Page 1

Unstoppable : ดวนวินาศ หยุดไมอยู วันวางจําหนาย: 24 กุมภาพันธ 2554 ประเภท : Action,Adventure,Thriller ผูกํากับ : Tony Scott นักแสดงนํา : Denzel Washington,Chris Pine,Rosario Dawson Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ รถไฟขบวนหนึ่งซึ่งบรรทุกสารเคมีอันตรายเกิดขัดของทางเทคนิคและ.ไมสามารถจอดได เจาหนา ที่สองนายตองเสี่ยงชีวิตปฏิบัติภารกิจระห่ํากอนที่รถไฟขบวนนี้จะถลมเมืองใหราบเปนหนากลอง ภารกิจ ระห่ําสุดขีดของเจาหนาที่สองนาย จะเปนเชนไร โปรดติดตาม

ยายสั่งมาใหญ วันวางจําหนาย: 24 กุมภาพันธ 2554 ประเภท : Asian,Comedy ผูกํากับ : นุย เชิญยิ้ม นักแสดงนํา : ศิริพร อยูยอด,มิกค ทองระยา,จตุรงค พลบูรณ (จตุรงค มกจก) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เรื่องราวของสองพี่นอง ขวดกับไข ที่ตองพลัดพรากจากกันตั้งแตเด็ก โดยขวดถูกพอเอาไปเลี้ยง อยูในสลัมคลองเตย สวนไขถูกแมเอาไปเลี้ยงอยูที่ตางจังหวัด เมื่อขวดเขาสูวัยรุน พอก็ตองมาเสียชีวิต ขวดเลยตองหาเลี้ยงตัวเองอยูในสลัมคลองเตย สวนไขเมื่อแมเสียชีวิตก็ตองอาศัยอยูกับยาย จนกระทั่ง วันหนึ่งยายประสบอุบัติเหตุถึงขั้นโคมาจนตองเขาโรงพยาบาล ไขจึงตองเขากรุงเทพเพื่อตามหาขวด แต เมื่อทั้งคูมาเจอกันและ.ตองอยูดวยกัน ความวุนวายตางๆก็เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได

Karaoke ธงไชย แมคอินไตย : เบิรด อาสาสนุก วันวางจําหนาย: 25 มกราคม 2554 ประเภท : Asian,Music,Concert ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Thongchai McIntyre (ธงไชย แมคอินไตย) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ Karaoke 12 เพลง ขอ เบิรด ธงไชย อัลบั้มลาสุด 1. อยูคนเดียว 7. รองไหทําไม 2. เรามา Sing 8. ชี้แนะ 3. Too Much So Much Very Much 9. อกมีไวหัก 4. อยากบอกรัก 10. Alone 5. ตะโกนวารัก...วารัก 11. โลกของคนเหงา 6. อยาทําอยางนี้ไมวากับใคร...เขาใจไหม 12. นับเรื่องดีๆ

Naked Weapon : ผูหญิงกลาแกรงเกินพิกัด วันวางจําหนาย: 2548 ประเภท : Action,Adventure,Asian ผูกํากับ : Ching Siu Tung นักแสดงนํา : Maggie Q,Daniel Wu (อูเอี้ยนจู) Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ชารลีน.(Maqqie Q).และ.เคท.(Anya).ถูกลักพาตัวไปอยูบนเกาะเรนลับตั้งแตยังเด็กพรอมกับเด็ก สาวหนาตาดีอีกหลายคนพวกเธอ ถูกฝกอยางหนักทั้งการตอสูและ.การเขาสังคมชั้นสูง เพื่อใหเปนสมาชิกขององคกรใตดินชื่อ "ไชนาดอลล" พวกเธอใชเรือนรางและ.ลีลา อันเรารอนรวมกับเทคนิคการฆาคนที่ ไดรับการฝกฝนมาอยางดีเพื่อการสังหาร เหยื่อของพวกเธอ ขณะเดียวกันเจาหนาที่ "ซีไอเอ" แจค. ก็กําลังวางแผนที่จะหยุดยั้งปฎิบัติการของเหลา "ไชนาดอลล" ชารลีนและ.เคท ก็ตองการดิ้นรนเพื่อให หลุดพนจากการเปนเครื่องจักรสังหาร พวกเธอจะหลุดพนองคกรมืดนี้ไดหรือไม


