Page 1


MS IR

KARBOKSITERA PI]A I.JN KAPECTA IRVA JADZIGA?

MetodesbUtibaun ka te strada jo vajakiklastzemadas Jovecakimesklustam, kapilari, kasapgada Sunas ar skabekli. 30 gaduvecumaskabekla limenisadasamazi- par50%.Skabeklis naspar25o/o,40 ieklust organisma elpoianas laika,taiu piesarfotas apkartejas videsdel ieelpojama skabekla Tarezultata daudzums samazinas. notiekadaspriek5laiclga novecoSana. Sisfaktsapvienojuma argravitacijas speku, stresu, nevesellgudzlvesveidu un apkartejas vldeskaitlgajam iedarbibam noved pie 5unuregeneracijas sp€jusamazindianas, kolagena ifiedru sair5anas zuduma, un elastibas lokalutaukuuzkraiumu un celulita izveido5anis. Ar soecialu aparatuun caurtievuadatuzem adastiek ievadita gaze,kastajapat bridisakiedarboties. mediciniska oglskaba Tas papla5ina5anos t0litejiizraisa asinsvadu un straujipastiprina lokapalielinot gazesievades lo asinsriti, asinspiepl0diogJskabas zona. Mikrocirkulacijas aktivizacijas rezultata apstadamaja adaszona pienakvairakskabekla vielu,sikas5unuatjaunosanas un baribas process. pec oglskabas gazesievadi5anas Sp€crga asinsrites aktivizacua stimulefibroblastu darbibu,5unu,kasizstrada adasceltniecibas olbaltumvielu kolagenu. Rezultata tiek nov€rotsizteiktsliftinga Peckarboksiterapijas efekts. kursa(4- B proceduras) adasvirsmas samazinaianas varsasniegt 15- 20 %0. Karboksiterapija lieliski noparadlbas, varisastreguma kassaistitas arasinsrites traucejumiem (sejas un ekstremita5u t0skas, tumiielokizemacim). gazizemadadalafibrozoaudu levadotzemspiediena oglskabo un taukaudu noardas mehaniska veidaun aktivizejas 50numetagazeizraisa paplaSinaianos bolismaprocesi. Oqlskaba asinsvadu un aktivize asinsriti zemadas Sunaudos, kasnovedple lipolizes - pastiprinaSanas, procesa taukusa5(el5anas ki ari nover5limfas nosprostoSanos audosun uzlabotoksinuizvadiSanu. Rezultats paridibusamazemadas taukiununoardiSana, t0sku,sastraguma

KadiemmEr$iemtiekpielietota? Karboksiterapiju estiti skosnolflkos pielieto: . tumiolokumazinaianaiun Adaszonasap aam nostiprinaianai; . sejasovalamodel€ianai noverianai, un dubultzoda soikelottaukus; . Ienganas kaklaun dekolteAdasnostiepianai; oQUrfirJ un rokuiekiEjovirsmuadaslenganuma novErianai; 62

z i n a i a naad, a se l a s t i b a u snt o n u s a t i a u n o s a n a .

Ki notiekproced0raun ko vajadzCtusagaiditpec proceduras? proceduras Sajutas laikivarsalidzinat arvieglupulsaciju vaispiedienu.Neliels dlskomforts, vieglaizpleSanas saj0tazemadas,kagaze,parasti ilgst2 - 4 minates. mertiekievadita Oglekla dioksids 20 reizes 5(isto5aks kaskabeklis, tapecviegliun atrilzplatas injekcijasvietaiuvumaeso5ajos audosun izvadas no organisma. Pec gazetiksabsorbeta pietuievadi5anas 5 minuiulaikaun paradisies kums,vleglsapsartums. Tasaribusdabisko reparatTvo un atjauninoio procesu sakums Pecproced0ras adaunzemadas taukaudos. perioda. navrehabilitacijas 6 stundulaikapecproced0ras netiek rekomend€ts mazgatinjekcijas vietu,peldeties, apmekletsaunu parkarset un baseinu, vaipardzesat injekcijas vietulrdz,kamertuskamazinasies un pazudrs apsartums.

