Page 1

Principes ruimte voor lichaam en geest Onderstaand de 10 Principes ruimte voor lichaam en geest van Hoboken. Met de tekst en de voorbeelden worden de principes toegelicht en concreet gemaakt. Daarmee zijn zowel de principes, de tekst als de voorbeelden richtinggevend voor het doen en laten in Hoboken van de partners van Hoboken en allen die zich hierbij aan willen sluiten.

1. In Hoboken werken we samen aan ruimte voor lichaam en geest In Hoboken werken we op een stimulerende en hoogwaardige wijze samen aan de versterking van de unieke combinatie van ruimtelijke kwaliteiten, instellingen, bedrijven en functies in het gebied. We maken daarbij gebruik van elkaars vaardigheden, kennis en diensten. Anderen nodigen we van harte uit daarvan gebruik te maken.  De samenwerking is gericht op het creëren van samenhang in het gebied, waarbij mens en milieu centraal staan, waar lichaam en geest worden gestimuleerd, waar gezondheid en duurzaamheid vanzelfsprekend zijn en waar efficiënt wordt omgegaan met mobiliteit en ruimte.  De samenwerking is gericht op het creëren van meerwaarde voor elkaar, voor de omgeving en voor de stad.  De samenwerking is gericht op het creëren van een dynamisch stedelijk gebied waar op verschillende plaatsen en tijdstippen ook rust kan worden gevonden.

2. Hoboken voegt waarde toe aan zijn omgeving In Hoboken hebben de topinstellingen in de medische sector, onderwijs en cultuur een grote economische waarde. Deze waarde is de motor voor de ontwikkeling van het gebied.  Hoboken biedt de bezoekers, bewoners en gebruikers van het gebied kwalitatief hoogwaardige en stimulerende openbare ruimten en een nieuw perspectief. Die worden zichtbaar gemaakt in aantrekkelijke verbindingen en verblijfsplaatsen, nieuwe bedrijven, werkgelegenheid en versterking van de sociale cohesie.  Er wordt waarde toegevoegd op lokaal niveau, aan de omliggende wijken en de stad, op nationaal en zelfs internationaal niveau.  De verbindingen en verblijfsplaatsen versterken de groenstructuur van Rotterdam.


3. Hoboken biedt een omgeving die inspireert, verwondert en betovert. In Hoboken hebben de topinstellingen (ook) een grote vernieuwende waarde. Deze waarde is de motor voor de veranderingen van het gebied tot een internationaal topmilieu en een aantrekkelijk gebied waar water en groen en een hoogstedelijke omgeving elkaar op een unieke wijze ontmoeten.  Hoboken is gericht op het ontwikkelen en/of gebruiken van innovaties.  Het aanbod in Hoboken is gericht op een steeds groeiende stroom aan nationale en internationale bezoekers met een diversiteit aan culturele achtergronden.

4. In de gebouwen van Hoboken is het gezond en comfortabel verblijven Gebouwen zijn er voor de mensen. Binnenruimten in Hoboken zijn aantrekkelijk.  Het is er stil, er is goede ventilatie mogelijk, de temperatuur is goed te regelen, de binnenlucht is gezond en er is veel daglicht en groen.  Ook op locaties dichtbij drukke verkeerswegen wordt dit niveau gewaarborgd.  Het uitzicht op water en groen en stedelijke herkenningspunten versterkt de relatie met de omgeving.

5. Hoboken heeft karakteristieke groene binnen- en buitenruimten Ruimte voor lichaam en geest wordt vergroot door groene en aantrekkelijke verblijfsruimtes, waar mensen zich welbevinden en waar het prettig vertoeven is.  Elk deelgebied in Hoboken (Erasmus MC, Stadscampus Coolhaven, Museumpark, Groot Scheepvaartkwartier en Middelland-Oude Westen) heeft stimulerende groene verblijfsruimten, zowel binnen als buiten.  Deze plekken beschermen tegen de hectiek van de stad, maar hebben wel een eigen dynamiek en karakter passend bij het deelgebied en de gebruikers.  Deze plekken zijn zoveel mogelijk met elkaar verbonden om bij te dragen aan een grotere groenstructuur. Dit geeft kansen voor landschapsbeleving en biedt kansen voor planten en dieren. Daken en gevels maken onderdeel uit van de groenstructuur.

6. Duurzaam verkeer heeft voorrang in Hoboken Hoboken is een aantrekkelijk gebied voor duurzaam verkeer om er in te verblijven en om er naar toe te gaan. Het gebied is overzichtelijk en uitnodigend ingericht om al wandelend en fietsend te ontdekken. Autogebruik wordt ontmoedigd.  Hoboken biedt aantrekkelijke verbindingen tussen de (vaak grote) binnenruimten en de groene verblijfsgebieden in de buitenruimte.  Verbindingen geven optimaal houvast bij de oriëntatie in het gebied. Oriëntatie wordt versterkt door uitzicht, zowel van binnen naar buiten (uitzicht op het groen, het water en de parken), als van buiten naar binnen (entree).  Groen is de visuele drager voor de oriëntatie op de overgang tussen de binnenen buitenruimten.


