Page 1

www.bebinizbor.com

BROJ 39 • ZIMA 2015.

besplatan časopis

PORODICA

Postporođajna tuga i depresija

SAVET PEDIJATRA

Kašalj je često bezazlen, ali... TRUDNOĆA

ISSN 1820-7170

Facebook.com/BebinIzbor

Mitovi o trudnoći - laž i istina POROĐAJ

Sve o epiduralnoj anesteziji

KUPUJTE IZ FOTELJE www.pokloncic.rs


4.

Nasleđivanje krvne grupe

6.

Razvoj deteta do drugog meseca

8.

12.

Dolazak patronažne sestre

14.

Mitovi o trudnoći-laž i istina

16.

Postporođajna tuga i depresija

20.

Sve o epiduralnoj anesteziji

24.

28.

Vežbanje zimi

31.

Terapija virusnih infekcija

Genitalni kondilomi bauk ili ne?

10.

Kašalj je često bezazlen, ali...

26.

Gotova hrana za bebe

BROJ 39 • ZIMA 2015.

18-19. IZLOG 22. SAVET 23. BEBAC 29. ISHRANA 30. MINI FACEBOOK 31. LEKOVITO BILJE 32. KNJIGE 33. FILMOVI

Osnivač i izdavač: Emisar d.o.o. Pohorska 30/12 11080 Novi Beograd T. 011/31 90 771 M. 069/106 74 88 www.bebinizbor.com office@bebinizbor.com Direktor: Rade Stojković Uredništvo: Rade Stojković, Danka Trifunović Redakcija: Danka Trifunović, Irena Spasović Lektor-korektor: Danka Trifunović Stručni saradnici: Mr sci med dr Zlatko Bokun-specijalista opšte hirurgije, dr Ljiljana Koljaja-specijalista pedijatrije, dr Dejan Bošković,

Živka Vlajković-nutricionista, mr ph spec Danijela Pecarski-mr farmacije, Dragana Kolaković-viši fizioterapeut i fitnes instruktor, Nada Lazić-dipl. def. i viša med. sestra, doc dr sc med Nevenka Raketić-specijalista pedijatrije i imunologije, dr Danijela Todorović- pedijatar, dr Miroslava Šarac-spec. pedijatrije, prim dr Ljubica Presetnik-specijalista ginekologije i akušerstva, dr Sandra Radovićginekolog, Milanka Šetina-dipl. mol. biolog i fiziolog, M.Sc primenjene genetike, Mr ph Stanislava Lazić, Natalija Trkulja - licencirani instruktor Aviva metode, asistent dr sci Ivana Radović, Dr Vladan Šubarević , načelnik Službe za otorinolaringologiju Instituta Z.Z.M.D. dr Vukan Čupić, Novi Beograd, VMS Anđelka Kotević, šef odseka Halobeba

Peršun čudotvorni začin

Saradnici i prijatelji: Halobeba, Bebac.com, Masel group, DHL, Filly farm apoteka

FEBRUAR 2015.

Umetnički direktor: Ferenc Laslofi Štampa: Rotografika d.o.o., Subotica Distribucija: Emisar d.o.o. Marketing: 011/31 90 771 office@bebinizbor.com

Redakcija ne odgovara za sadržaj i istinitost objavljenih reklamnih poruka, sponzorskih strana i marketinških nastupa naših klijenata. Za slučajne i nenamerne greške u toku štampe redakcija ne snosi odgovornost. Sve dobijene fotografije se ne vraćaju i mogu se bez nadoknade koristiti u svrhu ilustracije časopisa, a po slobodnoj proceni redakcije da se objavljuju u određenim rubrikama. Po dobijanju fotografija smatraćemo da ste dali saglasnost za njihovu objavu. Molimo roditelje da se pre slanja fotografija upoznaju sa Zakonom o javnom informisanju. www.parlament.gov.rs

Oglašavajući se u „Bebinom izboru” imate priliku da se obratite širokom krugu potencijalnih klijenata.

CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 613/614 ISSN 1820-7170 - Bebin izbor COBISS.SR-ID 146773772

Godišnja pretplata na časopis Bebin izbor Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je časopis besplatan, a iznos je 270 dinara za svih 6 brojeva u 2015. godini. Popunite opštu uplatnicu na sledeći način: Uplatilac: Ime, prezime i adresa. Svrha uplate: ptt troškovi. Primalac: Pohorska 30/12, 11080 Novi Beograd. Iznos: 240,00. Račun: 265 0000000 641 514-42. Kopiju uplatnice pošaljite na našu adresu: Emisar d.o.o., Pohorska 30/12, 11080 Novi Beograd. Tel/Faks: 011/31 90 771 ili E-mail: office@bebinizbor.com


TRUDNOĆA

Nasleđivanje k Milanka Šetina dipl. molekularni biolog i fiziolog, M.Sc primenjene genetike „Upoznaj samoga sebe’’ Sokrat

R

ađamo se sa određenom krvnom grupom. Bazično, postoje 4 tipa krvnih grupa:A, B, AB i O. Ova klasifikacija krvi se bazira na prisustvu ili odsustvu antigena na površini krvnih ćeliija, crvenih krvnih zrnaca - eritrocita. Dodatna specifična karakteristika krvi je Rh (rezus) faktor. Nosioci ovog specifičnog faktora su označeni kao Rh pozitivni (Rh+) a oni kod kojih odsustvuje ovaj faktor su Rh negativni (Rh –).

4

|

BEBIN IZBOR

Svi smo mi “proizvod” naših roditelja. Dokazi za to leže u našoj krvi, u svakoj našoj ćeliji.

Krvne grupe i rezus faktor se nasleđuju od roditelja

Genima je determinisano koju krvnu grupu ćemo posedovati. Da bismo razumeli kako se nasleđuju ovi geni, potrebno je poznavanje genetičkih pravila nasleđivanja. Malo da se podsetimo: geni su linearno raspoređeni delovi hromozoma, koji zauzimaju određenu lokaciju, mesto na hromozomu koje se zove lokus. Različiti oblici (varijante) jednog gena nazivaju se

Krvna grupa je određena alelima koje smo nasledili od roditelja. Aleli su različite, moguće varijante jednog gena, u ovom slučaju gena koji determiniše tip krvne grupe.

aleli. Aleli se nalaze na istom lokusu na homologim hromozomima. Krvna grupa je određena alelima koje smo nasledili od roditelja. Aleli su različite, moguće varijante jednog gena, u ovom slučaju gena koji determiniše tip krvne grupe. Geni koji imaju više alela su polimorfni geni, a oni koji imaju samo jedan alel su monomorfni geni. Gen za ABO sistem krvnih grupa i gen za Rh faktor su polimorfni geni. Gen za ABO sistem krvnih grupa se nalazi na 9. hromozomu i ima 3 alela: A, B i O. Svi mi imamo dva alela ovog gena, po jedan od svakog roditelja smo nasledili. Dakle, svaka krvna grupa je determinisana sa dva od moguća tri alela. Moguće kombinacije ova tri alela su: OO, AO, BO, AB, AA, BB. Aleli A i B su kodominantni aleli, što znači da imaju podjednak kontrolni uticaj


TRUDNOĆA

krvne grupe na tip krvne grupe, dok je alel O recesivan. Kodominantni alel je očigledan/vidljiv ili dominantan čak i ako je prisutan samo u jednoj kopiji, dok je recesivan alel vidljiv samo ako su dva recesivna alela prisutna. Krvna grupa O je recesivna, nema A i B alela, dok će u kombinaciji alela A i O ili B i O, alel O biti nadjačan dominantnim alelima A ili B. Tako, zavisno od uspostavljenih kombinacija alela koje smo nasledili od roditelja, nastaju određeni genotipovi, tj. krvne grupe: • Genotip OO- krvna grupa O • Genotip AO- krvna grupa A ( dominira alel A u odnosu na recesivni O) •G enotip BO- krvna grupa B (dominira alel B u odnosu na recesivni O) • Genotip AB- krvna grupa AB ( oba alela, i A i B, ispoljavaju svoj uticaj) •G enotip AA- krvna grupa A •G enotip BB- krvna grupa B

Gen je “ recept” za sintezu jednog proteina

Gen nosi informaciju za sintezu jednog proteina. U slučaju krvnih grupa proteini su prisutni na površini eritrocita i zovu se aglutinogeni. Nosilac A krvne grupe može biti osoba genotipa AA ili AO. Na površini njenih eritrocita se nalazi aglutinogen A, a osoba ove krvne grupe potomku, bebi može preneti A ili O alel. Osobe genotipova BB i BO imaju B krvnu grupu i njihovi eritrociti ispoljavaju aglutinogen B, a bebi će preneti B ili O gen. U slučaju osoba genotipa AB na eritrocitima ćemo imati podjednaku eksprimiranost aglutinogena

A i B, tj. ispoljiće se dejstvo obe krvne grupe, ali na bebu se može preneti samo jedan gen, A ili B . Nosioci O krvne grupe nemaju nijedan aglutinogen jer je ova grupa determinisana jednim, recesivno

Genima je determinisano koju krvnu grupu ćemo posedovati. homozigotnim genotipom i bebe od njih mogu naslediti samo O gen.

Koju će krvnu grupu naslediti beba? U tabeli su prikazane moguće kombinacije alela i tip krvne grupe koja može nastati. Određivanje krvne grupe, tj. determinisanje tipa prisutnih aglutinogena ili antigena na površini crvenih krvnih ćelija je neophodno da bi se osigurala kompatibilnost između davaoca i primaoca krvi prilikom transfuzije, zatim potencijalnih donatora i primaoca organa, tkiva ili koštane srži, kao deo obrade za proceduru transplantacije. Testovi za određivanje krvne grupe rade se i da bi se utvrdilo da li postoji verovatnoća da su dvoje ljudi u krvnom srodstvu, najčešće u svrhu određivanja očinstva.

Roditeljske krvne grupe

A

B

AB

O

A

A ili O

A, B, AB ili O

A, B ili AB

A ili O

B

A, B, AB ili O

B ili O

A, B ili AB

B ili O

AB

A, B ili AB

A, B ili AB

A, B ili AB

A ili B

O

A ili O

B ili O

A ili B

O

Bebina krvna grupa

BEBIN IZBOR

|

5


POROĐAJ

Razvoj deteta do dr Nada Lazić dipl. defektolog i VMS,

autorka priručnika za trudnice „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“

Motorni razvoj deteta u prvoj godini života Psihomotorni razvoj se odvija neprekidno prema prirodnim zakonitostima, genetski je određen, ali je istovremeno stimulisan nadražajima iz spoljašnje sredine, što znači da sve što radimo sa detetom, igračke koje koristi, kako je uređen prostor u kome boravi, utiče na njegov razvoj. Redosled pojave aktivnosti je isti kod sve dece, ali vreme njihovog javljanja nije, što zavisi od individualnih razlika, spoljašnjih stimulusa kojima je beba izložena kao i angažovanja roditelja. Zato navedene

Po načinu na koji beba plače, majka može da pretpostavi da li je beba gladna, pospana, vlažna, da li je nešto boli ili želi da je majka uzme u naručje. norme razvoja ne treba shvatiti doslovno niti ih koristiti za utvrđivanje normalnog razvoja deteta. One su samo orijentir koji nam pomaže da primenimo podsticaje za razvoj funkcija koje se u određenom uzrastu javljaju.

Novorođenče (prvi mesec) Pored fizioloških funkcija disanja, sisanja, pražnjenja bešike i creva, dete vidi, čuje, oseća miris i ukus, reaguje na dodir, iznenadnu promenu položaja i bol. Glad, hladnoća, vlaga, buka, grubost pri dodiru i drugi uznemiravajući stimulusi

6

|

BEBIN IZBOR

Neposredno po rođenju i tokom prvog meseca, novorođenče na draži reaguje refleksno (celim telom) dovode do povišene napetosti i plača. Plač je izraz osećanja neprijatnosti i nezadovoljstva ali i način saopštavanja, začetak komunikacije između deteta i majke, odnosno osobe koja brine o detetu. Po načinu na koji beba plače, majka može da pretpostavi da li je beba gladna, pospana, vlažna, da li je nešto boli ili želi da je majka uzme u naručje. Zadovoljavanje osnovnih potreba dovodi do stanja prijatnosti, smirenosti i sna. Novorođenče spava oko 20 sati dnevno.

