Page 1

ปีที่ 6 ฉบับที่ 24

Bigga MAGAZINE


ทราบหรือไม่ว่า! น้ าเย็นช่วยให้ผิวแลดูชุ่มชื่น

ละครช่อง 3 แซ่บเวอร์.....

ทริปนี้ ที่ จิมทอมป์ สันฟาร์ม


ทราบหรือไม่ว่า! น้ าเย็นช่วยให้ผิวแลดูชุ่มชื่น ผิวสวยนอกจากจะเป็ นเรื่องที่หลายๆ คนเห็นว่าเป็ นเรื่องที่สาคัญแล้ว แต่ถา้ เกิดว่าผิวแห้งไม่ดู ชุม่ ชื่นหล่ะค่ะ แล้วที่นี้ผิวจะสวยได้อย่างไร จริงไหมหล่ะค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วหล่ะก็เป็ นประเด็นที่ สาคัญก่อนการมีผิวสวยนั้นก็คือการสร้างความชุม่ ชื่นให้กบั ผิวนั้นเองค่ะ เอ! แล้วการสร้างความ ชุม่ ชื่นให้ผิวนี้ ต้องทาอย่างไรหล่ะค่ะเนี๊ ย ไม่ตอ้ งไปเสิรช์ หาใน googleให้เมื่อยหรอกค่ะ ทราบ หรือไม่วา่ ! น้ าเย็นช่วยให้ผิวแลดูชุ่มชื่น ได้เหมือนกันค่ะ อาจจะ งง ว่า น้ าเย็นช่วยให้ผิวแลดู ชุม่ ชื่น ได้อย่างไร ได้สิค่ะ เพราะว่าวันนี้ เอ็นทรีเคดอทไอเอ็นดอททีเอช (N3K.IN.TH) จะมาบอก ให้รถู ้ ึงลายละเอียดและมาช่วยยืนยันอีกแรงว่า น้ าเย็นช่วยให้ผิวแลดูชุม่ ชื่น ได้จริงๆ ค่ะ ตอนนี้ สาวๆ ก็เริ่มอยากจะรูแ้ ล้วใช่ไหมหล่ะค่ะว่า น้ าเย็นช่วยให้ผิวแลดูชุม่ ชื่น ได้จริงหรือไม่ ถ้าอย่าง นั้นแล้วอย่ารอช้าจะเป็ นการขัดความการมีผิวสวยของสาวๆ เอ็นทรีเคดอทไอเอ็นดอททีเอช (N3K.IN.TH) สะเปล่าๆ อิอิอิง้นั เอาเป็ นว่าตอนนี้ ไปเตรียมน้ าเย็นให้พร้อมเลยนะค่ะ 1.2.3... พร้อมกันหรือยังค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มปฏิบตั ิการการมีผิวสวยที่ชุม่ ชื่น ไปพิสจู น์กนั เลยค่ะ ว่า น้ าเย็นช่วยให้ผิวแลดูชุม่ ชื่น ได้จริงหรือไม่ แล้วจะได้ผลแค่ไหน ลุยเลยค่ ะ น้ าเย็นช่วยให้ผิวแลดูชุ่มชื่น ได้นะจร๊ะ รูไ้ หมว่าการอาบน้ าด้วยอุณหภูมิ 20 -25 องศาเซลเซียสนั้น ช่วยทาให้จิตใจสดใสเบิกบาน ผิวพรรณสดใสกระชับตึง กระปรี้ กระเปร่า ถึงแม้วา่ การอาบน้ าอุ่นจะทาให้คุณรูส้ ึกผ่อนคลาย แต่ ในระยะยาวมันจะทาให้ผิวพรรณไม่กระชับ รูขุมขนขยายตัวกว้างได้ง่าย แต่การอาบน้ าด้วย อุณหภูมิที่ตา่ กว่า 16 องศาเซลเซียสนั้น ก็มีผลทาให้ผิวได้รบั ความระคายเคืองจากความเย็นที่ มากเกินไปเช่นกัน


ละครช่อง 3 แซ่บเวอร์.....

