy ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เวลานี้ สติทซ, พลีกลี่ย และ.จัมบา กลายเปนครอบครัวเดียวกัน ทวาเรื่องที่ลีโลและ.สติทซไมเคย รูเลยก็คือ จัมบาคือ เอเลี่ยน ที่แอบซอนมายังโลกกอนหนานี้ และ.กําลังถูกกัปตันแกนตูตัวรายหมายจับ ตัวกลับไป


Cop Out : ค็อป เอาท คูอึดไมมีเอาท วันวางจําหนาย: 36/8/2553 ประเภท : Action,Adventure,Comedy ผูกํากับ : Kevin Smith นักแสดงนํา : Bruce Willis ,Tracy Morgan Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ การแท็คทีมที่นาสนใจของยอดคนอึด บรูซ วิลลิส และ.ยอดดาวตลกหนุมนาทะเลน ฌอน วิลเลี่ยม สก็อต ในการตามหาการดเบสบอลล้ําคาที่ถูกขโมยไป แลวยังตองเขาไปพัวพันกับการชวยเหลือผูหญิง คนหนึ่ง รวมทั้งตองจัดการกับแกงคมาเฟย ที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินอีกดวย…

Attila The Hunter : แอททิลา มหานักรบจาวแผนดิน วันวางจําหนาย: 5 สิงหาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : Dick Lowry War นักแสดงนํา : Gerard Butler, Tim Curry, Simmone Jade MacKinnon Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ แอททิลา คือราชา ของชาวฮันที่มองเห็นศักยภาพในคนของตนเองมากกวาที่พวกเขาจะรูตัวเสียอีก ขณะที่ชาวฮันเที่ยวรุกรานปลนฆานานาประเทศรอบดาน แอททิลามองไปไกลกวานั้นถึงการกอตั้ง จักรวรรดิและ.สรางโลกใหม ขณะที่ฟลาเวียส เอทิอุส แมทัพแหงโรมอันรุงเรืองมีจุดมุงหมายเดียวในใจ นั่นคือโรมจะตองเปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญที่สุดในโลกทัศนคติที่แตกตางของสองบุรุษผูยิ่งใหญแหง ศตวรรษ คือ ความขัดแยงที่เปนหัวใจของภาพยนตรเรื่องนี้

Step Up : สเต็ปโดนใจ หัวใจโดนเธอ วันวางจําหนาย: 22 กุมภาพันธ 2550 ประเภท : Drama,Romance,Musicals ผูกํากับ : Anne Fletcher นักแสดงนํา : Channing Tatum,Jenna Dewan,Mario Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ไทเลอร เกจ วัยรุนขางถนนที่มีพรสวรรคดานการเตน เขาฝนวาสักวันจะกาวออกไปจากสังคมหวยๆ เและ.มี อนาคตที่ดี สวน นอรา นักเรียนบัลเลตสาวแหงโรงเรียนสอนศิลปะสุดหรูของรัฐแมรี่แลนด กําลัง มองหาคูเตนสําหรับงานแสดงนักเรียนปสุดทาย กระทั่งวันหนึ่งไทเลอรตองไปบําเพ็ญประโยชนที่โรงเรียน ของนอราและ.การเตนของเขาเตะตานอราอยางจัง เธอจึงชวนมาเปนคูเตนในงาน ความสัมพันธทั้งคูจุด ประกายพรอมๆกับ หลอมรวมการเตนฮิปฮอปอันดุดันแข็งแกรงของไทเลอร กับการเตนบัลเลตอันพลิ้ว ไหวงดงามของนอรา ไทเลอรก็ไดรูวาแคการเตนเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาได

Step Up 2 : สเต็ปโดนใจ หัวใจโดนเธอ 2 วันวางจําหนาย: 7 พฤษภาคม 2552 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Jon M. Chu นักแสดงนํา : Briana Evigan, Cassie Ventura, Robert Hoffman Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภาคตอของภาพยนตรเอาใจวัยทีน ที่ภาคแรกประสบความสําเร็จอยางสูงทั้งในประเทศไทยและ. อเมริกา Step Up 2 : The Streets ที่การกลับมาคราวนี้แมจะเปลี่ยนผูกํากับและ.นักแสดงชุดใหม แต Producer และ.ทีม นักแตงเพลงก็ยังคงเปนทีมเดิม แถมนักแสดงในภาคนี้ยังคงเปนหนุมสาววัยใส หนาตาดียิ่งกวาภาคแรก นําทีมนักแสดงโดย โรเบิรท ฮอฟแมน หนุมหลอจากซีรี่ยสุดฮอต CSI เบรียนา อีริแกน สาวสวยทายาทนักแสดงชื่อดังจาก Hight School Girl โดยเนื้อหาของ Step Up 2 ยังคงพูดถึง เด็กหนุมสาวตางชนชั้นที่รักการเตนเหมือนๆกัน และ.ตางก็ตกหลุมรักกันเองไปในเวลาเดียวกันดวย


3 ยาน วันวางจําหนาย: 19 สิงหาคม 2553 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : พิง ลําพระเพลิง,ยุทธเลิศ สิปปภาค,โกะตี๋ อารามบอย นักแสดงนํา : เกียติศักดิ์ อุดมนาค (เสนาหอย) ,เจริญพร ออนละมาย (โกะตี๋ อารามบอย) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องฮาสามเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอันไดแก ยานแรก - ศพสาวบนรถทัวรที่สรางความปวนใหแกพนักงานขับรถ โฮสเตสสุดสะบึม เจเกี๊ยว เจาของธุรกิจ และ.ตํารวจสอดรูสอดเห็น ยานที่สอง - รักสามเสาในแบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของสองเพื่อนซี้ที่มีหญิงหนึ่งเปนตัวแปร ยานสุดทาย - ผูกํากับหนังตกอับตองพิสูจนฝมือเพื่อรักษาชื่อเสียงตัวเองใหได แตตองมาเจอกับ พระเอกรุนเกาที่กําลังจะตกยุคแตมากเรื่อง และ.นักแสดงสาวที่ทําทุกอยางเพื่อไตเตาโดยใชเตาไต

Repo Men : หนวยนรก ลาผาแหลก วันวางจําหนาย: 19 สิงหาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Miguel Sapochnik Thriller นักแสดงนํา : Jude Law, Forest Whitaker, Forest Whitaker Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ในโลกอนาคตอันใกล การซื้อขายอวัยวะเทียมราคาแพง แตสามารถผอนซื้อไดงาย เพียงแตถาไม จายเงินตรงตามเวลา ผูที่ซื้ออวัยวะชิ้นนั้นไปใช จะถูกฆาและ.นําอวัยวะเทียมกลับมาขายทอดตลาดใหม เรมี.่ (จูด).กับเจค.(ฟอเรสท).คือคูหูเจาหนาที่ที่คอยทวงหนี้และ.เอา อวัยวะเทียมคืน จนเมื่อเรมี่ประสบ อุบัติเหตุขณะปฏิบัติหนาที่จนถึงขั้นตองเปลี่ยนหัวใจ ใหม แตเมื่อเรมี่ไมมีปญญาจายเงิน เขาจึงถูกเจค เพื่อนซี้ตามลาเอาหัวใจเทียมคืน

Furry Vengeance : ม็อบหนาขน ซนซาปวนเมือง วันวางจําหนาย: 19 สิงหาคม 2553 ประเภท : Children,Family,Comedy ผูกํากับ : Roger Kumble นักแสดงนํา : Brandon Fraser,Brooke Shields,Ken Jeong Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ แดน แซนเดอรส.(แบรดอน เฟรเซอร).นักอสังหาริมทรัพยที่ยายครอบครัวไปอาศัยอยูในปาที่ชิคา โก เพื่อทําโครงการทําปาใหเปน บานจัดสรร เมื่อสัตวปา.(จริงๆ).ลวงรู จึงคิดแผนการณยับยั้งการทํา โครงการของเขา!

She's Out Of My League : หนุมทะเลนเลนของสูง วันวางจําหนาย: 4 สิงหาคม 2553 ประเภท : Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : Jim Field Smith นักแสดงนํา : Jay Baruchel, Alice Eve, T.J. Miller Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องตลกสุดแสบ ชวนฮาจนปวดตับเรื่องนี้เลาถึง เคิรก ชายหนุมสุดธรรมดา ที่โชคดีแบบที่เขาเอง ยังไมเชื่อตัวเองวาจะมีสาวสวยสุดเซ็กซี่มีมันสมอง อยาง มอลลี่ มา ตกหลุมรักเขา ไมวาจะเพื่อนตัวแสบ ครอบครัวสุดเพี้ยน หรือแมแตนางมารรายแฟนเกาของเขา ลวนตกตะลึงไมแพกัน รวมฮากับพฤติกรรม "ทุมสุดตัว รั่วสุดชีวิต" ของเคิรก ที่ทําทุกวิถีไมวาจะเปนเรื่องบาสุดฮารดคอรของลูกผูชาย หรือพิเรนทร แคไหน ขอเพียงเพื่อจะรักษาความรักและ.พิสูจนตัวเองวาการเดทสาวสุดเพอรเฟคไมใชเรื่องฝนเกินตัว


MV Girl Generation (SNSD) Korea วันวางจําหนาย: ประเภท : Asian,MV ผูกํากับ : นักแสดงนํา : SNSD (So Nyeo Shi Dae) Sound : เสียงเกาหลี Dolby5.1 Sub : รวม Music Video พรอม Mini Concert คุณภาพระดับ High Defination (HD) คุมคาเต็มอิ่มกับเพลงเพราะๆ ทําใหคุณเพลิดเพลินไปกับบทเพลงที่คัดสรรมาใหโดยเฉพาะ

Saw VI : เกม ตัด-ตอ-ตาย 6 วันวางจําหนาย: 19 สิงหาคม 2553 ประเภท : Horror,Suspense,Mystery,Thriller ผูกํากับ : Kevin Greutert นักแสดงนํา : Tobin Bell,Costas Mandylor,Betsy Russell Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ฮอฟฟแมนเดินตามเกมของจอหนโดยการจับตัววิลเลี่ยม เจาของบริษัทประกันที่เอาเปรียบ และ. โกงผลประโยชนของลูกคา กอนหนานี้จอหนวางแผนจับตัววิลเลี่ยมและ.บรรดา ลูกนองของเขามารวม เลนเกม จนสุดทายวิลเลี่ยมสามารถผานดานทั้งหมดมาดวยสภาพสะบักสะบอม แตตองมาตายเพราะฝ มือของครอบครัวที่วิลเลี่ยมเคยทํารายเขา ฮอฟฟแมนคิดวางานของเขาสําเร็จ แตเขาคิดผิด เพราะคน ที่จอหนตองการใหบทเรียนนั่นก็คือฮอฟฟแมน โดยมีจิลล ภรรยาของจอหนเปนคนจัดการตามความ ตองการของจอหน

The Objective : มฤตยูจากฟาฉุดลงนรก วันวางจําหนาย: 18 สิงหาคม 2553 ประเภท : Horror,Sci-Fi,Fantasy,Thriller ผูกํากับ : Daniel Myrick War นักแสดงนํา : Jonas Ball,Matthew R. Anderson Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ในเมืองกัซนี ประเทศอัฟกานิสถาน ตัวแทนจากซีไอเอ เบนจามิน คียเนส.(โจนาส บอลล).ไดอธิบายภารกิจสําคัญใหกับทีมสํารวจพิเศษ คือการตามหานักบวชชาวอัฟกันที่ชื่อ "โมฮัมหมัดอาบัน" ทีม สํารวจพิเศษซึ่งนําโดย วอลลี่ ฮาเมอร.(แมทธิว อาร แอนเดอรสัน).พรอม กับ 'อับดุล' คนนําทางพื้น เมืองจากหมูบานทางตอนใตของอัฟกานิสถาน ไดเริ่มตนภารกิจคนหานักบวชคนดังกลาวซึ่งหายตัวไป ดวยการมุงหนาไปใน เทือกเขาและ.เผชิญหนากับ อุปสรรคนานัปการ ทวาความอันตรายของการเดิน ทางไมไดมีเพียงแคนั้น เมื่อพวกเขาไมเพียงไมพบกับใครแมแตคนเดียวแตกลับพบบางสิ่งที่อาจไมได มาจากโลกใบนี้

หลวงพี่เทง 2 : รุน ฮาร่ํารวย วันวางจําหนาย: 2 ธันวาคม 2551 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : โนต เชิญยิ้ม นักแสดงนํา : โจอี้ บอย,ซาโอริ ฮารา,Christina Moore,โยง เชิญยิ้ม,โยกเยก เชิญยิ้ม Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หลวงพี่โจอี.้ (โจอี้ บอย).พระใหมที่เขามาจําพรรษาที่วัดแทนหลวงพี่เทง หลวงพี่โจอี้ออกเดินทาง ไปวัดโคกสะอาดดวยความยากลําบาก แตก็ไมไดยอทอ พอไปถึงก็ปรากฏวาทั้งวัดเต็มไปดวยฝุนละออง จากการระเบิดภูเขา ซึ่งไดรับการบอกเลาจากหลวงพี่ศรี.(ชูศรี เชิญยิ้ม).และ.หลวงพี่พวง.(พวง เชิญยิ้ม) วาเมื่อกอนวัดเจริญมากผูคนเขามาทําบุญกัน อยางมากมายเพราะการแหลของ หลวงตา.(เทพ โพธิ์งาม) แตปจจุบันหลวงตาปวยและ.ไมสามารถออกมาแหลไดเหมือนเคย ทําใหไมมีคนมาทําบุญ ประกอบกับมี นายทุนมาซื้อที่ดินและ.ทํา โรงโมหิน ใกลกับบริเวณวัดทําใหเกิดฝุนละอองอยางมากมายพบกับความ มานะผสมกับความสนุก สนานระหวางเสนทางธรรมกับหลวงพี่โจอี้ ในหลวงพี่เทง 2 รุนฮาร่ํารวย


ผูหญิง 5 บาป 2 (18+) วันวางจําหนาย: 27 สิงหาคม 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance ผูกํากับ : สุกิจ นรินทร นักแสดงนํา : รุงระวี บริจินดากุล,ศรุตา เรืองวิริยะ,ธิชาชา เจริญพงษปรีชา Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องของผูหญิงสุดเซ็กซี่และ.เรา รอน 5 คน แนน พิธีกรสาวแถวหนามาแรง, ออย นักรองสาวคาย ดังกําลังเขยาวงการ, จอยซ นางเอกสาวเซ็กซี่ขยี้ใจชาย, แบม นางแบบสาวมาดไฮโซจอมฉาว และ.อุม วาที่ตัวเต็งนางงามประเทศไทย ไดมีบาปแบบตางๆกัน แตใครจะบาปกวากัน และ.ใครบาปที่สุด พรอม บทสรุปสุดแสนจะคาดเดากับนองแพนดาบาปที่ 6 สวนจะหักมุมกวาภาคแรกหรือไม ตองติดตาม

The Losers : โคตรทีม อ.ต.ร. แพไมเปน วันวางจําหนาย: 26 สิงหาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Suspense ผูกํากับ : Sylvain White ,Mystery,Thriller นักแสดงนํา : Jeffrey Dean Morgan,Zoe Saldana,Chris Evans Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ สุดยอดภาพยนตรแอ็คชั่นที่เลาเรื่องราวการหักหลังและ.ทวงแคนโดยมีศูนยกลางของเรื่องคือเหลา สมาชิกหนวยปฏิบัติการพิเศษฝมือระดับหัวกะทิที่ถูกสงไปโบลิเวียเพื่อตามลาและ.กําจัดนายหนาคาอาวุธ รายหนึ่ง แตทีมที่ประกอบไปดวย เคลย เจนเซน โรค พูช และ.คู การ ก็พบความจริงในไมชาวาพวกเขา ตองกลายเปนเหยื่อของแผนซอนแผนสุดอันตราย โดยมีฝมือของศัตรูอํานาจลนหลามที่รูจักแตเพียงใน นาม แม็กซ ในเมื่อทุกคนคิดวาโคตรทีมอ.ต.ร. นี้ ลวนถูกเด็ดหัวไปจนหมดแลว พวกเขาจึงใชประโยชน ขอนี้ลงมือสืบสวนกันอยางลับๆเพื่อกูชื่อตัวเองกลับมาและ.เอา คืนกับแม็กซใหสาสม พวกเขาไดไอชา เจาหนาที่สาวสวยผูลึกลับที่มีเปาหมายสวนตัวเขามารวมทีม ซึ่งหากพวกเขาสามารถสอยแม็กซใหจมดิน และ.ชวยโลกใหพนภัยไดพรอมๆกัน มันจะกลายเปนสุดยอดชัยชนะ ปะหัวทีมที่เวลานี้ใครๆก็รูจักกันใน นาม เดอะลูซเซอรส โคตรทีมอ.ต.ร. แพไมเปน

My Wife is a Gambling : ยัยตัวรายโคตรคนเหนือเซียน วันวางจําหนาย: 2 กรกฎาคม 2553 ประเภท : Asia,Chinese,Comedy ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เมื่อ Jay ชายเหลาซิกใจออนคนหนึ่งที่มักจะถูกเอาอกเอาใจโดยผูหญิง เพียงเพราะพวกเธอตอง การเงินของเขาคืนหนึ่งเขาไดชวยเหลือหญิงสาว คนหนึ่งนามวา หยิง หยาง ที่ชวยใหเจยหลุดพนจากผู หญิงที่คอยหวังผลประโยชน จากเขา และไมนานเจยก็ไดรับรูวาเธอนั้นคืออัจฉริยะในการเลนไพนกกระ จอกและการ พนันขี่มาดวยเชนกันแตปญหาปญหาหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นดูเหมือน กับวาเธอจะไดรับความเจ็บ ปวด จากการสูญเสียความทรงจําแตนั่นก็ไม สามารถที่จะหยุดทั้ง 2 คน จากการตกหลุมรักซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตาม หยิง หยาง ก็ หายตัวไปในคืนกอนวันแตงงาน เจยไดออกตามหาและหนทางเดียวที่จะ ชวยใหไดพบเธอคือการลง แขงขัน จาวแหงการพนันของเอเชีย

Black Hawk Down : ยุทธการฝารหัสทมิฬ วันวางจําหนาย: 25 เมษายน 2542 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romancex ผูกํากับ : Ridley Scott War นักแสดงนํา : Josh Hartnett,Ewan McGregor,Tom Sizemore Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ สหรัฐสงกองกําลังพิเศษเขาไปในโซมาเลีย เพื่อลําเลียงอาหารและ.ให ความชวยเหลือแกประชาชน กําลังอดอยากโดยใชเฮลิคอปเตอร Black Hawk แตเหตุการณที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อเฮลิคอปเตอร 2 ลําถูกยิงโดยกองกําลังของโซมาเลีย ทําใหเหลาทหาร ที่รอดชีวิตจากเหตุการณเฮลิคอปเตอรตก ตองพยายามดิ้นรนเพื่อใหมีชีวิตรอดภายใตสถานการณที่มีชีวิต เปนเดิมพัน


Prince Of Persia : เจาชายแหงเปอรเซีย วันวางจําหนาย: 31 สิงหาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Mike Newell นักแสดงนํา : Jake Gyllenhaal,Ben Kingsley,Gemma Arterton Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ อภิมหาความมันสในแบบเดียวกับไตรภาค Pirates Of The Caribbean วอลท ดิสนีย พิคเจอรส และ.เจอร รี่ บรัคไฮเมอร ฟลม ขอพาคุณยอนเวลาสูเปอรเซีย ดินแดนแหงมนตรา ในการผจญภัยสนุก สุดระทึกผสมแอ็คชั่นยิ่งใหญ ตระการตา! เวลาเหลือนอยลงทุกที เมื่อเจาชายพันธุหาว.(เจค จิลเลนฮาล) ตองรวมมือกับเจาหญิงคูกัด.(เจ็มมา ฮารเทนตัน).เพื่อปกปองกริชวิเศษที่มีพลังในการยอนเวลาและ.นํา มาซึ่งการครองโลก ลุนไปกับการไลลา ฝามนตราอันตราย และ.การผจญภัยทาความตายที่ไมอาจคาด เดาได Prince Of Persia: The Sands Of Time คือความบันเทิงแหงปที่จะทําใหคุณหายใจไมทั่วทอง ตั้งแตฉากแรกจนฉากสุดทาย

The A-Team : เอ-ทีม หนวยพิฆาตเดนตาย วันวางจําหนาย: 26 สิงหาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Thriller ผูกํากับ : Joe Carnahan Romance นักแสดงนํา : Liam Neeson,Bradley Cooper,Jessica Biel Sound : เสียงไทย Dolby5.1 (เทานั้น) Sub : พวกเขาอาวุธเพียบ อันตรายเกินพิกัด และ.เต็ม ลูกบาเกินกวาคนสามัญจะทําได! รัดเข็มขัดไวให แนนกับภาพยนตรแอ็คชั่นความมันสพุงกระฉูด นําทีมเดนตายโดย เลียม นีสัน, แบรดลี่ย คูเปอร, ควิน ตัน "แรมเพจ" แจ็คสัน และ.ชารลโต คอปลี่ย เมื่อถูกศาลทหารตัดสินในความผิดที่พวกเขาไมไดกอ อดีตทหารเดนตายกลุมนี้จึงตองรวมตัวกัน สําแดงความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของแตละคนในการแหก คุกและ.แกปญหาที่คางคาไวใหสําเร็จ นั่นหมายถึงตามลาคนรายตัวจริงที่อยูเบื้องหลังมาใหได มันตอง ใชทั้งความระห่ํา ความฉับไว และ.คลังอาวุธชั้นยอดที่พวกเขามี นี่แหละคืองานของ เอ-ทีม

Kurosagi : คุโรซากิ ปลนอัจฉริยะ วันวางจําหนาย: 19 พฤศจิกายน 2551 ประเภท : Action,Adventure,Asian,Suspense ผูกํากับ : Yasuharu Ishii (ยาสุฮารุ อิชิอ)ิ Mystery นักแสดงนํา : Yamashita Tomohisa (ยามาชิตะ โทโมชิสะ),Horikita Maki (โฮริคิตะ มากิ) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ "คุโรซากิ" เปนเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุมนักตมตุน.(รับบทโดย ยามะพี).ที่ไปหลอกตมตุนเอาเงิน จากคนที่ไปหลอกลวงเงินของผูอื่นมาอีกที และ.ก็ เปนคุโรซากินี่เองที่นําเงินเหลานั้นสงกลับคืนไปยัง เหยื่อที่ถูกโกง เหตุผลที่คุโรซากิทําอยางนี้ก็เพราะพอของคุโรซากิเคยถูกตมตุนโดยพวก "ชิโรซากิ" จน ทําใหลมละลายและ.ใน ที่สุดก็แบกรับภาระไมไหวจนฆาทุกคนในบานเหลือเพียงคุโรซากิคนเดียวเทานั้น ที่รอดมาได บัดนี้ ความแคนในวัยเยาวของเขากําลังแปรเปลี่ยนมาเปนการทวงคืน เพื่อเปดโปงกลโกงทุก รูปแบบ และ.กําจัด "ชิโรซากิ" และ."อกาซากิ" ใหสิ้นซาก!!!