Krupna motorika Novorođenče ne izvodi izolovane pokrete i ne može da se odupire. U položaju na stomaku drži ruke sa strane sa stisnutim pesnicama, karlica je odignuta od podloge dok glavu okreće na jednu i drugu stranu. U položaju na leđima zauzima asimetrične položaje, na jake svetlosne i zvučne nadražaje reaguje refleksnim pokretima ruku i nogu kojima izražava preplašenost. Dok je majka nad njim, ili igračka, nakratko zadržava glavu u sredini.

Fina motorika Na rođenju sve bebe imaju stisnute pesnice. Tokom prvog meseca i dalje drže šake zatvorene kada su u savijenom položaju.

Savet Novorođenče uglavnom reaguje na svetlost - zato je važno da ona ne dolazi uvek sa iste strane. Da bismo to izbegli, bebu stavljamo da spava naizmenično na oba kraja kreveca. U prvom mesecu bebama ne dajemo igračke u ruke da se refleksno stiskanje pesnice ne bi pojačavalo. Mazimo nadlanice kako bi se šake lakše otvarale.

Igračke Sve bebe od prvog trenutka po rođenju privlači ljudski lik. Naročito reaguju na poznato lice, a posebno na lik majke.

Drugi mesec U drugom mesecu beba počinje da se smeška u snu, kad je budna na smešak odgovara smeškom, lice postaje izražajnije. I dalje najveći deo dana prespava. Spavanje i buđenje se kod beba koje su rođene na vreme odvija u ciklusima od tri-četiri sata. Da bi spavanje tokom noći bilo duže, nervni sistem bebe mora dovoljno da sazri kako bi mogao da obradi stimuluse iz okoline, a da se ona ne probudi. U tome pomažu pouzdani umirujući obrasci ponašanja, samou-


POROĐAJ

rugog meseca mirujuće mere poput sisanja prsta ili traženja odgovarajućeg položaja. Sprovođenje pravilnih dnevnih obrazaca spavanja i hranjenja, uči bebu da spava noću. U drugom mesecu se, osim refleksnih, postepeno pojavljuju prvi oblici voljnih pokreta (savijanje i opružanje ekstremiteta iz velikih zglobova, kukova i ramena). Njihovim ponavljanjem

i da fiksira pogledom. Dok je na leđima, pokazuje prve pokušaje hvatanja, pri čemu reaguje čitavim telom.

Fina motorika Često otvara šaku i refleksno hvata prst ili igračku na dlanu, gleda ruke, sisa prste.

U okviru „Škole roditeljstva Nada Lazić“ svakog meseca se održavaju besplatna predavanja za buduće roditelje – trudnice i njihove partnere. Predavanja se organizuju u Beogradu na dve lokacije: DKC „Majdan“, Kozjačka 3-5 UK „Parobrod“, Kapetan Mišina 6a Svakog meseca edukacija počinje za novu grupu polaznika, a prijave se vrše preko sajta www.skolaroditeljstva.com Predavači u „Školi roditeljstva“ su eminentni stručnjaci iz odgovarajućih specijalističkih oblasti, a predavanjima su obuhvaćene sledeće teme: 1. Fiziologija trudnoće kroz trimestre, porođaj i primena epidurala u akušerstvu 2. Pravilna ishrana u trudnoći, mučnina, štetnost nikotina, alkohola i kofeina 3. Nega kože u trudnoći 4. Savremena stomatologija i roditeljstvo 5. Mentalno-higijenski pristup trudnoći i roditeljstvu 6. Psihomotorni razvoj deteta intrauterino i do 3. godine 7. Komunikacija i način stimulacije razvijanja govora 8. Karakteristike motornog razvoja deteta od rođenja do navršene 3 9. Superirornost majčinog mleka, pravilne navike u spavanju beba i dece 10. Matične ćelije i njihova primena u savremenoj medicini 11. Značaj psihofizičke pripreme trudnica za porođaj 12. Uticaj naših mentalnih procesa na strah od porođaja 13. Babinje – 40 dana nakon porođaja

i usavršavanjem do petog meseca života formiraju se prve motorne navike. U ovom periodu pokreti još uvek nisu usmereni na spoljašnje ciljeve, već na izazivanje osećaja zadovoljstva samim pokretima i slobodom kretanja u prostoru.

Krupna motorika Migolji se na stomaku, odiže glavu i drži je nakratko uz oslonac na podlakticama. Počinje da se interesuje za okolinu

Savet Beba bi trebalo podjednako da gleda na obe strane kada je na leđima i na stomaku.

14. Praktični čas: kupanje, obrada pupčanog patrljka, kako oblačiti novorođenče, šta je neophodno za dolazak bebe kući, oprema prostora

Igračke

15. Dodela diploma i knjige „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“ polaznicima

Muzička vrteška jarkih boja, postavlja se na stranicu kreveca u pravcu bebinog stomaka. Poznato je da bebe radije gledaju predmete koji se kreću od statičnih.

Pratite nas i preko FB: Škola roditeljstva Nada Lazić – zvanična stranica, kako biste na vreme dobijali informacije o aktivnostima Škole.

BEBIN IZBOR

|

7


SAVET PEDIJATRA

Terapija virusn Doc dr sc med Nevenka Raketić specijalista pedijatrije i imunologije

Ordinacija iz pedijatrije „Dr Raketić” - www.dr-raketic.rs Telefon: 011/3674-814

Z

bog vrste terapije i dužine trajanja bolesti, najvažnije je napraviti razliku između dve najčešće vrste infekcija - virusnih i bakterijskih. Bakterije se samostalno repliciraju, otpornije su u životnoj sredini, pa se mogu preneti sa čoveka na čoveka, kao i preko predmeta (kvake, rukohvati stepeništa i dr.). Za razliku od toga, virusu je potreban domaćin, tj. organizam čoveka da bi se razmnožavao i zato slabije opstaje u spoljnoj sredini. Virusi i bakterije ulaze na isti način u organizam preko kože i sluznica (nos, usna duplja, genitalije). Izazivaju slične tegobe u vidu povišene temperature, ospe, pospanosti ili razdražljivosti, curenja nosa, kašlja, otežanog disanja, zviždanja pri disanju, smanjenja apetita, povraćanja ili proliva. Od nabrojanih simptoma, pokazano je da se sekrecija iz nosa i ospa češće javljaju kod virusnih infekcija. Kod dece su najčešće infekcije virusne, a imunološki sistem dece je još u razvoju, tako da nije efikasan kao kod odraslih. Sve ispoljene tegobe kod dece ukazuju da imunološki sistem uči da se brani od virusa. Zbog toga neke virusne bolesti prolaze sa blagom simptomatologijom i osećajem neprijatnosti, dok se kod drugih u potpunosti razviju svi simptomi virusne bolesti. Zato će pedijatar na osnovu dobro uzetih podataka od roditelja (anamneze), celokupnog pregleda i brzih laboratorijskih testova, kao što su kompletna krvna slika i CRP, postaviti dijagnozu bolesti. Ukoliko je potrebno ustanoviti tačno koji je virus izazvao bolest, mogu se uraditi dodatna ispitivanja u vidu određivanja antigena virusa ili odgovora imunološkog sistema na viruse u vidu specifičnih antitela.

Prehlada To je najčešća virusna bolest dece koju obično izazivaju rinovirusi i to preko 100 sojeva rinovirusa. Vrlo se lako prenosi, najčešće kapljičnim putem, preko kijanja i kašlja, a naročito brzo se širi u prenaselje-

8

|

BEBIN IZBOR

Poznato je da infekcije mogu da izazovu različiti mikroorganizmi – virusi, bakterije, gljivice ili paraziti nim područjima i u kolektivima kao što su jasle i vrtići. Virusna infekcija zahvata nos i grlo, može trajati od 2 dana do 2 nedelje, sa simptomima u vidu kijanja, zapušenosti nosa, bolova u grlu i kašlja.

Grip Grip takođe zahvata respiratorni sistem dece, ali se razlikuje od prehlade po tome što se javljaju dodatni simptomi u vidu groznice, povišene temperature, glavobolje, bolova u grlu i mišićima. Grip se može ispoljiti i u teškom obliku, uzrokujući komplikacije koje mogu da ugroze život deteta.

Gastroenteritis To je bolest digestivnog sistema (želuca i tankog creva) uzrokovana virusima. Kod dece su osnovni uzročnici Rota ili Adeno virusi. Virusi izazivaju bolest preko kontaminirane hrane ili vode, koja se

Virusi i bakterije ulaze na isti način u organizam preko kože i sluznica (nos, usna duplja, genitalije). manifestuje prolivom i/ili povraćanjem, a može se javiti muka, bol u stomaku i lako povišena temperatura. Zbog toga se virusni gastroenteritis u narodu često naziva „stomačni grip“, iako uzročnik ne spada u grupu Influenca virusa. Virusi kod dece mogu izazvati i infekcije kože. Veoma su česte ovčije boginje (Varičela), uglavnom kod dece mlađe od 15 godina, sa karaketrističnom ospom, povišenom temperaturom i glavoboljom. Ovčije boginje prolaze za najviše 3 nedelje, a virus ostaje doživotno u organizmu. Herpes na usnama izaziva

herpes simpleks virus (HSV), sa karakterističnim plikovima u uglovima usana. Pored uobičajene lokalizacije, može se


SAVET PEDIJATRA

nih infekcija javiti i na genitalijama ili analnom regionu. Kao i virus varičele, i HSV ostaje zauvek u organizmu, ali u latentnom obliku, izazivajući stalno nove epizode bolesti.

Terapija Da bi se odredila terapija, veoma je važno kod dece odrediti tip infekcije, odnosno da li je bakterijska ili virusna infekcija. Kod bakterijskih infekcija odlično deluju antibiotici, tako što usporavaju rast bakterija ili direktno uništavaju bakterije. Kod virusnih infekcija se ne koriste antibiotici, jer se virusi nalaze unutar ćelija domaćina, pa ne mogu lako da budu prepoznati od strane imunološkog sistema, a to je i razlog neefikasnosti mnogih lekova. Pored toga, ćelije imunološkog sistema

da bi uništile viruse, moraju da unište i vlastitu ćeliju. Zbog navedenih ograničenja, znatno je sužen izbor antivirusne terapije, koja postoji samo za određene virusne bolesti, kao što su grip, herpes simpleks ili HIV.

Prevencija infekcija kod dece i roditelja se svodi pre svega na održavanje higijene, tako da roditelji treba da peru ruke prilikom ulaska u kuću, pre i posle menjanja bebinih pelena, korišćenja suvih ili vlažnih maramica nakon brisanja nosa deteta. Prevencija infekcija kod dece i roditelja se svodi pre svega na održavanje higijene, tako da roditelji treba da peru ruke prilikom ulaska u kuću, pre i posle menjanja bebinih pelena, korišćenja suvih ili vlažnih maramica nakon brisanja nosa deteta. Treba insistirati da se kod dece razviju higijenske navike, u vidu čestog pranja ruku i sprečavanja da više dece koriste istu bočicu ili čašu. Kada ukućani imaju infekciju, nije potrebno izolovati dete, ali ne treba dozvoliti bliži kontakt sa inficiranom osobom preko dodira ili poljubaca, jer se većina infekcija prenosi kapljičnim putem. Takođe je veoma važno pridržavati se preporuka u vezi sa vakcinacijom prema kalendaru zemlje u kojoj se živi, jer se većina virusnih infekcija sprečava vakcinacijom. Deci treba omogućiti dovoljno vremena za odmor i spavanje, najmanje 8 do 10 sati dnevno. Kod sekrecije iz nosa, kod mlađe dece koristiti aspirator da bi se uklonio sekret iz nosa, kao i ispiranje nosne sluznice fiziološkim rastvorom ili morskom vodom, jer se na taj način spiraju delimično i mikroorganizmi. Deca koja imaju infekciju treba da uzimaju što više tečnosti, u vidu vode, čaja ili supe.

BEBIN IZBOR

|

9


SAVET PEDIJATRA

Kašalj je često bezazlen, ali...