ออกอากาศ: ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น.นาแสดงโดย: บอย ปกรณ์, แต้ว ณฐพร, โท นี่ , ไอซ์ อามีนา, โบว์ เบญจวรรณ, แจ๊ค จักรพันธ์บทละครโดย: ภาวินอานวยการผลิตโดย: บริษัท เมคเกอร์ กรุป๊ จากัดกากับการแสดงโดย: ชาตโยดมหิรณ ั ยัษ ++ ความรักแท้จริงอาจเป็ นแค่การเคียงข้าง ไม่จาเป็ นต้องครอบครอง แต่สิ่งที่เห็น อาจไม่ใช่สิ่ง ที่เป็ นเสมอไป ++ ตะวันฉายในม่านเมฆ เป็ นเรื่องราวของ ตะวันฉาย (แต้ว ณฐพร) สาวน้อยพึ่ง เรียนจบ แต่มีเป้าหมายในชีวิตอยากเป็ นนักเขียนนวนิ ยายชื่อดัง จึงพนันกับพ่อ ว่าจะทาตาม ความฝันของตัวเองให้ได้ แต่เมื่อส่งเรื่องเข้าไปประกวด กลับตกรอบไปเพราะ บก. ให้สาเหตุวา่ ตะวันฉายไม่เคยมีความรักที่แท้จริงจึงไม่สามารถเขียนนิ ยายรักได้ ทาให้ตะวันฉาย ต้องออกมา เรียนรูค้ วามรัก และตามหาความรักครั้งแรก กับ ธีรภพ (กิก ดนัย) พี่ชายเมฆ (บอย ปกรณ์) จนต้องจับผลัดจับผลู มาเป็ นพี่เลี้ ยงเด็ก หมอก (อชิรวิชย์) ลูกชายของ เมฆ ชายหนุ่ มนักดนตรี ที่ต้งั วงดนตรี กับเพื่อนในกลุ่ม ทั้ง เอวิกา ( ไอซ์ อามีนา) นิ ค (แจ๊ค จักรพันธ์) เรื่องราววุน่ ๆ เกิดขึ้ นเมื่อ ก่อนจะมาเป็ นพี่เลี้ ยงลูกให้เมฆนั้น ทั้งคู่ได้ทะเลาะกันมาก่อน ทาให้ตะวันฉายต้อง ปลอมตัวเป็ น ซัน ชายหนุ่ ม โดยมี ยุทธ (โทนี่ รากแก่น) ญาติหา่ งๆที่แอบรักตะวันฉาย เป็ น ผูช้ ว่ ย เมื่อทั้งคู่ผ่านเรื่องราวต่างๆ ทั้ง ฟ้ า (โบว์ เบญจวรรณ) แม่ของหมอก ที่พยายามจะเอาตัว หมอกไปเลี้ ยงเอง ทาให้เมฆค่อยๆเผลอใจให้กบั ซัน จนไม่สนใจว่า ซันจะเป็ นผูห้ ญิงหรือผูช้ าย เมื่อซันรูค้ วามจริง จะจัดการกับความรักของพวกเขาและเธออย่างไร ติดตามชมได้ใน ตะวันฉาย ในม่านเมฆ