The Crazies : เมืองคลั่งมนุษยผิดคน วันวางจําหนาย: 25 สิงหาคม 2553 ประเภท : Horror,Thriller ผูกํากับ : Breck Eisner นักแสดงนํา : Timothy Olyphantm,Radha Mitchell,Joe Anderson Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวในเมืองเล็กๆอันเงียบสงบที่ดูแลโดยนายอําเภอ เดวิด ดัตตัน.(ทิโมธี โอลิแฟนท).แตแลว กลับมีเหตุความรุนแรงคอยๆปรากฏขึ้นนับตั้งแตนักเบสบอลที่ถือปนไลฆาคน ตามมาดวยเหตุการณชาย คนหนึ่งเผาบานตนเองและ.ขังลูกเมียไวในบาน ไมกี่วันหลังจากนั้นชาวบานในเมืองนี้ที่เคยรักสงบอยูกัน อยางมีความสุข ก็กลับกลายเปนผูกระหายเลือดและ.ความรุนแรงที่เต็มไปดวยความบาคลั่ง ตางคนตาง ถืออาวุธและ.หลบซอนตัวเพื่อเขาทํารายกันและ.กัน นายอําเภอตองหาเหตุผลใหไดวาอะไรเปนตนเหตุ ของความบาคลั่งที่เกิดขึ้น


Concert : Devils & Divas Comedy (2 แผน) วันวางจําหนาย: 30 สิงหาคม 2553 ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : -

ประเภท : Asian,Music,Concert

ศิลปน นันทิดา แกวบัวสาย/ วิยะดา โกมารกุล ณ นคร/ เสาวลักษณ ลีละบุตร มัม ลาโคนิค/ อาภาพร นครสวรรค/ โอปอล ปาณิสรา ความยาวเต็มอิ่มกวา 3 ชั่วโมง * โปรโมชั่น เนื่องจาก Concert นี้ มีจํานวน 2 แผน แตเราคิดในราคา 1 แผน* **ไมรับเปลี่ยนและคืน เพราะเปนสินคาโปรโมชั่น**

Karaoke Bodyslam : คาราโอเกะ บอดี้สแลม วันวางจําหนาย: ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Bodyslam Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub :

ประเภท : Music,Asian

คาราโอเกะ รวมทุกเพลงของ บอดี้สแลม ตั้งแต อัลบั้นแรก - อัลบั้มลาสุด (คราม)

13 Ghosts Of Scooby-Doo : สคูบี้-ดู กับ 13 ผีคดีกุกๆ กู (1) วันวางจําหนาย: 24 มิถุนายน 2553 ประเภท : Animation,Children,Family,Comedy ผูกํากับ : Suspense Mystery นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ พบเรื่องราวการผจญภัยและ.ไขปริศนาชุดใหมของสคูบี้ดูที่รวบรวมความสนุกคลาสสิคเอาไวถึง 13 ตอนที่แตละตอนตองไปเจอกับบรรดาภูติผีปศาจแตละตัว ที่แนๆเคือถึงแมพวกผีเหลานี้จะสรางความ หวาดหวั่นเพียงใด แตสคูบี้ดู แช็กกี้ และ.เพื่อนๆก็พรอมที่จะเอาชนะมันและ.เปดเผยความจริงที่อยู เบื้องหลังเหตุการณกุกๆกูเหลานี้เสมอ แผนที่ 1 มีจํานวน 6 ตอน

13 Ghosts Of Scooby-Doo : สคูบี้-ดู กับ 13 ผีคดีกุกๆ กู (2) วันวางจําหนาย: 24 มิถุนายน 2553 ประเภท : Animation,Children,Family,Comedy ผูกํากับ : Suspense Mystery นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ พบเรื่องราวการผจญภัยและ.ไขปริศนาชุดใหมของสคูบี้ดูที่รวบรวมความสนุกคลาสสิคเอาไวถึง 13 ตอนที่แตละตอนตองไปเจอกับบรรดาภูติผีปศาจแตละตัว ที่แนๆเคือถึงแมพวกผีเหลานี้จะสรางความ หวาดหวั่นเพียงใด แตสคูบี้ดู แช็กกี้ และ.เพื่อนๆก็พรอมที่จะเอาชนะมันและ.เปดเผยความจริงที่อยู เบื้องหลังเหตุการณกุกๆกูเหลานี้เสมอ แผนที่ 2 มีจํานวน 7 ตอน


Iron Man 2 : มหาประลัย คนเกราะเหล็ก 2 วันวางจําหนาย: 9 ตุลาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Jon Favreau นักแสดงนํา : Robert Downey Jr.,Scarlett Johansson,Gwyneth Paltrow Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ Iron Man 2 เรื่องราวภาคตอที่คนทั่วโลกไดทราบกันแลววา มหาเศรษฐียอดนักประดิษฐอาวุธ โทนี่ สตารค (Robert Downey Jr.) เปดเผยตัวเองวาเขาคือไอรอน แมน ซูเปอรฮีโรที่ชวยปกปองโลก เขาไดรับแรงกดดันจากทางรัฐบาล สื่อมวลชน และสาธารณชนตางๆ ใหเปดเผยเทคโนโลยีในการสราง ไอรอน แมน ใหกับกองทัพ แตโทนี่เองกลับไมตองการที่จะเผยความลับที่ซอนอยูเบื้องหลังเกราะเหล็ก นี้ เนื่องจากกลัววาเทคโนโลยีนี้จะตกไปอยูในมือของคนชั่ว มีเพียงสาวคนสนิท เพพเพอร พอทส (Gwyneth Paltrow) และเพื่อนตายอยาง เจมส “โรดดี้” โรดส (Don Cheadle) เทานั้นที่เห็นดวยกับเขา โทนี่ จึงพยายามคิดคนพัฒนาชุดเกราะเหล็กขึ้นใหม เพื่อเตรียมรับมือกับศัตรูหนาใหมที่กําลังจะปรากฏ

Robin Hood : จอมโจรกูแผนดินเดือด วันวางจําหนาย: 26 สิงหาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : Ridley Scott War นักแสดงนํา : Russell Crowe,Cate Blanchett,William Hurt Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ โรบิน ลองสไตรค พลธนูประจํากองทัพของพระเจาริชารดที่ 1 ที่กลับมาจากสงครามแลวพบวาชาว เมืองน็อตติงแฮมที่เปนบานเกิดของเขาตองทน ทุกขอยูกับการฉอฉลโกงกินของนายอําเภอผูกดขี่ขมเหง อีกทั้งยังเก็บภาษีแบบขูดเลือดขูดเนื้อ โรบิน จึงรวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อตอตานความไมเปนธรรมที่ เกิดขึ้น และ.ชวยเหลือผูที่เดือดรอน จนกลายเปนศัตรูตัวเอกของทางการ

The Ghost Writer : พลิกปริศนาสภาซอนเงื่อน วันวางจําหนาย: 9 กันยายน 2553 ประเภท : Drama,Romance,Suspense Mystery ผูกํากับ : Roman Polanski Thriller นักแสดงนํา : Ewan McGregor,Pierce Brosnan,Kim Cattrall Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เมื่อนักเขียนเงาชาวอังกฤษที่ประสบ ความสําเร็จผูหนึ่ง ตกลงที่จะเขียนบันทึกความทรงจําของ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ อดัม แลง แตดูเหมือนโครงการนี้จะโชครายมาตั้งแตเริ่มแรก เพราะผูรับผิด ชอบโครงการนี้กอนหนาเขา ซึ่งเปนคนสนิทของ แลง มานาน เกิดเสียชีวิตในอุบัติเหตุ นักเขียนเงาเดิน ทางไปเพื่อทํางานในโปรเจ็กตนี้ แตหนึ่งวันหลังจากเขามาถึง อดีตรัฐมนตรีอังกฤษรายหนึ่งไดกลาวหาวา แลง ใชอํานาจอยางผิดกฎหมายในการยึดทรัพยผูตองหาวาเปนผูกอการราย และ.ยังจับพวกเขาสงไปให ซีไอเอทรมาน กระแสฮือฮาของขาวนี้ทําใหพวกนักขาวและ.ผูประทวงแหกันมาที่คฤหาสนบนเกาะ เมื่อ นักเขียนเริ่มทํางานเขาเริ่มคนพบเงื่อนงําตางๆที่บงชี้วาคนที่รับหนาที่เขียนบันทึกความทรงจําเรื่องนี้กอน เขา อาจไปสะดุดเจอความลับบางอยางที่เชื่อมโยง แลง กับซีไอเอ และ.ขอมูล นี้ถูกซอนเอาไวในตน ฉบับที่เขาไดเขียนทิ้งเอาไว

Cats & Dogs : สงครามพยัคฆรายขนปุย วันวางจําหนาย: 8 กันยายน 2542 ประเภท : Children,Family,Comedy ผูกํากับ : Breck Eisner นักแสดงนํา : Timothy Olyphantm,Radha Mitchell,Joe Anderson Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ นับตั้งแตโบราณกาล สงครามเพื่อยึดครองโลก เปนการตอสูกันระหวางคูอริ ที่สมน้ําสมเนื้อกัน อยางยิ่ง มันเปนสงครามที่ไมเปดเผยและซอนเรน และสนามรบก็อยูไมใกลไมไกล จากหองนั่งเลนของ คุณนี่เอง! ทั้งๆ ที่การตอสูระหวางหมากับแมว ยังดําเนินอยูตลอดเวลา แตมนุษยก็ไมเคยรูเรื่องรูราวอะไร เลย บัดนี้คงถึงเวลาที่ความสงบสุขกําลังจะหมดไป เพราะมิสเตอร ทิงเคิลส แมวเปอรเซียบาอํานาจ ที่ แยกตัวออกมาจากการตอสู เพื่อเปนผูนําฝูงแมว ในการโจมตีเพื่อนที่แสนดีของมนุษย เหลาเอเจนท K-9 ซึ่งเคยทําหนาที่ปกปองมนุษยชาติ ตอนนี้กําลังมีปญหา หนึ่งในสุดยอดฝมือของทีม ถูกดึงออกจาก ปฏิบัติการ และพวกมันก็พยายามบังคับใหใชงานเอเจนทใหม ลูกสุนัขพันธุบีเกิ้ลที่ชื่อวา ลู ในขณะที่มิส เตอรทิงเคิลสผูบาอํานาจ และกองทัพซึ่งถูกฝกอยางหนัก เริ่มระดมพลเปนการใหญ เวลานี้ชะตากรรมที่ เหลือของมนุษย ตกอยูภายใตอุงเทาของลูกสุนัข จะเพียงพอสําหรับการปกปองโลกหรือไม?


โปะแตก วันวางจําหนาย: 16 กันยายน 2553 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : เพ็ชรทาย วงษคําเหลา นักแสดงนํา : เพ็ชรทาย วงษคําเหลา,สุเทพ โพธิ์งาม,พงษศักดิ์ พงษสุวรรณ Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย เมื่อผูกํากับตลกชั้นเซียน "หม่ํา จกมก" ขอฉีกตําราการสรางหนังทุกสํานัก ลองของมากํากับนัก แสดงตลกขั้นเทพ "เทพ โพธิ์งาม" พรอมรวมดาวชาวตลก มารวมปลอยมุขสดกันทั้งบาง แลวอะไรจะ เกิดขึ้น ถาไมใช ความฮาแบบไมยั้ง ไดเห็นกันทั้งเบื้องหนาและ.เบื้องหลังทุกขั้นตอนของการทําหนังซัก เรื่อง ตามติดชีวิตกองถายแบบฮากระจายไปกับหลากหลายคาแร็คเตอร เลนจริง อําจริง ของผูอํานวย การสรางจอมเฮี้ยบ, ผูกํากับปากราย, ดาราขี้วีน, ตลกจอมเครียด, ทีมงานขี้เมาท และ.อีกมากมายกาย กอง.(ถาย).หนุกหนานขํากลิ้งไปกับตลกสุดโตง, ดรามาสุดแสนโศกา, แอ็คชั่นมันสระเบิด.(เละ)., สยอง ขวัญสั่นประสาท ยันฉากเลิฟซีนสุดซี้ดกับเหลาผูชายหลายบาป...วาเขาไปนั่นคละเคลามุขเด็ด ขําเข็ด เฮฮาน้ําตาเล็ด...ตลอดเรื่องกับ "โปะแตก" หนังตลกรสชาติใหมสไตล "หนังซอนหนัง - ตลกซอนตลก" ที่จะทําใหคุณฮาไมเสร็จกันเลยทีเดียว

หวงเฟยหง หมัดบินทะลุเหล็ก (ภาค 1) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Asian,Martial Arts ผูกํากับ : Tsui Hark (ฉีเคอะ) นักแสดงนํา : Jet Li (หลี่เหลียนเจี๋ย),Yuen Biao (หยวนเปยว) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : หวงเฟยหง ภาพยนตบูเรื่องเยี่ยมจากฝมือกํากับของ ฉีเคอะ.ที่สรางชื่อใหกับพระเอกหนังกําลังภาย ในอยางหลี่หลิงเจี๋ย.ใหกลายเปยยอดนักแสดงจนกระทั่งมีชื่อเสียงไปถึงฮอลลีวูด ดวยการรับบทบาทใน เรื่องการตอสูสุดคลาสสิกของจีน มีเรื่องราวมากมายเกินจะเลา ถึงความเกงกาจและ.หัวใจที่รักความ ยุติธรรมของจอมยุทธ หวงเฟยหง.(หลี่เหลียงเจี๋ย).โดยเรื่องราวเกิดขึ้นในชวงป 1875 ซึ่งเขาสูชวงปลาย ราชวงศชิง ประเทศจีนตองผจญศึกทั้งภายนอกจากเหลาผูรุกรานชาติตะวันตก และ.ภายในจากการฉอ ราษฎรบังหลาวงของเหลาขุนนางในราชสํานัก หวงเฟยหงและ.พวก พองตองเขาตอกรเหลานักเลงหัวไม ที่รวมหัวกับนักคาทาสหลอกคนจีนไปเปน ทาสที่อเมริกา ในขณะนาสิบสามก็ถูกคนเหลานั้นหลอกไปขึ้น เรือเพื่อเอาไปขายเปนโสเภณีเชนกัน นี่คือการเปดศักราชใหมของภาพยนตรกําลังภายในแบบฉบับที่เนน ลีลาการตอสูและ.มุมกลองอันสวยงาม จนกลายเปนงานระดับคลาสสิกของวงการหนังฮองกง

หวงเฟยหง ถลมมารยุทธจักร (ภาค 2) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Asian,Martial Arts ผูกํากับ : Tsui Hark (ฉีเคอะ) นักแสดงนํา : Jet Li (หลี่เหลียนเจี๋ย),Donnie Yen (ดอนนี่ เยน) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : เรื่องราวภาคตอของ หวงเฟยหง กับการสานตอของ ฉีเคอะ ที่มาพรอมกับเรื่องราวที่เขมขนขึ้น ฉากการตอสูยิ่งใหญและ.ดุเดือดยิ่งขึ้น กับงานสตันทที่เตรียมความพรอมมาตั้งแตไดรับความสําเร็จใน ภาคที่ผานมา หลีเหลี่ยงเจี๋ย กลับ มารับบท หวงเฟยหง ยอดจอมยุทธที่เขาแสนถนัด เรื่องราวเปดตัวขึ้น เมื่อหวงเฟยหง เปดรานยาขึ้นในเมืองกวางตุง ความสงบสุขอยูไดเพียงไมนาน หวงเฟยหง ก็ตองออกโรง อีกครั้ง ดวยเหตุความขัดแยงระหวาง กองทหารจากราชสํานักกับ กลุมนักปฏิวัติหัวกาวหนา ที่เขามา ประจันหนากันในเมืองกวางตุงที่หวงเฟยหงอาศัยอยูหลังจากรับรู เรื่องราวที่เกิดขึ้น หวงเฟยหง มีโอกาส ไดพบกับผูนํากลุมปฏิวัติ ซุน ยัด เซ็น และ.คนสนิท ลุค.และ.ได เขาไปพัวพันกับความขัดแยงเมื่อเพื่อน ใหมของเขาถูกจับเนื่องดวยความเขาใจ ผิดของทหารจากกองทัพ หวงเฟยหงพยายามนําพวกเขาออกมา จากที่คุมขัง และ.นั่นทําใหเขาตองห้ําหั่นแบบใครดีใครอยู กับนายพล หลาย

หวงเฟยหง ถลมสิงโตคําราม (ภาค 3) วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Asian,Martial Arts ผูกํากับ : Tsui Hark (ฉีเคอะ) นักแสดงนํา : Jet Li (หลี่เหลียนเจี๋ย),Rosmund Kwan Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ตํานานของจอมยุทธ หวงเฟยฟง หลี่เหลียงเจี๋ย เรื่องราวเริ่มตนที่ หวงเฟยฟง ไดรับเชิญใหประลอง แขงสิงโตหนาพระที่นั่งองคจักรพรรดินี ในขณะที่อีกดานก็มีหนุมหนาใหมเขามาเกี้ยว นาสิบสาม ของ หวงเฟยฟง อยู ภายหลังการประลองตอหนาพระที่นั่งและ.เหลือ เพียงสองทีม หวงเฟยฟง ตองเผชิญหนา กับคูตอสูที่มีเพลงเตะเปนเลิศในระดับเดียวกับวิชาฝาเทา ไรเงาของเขาเลยทีเดียว นับเปนศึกที่ตึงมือของ หวงเฟยหง เปนอยางยิ่ง อยาพลาดฉากตอสูสุดเราใจในเรื่อง หวงเฟยหง ตองเผชิญหนากับนักดาบนับ รอยคน โดยที่ตัวเขามีเพียงเสื้อคลุมตัวเดียวเปนอาวุธ และ.ฉากการตอสูดวยการเชิดสิงโตที่สนุก ตื่นเตน จนคุณไมมีวันละสายตาได


The Karate Kid : เดอะ คาราเต คิด วันวางจําหนาย: 30 กันยายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : Glenn Ficarra Martial Arts (กังฟู) นักแสดงนํา : Jaden Smith,Jackie Chan (เฉินหลง),Taraji P. Henson Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เด็กชายวัย 12 ขวบ เดร ปารกเกอร อาจจะเปนเด็กที่โดงดังที่สุดในยานดีทรอยต แตการทํางาน ของแมของเขา ทําใหพวกเขาตองเดินทางยายถิ่นกันไปถึงจีนแผน.ดินใหญ ในตอนแรก เดร ไมคอยมี เพื่อน จนกระทั่งเขาสามารถผูกมิตรกับเพื่อนรวมหองเรียน เหมยอิง ได แตแมทั้งคูจะมีความรูสึกดีๆให แกกัน แตความแตกตางดานวัฒนธรรมกลับสรางรอยราวใหแกมิตรภาพ ซ้ําราย เดร ยังกลายเปนศัตรู ของ เช็ง อันธพาลขาใหญประจําหอง เดร มีฝมือคาราเตเพียงเล็กนอย และ.ในดินแดนแหงกังฟูนี้ เช็ง สามารถจัดการคว่ํา คาราเต คิด ใหหมอบกระแตกับพื้นไดสบายๆความรูสึกโดดเดี่ยวในตางแดน ทําให เดร ไมอาจหาเพื่อนปรับทุกขไดเลย มีเพียงแคภารโรงอยาง คุณฮัน.(เฉินหลง).ซึ่งแทจริงแลวเปน ปรมาจารยกังฟูพลางตัวมา คุณฮันเริ่มฝกฝนกังฟูใหกับเดร พวกเขากลายเปนเพื่อนสนิทกัน และ.รวม กันฝกฝนเพื่อการเผชิญหนากับเช็งในการประลองกังฟู

Knight And Day : โคตรคนพยัคฆรายกับหวานใจมหาประลัย วันวางจําหนาย: 16 กันยายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Comedy,Thriller ผูกํากับ : James Mangold นักแสดงนํา : Tom Cruise,Cameron Diaz,Peter Sarsgaard Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ การพบกันอีกครั้งของสองซูเปอรสตารจอยักษ ทอม ครูซ และ.คาเมรอน ดิแอซ จับคูลุยสุดขั้วรัว เสียงฮาในภาพยนตรแอ็คชั่นคอมิดี้สุดเซ็กซี่แหกทุกกฎเกณฑ เมื่อจูน.(คาเมรอน).หญิงสาวจากเมือง เล็กๆเไดพบกับหนุมแปลกหนารูปหลอ เธอคิดวาชายในฝนหลนมาอยูในมือซะแลวแตอินไดไมนานเธอ ก็รูวาเขาคือ สุดยอดสายลับที่หลบหนีการตามลาแถมยังลากเธอเขามาผจญอันตรายไปทั่วโลก ขณะที่ หากระสุนพุงทะลุรังเพลิงอยางไมขาดสาย หัวใจจูนก็เตนระส่ําไปกับสายลับแมนโคตรอยางเขา จูนตอง เลือกแลววา "อัศวิน" ขี่มาขาวผูนี้คือทรชนอันตราย หรือชายที่เปนรักแทของชีวิต

Mr. & Mrs. Smith : นายและนางคูพิฆาต วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : Doug Liman นักแสดงนํา : Brad Pitt,Angelina Jolie,Keith David Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ แบรด พิทท และ.แองเจลินา โจลี่ สาดเสนหใสกันใหมันสทะลุพิกัด ในภาพยนตรแอ็คชั่นบาด ทรวง หลังหา.(หรือไมก็หก).ปของชีวิตสมรสที่น้ําตมผักยังวาหวาน เวลานี้จอหนและ.เจน สมิธ.พบ วา ชองวางระหวางเตียงของพวกเขา เหมือนมีภูเขาทั้งลูกมากั้นกลาง...จนกระทั่งความจริงทุกอยางถูกเปด เผย! ตางคนตางไมรูเลยวาพวกเขาคือ นักฆาฝมือพระกาฬ ที่ทํางานใหองคกรทีเปนคูแขงกัน และ.เมื่อคู ผัวเมียสมิธรูวาพวกเขาคือ เหยื่อรายตอไปของกันและ.กัน ชีวิตสมรสของทั้งคูก็รอนฉา ฝากระสุน ลุนระทึก ในสุดยอดภาพยนตรแอ็คชั่น นันสต็อป ที่มอบนิยามใหมของงคําวา "จนกวาความตายจะพรากเรา จากกัน!" สําหรับคูรักคูน!ี้

Concert คาราบาว: เอ็กซคลูซีฟ คาราบาว คนกับเมาท วันวางจําหนาย: 26 สิงหาคม 2553 ผูกํากับ : นักแสดงนํา : คาราบาว Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : -

ประเภท : Asian,Music,Concert

บันทึกการแสดงสดคอนเสิรต คาราบาว ศิลปนรับเชิญ : เขียว คาราบาว,เทียรี่ เมฆวัฒนา, พชรพรรณ สุทธนนท, ชุมพล เอกสมญา


That Sounds Good : เรา สองสาม คน วันวางจําหนาย: 22 กันยายน 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : กิตติกร เลียวศิริกุล นักแสดงนํา : มณฑล จิรา,รัตนรัตน เอื้อทวีกุล,รมิตา มหาพฤกษพงศ Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย เมื่อ สุนทรีย. (พลอย รัตนรัตน).สาวหูตึงหลงรักหนุมออฟโรดที่ชื่อ สมฉุน.(เจ มณฑล).ใน ทริป คาราวานทัวรออฟโรดไป เวียดนาม… ในระหวางการเดินทาง เธอไดปะติดปะตอเรื่องราวความรักของเธอ กับ สมฉุน ดวยความเขาใจบางไมเขาใจบางเพราะเครื่องชวยฟงไมคอย ชัดนัก สุนทรีย กลับพบวา เตอ (ยิปโซ รมิตา).เพื่อนสาวสายตาสั้นจอม เฟอะฟะ ที่รวมเดินทางมาพรอมกันในครั้งนี้คือคนที่ สมฉุน จีบ และ.ทั้ง สองแอบใจตรงกัน "แต ความรูสึกของเตอหละ" เธอจะทํายังไงกับความรูสึกของเธอ… ตัดสิน ใจปลอยให เพื่อนเจ็บ…เชื่อตามที่สุนทรียบอกวาเธอคือคนที่ สมฉุน จีบในยามที่เธอมองเห็นชัดบางไม ชัดบาง หรือ ทําเปนหูดับแลวเดินจากไป ภาพยนตร เรื่อง "เรา สองสาม คน" เปนภาพยนตรการเดินทาง ดวยรถออฟโรด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไมใชอุปสรรคสําหรับสมฉุนเลยแตเขาไมรูหรอกวาอุปสรรค ที่แทจริงของการเดินทางครั้งนี้ของ สมฉุนคือเเสนหของสาวคนพิเศษที่รวมเดินทางในครั้งนี้ตางหาก…

Concert : โกะตี๋ คาเฟ ออนสเตจ ตอน โกะตี๋ 6 แพรง วันวางจําหนาย: 22 กันยายน 2553 ประเภท : Asian,Music,Concert ผูกํากับ : นักแสดงนํา : เจริญพร ออนละมาย (โกะตี๋ อารามบอย) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ศิลปนรับเชิญ ฉันทนา กิติยพันธ / สุดา ชื่นบาน / มัม ลาโคนิค / ชิน ชินวุฒ / เอกชัย ศรีวิชัย โนต เชิญยิ้ม / คอม ชวนชื่น / ตั๊ก บริบูรณ ความยาวเต็มอิ่มกวา 3 ชั่วโมง * โปรโมชั่น เนื่องจาก Concert นี้ มีจํานวน 2 แผน แตเราคิดในราคา 1 แผน* **ไมรับเปลี่ยนและคืน เพราะเปนสินคาโปรโมชั่น**

กลิ่นสีและกาวแปง (ภาค 1) วันวางจําหนาย: 2531 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : เปยก โปสเตอร (Piak Poster) นักแสดงนํา : รอน บรรจงสราง,จินตรา สุขพัฒน,ติ๊ก กลิ่นสี Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : เรื่องราวในเวลาวางของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปกร ที่มักมีเรื่องวุนๆเกิดขึ้นในหมูเพื่อนฝูงเสมอ โดยกลุมของชํานัญไดงานทาสีศาลพระภูมิ พวกเขาทําอยางตั้งใจจนไดงานเขียนภาพในโรงแรมตอ สวน ซาและ.บื้อ มักถูกยุทธแกลงเรื่องผูหญิงเสมอ จึงวางแผนโทรเลขถึงยุทธวาพอเสีย ยุทธรูแผนจึงทําเปน เสียใจ ซาสงสารจึงใหเงินไป ซึ่งเปนไปตามแผนของยุทธ สวนบิ๋มงอนกับรอนจึงเก็บขาวของไปนอนที่ มหาวิทยาลัย รอนตามไปงอจนคืนดีกัน แมชีวิตสวนใหญของพวกเขาจะดูไรสาระ แตผลงานของทุกคน ที่ออกมาถือเปนสิ่งที่ดี นาสนใจและ.นําความสําเร็จ และ.ความสุขมาใหพวกเขา

กลิ่นสีและกาวแปง ตอน จีบสาวจิ๊-จะ (ภาค 2) วันวางจําหนาย: 2532 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : เปยก โปสเตอร (Piak Poster) นักแสดงนํา : รอน บรรจงสราง,จินตรา สุขพัฒน,ติ๊ก กลิ่นสี Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : เปนเรื่องราวของนักศึกษาของชาว ศิลปากร นับตั้งแตเขามหาวิทยาลัยเปนนองใหม จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา ซึ่งชีวิตชวงวัยเรียนเปนสีสันของเรื่องไดดี ผลงานศิลปของแตละคน แตกตางและ.แหวก แนวออกไป พรอมไปดวยความคิด จริงจังและ.มี คุณคามากพอดึงดูดความสนใจ หลังจากจบการศึกษา แตละคนก็มีทางเดินชีวิตที่แตกตางกันไป จากวิถีชีวิตของกลุมคนที่ผูกพันกับกลิ่นสีและ.กาวแปง ในที่ สุดตางคนตางมีจุดหมายปลายทางของแกนชีวิต ที่แตละคน เลือกไวสําหรับตนเองแลว


Killers : เทพบุตร หรือ นักฆา บอกมาซะดีดี วันวางจําหนาย: 23 กันยายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Comedy,Drama ผูกํากับ : Robert Luketic Romance,Thriller นักแสดงนํา : Ashton Kutcher,Katherine Heigl Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของ เจน.(แคทเธอรีน ไฮเกล).หญิงสาวที่อกหักช้ํารักจึงหนีมาพักรอนที่ฝรั่งเศส และ.ทํา ใหเธอไดพบกับหนุมหลอในฝนของสาวๆสเปนเซอร.(แอชตัน คุชเชอร).เธอตกหลุมรักเขาและ.แตงงาน กันสายฟาแลบ เรื่องราวดูเหมือนจะดําเนินไปไดดวยดี จนกระทั่งเธอพบวา คนรักหนุมรูปหลอ สุดแสนจะ เพอรเฟคของเธอนั้นมีอาชีพเปนมือสังหารของรัฐบาล และ.ตอนนี้กําลังถูกออกใบสั่งเก็บอยู แลวแบบนี้ เธอจะทําอยางไร ก็ดันตกหลุมรักโคตรเพชฌฆาตมือสังหารคนนี้ซะแลว

Superman / Batman : ซูเปอรแมน กับ แบทแมน ศึกวันลางโลก วันวางจําหนาย: 30 กันยายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Animation ผูกํากับ : Lauren Montgomery นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ยานอวกาศลึกลับจากดาวคริปตันตกลงมายังโลกโดยมีสาวนอยคนหนึ่งอยูภายใน และใครๆตาง ตองการที่จะพบกับสาวปริศนาผูนี้กันทุกคน ซูเปอรแมนยินดีตอนรับเธอผูมีสวนเชื่อมโยงกับอดีตของเขา แบทแมนระแวงถึงภัยอันตราย วันเดอรวูแวนสัมผัสไดถึงจิตวิญญาณที่คลายกัน และดารคซีดหวังที่จะ เปนผูครองโลก ทวาสาวนอยผูนี้มีจุดประสงคของตัวเอง โดยไมจําเปนตองปกปดตัวตน ไมตองมีผาคลุม หรือใสใจกับวีรกรรมกลา และมันตองใชชีวิตเปนเดิมพันในการตอสูกับดารคซีดเพื่อคนหาจุดประสงค ที่ แทจริงของเธอตอการมาเยือนโลก เต็มสตีมกับความมันส ที่ขอเปดตัวใหโลกรูจักกับสาวนอยเจาของ นาม ซูเปอรเกิรล!

House Of Bones : บานเฮี้ยนผีโหด วันวางจําหนาย: 23 กันยายน 2553 ประเภท : Horror ผูกํากับ : Jeffery Scott Lando นักแสดงนํา : Charisma Carpenter,Corin Nemec Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เควนตินและ.ฮี เธอร สองผูจัดรายการทีวีเกี่ยวกับการตามลาหาวิญญาณ ไดเขาไปถายทําในบาน ผีสิงแหงหนึ่งซึ่งมีประวัติลือเลื่อง ซึ่งการทาทายของพวกเขาก็ถูกสนอง เมื่อบานหลังนี้มีชีวิตของมันเอง และ.เริ่มตอนรับผูที่บุกรุกเขาไปไมใหไดกลับออกมา!

Star Runners : ฝาดาวมฤตยูสุดขอบจักรวาล วันวางจําหนาย: 23 กันยายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Mat King นักแสดงนํา : Connor Trinneer,James Kyson-Lee Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ไท โจนส คือ พอคาของเถื่อนที่เดินทางขามดาวเคราะหนอยใหญไปกับคูหูของเขา จนเมื่อไทพบ วาสินคาที่เขารับหนาที่ขนสงคือเหญิง สาวที่มีพลังพิเศษที่เขารวมกับฝายกบฏตอสูกับรัฐบาล พวกเขาจึง ถูกตามลาโดยกองกําลังทหาร ซึ่งทําใหยานของเขาตกลงบนดาวอันตรายที่เต็มไปดวยสัตวประหลาด ยักษกินคน


Ben 10 : เบ็ทเท็น ภาค 1 แผนที่ 1 วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ นี่คือเเรื่องราวของเบ็น เท็นนียสัน เด็กชายวัย 10 ขวบ ผูคนพบออมนิทริกซ เมื่อคราวที่เขาไปทริป ซัมเมอรกับปูแมกซและ.เกวนลูกพี่ลูกนอง การคนพบออมนิทริกซครั้งนี้ทําใหชีวิตของเบนเกิดการ เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญอยางที่เขาไมเคยคาดคิดมากอน เบนสามารถแปลงรางเปนเอเลี่ยนตนใดตน หนึ่งจากทั้งหมดใน 10 ตนได เพื่อชวยปกปองโลกใหรอดพนจากเงิ้อมมือของเหลาสัตวประหลาด ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่

และแลวก็มีทั้ง 10 วอซิงตัน บี.ซี. แคร็กเคน เกษียณอายุถาวร

1 2 3 4

ตอนที่ 5 ตอนที่ 6 ตอนที่ 7

ผูถูกลา กับดักนักทองเที่ยว เควิน 11

Ben 10 : เบ็ทเท็น ภาค 1 แผนที่ 2 วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่

8 9 10 11

เหลาพันธมิตร หัวเราะทีหลังดีกวา ลักกี้เกิรล ปญหาเล็กๆ

ตอนที่ 12 ผลขางเคียง ตอนที่ 13 ความลับ

Ben 10 : เบ็ทเท็น ภาค 2 แผนที่ 1 วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่

14 15 16 17

ความจริง ลูกเห็บยักษ ใสรายปายสี เกวน 10

ตอนที่ 18 คูกัดคูฟด ตอนที่ 19 มือปราบอวกาศ ตอนที่ 20 แคมปสยอง

Ben 10 : เบ็ทเท็น ภาค 2 แผนที่ 2 วันวางจําหนาย: ประเภท : ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ตอนที่ 21 อาวุธขั้นสุดยอด ตอนที่ 25 ตอนที่ 22 โชคไมชวย ตอนที่ 26 ตอนที่ 23 มันแอบอยูใตน้ํา ตอนที่ 24 โกสทฟรีดหลุดออกมา

Action,Adventure,Animation,Children Family,Sci-Fi,Fantasy

ดร.เอนนิโม กับ รังสีกลายพันธุ กลับมาเพื่อลางแคน


Ben 10 : เบ็ทเท็น ภาค 3 แผนที่ 1 วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่

27 28 29 30

คืนที่วิกลจริต เบ็น 10,000 การเปลี่ยนแปลงของใบหนา คริสตมาส

ตอนที่ 31 เบ็นวูลฟ ตอนที่ 32 เกมสจบแลว ตอนที่ 33 สัตวประหลาดสภาพอากาศ

Ben 10 : เบ็ทเท็น ภาค 3 แผนที่ 2 วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่

34 35 36 37

บัดดี้วีรบุรุษยอดมนุษยตางดาว ปดบังอยูขางใต ผิดธรรมชาติ การกลับมา

ตอนที่ 38 กลัวความมืด ตอนที่ 39 ผูมาเยี่ยมเยือน

Ben 10 : เบ็ทเท็น ภาค 4 แผนที่ 1 วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ตอนที่ 40 วันที่ดี ตอนที่ 41 พวกเรายืนแยกกัน ตอนที่ 42 อยาดื่มน้ํานั้นเด็ดขาด

ตอนที่ 43 การแตงงานที่มีเอเลี่ยนเปนความยิ่งใหญ ตอนที่ 44 คูหูทั้ง 4 ที่ดีกับเบ็น

Ben 10 : เบ็ทเท็น ภาค 4 แผนที่ 2 วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ตอนที่ 45 พรอมมีชื่อเสียง ตอนที่ 48 เบ็น ปะทะ เหลารายทั้ง 10 "ชวง 2" ตอนที่ 46 เคน 10 ตอนที่ 50 ลากอนและขจัดสิ่งที่ดีๆ ตอนที่ 47 เบ็น ปะทะ เหลารายทั้ง 10 "ชวง 1"


Ben 10 : เบ็นเท็น เอเลี่ยน ฟอรซ ชุดที่ 1 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หาปผานไป หลังจากที่เบ็นปราบเจาวิลแก็กซลงไดและ.ยอมถอดออมนิทริกซคูใจเก็บไวในที่ที่ ปลอดภัย จนมาบัดนี้เขาตองกลับมาผจญภัยอีกครั้ง เมื่อพบวาปูแม็กซไดหายตัวไปอยางลึกลับ และ. โลกกําลังถูกคุกคามจากการบุกรุกของพวกเอเลี่ยน มีเพียงเบ็น เกวน และ.คูหูคนใหมอยางเควินเทานั้น ที่จะสามารถปราบเจาศัตรูตัวฉกาจเหลานี้และ.ชวยปูแม็กซกลับคืนมาใหได ตอนที่ 1 Ben 10 Returns: Part 1 ตอนที่ 2 Ben 10 Returns: Part 2 ตอนที่ 3 Everybody Talks About ThefWeather... ตอนที่ 4 Keven'shBig Score ตอนที่ 5 All That Glitters

Ben 10 : เบ็นเท็น เอเลี่ยน ฟอรซ ชุดที่ 2 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หาปผานไป หลังจากที่เบ็นปราบเจาวิลแก็กซลงไดและ.ยอมถอดออมนิทริกซคูใจเก็บไวในที่ที่ ปลอดภัย จนมาบัดนี้เขาตองกลับมาผจญภัยอีกครั้ง เมื่อพบวาปูแม็กซไดหายตัวไปอยางลึกลับ และ. โลกกําลังถูกคุกคามจากการบุกรุกของพวกเอเลี่ยน มีเพียงเบ็น เกวน และ.คูหูคนใหมอยางเควินเทานั้น ที่จะสามารถปราบเจาศัตรูตัวฉกาจเหลานี้และ.ชวยปูแม็กซกลับคืนมาใหได ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่

6 7 8 9

Max Out Pier Pressure What Are Little Girls Made Of? ThefGauntlet

Ben 10 : เบ็นเท็น เอเลี่ยน ฟอรซ ชุดที่ 3 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หาปผานไป หลังจากที่เบ็นปราบเจาวิลแก็กซลงไดและ.ยอมถอดออมนิทริกซคูใจเก็บไวในที่ที่ ปลอดภัย จนมาบัดนี้เขาตองกลับมาผจญภัยอีกครั้ง เมื่อพบวาปูแม็กซไดหายตัวไปอยางลึกลับ และ. โลกกําลังถูกคุกคามจากการบุกรุกของพวกเอเลี่ยน มีเพียงเบ็น เกวน และ.คูหูคนใหมอยางเควินเทานั้น ที่จะสามารถปราบเจาศัตรูตัวฉกาจเหลานี้และ.ชวยปูแม็กซกลับคืนมาใหได ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่

10 11 12 13

Paradox Be-Knighted Plumber'shHelpers X = Ben+2

Ben 10 : เบ็นเท็น เอเลี่ยน ฟอรซ ชุดที่ 4 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หาปผานไป หลังจากที่เบ็นปราบเจาวิลแก็กซลงไดและ.ยอมถอดออมนิทริกซคูใจเก็บไวในที่ที่ ปลอดภัย จนมาบัดนี้เขาตองกลับมาผจญภัยอีกครั้ง เมื่อพบวาปูแม็กซไดหายตัวไปอยางลึกลับ และ. โลกกําลังถูกคุกคามจากการบุกรุกของพวกเอเลี่ยน มีเพียงเบ็น เกวน และ.คูหูคนใหมอยางเควินเทานั้น ที่จะสามารถปราบเจาศัตรูตัวฉกาจเหลานี้และ.ชวยปูแม็กซกลับคืนมาใหได ตอนที่ 14 Darkstar Rising ตอนที่ 15 Alone Together ตอนที่ 16 Good Copy, Bad Copy ตอนที่ 17 Save The Last Dance ตอนที่ 18 Undercover


Ben 10 : เบ็นเท็น เอเลี่ยน ฟอรซ ชุดที่ 5 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หาปผานไป หลังจากที่เบ็นปราบเจาวิลแก็กซลงไดและ.ยอมถอดออมนิทริกซคูใจเก็บไวในที่ที่ ปลอดภัย จนมาบัดนี้เขาตองกลับมาผจญภัยอีกครั้ง เมื่อพบวาปูแม็กซไดหายตัวไปอยางลึกลับ และ. โลกกําลังถูกคุกคามจากการบุกรุกของพวกเอเลี่ยน มีเพียงเบ็น เกวน และ.คูหูคนใหมอยางเควินเทานั้น ที่จะสามารถปราบเจาศัตรูตัวฉกาจเหลานี้และ.ชวยปูแม็กซกลับคืนมาใหได ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่

19 20 21 22

Pet Project Grounded Voided Inside Man

Ben 10 : เบ็นเท็น เอเลี่ยน ฟอรซ ชุดที่ 6 วันวางจําหนาย: 2553 ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หาปผานไป หลังจากที่เบ็นปราบเจาวิลแก็กซลงไดและ.ยอมถอดออมนิทริกซคูใจเก็บไวในที่ที่ ปลอดภัย จนมาบัดนี้เขาตองกลับมาผจญภัยอีกครั้ง เมื่อพบวาปูแม็กซไดหายตัวไปอยางลึกลับ และ. โลกกําลังถูกคุกคามจากการบุกรุกของพวกเอเลี่ยน มีเพียงเบ็น เกวน และ.คูหูคนใหมอยางเควินเทานั้น ที่จะสามารถปราบเจาศัตรูตัวฉกาจเหลานี้และ.ชวยปูแม็กซกลับคืนมาใหได ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่ ตอนที่

23 24 25 26

Birdsiofia Feather Unearthed War of the Worlds, Pt 1 War of the Worlds, Pt 2

Ben 10 : เบ็นเท็น เอเลี่ยน ฟอรซ ชุดที่ 7 วันวางจําหนาย: 23 กันยายน 2553 ประเภท : Horror ผูกํากับ : Jeffery Scott Lando นักแสดงนํา : Charisma Carpenter,Corin Nemec Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หาปผานไป หลังจากที่เบ็นปราบเจาวิลแก็กซลงไดและ.ยอมถอดออมนิทริกซคูใจเก็บไวในที่ที่ ปลอดภัย จนมาบัดนี้เขาตองกลับมาผจญภัยอีกครั้ง เมื่อพบวาปูแม็กซไดหายตัวไปอยางลึกลับ และ. โลกกําลังถูกคุกคามจากการบุกรุกของพวกเอเลี่ยน มีเพียงเบ็น เกวน และ.คูหูคนใหมอยางเควินเทานั้น ที่จะสามารถปราบเจาศัตรูตัวฉกาจเหลานี้และ.ชวยปูแม็กซกลับคืนมาใหได ตอนที่ 27 VengeanceiofiVilgax, Part 1 ตอนที่ 31 Simple ตอนที่ 28 VengeanceiofiVilgax, Part 2 ตอนที่ 32 Don't Fear The Repo ตอนที่ 29 Inferno ตอนที่ 30 Fool'shGold

Karaoke เสก โลโซ รวมทุกอัลบั้ม (80 เพลง) วันวางจําหนาย: ผูกํากับ : นักแสดงนํา : เสก โลโซ Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ

ประเภท : Asian,Music

รวม คาราโอเกะ เสก โลโซ ทุกอัลบั้ม 80 เพลง


Woochi : วูชิ ศึกเทพยุทธทะลุภพ วันวางจําหนาย: 30 กันยายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian,Sci-Fi ผูกํากับ : Choi Dong-hun (ดอง-ชัน ชอย) Fantasy นักแสดงนํา : Kang Dong-Won,Kim Yun-Seok,Lim Su-Jeong Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงเกาหลี Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ วูช.ิ (กังดองวอน).คือพอมดแหงราชวงศโชซัน ผูถูกใสรายปายสี และ.โดน กักขังไวในภาพวาดชิ้น หนึ่ง หลังจากเวลาลวงเลยไปนานถึงหารอยป เขาจึงไดเปนอิสระอีกครั้ง โดยมาปรากฏกายในกรุงโซล ยุคปจจุบัน เพื่อชวยปกปองโลกใหรอดพนจากการคุกคามของเหลาปศาจราย

นางตะเคียน วันวางจําหนาย: 30 กันยายน 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance,Horror ผูกํากับ : สายยนต ศรีสวัสดิ์ นักแสดงนํา : จีระนันท มะโนแจม,พีระพันธุ อารยพันธุ Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ใยบัว ลูกจางรายวันในโรงงานปนทอขนาดใหญแหงหนึ่ง เธอโดนชายคนรักนําคลิปภาพที่ควรจะ เปนความลับของเธอกับเขาไปอวดเพื่อน และ.ขณะเดียวกัน โรงงานก็ประกาศปลดคนงานในแผนกที่เธอ ทําอยูออกทั้งหมด ใยบัว จึงเดินทางกลับบานหวยน้ําหอม จึงรูวา พอ แมและ.นองสาวตางก็เสียชีวิตดวย โรครายและ.อุบัติเหตุ ในเวลาไลเลี่ยกัน ใยบัวก็ยิ่งรูสึกสิ้นหวังในชีวิต จึงตัดสินใจผูกคอตายที่ตน ตะเคียนใหญใกลปาชาของวัดประจําหมูบาน เรื่องราวความนากลัวของนางตะเคียนจึงเริ่มขึ้น เพราะผีใยบัว ปรากฏตัวใหชาวบานเห็น เพื่อขอสวนบุญ แตทวาสิ่งที่ชาวบานเห็นนั้น กลับกลายเปนความนากลัวของ ผีใยบัวที่พยายามสรางความหวาดกลัวใหกับชาวบาน ความนากลัวของผีใยบัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จะมี ใครสามารถปราบผีใยบัวไดหรือไม ตองคอยติดตาม