Dr Ljiljana Koljaja specijalista pedijatrije Ordinacija „Dečiji lekar” Dubrovačka 6, Zemun Mobilni: 063/844-1909 Telefon: 011/2191-287

K

ašljem se disajni putevi (disajne cevi-bronhije) oslobađaju čestica prašine, polena, bakterija, virusa ili drugih nadražajnih supstanci i sekreta, koji produkuje sluznica. Kašalj je često i simptom bolesti, pre svega disajnih puteva. Najčešći uzrok kašlja su virusne infekcije disajnih puteva. Deca mogu imati virusne infekcije praćene kašljem 6 do 8 puta godišnje.

Uzroci Sve veći problem predstavljaju i alergeni (polen), posebno u periodu od aprila do oktobra. Čađ, prašina, izduvni gasovi su razlog za kašalj u gradskim naseljima. Pušenje u sredini u kojoj boravi dete vrlo

10

|

BEBIN IZBOR

Kašalj je prvenstveno odbrambeni refleks, odnosno način na koji organizam čisti disajne puteve nepovoljno deluje na disajne puteve. Kašalj je prisutan i kod astme, koja nastaje kao posledica dejstva više faktora. Bakterijske infekcije, na koje ukazuje pojava povišene telesne temperature, mogu biti uzrok kašlja. Takozvano postnazalno slivanje kod dece sa uvećanim adenoidnim vegetacijama („trećim krajnikom“), upalom sluznice nosa, sinusa, često izaziva kašalj. Kašalj koji se javlja posle uzimanja obroka pobuđuje sumnju na postojanje gastroezofagusnog refluksa ili hijatus hernije. Većina uzroka kašlja kod dece su bezazleni. Izuzetak je kašalj kod odojčeta mlađeg od šest meseci, jer može biti znak upale pluća. Kod svakog upornog i jakog kašlja, posebno ako postoji podatak o iznenadnom napadu kašlja pri grickanju kikirikija, “smokija“, bombona, treba isključiti mogućnost aspiracije (uvlačenja delića hrane ili igračaka u male disajne puteve). Zbog

opasnosti od moguće aspiracije stranih tela, deci mlađoj od tri godine ne treba davati kikiriki, tvrde bombone, žvake. Sa odeće mlađe dece skinuti sitnu dugmad, ukrasne perlice, sitne delove sa igračaka,

Grub kašalj sa iskašljavanjem se javlja kod upale nosa, sinusa, ždrela. sve što deca mogu stavljati u usta. Ne stavljati bebama ogrlice i narukvice od sitnih perli (ili ogrlice od kuglica ćilibara „protiv grčeva“) zbog opasnosti od udisanja tih sitnih delova.


SAVET PEDIJATRA Kako pomoći detetu

Retko uzrok kašlja može biti psihogen. Kašalj može zvučati kao “lavež psa“, što se čuje kod otoka glasnih žica (laringitisa). “Metalni“ zvuk se javlja kada je oboljenje lokalizovano u dušniku. Postojanje „sviranja“ (wheezinga) uz kašalj, karakteristično je za astmu. Suv, nadražajni kašalj, čuje se u alergijskim bolestima disajnih puteva, posebno u zagađenom okruženju (pušenje!). Grub kašalj sa iskašljavanjem se javlja kod upale nosa, sinusa, ždrela.

Najveći broj dece ima akutni kašalj, koji traje oko 7 dana. U toku dana dete može imati oko desetak napada kašlja. Ako se dete dobro oseća, nema povišenu temperaturu, nije malaksalo, dobro uzima obroke, treba ga stimulisati da se dobro iskašlje. Mlađu decu podstaći lupkanjem po leđima dok ga držite u naručju, ili dok leži preko krila sa glavom nadole ili trljanjem kože grudnog koša. Sa detetom u naručju se možete igrati - prevrćite se po podu; napravite valjak od ćebeta po kome ga možete “kotrljati“ dok leži na njemu potrbuške. Dete će se zabaviti, smejati, što će pomoći pokretanje i eliminaciju sekreta. Starije dete naučite da se osloni šakama o kolena, ivicu kade, lavaboa, da zagrli jastuk, duboko udahne, zadrži kratko dah i zatim snažno iskašljava. Kašalj često izaziva bol u grudima (usled nadražaja dušnika) i trbuhu (zbog mišićnih kontrakcija pri kašlju). I skoro uvek je prisutan poremećaj sna. Najveće teškoće imaju sasvim mala deca, kojima kašalj otežava i san i hranjenje. Oni ne znaju da iskašlju (odnosno izbace sekret, koji se kašljem pokrene). Vrlo često ga gutaju, što proizvodi povraćanje. To obično budu velike količine sluzi, i mada roditeljima to izgleda dramatično, detetu nakon toga bude znatno lakše. Pošto deca gutaju sekret, u stolici se mogu naći veće količine sluzi. Prvu pomoć detetu koje kašlje pružaju roditelji. Prostoriju u kojoj dete boravi treba češće provetravati, vlažiti vazduh. Inhalacija vodenom parom prija detetu koje kašlje. Možete više puta u toku dana, po deset minuta, uvoditi dete u zapareno kupatilo. Dete se može inhalirati nad posudom sa vodom koja isparava, uz dodatak nane, bosiljka, žalfije i uz oprez da ne dođe do opekotina vrelom vodom. Inhalacija čajem od kamilice se ne preporučuje, jer je to biljka vrlo srodna ambroziji, koja često uzrokuje alergijske reakcije. Takođe se može gel od mentola utrljavati u kožu grudnog koša, što uz tople, suve obloge oko vrata i oko grudnog

koša može delovati umirujuće na kašalj. Preporučuje se uzimanje bistrih tečnosti (toplih, zaslađenih napitaka), što utiče na razređivanje sluzi u disajnim putevima i olakšava iskašljavanje. Posebno prija pileća supa. Detetu treba ponuditi dovoljno tečnosti i češće, manje obroke hrane koju najviše voli. Postoje brojni fitopreparati u obliku čajeva, sirupa, pastila koje se sisaju, a koji

Zbog opasnosti od moguće aspiracije stranih tela, deci mlađoj od tri godine ne treba davati kikiriki, tvrde bombone, žvake. su spravljeni od korena belog sleza, majčine dušice, divljeg bršljana, jagorčevine, bokvice, koji deluju umirujuće na kašalj tako što oblaganjem sluznice smanjuju nadražaj, smiruju upalu, razređuju sluz. Preporučuje se i primena vitamina C i tableta za sisanje sa dodatkom cinka, koje umiruju zapaljenje i jačaju imuni odgovor. Svi navedeni prirodni lekovi se mogu davati samostalno ili kao dopuna konvencionalnim medicinskim sredstvima. Tradicionalni mukolitici (sredstva za razmekšavanje sluzi), kao što su acetil cistein, metil cistein, nemaju veći učinak u akutnom kašlju. Ponekad su uzrok glavobolja, osećaja mučnine. Njihova primena je opravdana kod dugotrajnog kašlja, gde postoji gusta, žilava sluz (kod upale sinusa ). Uvek se javite lekaru ako dete ima problem sa disanjem (otežano, čujno disanje, ako kašlje uz povišenu telesnu temperaturu ili ako kašlje duže od sedam dana). O daljem toku lečenja i vrsti lekova odlučiće dečiji lekar nakon pregleda.

BioGaia ProTectis probiotici - zdrav život od prvog dana BioGaia ProTectis je jedini probiotik na našem tržištu izolovan iz majčinog mleka. Postoji u obliku kapi koje se koriste od prvog dana života i u obliku tableta za žvakanje. BioGaia kapi skraćuju trajanje plača kod beba uzrokovanog grčevima. Takođe, smanjuju moguće negativno dejstvo mlečnih formula i rizik od dobijanja uobičajenih infekcija sa simptomima kao što su visoka temperatura, crevna infekcija i obična prehlada. BioGaia probiotici su prava pomoć kod dijareje i opstipacije, a neophodni su i kada se primenjuju antibiotici. Novina na našem tržištu su BioGaia ProTectis kapi sa vitaminom D koje, pored probiotskog efekta, utiču na razvoj i izgradnju kostiju. Uz to kombinacija probiotika i vitamina D doprinosi jačanju imuniteta. BEBIN IZBOR

|

11


HALOBEBA

Dolazak patro Anđelka Kotević VMS, šef odseka

Biti roditelj je divno i značajno iskustvo, ali i jedan od najzahtevnijih poslova

Halobeba 24 sata svakog dana u mesecu – godini Telefon: 011/7158-444

U

zbuđenje u porodici dostiže vrhunac kada ponosna mama (doduše, malo umorna) izlazi iz porodilišta. Užurbani i pomalo nespretni tata, pod budnim okom mame, nosi dragoceni paketić kući. A onda, kada prvi uzdasi olakšanja utihnu i mama izgovori rečenice “Konačno sam kod svoje kuće!” i “Drago moje kupatilo!”, ovim roditeljima (mladim, ili malo manje mladim) počinju nedoumice vezane za negu bebe, presvlačenje, kupanje, dojenje, spavanje... Neke porodilje, naročito one koje su pohađale školu za roditeljstvo ili imaju iskustva sa starijim detetom, sigurnije su u svoje umeće i veštinu oko ovih nedoumica. No, bez obzira na stepen pripremljenosti za prve dane sa bebom, svaka mama sa nestrpljenjem očekuje posetu i pomoć patronažne sestre. U Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine, predviđena je kućna poseta patronažne sestre neposredno po izlasku iz porodilišta kako bi se nastavila kontinuirana zaštita ove izrazito osetljive populacije. Zato porodilišta u Srbiji imaju obavezu da od porodilje uzmu tačnu adresu na kojoj će biti po izlasku iz porodilišta i broj telefona, kako bi obavestili i predali adresu patronažnoj službi u lokalnom domu zdravlja.

Telefonsko savetovalište Halobeba U Beogradu se u telefonskom savetovalištu Halobeba iz svih 5 porodilišta svako posle podne (i subotom i nedeljom, kao i svakim praznikom) prikupljaju podaci o otpustu porodilja za taj dan. Ljubazne dežurne sestre iz Halobebe pozivaju svaku porodilju, požele joj dobrodošlicu kući sa bebom, provere adresu, telefon, informišu je da će joj sutradan po otpustu doći patronažna sestra iz pripadajućeg doma zdravlja. Telefon ovog savetovališta Halobeba, 011/7158 444, na raspolaga-

12

|

BEBIN IZBOR

nju je za sva pitanja 24 sata, svaki dan u godini. Broj telefona se nalazi u uglu bebine otpusne liste. Kada sestre provere sve adrese pristigle taj dan, pozivaju patronažne službe svih 16 domova zdravlja i obaveštavaju ih o

porodiljama sa njihove teritorije. Za vreme praznika dežurni centar Halobeba radi normalno kao i svaki drugi dan, a u svim patronažnimx službama organizovano je dežurstvo kako bi svaka mama i beba bile posećene, bez obzira o kom danu se radi.


HALOBEBA

onažne sestre Poseta patronažne sestre

Polivalentna patronažna služba je važan segment primarne zdravstvene zaštite, te je imaju svih 158 domova zdravlja u Srbiji. Beograd ima 16 domova zdravlja i isto toliko patronažnih službi. Svaka patronažna sestra ima svoj mikrorejon koji, u proseku, obuhvata pet do šest hiljada stanovnika. Kada patronažna sestra dobije zvaničnu informaciju da je na njen teren došla mama sa novorođenčetom, najavljuje se telefonom (ako je to moguće) i odlazi u prvu posetu, koja najčešće traje oko dva sata.

