Page 1

VEIKLOS PLANAS 2012/2013 m.m.

Papilio pagrindinÄ— mokykla


PATVIRTINTA Papilio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.V-

Biržų r. Papilio pagrindinės mokyklos 2012-2013 m.m. veiklos planas

I. ĮVADINĖ DALIS Plano pagrindas – mokyklos 2008-2012 metų švietimo strateginis planas bei mokyklos veiklos įsivertinimo, atlikto 2011-2012 m.m., išvados. 2011-2012 m.m. buvo numatyta įgyvendinti du uždavinius: 1) formuoti pagarba, mandagumu, geranoriškumu, pasitikėjimu pagrįstus tarpusavio santykius, skatinančius mokymosi motyvaciją; 2) Efektyviai organizuoti pamoką, kaip pagrindinę ugdymo priemonę, atkreipiant dėmesį į mokinių vertinimą ir įsivertinimą. Pirmam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės buvo įvykdytos nepilnai. Iniciatyvių mokinių ir mokytojų skatinimas kartą į mėnesį jau tapo lyg ir tradicija. Mokiniai noriai dalyvauja renginiuose ir akcijose. Pasiūlyta kartą į mėnesį aptarti ne tik gerus darbus, bet ir išsakyti susirūpinimą negerovėmis, kurių, deja, vis nepavyksta išvengti. Gerai pavyko organizuoti kultūrinę, meninę, pažintinę, kūrybinę, sportinę bei socialinę veiklą. Parinktos įdomios veiklos skatino įsijungti į užsiėmimus didesnę dalį mokinių. Mokykloje vyko dalykinės olimpiados. Geriausi mokiniai buvo siunčiami į rajoninius etapus. Rajone pradėjus organizuoti olimpiadas žemesnių klasių mokiniams, mūsų mokiniai dalyvavo net 9 dalykų rajono etapuose, pasiekė neblogų rezultatų: savo amžiaus grupėje I vietas užėmė matematikos ir geografijos, II vietas – matematikos ir biologijos, III vietą – geografijos, IV – matematikos ir chemijos olimpiadose. Keturi vaikai pateko į rajono geriausiųjų dešimtukus matematikos „Kengūros“ olimpiadoje. Poilsio zona vyresniesiems mokiniams dar nebuvo įrengta. Turime vilčių, kad pavyks šį sumanymą įgyvendinti kitais mokslo metais, nes mokykla dalyvavo „Kūrybinių partnerysčių“ skelbtoje atrankoje ir buvo pakviesta dalyvauti „Tyrinėjančių mokyklų“ projekto veikloje. Šis projektas skirtas 7-8 kl. mokiniams, kuriems vadovaus specialiai paruoštas žmogus. Galime pasidžiaugti, kad atsigavo Mokinių taryba, vadovaujama mokytojos V. Kuzmaitės. Mokiniai inicijavo ir surengė keletą renginių, bandė spręsti mokiniams svarbias problemas. Kartais pritrūkdavo atsakomybės ar aktyvumo, tačiau smagu, jog veikla vyksta ir bus tęsiama kitąmet. Atsinaujinusi Mokyklos taryba, deja, mokyklos gyvenimui jokios įtakos neturėjo, neparodė iniciatyvos rengiant projektus ar renginius. Mokyklos renginiuose dažniau galima pamatyti mokinių tėvelių. Tiesa, aktyvesni buvo pradinukų tėvai. Kuo glaudesnis bus bendradarbiavimas, tuo geriau suprasime vieni kitų norus ir lūkesčius. Planuodami renginius sugalvokime, kaip ir kuo gali prisidėti tėveliai. Jeigu nekviesime, jie tikrai patys nesisiūlys, nes jausis nereikalingi. Geru pavyzdžiu galėtų būti pirmokų tėveliai, kuriuos mokytoja A. Povilauskienė labai puikiai įtraukė į visas klasės gyvenimo sritis. Po truputį darosi aktyvesnis bendradarbiavimas tarp klasių. Gražų renginį – muzikinę viktoriną - 5-7 kl. mokiniams pavyko organizuoti mokytojai A. Bedalienei. SMS žinučių konkursą surengė 7-8 kl. mokiniai, vyko krepšinio varžybos, kur varžėsi 7 ir 10 kl. mokiniai.