กังฟู 3 กก ไซอิ๋วแพนดาหมัดเทวดา วันวางจําหนาย: 21 กันยายน 2553 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ Just Another pandora Box ยําหนังฮา บากันไมยั้งไปกับ การรวมสุดยอดภาพยนตรดังมารวมมิตรสะกิดตอมฮา เมื่อนางฟา เหมยกุย ขโมยกระบี่จากสวรรคเพื่อหาคูบนโลกบังเอิญ ชิงอีเซอ ชักกระบี่ ออกจึงถูกตามตื้อขอแตงงาน ชิงอีเซอ จึงใชกลองแสงจันทรยอนเวลาไปยุคตางๆทั้งไซอิ๋ว สามกก แต เหมยกุยก็ตามหาจนเจอและ.รวม ผจญภัยดวยกัน...ชิงอีเซอ จะสามารถกลับไปสูยุคของตัวเองไดหรือ ไม แลวนางฟา เหมยกุย จะตามตื้อสําเร็จหรือเปลา...ไปฮากับพวกเคาใหทองแตกกันเถอะ

30 Days Of Night : ราตรีผีแหกนรก 2 วันวางจําหนาย: 7 ตุลาคม 2553 ประเภท : Horror,Thriller ผูกํากับ : Ben Ketai นักแสดงนํา : Rhys Coiro,Diora Baird,Harold Perrineau Jr. Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เกือบปแลว...ที่ชาวบารโรวถูกลาลางโดยเหลาแวมไพรในชวง 30 วัน 30 คือแหงความหายนะ สเต็ลลา.(คีล แซนเชซ).ผูรอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่ความฝนอันเลวรายและ.ฆาตกรแสนโหดเหี้ยมเปน เสมือนเงาที่คอยรังควานและ.หลอกหลอนเธออยูทุกเมื่อ แตเธอก็ยังพยายามที่จะเปดโปงความชั่วราย ของเหลาแวมไพร และ.เริ่มแกแคนลิลิธ นางพญาแวมไพรแหงอลาสกา สวนนักลาแหงรัตติกาลก็คืบคลานสูแอล.เอ. เมืองแหงความมืดมิดและ.หายนะ เพื่อที่จะหยุดยั้งการปะทะของเหลาปศาจอันชั่วรายที่ กําลังจะเกิดขึ้นอีก ครั้ง! ในภาพยนตรภาคตอแหงความสยองขวัญที่จะทําใหหัวใจคุณเตนไมเปนจังหวะ


How To Train Your Dragon : อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร วันวางจําหนาย: 21 ตุลาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Animation ผูกํากับ : Dean Deblois,Chris Sanders Children,Family,Comedy,Sci-Fi นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภาพยนตรผจญภัยสุดหรรษาในโลกของไวกิ้งผูแข็งแกรง และ.เจามังกรจอมดุดัน เคาโครงเรื่อง จากหนังสือขายดีในชื่อเรื่องเดียวกันของ เครสสิดา คาวเวล เรื่องราวของหนุมนอยไวกิ้งตัวบางรางผอม แหงเกาะเบิรค ที่ซึ่งการตอสูกับมังกรเปนวิถีชีวิตของพวกเขา วันแหงการเปลี่ยนสถานะจากเด็กเปน ผูใหญใกลเขามา และ.นี่เปนโอกาสที่จะพิสูจนวาเขามีคุณคาตอชนเผา รวมทั้งพอของเขา แตเมื่อเขาได เผชิญกับเจามังกรบาดเจ็บและ.กลายเปนเพื่อนกันในที่สุด โลกของเขาก็กลับตาลปตร

Concert : บันทึกการแสดงสด คอนเสิรต โอทู วัน วันวางจําหนาย: 6 ตุลาคม 2553 ประเภท : Asian,Music,Concert ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : บันทึกการแสดงสด คอนเสิรต โอทู วัน วันเสารที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ อินดอรสเตเดี้ยม หัวหมาก ศิลปน : Bodyslam / No More Tear / Paradox / Sweet Mullet Kala / Instinct / Klear / Retrospect ศิลปนรับเชิญ : พิชญะ นิธิไพศาลกุล.(กอลฟ)./ พัฒนชัย ภักดีสูสุข.(ปบ Potato).

Monga : แสบยกเมือง วันวางจําหนาย: 30 กันยายน 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance ผูกํากับ : นักแสดงนํา : อีธาน รวน,มารค เชา Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย ไมมีสิ่งใดมีความหมาย นอกจากการรักกันฉันพี่นอง "แกตองซัดพวกมันกอน หรือจะใหพวกมัน ซัดแก" นี่ คือ สิ่งที่มอสคิโต และ.ผองเพื่อนเรียนรูจากทองถนนเมืองมองกา มีเพียงหนทางเดียวที่จะเอา ตัวรอดใหได คือเเราตองแข็งแกรงกวาศัตรู มอสคิโต, มองค, ดรากอน, มังกี และ.เอโป หาหนุมผูมา รวมตัวกันในนาม "แกงเจาชาย" ดวยสาเหตุธรรมดาคือ อาหารมื้อเที่ยงของมอสคิโตถูกขโมยไปตั้งแต วันแรกที่เขายายมาเรียนในมองกา และ.เพราะพวกเขาไมอยากเปนลูกไลของใครตอใครอีกแลว ขณะที่ หาหนุมกําลังสําเริงสําราญกับชีวิตนักเลงขางถนน และ.พรอมจะกาวสูความยิ่งใหญ แกงอื่นที่เต็มไปดวย ความละโมบ ก็จับจองหาผลประโยชนจากมองกา ซึ่งเรื่องเหลานี้ มอสคิโตและ.แกงเจาชายไมได ประสีประสาเลย

City Hunter : ใหญไมใหญ ขาก็ใหญ วันวางจําหนาย: 12 กันยายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian ผูกํากับ : Jing Wong นักแสดงนํา : Jackie Chan (เฉินหลง),Joey Wang (หวังจูเสียน),Chingmy Yau Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย เพียงแว็บแรกที่ไดเห็นรูปถายของคิโย โกะ ลูกสาวของเจาพอที่ชื่ออิมามูระ นักสืบเอกชนอยาง ซาเอบะ เรียว ก็ตกลงรับงานที่อิมามูระวาจางใหตามหาคิโยโกะ ทําใหคาโอริ ผูชวยสาวของเรียวโมโห เปนอยางมากกับความเจาชูของเรียว คิโยโกะเจอกับโรนัลดหนุมเพลยบอย ผูซึ่งวางแผนจะยึดเรือคาสิโน โรนัลดไดเชิญคิโยโกะไปที่งานเลี้ยงดวยหลังจากขึ้นเรือไดแลวโรนัลดและ.สมุน ก็ยึดเรือ เขาไดสง ขอความเรียกรองเงินคาไถเรียวไดสงสัญญาณขอความชวยเหลือไปยัง ตํารวจ แตพวกตํารวจถูกโรนัลด หลอกตํารวจจึงคิดวาเปนการเลนตลก โรนัลดและ.พรรคพวกตามจับคิโยโกะและ.เรียวได แตในขณะที่ โรนัลดกําลังจะสังหารเรียวนั้น ความชวยเหลือที่เรียวตองการก็มาถึง


เการักที่เกาหลี Sorry ซารังเฮโย วันวางจําหนาย: 14 ตุลาคม 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : พจน อานนท นักแสดงนํา : รัชชานนท สุขประกอบ,ฮารุ ยามากูช,ิ ศรัณย ศิริลักษณ Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หนึ่งคนไปตามหาความรัก หนึ่งคนไปตามหาความสวยงามใหชีวิต หนึ่งคนไปตามหาคนที่รัก หนึ่ง คนไปตามหาพรสวรรค ตางคนตางความฝน แตมีจุดมุงหมายเดียวกัน นั่นคือเเกาหลี ประเทศแหงความ โรแมนติก ความวุนวายและ.ความสนุก เริ่มตนขึ้นเมื่อ คะนา สาวนอยผูคลั่งไคลซีรี่สเกาหลีเกิดหลงรัก อาจู พระเอกเกาหลีในซีรี่ส ชักชวน มะระ พี่สาวที่ฝนอยากศัลยกรรมหนาใหมใหแบวอยางสาวเกาหลี ตะลุยเกาหลีหวังตามหารักแท โดยหารูไมวา ชาย เพื่อนสนิทที่ตามไปเกาหลีดวยนั้น แอบหลงรักเธออยู รวมถึง วอน ที่ทําตัวเลียนแบบเกาหลีทุกอยางเพื่อเอาใจคะนา และ.มีความฝนจะไดเปนนักรองเกาหลี ความรักครั้งนี้สรางรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และ.น้ําตา มิตรภาพของคําวาเพื่อน กับหัวใจที่มีใหเฉพาะคนที่ รัก กอใหเกิดความทรงจําสีชมพูในเมืองสีขาวที่เต็มไปดวยหิมะ ความรักจะสมหวังหรือไม ความฝนจะเปน จริงหรือไม สิ่งที่ตามไขวควาจะไดมาหรือไม เอาใจลุนกันเขาและ.เธอได

Starship Troopers : สงครามหมื่นขาลาลางจักรวาล 1 วันวางจําหนาย: 2540 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Paul Verhoeven Thriller นักแสดงนํา : Denise Richards,Dina Meyer Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ กองกําลังสหพันธรัฐตองการคุณเขารวมสงครามเดือดแหงศตวรรษใน STARSHIP TROOPERS สุดยอดภาพยนตรแอ็คชั่นวิทยาศาสตรระทึกขวัญ ที่จะปะทุความมันสดวยเทคนิคพิเศษล้ําจินตนาการ และ.ฉากแหงโลกอนาคตอันตระการตา รอบพันปใหมพาใหมนุษยชาติเผชิญหนากับศัตรูพันธุเพชฌฆาต ที่โหดกวาสิ่งมี ชีวิตใดทั้งมวล มันคือ ฝูงแมลงตางดาวสมองเปรื่อง บางชนิดตัวโตสามสิบฟุต บางชนิดบิน ได แตทุกชนิดสามารถขยี้ทุกชีวิตที่อาศัยอยูบนโลกไดอยางสิ้นซาก นี่แหละคือที่ที่ จอหนนี่ ริโก หนุม  นักสูผูกลาแกรงสมัครเขามา ทารบและ.ฝกฝนในหนวยทหารราบที่เขมที่สุด ในจักรวาล ขอเชิญคุณรวม ภารกิจกับเรา บุกทลายดาวแมลงยักษในสงครามระหวาง กาแลกติคที่ดุเดือดและ.ยิ่งใหญกวาสงคราม ใดทั้งมวล

Starship Troopers 2 : สงครามหมื่นขา ลาลางจักรวาล 2 วันวางจําหนาย: 2547 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Phil Tippett Thriller นักแสดงนํา : Richard Burgi,Lawrence Monoson,Colleen Porch Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ สงครามการตอสูระหวางมนุษยและ.แมลง ยักษ ยังคงดําเนินตอจากภาคแรก นักรบกลุมหนึ่ง ได พาผูลี้ภัยอพยพไปยังกองรักษาการที่ถูกทิ้งใหราง เพื่อพยายามตอสูกับเหลาแมลงรายที่ กําลังบุกรุกเขา มา โดยหารูไมวา อันตรายนั้น อยูใกลตัวพวกเขาในฐานนั่นเอง !

Starship Troopers 3 : สงครามหมื่นขา ลาลางจักรวาล 3 วันวางจําหนาย: 2552 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Ed Neumeier Thriller นักแสดงนํา : Casper Van Dien,Jolene Blalock Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภาค 3 ของหนังที่ไดรับกระแสตอบรับเปนอยางดีอยาง Starship Troopers ทั้ง 2 ภาค กลับมาใน ครั้งนี้เปนการหยิบยกเรื่องราวการตอสูระหวางมนุษยกับฝูงแมลงราย ที่พยายามทําลายลางมนุษยทุก เผาพันธุ บอกไดเลยวา ภาพยนตรเรื่องนี้คุณจะพบกับฝูงแมลงที่นาขยะแขยงที่สุด สเปเชี่ยล เอฟเฟกต ที่สมจริงที่สุด และฉากแอ็กชั่นสุดมันส


Jonah Hex : โจนาห เฮ็กซ ฮีโรหนาบากมหากาฬ วันวางจําหนาย: 15 ตุลาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Jimmy Hayward Westerns นักแสดงนํา : Josh Brolin,John Malkovich,Megan Fox Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ถึงเวลาที่เขากระโจนออกจากหนาหนังสือการตูนระดับตํานานแลว! โจนาห เฮ็กซ คือ นักลาคา หัวหนาบากผูรอดชีวิตจากความตาย และ.สามารถ ตามลาเปาหมายไดไมวาจะเปนใคร…หรืออะไรก็ตาม จากประวัติที่โหดรายของโจนาหทําใหเขากลายเปนตํานานของผูที่ยืนอยูตรง กลางระหวางโลกมนุษย และ.โลกแหงวิญญาณ และ.มนุษยเพียงคนเดียวที่เชื่อมโยงกับเขาไดคือ ไลลาห ที่ ชีวิตในบานคณิกา ทําใหเธอตองมีแผลเปนเชนเดียวกัน แตแลวอดีตของโจนาหไดยอนกลับมาสะกิดแผลอีกครั้ง เมื่อกอง ทัพสหรัฐยื่นขอเรียกรองที่ยากปฏิเสธ นั่นคือ ยกเลิกคาหัวนําจับของเขา แลกกับการที่โจนาหตองตามลา และ.กําจัด เควนติน เทิรนบูล.ศัตรู ตัวรายผูหมายรวบรวมกองทัพเหนือมนุษยเปลี่ยนโลกใหเปนนรก อีกทั้งยังเปนคูแคนเกาของโจนาหที่ไมมีความสุขแนถาไมไดเห็นโจนาห สิ้นชีพไปกับตา!

Dance Of The Dead : คืนฉลองลางบางซอมบี้ วันวางจําหนาย: 26 สิงหาคม 2553 ประเภท : Horror ผูกํากับ : Gregg Bishop นักแสดงนํา : Jared Kusnitz,Greyson Chadwick,Chandler Darby Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ คืนอันแสนสุขในงานพรอมของเหลานักเรียนไฮสคูล กลับมีพวกซอมบี้ตื่นขึ้นมาอาละวาดซะงั้น และ.คนเดียวที่จะสามารถหยุดพวกมันได กลับเปนเพียงเด็กหนุมขี้แพ ที่ไมสามารถจะหาคูเตนรําเขามา ในงานไดดวยซ้ํา

Bad Boys : แบดบอยส คูหูขวางนรก วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : Michael Bay นักแสดงนํา : Martin Lawrence,Will Smith,Tea Leoni Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ตํารวจคูหูระดับมือพระกาฬแหงไมอามี.่ (วิล สมิธ และ.มารติน ลอวเลนซ).ตองรวมมือกันคลี่คลาย คดีฆาตกรรม และ.ยาเสพติดมูลคามหาศาล โดยมีสาวสวยคนหนึ่งเปนพยานรูเห็นเพียงคนเดียวที่ สามารถชี้หนาฆาตกรได

Bad Boys II : แบดบอยส คูหูขวางนรก 2 วันวางจําหนาย: ประเภท : Horror,Thriller ผูกํากับ : Michael Bay นักแสดงนํา : Martin Lawrence,Will Smith,Gabrielle Union Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องดําเนินตอจากภาคแรกที่กลายเปนความฮิตเหนือความคาดหมายแหงป 1999 กลับมาภาคนี้ สองตํารวจจอมระห่ําของไมอามี่ ไมก โลวรีย. (วิล สมิธ).และ.มารคัส เบอรเน็ตต.(มารติน ลอวแรนซ). กลายเปนสวนหนึ่งของหนวยงานสุดไอเทค ที่ไดรับมอบหมายใหสกัดกั้นการนํายาเสพติดเขามาสูไมอามี่ และ.ไดเปดโปงแผนชั่วรายของเจาพอคายาเสพติดขามชาติ


ตุกกี้ เจาหญิงขายกบ วันวางจําหนาย: 21 ตุลาคม 2553 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : พรชัย หงษรัตนาภรณ นักแสดงนํา : สุดารัตน บุตรพรม (ตุกกี้),หลุยส สกอตต,Pongsuk Pongsuwan (เทง เถิดเทิง) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ กระจกวิเศษบอกขาเถิด...ใครงามเลิศในปฐพี??? ทันใดนั้นหนาหญิงสาวสวย รูปรางเตี้ย ล่ํา ผิวพรรณงดงามประดุจคลาย กบ อบ อบ ก็ปรากฎบนหนากระจก หลอนเปนแมคาตางดาวนามวา ตุกกี.้ ความ สามารถพิเศษเพาะเลี้ยงกบไดไซสขนาดใหญยักษแบบที่ไมมีใครทําไดเทา หลอนอยางแนนอน พูดคุยกับกบรูเรื่อง บางวันบนพึมพํากับกบยักษในกะละมัง แตเมื่อตองปะทะคารมกับบรรดาเหลาแมคา ในตลาด หลอนก็แอบเผลอเขวี้ยงปากบใสแทนอาวุธประจํากายไปบางในบางที และ.บางครั้งก็เผลอใจ จูบปากกบ เพราะหวังลึกๆสัก วันกบจะกลายเปนเจาชายสุดหลอขึ้นมา ณ บัดดล ตามเทพนิยายเมื่อจูบกบ กบจะกลายเปนเจาชาย สวนตุกกี้ตั้งใจบรรจงจูบกบ แตดันหยิบผิดกลายเปนจูบตัวเงินตัวทอง แลวหลอน กับกลายเปนเจาหญิงขึ้นมา

Toy Story 3 : ทอย สตอรี่ 3 วันวางจําหนาย: 21 ตุลาคม 2553 ประเภท : Animation,Children,Family ผูกํากับ : Lee Unkrich นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ จากทีมผูอยูเบื้องหลังผลงานแอนิเมชั่นสุดสรางสรรคและ.ประสบความสําเร็จไปทั่วโลกของดิสนีย พิกซาร ขอเชิญคุณกลับมาเปดของเลนอีกครั้งกับประสบการณใหมที่จะไมมีวันลืม ใน "ทอย สตอรี่ 3" วูดดี.้ บัซ ไลทเยียร.และ.พวกพองแกงของเลนหนาใหม บางก็เปนพลาสติก เปนผาขนปุย อาทิ เคน คู หวานใจของบารบ.ี้ ตุกตาแมหัวใจศิลปน.และ.คุณหมีนากอดกลิ่นสตอเบอรรี่.กับ "ภาคที่ยิ่งใหญที่สุด ดีที่สุด และ.สนุกที่สุด".(สก็อตต แมนทซ, Access Hollywood).เมื่อแอนดี้เตรียมตัวยายไปเรียน มหาวิทยาลัย วูดดี้ บัช เจสซี่ และ.บรรดา ของเลนผูซื่อสัตยของแอนดี้วิตกวาแลวพวกเขาจะเปนอยางไร ตอไป แตเมื่อความโกลาหลพาพวกเขาไปอยูในสถานรับเลี้ยงเด็กซันนีไซด พวกเขาจึงไดพบกับเพื่อน ใหมๆและ.ไม ชาก็พบวาการผจญภัยที่แทจริงเพิ่งเริ่มตนขึ้น มารวมเดินทางที่สุดอัศจรรยใจไปกับตัวละครที่คุณรักในผลงานที่กลายเปน ประวัติศาสตรภาพยนตร และ.ซึ้งใจไปกับมิตรภาพที่แทจริง

Arthur And Revenge Maltazard : อารเธอร 2 ผจญภัยเจาะโลกมหัศจรรย วันวางจําหนาย: 21 ตุลาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Animation ผูกํากับ : Luc Besson นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ อารเธอร เด็กหนุมที่ออกเดินทางพรอมกับเจาหญิงเซเลเนีย และ.เจาชายเบตาเมซแหงอาณาจักร มินิมัวส เพื่อไปยังเมืองตองหามที่เรียกวา “เนโครโปลิส” ดินแดนซึ่งเปนที่อยูของพอมดมาลตาซารด ระหวางทางพวกเขาตองเจออุปสรรคนานัปการ ไมวาจากใยแมงมุมยักษที่เหนียวหนืดและ.ลูกสมุนของ พอมดผูชั่วราย

A Bug's Life : ตัวบั๊กส หัวใจไมบั๊กส วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Children,Family ผูกํากับ : John Lasseter นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ทุกๆป กลุมของตั๊กแตนตําขาวจะเดินทางมาที่ภูเขามด เพื่อกินสิ่งที่มดหามาให พวกมดเรียกมันวา เปนประเพณีประจําป วันหนึ่งในฤดูใบไมผลิ เมื่อการเตรียมอาหารใหตั๊กแตนเสร็จสิ้นลง ฟลิค มดจอม ซุมซามทําเมล็ดพันธุที่จะนําไปมอบแดตั๊กแตนตกลงในแมน้ํา เหลาตั๊กแตนจึงใหโอกาสเลื่อนระยะเวลา ไปเปนฤดูใบไมรวง ฟลิคจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกชาวแมลงที่ยอมลุกขึ้นตอกรกับตั๊กแตนนักเลงเหลา นี้ แตเกิดมีความผิดพลาด และ.ตีความผิดไปเล็กนอย เรื่องวุนๆจึงตามมาเปนขบวน


Grown Ups : ขาใหญ วัยกลับ วันวางจําหนาย: 15 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Adventure,Comedy,Family ผูกํากับ : เดนนิส ดูแกน นักแสดงนํา : อดัม แซนดเลอร, เควิน เจมส, คริส ร็อค, เดวิด สเปดและร็อบ ชไนเดอร Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ Grown Ups ขาใหญวัยกลับ เปน คอเมดี้สุดฮา เกี่ยวกับกวนหนุม ๆ สุดเหี้ยว ที่เปนเพื่อนซี้กันสมัย เด็กกับการรวมตัวกันครั้งแรกในรอบสามสิบปหลังจากหางหายกันไป เพื่อกลับมาใชเวลาดวยกัน แตครั้ง นี้ไมไดมีแตหนุมโสดเทานั้น เพราะมีครอบครัวทั้งลูก ๆ สุดปวนและภรรยาสุดจี๊ดพวงมาดวย การรวมตัว กันในครั้งนี้ทําใหพวกเขาไดตอติดมิตรภาพแบบเพื่อนซี้อีกครั้ง ความสนุกและความนาประหลาดใจมัน อยูที่การรียูเนี่ยนครั้งนี้ ทําใหหาหนุมสุดเหี้ยวรูสึกวา การมีอายุมากขึ้นก็ไมไดหมายความวาพวกเขาจะ โตขึ้นซักหนอย วีรกรรมแบบ ฮา ปวน จี๊ด จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งใน Grown Ups ขาใหญ วัยกลับ

