Page 1

PATVIRTINTA Direktoriaus 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.V-108

BIRŽŲ RAJONO PAPILIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS PLANAS 2008-2012 METAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Papilio pagrindinės mokyklos 2008-2012 metų švietimo strateginio plano paskirtis –numatyti siekius Papilio pagrindinės mokyklos vizijai įgyvendinti, pasitelkiant į pagalbą visą mokyklos bendruomenę, atsižvelgiant į mokinių individualius poreikius. 2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. IX-1630, Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1700, Švietimo ir mokslo ministerijos 2007-2009 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu 2007 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. ISAK-253, Biržų rajono savivaldybės 2008-20012 metų švietimo strategijos planu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimu Nr.T-13, mokyklos vidaus audito išvadomis.

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ


3. 2005-2007 metais Papilio pagrindinė mokykla išgyveno mokyklų tinklo optimizavimo etapą, kuris mokyklai turėjo ir teigiamų ir neigiamų pasekmių. Mokykla dalyvavo nacionalinėje Mokyklų tobulinimo programoje: renovuotos mokyklos patalpos dabar šiltos ir jaukios, mokyklos materialinė bazė papildyta naujomis moderniomis mokymo(si) priemonėmis, mokytojai mokėsi dirbti naujomis priemonėmis, diegti naujus mokymo metodus. Sumažėjus mokinių skaičiui uždarytas mokyklai priklausęs Kupreliškio skyrius, teikęs pradinį ugdymą Kupreliškio ir aplinkinių kaimų mokiniams. Kupreliškio mokiniai mokosi Papilio mokykloje, į kurią važinėja mokykliniu autobusu. Vieno mokyklinio autobuso mokyklai nebeužtenka, jis negali vienu metu vežti tokio kiekio mokinių, tad mokykla tikisi gauti dar vieną autobusą mokinių pavežėjimui. Keitėsi mokyklos vadovai: nuo 2005 m. spalio mėn. mokyklai vadovauja naujas direktorius, nuo 2006 m. rugsėjo keitėsi direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Direktorius turi nemažą vadybinio darbo patirtį, III vadybos kategoriją. Abu vadovai įgijo informacinių technologijų naudojimo kompetenciją, direktoriaus pavaduotoja ugdymui tobulino užsienio kalbos ( anglų) įgūdžius, kėlė kvalifikaciją „Mokyklos vadybos pagrindų“ kursuose. Visi mokytojai pastaraisiais metais kėlė kvalifikaciją, 8 mokytojai įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Mokykla aktyviai dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose projektuose ir programose: „Drąsinkime ateitį“, tautinio ir pilietinio ugdymo programoje, vaikų socializacijos (vasaros poilsio bei socializacijos per mokslo metus) programoje, sveikatingumo ugdymo bei kvaišalų vartojimo prevencijos programoje, bendradarbiauja su Biržų r. policijos komisariatu įgyvendindama prevencinę programą „Keturi žingsniai saugesnės visuomenės link“. Vaikų edukacinė vasaros stovykla „Radvilų pėdsakais“ apdovanota Lietuvos archeologijos draugijos bei Kultūros paveldo departamento padėkos raštais, mokyklos kultūrinė veikla įvertinta ŠMM padėkos raštu bei „Kultūros mokyklos“ žymeniu. Viena pirmųjų rajone mokykla įsivertinimui ėmė naudoti vidaus audito metodiką, vidaus audito išvadomis remiasi kurdama mokyklos strategiją, rašydama metines mokyklos veiklos programas. Visi vaikai iki 16 metų mokosi pagal privalomojo ugdymo programą. Sudarytos sąlygos priešmokyklinio amžiaus vaikams pasiruošti mokyklai: mokykloje yra priešmokyklinio ugdymo grupė, kurioje su vaikais dirba vyresniosios auklėtojos kvalifikaciją įgijusi pedagogė, kūrybingai savo darbą dirbanti priešmokyklinio ugdymo specialistė. Specialiųjų poreikių mokiniams sudarytos sąlygos integruotai mokytis bendrojo lavinimo klasėse papildomai teikiant specialiąją, logopedo, socialinio pedagogo pagalbą. Mokykloje yra beveik visi reikalingi specialistai: specialusis pedagogas,