ออกอากาศ: ทุกวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 20.15 น.นาแสดงโดย: ณเดชน์ คูกิมิยะ, คิม เบอร์ลี แอน เทียมศิริ, อเล็กซ์เรนเดลล์, มิ้ นท์ณฐั วรา วงศ์วาสนาบทละครโดย: อาริตา อานวยการผลิตโดย: บริษัทละครไท จากัดกากับการแสดงโดย: ยุทธนา ลอพันธุไ์ พบูลย์คะแนน นิ ยม: 155 คะแนน ++ พวกเขาและเธอ จะทาลายกาแพงแห่งความเกลียดชัง ที่ซ่อนอยูใ่ นใจได้อย่างไร ++ เมื่อ พิทยา (ณเดชน์) ต้องมาถูก สุอาภา (คิมเบอร์ลี) ลูกสาวของผูอ้ ุปาระตน กลัน่ แกล้ง ก็ดนั ไป ปฏิเสธการแต่งงานของเธอเข้า เพราะตนมีรวีพรรณ (ณัฐวรา) คนรักอยูแ่ ล้ว สาว สุอาภา (คิม เบอร์ลี) เลยวางแผนต่างๆนานาๆ เพื่อเอาชนะใจ ทาเอา พิทยา (ณเดชน์) ผิดใจกับรวีพรรณ (ณัฐวรา) หลายครั้ง แต่สุดท้ายเธอสานึ ก คิดชดใช้ความผิด แต่ดนั พลาดท่าโดนภูวดล (อเล็กซ์) วางยา ปล่อยภาพหลุด พิทยา (ณเดชน์) จึงต้องรับผิดชอบด้วยการแต่งงาน เพราะ เห็นแก่พอ่ ของเธอ งานนี้ รวีพรรณ (ณัฐวรา) ก็ไม่ยอมเช่นกัน แล้วเรื่องจะลงเอยเช่นไร.. ต้อง ติดตามชมใน แรงปรารถนา


จิมทอมป์ั สันฟาร์ม ตั้งอยูใ่ นอาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บนพื้ นที่กว่า 600 ไร่เป็ น สถานที่ท่องเที่ยวทางเกษตรซึ่งเปิ ด ให้เข้าชมในเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี ให้บุคคล ทัว่ ไปที่หลงใหลในธรรมชาติได้ชื่นชม บรรยากาศอันงดงามและ เรียนรูป้ ระสบการณ์ดา้ น การเกษตร พร้อมเรียนรูว้ งจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพืชผัก และดอกไม้สีสวยสดนานา ชนิ ด รวมถึงเลือกซื้ อไม้ดอกไม้ประดับและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษซึ่ง ปลูกด้วย ความเอาใจใส่จากเหล่าเกษตรกรของจิมทอมป์ สัน ฟาร์มม จิมทอมป์ สัน ฟาร์มมีเจตนารมณ์ที่ จะอนุ รกั ษ์ และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทย เชื้ อสายลาวซึ่งอาศัยอยู่ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ


เทศกาลท่องเที่ยวจิมทอมป์ สันฟาร์ม ประจาปี 2555-2556 วันที่ 15 ธ.ค. 2555 - 13 ม.ค. 2556 ณ ไร่จิมทอมป์ สันฟาร์ม ต.ตะขบ อ.ปั กธงชัย จ. นครราชสีมา รีวิวท่องเที่ยวจิมทอมป์ สันฟาร์มทัวร์ 2012 สุดสะแนนแดนอีสาน ปี พ.ศ. 2550 จิมทอมป์ สันได้ริเริ่มนาบ้านอีสาน อันเป็ นสถาปั ตยกรรมไทยอีสานที่เป็ น เอกลักษณ์มา รวบรวม ไว้บนพื้ นที่กว่า 10 ไร่ อาทิ บ้านโคราช บ้านภูไท และเรือนเหย้า ซึ่ง “หมู่บา้ นอีสาน” แห่งนี้ ได้กลาย เป็ น อีกหนึ่ ง จิมทอมป์ สัน ได้สร้างและรวบรวม “หมู่บา้ น โคราช” เพิ่มในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็ นการ สะท้อน สถาปั ตยกรรม อันหลากหลายของภาค อีสานได้ชดั เจนยิง่ ขึ้ น ปั จจุบนั จิมทอมป์ สันฟาร์ม ยังคงเปิ ดต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็ น ประจาทุก ปี ในเดือนธันวาคมจนถึงต้นเดือนมกราคม ด้วยตระหนักถึงความสาคัญของอาชีพปลูกหม่อน เลี้ ยงไหม ซึ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างสมา่ เสมอ รวมถึงการท่องเที่ยว เชิงเกษตรและ วัฒนธรรม ซึ่งสร้างความสุข และประสบการณ์อนั แปลกใหม่ให้ท้งั ผูเ้ ข้า จิมทอมป์ สันฟาร์ม

Bigga magazine  
Bigga magazine  

tim jomson