A Nightmare On Elm Street : นิ้วเขมือบ วันวางจําหนาย: 7 ตุลาคม 2553 ประเภท : Horror,Thriller ผูกํากับ : Samuel Bayer นักแสดงนํา : Jackie Earle Haley,Kyle Gallner,Rooney Mara Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ กลุมเพื่อนวัยรุนหาคนที่มีบานอยู บนถนนสายเดียวกันตางก็ฝนถึงชายชั่วรายที่มีใบหนาอันนา เกลียดนากลัว เจาของเสียงอันนาสะพรึงและ.สวมถุงมือทําสวนที่มีนิ้วเปนใบมีดอันแหลมคม ชายผูนี้ เที่ยวคุกคามพวกเขาทีละคนๆในความฝน ที่ซึ่งมันเปนผูวางกฎและ.ทางเดียวที่จะหนีพนไดคือเตื่น ขึ้น! จนเมื่อหนึ่งในกลุมผูฝนรายตองเสียชีวิตไป พวกเขารูชัดแลววาอะไรที่เกิดขึ้นในความฝนจะเปนเชนนั้น ในโลกแหงความ จริง และ.ทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดได คือ หามหลับเปนอันขาด! เวลานี้ สิ่งที่ถูกฝงไวใน อดีตของเด็กกลุมนี้ถึงคราวตองชําระหนี้ และ.วิธีเดียวที่จะสะสางคือการ กาวเขาไปในจิตอันบิดเบี้ยวของ เจาแหงฝนรายเฟรดดี้ ครูเกอร! จินตนาการใหมใหนาหวาดผวายิ่งกวาที่เคย

Dinoshark : ไดโนชารค ฉลามยักษลานป วันวางจําหนาย: 15 ตุลาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Horror,Sci-Fi ผูกํากับ : Kevin O'Neill Fantasy นักแสดงนํา : Eric Balfour,Iva Hasperger,Aaron Diaz Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภาวะโลกรอนทําใหน้ําแข็งขั้วโลกละลาย ปลดปลอยสัตวทะเลยักษยุคดึกดําบรรพหลุดออกมา และ.มันกําลังหิวอยางรุนแรง โดยมีเมืองชายหาดแหงหนึ่งคือเเปาหมายที่มันมุงหนามาเพื่อลาอาหารอัน โอชะในรอบ 150 ลานป

Eagle Eye : แผนสังหารพลิกนรก วันวางจําหนาย: 2552 ประเภท : Action,Adventure,Suspense,Mystery ผูกํากับ : D.J. Caruso Thriller นักแสดงนํา : Shia LaBeou,Michelle Monaghan,Billy Bob Thornton Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เจอรรี่ ชอว.(ไชอา ลาบัฟฟ).และ.ราเชล ฮอลโลแมน.(มิเชลล โมนาฮาน).ไมเคยรูจักกันมากอน แตถูกดึงใหมาเจอกันดวยโทรศัพทลึกลับจากผูหญิงคนหนึ่ง ผูหญิงคนนี้คุกคามทั้งชีวิตและ.ครอบครัว ของสองหนุมสาว บีบใหเจอรรี่และ.ราเชลตองเผชิญกับสถานการณอันตรายที่เสี่ยงตายมากขึ้นเรื่อยๆ และ.ใชเทคโนโลยีที่ใชกันในชีวิตประจําวัน คอยตามรอยและ.บงการทุกความเคลื่อนไหวของพวกเขา เมื่อสถานการณรุนแรงมากขึ้น หนุมสาวธรรมดาสองคนกลับกลายเปนผูรายที่เจาหนาที่บานเมืองตองการ ตัว ที่สุด พวกเขาจึงตองรวมมือกันเพื่อหาความจริงใหไดวามันเกิดอะไรขึ้น และ.ขณะ ตอสูเพื่อเอาชีวิต รอดอยูนั้น พวกเขาไดกลายเปนเบี้ยของศัตรูที่พวกเขาไมเคยเห็นหนา มีอํานาจอยางมหาศาลในการ ควบคุมทุกสิ่งทุกอยางที่พวกเขาทํา


Conan The Movie 1 : โคนัน คดีปริศนาระเบิดระฟา วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ โคนัน รันและนักสืบโคโกโร ไดรับเชิญเขารวมงานปารตี้ของสถาปนิกชื่อดัง โมริยะ เทจิ ผูคลั่งไคล สถาปตตยกรรมแบบอังกฤษและชื่นชอบการถอดรหัสคํา หลังจากนั้นโคนันก็ไดรัโทรศัพทปริศนาจาก ชายลึกลับที่ขูวางระเบิดตามสถาน ที่ตางๆโดยเฉพาะขบวนรถไฟสายโตโตะ ซึ่งถูกวางระเบิด 5 ลูก โดย ระเบิดจะทํางานเมื่อพระอาทิตยลับขอบฟา

Conan The Movie 2 : โคนัน คดีฆาตรกรรมไพปริศนา วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เกิด มีมือลึกลับคอยลอบทํารายบุคคลตางๆ แบบตอเนื่อง ตั้งแต สารวัตรเมงุระ, ทนายความสาวใหญ เอริ อดีตภรรยาของนักสืบโกโร แมแทๆของรันและ ดร.อากาสะ โดยแตละคนมีชื่อที่เกี่ยวของกับ สัญลักษณบนไพ ทั้งยังเกี่ยวของมีความสัมพันธกัยนักสืบโคโกโรทุกคน ผูที่ถูกสงสัยมากที่สุดคือ มุราคามิ โจ อดีตนักพนันซึ่งมีความแคนกับโคโกโร

Conan The Movie 3 : ปริศนาพอมดคนสุดทายแหงศตวรรษ วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ "คิด" จอมโจรชื่อกระฉอน ไดทาทานความสามารถของกรมตํารวจอีกครั้งดวยการขโมย " ไข" อิมพีเรียล อีสเตอร เอก อัญมณีล้ําคาซึ่งตกทอดมาตั้งแตสมัย ซาร นิโคลัสที่ 2 นักสืบโคโกโร ก็ถูกกรม ตํารวจขอใหมาชวยในงานนี้ดวย โคนันกลับพบวาเบื้องหลังของอัญมณีมีปริศนาซึ่งเกี่ยวของกับราชวงศ โรมานอฟและเกรเกอรี่ รัสปูติน นักบวชคนโปรดของ ซาร นิโคลัส ผูถูกขนานนามวา พอมดผูชั่วรายอีก ดวย...

Conan The Movie 4 : คดีฆาตกรรมนัยนตามรณะ วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ใน งานแตงงานของนองสาวหมวดชิราโทริ ไดมีการลอบสังหารหมวดซาโตตอหนารัน ทําใหรัน ช็อคและความจําเสื่อม คนรายรูวารันเปนผูเห็นเหตุการณ จึงพยายามฆาปดปาก โคนันจึงเขามาชวยฟน ความจําและปกปองรันจากเงื้อมมือฆาตกร


Conan The Movie 5 : คดีปริศนาเสนตายสูสวรรค วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ตอนกลางดึก ในระหวางที่ไปตั้งแคมปกับโคนัน พวกเด็กๆและดร.อากาสะ ไฮบาระซึ่งไมนามีใคร ใหโทรหา กลับใชโทรศัพทโทรไป ณ ที่ใดที่หนึ่ง และในระหวางที่โทร เก็นตะที่ ตื่นมาเขาหองน้ําก็เห็น เขาพอดีจึงเก็บมาถามไฮบาระ ระหวางเดินทางกลับ ไฮบาระก็ตอบกลับบายเบี่ยงไปวา เก็นตะละเมอไป เอง แตจากทาทางของไฮบาระ ทําใหโคนันและดร.อากาสะสงสัย จากนั้นพวกโคนันจึงเดินทางไปแวะ ที่ตึกทวินทาวเวอร ตึกแฝดที่สูงที่สุดในเมืองนิชิตะมาจิและพบกับโคโกโร รัน และโซโนโกะที่ไดรับเชิญ จากโทคิวะ มิโอะ เจาของตึกทวินทาวเวอรเพื่อใหมาดูตึกกอนที่จะมีงานเปดตัวและพบกับบุคคลตางๆที่ เกี่ยวของกับตึกทวินทาวเวอร แตทวากอนงานเปดตัวเพียงไมกี่วัน บุคคลที่เกี่ยวของกับตึกทวินทาวเวอร ก็เริ่มถูกฆาตกรรมไปทีละคน พวกโคนันจะทําเชนไร

Conan The Movie 6 : ปริศนาบนถนนสายมรณะ วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ฮิโรกิ เด็กหนุมอัจฉริยะไดฆาตัวตายและทิ้งปริศนา โนอาร อารค เอาไง ซึ่งนั่นก็คือตัวโปรแกรมที่ เขาไปแกโปรแกรมในเครื่องโคคูนใหกลายเปน เครื่องเกมมรณะ ในงานเปดตัวเครื่องโคคูนนี้ มีเด็กเขา รวมทดลองเครื่อง 50 คน แตเกิดการฆาตกรรมขึ้นและผูตายไดทิ้ง Dieing Message ไววา JTR ซึ่งก็ คือ Jack Theripper และสิ่งนี้ทําใหโคนันตองเขารวมในเกมดวย

Conan The Movie 7 : ฆาตกรรมแหงเมืองปริศนา วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เกิด คดีฆาตกรรมตอเนื่อง ซึ่งผูตายทั้งหมดมีหนังสือ กิเคคิ ไวในครอบครอง หนึ่งฆาตกรในกลุม โจรไดโขมยพระเก็นจิโบตารุ ทิ้งปริศนาเพื่อใชคนหาพระพุทธรูปซึ่งหายไปเมื่อหลายปกอน ทําใหโคนัน ตองมาคลี่คลายคดีนี้ขณะที่ ฮัตโตริ นักสืบโดอซากา ก็มารวมงานดวยเพราะตองการที่จะมาหาหญิงสาว ที่เปนรักครั้งแรก ฮัตโตริคิดวาเธอคือเจาของอัญมณีสีขาว ซึ่งเปนเปาหมายของฆาตกรตองการทําให ฮัตโตริตองเขามารวมสืบคดีนี้ดวย ขณะเดียวกันไฮบาระไอ ก็ไดทําการทดลองจนผลิตยาที่ทําใหคืนราง ไดชั่วขณะสําเร็จจึงไดเอามาใช เพื่อคลี่คลายคดีนี้

Conan The Movie 8 : มนตราแหงรัตติกาลสีเงิน วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เหตุการณ ตางๆเริ่มจากการปรากฎตัวของ จอมโจรคิด ผูที่มีความสามารถในการขโมยที่ทุกคน คาดไมถึงเสมอ และครั้งนี้เปาหมายของเขาก็ คือ แหวนแซฟไฟร (เปนเครื่องประดับแหงโชคชะตา)ของ นักแสดงละครที่มีชื่อเสียง โคนันจึงหาวิธีจับและขัดขวางทุกวิธีทางแตแลวเหตุการณที่ทุกคนไมคาดคิดก็ เกิดขึ้นเมื่อเที่ยวบินที่มุงหนาไป ฮาโกดาเตะเกิดคดีฆาตกรรมขึ้น รวมทั้งจอมโจรคิดก็ไมละความ พยายามในการขโมยแหวน แตทวาเที่ยวบินนั้น กลายเปนเที่ยวบินมรณะเพราะยาพิษที่ผสมมาใน ช็อกโกแลต โคนันและจอมโจรคิด จึงตองหาทางนําเครื่องรอนลงเพราะ พวกนักบินโดนยาพิษจนบังคับ เครื่องไมได ใครจะเปนผูที่สามารถนําเครื่องลงจอดไดและจอมโจรคิดจะสามารถ ขโมยไดสําเร็จหรือไม ผลการตอสูของโคนันกับจอมโจรคิด ยังไมรูแพชนะกันเลยขอเอาชื่อยอดนักสืบเปนเดิมพัน คราวนี้ตอง จับมันใหไดถึงตัวจะเล็กแตสมองยังคงเดิมเปนยอดนักสืบสุดฉลาด ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น


Conan The Movie 9 : ยุทธการเหนือหวงทะเลลึก วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เมื่อ 15 ปกอนที่บริเวณนานน้ําตะวันตกของแอตแลนติกเหนือ เรือขนสงสินคา "ยาชิโระมารุ ที1 ่ " ไดพุงชนเขากับภูเขาน้ําแข็งและอัปปางลง และไดทิ้งสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ไวเปนปริศนาเวลาลวง เลยมาจนถึง ปจจุบัน ณ เมืองนิชิตะมะ กลุมบริษัทเงินทุนยักษใหญ " ยาชิโระ " ไดดําเนินการสรางเรือ ที่จะออกไปคนหาเบาะแสนั้น แตวายังไมทันเสร็จดีประธานบริษัทก็ประสบอุบัติเหตุทางรถเสียชีวิตหลัง จาก นั้นครึ่งเดือนพวกโคโกโร โคนัน,รัน และพวกเด็กๆ ไดรับเชิญเขารวมการเดินทางครั้งแรกของเรือ สําราญอันหรูหรา "อะโฟรไดท" เพื่อเดินทางไปยังทะเลแปซิฟก แตไมมีใครรูเลยวาจะมีแขกที่ไมไดรับ เชิญตามมาดวย การฆาตกรรมกลางทะเลลึกที่ไมมีทางหนีจึงไดเริ่มขึ้น...

Conan The Movie 10 : บทเพลงมรณะแดเหลานักสืบ วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ผลงานยิ่งใหญฉลองครบรอบ 10 ปโคนัน การรวมตัวครั้งสําคัญของเหลานักสืบกับ 12 ชั่วโมงแหง ความตาย!!! นักสืบโมริ โคโกโร ถูกวาจางจากชายลึกลับใหคลี่คลายคดีๆหนึ่ง พรอมกับใหพารัน โคนัน และพวกเด็กๆไปเที่ยวที่สวนสนุกมิราเคิลแลนดเงื่อนงําของคดีนี้มีเพียงคําใบ สั้นๆเทานั้น 12 ชั่วโมงแหง ความตายที่เหลานักสืบจะตองชวยกันไขคดีนี้ใหได มิฉะนั้นรันและเด็กๆซึ่งเปนตัวประกันจะตองตายดวย ระเบิดเวลาที่ติดอยูที่ ขอมือ นี่คือ การเผชิญหนาครั้งสําคัญกับผูลวงรูความลับวาโคนัน คือ คุโด ชินอิจิ !! ! เขาเปนใคร...และมีเปาหมายอะไรกันแน!!!เหลานักสืบเอย...จงหลับอยางเปน สุขเถิด...ความจริงมี เพียงหนึ่งเดียว!!!

Conan The Movie 11 : ปริศนามหาขุมทรัพยโจรสลัด วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ยอด นักสืบจิ๋ว โคนัน ปริศนามหาขุมทรัพยโจรสลัด ปริศนามหาขุมทรัพยโจรสลัด ขุมทรัพยโจรสลัด 300 ปที่ถูกซุกซอน… กับปริศนาฆาตกรรมอันแสนซับซอนกําลังจะถูกเปดเผย!เรื่องยอพวกโคนัน ไปเที่ยว เกาะโคมุอิซึ่งมีตํานานเกี่ยวกับโจรสลัดสาวแอน โบนี่และแมรี่ รีดอยูบนเกาะนั้น โคนัน ไดพบ กับพวกนักลาสมบัติที่มาคนหาขุมทรัพย 300 ปที่โจรสลัดสาวไดซอนเอาไวสักแหงหนึ่งในบริเวณนี้ ทวา 1 ใน 3 นักลาสมบัติกลับถูกปลาฉลามโจมตี และเมื่อโคนันมาตรวจสอบอยางละเอียดก็พบวาแทจริง แลวมันไมใชอุบัติเหตุ แตมันเปนการฆาตกรรมที่แยบยลยิ่ง!ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ภาคปริศนามหาขุมทรัพยโจรสลัดเต็มไปดวยปริศนาซับซอนซอนเงื่อน สิ่งที่โคนันตองเผชิญนอกจากจะเปนปริศนาฆาตกรรมแลว เขายังตองเจอกับปริศนามหาขุมทรัพยดวย แตไมวาปริศนาจะซับซอนเพียงใด ความจริงก็มี เพียงหนึ่งเดียวเทานั้น !!

Conan The Movie 12 : บทเพลงแหงความตาย วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ พวก โคนันไปดูการแสดงดนตรี แตทวาเกิดเหตุระเบิดทําใหนักดนตรีตายไป 4 คน และนักรองที่ จะออกแสดงในงานคอนเสิรตที่พวกเขาจะไปดูก็ถูกทํารายในขณะที่ ยังจับตนชนปลายไมถูกอยูนั้น การ แสดงก็เริ่มขึ้น โคนันและเรโกะถูกทํารายและลอยไปในคลอง โคนันจะสามารถหาวิธีเรียกคนมาชวย และเขาไปหาทางหยุดยั้งการระเบิดที่จะเกิด ขึ้น ณ ฮอลลจัดแสดงดนตรีไดสําเร็จหรือไม


Apocalypto : ปดตํานานอารยชน วันวางจําหนาย: 8 ตุลาคม 2552 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : Mel Gibson นักแสดงนํา : Dalia Hernandez,Jonathan Brewer,Rudy Youngblood Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงมายัน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวที่เกิดในวัฒนธรรมของชาวมายัน เมื่อการมีชีวิตอยูแบบสงบสุขเรียบงายของ จากัวร.ได ถูกทําลายอยางเหี้ยมโหดโดยการใชกําลังบุกรุกอยางรุนแรง เขาจึงตองพาตัวเองเขาสูการเดินทางที่เต็ม ไปดวยภยันตราย สูโลกซึ่งเต็มไปดวยความกลัวและ.การกดขี่ สถานที่ซึ่งมีจุดจบแบบทรมานรอคอยเขา อยู การดําเนินไปของโชคชะตาที่พลิกผัน โดยมีพลังความรักจากครอบครัวและ.คนรักที่คอยกระตุนเขา สุดทายแลวเขาจะฝาฟนสิ่งตางๆเพื่อกลับสูบานและ.รักษาหนทางแหงชีวิตแบบเดิมของเขาไดหรือไม

Concert The Idol Battle วันวางจําหนาย: ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย

ประเภท : Asian,Music,Concert

บันทึกการแสดงสด ThefIdol Battle Concert วันเสารที่ 24 กรกฏาคม 2553 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ศิลปน : Black Jack, C-Quint, Zee, K-otic, 3.2.1 With Special Guests : Kaew.(Faye Fang Kaew)./ P.O.I. / Chain

TMNT : นินจาเตา 4 กระดองรวมพลังประจัญบาน วันวางจําหนาย: ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Kevin Munroe Family,Comedy,Martial Arts (กังฟู) นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เหลาขบวนการนินจาเตากลับมาผดุงความยุติธรรมอีกครั้ง!!! หลังจากพวกนินจาเตา ลีโอนาโด, ไมเคิล แองเจโล, โดนาเทโล และ.ราฟาเอล ปราบเหลารายสําเร็จพวกเขาตางแยกยาย ไปคนละทิศละ ทาง ในที่สุด มาสเตอร สปลินาเตอร รูสึกกังวลใจกับสิ่งแปลกประหลาด ที่เกิดขึ้นภายในนิวยอรคซิตี้ จอมวายรายไดสะสมกําลังเพื่อที่จะยึดครองโลกใบนี้ มาสเตอร สปลินาเตอร จึงเรียกพวกเขากลับมา รวมตัวกันอีกครั้ง มีแตซุปเปอรนินจาเตาเทานั้นที่จะยุติ เรื่องรายและ.กําจัด จอมวายรายเหลานี้ใหหมด ไปจากโลกใบนี้ได การผจญภัยครั้งใหมของ ขบวนการนินจาเตาจึงอุบัติขึ้น...จะมาสรางความสนุกครั้ง ใหมใหแฟนๆซุปเปอรฮีโรไดมันสสะใจ...พรอมระเบิดความมันส!!!

Conan The Movie 13 : ปริศนานักลาทรชนทมิฬ วันวางจําหนาย: ประเภท : Animation,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ มี การฆาตกรรมครั้งใหญเกิดขึ้นโดยมีเหยื่อผูเสียชีวิต 6 รายตามจังหวัดตาง ๆ พวกตํารวจจาก หลายทองถิ่นจึงรวมมือกันเพื่อสืบคดี โดยไดเชิญโมริ โคโกโรมารวมงานดวย ทวาในงานประชุมนั้นเอง โคนันก็สังเกตเห็นวามีตํารวจคนหนึ่งเดินขึ้นรถปอรเช 356A สีดําของยินไป! ยิน หนึ่งในพวกชายชุดดํา ที่กรอกยาพิษ APTX 4869 ลงปากของคุโด ชินอิจิจนเขาตองกลายรางเปนเด็กและตองใชชื่อวา 'เอโดงาวา โคนัน' นับตั้งแตนั้นมา! หรือวาคดีฆาตกรรมตอเนื่องครั้งนี้จะเกี่ยวของกับพวกชายชุดดํา!? โคนันจึง ตองออกสืบสวนคดีนี้โดยที่อีกฝายหนึ่งก็กําลังจะลวงรูถึงตัวตนของ เขาดวย โคนันจะไขคดีนี้และเขาถึง ตัวพวกมันกอนที่ภัยอันใหญหลวงจะมาถึงตัวได อยางไร!? . หมายเหตุ : โปรโมชั่น สั่งซื้อ Conan The Movie ครบทั้ง 12 ภาค แถม 1 ภาค ทันที


Predators : มหากาฬพรีเดเตอร วันวางจําหนาย: 29 ตุลาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasyr ผูกํากับ : Nimrod Antal Thrille นักแสดงนํา : Adrien Brody,Topher Grace,Alice Braga Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ "มหากาฬ พรีเดเตอรส" ความมันสบทใหมของภาพยนตรชุด "พรีเดเตอร" เอเดรียน โบรดี้ เปน รอยซ ทหารรับจางที่ตองนําทีมนักรบชั้นหัวกะทิตะลุยภารกิจลับบนดาวเคราะหนอกโลก ดวงหนึ่ง นอกเหนือจากนายแพทยผูไมนาไวใจ ทั้งหมดที่เหลือลวนเปนนักฆาเลือดเย็น อาทิ ทหารรับจาง ยากูซา นักโทษ และ.สมาชิกหนวยเดนตาย ที่ถือเปนสุดยอดนักลาแหงโลกมนุษย แตเมื่อพวกเขาเริ่มถูกฆาโดย ฝมือมนุษยตางดาวที่นากลัวที่สุดเกินกวาจะ จินตนาการได มันแนชัดแลววาตอนนี้พวกเขากําลังแปร สภาพจากผูลามาเปน...เหยื่อ!