logopedas, socialinis pedagogas, nėra tik psichologo, psichologinė pagalba, jei ji reikalinga, teikiama ne mokykloje. Didelių emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems mokiniams sudarytos sąlygos būti ugdomiems namuose. Didesnis dėmesys skiriamas profesiniam informavimui: mokykloje kuriamas profesinio informavimo taškas, rengiami specialistai, mokykla bendradarbiauja su darbo birža, profesijai rengiančiomis mokyklomis, Biržų „Saulės“ gimnazija. Mokykla prisijungusi prie interneto, įrenginėjama plačiajuosčio interneto linija, suteiksianti galimybes informaciją internetu gauti labai greitai. Mokykloje atnaujintas informacinių technologijų kabinetas, papildyta kompiuterių bazė, kompiuterine įranga aprūpinta mokyklos administracija, suteikta galimybė kompiuteriais mokykloje naudotis mokytojams ( mokytojų kambarys, skaitykla). Mokykla ieško galimybių, kaip sudaryti sąlygas mokiniams naudotis kompiuteriais ne pamokų laiku. Mokykloje sudarytos sąlygos ne tik kompiuterinio, bet ir ekonominio raštingumo mokymui, ankstyvajam užsienio kalbų mokymui. Mokykloje pakankamai gera moderni mokymo bazė, sukurta motyvuojanti ugdymo aplinka, kas buvo numatyta vienu iš strateginių uždavinių 2005/2008 m. strateginiame plane. Tačiau ir toliau aktualus lieka dėmesys vertybinių nuostatų formavimui, atsakomybės ugdymui. Nemažai pastangų buvo skiriama mokinių poreikių tyrimui, mokymui vertinti savo gebėjimus, galimybes, pagalbai planuojant ateitį, tačiau šioje srityje dal liko spragų, mokiniai dar renkasi kitas mokyklas ne galvodami apie savo galimybes ir poreikius, o tiesiog norėdami pakeisti aplinką, ar ieškoti nuotykių, greičiau ištrūkti iš tėvų kontrolės. Kada mokyklą palieka nemaža dalis motyvuočiausių vyresniųjų klasių mokinių, 9-10 klasių mokiniai nebepadeda kelti mokyklos kultūros lygmens, mažieji neturi pozityvaus vyresniųjų pavyzdžio, tad asmenybės ugdymas mokykloje tampa sudėtingu uždaviniu, netinkamas mokinių elgesys, grubumas kelia vis daugiau rūpesčių. Neramina ir tai, kad į mokyklą nebeateina jauni specialistai, neauga mokytojų pamaina, darosi sunku surasti net vaduojantį mokytoją kuriam pedagogui susirgus. 4. Strateginės išvados: 4.1 konkurencinė mokyklos aplinka (Rokiškio r. Pandėlio gimnazija, Biržų „Saulės“ gimnazija) skatina ugdyti mokinių savęs pažinimą, nuolatinį poreikių tyrimą, tėvų pedagoginį švietimą, kurti mokyklos įvaizdį, informavimo apie mokyklos veiklą ir jos kultūrą sistemą; 4.2 galimas mokytojų trūkumas skatina daugiau dėmesio skirti personalo vadybai, darbo sąlygų mokytojui gerinimui; pagalbos ir skatinimo sistemos kūrimui;


4.3 atviras bendravimas ir bendradarbiavimas – viena iš būtinų sąlygų ne tik geriau pažinti mokinį, bet ir teikti jam reikalingą pagalbą, padėti formuoti jo ateities viziją; 4.4 moderni materialinė bazė, graži ir šilta mokykla, tik viena, bet ne pagrindinė sąlyga pilietiškai, atsakingai asmenybei ugdyti, ne mažiau svarbus palankus emocinis klimatas, mokytojų psichologinis pasirengimas, dalykinė kompetencija.

III. VIZIJA

5. Mokykla - demokratiniu valdymu ir geranorišku bendradarbiavimu pagrįsta ugdymo įstaiga, kurioje kiekvienas bendruomenės narys gerbiamas, pripažįstamas kaip vertybė, saugus; kurioje kūrybiškai formuojamas ateities žmogus, gebantis gyventi modernių technologijų amžiuje ir neprarandantis ryšio su savo krašto etninėmis vertybėmis.

IV. MISIJA

6.Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, orientuotą į mokymąsi visą gyvenimą; garantuoti visiems besimokantiems lygias mokymosi galimybes ir prieinamumą.

