Page 1

ขอเชิญชวนไปเที่ยว งานกันครับ


งานประเพณีของดีเมืองยะลา ประเพณีของดีเมืองยะลาจัดขึ้น วันเสาร-อาทิตยแรกของเดือน สิงหาคมที่เทศบาลตําบลยะลา จังหวัด ยะลา พบกับ ของดีตางๆ ของเมืองยะลา เชนผลไม และประเพณีตางๆ ไดที่งานนี้

ของดีตางๆของเมืองยะลา


เทศกาลทิ้งกระจาด เทศกาลทิ้งกระจาดนี้จัดขึ้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดที่เขต เทศบาลตั้งแตสมาคมตงฮั้วฮวยกวง จนถึงดานหลังเทศบาลเมืองฯ ในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ของทุกป ผูคนมากมายแหกันมารับกระจาด ขาวสาร อาหารแหงกันอยางคึกคัก


ประเพณีตักบาตรดอกไม

ประชาชนทําบุญตักบาตรดอกไม

ประเพณีที่สําคัญของจังหวัดสระบุรี และมีแหงเดียวของประเทศไทยเมื่อ เสร็จจากการทําบุญตักบาตรในตอน เชาประชาชนก็จะพากันไปเก็บดอกไม ชนิดหนึ่งมีลักษณะคลายตนกระชาย หรือตนขมิ้นมีสีสันเปนดอกสีเหลือง หรือสีขาวเรียกวา "ดอกเขาพรรษา" ดอกไมชนิดนี้ชอบขึ้นตามไหลเขาและ จะมีเฉพาะชวงเขาพรรษาโดยจะมีการ ตักบาตรดอกไมในตอนบายของวัน เขาพรรษาบริเวณวัดพระพุทธบาทราช วรมหาวิหารตําบลขุนโขลนอําเภอพระ พุทธบาท สถานที่จัดงานจังหวัดสระบุรี


งานเทศกาลลําไย

ขบวนแหรถลําไยของจังหวัดลําพูน

เปนงานใหญประจําปของชาว จังหวัดลําพูนซึ่งจะจัดในชวง เดือนสิงหาคมของทุกปภายใน งานจะมีขบวนแหรถลําไยที่ ประดับตกแตงอยางสวยงาม การประกวดธิดาลําไยและการ ออกรานคาประกวดผลิตผล ทางการเกษตรและจําหนาย สินคาพืน้ เมือง


งานผอตอ

งานผอตอ จังหวัดภูเก็ต

เปนงานประเพณีของชาวภูเก็ตที่มี เชื่อสายจีนจะมีพิธีในชวงเดือน 7 ของจีนหรือเดือน 9 ของไทย โดย มีพิธีเซนไหวบรรพบุรุษและ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ดวยเครื่อง บวงสรวง เปนขนมชนิดหนึ่งทํา ดวยแปงเปนรูปเตาขนาดใหญบาง เล็กบางทาสีแดง ซึ่งคนจีนเชื่อวา เตาเปนสัตวที่มีอายุยืนดังนั้นการ ไหวเตาจึงเปนการตออายุให ตนเองและถือเปนกุศลที่ยิ่งใหญ


งานเทศกาลขนมเคก

ภาพเทศกาลขนมเคกจังหวัดตรัง

เปนงานเทศกาลทีท่ างหอการคา จังหวัดตรังสรางสรรคขึ้นเพือ่ เปน การสงเสริม และประชาสัมพันธ ขนมเคกซึ่งเปนขนมเลื่องชือ่ ชนิด หนึ่งประจําจังหวัดตรัง กําหนดการจัดงานจะอยูใ นชวง เดือนสิงหาคมของทุกปโดยใน งานจะรวบรวมผูผลิตเคกใน จังหวัดตรังทุกรานมารวมออก รานจําหนายเคกในราคาพิเศษ ณ บริเวณถนนสถานี จังหวัดตรัง


งานเทศกาลมังคุดหวาน และของดีเมืองคอน

มังคุดหวานและของดีเมืองคอน

จัดขึ้นเพือ่ เผยแพรผลไมตางๆของ เมืองนครฯโดยเฉพาะมังคุดการ บริโภคมังคุดในเมืองนครฯนี้มีวิธีที่ แตกตางจากจังหวัดอื่นๆในภาคใตคือ บริโภคในขณะมังคุดยังดิบอยูเรียกวา “มังคุดคัด” นอกจากจะเปนการ เผยแพรผลไมสาํ คัญที่ไดชื่อวาเปน “ราชินีแหงผลไมเมืองรอน” แลวยัง เปนการเผยแพรศิลปหัตถกรรมของ ชาวเมืองนครฯอีกดวยเชนการจักสาน ยานลิเพาการทําเครื่องถมชวงเวลา ของการจัดงานจะอยูในระหวางเดือน กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม


Tourpresent  

Tour on August around Thailand.