Page 1

My Best Bodyguard : มายเบสทบอดี้การด วันวางจําหนาย: 31 มกราคม 2554 ประเภท : Action,Adventure,Asian,Drama ผูกํากับ : สิริปปกรณ วงศจริยวัตร Romance นักแสดงนํา : ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี,ชาคริต แยมนาม Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ นิชา นักขาวสาวที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ไดรับขาวสารลับเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตัวใหมตัวหนึ่งที่ สามารถจะฆาคนทั้ง ประเทศไทยเพียงพริบตาเดียว เธอตามสืบขาวนี้ทันที แตยิ่งเธอไดขอมูลมากขึ้น เทาไร ชีวิตของเธอก็ตกอยูในอันตรายมากขึ้น ตอมาเธอพบวา มีบริษัทยาตางชาติอยูเบื้องหลังการ ผลิตเชื้อไวรัสนี้ มีบริษัทดังกลาวไดใชคนเปนๆจํานวน 7 คน เพื่อทดลองยานี้ แทนที่จะใชหนูตะเภา นิชา ตองการหยุดการกระทําอันเลวรายนี้ เธอตองการปลอยขาวนี้ใหประชาชนรับทราบและ.หยุดการกระทํา อันผิดมนุษยนี้ เธอเริ่มตามหาเหยื่อผูเคราะหราย 7 คนนี้ และ.พบวาเลือดของเหยื่อเหลานี้คนหนึ่ง สามารถชวยรักษาคนที่เหลือได ขณะเดียวกัน มีคําสั่งลับใหสั่งฆา "หนูหองแล็บ 7 คนนี้" "นิชา" พยายามออกตามหาพวกเขาและ.ปกปองพวกเขา

Bal Ganesh 2 : พระพิฆเนศ มหาเทพแหงปญญา 2 วันวางจําหนาย: 2 ธันวาคม 2553 ประเภท : Animation,Children,Family,Drama ผูกํากับ : Romance นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ นารัก นาเคารพ นาศรัทธา ตํานานการผจญภัยของพระองคที่ถูกกลาวขานกันไมรูจบ รางวัล เกียรติยศ Little Star Award, Best Animation Film และ.Best Animated Character

SPL (Kill Zone) : ทีมลาเฉียดนรก วันวางจําหนาย: 5 เมษายน 2550 ประเภท : Action,Adventure,Asian,Mafia ผูกํากับ : Ziniu Wu Gangster,Martial Arts (กังฟู) นักแสดงนํา : Donnie Yen (ดอนนี่ เยน),Sammo Hung (หงจินเปา),Simon Yam Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงจีน Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เปนเวลากวา 3 ป ที่ชาน นายตํารวจใหญ และ.ลูก ทีมของเขาคอยจับตาความเปนไปของโป หัวหนาแกงคมาเฟย ที่เชื่อวาเปนผูอยูเบื้องหลังการสังหารโหดพยานรายหนึ่ง เพียงแตยังไมมีหลักฐาน ที่สามารถเอาผิด และ.จับตัวมาลงโทษตามกฏหมายได นอกจากคดีที่ยังปดไมลงแลวชานยังตองพบ กับปญหาสวนตัว นั่นคืออาการ ทางสมอง ที่เกิดจากการตอสูจับกุมคนราย ทําใหเขามีโอกาสที่จะ ปฎิบัติหนาที่อีกเพียงไมนาน พอดีกับการกาวเขามาแทนที่ในทีมของ หมา นายตํารวจนอกพื้นที่ เพียง เพื่อพบวาทีมกําลังเขาขั้นวิกฤติ นั่นยิ่งทําใหเขาอยากที่จะจับกุมตัวคนรายใหได ดวยหลักฐานชิ้นเดียว ที่อยูในมือ ซึ่งมันอาจทําใหหัวหนาแกงคมาเฟยรายใหญตองสูญเสียอิสรภาพไปตลอดกาล เพียงแต มันอาจไมงายอยางที่เขาคิด!

Dangerous Waters Shark Attack : ฝูงฉลามเขี้ยวเพชฌฆาต วันวางจําหนาย: 27 มกราคม 2554 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : Paul Shapiro Horror นักแสดงนํา : Shannon Lucio,Bryan Brown,Kathy Baker Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ประวัติศาสตรอันสยดสยองไดซ้ํารอยอีก ครั้ง เมื่อบริษัทบิ๊กออยเอาเปรียบชาวบานที่ยากจนใน เมืองแหงหนึ่งของหลุยเซียนา ทําใหคนพื้นเมืองที่เปนเจาของผืนแผน.ดิน แหงนี้ไดปลุกปศาจหมาปา ขึ้นมาหลังจากที่มันเคยอาละวาดเขนฆาผูคนหลาย ศตวรรษที่ผานมา ความหวังเดียวอยูที่มาเรีย หญิง สาวที่เกิดและ.โตที่นี่ ซึ่งกลับมาเพื่อขายที่ดินของเธอ มาเรียพบบางอยางที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร และ ปศาจหมาปาตัวนี้