เอก อี เอก เอก แฟนลั้ลลา วันวางจําหนาย: 28 ตุลาคม 2553 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : วิโรจน ทองชิว นักแสดงนํา : โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ, จาตุรงค มกจก, บําเรอ ผองอินทรีย (โนต เชิญยิ้ม) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ คุน.(จตุรงค).จะแตงงานกับ บุษบา.(โบวี)่ .วันที่จะไปรับชุดแตงงาน คุนถูกจับขอหาเปนฆาตกรฆา นักการเมือง จากเจาบาวคุน เลยกลายเปน นช.คุน แทน เจาพอดม.(อุดม ชวนชื่น).กับ ลูกแจส. (แจส ชวนชื่น).ผูมีอิทธิพลนอกคุกตามราวี นช.คุน เพราะคิดวา นช.คุนเก็บคลิปเอาไว ถึงขนาดสั่งยาย นช.คุน ใหไปอยูแดน 8E88.(แดนประหาร).เพื่อตองการกดดันให นช.คุน สงคลิปคืน แต นช.คุน ไมรู เรื่อง สองพอลูกจึงขูฆาบุษบา สม.(มารี เออเจนี).ลูกนักการเมืองที่ถูก นช.คุน ฆาตองการคลิปเพื่อเปด โปงคนรายตัวจริง จึงใหบอส.(บอส จักรพันธ).เพื่อน ชายคนสนิท เขาไปในคุก เพื่อไปตีสนิทกับ นช.คุน เพราะคิดวา นช.คุน ตองรูเรื่องคลิป ปฏิบัติการแหกคุกเพื่อหาคลิปจึงไดเริ่มตนขึ้น

Hot Tub Time Machine : สี่เกลอเจาะเวลาปวนอดีต วันวางจําหนาย: 13 ตุลาคม 2553 ประเภท : Comedy,Sci-Fi ผูกํากับ : Steve Pink นักแสดงนํา : John Cusack, Lizzy Caplan, Lyndsy Fonseca Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หนัง ตลกไซไฟเลาเรื่องราวเกี่ยวกับชายวัยกลางคน 4 คน ที่เบื่อหนายกับชีวิตของตัวเองขั้นสุด จนกระทั่งโชคชะตาพาพวกเขาไปพบอางน้ําจากุซซี่ลึกลับ และเมื่อตัดสินใจลงไปแช มันดันสงพวกเขา ยอนกลับไปในป 1986 ในสมัยที่พวกเขายังเปนหนุมเอาะๆกันอยูเลยดวยซ้ํา

Jumper : จัมพเปอร ฅนโดดกระชากมิติ วันวางจําหนาย: 2550 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Doug Liman Thriller นักแสดงนํา : Hayden Christensen,Hayden Christensen,Jamie Bell Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ กาวกระโดดสูอีกระดับแหงความเหนือ ชั้นของอภิมหาภาพยนตรไซไฟแอ็คชั่นผจญภัยของชาย หนุมคนหนึ่งผูคนพบพลัง พิเศษที่สามารถหายตัวไปทั่วทุกมุมโลกไดในพริบตา จากนิวยอรคสูโตเกียว จากซากปรักหักพังในโรมสูใจกลางทะเลทรายซาฮารา สําหรับ เดวิด ไรซ ที่ไหนก็ไปได แตแลวความ สนุกสนานของเขาตองมีอันชะงัก เมื่อเดวิดพบวาเขาไมไดเปนพวกจัมพเปอรเพียงอยางเดียว แตยังเปน สวนหนึ่งของสงครามอันยาวนานจากองคกรที่จองตามลามนุษย มหัศจรรยเชนเขาใหสิ้นซากไปจากโลก นี้


หลวงพี่เทง 3 วันวางจําหนาย: 4 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : บําเรอ ผองอินทรีย (โนต เชิญยิ้ม) นักแสดงนํา : กฤษดา สุโกศล แคลปป,นที เอกวิจิตร,เดอ ดอกสะเดา Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของ "นอย".(นอย วงพรู).นักรองหนุมมาดเซอร ที่พยายามจะหลีกหนีจากโลกที่วุนวายและ ความจริงที่ตนเองไดรับ โดยหนทางที่เคาเลือก เพื่อหวังจะพบกับความสงบนั้นคือ การเปลี่ยนแปลงจาก นักรองหนุมเปนพระ "พระนอย" ผูซึ่งยังคงมีความเปนตัวของตัวเอง เปนพระขวางโลก รักความยุติธรรม พูดจากําปนทุบดิน เปนคนตรงเหมือนไมบรรทัดที่มาบวชเพราะเบื่อสังคม เบื่อคนไทยไมรักกัน เบื่อความ แตกแยก แตเสนทางในชีวิตเสนนี้ของเคาไมเปนไปดังหวัง เพราะในวัดที่เคาบวชยังมี "พระประเสริฐ". (อุย-บูดาเบลส)., "พระโยกเยก".(โยกเยก เชิญยิ้ม)., "ตาสง".(โนต เชิญยิ้ม).มัคทายกประจําวัด และ. เด็กวัดตัวแสบอีก 2 คน.(เอ็ม-บูดาเบลส, แจ็ค-แฟนฉัน).ที่คอยสรางความวุนวายใหวัดอยูเสมอ ไมเพียง เทานั้นเคายังตองพบกับเหตุการณอลหมานปวนจิตจนตองเขาไปมีสวนรวม

The Hole : มหัศจรรยหลุมทะลุพิภพ วันวางจําหนาย: 29 ตุลาคม 2553 ประเภท : Thriller ผูกํากับ : Joe Dante นักแสดงนํา : Chris Massoglia, Haley Bennett, Nathan Gamble Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ความตื่นเตนเพียงอยางเดียวของ เดน คือ การไดพบกับ จูล.ี่ สาวขางบานที่นารัก เมื่อแมของพวก เขาทํางานมากกวาอยูบาน เดน และ.ลูคัส จึงทําการสํารวจบานและ.พบประตูลับบนพื้นในหองใตดิน และ เมื่อทั้งสองเปดมันขึ้นก็พบวาขางลางไมมีจุดสิ้นสุด ทุกอยางที่พวกเขาทิ้งลงไปไรเสียงกระทบ ไฟฉาย และ.กลอง วิดีโอที่สองลงไป ก็พบแตความวางเปลา ทั้งสองชวนจูลี่เขามาเพื่อหาคําตอบในความพิศวง ของบานหลังนี้ แตเมื่อทั้งสามพยายามสํารวจในหลุมปริศนามากขึ้นมันก็ไดปลดปลอยความชั่ว รายออก มา เงามืดแพรกระจายไปทุกซอกทุกมุม และ.ฝนรายในอดีต ก็กลับขึ้นมามีชีวิตจริง ทั้งสามตองเผชิญ หนากับความกลัวของตัวเองและ.พยายามหยุดยั้งมันใหได

Macbeth : แม็คเบท เปดศึกแคน ปดตํานานเลือด วันวางจําหนาย: 8 สิงหาคม 2550 ประเภท : Action,Adventure,Thriller ผูกํากับ : Geoffrey Wright นักแสดงนํา : Sam Worthington, Victoria Hill, Lachy Hulme Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ จากบทประพันธของ วิลเลี่ยม เชคสเปยร สูภาพยนตรแอ็คชั่นระทึกขวัญ ไมมีอีกแลวกับภาพยนตร ที่ดัดแปลงจากนวนิยายที่มีแตมาและ.ดาบ เพราะ ณ ดินแดนนรกแหงนี้มีแตรถสปอรตสุดหรูกับปนกล สังหารเทานั้น แม็คเบท.(แซม เวิรททิงตัน).มือ สังหารพรสวรรคอันดับหนึ่งปลิดชีพมัลคอลม ลูกชาย ของดันแคนเจานายที่เขาเคยภักดีรับใชมาโดยตลอดเพื่อครองบัลลังกผู นํากลุม แตทวา ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว บรรดาคนที่อยูใตอํานาจของเขาทุกคนตางปรารถนาที่ จะลมลางเขาเพื่อขึ้นครองตําแหนงผูนํากลุมเชน กัน

หลวงพี่เทง 1 วันวางจําหนาย: ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : โนต เชิญยิ้ม นักแสดงนํา : Pongsuk Pongsuwan (เทง เถิดเทิง),สราวุฒิ พุมทอง,สาวิกา ไชยเดช Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ "เทง เถิดเทิง" รับบทเปน "หลวงพี่เทง" ที่ยายมาจําวัด ณ หมูบานแหงหนึ่งซึ่งชาวบานที่นี่กําลังงม งายอยูกับการทรงเจาที่อาศรม ทานเพิ่ม หลวงพี่จึงตั้งปณิธานที่จะพัฒนาจิตใจของชาวบานใหถูกตอง โดยมีลูกศิษยสองคนคอยชวยเหลือ คือ "สง".(โนต เชิญยิ้ม).ชายวัยกลางคนที่กลัวผีขึ้นสมองและ. "เพี้ยน".(สราวุฒิ พุมทอง).แตเพี้ยนกลับไปหลงรัก "พะเนียง".(สาวิกา ไชยเดช).คนทรงประจําอาศรม แถมทานเพิ่มยังคิดหาวิธีกําจัดหลวงพี่ที่ทําใหรายไดจากชาวบานของอาศรมลดลง เห็นทีคราวนี้หลวงพี่ จะแยซะแลว!! พรอมจะมาหยอดมุขปลุกเสียงฮา ใหหัวเราะกันจนทองคัดทองแข็งแบบไมทันตั้งตัว * หลวงพี่เทง ภาค 2 มีนะครับในเลม *


Cars Toon Mater's Tall Tales : รวมฮิตวีรกรรมของเมเทอร วันวางจําหนาย: 3 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Animation,Children,Family,Comedy ผูกํากับ : Sports นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรงเครื่องใหรอนกับคอลลเล็คชั่นแสน สนุกของ Cars Toons นําแสดงโดย เมเทอร รถยกผูนารัก จากแอนิเมชั่นฮิต Cars จากการสรางสรรคของดิสนีย/ พิกซาร สูความสนุก 9 ตอนที่จะตองผจญไปกับ กีฬาสูวัว การแขงลากรถ คอนเสิรตร็อค แขงเจาแหงบรรทุก และ.ผจญภัยกับยูเอฟโอ พรอมตอนใหมที่ ไมเคยออกฉายที่ไหนมากอนกับ Mater Private Eye และ.Moon Mater มาหรรษากับ เมเทอร ผูสราง ชีวิตชีวาใหกับเมืองเรดิเอเตอร สปริงส และ.เหลาตัวละครจาก Cars ที่คุณหลงรัก เมื่อพวกเขาจะพาคุณ ทองไปในโลกแหงความสนุกและ.เสียงหัวเราะของครอบครัว

เบวูลฟ ขุนศึกโคนอสูร : Beowulf วันวางจําหนาย: 3 มิถุนายน 2552 ประเภท : Action,Adventure,Animation,Sci-Fi ผูกํากับ : Robert Zemeckis Fantasy นักแสดงนํา : Ray Winstone, Anthony Hopkins, Angelina Jolie Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ นักรบเบวูลฟตองตอสูกับอสูรรายเกร็นเดลที่มารุกรานเมืองของเขา แตหลังจากเอาชนะได เขาตอง เจอกับศึกที่หนักหนากวาหลายเทา เมื่อตองรับมือกับแมของเกร็นเดลที่มาเพื่อลางแคนใหลูกชายของ เธอ จากวรรณกรรมโบราณของอังกฤษถูกนํามาเลาขานไดอยางกระชับ ตื่นเตน และ.ยิ่งใหญมากยิ่งขึ้น โดยผูกํากับ Back to the Future, Cast Away และ.The Polar Express ซึ่ง Beowulf ไดใชเทคนิค การสรางแบบเดียวกับ The Polar Express คือเใชนักแสดงจริงมาเปนตนแบบในการสรางคาแร็คเตอร แอนิเมชั่น

War Machine : สงครามจักรกล วันวางจําหนาย: 15 ตุลาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ จาเฟรซไดรับคําสั่งลับจากทานนายพล ดวยภารกิจใหสืบหาเรือคาอาวุธของคอมมานเดอรที่จะมี การซื้อขายกันที่ทา เรือแถบทะเลคาริเบียน จากนั้นแจงใหทานนายพลทราบและ.สงกองกําลังมายึด อาวุธเหลานั้น โดยตอนแรกเขาไดสิทธิ์เลือกลุกทีมจากหนวยไหนก็ได แตสุดทายไมมีเวลาจึงเลือกได แคคนเดียวคือ หนวย ลาดตระเวนเรนเจอรทั้งสองคนจึงตองลุยเทาที่มีอยู ขณะเดียวกันทานนายพลสง นินจาพันจาอากาศเอกมาชวยอีกแรงเพราะเชื่อวาคนที่ จะรับมือนินจาขาวของฝายโนนไดคือเขาเทานั้น ภารกิจเริ่มและ.ทุกอยาง สําเร็จลงดวยดีแตจาเฟรซกลับคิดวาอาวุธที่จะมีการสงมอบกันนั้นมากพอที่ จะทําใหเกิดสงครามได เขาไมตองการใหรัฐบาลของประเทศไหนหรือแมแตตัวเขาเองไดมันไปครอง เขาจึงตัดสินใจทําลายโดยไมรอแจงใหทานนายพลทราบทางคอมมานเดอรจึงประกาศ สงครามกับ อเมริกาทันที

Sex Of Magic : เรียนรัก...หลังวันวิวาห วันวางจําหนาย: 5 สิงหาคม 2550 ประเภท : Asian,Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงเกาหลี Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ปารค ซอง บิน กับ จีฮุย คูรักขาวใหมปลามัน ขยันแอม แตตองแปกทุกครั้งไป...แตใครจะไปยอม ละ แฟนสวย เซ็กซ เอ็กซจัดขนาดนี้ เขาจึงตองไปฝกพลังชาย 100 แรงมา จากสํานักตางๆเแตก็ไมสําเร็จ ทําใหจีฮุย แฟนสาวสุดที่รักถึงกับถอดใจ อยูเฉยตอไปอีกไมไดแลว ปารค ซอง จึงตองเดินทางไป ฝกสุดยอดวิชา กับยอดปรมาจารยชั้นเซียนในปาลึกจึงตองเก็บตัวเปนเวลานาน...นานจน จีฮุย คิดวาเขา หมดรักเธอแลว จึงไปคบหากับหนุมคนใหมไฟแรงสูง...แตแลว ปารค ซอง บิน ก็กลับมาพรอมสุดยอด วิชาขั้นเทพ แตจะทวงคนรักของเขาคืนไดหรือไม คอยลุนและ.เปนกําลังใจให ปารค ซอง บิน ไดใน Sex of Magic เรียนรัก...หลังวันวิวาห.


The Sorcerer's Apprentice : ศึกอภินิหารพอมดถลมโลก วันวางจําหนาย: 2 ธันวาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : Jon Turteltaub นักแสดงนํา : Nicolas Cage,Jay Baruchel,Alfred Molina Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ บัลธาซา เบลค.(นิโคลัส เคจ).เปนปรมจารยแหงพอมดที่อยูในแมนฮัตตันยุคปจจุบัน พยายามที่จะ ปกปองเมืองนี้จากคูอริตลอดกาลของเขา แม็กซิม ฮอวัต.(อัลเฟรด โมลินา).บัลธาซาไมสามารถรับมือ ไดดวยตัวคนเดียว เขาจึงเลือก เดฟ สตัทเลอร.(เจย บารูเชล).ชายหนุมที่ดูบานๆเแตแฝงไปดวยศักยภาพ ที่จะสามารถมาเปนผูชวยของเขาได เขาจึงถายทอดทั้งศาสตรและ.ศิลปของการใชเวทมนตตางๆกับ ลูกศิษยที่ดูไมคอยจะเต็มใจของเขา คูหูคูแปลกตองมารวมมือกันยับยั้งพลังชั่วรายแหงความมืด เดฟ จะตองใชความกลาหาญทั้งหมดที่มีเพื่อเอาชีวิตรอดจากการฝก, ปกปองเมือง, และ.ชนะใจหญิงสาวที่ เขาหมายปองใหได เมื่อเขากําลังจะไดเปน ศิษยเอกของจอมมหาเวทย

Salt : สวยสังหาร วันวางจําหนาย: 18 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Suspense Mystery ผูกํากับ : Phillip Noyce Thriller นักแสดงนํา : Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เอฟเวอลีน ซอลท สายลับซีไอเอสาวผูซื่อสัตยและ.ภักดีตอประเทศชาติ ตองหนีการตามลาอยาง สุดชีวิต เมื่อสายลับรัสเซียผูแปรพักตรคนหนึ่งเปดโปงตอผูบังคับบัญชาของเธอวา ซอลทคือสายลับ สองหนาที่ถูกสงมาเพื่อสังหารประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อการลาเด็ดหัวทวีความรอนแรงมากยิ่งขึ้น ซอลทจึงใชทักษะทั้งหมดที่เธอมีในฐานะเจาหนาที่สอดแนมมือพระกาฬเพื่อหลบ หนีการจับกุม และ. เปดเผยความลับอันนากลัว ที่จะพลิกหนาประวัติศาสตรโลกไปอยางสิ้นเชิง

Splice : สัตวสาวกลายพันธุลาสยองโลก วันวางจําหนาย: 11 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Horror,Sci-Fi,Fantasy,Thriller ผูกํากับ : Vincenzo Natali นักแสดงนํา : Adrien Brody, Sarah Polley, Delphine Chaneac Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ไคลฟ.(เอเดรียน โบรดี)้ .และ.เอลซา.(แซราห พอลลีย) .สองนักวิทยาศาสตรพันธุกรรมที่มีชื่อเสียง จากการตัดตอดีเอ็นเอของสัตวตางๆเพื่อสรางสิ่งมีชีวิตขามสายพันธุ ทั้งสองรักกันพอๆกับรักงานที่ทํา และ.ตองการจะพัฒนาไปอีกขั้น นั่นคือการตัดตอพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตขามสายพันธุกับดีเอ็นเอมนุษย ทวา ผูสนับสนุนดานเงินทุนไมเห็นดวย พวกเขาจึงตัดสินใจทดลองแบบลับๆจนเกิด เดรน สิ่งมีชีวิตมหัศจรรยที่ พัฒนาวงจรชีวิตจากแบเบาะไปสูชวงโตเต็มวัยเปนไปอยางรวดเร็ว ไคลฟและ.เอลซาพยายามเก็บเดรน ไวเปนความลับในขณะเดียวกัน ความสัมพันธระหวางทั้งสามก็แปรเปลี่ยนจากเชิงวิทยาศาสตรไปสูความ รูสึก สวนตัวมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง เดรนพัฒนากาวล้ําเกินกวาที่ทั้งสองจะคาดคะเนและ.ควบคุมไดอีก ตอไป และ.กลายเปนฝนรายสุดสยองของพวกเขาในที่สุด

Marmaduke : มารมาดูค บิ๊กตูบซูเปอรปวน วันวางจําหนาย: 11 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Children,Family,Comedy ผูกํากับ : Tom Dey นักแสดงนํา : Owen Wilson,Lee Pace,Judy Greer Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เมื่อ มารมาดูคและ.เจาของตองยายบานใหม เจาหมาตัวนี้พบวามันเขากับสภาพแวดลอมใหมไม ได แตดวยความชวยเหลือของคารลอส เหมียวเพื่อนซี้และ.อีกหลายผองเพื่อน ก็ทําใหมารมาดูคลิงโลด ตกหลุมรักและ.เลนกระดานโตคลื่นทามกลางเปลวแดดอันสดใสไดอยางสบายใจเฉิบ


น้ําตาลแดง วันวางจําหนาย: 11 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance ผูกํากับ : ศาสตร ตันเจริญ นักแสดงนํา : ลักขณา วัธนวงสศิร,ิ พัสวีพิชญ ศรณอัคราภา,นัฏฐกันย อนุมาตรฉิมพลี Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หนังสั้นแนวอีโรติก 6 เรื่อง.(โดยแบงออกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 เรื่อง).เปน การรวบรวมหนังสั้นจากผู กํากับรุนใหม 6 คน ที่มีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอมุมมองที่เปนดานลึกของจิตใจคน พูดถึงในแง ของความปรารถนาในหัวใจ ที่มีความปรารถนาซึ่งกันและ.กัน แลวแสดงออกไมได แตดวยความที่หัวใจ มันเรียกรองความปรารถนานั้นไมสามารถปดกั้นไดอีกตอไป ความรักและ.เซ็กสจึงถูกนํามาถายทอด อยางสวยงาม ในแงมุมมองและ.มุมคิด "น้ําตาลแดง" หลากรสเกี่ยวกับความรัก และ.เซ็กสที่ถูกนําเสนอ ตีแผอยางมีประโยชน และ.คุณคาทางศิลปะภาพยนตร

Green Concert ครั้งที่ 13 : 7 Divos-Concert วันวางจําหนาย: 4 พฤศจิกายน 2553 ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : -

ประเภท : Asian,Music,Concert

บันทึกการแสดงสดคอนเสิรต กรีน คอนเสิรต หมายเลข 13 เซเวน ดีโวส ศิลปน ออฟ ปองศักดิ์, วาน ธนกฤต, กบ ทรงสิทธิ์, กอง สหรัถ, ปอด ธนชัย, เบน ชลาทิศ, ปอบ ปองกูล ความยาวเต็มอิ่มกวา 4 ชั่วโมง * โปรโมชั่น เนื่องจาก Concert นี้ มีจํานวน 2 แผน แตเราคิดในราคา 1 แผน* **ไมรับเปลี่ยนและคืน เพราะเปนสินคาโปรโมชั่น**

Barbie A Fashion Fairytale : บารบี้ เทพธิดาแฟชั่น วันวางจําหนาย: 28 ตุลาคม 2553 ประเภท : Animation,Children,Family,Sci-Fi ผูกํากับ : Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : บารบี้ทิ้งอาชีพนักแสดงรวมทั้งเคน เพื่อนชายของเธอ เพื่อเดินทางไปกรุงปารีสและ.ชวยเหลือปา มิลลี่ ดีไซเนอรและ.เจาของหองเสื้อที่ไดรับเสียงวิจารณไมคอยดี บารบี้ตองชวยสรางผลงานแฟชั่นโชว ใหเปนที่ฮือฮาโดยไดรับความชวยเหลือ จากเพื่อนใหมและ.เหลานางฟาตัวนอยๆ