Atsižvelgiant į Mokyklos veiklos įsivertinimo grupės pateiktas rekomendacijas šiemet buvo daug dirbama patyčių prevencijos ir mokinių saugumo klausimu. Sukurta Patyčių mažinimo grupė, kuri inicijavo patyčių mažinimo strategijos sukūrimą, svarstė ir stengėsi padėti mokiniams, kurie linkę tyčiotis ar tapo patyčių aukomis. Surengta konferencija tėvams, paskaitą skaitė psichologė Ž. Skupaitė. Labai gaila, tačiau iniciatoriams nepavyko išjudinti visos mokyklos bendruomenės. Reikia daugiau kalbėtis su mokiniais ir jų tėveliais. Dažnai vaikai parėję į namus pasako tik tai, kas jiems naudinga, o nutyli, kas svarbiausia. Reikia ne priekaištauti vieni kitiems, o ieškoti bendro sprendimo. Tik visiškai visų bendruomenės narių veikla ir nusiteikimas gali duoti norimų rezultatų, todėl šioje srityje darbo yra pakankamai. Dar per mažai dėmesio skiriama budėjimui pertraukų metu, ypač besibaigiant pamokoms. Reikėtų pagalvoti apie mokinių užimtumą ilgųjų pertraukų metu, geriau išnaudoti bibliotekos ir skaityklos patalpas. Kitam uždaviniu – efektyviai organizuoti pamoką, kaip pagrindinę ugdymo priemonę, atkreipiant dėmesį į mokinių vertinimą ir įsivertinimą – numatytas priemones pavyko įgyvendinti. Į mokyklą pavyko pasikviesti lektorę, kuri supažindino mokytojus su vertinimo ir įsivertinimo pamokoje galimybėmis ir aktualijomis. Šiuo klausimu diskutavo visos mokyklos metodinės grupės bei Mokytojų taryba. Buvo atnaujinta ir po ilgų diskusijų patvirtinta mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka. Nuo kovo mėnesio mokykloje pradėtas naudoti elektroninis dienynas. Mokytojai iki mokslo metų pabaigos mokėsi juo naudotis, susipažino su galimybėmis ir privalumais. Elektroninio dienyno dėka informacija mokiniams ir jų tėvams bus greičiau ir efektyviau perteikiama, komentarai prie įvertinimo leis objektyviau vertinti savo gebėjimus ir pastangas. Galimybė pasitikrinti, kurioje vietoje pagal pažangumą esi klasės mokinių tarpe, daugumai mokinių bus motyvas pasistengti. Mūsų mokyklos mokytojų komanda įsijungė į Pabiržės pagrindinės mokyklos kuriamą Besimokančių mokyklų tinklą. Komandos nariams seminaruose perteikiamos žinios, kurias jie pritaikys savo darbe, perduos kolegoms įvairių užsiėmimų metu. Smagu, kad mokytojai stengiasi kelti savo kvalifikaciją. Praėjusiais metai auklėtojos metodininkės kvalifikacija suteikta priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogei A. Pliekaitienei. Norėtųsi, kad mokytojai savo gerąją patirtį skleistų vesdami atviras pamokas, aptardami metodinių grupių susirinkimuose, darydami pranešimus rajoninėse ar net respublikinėse konferencijose. Mažėjantis mokinių skaičius sudaro vis didesnę konkurenciją tarp mokytojų. Paprastai mokytojo darbas neapsiriboja tik gerai pravesta pamoka, jis turi būti iniciatyvus ir aktyvus mokyklos bendruomenės narys, domėtis naujovėmis ir jas taikyti savo darbe, gerai sutarti su mokinais, būti reiklus ir objektyvus. Nepakankamai efektyviai buvo teikiama pagalba specialiųjų poreikių bei mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Per vėlai pastebima, kad prasti pažangumo rezultatai, nesuteikiama pagalba mokiniui, o pasekmė – neigiami įvertinimai pusmetyje. Reikalingas glaudesnis dalykų mokytojų bei klasės auklėtojų bendradarbiavimas, kad laiku būtų pastebėtas toks mokinys. Kartais reikalinga ir tėvų pagalba. 2011 - 2012 m.m. remiantis atlikto plačiojo audito rezultatais ir mokyklos bendruomenės pritarimu giluminiam auditui tirti buvo pasirinkti trys rodikliai: 1.1.6. Klasių mikroklimatas; 3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė; 4.2.1. Pagalba mokantis.

Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė pateikė rekomendacijas į kurias būtina atsižvelgti ateinančiais mokslo metais: sugriežtinti mokinių taisyklių laikymosi tvarką, kelti bendravimo kultūrą, glaudžiau bendradarbiauti su mokinių tėvais dėl ugdymo problemų sprendimo; tobulinti bendruomeniškumo jausmą (atmosferą tarp klasės mokinių), skatinti abipusę pagarbą tarp mokinių, siekti abipusio pasitikėjimo bendraujant su mokinių tėvais, reguliarios informacijos apie mokykloje dirbančius pagalbos specialistus.


