Page 1


Don’t wait for t Take the moment


the perfect moment t and make it perfect


MY PROFILE

My name nut i am 18 year old . I am a student at Siam University I study in the faculty of communtication art My occupation is student. My nationality is Thai . I was born in Ramkamheang Hospital Bangkok. My hometown is Bangkok .


I LOVE SONG I LOVE SONG I LOVE SONG I LOVE SONG


FOOD

One should eat t คนเราควรกินเพื่อให้มีช


to live not live to eat ชีวิตอยู่ ไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อกิน


MY IDOL


สุขภาพ

สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา สุขภาพดีเป็นสิ่ง พรหมลิขิตให้แต่ไม่ทั้งหมด หลายคนไขว่ขว้าหาสุขภาพดี ใช้เงินใช้ทองซื้อทำ�สปา เข้าโปรแกรมลดน้ำ�หนัก ซื้ออาหาร ลดน้ำ�หนักมารับประทาน การมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยตัว เองดูแลสุขภาพ ให้เวลากับตัวเองเพียงวันละ 1 ชั่วโมงใน การออกกำ�ลังกาย อีก 7 ชั่วโมงในการนอนหลับ และรับ ประทานอาหารที่มีคุณภาพ ธรรมชาติคงไม่ให้สุขภาพที่ดี แด่คนที่ชอบทำ�ร้ายตัวเองอยู่เรื่อย แม้ว่าจะทราบแล้วว่าสิ่ง นั้นไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ สุขภาพไม่สามารถซื้อด้วยเงิน ถึงแม้คุณจะรวยเป็นมหาเศรษฐีหากคุณไม่ดูแลตัวเองให้ดี เงินที่มีอยู่เพียงบรรเทาอาการเท่านั้น หลายท่านคิดว่าการ ออกกำ�ลังกายเสียเวลา ท่านลองจิตนาการ ถึงภาระงานที่ ท่านรับผิดชอบ ในแต่ละวันว่ามีมากน้อยเพียงใด หากท่าน ไม่ดูแลตัวเองและเกิดโชคร้ายท่านเป็นโรคอัมพาตหรือโรค หัวใจ ภาระที่ท่านว่ามากมายจนไม่มีเวลาออกกำ�ลังกาย ภาระเหล่านั้นใครจะเป็นคนดูแล และหากโชคร้ายถึงขั้นช่วย ตัวเองไม่ได้ ใครจะมาเป็นคนดูแลท่าน ท่านเพียงเสียเวลา วันละประมาณ 1 ชั่วโมง หรือท่านอาจจะใช้เวลาในการดูทีว ี และออกกำ�ลังกายไปด้วยกันซึ่งก็จะทำ�ให้ท่านมีสุขภาพที่ดี ขึ้น


อาหารสุขภาพ หมายถึงอาหารที่เมื่อรับเข้าไปแล้วน้ำ�หนักจะต้องอยู่ในเกฑ์ ปรกติ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง โดยการเพิ่มอาหารผักและผลไม้ ลด เกลือ ลดน้ำ�ตาล ลดไขมัน องค์การอนามัยโรคได้นิยามเรื่องอาหารสุขภาพว่า การรับ ประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ ร่วมกับการไม่ออกกำ�ลังกาย จะเป็นบ่อเกิดโรคเรื้อรัง องค์การอนามัยโลกได้แนะนำ�อาหาร สุขภาพดังน ี้รับประทานอาหารที่สมดุลและมีน้ำ�หนักที่ปรกติ ให้ลดอาหารไขมัน และหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว Saturated fat,Transfatty acid ห้รับประทานอาหารพวกผัก ผลไม้ ธัญ พืขเพิ่มมากขึ้น ลดอาหารที่มีน้ำ�ตาล ลดอาหารเค็ม สำ�หรับ National Health Service (NHS) ของประเทศอังกฤษได้นิยามอาหารสุขภาพไว้ว่า มีสองปัจจัย ที่ต้องคำ�นึงถึงได้แก่ รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสมดุลกับ พลังงานที่ใช้ รับประทานอาหารที่มีความหลากหลาย NHSจึงได้ กำ�หนดแนวทางอาหารสุขภาพไว้ ทุกท่านต้องรู้จักจานอาหารสุขภาพซึ่งมีอาหารทั้งหมด 5 หมู่