Odmah po dolasku otklonila je brigu šta uraditi sa pupčanom ranom. Po svim principima pravilne obrade rane patronažna sestra će obraditi i mamu naučiti, ako je potrebno, kako to bezbedno da uradi. Patronažna sestra će je naučiti kako da kupa i pravilno prepovija bebu, kako da je pravilno postavi na dojku a da dojenje bude uspešno, u koji pravilan položaj da je stavi da spava, kako da je pravilno drži, mazi, ljubi, kako da joj priča, kada da je šeta - jednom rečju, kako da je pravilno neguje. Ona dolazi u posetu pet puta u prvih petnaest dana, ili, prema proceni sestre,

na drugi dan, nastavlja sa edukacijom majke i oca oko nege deteta. Sve što radi sestra, majka posmatra i polako preuzima svoju roditeljsku ulogu oko nege svoga čeda. Sestra je tu da nauči, pokaže i pomogne, sve do trenutka kad se majka osamostali. Dok je u porodici, sestra prati i odnos majke i bebe, odnosno cele porodice, ide u susret potrebama porodice, pokazuje šta je važno i postepeno otklanja uočene nepravilnosti koje bi mogle biti rizik u razvoju bebe. U vodiču dobre prakse standardizovane su sve aktivnosti sestre u poro-

Za vreme praznika dežurni centar Halobeba radi normalno kao i svaki drugi dan, a u svim patronažnim službama organizovano je dežurstvo kako bi svaka mama i beba bile posećene, bez obzira o kom danu se radi. dici. Ukoliko je beba pod rizikom, bilo zdravstvenim ili psihosocijalnim, sestra nastavlja rad sa porodicom, kako bi otklonila ili umanjila rizike po zdravlje deteta. Kod porodica koje imaju dete sa smetnjama u razvoju, tj. sa kompleksnim i zahtevnim potrebama, posete sestre se intenziviraju. Ponekad je potrebno da se porodica poveže sa nekom od službi doma zdravlja, službom socijalne zaštite, sa odgovarajućom službom u lokalnoj zajednici ili, pak, sa nekom drugom organizacijom civilnog društva koja može pomoći porodici da pronađe najbolja rešenja pre svega za dete, a i porodicu u celini. Najbolja pomoć patronažne sestre je kako porodicu naučiti da pomogne sama sebi.

BEBIN IZBOR

|

13


TRUDNOĆA

Mitovi o trudn Andrijana Veselinović

Doktori širom sveta se i dan-danas susreću sa neobičnim zahtevima trudnica, koje su, kako se dalo zaključiti, bile pod uticajem bapskih priča

Lifepressmagazin.com

B

uduće majke, na žalost, plaše sa svih strana i uveravaju u neke priče već vekovima. Neki mitovi o trudnoći su se održali i do dan danas. Ne dopustite da vas zavaravaju. Doktori širom sveta se i dan danas susreću sa neobičnim zahtevima trudnica, koje su, kako se dalo zaključiti, bile pod uticajem bapskih priča. Neke priče i uverenja su i danas “na snazi”, a ima nekoliko koji se posebno ističu.

14

|

BEBIN IZBOR

Ne bi trebalo da jedete ribu. Netačno. Riba je vrlo zdrava za trudnice. Trebalo bi samo da izbegavate onu koja ima veće količine žive u sebi i sirovu ribu. Izbegavajte krupnu ribu i radije kupujte onu iz Jadranskog mora. Zabranjeno je jesti brzu hranu. Netačno. Brzu hranu i mesne prerađevine možete jesti, ali ređe. To inače i nije zdrava hrana, a vi ste u osetljivom periodu u kom možete imati problema sa

probavom, koje ova hrana može samo pogoršati. Trebalo bi da se suzdržavate od alkohola. Istina. Mada, još uvek se naučnici i doktori oko ovog spore. Neki smatraju da trudnicama jedna čaša piva ili kvalitetnog vina ne može naštetiti, već da čak može biti dobra za zdravlje.


TRUDNOĆA

noći-laž i istina Trudnice treba da spavaju isključivo na levoj strani. Netačno. Iako je poželjno da spavate na levoj strani, jer tako beba dobija najviše kiseonika, važnije je da spavate udobno. Ne bi trebalo da ležite u toplim kupkama. Tačno. Kupke, kao i saune, đakuzi i turska kupatila izbegavajte, ili bilo koja slična mesta gde temperatura može da pređe 38, 39C. Položaj bebe u stomaku vam može otkriti njen pol. Netačno. Ni linija koja se proteže

Riba je vrlo zdrava za trudnice. Trebalo bi samo da izbegavate onu koja ima veće količine žive u sebi i sirovu ribu. Izbegavajte krupnu ribu i radije kupujte onu iz Jadranskog mora. ispod pupka vam ne može otkriti pol deteta. Nema načina da to otkrijete posmatrajući stomak, mada uvek postoji 50 odsto šanse da pogodite. Veća beba – zdravija beba. Netačno. Prosečna težina bebe je 3,5 kg po rođenju. Neka istraživanja su pokazala da bebe koje se rode krupnije imaju veću mogućnost da obole od dijabetesa i da imaju problema sa kilažom. Hodanjem ćete “prizvati” porođaj. Netačno. Možda ćete se osećati bolje, ali nema nikakvih dokaza da ćete tako ubrzati dolazak bebe. Tamno pivo će vam pomoći da imate više mleka. Netačno. Možda će vam pomoći da se opustite, što svakako utiče na to da mleko nadođe brže, ali to nema veze direktno sa pivom. Strije možete definitivno sprečiti. Netačno. Ne postoje dokazi da bilo kakve kreme, losioni ili ulja mogu sprečiti nastanak strija. Da li će se one pojaviti zavisi od genetike, rastegljivosti vaše kože. Verovatnije ćete ih dobiti ako ih je imala vaša majka ili sestra, ako nosite blizance ili veću bebu, ako se mnogo udebljate, ako imate višak plodove vode. Ipak, možete ih ublažiti i usporiti dobrom hidratacijom, vežbama i praćenjem kilaže u trudnoći. Ne smete prilaziti mačkama. Netačno. Poželjno je da vi ne čistite kutiju za pesak, zbog rizika od toksoplazmoze.

Podizanje ruku (stvari) može da dovede do toga da se bebi pupčana vrpca omota oko vrata. Netačno. Oko 25 odsto beba ima pupčanu vrpcu omotanu oko vrata. Bebina aktivnost u stomaku i možda loša sreća, ali ne i aktivnost trudnice, mogu dovesti do omotavanja vrpce oko vrata. Veći je rizik ako je pupčana vrpca duža nego uobičajno i bebinom nesvesnom aktivnošću može doći do nesreće, a majka to ne može sprečiti. Ipak, nema mesta brizi, jer gotovo sve ove bebe su se rodile zdrave i nije bilo komplikacija pri porođaju. Trudne žene ne bi trebalo da jedu slatkiše. Tačno. Sa izuzetkom čokolade. Umesto slatkiša radije se bacite na voće i na žitarice i orašaste plodove. Jedite i malo tamne čokolade. Jedno istraživanje je pokazalo da su majke koje su jele malo čokolade svaki dan dobile decu koja su manje plašljiva, a više se smeju od šestog meseca života. Drugo istraživanje je pokazalo da žene koje jedu 300 grama čokolade sedmično tokom trećeg tromesečja imaju za 40 odsto manje šanse da razviju visok krvni pritisak (preeklampsija).

Umesto slatkiša radije se bacite na voće i na žitarice i orašaste plodove. Jedite i malo tamne čokolade. Obavezno izbegavanje svih rupa na putu – mogu podstaći porođaj. Netačno. Mnoge žene veruju da je opasno ako im se u toku vožnje dogodi da naiđu na nekoliko rupa i automobil se zaljulja. Manji trzaji ovog tipa ne mogu izazvati prevremeni porođaj. Plodova voda i materica bebu štite kao da je umotana u jastuk od oblaka. Za žene su ovi trzaji svakako neugodni, posebno zbog toga što mnoge teže kontrolišu bešiku, pa se male nezgode na tom polju mogu dogoditi. Naravno, opasni mogu biti padovi i saobraćajne nesreće.

BEBIN IZBOR

|

15


PORODICA

Postporođajna

Maja Dobrosavljević dipl. psiholog, MSc neuropsihologije

Šta je “baby blues”, a šta postporođajna depresija i kako se izboriti sa njima

Psihološki centar Integrativni program 064/ 358 26 43

U

periodu nakon rođenja deteta dešavaju se krupne promene u životu mame, kao i u funkcionisanju cele porodice. Međutim, kako je najčešće majka ta koja je u najvećoj meri uključena u odgoj bebe, tako je ona i posebno osetljiva na složenost životnih okolnosti i situacija na koje možda nije bila sasvim spremna.

16

|

BEBIN IZBOR

Pored značajnih situacionih promena nastalih dolaskom deteta na svet, veliku ulogu igraju i hormonalne promene, odnosno nagli pad nivoa hormona estrogena, progesterona i endorfina posle porođaja. Mada, nisu sve žene podjednako osetljive na ove promene. Kao faktori rizika obično se pominju nedostatak socijalne podrške i loši uslovi života, postojanje psiholoških smetnji pre trudnoće, nisko samopouzdanje, neželjena trudnoća i neadekvatan životni stil (pušenje, konzumiranje alkohola, nezdrava ishrana, itd.).

“Baby blues” Kako istraživanja pokazuju, 10% žena pati od postporođajne depresije koja se može smatrati kliničkom i gde postoji potreba za profesionalnom podrškom i pomoći. Međutim, u velikom broju slučajeva, odskorašnja mama može da iskusi promene u svom raspoloženju koje ne dostižu nivo ozbiljnosti kliničke depresije, ali koje opet mogu da je zabrinu (tzv. postporođajna tuga ili “baby blues”). Ovaj procenat dostiže čak i do 70- 80%


PORODICA

a tuga i depresija slučajeva. Neki od čestih simptoma su razdražljivost, umor, slaba koncentracija, gubitak interesovanja, nagle promene raspoloženja, nesanica, promene u unosu hrane (previše ili premalo hrane), anksioznost i uznemirenost. Obično se simptomi javljaju u prvih 10 - 16 dana nakon rođenja deteta i ne bi trebalo da traju duže od dve nedelje. Kada se uzme u obzir da je potreban izvestan period adaptacije na izmenu ritma života i prilagođavanja bebi, uz slabiji san i nesigurnost u svoje veštine, naročito kod prvorotki, svi ovi simptomi dobijaju smisao kao reakcija na novonastalu situaciju.

Kako se mame mogu izboriti sa lošim raspoloženjem i anksioznošću? Prvo, bitno je prihvatiti da je postati majka veoma krupna životna promena koja zahteva određeno vreme za prilagođavanje životnih navika, odnosa prema sebi, svom identitetu, članovima porodice i bliskim prijateljima, itd. Vaši pogledi na život i budućnost se značajno menjaju, više niste tu samo vi, ili vi i vaš partner, već u sve što radite morate da uključite i jedno novo, mlado biće koje u potpunosti zavisi od vas i vaše brige o njemu. Potom, to malo biće zahteva velike žrtve i odricanja: manje

Neki od čestih simptoma su razdražljivost, umor, slaba koncentracija, gubitak interesovanja, nagle promene raspoloženja, nesanica, promene u unosu hrane (previše ili premalo hrane), anksioznost i uznemirenost. spavate, svaki budan trenutak motrite da li je dete sito, zdravo, da li je pelena mokra, itd. Zato je vrlo bitno da prihvatite svaku pomoć koju možete da dobijete (pomoć partnera, proširene porodice, patronažnih sestara, itd.) kako biste se dovoljno odmorili i opustili. Takođe, bitna je uravnotežena ishrana bogata vitaminima, umerena fizička aktivnost (npr. šetnja ili gimnastika kod kuće) i održavanje kontakta sa porodicom i

prijateljima, kako bi proces adaptacije prošao bez zastoja i većih smetnji. Ukoliko simptomi potraju duže od mesec dana i ukoliko osećate da su se vaše uobičajeno raspoloženje i ponašanje značajno promenili nakon porođaja, uz izraženo i konstantno osećanje tuge i beznađa, gubitak ili smanjenje uobičajenih interesovanje, stalno osećanje umora i teškoće u prihvatanju majčinstva, odnosno nemogućnost emocionalnog vezivanja za dete i brige o njemu, bilo bi poželjno da se blagovremeno obratite svom lekaru koji će vas posavetovati da li postoji potreba za daljom psihološkom podrškom. Vrlo retko (0.1 – 0.2% slučajeva) može se javiti i ozbiljna reakcija na porođaj pod nazivom postporođajna psihoza, praćena drastičnim promenama raspoloženja i izmenjenim viđenjem stvarnosti. U tim situacijama potrebno je hitno potražiti profesionalnu pomoć. Iako su majke pod većim rizikom, ne treba zanemariti podatak da se neki simptomi postporođajne tuge i depresije mogu primetiti i kod očeva, iako u manjem broju slučajeva. Dakle, otvorena komunikacija o tome kroz šta prolaze i međusobna podrška mogu biti od koristi za oba roditelja. Na kraju, dolazak bebe na svet, pored svih blagoslova i izazova koje stavlja pred roditelje, može se posmatrati kao još jedan stepenik u odrastanju u zrelu osobu koja sada svoj centralni fokus i pažnju pomera sa sebe na drugo biće kroz ljubav i nesebično davanje.

