Page 1


- jarns virziens KARBOKSITERAPIIA estetiskaja medicina Ievads Karboksiterapija ir doz€tasmedicrniskdsoglskibis gazesinjekcrju metode ar irstniecisku, atjaunino5uvai modelejo5umerl5isejaiun \ermenim. Sodienog]skabas gazesinjekcijuterapija ir viens no gadsimtiemilgas arstnieciskds metodes progres-rvajiemvirzieniem. Karboksiterapijaestdtiskajamedicrndir efektivanel;irur$iska daZaduestetiskuproblemu - grumbu, adasMrhrma un elastibaszuduma,striju, r€tu un $rur$iskas iejaukianasp€du, kd ari celulita un lokalu tauku uzkajumu - korekcijasmetode un tiek uzskatitapar lielako sasniegumuskaistuma industrija p€cbotulotoksinainjekcijam. Apbrrnojami,ka tik daudzveidiguproblemu klistu iespejams atrisinatar vienupa^iukarboksiterapijasmetodil Oglskabas gdzesiedarbibasuz cilr-ekaorganismu noslepumssaistitsar rispir€iierh un lokaliem efeltiem, kas ir labi izpetiti un tiek akiri izmantoti kurortologija, kardiolo$ija, dermatologijdun citasmedicrnasnozar€s(5), arstejot Reinosindromu,psoridziun trofiskdsdulas. Oglekfa dioksids (COz) - gazebez smariasun krdsasar skabenugar5u.OgJskabagazenepiecieSamanormalai cilveka organisma dzivibas procesunorisei.Oglskabajaigdzeiir ieverojama loma homeostdzes, it rpaii skdbjuun sarmu lidzsvaraS\<idras vid€s,uztureSana, ki ari Sunu elpoianasreguldcija, neoangio$enezes stimuldcija. Musu organismaiunas absorb€skabekli, izmantoto, veicotsavudarbu,un izdalaCO2 ka dzivibasprocesunorisesblakusproduku... C02 tiek izvaditsno organismaelpoianasprocesacaurplausS,m lidz {50 litriem diennakti. )letodesr-esture Oglskabasgdzes antibalrerialtu ipasibas biia apraktiluii zindtnieki un \imi\i: RobertsBoils 17.gadsimtaun Antudns l^aruazi€l8- gadsimta. 1777.gada tika veiktas proced0rasar oglskdbogazihronisku apak3ejoektremitiiu culu arst€5anai.

transdermalasogfskdbdsgazesterapijasefektus lokalu tauku uzkajumu (celulita)nover5anai. Savukart1995.gadaitaJukomparija CarbossiterapiaItaliana(Milana)profesoraRobertoMaria Parmigiani vadibd sdka dziJakuogfskabas gazesinjekciju metodesizp€ti un ievie5anu. PateicotiesCarbossiterapiaItaliana atbalstarn un dalibai uz SjCnasUniversitates(Italija) Plastiskas \irurgijas instituta bdzestika izveidota starptautiskazinatniskakarbokiterapij asgrupa G.\.S.C(InternationalScientifcCarbondioxide Therapy Group). Tad arstnieciskdsogfskabas gdzesinjekcijastika pla5iieviestasarstniecibas praks€.Izcili rezultatitika ieguti kliniskos izmeginajumosarstniecibaspraks€ pacientiem ar asinsvaduprobl€mam(arterialasasinsrites trauc€jumu gadiiumi). Sjenas Universitates Plastiskas l;irurgiiasinstitutaspecifiskupadzilinatu oglskabasgizes iedarbibasmehinismu uz adasstrukuram pettumu gaiti tika konstat€ta asinsvadu kolateraJuveidoianis, kas uzlabo ddasvirsmasstivokli (1, 7). Pateicoties Siem p€tijumiem, kluva iesp€jamsieviest karboksiterapiju - oglskabasgdzesievadi5anu zemada - ka efekiru arstnieciskumetodi ar adekvatu metodolofiju un dro5drnlokdlasasinsrites aktivizacijas,neoangiogenezes stimulacUasieric€m drstnieciskiemun estetiskiemm€rl$em. Karboksiterapija stimul€ organisma 6dnas raiot savu kolagenu un elastinu, izmantdot iekiEjo btvmateridlu rezervi, t, i., stimulE organismareparativdssp€jas, 2012. gadit karboksiterapijasinjekciju procedura kluva pieejamaari Baltijasvalstis,kad SIA ,,FRODIS"re$istrejaun piedavajaspecialistiem IIB kategorijasmedicrnasiericeskarboksiterapiiai ,CarbomedCDT Evolution"' (ltalija). 3012. gadi Riga, skaistumainstituta ,,Liordl tika ieriestspla^* klastsatiauninoiu,modeleioiu un irstnieciskukarbokiterapiiasiniekciiu proceduru s<iarun \ermenim un triiu m€nesu laika tika veikmigi reikts tairik neki 200 procediru

.

savienojumaar hemoglobrnusamazinalanas un ta parejano kapilariemuz audiem, samazinoties auduskabumamuz paaugsti nataCO2koncentricijasfona(1).