De routes voor langzaam verkeer zijn gescheiden van het snelverkeer en anders heeft bij de inrichting langzaam verkeer voorrang. Bij het ontwerpen en inrichten van kruisingen van langzaam verkeer en snelverkeer krijgt het langzaam verkeer voorrang. Er wordt ingezet op duurzame mobiliteit om het autoverkeer en de milieubelasting daarvan te verminderen.

7. Hoboken biedt veiligheid aan zijn mensen Veiligheid sluit aan bij de menselijke maat van Hoboken. De nadruk ligt daardoor op sociale veiligheid en verkeersveiligheid.  Hoboken biedt verkeersveiligheid, vooral aan kwetsbare groepen.  De sociale veiligheid is groot door de aanwezigheid van grondgebonden woningen, gebouwen zonder blinde plinten en achterkanten, door multifunctioneel gebruik van gebouwen en plekken op alle delen van de dag en grote variëteit aan functies.  De verlichting is afgestemd op het bieden van sociale veiligheid.  Hoboken minimaliseert voor ondernemers de kans op criminaliteit en vandalisme.

8. Hoboken genereert grondstoffen en duurzame energie In Hoboken worden de kringlopen zo veel mogelijk gesloten. Het verbruik van eindige bronnen voor grondstoffen en energie wordt zoveel mogelijk vermeden. Er wordt in het gebied optimaal gebruik gemaakt van duurzame energie. Producten worden aan het eind van een gebruiksperiode weer hergebruikt als grondstof.  In Hoboken worden systemen geïntroduceerd voor de verwerking en hergebruik van reststromen (zoals warmte, afvalwater, huisvuil, bouw- en sloopafval) die waardeverlies minimaliseren en waar mogelijk waarde toevoegen.  Er wordt zo weinig mogelijk niet-herbruikbaar afval geproduceerd. Het uiteindelijke doel is om geen afvalstoffen meer voort te brengen, maar grondstoffen.  In Hoboken profiteren bewoners en gebruikers optimaal van elkaars energievraag en -aanbod en brengen op een slimme manier lokaal en duurzaam opgewekte energie in balans met energietoevoer uit bovenlokale warmte- en elektriciteitsnetten.  Hoboken sluit aan bij de Rotterdamse klimaatambitie.

9. Hoboken geeft water zijn eigen plek Water kent veel verschillende functies. Hoboken wil de mens daarmee in contact brengen. Hoboken maakt optimaal gebruik van water voor recreatie, groen, ecologie en energiebesparing.  Hoboken verbindt de omgeving en de stad met de Nieuwe Maas en Coolhaven. Het water aan de grenzen van Hoboken wordt bij het gebied betrokken door weidse uitzichten en de kades toegankelijk te maken.  Hoboken gaat zuinig om met zijn water door schoon water schoon te houden en vuil water te zuiveren.  Het beschermt zich tegen water door water voldoende ruimte te geven.  Grond- en oppervlaktewater worden gebruikt om energie te sparen.


10. Hoboken sluit vriendschap met de tijd In Hoboken is het gevecht met de klok definitief beslecht. Hoboken biedt rust aan zijn gebruikers door deze in staat te stellen de tijd te nemen en op tijd te besparen en biedt rust door spreiding van de drukte. Hoboken creëert tijd door efficiënt gebruik van ruimte.  De openingstijden van bedrijven en instellingen zijn ruim. Gebouwen, infrastructuur en voorzieningen worden optimaal en efficiënt gebruikt. Door het spreiden van de ochtend- en avondspits is de bereikbaarheid groot. De langere openingstijden dragen bij aan de sociale veiligheid in het gebied.  Basisvoorzieningen zijn dicht in de buurt van werk- en woonplaatsen. Reistijden zijn kort omdat werknemers in Hoboken willen wonen. Het stimuleert (klein) ondernemerschap en economische spin-off.  Door een roosterindeling op basis van de menselijke maat ontstaat ruimte voor geconcentreerd werken en leren maar ook voor het opvangen van onverwachte gebeurtenissen. De keten van vertragingen door vertragingen wordt doorbroken. Roosters van scholen, spreekuren, werkplanningen en ondernemingen dragen bij aan een uitnodigende woon-, werk-, en leeromgeving.

Hoboken Principles  
Hoboken Principles  

De grondslagen voor duurzaamheid.

Advertisement