BEBIN IZBOR

|

17


IZLOG

Smart Trike

3,499

Smart Trike

16,999

Bright Starts

Tricikl Cupcake

Tricikl Dream

Kids II igračka kuhinja

Preporučujemo

Preporučujemo

Preporučujemo

Bright Starts

5,499 Kids II kolevka sa postoljem

Bright Starts Kids II kućica sa oblicima

Tolo kućica 1-5 god

Preporučujemo

Preporučujemo

Preporučujemo

Crayola

3,499

Grown Up

2,699

8,999

Tolo

4,590

4,499

Bright Starts

set sa tablom za crtanje

Set sto i stolica - picnic

Ljuljaška/ležaljka

Preporučujemo

Preporučujemo

Preporučujemo

7,690

www.kidsland.rs Novi Sad - Veternik, Obrovačka 21, 021/824 936

18

|

BEBIN IZBOR


IZLOG

17,999 14,399 Auto fix 0-13kg RED PASSION

CHICCO Multiway sapphire 0m+

39,990 rotirajuće sedište+korpa+torba

Ponuda meseca, popust 20%

Ponuda meseca

Novo na trzistu

CHICCO

399 Makazice za novorodjence 0m+

TOLO Zvučna signalizacija 1-5g

Helikopter 9-36m

SUPER CENA

popust 20% februar -mart

Super ponuda popust 20%

CHICCO

3,199 2,559

VTECH

3,980 3,184

Višepoložajna, beige 0m+

Rodi xp (više dezena)

popust, februar-mart 15%

Promocija februar-mart 10%

POPUST 25% dok traju zalihe

MAXI COSI

14,999 13,499

CARELLO

7,290 5,468 Torba za kolica (više dezena)

CARELLO

10,488 8,915

13,499

PEG PEREGO

Napomena: cene su formirane u vreme nastajanja časopisa i podložne su promenama. Zbog tehničkih mogućnosti štampe prikazane boje možda nisu verne originalu.

Beograd - Bulevar Kralja Aleksandra 199b, 011/243 48 61 Beograd - Enci Menci Trg, ul. Trg Nikole Pašića 8, 011/323 44 88 www.encimenci.com

BEBIN IZBOR

|

19


POROĐAJ

Sve o epidura Jelena Računica lifepressmagazin.com

Kako epiduralna anastezija deluje? Epiduralna anestezija donosi trajno olakšanje bolova u celom donjem delu tela, pri potpunoj svesti. Iako mnogi misle da pod epiduralnom anestezijom potpuno gubite osećaj, to nije sasvim tačno. Lek se daje kroz veoma tanak kateter u epiduralni prostor na ivici membrane koja okružuje vašu kičmu.

Kako izgleda sam proces? Da bi se epiduralna anestezija ispravno dala, trudnica bi trebalo da leži na boku, skupljena u položaj fetusa ili sedi na rubu kreveta, takođe povijenih leđa. Nakon

Kod jedne od 100 žena, epiduralna anastezija može da izazove jake glavobolje koje mogu trajati danima toga, uz pomoć igle u određeni deo kičme se stavlja tanki kateter kroz koji se ubrizgava lek. Prvo se ubrizga manja doza leka da se vidi kako će trudnica i beba reagovati i da se utvrdi da li je kateter postavljen kako treba. Otkucaji srca bebe i krvni pritisak trudnice se prate na svakih pet minuta,

20

|

BEBIN IZBOR

Otkako je epiduralna anestezija postala dostupna u većini gradova našeg regiona, gotovo da ne postoji trudnica koja ne bi htela da sazna sve o onome što može da joj ublaži porođajne muke.


POROĐAJ

alnoj anesteziji dok se ne utvrdi da epiduralna anestezija nema nikakve negativne posledice. Lekovi koji se daju u epiduralnoj anesteziji su uglavnom mešavina narkotika i anestetika. Lokalna anestezija blokira osećaj boli, dodir, pokret i temperaturu, dok narkotici blokiraju bol, ne utičući na pokretljivost nogu. Prvo olakšanje oseti se 20 minuta nakon što se primi cela doza leka.

Kad je najbolje vreme za epiduralnu anesteziju? Mnogi lekari i babice žele da trudnica aktivno učestvuje u prvom delu poroda, tako da se epiduralna anestezija ne preporučuje dok žena nije otvorena 4-5 centimetara, ukoliko su trudovi učestali i normalni. Epiduralna anestezija može da uspori trudove.

Prednosti epiduralne anestezije •N a prvom mestu to je efektno olakšanje boli koje će vam pomoći da prođete ceo porođaj. •A nesteziolog može da podešava tip, količinu i snagu leka. Ovo je veoma važno, jer što porod više odmiče, a beba se sve više spušta u porođajni kanal, prva doza leka više ne mora biti efektna ili možete osećati bolove u nekom drugom području.

Lokalna anestezija blokira osećaj boli, dodir, pokret i temperaturu, dok narkotici blokiraju bol, ne utičući na pokretljivost nogu.

Zbog ove anestezije, veće su šanse da se beba rodi uz pomoć vakuuma ili forcepsa. •U zavisnosti od količine i vrste leka, delimično možete da izgubite osećaj u nogama i mogućnost da stojite. •E piduralna zahteva pažljivo i često praćenje otkucaja bebinog srca i krvnog pritiska majke. •U većini slučajeva, epiduralna anestezija može da produži trajanje poroda. •Z bog ove anestezije, veće su šanse da se beba rodi uz pomoć vakuuma ili forcepsa. •L ekovi koji se koriste mogu privremeno da vam snize krvni pritisak i uspore rad srca. •N arkotici iz anestezije mogu da izazovu svrab lica i mučninu. •T rudnice koje su primile epiduralnu, imaju veće šanse da dobiju povišenu temperaturu za vreme poroda. •K od jedne od 100 žena, epiduralna anastezija može da izazove jake glavobolje koje mogu trajati danima. • Veoma su retki slučajevi da ovaj lek izazove oštećenje živaca ili infekciju.

Može li epiduralna naštetiti bebi?

•N akon što je bol lokalizovan, trudnica će biti budna i prisebna za vreme poroda, a pošto neće osećati bolove, može da odmara, pa čak i zaspi i prikuplja snagu za ono glavno što je čeka. •D o bebe dospe neznatna količina leka. •N akon što trudnica primi epiduralnu, lekar može da obavi i carski rez, ako do toga dođe, bez dodatne anestezije.

Najnovija istraživanja su pokazala da epiduralna nema nikakav negativni efekat na novorođenče. Naprotiv, neke studije su pokazale da su bebe čije su majke dobile epiduralnu za vreme poroda dobile više ocene od beba majki koje su se porodile bez pomoći lekova. Neki stručnjaci tvrde da epiduralna utiče na bebinu sposobnost sisanja, dok drugi tvrde da to ničim nije dokazano.

Koje su mane epiduralne anestezije?

Mogu li sve žene dobiti epiduralnu anesteziju?

•M orate biti u veoma nezgodnom položaju 10-15 minuta dok se kateter ne stavi na pravo mesto, a zatim morate da čekate još 20 minuta da lek počne da deluje.

Žene koje imaju nizak krvni pritisak, poremećaj krvarenja, infekciju kože na mestu gde treba da se stavi kateter, ili one koje su alergične na lokalnu anesteziju, neće moći da prime epiduralnu.

BEBIN IZBOR

|

21


SAVET

Zavisnost od interneta

Upotreba interneta kao dominantna životna aktivnost Mr sci dr Miodrag Stanković www.stetoskop.info

Z

avisnost od interneta je klinički poremećaj sa snažnim negativnim posledicama na socijalno, radno, porodično, finansijsko i ekonomsko funkcionisanje ličnosti. Ona predstavlja savremen oblik zavisnosti koji se manifestuje kao stanje pojedinca u kome je upotreba interneta postala dominantna životna aktivnost koja ga izoluje u odnosu na ostale društvene tokove i koja stvara negativne posledice po njega i njegovu okolinu.

Znaci zavisnosti od interneta Vreme provedeno za računarom je najčešće pominjani kriterijum za dijagnostifikovanje poremećaja zavisnosti od interneta i smatra se da je 4 do 6 časova dnevno simptom zavisnosti. Pod aktivnostima u vezi sa Internetom ne može se uzeti u obzir samo online boravak na

22

|

BEBIN IZBOR

mreži, već i sve ostale aktivnosti koje su u vezi sa mrežom - odgovaranje i pisanje elektronske pošte, rasprave na grupama, čitanje preuzetih vesti, časopisa, članaka, tekstova uopšte i dr. Međutim, treba napomenuti da je u pitanju 4 do 6 časova slobodnog vremena dnevno, kao i to da ovo može ali i ne mora biti pokazatelj internet zavisnosti. Mnogo sigurniji znaci, tj. simptomi internet zavisnosti su: promenjeno ponašanje, provođenje sve više vremena za kompjuterom i internetom, prekid školovanja ili radnog odnosa, zanemarivanje drugih obaveza i interesovanja, problemi sa koncentracijom i pamćenjem, nesanica, problemi sa kičmom, vidom, sluhom i dr. Ako ovo analiziramo, doći ćemo do sledećeg zaključka: od 24 časa, prosečno 8 sati se provede u snu i odmoru uopšte. To ostavlja još 16 sati. Pretpostavimo da osoba ima radne ili školske obaveze 8 sati dnevno. To ostavlja još 8 sati za sve ostalo. Uzmimo da minimalno za ishranu i fiziološke potrebe dnevno ode oko sat vremena. Znači, ukupno prosečno

slobodno vreme je 7 sati. Od tih 7 sati na internetu se provede 4 sata.

Vrste zavisnosti od interneta Internet zavisnost se ispoljava u više oblika: • zavisnosti od igranja kompjuterskih igara • zavisnost od surfovanja internetom • zavisnost od sajberseksa • zavisnost od uspostavljanja prijateljskih veza putem interneta • zavisnost od internet kockanja • zavisnost od kompjutera uopšte Ovaj oblik zavisnosti je relativno nova bolest, a kako ima karakteristiku masovnosti, možemo reći i novi socijalni problem. Naime, 1996. godine je prvi put upotrebljen pojam “internet addiction” – internet zavisnost. Ubrzo zatim počinju da se otvaraju prve institucije specijalizovane za ovaj problem, a danas ih već ima u čitavom svetu.


BEBAC.COM

Prijavite bepca Kako, kada i gde prijaviti bebu? Šta mi je potrebno?

Tekst je preuzet sa: www.bebac.com

Kako, kada i gde? Izvod iz matične knjige rođenih. Prvi dokument koji beba dobija je Izvod iz matične knjige rođenih. Pre nego što krenete da sređujete ostala dokumenta, potrebno je da imate nekoliko primeraka izvoda. Izvod se podiže kod matičara, ali pre toga je potrebno da porodilište dostavi izveštaj da je beba rođena. Kada taj dokument stigne kod matičara, potrebno je da ponesete ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i venčani list. Nakon toga čekate nekoliko dana da bi se izradio izvod. Lokacija: matičar Dokumenta: lična karta jednog roditelja, uverenje o državljanstvu i venčani list.

Smislili ste bebi ime?

upisana u knjigu rođenih i dobiće jedinstveni matični broj. Odmah tražite nekoliko izvoda (minimum pet), jer će vam ga na svakom koraku tražiti (prilikom izrade zdravstvene knjižice, prijave prebivališta, ako podnosite molbu za novčanu nadoknadu, za roditeljski ili materinski dodatak...).

Prijava prebivališta Bebi, pored imena, treba i adresa. Novog člana porodice i njegovu adresu stanovanja prijavićete u policijskoj stanici kojoj teritorijalno pripadate. Tražiće vam da priložite bebin izvod iz matične knjige rođenih, lične karte roditelja i ugovor o vlasništvu stana gde je prijavljujete. Lokacija: obližnja policijska stanica. Dokumenta: bebin izvod iz matične knjige rođenih, lična karta roditelja i dokaz o vlasništvu stana gde želite da beba bude prijavljena.

u obližnju ambulantu, a da bi je tamo „primili“, potrebna joj je zdravstvena knjižica. Nezaposleni roditelji ostvariće zdravstvenu zaštitu bebe preko biroa za zapošljavanje. Lokacija: Socijalno ili firma u kojoj je jedan od roditelja zaposlen. Dokumenta: Prazna zdravstvena knjižica, potvrda o zaposlenju i bebin izvod iz matične knjige rođenih.

