Page 1

Dijkpolder: aantrekkelijk woon- en werkgebied De besluitvorming over de toekomst van de Dijkpol-

onder andere de middenstand, onderwijs- en zorg-

der staat voor de deur. Dit gebied geeft Maassluis de

instellingen en culturele voorzieningen.

kans een aantrekkelijk woon­milieu te creëren. Lande-

Dijkpolder, dorps landelijk

lijk, ruim en met een dorps karakter. Hiernaar is grote

De uitdaging is nu het combineren van een bedrijfs-

regionale vraag en slechts een beperkt aanbod. De

terrein voor de Lely Agri Groep met een landelijke,

herontwikkeling van het bedrijfsterrein van de Lely

dorpse wijk in de Dijkpolder. Stedenbouwkundige

Agri Groep aan de Weverskade zorgt voor een econo-

Sjoerd Soeters heeft dit inmiddels op hoofdlijnen

mische impuls. De huidige huisvesting van deze fa-

vormgegeven. De basis voor de toekomstige Dijk-

milieonderneming wordt vernieuwd en biedt de mo-

polder is het polderlandschap met zijn graslanden

gelijkheid te groeien van 550 arbeidsplaatsen op dit

en watergangen. In feite wordt de kwaliteit van de

moment tot 800 in de toekomst. Extra arbeidsplaatsen

huidige Weverskade doorgezet naar de hele nieuwe

en nieuwe bewoners versterken het draagvlak voor

ontwikkeling.

Sjoerd Soeters, architect Dijkpolder

“De

De ontwikkeling van de Dijkpolder staat voor de deur.

Dijkpolder wordt een authentiek,

Het gebied geeft Maassluis de kans een aantrekkelijk

waterrijk woongebied met een eigen karakter - en met inpassing

woon­milieu te creëren. Landelijk, ruim en met een

van bestaande landschappelijke

dorps karakter.

kwaliteiten zoals de polderstructuur en de Weverskade. In het gebied komen verschillende woonmilieus, met diverse woningtypen voor alle doelgroepen - van ruim, landelijk wonen aan het water tot rustig wonen in buurtschappen.”

Alexander van der Lely, Lely Agri Groep

“Als onderneming

met een rijke historie in de Dijkpolder, is er niets mooiers dan onze ambitieuze toekomstplannen vorm te geven daar waar mijn vader en oom ooit begonnen.“

Bedrijfsterrein Lely Agri Groep

Concentratie in Maassluis en werkgelegenheid

Ruimtelijke inpassing

Als je over de A20 rijdt, kun je ze nauwelijks

De onderneming levert een compleet en indruk-

missen: de felgekleurde koeien van de Lely Agri

wekkend programma van machines, apparatuur

De Lely Agri Groep wil graag de twee bestaande

A20, met tussen hoofdkantoor en snelweg een

Groep. Achter deze kunstkoeien schuilt een toon-

en specialistische kennis voor melkveehouders en

locaties in Maassluis en de vestiging in Rotterdam

ruime waterpartij, geeft de Lely Agri Groep een

aangevende onderneming met internationale

agrarisch loonwerkers. Lely slaat hierbij een brug

samenvoegen op één locatie in de Dijkpolder. De

gezicht richting snelweg. De werklocatie en de

activiteiten op landbouwgebied.

tussen traditionele landbouwmechanisatie en

nieuwbouw biedt de onderneming de ruimte om te

woonlocatie delen de oostelijke ontsluiting van

automatisering. Duurzaam ondernemen, met

groeien 550 naar 800 arbeidsplaatsen. Dit betekent

de Dijkpolder op de Westlandseweg. Architec-

respect voor mens en dier staan centraal.

een flinke verhoging van de werkgelegenheid in

tuur met glas in combinatie met licht gekleurde,

Maassluis en is een extra impuls voor lokale toe-

moderne materialen zorgen voor ‘luchtige’ be-

leveranciers van het bedrijf.

drijfsgebouwen met een transparant karakter.

Lely Agri Groep in bedrijf De Lely Agri Groep is sinds haar oprichting in

De nieuwe locatie van het hoofdkantoor langs de

1948 door Cornelis en Arij van der Lely in de Dijk-

De kleinschalige bedrijvigheid en kantoren zul-

polder gevestigd. Het is een dynamisch en inno-

len worden gerealiseerd tussen groen en water,

vatief bedrijf met een duidelijke groeipotentie.

waarbij gestreefd wordt naar parkeren uit het zicht. Dorps, landelijk wonen en de herontwikkeling van het bedrijfsterrein gaan zo goed samen.


Dorps, landelijk woongebied De westzijde van de Dijkpolder wordt een aantrekkelijk dorps, landelijk woongebied, gemengd met een rustig, wat stedelijker woonmilieu. Aan beide manieren van wonen is grote behoefte in de regio.

