Page 1

ISSN 1820-7170

www.bebinizbor.com

Broj 8 jesen 2009

TRUDNOA

Fitnes za trudnice ISHRANA

POROAJ

Kuhinja našeg detinjstva

Slobodno

sledite svoje instinkte

INTERVJU

IVANA ZARI

SAVETI

Grip

PITANJA I ODGOVORI

HIGIJENA i zdravlje

besplatan asopis

besplatan asopis

besplatan asopis

besplatan asopis

besplatan asopis


SADRŽAJ: TRUDNOA

Fitnes za trudnice . . . . . . . . . .

4

POROAJ

Slobodno sledite svoje instinkte . . .

6

INTERVJU

Ivana Zari. . . . . . . . . . . . . .

8

ALTERNATIVA

Nega kože posle leta . . . . . . . . 12 REPORTAŽA

Sajam bebi opreme u Kelnu . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . 16

SAVETI IZLOG

. . . . . . . . . . . . . . . . 18

SAVETI

Grip . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Osniva i izdava: Emisar d.o.o. Milorada Jovanovia 5, 11147 Beograd tel: 011/35 35 331 fax: 011/35 35 349 www.bebinizbor.com oce@bebinizbor.com Direktor: Rade Stojkovi Uredništvo: Rade Stojkovi, Danka Trifunovi

BEBAC.COM

Kada se radi prvi UZ kukova beba . 23

Redakcija: Danka Trifunovi, Ana Kos, Irena Spasovi

PITANJA I ODGOVORI

Higijena i zdravlje . . . . . . . . . . 24 ISHRANA

Kuhinja našeg detinjstva . . . . . . 26 PORODICA

Kultura govora . . . . . . . . . . . . 28 MINI FACEBOOK . . . . . . . . . . . . 32

HALOBEBA

. . . . . . . . . . . . . . 34

Lektor-korektor: Danka Trifunovi Struni saradnici: dr Ljiljana Koljaja-specijalista pedijatrije, dr Dejan Boškovi, spec. dr Vesna Vukovi-deiji psihijatar, Ranko Vukovi-dipl.def. -logoped, Živka Vlajkovi-nutricionista, mr ph spec Danijela Pecarski-magistar farmacije, dr sc Jasmina Vuksanovi-logoped, dr Jelena Raki Milanovi, mr sc med-zijatar, Dragana Mari, viši zioterapeut i tnes instruktor Saradnici i prijatelji: Halobeba, Bebac.com, IPS - K. Mihajlova 1, Beograd (kratke izreke preuzete iz knjige “Velika oekivanja”, Tom Berns)

Graki dizajn: CORETEC, Ana Kos i Danka Trifunovi Štampa: Rotograka, Suboca Godišnja pretplata na asopis Bebin izbor:

Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je asopis besplatan, a iznos je 175 dinara za svih 5 brojeva u 2009. godini. Popunite opštu uplatnicu na sledei nain: Uplalac: Ime, prezime i adresa Svrha uplate: p troškovi Primalac: Milorada Jovanovia 5, Beograd Iznos: 175,00 Raun primaoca: 265 0000000 641 514-42

Kopiju uplatnice pošaljite na našu adresu, fax ili e-mail: Emisar d.o.o. Milorada Jovanovia 5, 11147 Beograd

Distribucija: Emisar d.o.o. Markeng: 011/ 35 35 341 oce@bebinizbor.com Oglašavajui se u “Bebinom Izboru” imate priliku da se obrate širokom krugu potencijalnih klijenata.

CIP-Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 613/614 ISSN 1820-7170 - Bebin izbor COBISS.SR-ID 146773772


Trudnoca

FITNES

4

ZA TRUDNICE

Trudnoa predstavlja znaajan period u kojem je vrlo važno da se povede rauna o mnogim stvarima i životnim navikama. Pored redovnog odlaska kod lekara i pravilne ishrane, potrebna je i zika aktivnost, odnosno vežbanje.

Kada poeti sa vežbama? Po završenom prvom tromeseju, ako je uredan nalaz ginekologa i opšte zdravstveno stanje. Izvesna odstupanja se mogu dozvoliti u sluaju kada se radi o trudnici koja je intenzivno vežbala pre trudnoe, ima zadovoljavajui ziki status, uredan ginekološki nalaz i ostalu medicinsku dokumentaciju. Takva trudnica samo nastavlja u kontinuitetu, tj. ne prestaje s vežbanjem prva tri meseca trudnoe. Za trudnice koje su redovno imale neku od zikih aktivnosti, nema zabrane ni u trudnoi. Ipak, potreban je izvestan oprez i ne treba ni sa im preterivati. Kako trudnoa napreduje, svaka trudnica e oseati promene unutar svoga tela. S rastom bebe i približavanjem termina poroaja, smanjivae se intenzitet izvoenja neke zike aktivnosti. U tome trudnici svakako mogu pomoi ne samo znaci unutar tela, ve i struni tim (ginekolog, zioterapeut, tnes instruktor...) koji može dati uputstva i pratiti promene. Trudnicama koje se nisu bavile rekreativnim programima vežbanja, nije razdoblje u kome bi one neophodno trebalo da zapoinju s nekom zikom aktivnošu kojom se nisu bavile pre. Ali, bilo bi sasvim pogrešno da se ne preporue barem osnovne vežbe koje e doprineti ublažavanju odreenih simptoma koji se javljaju u trudnoi. U rizinoj trudnoi, bez obzira na želje, mogunosti su bitno ograniene. Savetuje se strpljenje i pridržavanje uputstava o ponašanju u tim sluajevima. Trudnoa ne mora uvek u potpunosti biti rizina, zato treba saekati, možda e ve kod sledee kontrole biti odobreno vežbanje. Program vežbi: z Aerobne vežbe umerenog intenziteta (bez gubljenja daha), kojima prethode vežbe zagrevanja (umereno hodanje pre nego što se ubrza tempo). Znaajne su jer ubrzavaju cirkulaciju i omoguavaju bolji prenos kiseonika do fetusa. Normalizuju probavu i smanjuju opstipaciju, popravljaju raspoloženje. z Vežbe snage umerenog intenziteta bez zadržavanja daha, ojaavaju mišie, rastereuju zglobove, olakšavaju kretanje, osiguravaju dobro držanje tela.

Život se uglavnom sastoji od oekivanja.

z

Kegelove vežbe za mišie donjeg dela karlice su znaajne zbog ouvanja pravilnog tonusa i elastinosti ovih mišia, ija je uloga u kontroli protoka urina, dobrovoljnog stezanja materice i analnog mišia. z Vežbe istezanja izvoditi umereno zbog luenja hormona relaksina koji razmekšava vrste zglobove karlice, kako bi beba mogla da proe kroz karlini kanal pri poroaju, ali, na žalost, ima loše efekte po ostale zglobove. Može lako doi do povrede. Zato pažljivo sa istezanjem! z Vežbe relaksacije doprinose smanjenju promena raspoloženja, poveanju energije i izdržljivosti trudnice. Pomažu u opuštanju, smanjuju napetost i uravnotežuju apetit i varenje. Mere predostrožnosti Pre bilo kakve odluke da ponete sa vežbama, konsultujte se sa svojim lekarom da li je za stanje vaše trudnoe to preporuljivo. Iako se vežbe preporuuju u trudnoi, važno je znati koje vežbe smeju da se izvode i kako se one izvode, a koje ne smeju, tako da nije preporuljivo raditi samostalno, bez kontrole trenera i ako se ne znaju osnove. U drugom i treem tromeseju, ne treba raditi vežbe u ležeem položaju, jer se može smanjiti dotok krvi u matericu i dovod kiseonika bebi, kao ni vežbe na jednoj nozi, jer trudnice lakše gube ravnotežu. Takoe, treba izbegavati poze koje zahtevaju preterano istezanje mišia abdomena ili pritisak na abdomen i karlicu, kao i nagle pokrete ili skakanje. Ne forsirajte svoje telo, radite vežbe samo do onog položaja u kome se oseate udobno, nemojte silom pokušavati da izvedete pozu do kraja, ako se oseate neprijatno. Pažljivo slušajte svoje telo, ukoliko oseate nelagodnost ili bol, prekinite sa vežbama. U kojim sluajevima vežbe nisu preporuljive Ipak, koliko god bilo poželjno, vežbanje nije preporuljivo u odreenim sluajevima, a to su: trudnice koje su imale više spontanih pobaaja, koje nose više od jedne bebe, koje imaju visok krvni pritisak ili blago krvarenje, skraen grli materice, malu koliinu plodove vode, placenta previju, prevremene kontrakcije. Dragana Mari, viši zioterapeut i tnes instruktor LIFE CENTAR ZIRA


Poroaj

Slobodno sledite svoje instinkte “Drži mu glavo uspravno”, “Zašto ga hraniš u tom položaju?”, “Ja moje dete ne kupam u to vreme”, “Po mom mišljenju, tvoje dete malo jede”... Save i krike koje malo majki mogu da izbegnu...

