Page 1

เที่ยวชมฟาร์ ม สวนดอกไม้ ปี ที่ 56 ฉบับที่ 1

-ชมดอกทานตะวัน -ชมสวนดอกไม้ -นาข้ าว -ของทีร่ ะลึก -รถทัวร์ ฟาร์ ม

วิธีทำให้ผวิ ขำว 12 วิธี..... บอกลำผิวหม่นหมอง


บรรณาธ าร นิตยสำร ล่มนี กียวกบกำรท่อง ทียวที บบง่ำยที ตม ปด้วยสวน ดอก ม้ ของทีร ลึก ก่บุ ลทีสนใ หมำ สมกบทุกวยในกำร มสวน ดอก ม้ ดยใน ต่ล ุดก มีรถรบส่ง ปตลอดทงวน ดย ิด ่ำบริ กำรทำง ข้ำ รง ดียวกสำมำรถนงรถ ปตำม ุดต่ำง ด้ รวมทง ดู ถึง รื องวิธีทำให้ผิวขำว 12 วิธี...บอกลำผิวหม่นหม่อง


สารบั ปี ที่ 56 ฉบับที่ 1

- มดอกทำนต วน - มสวนดอก ม้ -นำข้ำว -ของทีร ลึก -รถทวร ำรม

วธีทาให้ ผวขาว 12 วธี.....บอ ลาผว หม่ นหม่ อง


ำ ทียว มสวนดอก ม้


www.google.com ประวัต .ศ. 2531 ิมทอมปสน ำรม ด้ถือกำ นิดขึนบท ืนทีกว่ำ 600 ร่ ณ ิง ขำ ญำปรำบตำบลต ขบ อำ ภอปกธง ย งหวดน รรำ สี มำ ือ ปน หล่งผลิต ข่ หม ำหน่ำย กษตรกร ร้อม ด้รบซือรงสดในกำรผลิต ส้น หม ล ปน ืนทีปลูกหม่อน อน ปนอำหำรหลกของหนอน หม .ศ. 2544 ิมทอมปสน ำรม ด้ ปิ ด ปน หล่งสถำนทีท่อง ทียว ิง กษตรปี ล รง ือ ปน หล่ง รี ยนรู้ดำ้ นกำร กษตร วง ร ีวิตหนอน หม ร้อมให้นกท่อง ทียว ด้ ม ล ลือกซือ ื ผก ดอก ม้นำนำ นิด ผลผลิตปลอดสำร ิษ ร้อมทง รี ยนรู้ สถำปตยกรรม ล วฒนธรรมปร ณี วิถี ีวิต วำม ปนอยูข่ อง ำวอีสำน


รถสามล้ อปั่น

ป้ ายบอกทางไปยังจุดต่ างๆ

x


วิวสวนดอกไม้ กับ ธรรมชาติ


รถทัวร์ ฟาร์ ม สวนดอกไม้


หลังจากอิ่มเอมใจกับศิลปวัฒนธรรมอีสานแล้ ว ผู้เข้ าชมจะเข้ าสู่ จดุ สุ ดท้ ายของ การท่ องเที่ยว ชมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และเก็บภาพความงามท่ ามกลางทุ่งไม้ ดอก หลากสีสัน ปิ ดท้ ายความสนุกสนาน ณ ตลาด จิม ทอมป์ สัน เพือ่ เลือกซื้อผัก ผลไม้ และ ดอกไม้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ของจิม ทอมป์ สัน ชมการสาธิตการพิมพ์ผ้า และ ทดลองพิมพ์ผ้า ด้ วยตัวเองเพือ่ นากลับบ้ านเป็ นที่ระลีก ก่อนอาลา จิม ทอมป์ สัน ฟาร์ ม ด้ วยความสนุกสนานและความประทับใจไม้ ร้ ูลมื