Ronald van der Lely, Lely Vastgoed “Natuurlijk is

Uitstraling: de ‘Maassluise school’

Zorgvuldigheid rond Weverskade

de Dijkpolder voor ons als familie

Typerende architectuur en uitstraling kenmerken

Het hoogteverschil van 6 meter tussen de dijk en

bijzonder. Daar liggen onze roots,

de Dijkpolder. Gebaseerd op bewezen kwaliteiten

de Weverskade typeert de overgang tussen oud

daar komen we vandaan. Ik zou

en tegelijk eigentijds. Belangrijk is dat er veel

en nieuw land. De Weverskade, met zijn ver-

verschillende woningen komen, en tegelijkertijd

schillende kavels, wonin­gen en landschappelijke

eenheid in het geheel blijft. Hierbij spelen onder-

kwaliteiten, zet de toon voor het achterliggende

meer de daken in de Dijkpolder een belangrijke rol:

gebied. De entrees van de nieuwe woonwijk

puntdaken met wis­selende oriëntatie, zodat er een

doorsnijden de Weverskade. Uitgangspunt voor

ontspannen beeld ontstaat.

deze entrees is een goede landschappelijke

graag met Lely Vastgoed, mijn verantwoordelijkheid, zorgen voor een woongebied met een

Uitgangspunt voor de nieuwe wijk is een duidelijk

bijzondere sfeer. Waterrijk, groen,

onderscheiden woongebied ten opzichte van de

kleinschalig in opzet. Een gebied waar

inpassing van de weg, waarbij onder de bruggen

bestaande het bestaande Maassluis. Dit uit zich in

je je direct thuis voelt, met een

veel ruimte is voor en zicht op water, groen, fiets-

een dorps, landelijk woongebied, met verschillende

vanzelfsprekendheid die hoort bij

en wandelroutes.

accenten in woonmilieus, grotere kavels dan ge-

duurzame kwaliteit.”

middeld in een groene, waterrijke omgeving.

Ruimte voor verschillende woonmilieus In de Dijkpolder zullen verschillende woonmilieus ontstaan binnen een dorpse, landelijke setting. WoVogelvlucht

nen op een manier die nu schaars is in Maassluis en die aansluit bij de wensen van de woonconsument.

Dijkpolder - Maassluis

Soeters Van Eldonk architecten

De verschillen in woonmilieus ontstaan uit het toepassen van verschillende dichtheden: weinig of juist wat meer woningen per hectare. Langs de Weverskade is er vooral sprake van zelfbouw en grote kavels met vrijstaande woningen. In het centrale gebied komen meer tweekappers en zijn de dichtheden wat hoger.

Binnen het plangebied wordt in elk geval gedacht aan kinderopvang en basisonderwijs en misschien nog wat andere voorzieningen, op bescheiden schaal.

Nieuwe bewoners

Fasering: flexibiliteit en marktgericht

Geschikt voor nieuwe duurzaamheid

De Dijkpolder wordt gebouwd voor bewoners uit

De Dijkpolder wordt in een periode van tien tot vijf-

De flexibele fasering maakt keuzes per deelgebied

Maassluis en de zuidvleugel van de Randstad. In

tien jaar ontwikkeld, stapje voor stapje. Gestart wordt

op het gebied van duurzaamheid mogelijk. Gedu-

deze regio blijkt een tekort te zijn aan woonbuur-

met aanleg de van het groen, het water en een

rende de looptijd kunnen de nieuwste technologie-

ten met een groen, ruimtelijk, rustig karakter - met

geluidswal. De gefaseerde aanpak betekent ook dat

ën worden toegepast. De Dijkpolder blijft hierdoor

hoogwaardig afgewerkte woningen en openbare

steeds goed kan worden aangesloten op de markt-

tot de laatste woning voorop lopen in stedenbouw

ruimte. De Dijkpolder is met haar onderscheidende

behoefte; er is ruimte voor verschillende doelgroe-

en duurzaamheid.

woonmilieu hèt antwoord op deze vraag.

pen waarbij het uitgangspunt dorps en landelijk blijft.

De nieuwe bewoners zijn vooral gezinnen, die graag wonen in een rustige, goed bekend staande woonomgeving, en de stadse gemakken van Maassluis, maar ook Rotterdam of Den Haag binnen handbereik hebben. De woningen zijn gebouwd onder bewezen architectuur en zijn van hoge

Zicht op Weverskade kerk

kwaliteit.

Verkeersontsluiting Dijkpolder

Planning

Een robuuste verkeersafwikkeling, goed ingepast

Het woongebied en het bedrijfsterrein in de Dijkpolder

Voor het woongebied duurt het wat langer. Naar

in het landschap, is voorwaarde voor de Dijkpolder.

worden integraal ontwikkeld in intensieve samenwer-

verwachting is het bestemmingsplan hiervoor in

Binnen de Dijkpolder wordt een rondweg voorzien,

king tussen Lely Vastgoed, de Lely Agri Groep en de

het voorjaar van 2012 gereed. Dat betekent dat

die ter hoogte van de Uiverlaan en de Albert

gemeente Maassluis.

begin 2013 gestart kan worden met bouwrijp

Schweitzerdreef aantakt op de oude Maasdijk en de

maken en in de loop van het jaar kan de woning-

Westlandseweg. Uitgangspunt is dat het verkeer van

De Lely Agri Groep wil graag op korte termijn starten

de rondweg zo snel mogelijk naar het bedrijfsterrein

met de bouw van 20.000 m2 productieruimte en

afslaat.

4.000 m2 kantoorruimte zodat de huidige Rotterdamse

De planning is onder voorbehoud. Besluitvorming

vestiging vóór 2013 naar Maassluis kan terug verhui-

vindt plaats volgens de wettelijke eisen en de

zen. Om dit mogelijk te maken werkt de gemeente,

gemeentelijke inspraakverordening.

de

a sk

er ev W

vooruitlopend op het totale bestemmingsplan, aan een bestemmingsplan ten behoeve van alleen het

Zicht op Weverskade

bedrijfsterrein. Dan kan in het tweede kwartaal van 2011 worden gestart met de herontwikkeling.

bouw van start gaan.

Vouwfolder  

Definitieve versie vouwfolder Dijkpolder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you