Svekrve, majke, sestre, zaove, bebisiterke i prijateljice su velikodušne, dobronamerne, pune ljubavi, ali ponekad zapovednike sa svojim iskustvom i rešavanjima situacija. Slušanje i pore enje sa iskustvom drugih majki može bi važno, ali još važnije je naui kako sluša i pra sopstvene insnkte. Na kraju krajeva, ak i ako želite da verujete u savete drugih, bilo bi teško izabra odre en i apsolutan vodi me u brojnim kandidama. Kada se suoite sa problemom, lako ete doi u situaciju da na ete nekoga ko e save-

6

tova na koji nain nešto da uradite i nekoga ko e tvrdi suprotno. Kome treba da verujete? Samo same sebi. Ono što vam vaš materinski insnkt kaže je najbolje rešenje kako bezbrižno da odgajate svoje dete. To je pitanje razumevanja koje je od ponu enih rešenja u harmoniji sa odnosom koji gradite sa vašim detetom. Odluno, ali sa zahvalnošu – ne zaboravljajui to da, ko god da daje predlog, u dobroj

nameri, to smatra kao pomo – objasnite svoju teškou kada se suoavate sa mešanjem u neko pitanje. Podelite svoje strahove sa nekom bliskom osobom da vam prevelika pažnja stvara prisak. Objasnite da vam previše saveta ini samo da se oseate još nesigurnijom kad treba da rešite neku situaciju, da niste sposobni to sami da uradite, da birate pogrešno rešenje, da radite stvari sa kojima se ne slažete u potpunos. Važno je da to uradite, jer oseanja i stanje majke „uu“ na njeno dete, isto kao što ga mleko hrani. I baš kao i mleko, i maj-

Majina ljubav ini da normalno ljudsko bie radi nemogue stvari.

ine reakcije moraju da budu odgovarajue, kako biste garantovali detetu pravilnu dozu majinske „hrane“. Beba opaža majinu nesigurnost kada ona brine o njoj. Ona je uplašena i nervozna zbog te nesigurnos i traži, na svoj nain, da se mama o njoj brine bez zabrinutos. Nijedna žena nije roena kao majka. I nijedna majka nema maginu mo putem koje e besprekorno brinu o svom detetu, posebno na poetku. Ali svakako da sve majke mogu da raunaju na jainu veze koja ih spaja sa detetom i koja im pomaže da tumae detetove potrebe bolje od bilo koga. Bi majka znai svakodnevno se suoava sa malim i velikim dnevnim problemima, stavljanje same sebe na test, bez poveravanja drugima uloge koja je jedinstvena. I u dobru i u zlu, i kada grešite i kada ste zadovoljne. Dojenje, bebin pla, neprospavane noi, normalne teškoe tokom prvih nekoliko meseci e sigurno uini da se suoite sa sumnjama i nesigurnošu. Ali to se uvek odnosi na detetove potrebe koje su potpuno normalne, sa kojima je majka u potpunos sposobna da se suoi na autonoman nain, bez potrebe da je neko nadgleda u tome. Nemojte se plaši da rešavate problem „na svoj nain“. Nemojte se plaši potrebe da budete sami kada dojite bebu, kada je kupate, presvlaite. To je prirodna potreba kao reakcija na potrebu za inmnošu oseanja. To je prostor u kome možete da otkrijete „svoje“ shvatanje materinstva, „svoj“ nain kako bi majka, „svoju“ sposobnost da budete majka.


Intervju

8

“U vremenu u kojem živimo, još je važnije da se porodica vrsto drži“

Ivana Zari

Voditeljka i autorka brojnih emisija koje smo imali priliku da gledamo na nekoliko TV stanica poslednjih godina, omiljeno TV lice u mnogim domovima, možda upravo zbog svoje neposrednosti, elokvencije i profesionalnog pristupa poslu, šarmantna i lepa voditeljka u poslednje vreme se potpuno posvetila porodici, jer je postala majka dve preslatke devojice, Katarine i Olge, koje su njoj i njenom suprugu sada na prvom mestu, jer roditeljska ljubav i prisustvo su deci sada najvažniji. Šta je još važno, kako su protekle obe trudnoe, o prvim danima sa bebom, o vaspitanju dece i da li se uskoro vraa na male ekrane, odgovara Ivana Zari.

Foto: Miša Obradovi

„U poslednje vreme vas ne viamo na TV-u. Da li to znai da ste se potpuno posveli deci? Jesam. Posle ro enja prvog deteta, vrala sam se relavno brzo na posao, posle samo nekoliko meseci. Me um, velika je razlika kad imate jedno malo i dvoje malih. To su dva ritma, dve vrste razliih obaveza oko njih i samim m puno posla za roditelje. Trudimo se oboje da provedemo što više vremena sa njima, jer smatramo da je to izuzetno važno kada su tako mali.

negavnom smislu. Sve smo joj objasnili još dok je beba bila u stomaku, jedva je ekala da sgne i idila još traje. Nadam se da e tako i osta... Brižna je starija sestra, uživela se u tu ulogu i baš mi pomaže. Olga je obožava, Katarina joj je apsolutni idol. Koja je mamina, a koja tana mezimica i da li uopšte postoji takva podela? Obe su mamine mezimice kad tata nije tu, ali kad tata do e...

zivom gorušicom koju sam opet pokušavala da ublažim hlebom, keksom i ostalim nepotrebnim namirnicama. Nikome ne bih to preporuila, jer muku i gorušicu ništa od svega toga nije eliminisalo. Drugu trudnou nisam ni osela, ugojila sam se 12 kg, izgledala sam i oseala se odlino i bila sam potpuno blažena i mirna. injenica je da kad imate ve jedno dete, jurcate za njim stalno, pa ne sžete mnogo ni da mislite, ali, bez obzira na to, oseala sam se potpuno fantasno.

Imate dve erkice, Katarinu i Olgu. Koliko godina sad imaju? Katarina ima 4,5 godine, a Olga je napunila 16 meseci.

Da li su trudnoe bile sline, ili ima razlike? Potpuno razliite, toliko da skoro ništa ne mogu da uporedim. U prvoj sam se ugojila 25 kilograma. Najgore je od svega što nisam ak jela iz zadovoljstva, ve iz potrebe da sebi pomognem, jer mi je do 5-og meseca bilo strahovito muka, toliko, da je bilo dana kada sam bila potpuno nesposobna da funkcionišem. Onda je došao relavno prijatan srednji trimestar, a zam trei, u kom sam ve bila podeblja, sa je-

Da li ste bili od onih trudnica koje su akvne, vežbaju, vrlo malo menjaju preašnji nain života dokle god mogu, ili od onih koje više vole da miruju? Bila sam akvna samo u smislu svakodnevne rune i trudila sam se da što više šetam. Nisam vežbala, više mi je odgovaralo da se primirim, naroito u prvoj trudnoi, koja je imala malo stresan poetak, pa sam bila pažljiva. U drugoj, kao što rekoh, Katarina me je održavala u formi...

Katarina je prva došla na svet. Kako je prihvala vest o dolasku još jednog lana porodice? Kako se slaže sa sestricom? Na našu veliku sreu, fantasno. Ona jeste bila apsolutni centar našeg sveta do Olginog ro enja, ali srea je da je izuzetno razumno dete i nismo je razmazili u onom


9

Jeste li poseivali neka savetovališta za trudnice, išli na vežbe disanja, itd? Nisam, mada mislim da je trebalo. Na koji nain ste se porodili? Kakvo je za vas bilo to iskustvo? Da li biste imali neki savet za trudni ce i porodilje? Pošto ste obe bebe rodili posle tridesete, da li postoji neka posebna preporuka za žene koje malo kasnije dobiju dete? Oba puta carskim rezom. Prvi put neplanirano, jednostavno, nešto se malo zakomplikovalo, pa je moja

Intervju

bez nervoze. Mnoge trudnice se nepotrebno plaše i nerviraju. Važno je samo ima doktora kojem bezrezervno verujete i koji vam prija. On e vodi rauna o svemu. Kad se beba rodi, potrudite se oko dojenja. Kad pro u prvi problemii, svi e bi zadovoljni. Ja sam od onih koji misle da je dojenje veoma važno. A što se e godina... mislim da je sve individualno. injenica je da e žene u dvadesem ima više energije za podizanje dece, ali prednost trideseh je što smo se ve negde stabilizovale, radimo i oseamo se sigur-

Kakvi su za vas bili  prvi dani po dolasku bebe u dom? Prvi put malo stresni, jer je sve novo pa treba svašta naui i savlada. Drugi put, naravno, mnogo lakše. Neobino je što sam imala usak da sam sve zaboravila kako i šta treba da radim, me um, naravno da se priroda pobrinula da se majka uvek svega se... Ko je pomagao? Moja mama je non-stop bila tu, naravno i Zare, koliko god je mogao. Scaj okolnos je bio da je oba puta kad su se devojice rodile puno raka dio, snimao je nešto i dosta odsudio stvovao iz kue, ali snašli smo se stv dosta dobro. do Da li imate bebisiterku D iili uspevate sami da se bbrinete oko dece? Dugo nismo imali, ali od pre nekoliko meseci pomaže nam jedna ko divna gospo a Neda, koju devojice div obožavaju od prvog susreta (što je ob meni bilo jako važno), a i Katarina je me krenula u vr. Tu je bilo malo krekre ni-stani, nije zgodno da dete krene niu vr v  kad sgne nova beba u kuu. Me um, upravo u tom trenutku M smo uspeli da je upišemo, vri u sm našem kraju su prebukirani i nismo na želeli da izgubimo mesto. Prilagože

avala se celih 7 meseci, nismo je

a terali i forsirali - želela je da ide, ali te to svakako nije izgledalo kako je ona zamišljala, pa se vraala uplakana za kui svaki dan. Ali bila je uporna i ku ona o n i mi i sad jedva eka svakog jjutra ut da je odvedemo.

doktorka rešila da ne rizikujemo. Nisam baš uživala, moram prizna, sve se desilo iznenada, dve nedelje ranije i usred noi, tako da nisam dobila epidural koji sam želela i na kraju sam završila još i na operacionom stolu. Ali injenica je da se sve lepo završilo i da se, kao što sve majke i kažu, sve brzo zaboravi kad ugledaš svoje mladune. Sa Olgom sam tako e imala carski rez, ali planirani. Oporavila sam se fantasno brzo i sve je bilo puno lakše nego prvi put. Savet bi bio - samo

nije. ni nije je. Žene Žene svuda u svetu ra aju sve kasnije, jer moraju ili žele da rade. Medicina nam pomaže i mislim da je potpuno o.k. odlui se za decu i u 40-m. Da li ste imali želju da vaš suprug prisustvuje poroaju? Nisam, moram prizna. Mislim da to može da znai ženama koje se pora aju prirodnim putem i pred kojima su dugi sa ekanja. Carski rez ne izgleda lepo i mislim da to, ako uopšte i postoji u praksi, nije dobra ideja.