Novčane nadoknade Potrebna dokumenta: fotokopija lične karte roditelja, bebin izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, izjava roditelja da lično i neposredno brine o svojoj prethodnoj deci i fotokopija štednje knjižice otvorene u Poštanskoj štedionici. Lokacija: Nadležni opštinski sekretarijat (gradska skupština, skuština opštine...)

Zdravstvena knjižica Beba će sa napunjenih mesec dana morati prvi put u posetu kod pedijatra

Verujemo da je ono najlepše na svetu i da baš odgovara vašem tek rođenom čedu. Sad požurite, pošaljite tatu da bebu prijavi kod matičara. Čak ste i zakonski u obavezi da mesec dana nakon rođenja kod matičara opštine u kojoj ste se porodili prijavite bebu. Tata bi trebalo da odnese na uvid venčani list, lične karte oba roditelja kao i uverenje o državljanstvu, a zapisnik o imenu i državljanstvu popunjavate kod matičara. Ukoliko mama i tata nisu venčani, onda su u obavezi zajedno da prošetaju kod matičara. Kod matičara će beba biti

BEBIN IZBOR

|

23


ZDRAVLJE

Genitalni kondilom Prim dr Ljubica Presetnik specijalista ginekologije i akušerstva

DZ Jedro, Jurija Gagarina 14 Telefon: 011/715-0715

U

mojoj praksi, od kraja 90-ih godina pa sve do danas, dolaze uplašene mlade devojke jer sumnjaju na genitalne kondilome. Vreme je da vas, drage moje, ponovo podsetim šta su to kondilomi i koliko zaslužuju da ih se plašimo. Po nekim statistikama genitalni kondilomi su na drugom mestu seksualno prenosivih bolesti (SPB / STD), odmah posle Chlamidie trahomatis. To su virusom izazvane promene, te se konstatuje da se radi o 40-ak vrsta HPV, tj. Humanih papilloma virusa, koji izazivaju promene u toj regiji. Najčešće, tj. oko 90% su manje

Najčešće ugrožena populacija su mlađe osobe, ispod 30 godina. Naravno, na učestalost oboljevanja utiču faktori rizika. rizični HPV tipa 6/11, a ređe su visoko rizični tipovi, od kojih su najpoznatiji 16/18, koji su odgovorni i za pojavu kancera na grliću materice.

Šta su genitalni kondilomi? To su virusne, seksualno prenosive bradavice u genitalnoj regiji u vidu manjih mekih ili tvrđih kožnih promena, bilo u vidu tačkastih ili karfiolastih izraslina. Glavni način dobijanja je seksualni kontakt sa penetracijom ili ne, te su putevi prenošenja direktnim kontaktom koža na kožu ili sluzokožom, i to su vaginalni, analni ili oralni put prenošenja, pa čak i prilikom istovremene upotrebe seksualnih

24

|

BEBIN IZBOR

Po nekim statistikama genitalni kondilomi su na drugom mestu seksualno prenosivih bolesti (SPB / STD), odmah posle Chlamidie trahomatis. pomagala, tj. igračaka. Zato, u manjem procentu, mogu se preneti i direktnim kontaktom sa zaraženim predmetima kao što su peškiri, donji veš, ali pod uslovom da je njihova upotreba neposredna, tj. svega nekoliko do 20-ak minuta nakon što su isti zaraženi. Po lokalizaciji mogu biti na okolnoj koži, tj. velikim usminama, između vagine i anusa, na pubisu, oko analne regije, ali i unutar vagine - ne samo na ulazu, već i oko uretralnog otvora, pa i dublje, na grliću materice ili završnom delu debelog creva - anusu. Zavisno od lokalizacije i veličine, za žene mogu biti vidljive ili opipljive, ali ukoliko se nalaze dublje, to nije moguće, a takođe od toga zavise i tegobe, ukoliko se jave. Simptomi su zbog toga ponekad prisutni, kao što je povećana vaginalna sekrecija, iritacija, svrab ili kontaktno krvarenje. Najčešće ugrožena populacija su mlađe osobe, ispod 30 godina. Naravno, na učestalost oboljevanja utiču faktori rizika: veći broj partnera - promiskuitet, rano započinjanje seksualnih kontakata, oslabljen imunološki sistem, prekomerno korišćenje alkohola, duvana, jednom rečju - rizično ponašanje.

Kako se mogu otkriti ako nisu vidljivi? Najčešće je dovoljan pregled ginekologa ili dermatologa. Za muškarce, osim dermatologa, urolog ili hirurg - proktolog, ukoliko se sumnja na analne forme. Za prisustvo dubljih oblika kod žena ginekološki kolposkopski


ZDRAVLJE

mi - bauk ili ne? pregled, PA test, eventualno bris na HPV tipizaciju, ukoliko je PA test izmenjen, a ponekad i biopsija, tj. uzimanje uzorka tkiva. Lečenje takođe zavisi od lokalizacije i brojnosti promena. Može se svrstati u hirurško i lokalno stavljanje krema ili tečnosti. Naravno, najjednostavnija je lokalna primena krema, ukoliko su promene manje i spoljašnje. Traje mesec dana, pa i duže, a to su preparati koje propisuje dermatolog, kao što su podofilotoxin / podofilox, imiquimod/Aldara, trihloracedic acis/ TCA. Može se pokušati i sa prirodnim kremama na bazi ekstrakata raznog

bilja, kao što je zeleni čaj i slično. Hirurški tretmani takođe zavise od lokalizacije i brojnosti promena i mogu biti ekcizija instrumentima, krioterapija/ tečnim azotom, elektrokauterizacija - loop ekcizija, laser ili radiotalasna ablacija. Hirurške procedure mogu biti u lokalnog anesteziji, ali ponekad i u opštoj.

Prevencija - sprečavanje infekcije Na prvom mestu je smanjenje rizičnog ponašanja, odgovarajuća ishrana i fizička aktivnost, uz korišćenje suplemenata koji podižu imunološki sistem, tj. vaše

prirodne odbrambene faktore, ukoliko su u padu, tj. ako ste pod stresom ili imate neko drugo oboljenje i, naravno, korišćenje kondoma, iako on ne može u potpunosti da vas zaštiti. U zemljama EU i u Americi postoje, mada se i kod nas pojavila oko 2007., vakcina protiv najčešćih HPV tipova: Gardasil i Cervarix vacc. Kod njih je uvršćena u karton vakcinacije i dobija se oko 12-13. godine života /oba pola/ u 3 doze. Najćešće se daje u tom životnom periodu, pre stupanja u seksualne odnose. Preporuka je do 26. godine života, ukoliko već nema vidljivih promena, zbog svrsishodnosti primene iste.

To su virusne, seksualno prenosive bradavice u genitalnoj regiji u vidu manjih mekih ili tvrđih kožnih promena, bilo u vidu tačkastih ili karfiolastih izraslina. Kao zaključak ću vam navesti da promene koje izazivaju HPV virusi najčešće su bezazleni kondilomi, ali mogu svojim širenjem ili sklonošću ka drugim tipovima HPV dovesti i do displaznih –prekanceroznih promena na grliću materice, do kancera istog ili kod muškaraca češće karcinoma penisa ili debelog creva. Treba znati da u roku od 2 godine sam organizam može da eliminiše virus, a češće vidljive promene u kojima su procentualno virusi najviše zastupljeni više pogađaju žensku populaciju (oko 60% seksualno aktivnih), zbog drugačije koncepcije imunološkog sistema u odnosu na mušku populaciju kod kojih se znatno ređe javljaju, iako su prenosioci HPV i bez vidljivih promena). Zato su važne redovne kontrole kod ginekologa - dovoljno je jednom godišnje, radi kolposkopskog pregleda i PA testa. Tako smo potpuno bezbedne od promena na grliću materice, koje nas najviše plaše. Kao pravilo važi da se ne treba plašiti neprijatelja ukoliko ga upoznamo.

BEBIN IZBOR

|

25


ISHRANA

Gotova hrana Živka Vlajković dipl. nutricionista, autorka knjige Moj kuvar u trudnoći

Da biste pravilno hranili svoje dete, potrebno je da bolje upoznate gotovu hranu za bebe

DZ Zemun

Izbor bebine hrane Danas se problemima ishrane dece u svetu pridaje veliki značaj. Intenzivno izučavanje dece u cilju obezbeđenja normalnog razvoja dečijeg organizma stvorilo je osnovu za razvoj industrije dečije hrane. Njena proizvodnja zahteva posebnu tehnologiju, visok kvalitet sirovina i stroge sanitarne uslove proizvodnje i prometa. Ovako dobijeni proizvodi pružaju mogućnost pravilnije ishrane odojčadi u

Da biste pravilno hranili svoje dete, potrebno je da bolje upoznate gotovu hranu za bebe. svim godišnjim dobima, u svim regionima. Praktični su za zaposlenu majku, za putovanja i šetnje. Da biste pravilno hranili svoje dete, potrebno je da bolje upoznate gotovu hranu za bebe. Kada kupujete gotovu hranu - npr. instant čajeve, adaptirana mleka ili drugu hranu, prvo pogledajte rok upotrebe i sastav (proizvode bez deklaracije i sa nepoželjnim dodacima ne treba kupovati). Kada otvorite vakuumirano pakovanje mleka, čaja ili cerealija, pogledajte kako prah izgleda. Mora biti suv, bez grudvica, iste boje, bez prisustva bilo kakvih primesa i prijatnog mirisa. Poštovani roditelji, naučite da tumačite etikete na dečjoj hrani.

Instant čajevi za mamu i bebu Instant čajevi sadrže ekstrakte različitih biljaka, glukozu ili saharozu. Imaju stalnu količinu aktivnih komponenti i mikrobiološki su bezbedni. Brzo i lako se pripre-

26

|

BEBIN IZBOR

maju mešanjem sa prokuvanom vodom. Na tržištu postoje: •č ajevi koji pomažu kod grčeva kod beba. Najčešće sadrže ekstrakt kima i komorača i mogu se davati bebi već tokom prvog meseca starosti. •č aj za dojilje - sadrži mešavinu etarskih ulja, vitamine i šećer. Povećava količinu majčinog mleka, smanjuje napetost dojki i bebi olakšava varenje.

Mlečne formule za odojče - adaptirana mleka Tokom prve godine života majčino mleko je jedina idealna hrana za bebu. Sadrži sve nutrijente u odgovarajućem odnosu i količinama, a sastavom i količinom se pri-

lagođava potrebama odojčeta. Ako majka ne može da doji svoje dete ili ga nema dovoljno, potrebna je dohrana adaptiranim mlekom za bebe. Formule adaptiranog mleka proizvedene su od kvalitetnog kravljeg mleka, koje je tehnološkim postupcima prilagođeno potrebama odojčeta. Pre davanja adaptiranog mleka, posavetujte se sa pedijatrom ili patronažnom sestrom. Uputstvo za pripremu, čuvanje i ritam hranjenja se mora poštovati jer neodgovarajuća priprema i nepravilan razmak između obroka može da ugrozi zdravlje deteta i umanji hranjivu vrednost mleka. Adaptirana mleka mogu biti: 1. Formule sa oznakom Premature. To su mleka namenjena za ishranu prevremeno rođenih beba ili beba sa telesnom masom ispod 3 kg.