The Sword With No Name : ดาบองครักษพิทักษจอมนาง วันวางจําหนาย: 11 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian,Drama ผูกํากับ : Kim Yong-Gyun Romance นักแสดงนํา : Cho Seung-Woo (โช ซังวู),Park Soo-ae (ปารค ซู เอ) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงเกาหลี Dolby5.1 Sub : ไทย ความรักระหวาง มูเมียว.(โช ซังวู).ชายหนุมกําพราที่รับจางแจวเรือและ.เปนนักลาหัวเงินรางวัล กับ แจยัง.(ซู-เอ).หญิงสาวผูสูงศักดิ์ที่กําลังเตรียมตัวเปนราชินีแหงเกาหลี เขายอมทําทุกอยางเพื่อไดอยู ใกลๆเเธอ รวมถึงการหาทางเขามาเปนองครักษหลวง ในขณะที่ผูเปนราชินีเยี่ยงเธอนั้นมีภาระหนาที่ รับผิดชอบอันใหญหลวง จนตองยอมละทิ้งความปรารถนาแหงหัวใจของตนไป ยิ่งในยามที่สถานการณ บานเมืองครุกรุนเชนนี้ แมแตชีวิตของพระราชินียังแขวนอยูบนเสนดาย มีแตเขาเพียงคนเดียวที่พรอม ยืนหยัดอยูขางเธอจนถึงที่สุด


The Last Airbender : มหาศึก 4 ธาตุจอมราชันย วันวางจําหนาย: 18 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Children,Family, ผูกํากับ : M. Night Shyamalan Martial Arts (กังฟู),Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Noah Ringer,Dev Patel,Nicola Peltz Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ โลกถูกแบงเปนอาณาจักรแหงธาตุทั้งสี่อันไดแก ดิน, น้ํา, ลม, ไฟ ที่อยูกันอยางเกื้อหนุนและ. ปรองดอง จนเมื่อชนชาติไฟเปดศึกอันโหดเหี้ยมกับชาติอื่นๆหนึ่งศตวรรษผานพนไป การทําลายลางยัง คงไมสิ้นสุด แตแลวรางหนึ่งไดถือกําเนิด เขาคือแอง เด็กนอยแหงธาตุลม.(โนอาห ริงเกอร).ซึ่งพบวา เขาคือรางอวตารที่มีพลังในการควบคุมธาตุทั้งสี่ แองรวมมือกับคาตาระ เจาแหงน้ํา.(นิโคลา เพลทซ). และ.ซ็อกกาเจาแหงดิน.(แจ็คสัน แร็ธโบน).พี่ชายของเธอ เพื่อกูสมดุลในโลกที่ถูกแบงแยกดวยสงคราม

บุญชู จะอยูในใจเสมอ (ภาค 10) วันวางจําหนาย: 18 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : เกียรติ กิจเจริญ นักแสดงนํา : Santisuk Promsiri (สันติสุข พรหมศิร)ิ , จินตรา สุขพัฒน, ธนฉัตร ตุลยฉัตร Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เกิดความอลหมานขึ้นเมื่อบุญชู และ.ผอง เพื่อน ยกขบวนกันมาเยี่ยมบุญโชค ลูกชายสุดที่รัก ที่มา ร่ําเรียนหมอดานสมุนไพรในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ทั้งคูกลับคลาดกัน เพราะบุญโชคดันเขาไปในปา กับรุนพี่ บุญชู และ.เพื่อนๆเเลย ตองตามเขาไปหาบุญโชค ในปา ทั้งหมดกลับเจอเรื่องไมคาดฝน แต แลวฟาเหมือนประทาน สองสาวพี่นองชาวเหนือ ไดเขามาชวยชีวิตทั้งคูอยางหวุดหวิด สรางความประทับ ใจใหกับ บุญชู และ.บุญ โชค อยางมาก สองสาวเขามาทําใหชีวิตของบุญชู บุญโชค เปลี่ยนไปอยางที่ ไมเคยเปนมากอน จนทําใหโมลี เกิดความไมพอใจอยางมาก ถาคุณเปนโมลี คุณจะทําอยางไร? บุญชู กับบุญโชค จะแกไขปญหาหัวใจที่เกิดขึ้นกับทั้งคูไดอยางไร?

Shanghai : ไฟรัก ไฟสงคราม วันวางจําหนาย: 18 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Drama,Romance,Suspense Mystery ผูกํากับ : Mikael Hafstrom Thriller นักแสดงนํา : John Cusack, Gong Li (กง ลี่), Chow Yun-Fat (โจวเหวินฟะ) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เซี่ยงไฮ ป 1941 ประเทศจีน หนึ่งสัปดาหกอนเหตุทิ้งระเบิด เพิรล ฮารเบอร จนเปนชนวนใหเกิด สงครามโลก พอล โซมส.(จอหน คูแซ็ค).นักสืบพิเศษอเมริกัน เดินทางมาเซี่ยงไฮเพื่อสืบสวนคดี ฆาตกรรมของ คอรเนอร.(เจฟฟย ดีน มอรแกน).เพื่อนรักของเขา พอลอาศัยเครือขายอิทธิพลของ ผูพันทานากะ.(เคน วาตานาเบ).เจาหนาที่รัฐบาลญี่ปุนผูมีเครือขายใตดินแพรไปทั่วเซี่ยงไฮ ชวยให โซมส สืบสวนเรื่องราวอยางลับๆไดสะดวก จนโซมสไดพบกับนักธุรกิจจีน แอนโทนี่ หลานติง. (โจวเหวินฟะ).และ.แอนนา.(กงลี่).ภรรยาคนงามของเขา ไมนาน โซมส กับแอนนา ก็เริ่มความสัมพันธที่ ทั้งคูตองเดิมพันดวยทุกอยางที่ทั้งคูมีและ.ความรักประเทศชาติที่ตองแลกดวยหัวใจ โซมสและ.แอนนา เหลือเวลาไมมากที่จะคลี่คลายความลี้ลับทุกสิ่งกอนที่มหานครเซี่ยงไฮจะลมสลาย เมื่อสงครามอุบัติขึ้น

A Frozen Flower : อํานาจ ราคะ ใครจะหยุดได วันวางจําหนาย: 18 กุมภาพันธ 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian,Drama, ผูกํากับ : Yoo Ha Romance นักแสดงนํา : Cho In-sung (โจอินซุง),Joo Jin-mo (จู จิน โม),Song Ji-Hyo (ชอง จีฮโย) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงเกาหลี Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ " A Frozen Flower " คือภาพยนตร ที่อิงมาจากเหตุการณจริงในปลายยุคสมัยของราชวงคโครยอ ที่ตองเผชิญกับภยันอันตรายที่มาจากอาณาจักรวอน โดยการอางเหตุผลที่วากษัตริยของโครยอ. (จูจินโม).นั้น ไมมีทายาทสืบราชบัลลังกเสียที จึงไดสงนักฆามาหมายที่จะเอาชีวิต ซึ่งทําใหเขาจําเปน ตองตัดสินใจแตงตั้งกลุมทหารรักษาพระองค ที่เรียกตัวเองวา กอนรยงวี ขึ้นมา ถึงแมวากษัตริยจะมี มเหสีผูเลอโฉมจากอาณาจักรหยวน.(ซองจีฮโย).อยูขางกายแลว แตก็เปน ฮงริม.(โจอินซอง).หัวหนา หนวยราชองครักษนี้เองที่เขาเริ่มมีใจให ในขณะเดียวกัน ดวยความที่กษัตริยไมสามารถใหกําเนิด ทายาทสืบสานราชวงคตอไปได ฮงริม จึงตองรับหนาที่ในการทําใหราชบัลลังกอยูรอดปลอดภัยตอไป


Resident Evil Degeneration : ผีชีวะ สงครามไวรัสมฤตยู วันวางจําหนาย: 24 ธันวาคม 2551 ประเภท : Action,Adventure,Animation,Horror ผูกํากับ : Makoto Kamiya (มาโกโตะ คามิยา) Sci-Fi,Fantasy,Thriller นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ การบุกจูโจมของกองทัพซอมบี้ที่สนามบินฮารวารดวิลล ทําให ลีออน เอส เคนเนดี้ และ.แคลร เรดฟลด ที่เคยรวมตอสูกับองคกรรายอัมเบรลลา คอรปอเรชั่น ในชวงวิกฤติการณอันนาสลดที่แรคคูนซิตี้ เมื่อ 7 ปกอน ตองจับมือกันกลับมาอีกครั้งในความมันสระทึกตามแบบฉบับ Resident Evil ที่โดนใจ แฟนๆทั่วโลก! พวกเขาเตรียมพรอมในการตอสูกับคนรายรายหนึ่ง ผูตองการลางแคนใหกับครอบครัว ของเขาที่ถูกฆาตายในแรคคูนซิตี้ ขณะที่ไวรัส-จี อันรายการถูกปลอยใหแพรระบาดและ.อสูรกายกลาย พันธุตัวใหมออกอาละวาด แคลรและ.ลีออนจะสามารถกําจัดเชื้อมรณะนี้ใหหมดสิ้นไปไดหรือไม กอนที่ ประวัติศาสตรอันเลวรายจะยอนรอยกลับมาอีกครั้ง!

Ben 10 Gwen : เบ็นเท็น ภาคพิเศษ เกวน ชุดที่ 1 วันวางจําหนาย: 29 กันยายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Animation,Children ผูกํากับ : Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ "เกวน" สาวนอยแกนซาส ผูมีฝปากกลาอันเฉียบคมคนนนี้ เปนลูกพี่ลูกนองของเบ็น เธอเปนคนมี ระเบียบแบบแผนและ.มักเปนคนคอยหามเบ็นไมใหกอเรื่องยุง...เบ็นเท็น ภาคพิเศษนี้ ไดรวบรวมตอนที่ "เกวน" ไดใชความสามารถและ.ไหวพริบอันโดดเดนในการรับมือกับเหลาศัตรูเอเลี่ยน ติดตามชม ความสามารถของเธอไดใน "เบ็นเท็น ภาคพิเศษ "เกวน" ชุดที่ 1"

Seal Team VI : ซีลทีม ปฏิบัติการหนวยรบเดนตาย วันวางจําหนาย: 16 กันยายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : War นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เมื่อครั้งที่อเมริกันทําสงครามกับอิรัก พวกเขาไดสงทีมภาคพื้นดินเพื่อชี้จุดยิงขีปนาวุธใสเหลา กองทัพของอิรัก ซึ่งก็คือ ทีมซีล 6 ซึ่งนําโดยหัวหนาที่บาเลือดดีเดือดอยาง เดวอน แมคเคฟและ ลูกนองโหดดิบอีก 3 นาย ทุกอยางไปไดสวยจนกระทั่งแมคเคฟ จําเปนตองยิงปนใสเด็กชาวอิรักจนเสีย ชีวิต ทําใหอดีตที่เขาสูญเสียลูกชายกลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้ง

แมนนี่ ปาเกียว VS มารการิโต วันวางจําหนาย: 14 พฤศจิกายน 2553 ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Manny Pacquiao Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : -

ประเภท : Sports

สุดยอดนักมวยแหงยุคนี้ แพ็คแมน แมนนี่ ปาเกียว กับ มารการิโต เดิมพันกันดวย แชมปโลกรุน ซูเปอรเวลเตอรเวต WBC แมนนี่ ปาเกียว จะไดแชมปโลก เข็มขัดเสนที่ 8 หรือไม โปรดติดตาม

*** อัดมาจาก ชอง 7 ตัดโฆษณาเรียบรอยแลวครับ ***


สิ่งเล็กเล็กที่เรียกวารัก วันวางจําหนาย: 25 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : พุฒิพงศ พรหมสาขา ณ สกลนคร,วศิน ปกปอง นักแสดงนํา : มาริโอ เมาเรอ (Mario Maurer),พิมพชนก ลือวิเศษไพบูลย Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ น้ํา สาวนอย ม.1 วัย 14 หนาตาธรรมดาๆกระเดียดไปทางไมสวย หรือเรียกงายๆวา ขี้เหรนั่นแหละ แตเธอดันไปแอบชอบ พี่โชน.(มาริโอ เมาเรอ).พี่ม.4 ที่หลอ เท ที่สุดในโรงเรียน แลวแถมยังใจดีอีกตะ หาก ทําใหน้ํามีคูแขงเปนสาวๆทั้ง ม.ตนและ.ม.ปลาย ที่มีแตคนสวยๆเต็มไปหมด แตน้ําไมยอมแพงายๆ เธอพยายามลุยทําทุกอยาง สูทุกรูปแบบเพื่อที่จะ....เกง...และ....สวย แลวเดนขึ้นในโรงเรียนใหได เพราะแอบหวังในใจเล็กๆวาถาทําสําเร็จพี่โชนอาจจะหันมามองเธอซักครั้ง น้ํา ทําตั้งแต เอามะขามเปยก มาขัดผิว สมัครเปนนางรําแมจะถูกคัดออก หัดเปาคาริเน็ตแลวสมัครเขาวงโยธวาทิตเพื่อที่จะไดอยูใกลๆ พี่โชน ดวยความชวยเหลือของเพื่อนๆเแกงหนาแย ในที่สุดน้ําก็ไดเปนดรัมเมเยอรมือหนึ่งของโรงเรียน จนตอนที่เรียนอยูม.3.........เธอไดเปนดาวของโรงเรียน จริงๆ!!!!! น้ําตกเปนเปาสายตาของหนุมๆทั้ง โรงเรียน ยกเวนคนที่เธอรอคอยอยูคนเดียว.....โชน เวลาคงเปนคําตอบของทุกอยางเอง

Piranha : ปรันยา กัดแหลกแหวกทะลุ วันวางจําหนาย: 30 พฤศจิกายน 2554 ประเภท : Horror,Thriller ผูกํากับ : Alexandre Aja นักแสดงนํา : Richard Dreyfuss,Ving Rhames,Elizabeth Shue Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ตนฤดูรอนในอริโซนา หนุมสาวจํานวนมากมายไดมาเริงราอาบแดดปารตี้ฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกาฯ ที่ริมทะเลสาบวิคตอเรีย ในขณะที่ทุกคนกําลังเลนน้ํากันอยางสนุกสนานไดเกิดแผนดินไหวขึ้น พื้น ทะเลสาบวิคตอเรียไดแยกออก และ.ฝูง ปลาปรันยาดึกดําบรรพที่ถูกกักขังไวใตทองทะเลสาบนานนับ ศตวรรษไดหลุดออก มาอาละวาด มันเปนปรันยาที่มีฟนคมเหมือนมีด เต็มเปยมไปดวยสัญชาตญาณ กระหายเลือด ออกลา และ.รุม แทะทุกอยาง จนเหลือแตกระดูกขาวโพลนในพริบตา ปารตี้ริมทะเลสาบ อาบทะเลเลือดในวันเฉลิมฉลอง พวกเขาจะรอดพนจากปรันยาสุดโหดนี้ไดหรือไม

The Other Guys : คูหูตางขั้ว สองตํารวจ วันวางจําหนาย: ดูกอนเขาฉายในโรง ประเภท : Action,Adventure,Comedy ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Will Ferrell Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ สองคนที่มีความคิดไมตรงกันในเมือง New York ในการสืบหาขอมูล (Mark Wahlberg และ Will Ferrell) ควาโอกาสที่พวกเขาจะไดกาวขึนอีกขั้นเหมือนตํารวจคนอื่นของเมืองที่พวกเขา รัก แตสิ่งที่ไม เปนไปตามแผน พรอมทั้งเรื่องวุนวายที่จะตามมา

Breathing Room : หองเชือดลางเลือด วันวางจําหนาย: 27 สิงหาคม 2553 ประเภท : Horror,Thriller ผูกํากับ : John Suits นักแสดงนํา : Alisa Marshall,Michael McLafferty,David Higlen Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ทอนยา.(เอลิซา มารแชลล).ถูกลักพา ตัวมายังหองขังหองหนึ่งพรอมกับคนแปลกหนาอีก 13 ชีวิต ไมนานเธอก็คนพบวา เธอเปนหนึ่งในผูแขงขันในรอบสุดทายของเกมมรณะ เพื่อเอาชีวิตรอดจากปลอก คออิเล็กตรอนที่พรอมจะดับลมหายใจทุกวินาที. ทุกคนจึงตองจําใจเลนเกมโหดเกมนี้ เมื่อสัญญาณเตือน ดังขึ้นและ.แสงสวางจะอันตรธานหายไป หนึ่งชีวิตจะกลายเปนศพไรวิญญาณ ศพที่เพิ่มขึ้นตามเวลาที่ ผานไปเรื่อยๆคือเหลักฐานชิ้นเดียวที่คนที่เหลือจะสืบหาฆาตกรที่แฝงตัวอยูในกลุมของพวกเขา คําถาม ก็คือใครกันหละที่เปนฆาตกร?


Future X-Cops : ฟวเจอร เอ็กซ-คอปส อนาคตขาใครอยาแตะ วันวางจําหนาย: 25 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian,Sci-Fi ผูกํากับ : Wong Jing Fantasy นักแสดงนํา : Andy Lau (หลิวเตอหัว) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ป 2085 มนุษยตองประสบวิกฤติดานพลังงานอยางรายแรง ดร.มาสเตอรสันกลายเปนักวิทยาศาสตรความหวังของมนุษย เมื่อสิ่งประดิษฐของเขากําลังจะชวยโลก แตเหลารายซึ่งมุงหวังใหมนุษยสูญ พันธุพยายามที่จะลอบสังหารมาสเตอร สัน เปนผลใหรัฐบาลตองสง "คิดด.(หลิวเตอหัว).มา คุมครอง แตการปะทะกับไซบอรกซึ่งถูกสงมาเปนผลใหเขาตองสูญเสียภรรยาไป มาสเตอรสันปลอดภัยแตถูก ขโมยเครื่องมือไฮเทคซึ่งเหลารายสามารถใชเดินทาง ยอนเวลากลับไปฆาเขาในเมื่อ 60 ปกอนได มัน จึงเปนภารกิจของคิดดที่จะเปลี่ยนตัวเองเปนมนุษยกลไกเพื่อกลับไปปก ปองมาสเตอรสันในวัยหนุมและ เพื่อความแคนสวนตัวของเขาเอง!

Titanic II : ไททานิค 2 หายนะเรือนรก วันวางจําหนาย: 18 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : Shane Van Dyke นักแสดงนํา : Bruce Davison, Brooke Burns, Shane Van Dyke Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ หลังการเดินทางแหงประวัติศาสตรเรือไททานิคครบ 1 ศตวรรษ ไดมีการสรางเรือยักษลํานี้ขึ้นมา ใหมเพื่อเปนการเฉลิมฉลอง และ.ตั้งชื่อเรือสําราญลํานี้วา "ไททานิค 2" แตเมื่อเกิดคลื่นสึนามิทําใหเรือ ปะทะกับภูเขาน้ําแข็งอีกครั้ง ผูโดยสารและ.ลูกเรือผูเคราะรายจึงตองตอสูเพื่อเอาชีวิตรอดจากหายนะที่ เกิดขึ้นแบบเดียวกับเมื่อ 100 ปที่แลว

Karaoke : คาราโอเกะ จินตหรา รวมฮิตคิดวาเพราะ 99 เพลง วันวางจําหนาย: ผูกํากับ : นักแสดงนํา : จินตหรา พูลลาภ Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub :

ประเภท : Music,Asian

คาราโอเกะ รวมเพลงที่ฮิต ที่คิดวาเพราะ 99 เพลง ของ จินตหรา พูลลาภ เชน ชีวิตฉันขาดเธอไมได, ผูบาวเปลี่ยนไป, บอกฮักผาน DJ, แตงโมจินตหรา

Hotaru Special Aoi : อาโออิ เปลืองใจ เปลืองรัก (ฉ 20+) วันวางจําหนาย: 14 ตุลาคม 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sora Aoi Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงญี่ปุน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ โฮตารุ.(Sora Aoi).นักสืบเอกชน ที่ใชความสาว สวย เซ็กสซี่ และ.เรือน รางที่ชายทุกคนยากจะ หามใจ ทําใหนักธุรกิจหลายคนตองลมละลาย โดยมีเปาหมายเปนบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับการลงทุน หลบเลี่ยงภาษีและ.ชอบ ทุจริต เธอยอมมีเซ็กสเพื่อใหงานของเธอสําเร็จ แลวใครละที่จะเปนเหยื่อราย ตอไปของเธอ...แลวคุณจะไมอยากใหเธอหลอกบาง เชียวเหรอ?


กวน มึน โฮ วันวางจําหนาย: 2 ธันวาคม 2553 ประเภท : Asian,Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : บรรจง ปสัญธนะกูล นักแสดงนํา : ฉันทวิชช ธนะเสวี (เตอ),หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ชายหนุมหญิงสาวคูหนึ่งก็เลือกที่จะไปเที่ยวเกาหลีดวยเหตุผลที่ไมซ้ําใคร ทั้งคูไมไดไปดวยกัน แต กลับพรอมกัน...ชายหนุม ผูชายที่จะไปย่ําแดนกิมจิดวยรองเทาแตะคีบ เสื้อยืดยวยๆบวกกางเกงขาสั้น เมื่อถึงเกาหลี ชายหนุม ตองจําใจตามกรุปทัวรไปยังสถานที่ตางๆเแบบ เซ็งสุดขีด คืนนั้นชายหนุมเลย ตองพึ่งเหลาโซจูยอมใจ เขามาเมาสลบอยูหนาเกสทเฮาสแหงหนึ่งในชุดคลุมอาบน้ําโรงแรม!เชาวันรุง ขึ้น ชายหนุมตื่นขึ้นเพราะ หญิงสาวที่ ยืนอยูตรงนั้นรองโวยวาย เพราะตองการทวงเสื้อหนาวที่เธอเสีย สละใหเขาใชคลุมกายคืน ชายหนุมผูหลงทิศจึงบังคับแกมตีมึนใหหญิงสาวพาไปสงที่โรงแรม แตเพราะ หลงทาง ชายหนุมจึงตกรถพลาดขบวนทัวร จนตองมาติดสอยหอยตามหญิงสาวที่ตั้งใจมาทัวรเดี่ยตะลุย โลเกชั่นซีรียสุด ฮิตของเกาหลีแทน ทั้งสองตกลงกันวาจะไปเที่ยวดวยกัน โดยไมตองรูจักกัน ไมรูชื่อ ไมรูขอมูลสวนตัวเขาและ.เธอ คนแปลกหนาที่รูใจกันดีที่สุด เขาและ.เธอ คนสองคนที่ไมรูจัก แตรักกัน.