Volite li da kuvate i da li brinete o ishrani? Da li ste u trudnoi o tome vodili rauna? Nisam baš neki „kalibar“ u kuhinji, priznajem da sam od onih kojima je spremanje hrane obaveza... ali šta se mora, nije teško. U trudnoi sam se trudila da jedem maksimalno zdravo, s m što sam, kao sto rekoh, u prvoj od silne munine dosta glupos pojela. U drugoj sam bila maksimalno disciplinovana, a nisam ni imala neke velike napade apeta, tako da sam dobro prošla.


Intervju

U kojoj meri je ishrana zaslužna za negovan i lep izgled? Na koji nain održavate mladalaki izgled, pozivnu energiju i osmeh, koji su kod vas uvek prisutni? Važno je unosi dosta vitamina, vlakana, vode... Ima tu i geneke, mama mi je vrlo vitalna i mladolika, pa se nadam da u takva bi i ja. Kao i svi - nisam ni ja baš uvek vedra i nasmejana, ali se trudim da se uvek sem da treba da budem zahvalna na životu i svemu što imam i to pomaže. Leto je pri kraju. Da li ste ve išli porodino na letovanje? Jesmo, bili smo u Grkoj još krajem juna, tako da smo ve i zaboravili... Pošto važite za jednu odmerenu i elokventnu osobu, kakvu smo vas upoznali na televiziji i koja je mnogima uzor, da li na taj nain vaspitavate i decu?

10

Da. I moj muž i ja mislimo da je to dobar put. Pritom, u vremenu u kojem živimo, još je važnije da se porodica vrsto drži i formira decu sa vrsm stavovima, jer napolju ih svašta eka... Da li za vašu porodicu možete da kažete da je tradicionalna, ili je to neka varijanta savremene porodice, koja nije klasina? S obzirom i na profesije kojima se bavite, i vi i vaš suprug, Ivan Zari, koji je glumac i nemate neko ksno radno vreme... Kada je porodica u pitanju, tradicionalnih smo shvatanja, ali ne živimo klasian život, kao što ste i rekli. Moram prizna da mi je ranije to bilo uzbudljivo - nijedan dan nije is, nemamo klasino radno vreme... Me um, otkad su došla deca i moji stavovi se menjaju. Rado bih radila od 9 do 5. Deca zahtevaju

ustaljen ritam, vole poznate stvari, a i mnogo je lakše organizova život kad može da se planira dan. Kada emo vas ponovo vide na TV-u? Da li spremate nešto i da li vam nedostaje posao, televizija, rad na emisijama? Nadam se za nekoliko meseci, mada je trenutno malo nezahvalno vreme za voditelje i autore mog prola. Imam neke želje i ideje, naravno da mi nedostaje televizija, ali mislim da u saeka još malo. Priredila: Danka Trifunovi


Alternativa

12

Mr ph spec Danijela Pecarski Mella Cosmecs, 011/397 08 92 E-mail: mella.cosmecs@eunet.yu

NEGA KOŽE POSLE LETA Kožu je neophodno revitalizovati i osvežiti nakon letnjih meseci i tako spremni doekati zimu, koja ima stresno dejstvo na kožu i zahteva posebnu zaštitu i negu. Lepota leta se ogleda ne samo u predivnom vremenu i tako dugo oekivanom godišnjem odmoru, ve i u svežem i preplanulom izgledu naše kože. Ali, nepohodno je zna pametno uživa u suncu da bi se izbegle neprijatnos koje su posledice prekomernog sunanja i koje se vide ve sa prvim nagoveštajima jeseni. Promene na koži usled sunanja se ogledaju u preranom starenju. Koža tako gubi sjaj i elasnost i postaje isušena i dehidrirana, pa me gubi i svoj tonus i svežinu. Zato je neophodno kožu revitalizova i osveži nakon letnjih meseci i tako spremni doeka zimu, koja tako e ima stresno dejstvo na kožu i zahteva posebnu zaštu i negu. Takvoj koži je neophodan tretman preparama sa hranljivim i hidratnim dejstvom koji e joj povra prirodnu vrstou i sjaj. Izdvojili smo 5 preparata koji su neophodni za adekvatnu negu posle leta: 1. ULJANI PILING ZA KOŽU Ovakav piling je neophodan pre svega da ukloni izumrle elije površinskog sloja kože. Tako e hranljivi sastojci preparata za negu kože lakše da prodru u dublje slojeve gde e ispolji svoje dejstvo, a istovremeno e se pobrinu za ujednaenu boju kože ( eke nastale kao posledica dejstva uv zraka.) Sastav pilinga je vrlo bitan faktor, jer piling, pored uloge abraziva, ne sme da irira agresivnim dejstvom i dodatno ošteuje kožu. Zato je važno da se opredelite za uljani pilig, bilo da je u pitanju telo ili lice. Uljani piling, zahvaljujui prirodnim uljima u sebi, neguje i hrani kožu i spreava njenu dehidrataciju. Pored ulja (masline, badema...), potrebno je i da sadrži umirujue biljne ekstrakte (neven, kamilica, aloja…) koji e da umire kožu nakon pilinga. Sredstvo koje e uklanja izumrle elije (abraziv), tako e mora bi biljnog porekla (mlevene košce masline, kajsije, oraha..), koje nee stvara mikroošteenja na koži, koja su esta posledica pilinga.


13

Alternativa 2. REVITALIZIRAJUI TONIK ZA LICE Svakodnevna upotreba tonika je osnova za rehidrataciju i osveženje kože koja gubi sjaj i elasnost, iz godine u godinu. Tonik u sebi treba da sadrži biljne ekstrakte umirujueg i osvežavajueg dejstva, u zavisnos od pa kože (kamilica, neven, hamamelis, zeleni aj, aloja…). Pored toga, ovaj bezalkoholni tonik treba da sadrži i kolagen, elasn, alantoin, hijaluronsku kiselinu i druge akvne sastojke koji koži vraaju gipkost i sjaj.

3. DNEVNA I NONA KREMA SA HIDRANTNIM I HRANLJIVIM DEJSTVOM Ovakva krema, pored prirodne podloge (shea bu er, cacao bu er...) i prirodnih biljnih ulja (maslina, badem, jojoba, semenke grož a, avokado…), ne sme da sadrži lanolin, vazelin i paran, koji zapušavaju pore, maste i tako spreavaju dejstvo akvnih sastojaka iz krema. Krema treba da sadrži, u zavisnos od zrelos kože, razliite sastojke. Za zrelu kožu, to su hijaluronska kiselina, Q 10, kolagen, elasn, vitamin C, E, renaldehid…Kada je mla a koža u pitanju, potrebne su blaže kreme biljnog sadržaja sa ekstrakma aloje, hamamelisa, nevena, žalje, kamilice, zam kolagenom, alantoinom...Ovako formulisane kreme vraaju koži vlagu, obnavljaju strukturu i naglašavaju lepotu tena. 4. HRANLJIVI KREM ZA TELO Dok nam je u toku leta neizmerno prijalo hidrantno mleko za telo, sada naša koža traži dublju i jau negu, pa je neophodna upotreba hranljivog krema. Krem se nanosi posle tuširanja, najduže 10 minuta, i posebno nakon intenzivnog pilinga, kada ga koža najbolje upija. Ovakav krem treba da sadrži shea bu er, pelinji vosak, biljne ekstrakte - ve navedene kod krema za lice, kao i kolagen i elasn. Telo traži kompletnu negu, kao i lice, da bi koža zadržala vitalnost tokom godina. 5. MASKA ZA LICE Upotreba maske je veoma bitna tokom cele godine, a posebno posle leta. Kad je u pitanju zrela koža kojoj treba povra mekou i elasnost, maska treba da sadrži hijaluronsku kiselinu, kolagen, razne ekstrakte koji vlaže i hrane kožu i smulišu obnavljanje površinskog sloja, ime se smanjuju sitne bore izazvane dehidratacijom. Za mla u kožu, maska treba da sadrži ekstrakte žalje, kamilice, hamamelisa, aloje…


Reportaza

Sajam bebi opreme Keln 2009 Kind+Jugend Jedan od najveih svetskih sajmova deije i bebi opreme, Kind+ Jugend, koji je bio od 17. do 20. septembra u Kelnu, promovisao je novitete najpoznajih proizvo aa. Na sajmu se zapaža fokusiranje proizvo aa na neobine i pedagoški vredne ideje kao, i na dizajn i bezbednost. Zapazili smo mnogo novih proizvoda koji pokazuju kako se kroz igru neguje razvoj logike, jezika i spretnos. Materijali koji se u veini koriste u proizvodnji igraaka su tkanine, pretežno meki materijali i pliš, puno drvo i plaska. Neobian dizajn igraaka u ogranienim izdanjima je privlaio ne samo decu ve i nejdžere i odrasle. Kod auto sedišta, koja su bila predmet našeg posebnog interesovanja zbog novog zakona o obavezi upotrebe od decembra, primeli smo da iso-x sistem postaje standard, što e roditeljima omogui lako, sigurno i jednostavno rukovanje. Kod sedišta se kombinuje soscirani dizajn sa visokom funkcionalnošu. Pored aspekta bezbednos, proizvo ai su posebnu pažnju posveli udobnos deteta. Ve po tradiciji su dodeljene nagrade za inovavnost u osam kategorija:

14

z Svet mobilnih beba - nagra eni arkal Kobi (MIMA-Wanadoo). Izuzetan dizajn bebi kolica podre en praknos sa integrisanim ‘’školjka’’ sedištem koje može vrlo lako da se transformiše u nosiljku.

z Svet bebi teksla - nagra eni arkal Wetpets (WetPets GbR). Leprii za plivanje koji su izra eni od mekanog teksla, koji ujedno š dete od žuljanja prilikom plivanja. z Svet putujue bebe - nagra eni arkal Maxi-Cosi, Car Seat Family (Dorel, Netherlands). Family auto sedište se dobija u tri dela i može se koris za decu do 3.5 godine. Poseduje digitalnu kontrolu ispravnos privršenos deteta u sedištu. z Svet mobilnih beba i pratee opreme za putovanja - nagra eni arkal: lolaloo (lolaloo GmbH). Mala sprava na baterije koja se iak trakom kai za ram kolica ili njihalicu i izaziva ljuljuškanje kolica-njihalice, umirujui na taj nain bebu. Nažalost, cena je izuzetno visoka.

z Svet bebi igraaka - nagra ena igraka Kiditec mulcar (Techno Bloxx AG). Igraka koja kod deteta smuliše motoriku i maštu prilikom sklapanja i transformisanja iz jednog u drugi oblik. z Svet sigurnos bebe - nagra eni arkal Slamjam (BDI Invenons Ltd.-Askopa). Jednostavan sistem koji š vaše dete od uklještenja prilikom zatvaranja vrata.

z Svet brige o bebi - nagra eni arkal Babybath with removable bath ring (TIGEX) Kadica koja se prilago ava rastu deteta zahvaljujui posebnom umetku i nogicama koje služe i kao stabilizatori.

z Svet bebi nameštaja - alma urban cot-crib by bloom (Bloom baby) Ogradica-kreve koji se vrlo prakno sklapa i štedi vam prostor.

Pored nagrada za inovavnost, na sajmu smo imali prilike da se upoznamo sa dosgnuima u dizajnu, tehnologiji i novim materijalima, gde se posebno obraa pažnja na ekologiju i zaštu okoline, sa sve veom upotrebom prirodnih materijala. Rade Stojkovi


Saveti

16

Igrake Igra ke za decu Novoro enad provodi najviše vremena posmatrajui vas i uei na osnovu izraza vašeg lica i na osnovu vašeg glasa. Ali u razvoju vašeg deteta zabavnu ulogu ubrzo poprimaju igrake. Igrake koje emo naves idealne su za razliite stadijume razvoja vaše bebe tokom prve godine života.

Od ro enja do 6 nedelja Vašu bebu e privlai jaki kontras boja i oblika. N Pokretni krevetac N Sa bebom na prosrci treba radi gimnaske vežbe N Trake i kompakt diskovi sa muzikom za bebe

Od 3 do 6 meseci Vaša beba e poe da se prevre, možda e poe da reaguje na vlasto ime i možda e moi da prona e delimino skrivene predmete. N Platnene slikovnice N Zveke N Nežne, meke igrake

Od oko 6 do 8 meseci Vaš mališan e bi precizniji kada podiže i hvata predmete, moi e da sedi ako ga nešto pridržava i poee da gue i proizvodi razliite zvuke. N ašice koje se slažu jedna u drugu N Drvene kocke N Bebi ogledalo N Igrake za kadu N Male slikovnice sa tvrdim listovima N Grickalice za zube

Od 8 do 12 meseci Vaša beba e reagova na razne podscaje, možda e poe da puzi ili ak da hoda i da izgovara nekoliko rei. N Deiji telefon N Krupne kocke i ljudske gure N Muzike igrake N Igrake koje se vuku N Igrake na kojima može da se sedi i ljulja (12 meseci)

Vodite rauna o bezbednos Kupujte igrake u uglednim trgovinama Oznaka CE znai da su igrake izra ene u skladu sa evropskim standardima N Bacite ambalažu im raspakujete igraku N Držite igrake dalje od vatre N Pažljivo motrite kada se u blizini vaše bebe starija deca igraju igrakama sa sitnim delovima N Na ljuljaškama uvek koriste pojaseve N Odložite igrake posle upotrebe da se dete ne bi spotaklo o njih i palo. N Nemojte ostavlja igrake na stepeništu N N

Tekst preuzet iz brošure „Mothercare korisne preporuke”

Dobro vaspitanje deteta je ulaganje u budućnost.

Oekivanje savršenstva je nerealno Nekada ste sa neodobravanjem gledali majke koje u supermarketu izgube strpljenje sa decom ili one koje deci daju da jedu takozvanu brzu hranu, ili ih ostavljaju ispred televizora da gledaju crtae samo da bi imale barem 15 minuta mira. Sada kada ste i vi postali majka, shvatate da zapravo nije lako uvek radi ono što se smatra ispravnim i zato se oseate krivom. Kada imate malo dete, podvrgnu ste ogromnom prisku: oseate da imate obavezu da budete stub kue i u isto vreme i supermama. Ne treba da slušate prijateljice koje tvrde da su u svemu savršene i besprekorne. Ono što treba da uradite je da samo razluite šta je zaista bitno, a ostalo nije važno.

UDOBNO I BEZBEDNO PUTOVANJE UZ CHICCO FOTELJE ZA AUTO Kako e uskoro stupi na snagu zakon o bezbednos u saobraaju, važno je da se podsemo da nas taj zakon obavezuje da imamo sigurnosno sedište za prevoz dece u automobilu. Najvažnija uloga auto sedišta, pored udobnos je da zaš dete u sluaju saobraajne nesree. Ima nekoliko detalja na koje treba obra pažnju prilikom kupovine sedišta: 1. Odaberite odgovarajuu veliinu auto sedišta – veliina ne sme bi ni mala ni velika, pojasevi za vezivanje ne treba da stežu dete, ali ni da ga drže labavo. Dakle, odaberite fotelju shodno uzrastu, odnosno težini vašeg deteta. 2. Obrate pažnju na sistem monranja auto sedišta (iso x sistem ili vezivanje kaiševima). Iso x sistem je inovacija u izradi deijih fotelja za auto u cilju što vee bezbednos. To su jedine fotelje koje mogu bi postavljene u auto bez upotrebe sigurnosnog pojasa, ukoliko auto ima iso sistem za “ugradnju auto sedišta”. Jednom podešena na sedište vašeg automobila, Isox fotelja za auto postaje sastavni deo vašeg automobila, sa najveim standardima bezbednos. Za automobile koji nemaju isox sistem, izaberite fotelju koja se u autu privršuje sigurnosnim pojasevima. 3. Proverite udobnost fotelje - dete apsolutno mora da se osea prijatno i komforno pri putovanju. Proverite da li fotelja ima bone naslone za glavu (radi udobnos, ali i sigurnos). I još nešto, pre monranja sedišta pažljivo proitajte uputstvo, a pre vožnje proverite da li je sedište dobro monrano, kao i da li ste dete pravilno vezali sigurnosnim pojasevima.

Udobnu vožnju želi Vam CHICCO!


Cena 1.069

Chicco Nazalni aspirator za nos sa lterima Chicco Analergijski jastuk

Chicco Easy Neb ultra zvuni ovlaživa vazduha

Cena 5.890

Cena 1.996

Postoji i standardni aspirator sa silikonskim adapterima po ceni od 349 dinara.

Chicco Kolica CT 0.2 duo + gras chicco jastuk za dojenje

Predlog proizvoda koji bi trebalo da uu na spreavanje i/ili eliminaciju neprijatnih ucaja na zdravlje, a koji su uobiajeni u jesen.

Udobna kolica za šetnju, ukljuuju i Key Fit fotelju za auto (0+, do 13 kg). Imaju letnje/zimsku kapuljau, prekriva za noge, korpu za stvari, poslužavnik koji se skida i prekriva za kišu. Enci menci radnje

Chicco Turbo au

Cena 1.790

Zimska kolica po super ceni Mulway - sportska kolica

Cena 33.490

Oprema: jastui koji pra rast deteta, drža za ašice, prekriva za noge, pvc navlaka, kapuljaa/tenda kao zašta od sunca. Težina samo 8 kg. Imaju ležei položaj. Enci menci radnje

Auc koji se akvira priskom ruke, brz, lako se kree, a deca ga obožavaju Enci menci radnje

Chicco Kuica za ljubimce

Cena 2.250

Cena 14.900

ENCI MENCI RADNJE: Zemun, Glavna 25, 011/3162069; Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra, 199b, 011/2413-889; TC Vidikovac, Kneza Višeslava 63, 011/356-5520; TC Uše, Bul. Mihajla Pupina 4, 011/3148 733, 011/3148 658; Kragujevac, Dr. Zorana Ðinia 10, 034/361-492; Enci Menci outlet, Grada Sirena bb, 034/364 836; Novi Sad, Laze Telekog 28, 021/525-322; Niš, TC Kala, prizemlje-lamela B, lokal 28, 018/257-915; Baka Palanka, Veselina Masleše 20, 021/751-987; Požega, M-Rodi TC, I sprat, Nikole Pašia 2, 031/715-414.

Igraka izuzetnih perfomansi, sa otvorima razliih oblika, koji smulišu decu uzrasta od 12m da istražuju i pronalaze adekvatan oblik.

CHICCO RADNJE: Beograd, TPC Delta City, lok. 129, 011/2203 708, 011/2203 709; Novi TC Mercator, 011/311 8340; TC Banjica, lok. 150, 011/367 1521; Trg Nikole Pašia 8, 011/323 4488; TC Uše, Bul. Mihajla Pupina 4, 011/3148 733, 011/3148 658; Subotica, Korzo 7a, 024/559 262; aak, Gradsko šetalište bb, 032/341 349; Niš, TC Mercator, 018/203 070; Šabac, Karaoreva 24, 015/341 083; Kragujevac, TC Roda, 034/364 835.