The American : ลาเด็ดหัวมือสังหารหนีสุดโลก วันวางจําหนาย: 2 กุมภาพันธ 2554 ประเภท : Action,Adventure,Drama,Romance ผูกํากับ : Anton Corbijn Thriller นักแสดงนํา : George Clooney,Violante Placido,Thekla Reuten Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ดวยอาชีพนักฆา ทําใหแจ็ค.(จอรจ คลูนี่ย) .ตองยายถิ่นพํานัก และ.อยู อยางโดดเดี่ยวเสมอ ภายหลังจบงานอันยากเย็นแสนเข็ญเกินคาดในสวีเดน เขาก็มุงหนาไปพักผอนที่ชนบทของอิตาลี ทวา ภารกิจลับก็ยังติดตามเขามา กับการตองเปนธุระจัดทําอาวุธใหมาธิลด หญิงสาวลึกลับ ระหวาง เพลิด เพลิน กับชีวิตแสนสงบทามกลางปาเขาแจ็คไดผูกมิตรกับหลวงพอเบ เนเด็ทโต และ.หลงเสนหสาว สวยนามคลารา ขณะที่แจ็คและ.คลาราอยูดวยกัน คือชวงเวลาแหงความรักที่ปราศจากภยันตรายใดๆ แตถาแจ็คตองการกาวออกจากรมเงาแหงความชั่วรายอยางแทจริง เขาอาจตองทาทายโชคชะตาของ ตนเองครั้งใหญ

Fly High : ฝนใหสูงเขาไว วันวางจําหนาย: 24 มกราคม 2554 ประเภท : Action,Adventure,Asian,Drama ผูกํากับ : Jeong-Hun Park Romance นักแสดงนํา : คิม บอม (พระเอก F4 เกาหลี),คิม บยุล Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ซีบุม กับ ฟู เพื่อนสนิทกันที่ตองปากกัดตีนถึบในเมืองใหญ ซีบุมไดไปปงกับสาวชื่อ ซูยัง ที่มีชีวิต ลึกลับ และ.คิด ฆาตัวตาย แตซีบุมชวยชีวิตไวทัน แตเธอตองสูญเสียความทรงจํา ซีบุมคิดสั้นไปปลน เงินที่หารูไมวาเปนพวกมาเฟยสถานบริการสําหรับผูหญิง เขาเลยตองไปขายตัวใชหนี้ และ.มียังโฮ เพื่อนชั่วที่คิดแตรังแกกลั่นแกลงอยูในโลกแหงการขายตัว แตชีวิตในดานสวางของซีบุมก็เปนดารา และ.ดังขึ้นเรื่อยเเขานําเงินทั้งหมดทุมใหการรักษาซูยัง แตกลับไดขาววาเธอคือฆาตกรฆาพอของตัวเอง เหตุการณตางๆพลิกผันไปมา ซีบุมจะตองพิสูจนความรักอันมั่นคงที่มีตอซูยังไดตลอดรอดฝงหรือไม

Sex Is Zero : ปด ป ปด ยกกวน กิ๊กสาว วันวางจําหนาย: ประเภท : Asian,Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อุนซิค ทหารหนุมที่ใฝเรียนเขามาศึกษาตอในมหา'ลัยกับเพื่อนจอมทะลึ่งอีก 3 นาย ที่ใฝหาแต เรื่องตางเพศ มาศึกษาจนรอนวิชาและ.คิดจะลองหาประสบการณสยิวกับ 4 สาวแอโรบิคประจํามหา'ลัย เปนเปาหมาย อุนซิค แอบชอบ อุนโย สาวในกลุมและ.คอย เฝาติดตามเธอเพื่อใหไดรูจักแต อุนโย ไมสนใจหนุมทึ่มคนนี้ อุนซิค จะตองหาวิธีประชิดตัวกับ อุนโย เพื่อใหไดใจเธอมาครอง เรื่องราว ทะลึ่งตึงตัง กับกลุมกวนที่มาคอยกุกกิ๊กกับเพื่อนที่อยากมีกิ๊ก จะสนุกขนาดไหนละ…ไมพลาดแน

Sex Is Zero 2 : ปด ป ปด 2 แผนแอมนองใหมหัวใจสะเทิ้น วันวางจําหนาย: ประเภท : Asian,Comedy,Drama,Romance ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย นักศึกษากฏหมายเรียนไมจบสักทีอยาง "อีนซิก" ดูยังไงก็ไมมีอนาคต แตแฟนของเขาเปนถึง แชมปวายน้ําที่เปนที่ชื่นชอบอยาง "คยุงอา" เขาเปนวัยรุนใจรอนที่ชอบสอดสองดูหุนนักศึกษาหญิง แทนที่จะตั้งใจอาน หนังสือทั้งคืนทั้งวัน แตเขาก็เปนผูชายจิตใจบริสุทธิ์ที่เชื่อมั่นในรักแทและ.ก็ทําทุก อยางที่คยุงอาขอใหทํา แมจะเปนคําขอประหลาดๆก็ ไมยั่น ความสัมพันธของเขากับคยุงอาไปไมถึง ไหน อึนซิกผูหอเหี่ยวก็ไปทําภารกิจลับที่วางแผนโดย "ซุงกุก" แตกลับลงทายดวยการถูกจับควบคุม ความประพฤติซะนี่ ไมมีอะไรดีเลยสักอยางสําหรับอึนซิก และ.จูๆ"กิจู" อัยการรูปหลอก็โผลมาและ. ทําทาสนใจในตัวคยุงอาอีกตางหาก รักครั้งนี้อุปสรรคมันชางเยอะเหลือเกิน!!!

Catalog 7.2.54  

Catalog DVD

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you