Page 1


Don’t wait for t Take the moment


the perfect moment t and make it perfect


MY PROFILE

My name nut i am 18 year old . I am a student at Siam University I study in the faculty of communtication art My occupation is student. My nationality is Thai . I was born in Ramkamheang Hospital Bangkok. My hometown is Bangkok .


I LOVE SONG I LOVE SONG I LOVE SONG I LOVE SONG


FOOD

One should eat t คนเราควรกินเพื่อให้มีช


to live not live to eat ชีวิตอยู่ ไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อกิน


MY IDOL


สุขภาพ

สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา สุขภาพดีเป็นสิ่ง พรหมลิขิตให้แต่ไม่ทั้งหมด หลายคนไขว่ขว้าหาสุขภาพดี ใช้เงินใช้ทองซื้อทำ�สปา เข้าโปรแกรมลดน้ำ�หนัก ซื้ออาหาร ลดน้ำ�หนักมารับประทาน การมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยตัว เองดูแลสุขภาพ ให้เวลากับตัวเองเพียงวันละ 1 ชั่วโมงใน การออกกำ�ลังกาย อีก 7 ชั่วโมงในการนอนหลับ และรับ ประทานอาหารที่มีคุณภาพ ธรรมชาติคงไม่ให้สุขภาพที่ดี แด่คนที่ชอบทำ�ร้ายตัวเองอยู่เรื่อย แม้ว่าจะทราบแล้วว่าสิ่ง นั้นไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ สุขภาพไม่สามารถซื้อด้วยเงิน ถึงแม้คุณจะรวยเป็นมหาเศรษฐีหากคุณไม่ดูแลตัวเองให้ดี เงินที่มีอยู่เพียงบรรเทาอาการเท่านั้น หลายท่านคิดว่าการ ออกกำ�ลังกายเสียเวลา ท่านลองจิตนาการ ถึงภาระงานที่ ท่านรับผิดชอบ ในแต่ละวันว่ามีมากน้อยเพียงใด หากท่าน ไม่ดูแลตัวเองและเกิดโชคร้ายท่านเป็นโรคอัมพาตหรือโรค หัวใจ ภาระที่ท่านว่ามากมายจนไม่มีเวลาออกกำ�ลังกาย ภาระเหล่านั้นใครจะเป็นคนดูแล และหากโชคร้ายถึงขั้นช่วย ตัวเองไม่ได้ ใครจะมาเป็นคนดูแลท่าน ท่านเพียงเสียเวลา วันละประมาณ 1 ชั่วโมง หรือท่านอาจจะใช้เวลาในการดูทีว ี และออกกำ�ลังกายไปด้วยกันซึ่งก็จะทำ�ให้ท่านมีสุขภาพที่ดี ขึ้น


อาหารสุขภาพ หมายถึงอาหารที่เมื่อรับเข้าไปแล้วน้ำ�หนักจะต้องอยู่ในเกฑ์ ปรกติ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง โดยการเพิ่มอาหารผักและผลไม้ ลด เกลือ ลดน้ำ�ตาล ลดไขมัน องค์การอนามัยโรคได้นิยามเรื่องอาหารสุขภาพว่า การรับ ประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ ร่วมกับการไม่ออกกำ�ลังกาย จะเป็นบ่อเกิดโรคเรื้อรัง องค์การอนามัยโลกได้แนะนำ�อาหาร สุขภาพดังน ี้รับประทานอาหารที่สมดุลและมีน้ำ�หนักที่ปรกติ ให้ลดอาหารไขมัน และหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว Saturated fat,Transfatty acid ห้รับประทานอาหารพวกผัก ผลไม้ ธัญ พืขเพิ่มมากขึ้น ลดอาหารที่มีน้ำ�ตาล ลดอาหารเค็ม สำ�หรับ National Health Service (NHS) ของประเทศอังกฤษได้นิยามอาหารสุขภาพไว้ว่า มีสองปัจจัย ที่ต้องคำ�นึงถึงได้แก่ รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสมดุลกับ พลังงานที่ใช้ รับประทานอาหารที่มีความหลากหลาย NHSจึงได้ กำ�หนดแนวทางอาหารสุขภาพไว้ ทุกท่านต้องรู้จักจานอาหารสุขภาพซึ่งมีอาหารทั้งหมด 5 หมู่