All Star Superman : ศึกอวสานซูเปอรแมน วันวางจําหนาย: 24 กุมภาพันธ 2554 ประเภท : Action,Adventure,Animation,Sci-Fi ผูกํากับ : Sam Liu Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ เล็กซ ลูเธอร วางแผนฆาซูเปอรแมนไดสําเร็จ ขณะที่มีลมหายใจเหลืออยูเพียงไมกี่สัปดาห ซูเปอรแมนจึงอยากทําทุกอยางที่ใจเขาตองการ รวมถึงการเปดเผยความจริงตอลูอิส เลน จนเมื่อเล็กซคิดครอง โลกเพราะไรเสี้ยนหนาม ซูเปอรแมนจึงตองลุกขึ้นมาขัดขวาง

Aladin : อะลาดิน วันวางจําหนาย: 14 กุมภาพันธ 2554 ประเภท : Action,Adventure,Comedy ผูกํากับ : นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอินเดีย Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ อลาดิน ถูกเพื่อนๆลอ มาตั้งแตเด็กจนโต เพราะชื่อที่ไปพองกับชื่อพระเอกในเทพนิยาย แตแลว เขากลับไดเปนเจาของตะเกียงวิเศษที่มีจินนี่ชื่อจีเนียสออกมา และ.ใหพรแกเขา 3 ขอ อลาดินไมตองการ ขอพร แตกลับเสียพรไปเปลาๆถึง 2 ขอ สุดทายเขาจึงขอพรขอที่ 3 ใหจีเรียสชวยเขาใหจีบ จัสมิน สาวที่ เขาเขาชอบจนสําเร็จ แตแลวกลับมีจินนี่อีกคนหนึ่งที่ชื่อริงมาสเตอร ที่ตั้งใจจะครองตะเกียงวิเศษ เพื่อขอ พรจีเนียสใหตนเองไดครองโลก ริงมาสเตอรไดบอกความลับที่ทําใหความสัมพันธอันดีงามของอลาดินกับ จีเนียสขาดสะบั้นลง นั่นคือจีเนียสเปนคนทําใหพอแมของอลาดินตาย เมื่อความสัมพันธแหลกสลาย และ พวกเขาจะรวมมือกันขัดขวางริงมาสเตอรไมใหครองโลกไดหรือไม *** แนะนํา เด็กดูได ผูใหญดูดี สนุก คอนเฟรม มีการเตนแบบอินเดียจีบนางเอกดวย ***

Robots : โรบอทส วันวางจําหนาย: 2548 ประเภท : Animation,Children,Family,Sci-Fi ผูกํากับ : Chris Wedge Fantasy นักแสดงนํา : Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ ในโลกของหุนยนต รอดนี่ย นักประดิษฐหนุมผูมีความฝนอันแรงกลาไดเดินทางมายังเมืองหลวง เพื่อรวมงานกับบริษัทยักษใหญของบิ๊กเวลด ยอดนักประดิษฐ ผูเปนแบบอยางของเขา แตรอดนี่ยกลับ ตองพบกับแผนรายของแรทเช็ตผูบริหารคนใหม ที่หวังทําลายหุนยนตตกรุนทั้งหลายใหหมดไป ภาพยนตรแอนิเมชั่น สุดหรรษาทะลุ $100 ลาน จากทีมผูสราง Ice Age

Alvin And The Chipmunks : แอลวินกับสหายชิพมังค 1 วันวางจําหนาย: ประเภท : Children,Family,Comedy ผูกํากับ : Tim Hill นักแสดงนํา : Jason Lee, Cameron Richardson,David Cross Sound : เสียงไทย Dolby5.1 เสียงอังกฤษ Dolby5.1 Sub : ไทย อังกฤษ การผจญภัยครั้งใหมที่ยิ่งใหญและ.สดใสกวาเกาของแกงกระรอกชิพมังคที่ประกอบดวยแอลวิน, ไซมอน, และ.ธี โอดอร ซึ่งครั้งนี้พวกเขาบุกยึดบานของเดฟซีวิลล นักแตงเพลงจอมเปน ใหมาเปนบาน ของพวกเขาเอง รวมถึงการเริ่มตนอาชีพใหม นั่นคือ...นักรอง!

*** เรื่อง Alvin And The Chipmunks ภาค 2 ทางเรามีจําหนายครับ ***

Catalog 3.3.54  
Catalog 3.3.54  

Catalog Movie