V. STRATEGINIAI SIEKIAI


7. Gerinti mokyklos etosą, plėsti mokyklos ryšius: 7.1 ugdyti bendruomenės santykius, pagrįstus pagarba ir pasitikėjimu, kurti mokykloje palankų emocinį klimatą; 7.2 gerinti mikroklimatą klasėse; 7.3 formuoti mokyklos įvaizdį bendradarbiaujant su žiniasklaida, rengiant informacines priemones apie mokyklą. 8. Tobulinti pamokos organizavimą, mokymo ir mokymosi kokybę: 8.1 daugiau dėmesio skirti pamokos struktūros tobulinimui, klasės valdymo metodikai; 8.2 tinkamai ir laiku nustatyti kiekvieno mokinio mokymosi poreikius, išmokimo stebėjimą panaudoti tolesniam mokinių ugdymui; 8.3 nuolat ieškoti tinkamiausių mokymo(si) strategijų, būdų, metodų, užduočių pamokoje; derinti pamokinę, popamokinę ir projektinę veiklą; 8.4 tinkamai panaudoti turimas modernias mokymo priemones ugdymo procese, analizuoti ir vertinti jų veiksmingumą, kelti mokytojų kompiuterinį raštingumą. 8.5 sieti ugdymo turinį su pilietinėmis nuostatomis, aktyvia mokinių savivalda, socialine veikla, ypatingą dėmesį skirti mokinio pilietiniam, kultūriniam ir tautiniam tapatumui ugdyti. 9. Gerinti pagalbos mokiniui kokybę, didesnį dėmesį skiriant specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimui, pagalbai planuojant karjerą: 9.1 ugdymo procese formuoti mokinių asmenybę ir socialinę raidą: kelti savigarbos, saugumo, pasitikėjimo savimi, savarankiškumo ir gebėjimo gyventi su kitais lygį; 9.2 didesnį dėmesį skirti specialiųjų poreikių mokinių ir gabių mokinių ugdymui; 9.3 teikti mokiniams reikalingą pagalba renkantis mokymosi kryptį, mokyklą;


10.Tobulinti vadovavimo stilių, personalo valdymo politiką: 10.1 mokyklos valdymą grįsti demokratijos principais; 10.2 daugiau dėmesio skirti personalo skatinimui, pradedančiųjų dirbti globai, gerosios patirties panaudojimui.

VI. PAGRINDINIAI SIEKINIAI

11. Iki 2012 metų pasiekiama, kad: 11.1. mokiniai baigdami 8-ąją klasę žinotų savo ateities siekius, neplanuojantys mokytis aukštosiose mokyklose pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo siektų mūsų mokykloje; 12.2. būtų sudarytos visiems privalomojo mokytis amžiaus iki 16 metų vaikams lygios mokymosi galimybės; 11.3. ne mažiau kaip 95 proc. vaikų įgytų pagrindinį išsilavinimą ir siektų tolesnio išsilavinimo pagal savo galimybes – vidurinio ar profesinio; 11.4. būtų laiku nustatomi mokinių specialieji poreikiai, tinkamai informuojami šių mokinių tėvai jų vaikų ugdymo klausimais; ir vaikams, ir tėvams teikiama reikalinga pagalba; 11.5. gabiesiems mokiniams būtų sudarytos galimybės ugdyti jų poreikius, šie mokiniai būtų nuolat skatinami dalyvauti organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, iniciatyviausiems – sudaryta galimybė dalyvauti mokyklos savivaldoje; 11.6. būtų tinkamai vertinami ne tik pasiekimai, bet ir kiekvieno mokinio pažanga, kuri padėtų įvertinti ir mokyklos pažangos kilimo lygį. 11.7. penkiolikmečių mokinių, nepasiekiančių minimalaus skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų raštingumo lygmens, procentinė dalis sumažėtų perpus.


11.8. priešmokyklinis ugdymas būtų teikiamas visiems apylinkių vaikams, kuriems kalendoriniais metais sueina 6.

VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR ATSAKOMYBĖ

12. Šio plano įgyvendinimo priemonės ir rezultatai kasmet, įvertinus mokyklos veiklą vidaus audito pagalba, numatomi mokyklos veiklos metinėse programose, kurioms pritaria Mokyklos taryba, mokyklos steigėjas ir įsakymu tvirtina mokyklos direktorius. 13. Dalyvaujama ŠMM, rajono savivaldybės bei kitų institucijų remiamose programose ir projektuose, kurių pagalba siekiama mokyklos strategijos įgyvendinimo efektyvumo, pritraukiami papildomi finansiniai ištekliai. 15. Už strateginio plano įgyvendinimą atsakingas mokyklos direktorius.

______________________

III. MOKYKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI

III. MOKYKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS ĮGYVENDINTI


Išanalizavus mokyklos Veiklos programos 2008/2009m.m. tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei atlikus mokyklos veiklos įsivertinimą, Mokytojų tarybos posėdyje (2009-06-18, protokolo Nr. MP2-5) buvo pritarta veiklos programos 2009/2010 m.m. pasiūlytam tikslui ir keliamiems uždaviniams.

Tikslas: tobulinti bendruomenės narių tarpusavio santykius, orientuotus į sutelktumą, sutarimą, pamokos efektyvinimą, nusiteikimą mokyklos rezultatams gerinti.

Uždaviniai 1.Formuoti pagarba, mandagumu, geranoriškumu, pasitikėjimu pagrįstus santykius, skatinančius mokymosi motyvaciją.

Priemonės Visų bendruomenės narių įtraukimas į aplinkos, skatinančios geranoriškus tarpusavio santykius, gerinančios mokymosi motyvaciją, kūrimas.