อ่านฉลากก่อนซื้อหรือรับประทานทุกครั้งเพื่อเลือกอาหารที่มี คุณภาพ


ดนตรี ประมาณ ค.ศ. 500 วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเปลี่ยน จากยุคมืด (The Dark Ages) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการรวม ตัวเป็นกลุ่มของ แวนดัล (Vandals, Huns) และ วิซิกอธ (Visigoths) เข้าไปทั่วยุโรป และนำ�ไปสู่จุดจบของจักรวรรดิ โรมัน เป็นเวลา 10 ศตวรรษต่อมา สมัยกลางคือ ระยะเวลาจากคริสต์ศตวรรษที่ 5 จนถึงปลาย ศตวรรษที่ 14 (ค.ศ.450-1450) สมัยนี้เจริญสูงสุดเมื่อ ประมาณศตวรรษที่ 12-13 ศาสนามีอำ�นาจสูงมาก ทั้งด้าน ปัญญาและสปิริต ทำ�ให้คนสามารถรวมกันได้ หลังจากนั้นก็เริ่มเสื่อมลงแล้วติดตามด้วยสงครามร้อยปี ระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสหลังจากสงครามก็มีการแตกแยก เกิดขึ้น ในสมัยนี้เริ่มมีหลักฐานเกี่ยวกับเพลงคฤหัสถ์ (Secular music) ซึ่งเป็นเพลงขับร้องเพื่อความรื่นเริงได้ รับความนิยมและแพร่หลายมาก ในประเทศต่าง ๆ ทางยุโรป ตะวันตก นอกเหนือไปจากเพลงโบสถ์ (Church music) ซึ่งเพลงทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะต่างกันคือเพลงโบสถ์ซึ่ง มีหลักฐานมาก่อน มีลักษณะเป็นเพลงร้องเสียงเดียวมัก ไม่มีดนตรีประกอบไม่มีอัตราจังหวะ ร้องเป็นภาษาละตินมี ช่วงกว้างของทำ�นองจำ�กัด บันทึกเป็นภาษาตัวโน้ตที่เรียก ว่า Neumatic notation เพลงคฤหัสถ์หรือเพลงที่ชาวบ้าน ร้องเล่นกันนอกวัด มีลักษณะเป็นเพลงร้องเสียงเดียว ที่มัก จะมีดนตรีเล่นประกอบเป็นเพลงที่มีอัตราจังหวะปกติมักเป็น ในจังหวะ 3/4 มีจังหวะสม่ำ�เสมอเป็นรูปแบบซ้ำ�ทวน ทำ�นอง เป็นตอน ๆ มีตอนที่เล่นซ้ำ�


ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล การกำ�เนิดของเครื่องดนตรีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย โบราณ โดยมนุษย์รู้จักการสร้างเครื่องดนตรี ง่ายๆ จากธรรมชาติรอบข้างคือ เริ่มจากการ ปรบมือผิวปาก เคาะหิน หรือนำ�กิ่งไม้มาตีกัน ซึ่งต่อมาได้มีการสร้างเครื่องดนตรีที่มี รูปทรงลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละ ชนชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และลักษณะเครื่องดนตรีของชนชาติต่างๆ โดย เฉพาะเครื่องดนตรีสากลที่เป็นเครื่องดนตรี ของชาวตะวันตกที่นำ�มาเล่นกันแพร่หลายใน ปัจจุบัน สำ�หรับการกำ�เนิดของดนตรีตะวันตก นั้นมาจากเครื่องดนตรีของชนชาติกรีกโบราณ ที่สร้างเครื่องดนตรีขึ้นมา 3 ชนิดคือ ไลรา คี ธารา และออโรสจนต่อมามีการพัฒนาสร้าง เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งประเภทเครื่อง สายเครื่องเป่า เครื่องทองเหลือง เครื่องตี และ เครื่องดีดหรือเครื่องเคาะ เช่นไวโอลิน ฟลุต ทรัมเป็ต กลองชุด กีตาร์ ฯลฯโดยพบเครื่อง ดนตรีสากลได้ในวงดนตรีสากลประเภทต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน


PHOTO


นัท  
นัท  

5504600339

Advertisement