Izklistitie efekti veicina Siinu metabolisma aktivizaciju Srinu piesdtinnianu ar skdbeHi, lokdlasasinsritesuzlabo5anosaudosun i5emijas profilaki, pateicotiesaktivai arteriolu vazodilatacijai. . Savukartreololisko asinsrpa5ibuuzlaboiana un arteriolu,metarterioluun prekapiliru sieni4u sfinkteru pilnvartiga ritmiska sarau5anasveicina mikrocirkuldro asinsvadu gultqu palielina5anos(angiogendze).Atbilstoii asinsrites izmai4im normalizEjas venu tonuss,kas,savukart,optimizeperflrziju(5), un paatrinasapmaillasun reparativie procesi ar sekojoiujaunuasinsvadu veidolanos. . Specigaasinsritesaktivizdcijapec ogfskabas gazes ievadi5anasstimule fibroblastu darbibu un kolagenasint6zi, rezultata tiek no\trots izteikts li-ftinqa efekts. P€c kar-

Arstnieciski procedura ar ogfskabas gazes CO' darbibasmehinisms transdermalasievadi5anasizmanto5anupirmo Oglekladiokida iniekciiam ir daudzveidigaiereizi rehabilitacijasmedicina tika izveidota un tekmeuz cilvekaorganismaaudiem: aprakstita1932. gaddFrancija,medicinasSPA . CO2 gaze,ieklustot audos,sarienojasar Rojat (Medical SPAof Royat).Tika konstat€ts, udeni,kastur atrodasreidojot raju ogfskdbi ka COz transdermala izmanto3ana siltajds (H2CO3),kas disoci€iasuz H+ un HCO:vannas noveri vaskularasiSemijas(asinsvadu (COz + HzO = H+ + HCOr-). Rezultata salaurinaianas)simptomus,pateicotiessp€ciskdbjuun sarmulidzsvarsaudosnovirzis uz gai asinsvadupapla5inalanai, neoangio$enezei vaji skabopusi un pavajinashemoglobina (jaunu asinsvaduveidoianai)un labdkaiolaigesaitesar skabekli(HBO:); nacijaivirs€josaudos. . vienlaikus notiek vazodilaticija (asinsvadu papladinaiands) un asinscirkulacijaspaat- . Termins,,Carborytherapy'' radas 1990.gad6, rinaiands kapilaros,ko izraisa kalcija jonu kad arstsBelotti SPARabbi (ltalija) bija petijis Ca++ daudzumasamazinalanisun kalciia

LESNOUVELLES ESTHETIQUES LATVIJA

bikarbonata veidoiands oglskabes(H+ un HCO:) disocioneianasdel. Rezultdtdnotiek muskulp Sljedru atslnbindiana.Vazodilatacijasefektssaistitska ar tie5oCOz iedarbibu uz angioreceptoriem,ta ari ar vazoaktivo vielu - histamina, acetilholina, seroton-ma un kimna - izdalisanosno nervu qaliem (2,6); talak pastiprinas Bora efekts (Kristians Bors,da4ufiziologs,1855-1911)- skabekfa

boksiterapijaskursa adasvirsmas laukuma samazinaianas var sasniegt75-20 o/o. Ievadot zem spiedienaogfskdbogazi zemada, dala fibrozo audu un taukaudu nodrdds mehaniskaveidd un aktivizeias Sunu

Nr.822013


metabolismaprocesi.Oglskaba{aze izratsa asinsvadupapladindianosun aktivizeasinsriti zemddasaudos,kas izraisa lipolizes tauku sa5\el3anasprocesa- pastiprinabanos,ki ari nov€ri limfasnosprosto3anos audosun uzlabotoksinuizvadiianu(1, 3,4). INFORMACIIA PAR PROCEDURASGAI. TU Sterila rnedic[riska COz gazetiek ievadita ar injekcijas sistemu,kas ir savienotaar karboksiterapijasierici ,Carbomed CDT Evolution'" (ItalUa).Attidta mediciniskaoglskabagazetiek padota no balona (a) caur reduktoru (b) un filtru (c) uz iericeskorpusu (d), kur notiek tas sagatavoianazemadas injekcijai (uzsildi5ana un mitrindiana saskala ar individuali ievaditu programmu). Gdzeno iericespienak injekcijas sist€maar uzstaditugazesplusmasatrumu (e). Zemddas injekcija tiek veikta ar 13 mm rai 4 mm 30G adatu saska4d ar ixtradatu proceduras protokolu 10, 30, 45 vai 90 gradu le4-

. . r

striju mazinaSanaiun r€tu izskatauzlaboianai; ddasarpostaknesstavokliuzlaboianai; matu augdanasstimul€5anai androgenas matu izkri5anasgadijumd.