สถานที่ท่องเที่ยวน่ าสนใจ มุมการเลีย้ งไหม

ร่ วมย้ อมรอยความเป็ นมาของ ารผลตผ้ าไหม จมทอมป์ สั นพร้ อม เยีย่ มชม ระบวน ารทอผ้ า และพมพ์ผ้าของจมทอทป์ สั น และทดลอง ปฏบัตจรง บั ทุ ขั้นตอนของ ารทอผ้ า ่ อนเดนทางไปช็อปป้ งยังจุด สุ ดท้ าย


มุมศิลปิ นอีสาน

ชื่นชมสถาปัตย รรมพืน้ ถ่นอีสานทีห่ าได้ ดูยา ในปัจจุบนั ทั้งใน ส่ วนของหมู่บ้านอีสานและหมู่บ้านโคราช สั มผัสวถีชีวต วัฒนธรรม ประเพณี ารแสดง ารละเล่ นต่ างๆ มา มายของชาวอีสาน


แปลงดอกไม้

จม ทอมป์ สั น ฟาร์ ม ขอต้ อนรับนั ท่ องเที่ยวทุ ท่ าน ณ อาคาร ศูนย์ บร ารนั ท่ องเที่ยวด้ วย ารชมแปลงดอ ไม้ พร้ อมชมความงามของทุ่งที่ หลา หลายสี ในบรเวณเดียว นั ในเวลาเดียว นั ท่ านสามารถเลือ ซื้อฟั ทอง หลา หลายชนด พร้ อมรับประทานอาหารและเครื่องดืม่ ตามอัธยาศัย ่ อนขึน้ รถเพือ่ ชมความงามของจุดต่ างๆ


ดอกทานตะวัน

สั มผัสความงามแห่ งธรรมชาตในอ้ อม อดอ่ างเ บ็ นา้ ลาสาลายซึ่งทอดตัว อยู่ทางทศตะวันต ของจม ทอมป์ ฟาร์ ม และร่ วมเ บ็ ภาพความทรงจา บั ทัศนียภาพอันสวยงาม ณ ทุ่งทานตะวัน และทุ่งคอสมอสที่จะบานสะพรั่ง ต้ อนรับผู้เข้ าขม


นาข้ าว

ชมทุ่งนาข้ าวอินทรี ย์และกระบวนการผลิตข้ าวแบบพ้นบ้ าน พร้ อมเลือก ซื้อข้ าวอินทรี ย์พนื้ บ้ านจากทุ่งข้ าวของจิม ทอมป์ สัน ฟาร์ ม และถ่ ายรูปคู่กบั ครอบครั วบุ หลาย ควายไทยแสนรู้ที่ยนื รอต้ อนรั บทุกท่ านที่กระท่ อมปลาย นา นอกจากนี้ ยังอิ่มเอมใจไปกับผลงานศิลปะจากศิลปิ นมากฝี มือในโครงการ Art on farm ที่จัดแสดงไปทั่วบริ เวณ ก่ อนแวะชมริ มน้า และนิทรรศการหมอ ลาที่หาชมได้ ยากในหอไตรกลางน้า