Leander krevet raste sa snovima vašeg deteta (70 x 120/150 cm)

Cena 99.990

Jedinstven je po tome što raste zajedno s Vašim detetom. Jednom kupovinom dobijate 4 komada nameštaja. Skandinavska višeslojna brezovina. Prekriva dušeka je hipoalergijski, anastmani i podložan mašinskom pranju na 60°C.

“Esprit Comfort’’

Novi Chicco omekšiva rublja - miris belog mošusa!

Cena 215

Najlepši Proizvod Godine u Holandiji 2006. BEBOLOG, Beogradjanka III sp.-Masarikova 5. Tel: 011/3333667 Letoshop, auto put Beograd-Niš, 011/3478022

NOVO ! Tatamia-Peg Perego

Namenjena su deci od ro enja do 3. godine, tj. 15 kg težine. Poseduju nosiljku i torbu. Kolica imaju 3 položaja naslona i mogunost da se ruka kolica okree po želji. Aksa maloprodaje

Zahvaljujui svojoj formuli, omekšiva e Vam pruži vrhunsku mekou i dugotrajan svež miris. Aksa maloprodaje

Cena 28.900

Peg Perego - Prima Pappa Diner Marisol ziologica

Cena 73 din

Fiziološki rastvor koji se pre svega koris za vlaženje i proišavanje nosnih šupljina, bez starosnog ogranienja. Neka Vaša beba slobodno diše i mirno spava. U svim bolje snabdevenim apotekama

Mulfunkcionalna stolica za hranjenje, ljuljanje, odmor i igru deteta uzrasta do 36 meseci. Navlaka sedišta od Eko kože, dupla tacna, 4 pozicije sedišta, devet visinskih pozicija… Enci menci radnje

Cena 12.500 do 14.700 Izuzetan Italijanski dizajn i kvalitet. Dupla tacna, eri pozicije, sigurnosni kaiševi, lagano sklapanje. Suboca: Fitofarmacija, Jo Lajoša 73b Beograd: Enci menci prodavnice

AKSA RADNJE: Beograd, Nikolaja Gogolja 17, Banovo Brdo, 011/354 39 00, 354 39 02; Nova Mokroluška 3, Voždovac, 011/347 13 18, Medakovi naselje; Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 74, Novo naselje, 021/640 29 68; Niš, Kralja Stefana Prvovenanog 14.


Saveti

20

Dr Ljiljana Koljaja specijalista pedijatrije ordinacija “Deiji lekar” Dubrovaka 6, Zemun 063/844 1909; 063/2191 287

GRIP Grip je akutno, infektivno, vrlo lako prenosivo oboljenje disajnih puteva izazvano gripoznim virusima. U samom imenu su sazdane karakteriske ovog oboljenja. Francuski „agripper“ znai šepa, zgrabi. Dobro je poznat i drugi naziv ove boles - in uenca, koji poe od lanskog „in uere„ (upas silom, prodre). Grip je najrasprostranjenija infekvna bolest. Po broju obolelih prevazilazi sve infekvne boles. Svake godine oboli 10-20% stanovništva, a ak 15-40% deije populacije. Stalni je pralac oveanstva i javlja se u vidu manjih ili veih epidemija ili pandemija koje se dešavaju na 30 do 50 godina.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE VIRUSA GRIPA Virusi izazivai gripa pripadaju grupi virusa koji izazivaju oboljenje disajnih puteva. Vrlo su ras-

prostranjeni u prirodi. U kasnu jesen i zimu izazivaju karakterisne, sezonske infekcije disajnih puteva. Postoje tri pa virusa gripa, A, B i C. Samo virusi pa A izazivaju epidemijske i pandemijske infekcije. Tip B izaziva manje epidemije i to svakih 4 - 6 godina, dok p C izaziva samo sporadine respiratorne infekcije. Ne postoji unakrsni imunitet izme u raznih pova i varijan virusa gripa, pa je mogue da se gripozna infekcija preboli više puta i to u kratkim vremenskim razmacima. Virus gripa p A može da incira i ljude i živonje. Zbog promene u genskoj strukturi virusa, nastaju novi podpovi, koji su osnovni izvor za nastanak novih pandemijskih pova virusa. Svi povi virusa su neotporni na sobnoj temperaturi i sunevoj svetlos, ali dobro podnose vrlo niske temperature. Izvor infekcije je bolesnik u toku prvih 5-7 dana boles. Virus se tada razmnožava u sluznici nosa i ždrela. Prilikom govora, kašlja i kijanja virusi dosspevaju na daljinu od 1 - 2 metra i na taj nain se prenose na zdrava lica u bolesnikovoj okolini. Šip rrenju doprinosi zimski period i boravak u zatvorrenom prostoru.

KOJI SU ZNACI INFEKCIJE? Inciramo se kapljinim putem (pljuvakom), ali i preko zaga enih predmeta. Posle kratkog a iinkubacionog perioda od 1 - 2 ili nekoliko dana, javljaju se znaci boles. Grip poinje naglo, sa ja drhtavicom, skokom temperature, uz glavobolju, d bol onih duplji, zapvenost i curenje nosa, kib janje, kašalj. Javlja se vrtoglavica, bolovi u mišiima ja ((„sve boli“), zika i psihika iscrpljenost. Ponekad sse može javi i osip na koži, munina, proliv, povraanje. Naješe su simptomi blagi, traju do p nedelju dana. Me um, kod dece mla e od 5 n ggodina, starijih od 65 i onih koji ve boluju od nekih hroninih boles (astma, dijabetes, boles n ssrca), mogu se javi komplikacije: naješe upala plua, sinusa, uha. U nekomplikovanim sluajevima p ggripa temperatura traje 3 do 5 dana. Za to vreme sse ublažavaju svi znaci boles i za 7 do 10 dana se normalizuje stanje obolelog, me um, dugo može n


21

Saveti LE ENJE Treba lei simptome: snižava i kontrolisa povišenu telesnu temperaturu. Kašalj olakša i umiriva biljnim ajevima, sirupima, udisanjem pare eterinih biljaka, oblogama oko vrata i grudi. Vlaži vazduh u prostoriji gde boravi bolesnik ovlaživaima i esm provetravanjem. Omogui detetu i smulisa ga da pije dovoljno tenos: voda, bistre supe, razblaženi sokovi. Hrani ga prema želji. Vitamin C pomaže u borbi prov virusa. Koris i prirodne lekove kao što je beli luk (sirov ili bezmirisni). U dogovoru sa Vašim lekarom homeopatom i homeopatske lekove. Ukoliko se jave komplikacije, lekar e savetova anbiotsku terapiju. O primeni anvirusnih lekova (kao što je Tami u) odluie infektolog, nikako ih ne treba uzima „prevenvno“, bez saveta lekara.

PREVENTIVNE MERE Prevenvne mere su prakno najznaajnije u borbi prov gripa (da spree pojavu i širenje boles ako se javi).

da se osea zika i psihika iscrpljenost, te je potrebna pošteda od zikog naprezanja. I grip i obinu prehladu izazivaju virusi, simptomi su vrlo slini. Ali kada dete ima grip, prema tegobama na koje se žali, roditelji e sigurno zna da se radi o neemu ozbiljnijem nego što je obina prehlada. Groznica, karakterisna za grip, retka je kod prehlade, kao i glavobolja koja je intenzivnija kod gripa. Bolovi u mišiima jaki su kod gripa, blagi kod prehlade. Curenje iz nosa manje je kod gripa, a karakterisno kod prehlade. Zapaljenje grla je mogue kod gripa, ali je karakterisno za prehladu. Kašalj je uvek jai kod gripa. Zamor je jai i dugotrajniji kod gripa.

DIJAGNOZA GRIPA Dijagnoza gripa je laka, posebno u toku epidemije. Vrlo je bitan podatak o kontaktu sa slinim bolesnicima, a u ovom periodu i podatak o boravku u zemljama gde postoji veliki broj obolelih.

Potrebno je izbegava boravak u zatvorenim prostorima (igraonice, pozorišta, bioskopi) gde ima puno ljudi, od kojih neki mogu ima i simptome gripa. Ukoliko kijate ili kašljete, prekrijte nos i usta papirnom maramicom (koju ete upotrebi samo jednom) i koju posle upotrebe treba baci u kantu za smee. Ne koris je više puta, ne ostavlja na stolu, u jokama, džepovima. Što eše pra ruke toplom vodom i sapunom, posebno posle kijanja, brisanja nosa, kašljanja, rukovanja, korišenja li ova, javnog prevoza. Ne dodiriva neopranim rukama oi, nos, usta. Jedna od prevenvnih mera koja se posebno preporuuje je vakcinacija prov gripa. Vakcinacija ima za cilj da smanji broj teških oblika boles, da


Saveti

sprei komplikacije komplikacije. E Ekasnost kasnost vakcine je oko 70%. 70% Imuni odgovor se stvara dve do tri nedelje nakon davanja vakcine, a zašta traje 6 do 12 meseci. Mogu je dobi i deca iznad šest meseci života, sve osobe koje nemaju alergiju na jaja i koje su zdrave u trenutku vakcinisanja. Posebno se preporuuje deci i odraslima iznad 65 godina staros, posebno ako boluju od neke hronine boles koja im ve narušava imunitet, kao i svim osobama koje su po prirodi posla u kontaktu sa veim brojem drugih osoba. Ako je potrebno š dete mla e od šest meseci, poželjno je da se odrasle osobe iz njegove okoline vakcinišu. Porazgovarajte sa Vašim lekarom da li Vaše dete ili Vi treba da dobijete vakcinu. Pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije radi se na programu proizvodnje vakcine, koja bi ve krajem septembra bila spremna za upotrebu. Ali iznad svega za Vaš imunitet važne su zdrave životne navike: dovoljno sna, zdrava ishrana i zika akvnost. Ukoliko se kod neke osobe pojave simptomi karakterisni za grip, ne treba ii u vr, školu, na fakultet ili posao. Ako Vam je potrebna lekarska pomo, pokušajte da uspostavite telefonski kontakt, kako bi se u zdravstvenoj službi pripremili za Vaš dolazak, a me izbegli ekanje na pregled i kontakt sa veim brojem drugih pacijenata.