Concert ครั้งที่ 6 โปงลางสตอรี่ ไลฟ อิน บางแค วันวางจําหนาย: 27 พฤศจิกายน 2553 ผูกํากับ : นักแสดงนํา : โปงลางสะออน Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : -

ประเภท : Asian,Music,Concert

บันทึกการแสดงสด ครั้งที่ 6 โปงลางสตอรี่ ไลฟ อิน บางแค วันที่ 17 ตุลาคม 2553 ณ MCC Hall ThefMall บางแค คอนเสิรตครั้งลาสุด สุดฮาแหงป มันทุกมุก สนุกทุกเรื่อง

Ben 10 : เบ็นเท็น เอเลี่ยน ฟอรซ ชุดที่ 8 วันวางจําหนาย: 18 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Action,Adventure,Animation ผูกํากับ : Children,Family,Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ศัตรูเกาไดปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง เมื่อตอนที่ชารมแคสเตอรไดใชเวทมนตเขาใสเควินและ.ทําใหเคา เปลี่ยนไปขัดขวางเบนและ.เกวน แตทั้ง 3 คนก็ไดผนึกกําลังเขาหากัน จนกระทั่งดารคสตาร ไดปรากฏ ตัวขึ้นอีกครั้งและ.ไดชักนําใหเควินเขาสูการผจญภัย โดยที่เคานั้นตองถูกถอดพลังออก เมื่อตอนที่เคา จําเปนตองใชพลังและ.ใน ตอนที่ไมมีอะไรจะแยไปมากกวานี้แลว ออมนิทริกซไดทํางานผิดพลาด ทํา ใหเบนกลับมาเปนเอเลี่ยนดุรายตัวใหม ที่พรอมที่จะกําจัดทุกสิ่งทุกอยางที่มีลมหายใจ ระวังความโกรธ แคนของเบน ติดตามไดใน "เบ็นเท็น เอเลี่ยน ฟอรซ ชุดที่ 8" ตอนที่ 33 Singlehanded ตอนที่ 36 Ghost Town ตอนที่ 34 If All Else Fails ตอนที่ 37 Trade Off ตอนที่ 35 In Charm'shWay

Stuart Little 3 : สจวต ลิตเติ้ล 3 เจาหนูแสนซน วันวางจําหนาย: 29 พฤศจิกายน 2548 ประเภท : Action,Adventure,Animation ผูกํากับ : Audu Paden Children,Family,Comedy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ภาคที่สามของภาพยนตรแนวนารักยอดนิยม เมื่อครอบครัวสจวตตัดสินใจไปใชเวลาวันหยุดพัก ผอนฤดูรอนที่เกรท เอาทดอร พวกเขาไมไดคิดมากอนเลยวาเจาสัตวราย -- สิงโตภูเขาซึ่งปกครองปา แหงนั้นดวยอุงเทาเหล็ก กําลังซุมซอนตัวอยูไมหางออกไปนัก เมื่อเจาแมวสโนวบอลออกไปเที่ยวในปา มันจึงถูกจับตัวไป สจวตเทานั้นที่จะชวยเหมียวเพื่อนซี้ และ.ปลดปลอยสัตวในปาแหงนั้นใหเปนอิสระ จากกรงเล็บแสนชั่วชาของอสูรรายได นับเปนงานชางสําหรับหนูตัวเล็กๆทีเดียว!


Inception : อินเซ็ปชั่น จิตพิฆาตโลก วันวางจําหนาย: 25 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Sci-Fi,Fantasy,Suspense Mystery ผูกํากับ : Christopher Nolan Thriller นักแสดงนํา : Leonardo DiCaprio,Joseph Gordon-Levitt,Ellen Page Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ดอม คอบบ.(ลีโอนารโด ดิคาปริโอ). หัวขโมยมืออาชีพ สุดยอดฝมืออันตรายดานการดึงขอมูล ฉก ชิงความลับล้ําคาจากจิตใตสํานึกเบื้องลึกระหวางสภาวะความฝน ซึ่งเปนเวลาที่จิตใจจะเปราะบางที่สุด ความสามารถที่หายากของคอบบทําใหเขาเปนผูเลนที่ละโมบในโลกสมัยใหมที่ไม นาไววางใจของการ จารกรรมขอมูล แตมันยังไดทําใหเขาเปนผูหลบหนีที่ตองสูญเสียทุกอยางที่เขารักไป ตอนนี้คอบบไดรับ การหยิบยื่นโอกาสที่จะแกแคน อีกหนึ่งงานสุดทายที่จะคืนชีวิตใหกับเขา เพียงแตเขาจะตองทําสิ่งที่เปน ไปไมไดใหสําเร็จ การปลูกฝง แทนที่จะขโมย คอบบกับทีมผูเชี่ยวชาญของเขาจะตองทําสิ่งตรงกันขาม งานของพวกเขาไมใชการเขาไปขโมยความคิด แตจะตองปลูกเขาไป ถาทําสําเร็จ มันจะกลายเปน อาชญากรรมที่สมบูรณแบบแตไมมีการวางแผนอยางรอบคอบชนิดใดที่จะทําใหทีมพรอมเผชิญหนากับ ศัตรู อันตราย ที่ดูเหมือนจะรูลวงหนาถึงทุกความเคลื่อนไหว ศัตรูซึ่งมีเพียงคอบบผูเดียวที่จะมองเห็นได

Cats & Dogs 2 : สงครามพยัคฆรายขนปุย 2 วันวางจําหนาย: 25 ธันวาคม 2553 ประเภท : Action,Comedy,Family ผูกํากับ : Brad Peyton นักแสดงนํา : James Marsden,Nick Nolte,Christina Applegate,Katt Williams Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ คิตตี้ กาลอร ซึ่งเคยเปนสายลับใหกับองคการแมวยอดนักสืบที่ชื่อวา เหมียวส เกิดหักหลังและคิด วางแผนการอันชั่วรายขึ้น ไมเพียงแคทําใหเหลากองทัพสุนัขสยบแทบเทาเธอเทานั้น แตยังนําเหลา สหายแมวสมัยกอนกลับมา และสรางความปนปวนใหกับโลก การเผชิญหนากับความชั่วรายไดเกิดขึ้น เหลาแมวและหมาตองมากอกองกําลังรวมกัน ซึ่งถือเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่มีการรวมตัวกันบน ความไมชอบมาพากล เพื่อปกปองตัวเองและเจาของ ภาพยนตรเรื่อง Cats & Dogs: The Revenge ofKitty Galore เปนภาพยนตรสนุกสนานที่นําเสนอในรูปแบบสามมิติ ที่มีการผสมผสานกันระหวางกา รเคลื่อนไหวของจริง และเทคนิคพิเศษดานคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น

Stuart Little : สจวต ลิตเติ้ล เจาหนูแสนซน วันวางจําหนาย: 2542 ประเภท : Action,Adventure,Comedy ผูกํากับ : Rob Minkoff นักแสดงนํา : Geena Davis,Hugh Laurie,Jonathan Lipnicki Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ตัวจอยแตใจใหญ (นี่ยังไมพูดถึงหนวดแหลมๆ , จมูกสีชมพูนอยๆ และชุดแตงตัวแสนเรียบรอย เลยนะ) สจวต (ใหเสียงโดยไมเคิล เจ. ฟอกซ) คนหาสถานที่ที่เขาจะไดเขารวมเปนสวนหนึ่ง สถานที่ที่ เขาจะเรียกวาบานในโลกอันแสนมหึมานี้ เมื่อเขาถูกรับเลี้ยงโดยตระกูลลิตเติ้ล ครอบครัวมนุษยที่แสดง โดยนักแสดงเจาของรางวัลออสการ จีนา เดวิส , โจนาธาน ลิปนิกกี และฮิวจ ลอรี เขาก็ไดเขาสูการ ผจญภัยรวมกับตัวละครมากมาย อันไดแกศัตรูตัวฉกาจของเขา สโนวเบล แมวประจําครอบครัวและเรียน รูถึงความหมายที่แทจริงของครอบครัว , ความซื่อสัตย และมิตรภาพ ขณะเดียวกัน พวกลิตเติ้ลก็ไดคน พบวามี "สจวต" นอยอยูในตัวเราทุกคน ความบาบิ่น , วิญญาณ และความหาญกลา ที่จะซื่อสัตยตอตัว เราเอง และทําตามความฝนของเรา ไมวาจะมีอุปสรรคมากมายปานใด

Breathing Room : หองเชือดลางเลือด วันวางจําหนาย: 2545 ประเภท : Action,Adventure,Comedy ผูกํากับ : Rob Minkoff นักแสดงนํา : Geena Davis,Hugh Laurie,Jonathan Lipnicki,Michael J. Fox Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เจาหนูแสนซน สจวต มีชีวิตที่แสนสุขสบายกับครอบครัวลิตเติ้ลที่รับสจวตเขามาอยูดวย สจวตขับ รถไปโรงเรียนเอง เขาสรางเครื่องบินจําลองและ.เลน กีฬาอยูในทีมฟุตบอล แตสจวตก็ยังพยายามหา เพื่อนที่มีขนาดเดียวกับเขา จนกระทั่งวันหนึ่งเขาไดพบกับนกชื่อ มารกาโล เจานกนอยหนีการคุกคามมา จากเจาฟาคอล เหยี่ยวยักษที่นากลัว จนกระทั่งวันหนึ่งมาการโลหายตัวไป สจวตและ.เจาแมวสโนวเบลล จึงไดออกตามหามารกาโลทั่วมหานครนิวยอรก รวมผจญภัยและ.พบเรื่องราวความรัก ความผูกพัน ระหวางเพื่อนรวมกวนและ.เจาหนูแสนซน


The Expendables : โคตรคนทีมมหากาฬ วันวางจําหนาย: 9 ธันวาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Thriller ผูกํากับ : Sylvester Stallone นักแสดงนํา : Sylvester Stallone,Jason Statham,Jet Li (หลี่เหลียนเจี๋ย) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ บารนี รอส.(ซิลเวสเตอร สตอลโลน).หัวหนากลุม ที่ไมมีอะไรจะเสีย ดวยความที่เขาไมกลัวอะไร และ.ปราศจากอารมณใดๆสิ่งที่เขาหวงใยเพียงอยางเดียว คือลูกทีมนักรบสมัยใหมที่จงรักภักดีของเขา ประกอบไปดวย ลี คริสตมาส.(เจสัน สเตแธม).อดีตเจาหนาที่เอสเอเอส ผูชํานาญการใชทุกสิ่งที่มีคมมีด หยิน หยาง.(เจ็ท ลี).ปรมาจารยการตอสูระยะประชิด, เฮล ซีซาร.(เทอรรี ครูวส).ผูรูจักบารนีย มา 10 ป และ.เปนผูเชี่ยวชาญดานอาวุธระยะไกล, โทลล โรด.(แรนดี้ โคตูร).ผูเชี่ยวชาญดานวัตถุระเบิด ผูไดรับ การยกยองวาเปนมันสมองของกลุมและ.กุนนาร เจนเซน.(ดอลฟ ลันดเกรน)

Twilight Saga Eclipse : แวมไพร ทไวไลท 3 อีคลิปส วันวางจําหนาย: 10 ธันวาคม 2553 ประเภท : Drama,Romance,Sci-Fi,Fantasy ผูกํากับ : David Slade Thriller นักแสดงนํา : Kristen Stewart,Robert Pattinson,Taylor Lautner Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ องกที่ 3 ของการตอสูเพื่อปกปอง คนที่ตนรักของทั้งเผาพันธุแวมไพร และ.มนุษย หมาปา เมื่อ เบลลา ไดใหคํามั่น แก เจน แหงกลุมโวลตูรี่ ที่ใหเอ็ดเวิรด เปลี่ยนเธอเปนแวมไพร เพื่อรักษาความลับ ของตระกลูคัลเลน และ.เผาพันธุแวมไพรไวกับ เธอตลอดไป แต เอ็ดเวิรด กลับลังเลใจที่จะทําตามคํา สัญญานั่น ทําใหทั้งคูตองเผชิญกับการจูโจมของแวมไพรเพชฌฆาตกลุมใหมที่มี วิคตอเรีย เปนผูสราง พวกมันขึ้น ดวยอันตรายที่คอยคุกคาม เบลลา เจคอบ และ.พองเพื่อนหมาปาคอยวนเวียน และ.พิทักษ เบลลา ตลอดวันและ.คืนจนทําให เจคอบ เผลอเผยความในใจที่มีตอเบลลาออกมา และ.เกือบตองใช ชีวิตตัวเองเพื่อพิทักษเบลลา จากคมเขี้ยวของแวมไพรกลุมนั้น

Frozen : นรกแขวนฟา วันวางจําหนาย: 1 ธันวาคม 2553 ประเภท : Drama,Romance,Thriller ผูกํากับ : Adam Green นักแสดงนํา : Shawn Ashmore,Kevin Zegers,Emma Bell Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ คุณจะทํายังไง เมื่ออยูในความมืดมิด สูงจากพื้นดินหาสิบฟุต ผจญกับความหนาวติดลบ ไมมีใครรู วาคุณอยูขางบน ไมมีใครกลับมาตามหาคุณ วันพักผอนธรรมดาสําหรับคนที่เดินทางมาทองเที่ยว แปร เปลี่ยนกลายเปนฝนรายของนักเลนสกีสามคน เมื่อพวกเขาติดอยูบนเกาอี้ที่พาขึ้นสูภูเขา ทุกคนสับสนวา ทําไมมันถึงหยุดอยูกลางอากาศ กอนที่เรื่องจะเลวรายยิ่งขึ้นเมื่อเจาหนาที่ปดสวิทซไฟสองยามค่ําคืน ทิ้งใหพวกเขาอยูนั่งหนาวเหน็บอยูทามกลางความมืดมิด รางกายที่ถูกน้ําแข็งกัดและ.สภาวะ ขาดน้ํา ความหนาวที่เหมือนใครเอาเข็มนับลานเลมมาทิ่มแทงรางกาย นักเลนสกีทั้งสามตองใหความอบอุนซึ่งกัน บนความสูงที่ไมมีมนุษยคนไหนตกมาแลวสามารถรอดชีวิต ฝนรายยิ่งทวีความรุนแรงแลเปนจริงมากขึ้น เมื่อรีสอรทสกีปดทําการเพื่อหนีพายุหิมะ ทามกลางความหนาวสุดขั้วที่กําลังเดินทางมาถึง พวกเขาตั้ง คําถามกับตัวเองวาแรงใจเพื่อความอยูรอดนั้นจะชวยใหหนีจากวิธี การตายที่เลวรายที่สุดไดหรือไม

เชอรี่ On Stage (ฉ.20+) วันวางจําหนาย: 16 พฤศจิกายน 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance ผูกํากับ : นักแสดงนํา : เชอรี่ สามโคก Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของสองนางเอกที่ชีวิตจริงเขมขนยิ่งกวาละคร "เชอรี"่ ดาราคลื่นลูกใหมไฟแรงงานชุกเปน ทั้งนางแบบ และ.เลนละคร มีบทบาทมากมายใหเธอเลือกเลน แตวงการมายายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวยอมมีทั้ง คนรักและ.คนเกลียด หนึ่งในนั้นคือ " ฟาริดา" นางเอกเบอรหนึ่งของสถานีทีวีแหงหนึ่ง เมื่อเชอรี่เขามา ยืนบนจุดเดียวกับเธอทําใหกระแสของฟาริดาเริ่มขาลง จึงทําใหฟาริดามีขาวเกาเหลากับเชอรี่ตลอด เธอ ยังทะยานอยากที่จะเปนดาราที่มีรัศมีแรงกลบใครใหหมดยิ่งดังก็ยิ่งหลงตัว เอง และ.เมื่อความดังมาคูกับ ความรัก "ตะวัน" พระเอกหนุมคายเดียวกันแอบหลงชอบเธอ ทําใหเชอรี่กลายเปนคนบารัก งานเริ่มเสีย นี่คือเรื่องสะทอนวงการมายาที่จะตีแผความจริง ไมวาใครจะอยูแวดวงไหน สิ่งสําคัญคือความดีไมมีความ ดังที่ยั่งยืน นอกจากความดีที่จะยืนยง เชอรี่จะพบบทสรุปแบบใด นี่คือเความทาทายที่สําคัญที่นาติดตาม


Ip Man 3 : ยิปมัน 3 เปดตํานานปรมาจารยหมัดหยงชุน วันวางจําหนาย: 2 ธันวาคม 2553 ประเภท : Action,Adventure,Asian ผูกํากับ : Martial Arts (กังฟู) นักแสดงนํา : Sammo Hung (หงจินเปา),Yuen Biao (หยวนเปยว),ยิปชาน Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ยิปมัน และ.เทียน ซือ พี่นองตางสายเลือดไดมาร่ําเรียนวิชา มวยหยงชุนกับอาจารย เฉิน ยิปทั้งคูมี พรสวรรคมาก จึงไดรับการสนับสนุนจากอาจารย ตอมา ยิปมัน ไปเรียนหนังสือที่ฮองกงและ.ได พบกับ สุดยอดปรมาจารยหมัดหยงชุน ซึ่งไดทําใหเขาไดเขาถึงแกนแทของวิชาหยงชุนขณะเดียวกัน เทียนซือ ผูพี่ที่ไดเปนสายลับญี่ปุนไดสังหารหลี่มันโฮ เจาสํานักจิงหวูที่ขัดขวางพวกของตน และ.โยน ความผิดให ยิปมัน จงซูเจาสํานักมวยหยงชุน รูเรื่องจึงไปตามจับเทียนซือกลับตองเผชิญหนากับพวกญี่ปุนแบบ20 ตอ 1 แตยิปมันกลับมาทัน ศิลปะการตอสูแบบจีนตองปะทะศิลปะการตอสูของญี่ปุน สุดยอดของ ความมันสแบบไรขีดจํากัดจริงเกิดขึ้น

Despicable Me : มิสเตอรแสบ รายเกินพิกัด วันวางจําหนาย: 9 ธันวาคม 2553 ประเภท : Animation,Children,Family,Comedy ผูกํากับ : Chris Renaud,Pierre Coffin นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ในชุมชนยานชานเมืองแสนสุข ที่รายลอมดวยรั้วบานสีขาวที่มีพุมดอกกุหลาบสีสดสวย ที่กําลังเบง บาน คือที่ตั้งของบานหลังสีดําทะมึนที่มีสนามหญาสุดเหี่ยวเฉา แตที่บรรดาเพื่อนบานซึ่งอาศัยอยูในยาน เดียวกันไมเคยลวงรู ก็คือภายใตบานหลังนี้ก็คือที่ซอนลับที่มีขนาดกวางใหญ ซึ่งเราไดจะพบกับกรู พรอมดวยลูกสมุนจํานวนหนึ่ง กําลังวางแผนการปลนครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตรโลก กรู กําลังจะ ขโมยพระจันทร.(ใชแลว คุณอานไมผิด พระจันทร!) กรู ที่ชื่นชอบในทุกสิ่งที่ชั่วราย มีอาวุธพรอมพรั่งทั้ง ลําแสงที่ทําใหตัวหด ลําแสงทําใหตัวแข็ง แถมยังมียานพาหนะทุกรูปแบบทั้งลุยบนบกและ.บิน ไปใน อากาศ เขาจัดการกําราบทุกคนที่กลามายืนขวางทาง จนถึงวันที่เขาไดเผชิญหนากับความมุงมั่นตั้งใจ ของเด็กหญิงลูกกําพราสามคนมารโก, อีดิธ และ.แอ็กเนส ที่ไดพบเขา และ.มองเห็นบางสิ่งที่ไมมีใคร เคยเห็นมากอน นั่นก็คือความเปนพอ

Shrek Forever After : เชร็ค สุขสันตนิรันดร (ภาค 4) วันวางจําหนาย: 11 ธันวาคม 2553 ประเภท : Animation,Children,Family,Comedy ผูกํากับ : Mike Mitchell Sci-Fi,Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เชร็ค กลายมาเปนคุณพอที่แสนจะรักครอบครัว และ.แทนที่จะเสียเวลากับการออกไปทําใหชาวบานชาวชองตกใจกลัวเหมือนในอดีต ยักษตัวเขียวกลับอกกลับใจมาแจกลายเซ็นอยางใจดีแทน แตใน ใจลึกๆเชร็คยังคงถวิลหาวันคืนเกาๆเที่เขารูสึกเหมือน "ยักษตัวจริงเสียงจริง" และ.แลว เชร็ค โดนจอมจอ รัมเพลสติลทสกิน หลอกลอใหเซ็นสัญญา ซึ่งทําใหจูๆเชร็ค ก็พบวาตัวเองอยูในนครฟารฟารอะเวยที่ไม เหมือนที่เคยเปน ในนครแหงนี้ ยักษเขียวโดนตามลา รัมเพลสติลทสกิน กลายเปนพระราชา สวนเชร็ค กับ ฟโอนา มเคยพบกันมากอน เอาละสิ ทีนี้ก็ขึ้นอยูกับเชร็ค เทานั้นที่จะแกไขกลโกงของรัมเพลสติลทสกิน เพื่อชวยเพื่อนๆของเขา แยงโลกใบเกาของเขากลับคืนมา รวมถึงกลับมาทวงรักแทและ.ครอบครัว สุดที่รักคืนมาดวย

Pop Star : ดวงอันตราย วันวางจําหนาย: 1 ธันวาคม 2553 ประเภท : Asian,Drama,Romance,Thriller ผูกํากับ : Robert La Force นักแสดงนํา : มณฑล จิรา,Bongkot Khongmalai (บงกช คงมาลัย) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ดวงชีวิตของเจย นักรองชื่อดังกลับมารุงอีกครั้ง หลังกลับจากเรียนตอเมืองนอก ก็ไดออกอัลบั้มกับ คายเพลงตางชาติชื่อดัง โดยการผลักดันของพอซึ่งเปนผูจัดการสวนตัว แตเขากลับตองพบกับสิ่งหนึ่งที่ คางคาใจ นั่นคือการที่นุยอดีตคนรักของเขากลายเปนเมียใหมของพอ เขาเขาใจวานี่คงเปนสาเหตุที่ทําให แมฆาตัวตาย เขาเริ่มไมพอใจพอกับนุย และ.ทุกอยางที่ลวนถูกกําหนดโดยพอ โดยหารูไมวาเหตุผล สําคัญที่ทําใหนุยยอมเปนเมียใหมของพอเจยก็เพื่อที่จะไดใกลชิดกับเจย และ.การ เปนซุปเปอรสตารจะ ใหใครรูวามีแฟนไมได ซึ่งทางนุยเองก็ไมไดมีความสุขนักจากพอของเจย ซึ่งยังไมลดความเจาชูลง ทาง เจยเองเริ่มมีอาการประสาทหลอน เปนผลจากฤทธิ์ยา ที่พอเปนคนสั่งใหกินตลอดเวลา วันนึงเจยเกิด ประสาทหลอน บังเอิญกับที่พอตกบันไดลงมาเสียชีวิต เขาจึงพยายามอําพรางศพไวในหองโดยหวังวาจะ ไมมีใครรู โดยเฉพาะนุย แตเรื่องทุกอยางที่เกิดขึ้นลวนอยูในสายตาของนุยมาโดยตลอด

Catalog  

DVD 15.12.2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you