Mokyklos pasiekimai:

                               

1. Olimpiadų, konkursų, varžybų ir kt. veiklų rezultatai: Rajono mažojo futbolo turnyras 5X5 – III vieta rajone; Rajono kaimo vietovių mokyklų mokinių 2001m. gimimo ir jaunesnių kvadrato varžybos – II vieta rajone; Rajono kaimo vietovių mokyklų berniukų ( gim. 1999-2000m) kvadrato varžybos – III vieta rajone; Rajono kaimo vietovių mokyklų mergaičių ( gim. 1999-2000m) kvadrato varžybos – I vieta rajone; Respublikinis moksleivių konkursas „Eilėmis prieš chemiją žemės ūkyje“ – patekome į pusfinalį; Kauno „Naujametinis bėgimas“ LBM asociacija – II ir III vieta amžiaus grupėse; Zoninės kaimo vietovių mokyklų mergaičių ( gim. 1999-2000m) kvadrato varžybos – II vieta zonoje; Rajono mergaičių futbolo varžybos – III vieta rajone; Rajono berniukų futbolo varžybos – I vieta rajone;\ Rajono mokinių „Dainų dainelės“ konkursas – pateko į zoninę atranką; Rajono mokinių iki 15 metų amžiaus Epistolinio rašinio konkursas – III vieta rajone; 45-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada II etapas – II vieta amžiaus grupėje; LMOF kaimo vietovių mokyklų berniukų gim. 1988m. ir jaunesnių zoninės futbolo varžybos 5X5 – II vieta zonoje; Rajono Meninio skaitymo konkursas – III vieta rajone amžiaus grupėje; LMOF kaimo vietovių mokyklų berniukų 9gim. 1988m. ir jaunesnių tarpzoninės futbolo varžybos 5X5 – III vieta tarp zonų; Lietuvos mokinių 61-oji matematikos olimpiada – I ir II vieta amžiaus grupėse; 4-5 kl. mokinių matematikos olimpiados rajono etapas – II vieta amžiaus grupėje; Lietuvos mokinių geografijos olimpiada rajone – I ir III vieta rajone amžiaus grupėse; „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ tarp kaimo mokyklų 4 ir žemesnių kl. mokinių – II vieta rajone; Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA 2012“ – keturi mokiniai pakliuvo į rajono geriausiųjų dešimtuką pagal amžiaus grupes; „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ tarp kaimo mokyklų 5-6 kl. mokinių – III vieta rajone; Rajono kaimo vietovių mokyklų 3X3 krepšinio varžybos – II vieta rajone; Rajono kaimo mokyklų pradinių klasių mokinių sveikatingumo diena Pabiržėje – I vieta rajone; Rajoninis pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Mano sveikata – mano rankose“ – I ir II vieta amžiaus grupėse; Rajoninis pradinių klasių mokinių rašinių konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ – I vieta rajone amžiaus grupėje; Rajono kaimo mokyklų kvadrato varžybos „Antrokai žaidžia kvadratą“ „Biržų Miško“ taurei laimėti – II vieta rajone; Rajoninė gamtamokslinė pradinukų diena Pabiržės pagrindinėje mokykloje; viktorina „Mes ir gamta“ – I vieta rajone; Rajoninis pradinių kl. mokinių piešinių konkursas „Medžiai – mano draugai“ – III vieta amžiaus grupėje; Rajoninis pradinių klasių mokinių rašinių konkursas „Medžiai – mano draugai“ – III vieta amžiaus grupėje; Rajono mokyklų mokinių šaškių varžybos – I vieta rajone; Biržų r. Kratiškių pagrindinė mokykla „Mažųjų talentų“ konkursas – artistiškiausio kolektyvo nominacija; Pradinių klasių lengvosios atletikos varžybos Pačeriaukštėje – dvi I ir II vieta atskirose rungtyse;


2. Projektų vykdymas/dalyvavimas: Mokykla jau kelinti metai vykdo ankstyvosios prevencijos programą priešmokyklinės grupės vaikams „Zipio draugai“ ; Vykdėme sveikatos stiprinimo projektą „Judėjimas – sveikatos šaltinis“. Dalyvavome:  PU grupės vaikai ir 1-10 kl. mokiniai dalyvavo masinėje mankštoje ir piešinių konkurse „Augsiu aktyvus ir sveikas“;  Pradinukai įsijungė į Konstitucijos dienai skirtą akciją „Nupiešk valstybės simbolius“;  Dalyvavome pilietinė iniciatyvoje „Tolerancijos laivas“ .  VšĮ „Vaikų linija“ inicijuotame projekte „Savaitė be patyčių“;  Všį. „Drąsinkime ateitį“ ekologinė akcija „EKO drąsa“ – viena iš aktyviausiai dalyvavusių mokyklų respublikoje (iš 400 mokyklų).