ŠTA JE TO SVINJSKI GRIP? Virus svinjskog gripa pripada pu A (H1N1) virusa gripa. Geneka analiza je pokazala da je nastao genekim resorranjem razliih pova svinjskog, pjeg i humanog (koji izaziva bolest kod ljudi) virusa gripa. Svinja je inae živonja u kojoj se esto dešava geneko resorranje izme u živonjskih i humanih sojeva virusa, pri emu nastaju geneki novi virusi, izazivai pandemija (velikog broja obolelih u više zemalja). Novi p A virusa gripa H1N1 je u genekom smislu

22

nestabilan, što znai da postoji mogunost njegove n dalje rekombinacije sa drugim pjim i humanim d ssojevima virusa. Sezonu gripa treba doeka razumno, smireno, jjer bolest naješe proe bez komplikacija. I još jjednom naglasi važnost prevencije. Svakoj osobi kkoja ima simptome infekcije organa za disanje ttreba rei da pokrije svoja usta i nos kada kija i kkašlje. Ukoliko je mogue, obolela osoba treba da nosi zaštnu masku tokom bliskog kontakta sa n neinciranim osobama. Ukoliko oboleli to ne n može, preporuuje se da osobe iz njegove okoline m nose zaštnu masku. Pribor za hranu, deije ign rake, peškire,posteljinu obolelog treba odvoji i r primeni mere runskog išenja (pranje deterp džentom i vruom vodom). Životno okruženje d obolelog is sredstvima za dezinfekciju prema o preporukama proizvo aa, i pri tom koris zaštne rukavice. Sve što dolazi u kontakt sa telesnim sekrema obolelog, ukljuujui maramice, maske, zaštne rukavice, treba odbaci sa ostalim otpadom. Budite u kontaktu sa svojim lekarom, koji e Vam da objašnjenja, kao i sa dežurnim epidemiologom pri Zavodu za javno zdravlje u Vašem mestu.

ZAŠTO POSTOJI ZABRINUTOST OKO SVINJSKOG GRIPA?

Virus svinjskog gripa je potpuno nov patogen za oveka, pa zbog toga postoji realna mogunost infekcije velikog broja ljudi u kratkom vremenskom periodu. Do danas je obolelo oko 100.000 ljudi od tog oblika gripa. ovek je osetljiv na infekciju, jer nema prethodno iskustvo sa novim virusom, te ne poseduje zaštna, specina antela, ni specian imunitet koji može sprei to oboljenje, te se zbog toga oekuje veliki broj obolelih.


23

bebac.com

www.bebac.com, info@bebac.com

Kada se radi prvi ultrazvuk kukova beba? Prvi ultrazvuni pregled bebinih kukova treba da uradi ortoped u prva tri meseca života, da bi se na vreme ustanovilo da li su kukovi „zreli“. Naime, kukovi se razvijaju tokom trudnoe, a svaki pokret nogu koji beba napravi produbljuje ašice. Ukoliko su bebi ašice nedovoljno produbljene, glavica butne kos ne može dobro da legne i može doi do išašenja, pa se takvi kukovi nazivaju „nezreli“. Neka deca se ra aju sa delimino „zrelim“ kukovima, ali se u naredna tri meseca pravilnim povijanjem i vežbama ašice vrlo uspešno produbljuju. Kako izgleda pregled? Ultrazvuni pregled kukova se obavlja tako što se beba položi bono, prvo na jednu pa na drugu stranu, kako bi joj lekar uradio ultrazvuk. Pregled traje vrlo kratko i za bebu nije ni malo neprijatan.

Bebama se kukovi razvijaju do 18 meseci Koliko dugo treba da primenjujem široko povijanje? Široko povijanje (povijanje bebe uz pomo dve tetra pelene) ini da bebine nožice ubek budu raširene u zglobu kuka, a savijene u kolenima. Ovaj položaj bebe zauzimaju spontano, a to je upravo i prevenva od išašenja kukova. Pedijatri savetuju široko povijanje do prve ultrazvune kontrole kukova. Ukoliko se na njoj pokaže da je sve u redu, možete prei samo na pelene za jednokratnu upotrebu. Ako su kukovi bebe i dalje „nezreli“, ortoped e vam savetova da nastavite sa širokim povijanjem.

Šta se preduzima ako se ustanovi da kukovi nisu u redu? Ukoliko na prvom ultrazvuku ortoped ustanovi da su kukovi „nezreli“, preporuie vam da nastavite sa širokim povijanjem i vežbicama, a ako je stepen deformiteta vei, beba treba da nosi kaiševe. Ortoped e vam rei kada opet da do ete na kontrolu. Bebama se kukovi razvijaju do 18 meseci života, tako da najvei broj dece koja su ro ena sa „nezrelim“ kukovima, kasnije nemaju nikakve probleme. Koliko dugo se nose kaiševi i da li je to bolno za bebu? Kaiševi se drugaije zovu Pavlikov aparat. To su obini kaiševi kojima se noge ksiraju u potpuno raširenom položaju da bi glavica butne kos bolje legla u ašice. Bebama nije nikakav problem da ih nose, a ve posle par meseci, obino svi mališani imaju sasvim dobre kukove.

Aksa otvorilila Bab Ak by Mega M Store na Novom Beogradu “Aksa Baby Mega Store” je lanac specijalizovaniih pro odavnica za bebe i malu decu. Možete ih pose  u novootvorenom maloprodajnom objekatu koji se nalazi u sklopu IMMO OUTLET Centra (Gandijeva 21, Blok 64) na Novom Beogradu. Dodatne informacije potražite na sajtu www. ww w.ak aksa sa.r .rss


Pitanja i odgovori

Higijena i zdravlje Da li treba kupa dete svakog dana? Pošto otpadne pupana vrpca, poželjno je kupa bebu svakog dana, jer se njena koža lako irira u dodiru sa znojem. Oseaj istoe povoljno ue na bebino dobro stanje i spokojstvo, a izbegava se i crvenilo kože koje veoma smeta bebi i ini je nervoznom. Temperatura vode treba da bude oko 360-370. Poželjno je izbegava kupanje ukoliko beba ima temperaturu preko 37,50, ili ukoliko ima problema sa crevima, kao što je dijareja, ili kada ima osip na koži. Koliko esto treba kupa glavu deteta? Higijena kože glave je veoma bitna. Da bi se higijena pravilno održavala, neophodno je svakodnevno pra glavu deteta, koristei neutralne šampone i sapune. Ukoliko se detetu pojave krasce na glavi, koje se javljaju usled sekrecije sebu-

24

ma, uvee mu treba stavi bebi ulje, kako biste sledeeg dana mogli lakše da ih uklonite. Zapamte da nema potrebe za strahom i da možete slobodno da mu stavite ruku na glavu ili da ga ešljate, iako još uvek ima otvorenu fontanelu. Detetova glava je manje osetljiva nego što se misli, pa ne treba da se plašite da ga ešljate. ak i kada se fontanela malo ulegne pod rukom, ništa se strašno nee desi. Kako kupa dete u situaciji kada ne može da se kupa? Kada je dete bolesno, ili iz bilo kog drugog razloga ne može da se kupa, ipak treba poves rauna o njegovoj higijeni. Možete ga brisa mekim sun erom natopljenim mlakom vodom, a kožu mu možete održava mekom pomou vace natopljene bebi uljem ili kupkom, specijalno napravljenom za bebe. Za zaštu kože treba koris kreme za bebe koje šte od crvenila i sušenja kože, naroito na mesma koji dolaze u dodir sa ostacima fekalija i mokrae. Koristan može bi i talk, koji savršeno š kožu, pravei zaštni lm.

Da li treba da merimo dete prilikom kupanja? Naravno, prilikom kupanja beba treba da se izmeri, i to najbolje jednom nedeljno, svaki put istog dana. Da li je isna da pelene za jednokratnu upotrebu mogu bi uzrok dermasa? Ne, dermas je pojava koja nastaje usled dodira kože sa malim ostacima urina i fekalija. Upotreba pelena za jednokratnu upotrebu i njihova esta zamena su, zapravo, preporuljivi, jer doprinose prevenciji ove iritacije kože.


25

Pitanja i odgovori

Ko su Koje s pra prave e mere predostrožnos koje treba preduze u cilju prevencije eritema kože na bebinoj guzi? Iako blago i prošireno, crvenilo kože na guzi može da pre e u eritem, pa mora ekasno da se trera kako bi se izbegao rizik infekcije. Važno je esto presvlaenje bebe, naroito onda kada se esto prlja i kupa. Pažljivo is kožu znai posebno vodi rauna o prevojima na koži. Potom, kožu treba dobro osuši, ali vrlo pažljivo, tapkajui peškirom. Kada treba poe sa upotrebom noše? Kada dete do e u fazu kada može da prepozna smulus (ne pre navršene godine dana), treba poe sa strpljivim navikavanjem deteta na upotrebu noše, tj. naui dete da je to momenat kada treba da pozove mamu. Insisranje na noši pre nego što dete može da razume njenu namenu, bie samo kontraprodukvno. Zašto treba da se koris ovlaživa vazduha? Pravilno ovlaživanje vazduha u prostoriji je sigurno zdravo za disajni aparat deteta, a naroito u zimskom periodu, kada se vazduh greje pomou kalorifera a prostorije re e provetravaju. U m uslovima vazduh se previše isuši (vlažnost padne ispod 50%), inei nos, grlo i bronhije osetljivijim na klice i pojaavajui simptome kašlja i nazeba. Zvezda je zasjala

i ja sam se rodio.