อ่านฉลากก่อนซื้อหรือรับประทานทุกครั้งเพื่อเลือกอาหารที่มี คุณภาพ


ดนตรี ประมาณ ค.ศ. 500 วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเปลี่ยน จากยุคมืด (The Dark Ages) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการรวม ตัวเป็นกลุ่มของ แวนดัล (Vandals, Huns) และ วิซิกอธ (Visigoths) เข้าไปทั่วยุโรป และนำ�ไปสู่จุดจบของจักรวรรดิ โรมัน เป็นเวลา 10 ศตวรรษต่อมา สมัยกลางคือ ระยะเวลาจากคริสต์ศตวรรษที่ 5 จนถึงปลาย ศตวรรษที่ 14 (ค.ศ.450-1450) สมัยนี้เจริญสูงสุดเมื่อ ประมาณศตวรรษที่ 12-13 ศาสนามีอำ�นาจสูงมาก ทั้งด้าน ปัญญาและสปิริต ทำ�ให้คนสามารถรวมกันได้ หลังจากนั้นก็เริ่มเสื่อมลงแล้วติดตามด้วยสงครามร้อยปี ระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสหลังจากสงครามก็มีการแตกแยก เกิดขึ้น ในสมัยนี้เริ่มมีหลักฐานเกี่ยวกับเพลงคฤหัสถ์ (Secular music) ซึ่งเป็นเพลงขับร้องเพื่อความรื่นเริงได้ รับความนิยมและแพร่หลายมาก ในประเทศต่าง ๆ ทางยุโรป ตะวันตก นอกเหนือไปจากเพลงโบสถ์ (Church music) ซึ่งเพลงทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะต่างกันคือเพลงโบสถ์ซึ่ง มีหลักฐานมาก่อน มีลักษณะเป็นเพลงร้องเสียงเดียวมัก ไม่มีดนตรีประกอบไม่มีอัตราจังหวะ ร้องเป็นภาษาละตินมี ช่วงกว้างของทำ�นองจำ�กัด บันทึกเป็นภาษาตัวโน้ตที่เรียก ว่า Neumatic notation เพลงคฤหัสถ์หรือเพลงที่ชาวบ้าน ร้องเล่นกันนอกวัด มีลักษณะเป็นเพลงร้องเสียงเดียว ที่มัก จะมีดนตรีเล่นประกอบเป็นเพลงที่มีอัตราจังหวะปกติมักเป็น ในจังหวะ 3/4 มีจังหวะสม่ำ�เสมอเป็นรูปแบบซ้ำ�ทวน ทำ�นอง เป็นตอน ๆ มีตอนที่เล่นซ้ำ�


ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล การกำ�เนิดของเครื่องดนตรีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย โบราณ โดยมนุษย์รู้จักการสร้างเครื่องดนตรี ง่ายๆ จากธรรมชาติรอบข้างคือ เริ่มจากการ ปรบมือผิวปาก เคาะหิน หรือนำ�กิ่งไม้มาตีกัน ซึ่งต่อมาได้มีการสร้างเครื่องดนตรีที่มี รูปทรงลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละ ชนชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และลักษณะเครื่องดนตรีของชนชาติต่างๆ โดย เฉพาะเครื่องดนตรีสากลที่เป็นเครื่องดนตรี ของชาวตะวันตกที่นำ�มาเล่นกันแพร่หลายใน ปัจจุบัน สำ�หรับการกำ�เนิดของดนตรีตะวันตก นั้นมาจากเครื่องดนตรีของชนชาติกรีกโบราณ ที่สร้างเครื่องดนตรีขึ้นมา 3 ชนิดคือ ไลรา คี ธารา และออโรสจนต่อมามีการพัฒนาสร้าง เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งประเภทเครื่อง สายเครื่องเป่า เครื่องทองเหลือง เครื่องตี และ เครื่องดีดหรือเครื่องเคาะ เช่นไวโอลิน ฟลุต ทรัมเป็ต กลองชุด กีตาร์ ฯลฯโดยพบเครื่อง ดนตรีสากลได้ในวงดนตรีสากลประเภทต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน


PHOTO


นัท  

5504600339

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you