ISHRANA

a za bebe 2. Univerzalne mlečne formule sa oznakama 1, 2, 3 i 4. • Formula br. 1 - koristi se za potpunu ili dopunsku ishranu beba od 0 do 6 meseci. • Formula br. 2 - koristi se za potpunu ili dopunsku ishranu beba od 6 do 12 meseci. • Formula br. 3 je prelazno mleko i koristi se za pravilnu ishranu deteta u drugoj godini. • Formula br. 4 je mleko koje se koristi za pravilnu ishranu deteta u trećoj godini. 3. Mlečne formule sa oznakom BIO. To su formule proizvedene od organskog kravljeg mleka. Osnovna sirovina za proizvodnju Bio mleka je zdravo kravlje mleko. To znači da se krave uzgajaju u prirodnoj sredini, stočna hrana se ne prska hemikalijama, niti se smeju hraniti genetski modifikovanim biljkama. Sam proces proizvodnje i pakovanja se kontroliše prema strogim principima organske proizvodnje. 4. Mlečne formule sa oznakom PREBIOTIK. To su mleka sa dodatkom

oligosaharida, koji podstiču bujanje korisnih bakterija u crevima, a umanjuju broj patogenih bakterija. 5. Mlečne formule sa oznakom PROBIOTIK. To su mleka koja sadrže probiotske kulture (bifido bakterije) koje pomažu funkcionalno sazrevanje creva, jačaju crevnu barijeru, štite od crevnih infekcija i povoljno utiču na prevenciju i lečenje alergija. 6. Specijalne mlečne formule : •F ormule sa oznakom AC su mleka namenjena za ishranu beba koje imaju jake bebi grčeve. •F ormule sa oznakom EC su takođe mleka za bebe koje imaju grčeve ili manje probleme sa varenjem. •F ormule sa oznakom AR su namenjene za ishranu beba sa izraženim vraćanjem želudačnog sadržaja, onih koje „ bljuckaju“. •F ormule sa oznakom IT su mleka za ishranu beba koje imaju neredovno pražnjenje - zatvor.

Formule adaptiranog mleka proizvedene su od kvalitetnog kravljeg mleka, koje je tehnološkim postupcima prilagođeno potrebama odojčeta. •F ormule sa oznakom LF ili FL su mleka za ishranu odojčadi i male dece koja ne podnose mlečni šećer (laktozu) ili imaju akutnu dijareu (proliv). 7. Hipoalergogena mleka sa oznakom HA 1 i HA 2 su specijalne mlečne formule za bebe koje imaju sklonost ka alergiji, ekcem ili sumnju na nepodnošenje proteina kravljeg mleka. Formula HA 1 se koristi u prvih 6 meseci života i smanjuje rizik od pojave alergije. Formula HA 2 se koristi u periodu od 6 do 12 meseci. 8. Visoko specijalizovane mlečne formule (hidrolizati kazeina ili proteina surutke koji su najkvalitetniji), namenjene su ishrani beba koje imaju dokazanu alergiju na proteine kravljeg mleka. Ove formule se koriste samo po preporuci gastroenterologa!

Šejk od banane • 1 banana • 1 kašika pavlake • 1-2 kašičice meda • 200 ml mleka ili jogurta (1.6% mm)

Oljuštenu bananu iseći na kolutove i staviti u blender, dodati ostale sastojke i napraviti šejk. Ovaj napitak je vrlo hranljiv pa se preporučuje porodilji za užinu.

Mleko sa prosom • 150 ml vode • 3 kašike oljuštenog prosa • 100 ml adaptiranog mleka U ključalu vodu polako sipati proso. Promešati, poklopiti i ostaviti da se kuva na tihoj vatri oko 10 minuta, povremeno mešajući. Skinuti sa vatre i ostaviti da se prohladi. U prohlađenu kašu dodati adaptirano mleko i izmiksati. Uvodi se u ishranu odojčeta od sedmog meseca starosti.

Autorka teksta, Živka Vlajković je i autorka knjige Bebi kuvar. Knjigu možete poručiti na tel. 064/178 22 52

BEBIN IZBOR

|

27


FITNES

Vežbanje zimi Sezona praznika je poznata po tome da se završava viškom kilograma

Vladimir Danilović Profesor sporta

Lični trener Boom fitness Mobilni: 065/4774-773

M

nogo slavlja, po tradiciji bogata trpeza, a usled vremenskih uslova, smanjena fizička aktivnost. Evo nekoliko praktičnih saveta kako se rešiti ovih problema. Kontinuitet u vežbanju je veoma važan. Tokom praznika ljudi koriste odmor za putovanja i često nisu tu. Usled toga ispadaju iz rutine vežbanja. Kada se prekine sa redovnim vežbanjem, posle je potrebna nova motivacija i čvrsta volja da se krene. Kao što je svima poznato, u vežbanju je najteže krenuti. Trudite se da pravite što kraću pauzu, jer je vremenom sve teže naterati se na povratak na redovne aktivnosti.

Ishrana Izbegavajte slatkiše na kraju jela. Praznične bogate trpeze podrazumevaju dosta raznovrsne i teške hrane, mnogo mesa, testa i slatkiša. Naši stomaci teško vare kada ih zatrpamo raznovrsnom hranom. Na svu tu zbrku u stomaku običaj je da se na kraju zasladi. Usled takvog načina unosa

28

|

BEBIN IZBOR

hrane, želudac nema ni vremena ni prostora da sve to lepo obradi. Sve što se dobro ne svari, lakše se deponuje u masti. Kada želucu damo dovoljno vremena i prostora da radi svoj posao kako treba, pre svega ćemo se lepše osećati, a energija će pre da se troši (metaboliše), nego da se ugrađuje u masne ćelije. Ako meni ne verujete, zapitajte se pola sata nakon pojedenog parčeta torte (ne dok ga jedete, već pola sata kasnije) da li vam je zaista to parče torte prijalo nakon obilnog ručka.

Vratite se u detinjstvo. Iskoristite zimske čarolije za druženje sa vašim detetom (ukoliko imate dovoljno odraslo dete).

Igre na snegu

Vratite se u detinjstvo. Iskoristite zimske čarolije za druženje sa vašim detetom (ukoliko imate dovoljno odraslo dete). Grudvanje, sankanje, pravljenje sneška ili obična šetnja po snegu ne samo da su zabavan način da provedete vreme sa vašim detetom, nego su i fizički veoma zahtevne radnje. Probajte, osećaćete se fenomenalno posle toga, a uradićete jednu korisnu stvar i za vas i za vaše dete. Zimi se pre opredelite za vežbanje u zatvorenom prostoru. Ukoliko se sportom ne bavite profesionalno, već rekreativno, imajte u vidu da vaš organizam nije navikao na visok intenzitet pri niskim temperaturama. Povećana potrošnja kiseonika na niskim temperaturama nije dobra za pluća i može biti uzrok respiratornih infekcija. Dok dišemo, kiseonik se u disajnim putevima prilagođava za razmenu gasova u plućima. Zagreva se na optimalnu temperauru koja je potrebna za taj proces, vlaži i sl. Povećane potrebe za kiseonikom ne dopuštaju disajnim putevima dovoljno vremena da zagreju vazduh do optimalne temperature. Budite fizički aktivni na odmoru. Skijanje je najomiljeniji vid rekreacije preko zime. Vodite računa da na skijanje odete dobro pripremljeni. Preporučujem kvalitetan rad u teretani najmanje mesec dana pre nego što odete na skijanje. Smanjujete rizik od povreda, upale mišića, zamor, a time dobijate kvalitetniji odmor, više vremena na stazi,bolje prilagođavanje na hipoksične uslove. Planine i skijaški centri su na velikim nadmorskim visinama, gde je kiseonik proređen i to zovemo hipoksični uslovi. Oni su dobri da unaprede respiratornu funkciju organizma. Stimulišu organizam da poveća broj eritrocita (crvenih krvnih zrnaca) i hemoglobina, koji transportuju kiseonik kroz organizam. Ovaj fenomen se često koristi u sportu sigurno ste čuli da sportisti idu na tzv. visinske pripreme. To podrazumeva trening i boravak na visini preko 1700 m nadmorske visine.


ISHRANA

Smršajte pomoću semenki lana Seme lana je bogat izvor lekovitih i hranljivih materija

Izvor: Natura medica www.naturamedica.info

3 nezasićene masne kiseline. Kombinacija nezasićenih masnih kiselina i celuloze koju sadrži seme lana vrlo je korisna za vaše zdravlje jer produžava osećaj sitosti, smanjuje nivo holesterola u krvi i podstiče probavu. Kada se tome doda i lignin sa antikancerogenim svojstvima, kojeg u semenu lana ima u daleko većoj količini nego u drugim namirnicama, jasno je koliko je korisno za ljudsko zdravlje.

seme lana i ulje koje se iz njega dobija koristite što češće u ishrani. Semenkama pospite svoju omiljenu salatu ili ih dodajte doručku od žitarica i jogurta, ili mleka, a ulje lana koristite za pripremu salata od sezonskog povrća. Laneno ulje i seme, međutim, ne bi trebalo da koristite kod pripreme kuvanih ili prženih jela, jer termičkom obradom u velikoj meri gube lekovita svojstva.

K

ombinacija nezasićenih masnih kiselina i celuloze koju sadrži seme lana vrlo je korisna za vaše zdravlje jer produžava osećaj sitosti, smanjuje nivo holesterola u krvi i podstiče probavu. Mada je odavno poznato da je seme lana bogat izvor lekovitih i hranljivih materija, kao što su omega 3 masti, celuloza i lignin, naučnici i dalje istražuju sva njegova svojstva. Tako je grupa naučnika sa prestižnog američkog univerziteta Harvard nedavno ustanovila da seme lana podstiče mršavljenje. Naime, seme ove biljke je bogat izvor nezasićenih masnih kiselina koje, ukoliko ih konzumirate, za čak 37 % uvećavaju vaše šanse da smršate. Konzumiranje masti je neophodno za funkcionisanje organizma, ali, ukoliko ne želite da se ugojite, vrlo je važno kakve masti konzumirate, pa nutricionisti pre svega preporučuju omega

Zato

BEBIN IZBOR

|

29


Andrea Prodanov iz Starčeva, rođena 29.04.’14

Ovo su moje

mašne.

a, ić iz Srbobran Vuk Filipov 14 rođen 16.07.’

Gde ste, narode

Ignjatije Radojčić iz Kis iljeva, rođen 27.03.’14.

Ne mogu sad da pričam, pa vam mašem!

30

|

BEBIN IZBOR

Marko Jov anović iz B eograda, rođen 02.0 3.’14.

Kuliram u dupku. I tako.

Mihajlo Jeremić iz Paraćina, rođen 23.12.’13.

Dobro, evo, ustajem!

Nikolina Milić iz Niša, rođena 05.10.’14.

Juhu!

Anđela Milovanović iz Lajkovca, rođena 10.09.’13.

Ja ću ovo da

pojedem.

Nikolina N ikolić iz B eograda, rođena 08 .11.’13.

Aaaa…zub a dvaa…

Nebojša D am rođen 23.0 janović iz Novog Sad 9.’14. a,

Vraćaj taj sako!

Pripremila: Danka Trifunović

Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, Milorada Jovanovića 5, 11147 Beograd, ili na e-mail: office@bebinizbor.com. Minimalne dimenzije slika treba da budu 800x600 (150 dpi), u formatu JPEG.

MINI FACEBOOK


LEKOVITO BILJE

Peršun

čudotvorni začin

Gaji se već više od 2.000 godina, a pre nego što je dospeo na trpezu, korišćen je kao lek Izvor: Natura medica www.naturamedica.info

Z

ahvaljujući beta karotenu, hlorofilu, vitaminima C, B12, K, kao i esencijalnim masnim kiselinama, peršun je mnogo više od začinske biljke predivne arome. Pravi je spas za umoran imunološki sistem, saveznik u borbi za zdravije krvne sudove, bubrege, odličan je protiv infekcija, anemije... Najpopularnija biljka koja se koristi u kulinarstvu bez ikakve sumnje je peršun. Profesionalne kuvarice, ali i domaćice i zaposlene majke koje svakodnevno smišljaju koje zdravo jelo da ponude članovima porodice, od svih začinskih biljaka najčešće koriste listiće koji rastu zahvaljujući ukusnom belom korenu, takođe redovnom sastojku mnogih kuvanih jela i salata. Ukus zelenih listova dobro je poznat, ali ono što mnogi koji peršun jedu bezmalo svakodnevno ne znaju je da je ova biljka na listi sedam začina sa najmoćnijim lekovitim svojstvima. U društvu peršuna nalaze se i đumbir, origano, cimet, kurkuma, žalfija i crvena paprika. Peršun raste u većini klimatskih uslova i može se naći u svežem stanju tokom cele godine. Iako je ova dvogodišnja biljka veoma hranljiva i lekovita, najčešće se koristi u ishrani zbog ukusa. Najvećem broju „korisnika” nije ni na kraj pameti da ukrasni listići prijatne arome sa ivice tanjira u stvari mogu da im bitno poboljšaju zdravstveno stanje.