Ishrana

26

Živka Vlajkovi, diplomirani nutricionista DZ Zemun

Kuhinja

našeg detinjstva U seanju svih nas neizbrisivo su urezani mirisi, ukusi i slike iz kuhinje našeg denjstva. Uvek emo se sa posebnom nežnošu i setom sea jela koja nam je spremala naša majka ili naša baka, a koje smo voleli u denjstvu. Seam se svojih kulinarskih poetaka, kada sam se trudila da jela koja sam spremala za svoju porodicu, po ukusu i mirisu budu kao ona koja pamm iz svog denjstva. Navike u ishrani koje smo poneli iz denjstva mi emo kao majka-hraniteljica prenosi, možda i nesvesno, i na svoju decu. Upravo zbog toga, velika odgovornost stoji pred svakom majkom kada poinje da sprema hranu za svoje dete.

Vreme kada je lepa beba znailo “debela beba” davno je iza nas. Možda se samo poneka baka ponosi zbog preterano debelih nožica i ruica svoga unueta, hvalei se kako “može da jede kao odrastao ovek, sve što mu se ponudi”. Ne zaboravite: pravilna ishrana je važna za normalan rast i razvoj vaše bebe, ali ona je i trenutak posebne veze izme u majke i deteta i igra veoma važnu ulogu u njegovom razvoju. Dobre i loše navike stvaraju se veoma rano. Nije preterano tvrdi da se dobra starost priprema još u prvim godinama života. Pažljivo prate potrebe i želje vašeg odojeta. Ukoliko ga neprestano terate da jede ono što ne voli, što e ono uporno odbija, formirate njegov karakter uporne i jogunaste osobe. S druge strane, dete koje je svoje obroke dobijalo u miru, jedui ono što mu prija, lakše e kasnije prihvata sve što mu namee spoljni svet.

Zato svoju bebu hranite sa osmehom na licu, ne primoravajui je da pojede sve što ste spremili, pogotovu ako beba lepo napreduje. Štetno je: z Preterano zasla iva hranu, jer, pored pojave karijesa, to dovodi i do gubitka apeta i poremeaja varenja. Ako je potrebno zasladi jelo, koliina šeera treba da bude 5% od težine obroka (1 kašiica - 5g šeera na 100 g obroka). z Preterano soli hranu, što stvara lošu naviku uzimanja velike koliine soli, što u kasnijim godinama poveava rizik nastanka povišenog krvnog priska. Sve boles moderne civilizacije zapoinju u ranom denjstvu. Prema tome, obrocima sa povrem, (tokom devetog meseca) dodava vrlo malo morske soli, izme u dva prsta. Ukus deteta se formira prema ukusu majke ili osobe koja priprema hranu. Preslatko i preslano kao naviku ne treba prenosi na svoje dete. z Koris hranu sa jakim mirisima. Poznato je da se mirisi prenose preko majinog mleka,


27

Ishrana

kao i preko amnionskih membrana. To znai da je odoje veoma rano izloženo mnogim mirisima iz hrane koju majka koris. Na taj nain odoje prihvata od majke navike u ishrani. Ovo iskustvo može da se iskoris za lakši prelaz na mešovitu ishranu. Smatra se da je mnogo lakše zapoe dopunsku ishranu voem i povrem, koje majka voli. Slino je i sa cerealijama - pripremljene sa majinim mlekom više se dopadaju odojadi. z Koris postupke prženja (plitka ili duboka masnoa) u pripremi hrane. Uvek treba poe sa malo vode pa dodava meso i na kraju povre. Povre ne treba da bude prekuvano. Mas se dodaju na kraju pripreme. z Dodava vee koliine mas (ulja). Proces ateroskleroze zapoinje još u utrobi majke koja se ne hrani pravilno. z Priprema klasine zaprške. z Koris “vegetu” i sline zaine.

Recepti Puding sa vo voææem 1 kašika gusna 100 g seckanog voa (jabuka, kruška, dunja) malo soka od limuna Isitnjeno voe preli sokom od limuna, stavi u vodu samo da ogrezne i kratko prokuva. Ako je voe kiselo, doda 1 kk vonog šeera. Gusn razmu sa malo vode i ukuva u kompot. Kuva kratko, dok se ne napravi žele.

Zobene (ovsene) pahuljice sa adaptiranim mlekom 250 ml adapranog mleka 3 kašike zobenih pahuljica 1 kašiica vanil šeera Zobene pahuljice opra pod mlazom vode. Doda hladnu vodu, samo da ogrezne, stavi na vatru da provri i kuva dok ne ponu da se lepe. Skinu sa vatre, i kad se prohladi doda adaprano mleko. Daje se odojetu u devetom mesecu. Recepti su preuzeti iz knjige BEBI KUVAR nutricioniste Živke Vlajkovi. Knjigu možete poruiti na telefon: 064/ 178 2252


Porodica

28

KULTURA GOVORA (nastavak teksta iz prethodnog broja)

Danas se logoped bavi i lepotom govora i kulturom govora, kao i patologijom govora.

Lepa re je negovana još u doba neolita, kraj logorske vatre, dok se meso peklo i razgovaralo o sutrašnjem lovu. Na kraju krajeva, neolitski ovek je kraj te vatre stvorio i grke mitove. Ovo potvr uje i govornika vešna Indijanaca, crvenokožaca, koji su de facto živeli u mla em kamenom dobu (kamena sekira, kameni vršak strele). Govori Bika Koji Sedi, Crvenog Džekita ili Logana, poglavice Irokeza, ušli su u sve antologije govorništva.

Molim vas, nauite me da kažem „r“ Izvorno, lologija znai ljubav prema govoru, rei. Filologos bi bio ovek koji voli re, a lolog je ovek koji se bavi stranim jezikom. Danas se logoped bavi i lepotom govora i kulturom govora, kao i patologijom govora. Kažu da je danas na zapadu, a naroito u Americi, prava pomama za knjigama i uiteljima govorništva. Da je to isna, potkrepljuje i injenica da su leporeki ljudi i mnogo bolje plaeni. U poplavi lošeg govora, ak i kada su spikeri i voditelji u pitanju, a da ne govorimo o novinarima i izveštaima, izgleda da je konano poela da se probija namera da se makar spikeri sa govornim manama uklone sa ekrana. Štaviše, poele su da se pojavljuju i knjige, manje ili više strune, manje ili više prakne, koje se bave i govorom i izgovorom i akcentuacijom, retorikom, besedništvom... Sve eše nam se obraaju reima: „Molim vas, nauite me da kažem „r“, urednik mi je zapreo da e me izbaci iz programa ako ga ne nauim“, ili „Šef mi je rekao da ne mogu da napredujem u hijerarhiji ukoliko ne otklonim govorne nedostatke“. Pred prijemne ispite na Pozorišnoj akademiji, imamo pravi pljusak mladih, željnih dobrog govora. Da bi se besedilo, potrebna je dobra volja (mov) onoga koji bi da besedi, dobar sadržaj (govor) i slušaoci. Kakav e efekat izazva govor zavisi i od izgleda govornika, njegovog ugleda, obrazovanja, temperamenta... Iskusni govornici mogu besedi i bez pripreme, kao što bunar koji se esto koris daje sve više vode, koja je i sve kvalitetnija. Ajnštajn je tvrdio


29

Porodica

pouku koja se odmah upuuje slušaocima, a onda se pouka potkrepljuje snažnim dokazima. Govornik mora da izabere nain izražavanja – elokucija, tj. slsko - izražajna sredstva jer, prema Demostenu, u besedi su važne tri stvari: „Prvo, kako se nešto kaže, drugo, kako se nešto kaže i tree, kako se nešto kaže“. Sve su ovo stvari o kojima roditelj mora da vodi rauna još dok je beba beba. Posle je kasno! Ranko Vukovi, dipl. def.-logoped Kabinet VeRa (kabinet za glas, govor i sluh) tel: 011/245 4207, www.glas-govor-sluh.com

da mu za predavanje od dva-tri sata ne trebaju pripreme, ali da mu, da pripremi govor od petnaestak minuta, treba dva-tri sata. U svakom sluaju, govornik mora da izabere temu – invencija, o kojoj e kaziva. Pri tome, mora vodi rauna da tema bude zanimljiva i da ne izlazi iz njenih okvira. Koncept onoga što e kaziva, govornik treba da drži u glavi ili da takvu, grubu skicu ima na papiru, zajedno sa staskim podacima ili drugim brojkama. Naravno, govor može da se napiše u obliku dramskog monologa, pa da se potom naui napamet i tek zam izgovori publici. ak i kada takve besede izgovori slabo obrazovan ovek, one deluju impresivno. Bolje je i naui govor napamet, pa ga kaza, nego ita ga ili svaki as zaviriva u papir da se ne bi izgubila nit.

„Odmah u glavu“ Govornik mora da ima redosled izlaganja – dispozicija, a to znai: uvod, izlaganje naših stavova, dokazivanje h stavova, pobijanje suprotstavljenih stavova i zakljuak. Naveli smo pet delova govornog toka, me um govor može ima i samo jedan deo, „odmah u glavu“ ili in medias res, „u centar stvari“, ili pak, tri ili eri dela, što e zavisi od izbora samog govornika. Za uvod i zakljuak je važno da poslovicu, anegdotu, vic ili kratku priu. Današnji govornici uglavnom koriste „zlatno pravilo“: Primer - Poenta - Argumentacija. To znai da govor treba zapoe upeatljivim primerom, poslovicom, zagonetkom, kratkom priom... potom treba izvui Ne brini šta e dete biti sutra... ... shvati šta je danas.