Įgyvendinimo forma Vyresniųjų moksleivių pagalbos mažesniesiems organizavimas.

Atsakingi Mokinių taryba, klasių auklėtojai;

Data Per mokslo metus

Pedagoginė priežiūra Bendruomenės narių tarpusavio santykių pokyčių analizė (kovo mėn. metodinės tarybos posėdis).

Poilsio zonos vyresniesiems mokiniams įrengimas.

Teminių dienų, savaičių organizavimas.

Mokyklos taryba, administracija;

Mokslo metų eigoje

Mokinių taryba;

Per mokslo metus


Iniciatyvių mokinių ir mokytojų skatinimo sistemos kūrimas.

Mokyklos savivaldos (Mokyklos taryba, mokinių taryba) veiklos stiprinimas.

Metodinė grupė, mokinių taryba, Mokytojų taryba;

I pusmetis

Veiklos planavimas, naujų veiklos formų įtraukimas; Mokyklos taryba, mokinių taryba; Rugsėjo mėn.

Pasitarimų organizavimas.

Mokyklos savivaldos aptarimas (spalio ir balandžio mėn. administracinis posėdis).

Administracija Soc. partnerių paieška, įtraukimas į bendrus projektus.

Klasių veiklos įvairinimas.

Esant reikalui Mokyklos taryba, mokinių taryba, administracija;

Bendradarbiavimo tarp klasių stiprinimas.

Per mokslo metus

Klasių auklėtojai; Per mokslo metus

Veiklos formų įvairinimas. Klasių auklėtojų metodinė grupė; Tėvų įtraukimas į klasės veiklą.

Rugsėjo mėn.

Klasių auklėtojai; Per mokslo

Klasių auklėtojų veiklos formų įvairovės, bendradarbiavimo su tėvais popamokinėje veikloje analizė (gruodžio mėn. administracinis posėdis).


metus Kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sporto, socialinės veiklos orientavimas į mokyklos uždavinių įgyvendinimą.

Integruotų dienų organizavimas.

Renginių, akcijų, skirtų žymioms datoms paminėti, organizavimas.

Dalykų mokytojai;

Pagal planą

Dalykų mokytojai, administracija;

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai;

Per mokslo metus

Klasių auklėtojai;

Per mokslo metus

Varžybų, viktorinų, konkursų, olimpiadų organizavimas.

Tėvų įtraukimas į kultūrinę – sportinę veiklą.

Socialinės veiklos integravimas į kultūrinę – pažintinę veiklą. Pagal planą Klasių auklėtojai, administracija;

Neformaliojo ugdymo įtaka mokinių mokymosi motyvacijai (gegužės mėn. mokytojų tarybos posėdis).


Uždaviniai 2. Efektyviai organizuoti pamoką, kaip pagrindinę ugdymo priemonę, užtikrinant darbo diferencijavimą ir individualizavimą.

Priemonės Efektyvaus darbo pamokoje organizavimas.

Įgyvendinimo forma Seminarų (kursų) apie darbo pamokoje diferencijavimą ir individualizavimą lankymas;

Gerosios patirties sklaida dalykų mokytojų ir pradinių klasių mokytojų metodinėse grupėse;

Mokytojų tarybos posėdis

Atsakingi Metodinė taryba, administracija

Data Per mokslo metus

Metodinių grupių pirmininkai

Per mokslo metus

Pedagoginė priežiūra


„Efektyvus pamokos organizavimas užtikrinant darbo diferencijavimą ir individualizavimą“;

Mokytojų taryba, administracija

Sausio mėn. Darbo pamokoje diferencijavimas ir individualizavimas (sausio mėn. mokytojų tarybos posėdis).

Efektyvaus pagalbos teikimo organizavimas;

Mokyklos specialistų įtraukimas į pagalbą mokiniams, dalykų mokytojams, tėvams.

Spec. ugdymo komisija Konsultacijų teikimas mokiniams, mokytojams ir tėvams;

Per mokslo metus

Spec. ugdymo komisija, spec. Per mokslo pedagogas, logopedas metus Atvirų durų dienų, savaičių organizavimas mokykloje;

Administracija

Specialiosios pagalbos teikimo galimybės (lapkričio mėn. administracinis posėdis).


Pagal planą

IV. PROGRAMOS REZULTATAI

1. Darnūs mokyklos bendruomenės tarpusavio ryšiai. 2. Efektyviai organizuojamos pamokos, kuriose užtikrinamas darbo diferencijavimas ir individualizavimas, atsižvelgiant į vaikų poreikius. 3. Mokiniai aktyvūs, savimi pasitikintys, gebantys savo įgytus gebėjimus pritaikyti praktinėje veikloje. Programos rezultatai bus vertinami panaudojant mokyklų darbo įsivertinimo metodiką.

Strateginis planas  

Mokyklos strateginis planas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you