Ukus zelenih listova dobro je poznat, ali ono što mnogi koji peršun jedu bezmalo svakodnevno ne znaju je da je ova biljka na listi sedam začina sa najmoćnijim lekovitim svojstvima.

eliminaciju toksina iz krvi, ali i bubrežnog tkiva. Vitamin K, kojeg u peršunu ima u velikim količinama, može znatno da smanji krtost kostiju, a time i mogućnost preloma. Oko 360 mikrograma ovog vitamina nalazi se u šolji seckanog peršuna, a preporučena dnevna količina za odrasle osobe je između 60 i 80 mikrograma. Peršun je spas za umoran imunološki sistem, jer sadrži beta karoten, hlorofil, vitamine C, B12, kao i esencijalne masne kiseline. Poput prirodnog multivitaminskog i multimineralnog kompleksa, što je mnogo bolje od veštačkog, ističu nutricionisti, peršun telo snabdeva važnim

Peršun kao lek Potiče sa mediteranskog podneblja, gaji se već više od 2.000 godina, a pre nego što je dospeo na trpezu, peršun je korišćen kao lek. Budući da je veoma jak diuretik, antioksidans, baktericid... brojna su stanja u kojima se preporučuje upotreba ove začinske biljke. Preporučuje se kod anemije, jer sadrži i gvožđe i vitamin C, što je veoma važno, jer se bez

tog vitamina gvožđe ne može apsorbovati. Lista korisnih osobina peršuna se nastavlja i kada je reč o krvnim sudovima. Zahvaljujući blagotvornim sastojcima, ova biljka podmlađuje krvne sudove održavajući nivo njihove elastičnosti. Veoma je efikasan u borbi protiv skoro svih bubrežnih i urinarnih komplikacija. Podstiče aktivnost bubrega i olakšava

materijama koje mu pomažu u borbi sa bakterijama, virusima, umorom, stresom... Iako se neki od visokovrednih sastojaka neće izgubiti prilikom termičke obrade, nutricionisti savetuju da bar dve trećine peršuna koji nameravamo da unesemo putem ishrane budu u svežem stanju.

BEBIN IZBOR

|

31


KNJIGE

Martina velika zagonetna avantura Autor: Uroš Petrović Ovde vas Marta vodi na let balonom do skrivenog rečnog arhipelaga sa preprekama, izazovima i skrovitim kapijama koje otvaraju samo tačni odgovori na nedokučive zagonetke. Na njemu će steći suparnicu i u borbi sa njom moraće da zaviri unutar sebe da bi otkrila tajnu, koju pre nije uspevala da prepozna. Rešenja se čitaju samo pomoću ogledala, a neočekivani kraj ove knjige, prvi put u istoriji pisanog slova, nateraće vas da donesete odluku nezavisno od onoga što želite! Ovaj serijal višestruko je nagrađivan i prevodi se i na druge jezike. LAGUNA

Herman Autor: Laš Sobi Kristensen Istovremeno dirljiva i zabavna knjiga, koja se lako čita i može se nazvati dečijom knjigom za odrasle. Hermanu opada kosa od tajanstvene bolesti, koju mu ni lekari ni roditelji nisu objasnili. Neke mudrosti će nam pokazati da ponekad u najmanjem dečaku kuca veliko srce. Čarobna knjiga

Kamelijini ljubimci

Medin prvi rečnik

Autor: Ferdinando Albertaci Ilustracije: Deziderija Gvičardini. Korak po korak, deca se uvode u svet čitanja u kom ih čeka Kamelija, nestašna i nasmejana sedmogodišnjakinja, koja ima mnoštvo ljubimaca - jednog sa ušima, drugog sa grivom, a ima i delfina, pa čak i kozoroga. ProPolis BOOKS

Autor: Slavica Marković Ilustrovala: Maja Veselinović Namenjena je najmlađima i pomaže im u razvoju rečnika i formiranju prvih pojmova. Svaki pojam predstavljen je jasnom i privlačnom ilustracijom. Knjiga obuhvata 15 tema sa više od 200 pažljivo biranih reči, koje su povezane sa svakodnevnim detetovim iskustvom. Kreativni centar

Brzi vozovi Autor: Lorela Flamini Interaktivne otkrivalice za najmlađe. Brzi voz žuri da ga niko ne bi dugo čekao, a otkrivalice navode dete da „uskoči” u njega i pođe na zabavno putovanje!

LAGUNA

Uspavana lepotica, mačak u čizmama, pinokio Biblioteka: Pričam ti priču Biblioteka Pričam ti priču donosi najlepše, najpoznatije i najomiljenije bajke i priče sveta, ispričane na potpuno nov način. Pridružite se zabavi i neka vreme provedeno u čitanju priča vašim mališanima bude posebno. Vulkan izdavaštvo

32

|

BEBIN IZBOR

Knjige i filmove pripremila: Irena Spasović


FILMOVI

Kod kuće Režija: Tim Johnson, Scenario:Tom J. Astle, Žanr: animacija, avantura, fantazija Studio: DreamWorks Animation Preterano optimistična i pomalo nesposobna vanzemaljska rasa Buv, koju predvodi Kapetan Smek, beži od smrtnih neprijatelja i dospeva na Zemlju. Ubeđeni da čine uslugu ljudskoj rasi, počinju da iseljavaju ljude sa Zemlje. Međutim, snalažljiva devojčica Tip uspeva da izbegne zarobljavanje. Dok beži, društvo joj pravi prognani Buv pod imenom Ou, koji je slučajno obavestio smrtne neprijatelje vanzemaljce da se Buv rasa krije na Zemlji. U bioskopima od 26. marta, sinhronizovano.

Zvončica i čudovište iz nedođije

Režija: Dragan Vujić Vujke. Žanr: animirana avantura, komedija. Studio: Disney Životinjska vila Lana veruje da ne treba suditi o knjizi na osnovu korica, niti o životinji na osnovu očnjaka, pa će se zato sprijateljiti sa ogromnim i misterioznim stvorenjem po imenu Groza. Kako Zvončica i njene drugarice nisu toliko sigurne u ovaj strašni dodatak Vilinskoj dolini, elitne vile skauti okupiće se da bi zarobile čudovište pre nego što ono uništi njihov dom. Lana će morati da veruje u svoje srce i da ga slepo prati ako misli da okupi devojke i spasi Grozu. U bioskopima od 19. februara, sinhronizovano 2D i 3D.

Asteriks: grad bogova Režija i scenario: Alexandre Astier Žanr: animirani, Studio: M6 Studio, Belvision, Grid Animation Jedna od najpopularnijih epizoda strip klasika Asteriks i Obeliks po prvi put na velikom platnu! Nakon što su uspeli da pokore celu Galiju, Rimljani muku muče s malim selom u kome žive nama poznati junaci, Asteriks i Obeliks. Nezadovoljan tom situacijom, Julije Cezar odlučuje da oko njega sagradi luksuzan rimski grad, ne bi li galski varvari poklekli pred blagodetima koje on nudi. Asteriks i Obeliks će morati dobro da se namuče kako bi njihovi suseljani odoleli iskušenjima. U bioskopima od 5. februara, sinhronizovano.

BEBIN IZBOR

|

33


MINI FACEBOOK

Kupujte iz fotelje

www.pokloncic.rs www.facebook.com/Pokloncic.rs

Kod nas vas čeka inspiracija za poklon Web shop www.pokloncic.rs - Bebi oprema,

pokloni, dekorativni predmeti, slike, zidni satovi, skulpture, porcelan, staklo, ramovi, lampe, svećnjaci, šolje, čaše, podmetači... uskoro i komadni nameštaj. Brendovi: Peg Perego, Avent, FreeON, Bertoni, Briht Stars, Salt&Pepper, Kaheku, Esmeyer, Kersten

Prijatelj Bebinog izbora Na ovim lokacijama možete pronaći vaš besplatan primerak časopisa Aleksandrovac • 29. Novembra 110, lokal 4 037/3556-323 Apatin • Miloša Obilića 1, 025/779-117 Aranđelovac • Kralja Petra I 25, 034/702-962 • Knjaza Miloša 144, 034/711-599 Arilje • Svetog Ahilija 45 • 031/891-954 Azanja • Milije Batinića 10, 026/301-251 Bačka Palanka • Kralja Petra I 25, 021/6040-040 Bajina Bašta • Hadži Melentija 3, 031/861-373 Batajnica • Puk. M. Pavlovića 1, 011/7870-224 • Matrozova bb, 011/8480-563 Batočina • Kralja Petra I 17, 034/684-3500 Bela Crkva • Jovana Popovića 60, 013/851-126 Beograd • Bul. M. Pupina 199, 011/2604-390 • Ive Lole Ribara 156 lok 10 • 011/2572-809 • Resavska 78a, 011/3622-055 • Bul. AVNOJ-a 133, 011/3139-066 • T.C. Banjica, Paunova 24 011/3672-295 • Tiršova 5, 011/3614-232 • Visokog Stevana 31, 011/2186-762 • Crveno Barjače 27, 011/2362-290 • Krajiška 71a, 011/3730-151

34

|

BEBIN IZBOR

• Strugarska 1a, 011/252-0047 • Milorada Draškovica 28 011/2370-073 • Jurija Gagarina bb lok. 13 011/228-0630 • Bulevara Z. Đinđića 12/ž, lokal 10 011/3115-834 Bor • Moše Pijade 31/4, 030/422-009 Brus • Kralja Petra I br.1, 037/827-019 Crvenka • Maršala Tita 118, 025/730-757 Čačak • Železnička 5, 032/341-509 • Milenka Nikšica 21, 032/375-884 • Gradsko šetalište bb, 032/225-226 Ćuprija • Karađorđeva 45, 035/570-527 • Anđe Rankovića bb Zelena Pijaca 035/474-682 • Kneza Miloša lamela B2 035/472-398 • Miodraga Novakovića 78 035/8870-760 Despotovac • Despota S. Lazarevića 59/1 035/613-607 Dobanovci • Ugrinovačka 1, 011/314-0102 Grocka • Hajduk Veljkova 2, 011/8503-238 Inđija • Vojvode Stepe 2, 022/555-030 Ivanjica • Milinka Kušića 13, 032/661-151

Jagodina • Gradska tržnica, lamela A lokal 1 035/221-905 • Karađorđeva bb, 035/882-0278 • Kneza Lazara 17, 035/228-576 • Kneginje Milice 54, 035/882-0373 • Knjeginje Milice 10, 035/8820-773 Lapovo • Njegoševa 20, lokal 2, 034/685-2950 MARKOVAC KOD SVILAJNCA • 8. oktobra bb, 026/4861-999 Milutovac (selo) • Milutovac BB, 037/721-054 Mrčajevci • Magistralni put bb, 032/801-004 Niš • Cara Dušana 31, 018/527-269 • Obrenovićeva 57, 018/241-095 • Đuke Dinića 3, 018/519-154 Nova Varoš • Svetog Save 28, 033/61-474 Obrenovac • Vojvode Mišića 130, 011/8722-958 • Vojvode Mišića 210, 011/8720-143 Paraćin • Kralja Petra I 77, 035/569-399 Požega • Dragiše Lapčević 1, 031/713-723 Priboj • Pribojske čete bb, 033/244-8300 Rača Kragujevačka • Karađorđeva 33, 034/751-111 Ruma • Veljka Dugoševića 175/2 022/470-575 • Orlovićeva 45, lok. 3, 022/470-220

Saraorci • Maršala Tita 124, 026/781-088 Senta • Poštanska 7, 024/812-077 Smederevska Palanka • Prvog srpskog ustanka 1 026/318-310 • I Srpskog stanka 99 026/316-455 • Dimitrija Tucovića bb 026/317-330 Sombor • Stepe Stepanovića 24 025/449-377 Stara Pazova • Svetosavska 23, 022/316-430 Subotica • Izvorska 28 a, 024/553-929 • Izvorska 3, 024/555-243 • Rudića 3, 024/553-136 Svilajnac • Ustanička bb, 035/323-278 • Svetog Save 75, 035/324-101 • Sinđelićeva bb, 035/323-444 Šabac • Karađorđeva 52 015/314-374 Trstenik • Živadina Apostolovića 7, lokal F 037/714-477 Velika Plana • Miloša Velikog 122b, 026/513-008 • Miloša Velikog bb, 026/512-901 • Miloša Velikog 177, 026/515-101 Vrnjačka Banja • Nemanjina 22, 036/615-366


Bebin izbor 39