Vaitas ir droSi? Sterils oglekla dioksids tiekievadits arsterilu vienreiz€jas lieto5anas injekcijas sistemu arsmalku adatu. Procedura tiekveikta armusdienigumedlcinas iericiC.D.T. Evolution, kasaprlkota ar gazesplr.rsmas,tassterilitates, spiediena untemperaturas kontroli, kaspadara pilnigidroiu.Oglskaba gazeneizraisa karboksiterapijas velkSanu emboliju, beztam,ta ir organisma blakusprodukts un palieknepat ieverojami parsniedzot gaze toksisks dozeianu. Pecinjekcijas izvadita tiekabsorb€ta 5 minu5u laika, no organisma caurplau5am, ada,,atgrieZas' savanormalaja stavokli. Pecproceduras iesp€jams: . marensapsartums, dedzinaiana un saplgums levadiSanas vieta (ievadiSanas laikaun kadulaikupecproced0ras); . l o k a l at u s k av a ip i e t u k u mksa, sp a z u dp a t sn o s e v l s1 5m i n u 5 u . . . .

lokalu tauku uzkrajumuun celulttanovErianai; delnasadasatjauninaianai; strijumazinaianai un retu izskatauzlaboianai; matu augianas stimul€ianaipie androg€nasalopecijas.

Karboksitera piju piel i eto drstnieci skosn ol 0 kos: . trofiskutAlu un psoriazesarsteianat . Iocitavuun muskulusapjunovErianat . migrEnu,bieLugalvassapjuarstEianai.


laikapec proceduras; . zemadaskrepitacija daZuminuiu laikapec oglskabasgazesdzilasievadlSanas; . z i l u m i q up a r a d i 5 a n vaas rb u t a d a sp u n k c i j avsi e t ab l a k u sa s i n s v a dam 5 7ogadrjumos. jau veiksmigipielietota30000pacienriemEiropa Karboksiterapija un Dienvidamerika atjauninaSanai, celulita,psoriazes, diabâ‚Źtiskas tulas,venozasnepietiekamrbas un strijuterapijaibez jebkadam komplikacijam.

Vaivisiempiemerotakarboksiterapija? Karboksiterapiju var pielietotjebkuramadastipam un jebkura gadalaika. Karboksiterapija var tikt veiktaapvienojuma ar citam estetiskas medicinas metodem, piemeram, ar pllingiem, biorevita liz8ciju, radiovilluun ultraskalas iedarblbam, lazeru terapiju. Sads apvienojums katras metodes iedarbibu un sasniegt laujpastiprinat lielisku estâ‚Źtisku rezultatu. Pirmsproceduras tiekveiktakonsultacijapiespecialista, kuraslaikatieksastadita individuala karboksite, programma. rapijas

Galveniskontrindikacijas proceduras veikianaiir: . aktivsiekais,lms injekcijas zona; . gr0tniecTba periods. un laktacijas Karboksiterapijas proceduraabsolutidro5aun efektrvaddasatjaunoianaiun atveseloianai, sejasun (ermeqamodelâ‚Źianai!

Karboksiterapijas i njekcijastagadpieejamasRiga, skaistuma i nstit0t5,,Lior5". Pieteikianas patalr.: uzproced0ram +37167373721 www.liora.lv , +37126821593.

SIAFRODIS Tallinas 1B,Rtga,LV-1001, Latvija Talr.:+371 673770/0.37167373769. Faks:+37t 67323765 . www.carboxvbaltics.com . www.frodis.lv E-pasts: admin@frodis.lv

Kas ir Karboksiterapija?  

Karboksiterapija (Carboxytherapy – jauna un viena no efektīvākajām un drošākajām procedūrām mūsdienu estētiskajā medicīnā.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you