Prema Demostenu, u besedi su važne tri stvari: „Prvo, kako se nešto kaže, drugo, kako se nešto kaže i tree, kako se nešto kaže“.


PRVI ZUBI S OSMEHOM Svaka majka se uznemiri kada joj beba plae. Zdrava, sita, prepovijena, a ipak razdražljiva beba možda samo želi da vas obaves da joj rastu zubii. Izuzetno je važno da razlikujete normalne probleme sa zubiima i bolest. Temperatura, dijareja i povraanje su siptomi boles. Razdražljivost, nesanica, i ešanje ušiju mogu bi vezani za izbijanje zuba, ali i nekog drugog oboljenja, tako da se u svakom sluaju obrate pedijatru. Ukoliko ste sigurni da je vaša beba uznemirena zbog izbijanja zuba, namažite joj desni MY BABY GEL-om, renomirane kompanije ESENSA i odmah ete uoi olakšanje i zadovoljan smešak svoga eda. Za razliku od drugih preparata farmaceu ove kompanije, kojoj je cilj što bolji proizvod, posgli su da osim trenutnog olakšanja, gel u dodiru sa sluzokožom produženo osloba a dejstvo. To znai da vaša beba nee ponovo ose neprijatan bol ve posle nekoliko minuta ve e vam se zadovoljno smeši i guguta mnogo duže. Izuzetno je efektan i što je najvažnija apsolutno prirodan. Vi sigurno želite najbolje za vašu bebu i neete pogreši. Esensin MY BABY GEL sadrži najbolje komponente iz prirode, ija su delotvorna dejstva na struan i najbolji nain upotrebljena, a najmoder-nijom tehnologijom zašena. Izmeu ostalih komponen tu je ulje Karanlia-umanjuje bol i svrab,etersko ulje Nane-umiruje upaljene desni i smanjuje otok… Nanošenje je jednostavno u tankom sloju posle svakog obroka blagim dodirom nanesite gel na upaljene desni. Preporuka je da se nakon nanošenja gela beba ne hrani sledeih pola sata. Prirodan i neverovatno efektan MY BABY GEL u olakšavanju izbijanja najmilijih prvih zubia vašeg deteta. Vaša beba e vam se zahvali najlepšim osmehom, a vi i ete bi ponosna i zadovoljna mama! SAVETI ZA MAME Nicanje zubia je proces koji poinje oko 6 meseca, i nastavie da niu sve do 3 godine vašeg deteta. Ponekad, prvi zubii se pojave ve u treem mesecu, a nekih se ne pojave ak i do prve godine. Ako se posle 12 meseci ne pojave, konsultujte se se zubarom. možda su potrebna dalja ispivanja. Uglavnom je bezopasna pojava i re je o naslednom faktoru. Zubi obino dolaze u paru; dva donja centralna sekua izlaze prvi, dva preostala donja sekua, prvi kutnjaci, 4 onjaka, i, na kraju, 4 umnjaka. Oekujte 20 zubia do kraja tree godine. Znaci nicanja zuba: Poveana razdražljivost, želja za dodatnim dojenjem ili ašicom, ali i odbijanje jer sisanje uzrokuje bol u desnima; Balavljenje; nono bu enje Žvakanje prsju, igraaka za zube...; Oteene, crvene i bolne na dodir desni; Kako olakša bebi: Ako mnogo balavi, dajte vašoj bebi dosta vode ili razblaženih sokova, kako bi nadoknadili tenost koju gubi; Odvrate pažnju sa igrakama i promenite joj okruženje šetnjom; Obavezno utrljajte MY BABY GEL na desni.

ZUA FARMANEA - apoteke Beograd ) Apoteka ”TAKOVSKA”, Takovska br.16, tel. 3038-552 ) Apoteka ”BATAJNICA”, Majke Jugovia 11, tel. 848-84-32 ) Apoteka ”FARMAZOIK”, Bul. kralja Aleksandra 297, tel. 2421-151 ) Apoteka “LOGO”, Goce Deleva 18, tel. 2605-624 ) Drogerija ”TRG”, Bulevar Despota Stefana 4, tel. 33-44-923 ) Apoteka ”KRUG”, Miloša Pocerca 25, tel. 2656-121 ) Apoteka ”TRG”, Bulevar Despota Stefana, tel. 33-44-923 ) Apoteka ”BANOVO BRDO”, Požeška 67a, tel. 354-89-07 ) Apoteka ”ZEMUN”, Koste Dragievia 35-37, tel. 3166-229 ) Apoteka ”KARABURMA”, Stevana Hrisa 1, tel. 2086-003 ) Apoteka ”ZELENI VENAC”, lokal br. 29, tel. 3036-112 ) Apoteka “BEŽANIJSKA KOSA“, Dragiše Brašovana 6, tel: 21 77 605

) Apoteka “DOROL“, Cara Uroša 55, tel: 21 80-826 ) Apoteka „PADINA“, Radnika 42a, lokal B, tel:2520 305 ) Apoteka “RAKOVICA”, Pilota MihaJia Petrovia 7, tel. 356-51-21 ) Apoteka “KOSMAJSKA”, Kosmajska br. 56, tel. 011/2362-161 Niš ) Apoteka”NIŠ”, Bulevar Zorana in ia 8, tel. 018/20-20-70 ) Apoteka ”FARMANEA 23”, Dušana Spasia 1, tel. 018/541-747 Kragujevac ) Apoteka ”MOST”, Kneza Mihajla 6, tel. 034/366-020 Obrenovac ) Apoteka ”OBRENOVAC”, Miloša Obrenovia 96, tel. 872-0369 uprija ) Apoteka ”UPRIJA”, An e Rankovi bb, tel. 035/475-769 Panevo ) Apoteka ”PAN EVO”, Miloša Obrenovia 5a, tel. 013/333-349


Mini facebook

Gde sam ono stao...? Kod svetske ekonomske krize? Nikako da dobijem re...

Nemojte da me prekidate, zar ovo nije talk show emisija? Elem...

Izvin’te, moram malo da prilegnem.

Uf!

Anelka Puzi iz Novog Sada, roena 19.01.’09.

Danilo Stankovi iz Niša, roen 14.04.’09.

Aleksej Radulovi, roen 03.06.’09.

Ti nemaš istu kapu kao ja...

Da l’ su spakovali i kompas?

Mihailo Duki iz Kragujevca, roen 17.12.’08.

Ej, batice, baš ti je zabavna ta kianka, he he!

Dorian Strini iz Beograda, roen 23.09.’08.

Dušan Krinulovi iz Kobilja, kod Požarevca

Punk’s not dead.

Bože, uiniu sve, samo da me ona primeti.

Kad porastem, biu Russell Crowe.

Nikola Jemenica iz Novog Sada, roen 22.10.’08.

Luka Jemenica iz Novog Sada, roen 21.07.’07.

Pss! Mala! Hoeš da te provozam?

Lucca Alberto Galeano iz Bake Palanke

Mihailo Vasiljevi iz Jakova, roen 16.02.’09. E, što volim ovu pesmu! Opa! Ma, idi!

C c c, svašta!

Sara Stefanovi iz Niša, roena 07.09.’08.

Mihailo Piševi iz Beograda, roen 12.10.’08.

Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, ul. Milorada Jovanovia 5, 11147 Beograd, ili na e-mail: office@bebinizbor.com. Minimalne dimenzije slika treba da budu 800 x600 (150 dpi), u formatu JPEG.


Halobeba

34

ili krae Dežurni centar Halo za zdravu bebu n 24 sata “Halobeba“ za Vaše pozive je otvore svakoga dana u mesecu – godini 011/3237 357; 011/3237 358

Da li vaša beba sa dvanaest meseci radi sledee: Da Ne ‰‰ 1. Gleda u osobu koja izgovara njeno ime? ‰‰ 2. Uglavnom nema problema s ušima (npr: nema ozbiljne infekcije)? ‰‰ 3. Razume jednostavne zahteve i pitanja (npr: »Ne«, »Ne diraj«, »Na i svoje cipele«, »Gde  je igraka?«)? ‰‰ 4. »Brblja sa igrakama ili ljudima koristei tri razliita zvuka? ‰‰ 5. Razmenjuje zvuke sa vama? ‰‰ 6. Oponaša nerazgovetne zvuke (npr: poljubac, coktanje jezikom)? ‰‰ 7. Drži keks, grize ga ili gricka? ‰‰ 8. Zauzima sedei položaj bez pomoi? ‰‰ 9. Puzi, polako se gegajui? ‰‰10. Podiže se da stoji pridržavajui se uz nameštaj? ‰‰11. Hoda držei vas za ruku ili pridržavajui se rukama za nameštaj? ‰‰12. Hvata male stvari koristei vrhove palca i kažiprsta? ‰‰13. Vadi stvari iz kuje? (npr: kocke) ‰‰14. Pokazuje razliite emocije, kao što su afekat, ljutnja, radost ili strah? ‰‰15. Zapoinje igre sa vama, kao što su skrivalice »kaži gde sam« ili pljeskanja »taši taši tanana«? ‰‰16. Traži utehu (pruža ruke da biste je podigli kada je tužna)? ‰‰17. Koris izraze lica, radnje ili zvuke da uradi ono što želi ili da protestuje? Ako je 1 ili više odgovora »Ne« pozovite: - patronažnu sestru svog deteta - pedijatra svog deteta - dežurni centar »Halo za zdravu bebu«.

Bebin izbor 8