II. SSGG ANALIZĖ Stipriosios mokyklos pusės:  gera mokyklos materialinė bazė;  mokykla dalyvauja įvairiuose konkursuose, sportinėse varžybose;  mokyklos aplinka estetiška, jauki; aplinką kuria ir ja rūpinasi mokyklos bendruomenė;  mokykla yra atvira visuomenei: apie mokyklos veiklą informuojama rajoninėje spaudoje, mokyklos interneto svetainėje;  aukšta mokytojų kvalifikacija;  didėja mokytojų kompetencija dirbti panaudojant IKT;  gerai organizuotas mokinių pavėžėjimas.

Silpnosios mokyklos pusės:  vyresniųjų klasių mokinių (9-10kl.) nepakankama ugdymosi kokybė (motyvuoti mokiniai renkasi gimnazijos klasę);  dalies mokinių atsakomybės už savo veiksmus bei mokymosi motyvacijos stoka;  trūksta įvairovės neformaliojo ugdymo pasiūloje;

Galimybės:  kurti saugesnę mokymosi aplinką;  gerinti psichologinę atmosferą (mokinių ir mokytojų skatinimas, tarpusavio pagalba ir bendradarbiavimas);  plėsti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;  tikslingai planuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą;  efektyvinti specialiosios pagalbos teikimą;  skatinti mokyklos savivaldos veiklą. Grėsmės:  konkurencinė kitų rajono mokyklų aplinka;  mažėjantis mokinių skaičius;  mokinių ugdymosi rezultatų smukimas dėl žemos mokymosi motyvacijos, nepakankamo tėvų gebėjimo įtakoti savo vaikus;  9-10 kl. mokinių ugdymosi rezultatų smukimas dėl gabiųjų mokinių išvykimo į kitas mokyklas (vidurines).


III. MOKYKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI Išanalizavus mokyklos Veiklos programos 2011/2012m.m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei atlikus mokyklos veiklos įsivertinimą, Mokytojų tarybos posėdyje (2012-06-06, protokolo Nr. MP2-4) buvo pritarta veiklos plano 2012/2013 m.m. pasiūlytam tikslui ir keliamiems uždaviniams. Tikslas: tobulinti bendruomenės narių tarpusavio santykius, orientuotus į sutelktumą, sutarimą, pamokos efektyvinimą, nusiteikimą mokyklos rezultatams gerinti. Uždaviniai

Priemonės

Įgyvendinimo forma

Atsakingi

Data

1.Formuoti pagarba, mandagumu, geranoriškumu, pasitikėjimu pagrįstus santykius, skatinančius mokymosi motyvaciją.

Visų bendruomenės narių įtraukimas į aplinkos, skatinančios geranoriškus tarpusavio santykius, gerinančios mokymosi motyvaciją, kūrimas.

Įsijungti į „Kūrybinių partnerysčių“ projekto veiklą

Mokyklos administracija, projekto koordinatorius

Per mokslo metus

Kartą į mėnesį skatinti iniciatyvius mokinius ir mokytojus.

Administracija, klasių auklėtojai;

Per mokslo metus

Bendradarbiavimo tarp klasių bendruomenių stiprinimas.

Renginių klasių grupėms iniciavimas ir organizavimas, veiklos formų įvairinimas.

Mokinių taryba, Klasių auklėtojų metodinė grupė;

Per mokslo metus

Tėvų įtraukimas į klasės veiklą.

Klasių auklėtojai

Per mokslo metus

Mokinių elgesio taisyklių papildymas; atsakomybės už jų laikymąsi didinimas

Mokyklos gerovės komisija, Klasių auklėtojų metodinė grupė, Mokinių taryba, Mokyklos taryba

Per mokslo metus

Mokinių ir mokytojų budėjimo pertraukų ir renginių metu

Administracija, Mokinių taryba;

Per mokslo metus

Mokinių saugumo mokykloje užtikrinimas


organizavimas;

Kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sporto, socialinės veiklos orientavimas į bendradarbiavimo, pagrįsto pagarba, mandagumu, geranoriškumu, santykių gerinimą.