แผนที่


วิธีทาให้ ผิวขาว 12 วิธี....บอกลาความหม่ นหมอง ในหมู่คนรั สวยรั งาม เป็ นที่ทราบ นั แบบอวดอ้าง ล่าวขานต่ อๆ นั มาว่า " ลูต้าไธโอน" เป็ นสารที่ทาให้ ผวขาวผ่องและเป็ นที่นยม นั มา แม้ สมาคมแพทย์ ผวหนังแห่ งประเทศไทยจะออ มาเตือนผู้บรโภค ว่าไม่ ควรหลงเชื่อโฆษณาที่อ้างว่า สามารถช่ วยให้ ผวขาวขึน้ เพราะไม่ มีผลตภัณฑ์ ใดที่จะทาให้ ผวขาวขึน้ ได้ อย่ างถาวร ผลตภัณฑ์ หรือยาอาจช่ วยให้ ผวขาวได้ ชั่วคราว แต่ เมื่อหมดฤทธ์ร่าง าย ผ็ ลตเม็ดสี ตามป ต อืม... แต่ จะทาอย่ างไรได้ ล่ะคะ สาวๆ ต็ ้ องมาคู่ บั ความสวยความงาม วันนีเ้ รา จึงมีเคล็ดลับ วธีทาให้ ผวขาว บอ ลาผวหม่ นหมองด้ วยวธีธรรมชาตๆ มาฝา เพือ่ นๆ นั ด้ วย ว่าแล้วไปดู 12 วธีทาให้ ผวขาว บอ ลาผวหม่ นหมอง นั เลย... 1. ารขัดผว เป็ น วธีทาให้ ผวขาว ที่ขจัดเซลล์ผวที่ตายแล้วออ ไปจา ผว โดย ารใช้ สครับที่มีขายตามท้ องตลาด หรือจะเป็ นสครับจา ธรรมชาตง่ าย ๆ แต่ ได้ ผล ซึ่งมีหลา หลายสู ตรให้ เลือ ได้ แ ่ มะละ อ นมสด มะขามเปี ย นา้ ผึง้ โยเ ร์ ต มะนาว โดยนาอย่ างใดอย่ างหนึ่งมาผสม บั เ ลือทะเลเพือ่ ให้ มีเม็ดสาหรับขัดผว เพียง เท่ านีค้ ุณ ม็ ีสครับขัดผวได้ ง่าย ๆ แล้ว หรือจะใช้ ใยบวบใน ารช่ วยขัดผว ไ็ ด้ ารขัด ผวนีจ้ ะช่ วยผลัดเซลล์ผวเ ่าให้ หลุดลอ ออ ไป แล้วเผยผวใหม่ ที่แน่ นอนว่าต้ องสว่าง ใส ว่าเดม และควรทาสัปดาห์ ละ 1-2 ครั้งเพือ่ ารปรนนบัตและดูแลผวอย่ างต่ อเนื่อง 2. เอเอชเอ หรือ รดผลไม้ มีขายทั่วไปตามคลน เสรมความงามหรือร้ านขาย ยาทั่วไป ใช้ สาหรับทาบนใบหน้ าสัปดาห์ ละ 2 ครั้งเพือ่ ระตุ้นให้ เซลล์ผวเ ่าหลุดลอ ออ มา เป็ น วธีทาให้ ผวขาว เผยผวใหม่ ที่ขาวผ่อง แต่ ารใช้ เอเอชเอนี้ ต้ องดูแลและ ระวังเรื่อง ารออ แดด เพราะผวคุณจะบางลงและไวต่ อแดดมา ว่าเดม