Kontrindikdcijas: . grltniecibaunbaro5anaarkruti, . iekaisumsinjekcijaszond, . onkoloAiskassaslimsanas. Karboksiterapijasmetodesdro3umsl,aujkombinet to ar citam estdtiskasmedicinastehnolo$ijam, piemeram, ar pilingu, biorevitalizdciju, radiovi!4u un ultraskanasiedarbibu,lazerterapilu. Sadsapvienojumslauj pastiprinit katras metodesiedarbibuun sasniegtlielisku est€tisku rezultatu. ZoniLap acrm grumbu, tusku, tumio loku un Jenganumanov€riana ar karboksiterapijasmetodi ir balstitauz mikrocirkulacijasaktivizdciju, kolag€naun elastinarekonstrukciju,ka ari lokalu lipoliziapakSejd plaksti4azona.

41. Inj ekcij as dziJumu, gdzes plusmas atrumu un ievaditas gazes aPromu kontrole un nosaka proceduras protokols. Katra iericesfunkcija tiek analizetaar iebuvetumikrokontrolieri, kasspejkontrol€t un kori$€tvisus proceduras procesus. Procedurair praktiski nesdpiga,droia un netoksiska.Pacienti proceduraslaika zemadas audosvar sajustaukstumuvai vieglu izple5anas sajrltu,kaspdrietstundaslaika.Iespejaminenozimigi zilumi4i durienavieta. Graritaciias

Izmanto5anaest€tiskajamedicind: . idas zond ap acim - tumSoloku mazina{anai un adasnostiprina5anai; . sejasovila modeleianaiun dubultzodanoverianai, saS\elottaukus; . lenganaskakla un dekolte adasnostiepianai: . gurnu un roku ieksejovirsmu adaslenganuma nov€rSanai; . lokdlu tauku uzkrajumuun celulitanoverianai; . kermela un delnu ddasatjauninaSanai;

Nr.822013

zemidas

ptoze

taulciunu

samazini.s, pateicotis noirdi3anai

apak2okla

zoni, mikrociAulicijas altirizaciiai, iaunu metarteriolu reido3anai, kolagena S\iedru restauracijai, tuskas samaziniSanai, idas elastibas un tonusa atiaunosanai. Lokalu tauku uzkr4umu noirdi5ana notiek, pateicoties vazodilatacijai, audu okigenicijas aktivizacijai, fibrozo strulituru

sabrul<sanai un

lipolizei injekcijas zona. Secinajumi Eiropd injekciju karboksiterapijas metode jau

vairik nekd 17 gadu ir pelniti populara, p€c butibas ta ir ta pati mezoterapta,tikai daiidu injekciju preparatukokei]a vietd injekcijaatrodas mediciniskasterilaoglskabagaze,kas tiek padota,pielietojotierici, neris Sprici.Karboksiterapiias metodeir laila parbaudita(80 gadu medicinasprakse)un atzitapar efektiru metodi bezblaliusetbk:tiem un ar nelielukontrindikiciiu skairu. Literatira l. CesareBrandi, Carlo DAniello, Luca Grimaldi,Bruno Bosi,IacopoDei, PieroLattarulo, CarloAlessandriniSiena,Italy. Carbon Dioxide Therapyin the Treatmentoflocalized Adiposities:Clinical Studyand HistopathologicalCorrelations.AestheticPlasticSurgery May 2001, Volume25,Number3, Pages:170-174. 2. C. Brandi, L. Grimaldi, G. Nisi, A. Brafa, A. Campa, M. Calabr6, M. Campana and C. DAniello. The Role of Carbon Dioxide Therapy in the Tieatment of Chronic Wounds.IN VIVO 24 (2010),Pages: 223-226. 3. Cesare Brandi,CarloDAnieIIo,LucaGimaldi, Elena Caiazzo.Carbon Dioxide Therapy: Effects on Skin Irregularitv and Its Use as a Complementto Liposuction.AestheticPlastic Surgery', l{r. -l (20G1),Pages:222-225-1.C Dl{rricilo C. Brandi,P Lanarulo,B. BosL L. Grinaldi. Il ruolo dellaCarbossiterapia nella strategiaterap€uticadella Upomatosi Multipla Simmetri!-aRirista Italianadi Chirurgia Plasti.? Uniti Operatira di Chirurgia Plastica Unireniti degli Srudi di Siena,AestheticPlastic Surgen',.\tar'2001,Volume25, Number 3, Pages:1,0-17{. 5. PltaruqeeaE. BnudapC. Kap6orccrrepanrx or o5rqero K qacrHoMy.Tlnterqr,rounue nrerolbrBKocMeronotuu.2010, l. 46-52, 6.l'. \'arlaro,G.Manzo,F.Mugnaini,C. Bisacci, P Fiorucci,P De Rango,R. Bisacci.Carboxytherapy:effectson microcirculation and its use in the treatmentof severelymphedema.ACTA PHLEBOLOGICA,2007, Vol.8,N.2. 7. www.chirurgiaplasticasiena.it.

LESNOUVELLES ESTHETIQUES LATVIJA

KARBOKSITERAPIJA -  

jauns virziens estētiskajā medicīnā