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais stiprinimas.

Prevenciniai renginiai ir akcijos;

Mokyklos gerovės komisija, Mokinių taryba

Per mokslo metus

Penktokų bei naujai atvykusių mokinių adaptacijos priežiūra;

Administracija

Per mokslo metus

Integruotų veiklų organizavimas.

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai;

Pagal planą

Renginių, akcijų, skirtų žymioms datoms paminėti, organizavimas.

Dalykų mokytojai; Mokyklos taryba

Per mokslo metus

Varžybų, viktorinų, konkursų, olimpiadų organizavimas.

Dalykų mokytojai, administracija;

Per mokslo metus

Tėvų įtraukimas į kultūrinę – sportinę veiklą.

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai;

Per mokslo metus

Socialinės veiklos integravimas į kultūrinę – pažintinę veiklą.

Klasių auklėtojai;

Per mokslo metus

Atvirų durų savaitės tėvams organizavimas;

Administracija, klasių auklėtojai,

II pusmetis

Individualių trišalių (mokinys- tėvasmokytojas/klasės auklėtojas)

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai;

Esant reikalui, ne rečiau kaip kartą per pusmetį


konsultacijų organizavimas.

2. Efektyviai organizuoti ugdymo(si) procesą, siejant jį su artimiausia aplinka ir gyvenimo aktualijomis, panaudojant aktyvumą skatinančius metodus.

Efektyvaus darbo pamokoje organizavimas.

Aktyvumą pamokoje skatinančių metodų paieška ir naudojimas įvairių dalykų pamokose

Domėtis kitų mokyklų patirtimi, kaip ugdymo procesui panaudojama artimiausia aplinka

Tėvų švietimo organizavimas.

Administracija, Mokyklos Taryba

Kartą į pusmetį

Dalyvavimas BMT2 organizuojamuose mokymuose

Administracija, BMT2 komanda

Per mokslo metus

Pamokos planavimo ir uždavinių numatymo pamokoje aptarimas metodinėse grupėse

BMT2 komanda, dalykų mokytojai, pradinių kl. mokytojai

Rugsėjo mėn.

Seminaro apie mokinių aktyvumą pamokoje skatinančius metodus organizavimas mokykloje;

Administracija, BMT2 komanda

Gruodžio mėn.

Metodinėse grupėse aptarti mokinių aktyvumą pamokoje skatinančius metodus, pasidalinti gerąja patirtimi

Metodinių grupių vadovai, dalykų mokytojai

I pusmetis

Rašant teminius dalykų planus numatyti, kaip bus naudojama medžiaga susijusi su artimiausia aplinka

Dalykų mokytojai

Rugsėjo mėn.

Metodinėse grupėse aptarti ugdymo medžiagos siejimo su

Metodinių grupių vadovai, dalykų mokytojai

I pusmetis


artimiausia aplinka ir gyvenimo aktualijomis galimybes.

Mokyklos specialistų įtraukimas į pagalbą mokiniams, dalykų mokytojams, tėvams.

Mokytojų tarybos posėdis „Aktyvumą pamokoje skatinančių metodų bei medžiagos, susietos su artimiausia aplinka ir gyvenimo aktualijomis, naudojimo įtaka mokinių motyvacijai“

Mokyklos administracija, metodinių grupių vadovai.

Vasario mėn.

Efektyvaus pagalbos teikimo organizavimas mokymosi sunkumų turintiems mokiniams;

Mokyklos vaiko gerovės komisija

Nuolat

Konsultacijų teikimas mokiniams, mokytojams ir tėvams;

Spec. pedagogas, logopedas, dalykų mokytojai

Nuolat

IV. PROGRAMOS REZULTATAI 1. Darnūs mokyklos bendruomenės tarpusavio ryšiai. 2. Efektyviai organizuojamos pamokos, kuriose aukšta mokymosi motyvacija, nes panaudojama mokinimas aktuali medžiaga ir aktyvumą pamokoje skatinantys metodai. 3. Mokiniai aktyvūs, savimi pasitikintys, gebantys savo įgytus gebėjimus pritaikyti praktinėje veikloje. Plano rezultatai bus vertinami panaudojant mokyklų veiklos įsivertinimo metodiką. Pritarta 2012-08-31 Mokyklos tarybos posėdyje Nr.MP2-5.


2012

VEIKLOS PLANAS  

MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you