3. นา้ นมเพือ่ ผวขาว ไม่ จาเป็ นต้ องลงไปแช่ ในอ่างที่มีนา้ นมอยู่เต็มอ่าง แต่ คุณ สามารถทาตาม วธีทาให้ ผวขาว ได้ ง่าย ๆ ด้ วย ารใช้ นา้ นมทาบนผวโดยตรง อาจใช้ ใย บวบช่ วยเพือ่ ขัดผวไปด้ วยเบา ๆ ทง้ ไว้ประมาณ 10-15 นาที ทาสัปดาห์ ละ 2 ครั้ง ผวจะ ค่อย ๆ ขาวขึน้ 4. ผลไม้ รสเปรี้ยว ช่ วยใน ารขัดขีไ้ คล เป็ น วธีทาให้ ผวขาว ขึน้ อย่ างเป็ น ธรรมชาต โดยใช้ ผลไม้ รสเปรี้ยว เช่ น มะนาว สับปะรด มะขามเปี ย ส้ ม เพราะมีความ เป็ น รด ช่ วยทาความสะอาดผวให้ ขาวใส และ าจัดเซลล์ผวที่ตายแล้วให้ หลุดลอ ออ มาได้ แต่ หา คุณเป็ นคนผวบาง ไม่ ควรใช้ มะนาวหรือสับปะรดที่มีความเป็ น รด สู ง ควรใช้ ส้มเช้ งที่มีคุณสมบัตคล้าย ๆ นั ไ็ ด้ 5. ครีมบารุงเพือ่ ผวขาว ควรใช้ ครีมบารุงที่มีไวท์ เทนน่งเพือ่ ผวขาวในตอน เย็น และทาซ้า ่อนนอนเพือ่ เสรมประสทธภาพของครีมบารุงให้ บารุงอย่ างต่ อเนื่อง ส่ วนตอน ลางวันให้ ทาไวท์ เทนน่งเพียงบาง ๆ แล้วตามด้ วยครีม นั แดด หรือจะใช้ ไวท์ เทนน่งที่มีส่วนผสมของสารป้อง นั แสงแดด ไ็ ด้ แต่ หา สาว ๆ คนไหน อยู่ตด บ้ าน ไม่ ได้ ออ ไปเผชญแสงแดดเลย ใช้ ไวท์ เทนน่งตัวเดียว ทาวันละ 2-3 ครั้ง เ็ อาอยู่ แล้วจ้ า 6. ครีม นั แดด ควรเป็ นส่งที่สาว ๆ ต้ องมีตด ระเป๋ าอยู่ตลอดเวลา ใน รณีที่ คุณต้ องเผชญ บั แสงแดดจัดโดยไม่ ได้ วางแผนมา ่อนจะได้ หยบขึน้ มาใช้ ได้ ทัน าร ทันเวลา และอย่ าลืมว่า ครีม นั แดดจาเป็ นอย่ างยง่ ถ้ าหา คุณเพง่ ขัดผวหรือใช้ เอเอชเอ บั ผวมาหมาด ๆ เพราะผวคุณจะไวต่ อแดดมา จึงควรทาครีม นั แดด 20 นาที ่อน ออ แดดทุ ครั้ง และทาซ้าอี ทุ ๆ 2-3 ชั่วโมง


7. ทานอาหารให้ เหมาะสม โดยให้ มีผั และผลไม้ ในอัตราส่ วนครึ่งต่ อครึ่งทุ มือ้ เพราะผั ผลไม้ เป็ นอาหารที่ย่อยง่ าย ช่ วยเรื่องของ ารขับถ่ าย และยังมีแอนตีอ้ อ็ ซ แดนซ์ ที่ทาให้ ผวสวย ระชับอี ด้ วย ซึ่งเมื่อร่ าง ายขับถ่ ายตามป ตแล้ว หน้ าตา ผวพรรณ จ็ ะสดใสขึน้ อย่ างเห็นได้ ชัด 8. ออ าลัง ายสม่าเสมอ เพราะ ารออ าลัง ายจะช่ วยขับเหงือ่ ไคล และ ส่งส ปร ใต้ ผวรวมถึงสารพษออ มา ซึ่งจะทาให้ ผวดูสว่างสดใสขึน้ ยง่ ออ าลัง าย อย่ างต่ อเนื่อง ย็ ง่ ทาให้ ผวสดใสอยู่ตลอดเวลา แถม ารออ าลัง ายยังช่ วยลด ารอุด ตันของส่งส ปร ใต้ ผว ทาให้ ไม่ มีสวอี ด้ วย 9. วตามนซีเพือ่ ผวสวย วตามนซีมีสรรพคุณช่ วยให้ ผวสวยสดใส ดังนั้นจึง เป็ นสารอาหารที่ร่าง ายควรได้ รับอยู่เสมอ ไม่ ว่าจะจา ารทานผั ผลไม้ เช่ น ส้ ม ฝรั่ง มะนาว หรือหา ได้ รับในแต่ ละวันไม่ เพียงพอ อ็ าจจะทานวตามนแบบเม็ดที่ขายใน ร้ านขายยา ไ็ ด้ วธีทาให้ ผวขาว นีจ้ ะช่ วยในเรื่องผวและมีส่วนช่ วยในเรื่อง ารขับถ่ าย ไปพร้ อม ๆ นั 10. ารอบไอนา้ ผวหน้ า เป็ น ารทาความสะอาดส่งส ปร ที่อุดตันอยู่ในรูขุม ขนอย่ างลึ ซึ้ง ช่ วยทั้งเรื่องของผวสะอาดสว่างใส เป็ นทั้ง วธีทาให้ ผวขาว และช่ วย ขจัดสวไปพร้ อม ๆ นั โดยวธีอบไอนา้ ผวหน้ านั้น ท็ าได้ ง่าย ๆ เพียงตั้ง ะทะต้ มนา้ จน เดือด จา นั้นนา้ ะทะมาวางบนโต๊ ะแล้วยืน่ หน้ าให้ อยู่เหนือไอนา้ ความร้ อนจะช่ วย เปดรูขุมขน และไอนา้ จะเข้ าไปทาความสะอาดส่งส ปร ที่อุดตันรูขุมขนค่ะ

11. เมคอัพช่ วยได้ ใช้ ครีมรองพืน้ และแป้งที่สว่าง ว่าผวจรง 1 ระดับสี และหลังจา แต่ งหน้ าแล้วให้ นาพู่ นั แตะแป้ ง ลตเตอร์ ประ ายมุ ปัดบรเวณหน้ าผา และโหน


แ ้ม จ็ ะช่ วยให้ หน้ าดูสว่างใสขึน้ ได้ เยอะเลยทีเดียว 12. สารพัดสู ตรพอ หน้ า นอ จา ารขัดผวแล้ว สาว ๆ ที่อยา มีผวขาว สุ ขภาพดีควรพอ หน้ า รวมถึงผว ายให้ ได้ สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง โดยสู ตรผวขาวที่ สามารถทาเองได้ จา วัตถุดบในบ้ านนั้น ม็ ีมา มาย ที่สาคัญยังเห็นผลชัดอี ด้ วยหา ทาอย่ างต่ อเนื่อง และสู ตร วธีทาให้ ผวขาว ที่หยบย มาฝา นั มีดงั นี้ วธีทาให้ ผวขาว : สู ตรมะละ อนมสด นามะละ อมาบดผสม บั นมสด คนให้ เข้ า นั จา นั้นนาไปพอ บนใบหน้ าหรือผว ายทง้ ไว้ประมาณ 20 นาที แล้วล้างออ วธีทาให้ ผวขาว : โยเ ร์ ตผสมมะนาว มะนาวเป็ นผลไม้ อี ชนดหนึ่งที่มีความ เป็ น รดสู งมา จนอาจทาให้ แสบผวได้ ดังนั้น ารนามะนาวมาผสมโยเ ร์ ตแล้วนาไป ทาผวทง้ ไว้ประมาณ 20 นาที จะช่ วยลด ารระคายเคืองผว และมะนาวจะช่ วยขจัด เซลล์ผวเ ่า เผยผวใหม่ ที่ใส ว่าเดม วธีทาให้ ผวขาว : นา้ มันมะพร้ าวเพือ่ ผวเนียนนุ่ม เป็ นสู ตรโบราณที่ใช้ ได้ ผลมา นา้ มันมะพร้ าวจะช่ วยในเรื่อง ารทาให้ ผวเนียนนุ่มชุ่มชื้น แม้ เพียงครั้งแร ที่ได้ นา นา้ มันมะพร้ าวมาทาผว รับรองได้ เลยว่า สาว ๆ จะรู้สึ ถึงความเนียนนุ่มได้ ทันทีเลยล่ะ วธีทาให้ ผวขาว : นา้ ผึง้ และโยเ ร์ ต นาส่ วนผสมดัง ล่าวพอ ลงบนใบหน้ าหรือ ผว ายประมาณ 30 นาที ่อนล้างออ ช่ วยให้ ผวขาวและนุ่มขึน้ ได้ สามารถทาได้ วนั เว้นวันค่ะ วธีทาให้ ผวขาว : ล้วยหอมและนมสด นามาบดผสม นั จา นั้นนาไปพอ ผว ในบรเวณที่ต้อง าร จะทาให้ ผวขาวเนียนสวยได้ สามารถทาได้ วนั เว้นวันเช่ น นั

koy  

koy magamagazine