Page 1

Workshop Het Park+Parkenknoop+Westzeedijk 28 mei 2009, Kunsthalcafé Rotterdam Uitkomsten werktafel 1: Masterplan Het Park nr. 1.1

1.2

1.3

opmerking / vraag

Ronde 1 Beheer. Boswachter/parkbeheerder nodig (1 aanspreekpunt)

Evenementen Niet te grootschalige evenementen zoals Dunya, zijn er alternatieve plekken? Belangrijke overwegingen zijn: Beschadiging voorkomen, Dunya onderstreept kwaliteit van Het Park niet, kleinschalige evenementen gebruiken Het Park als decor, is meer in verhouding, Dunya is echter ook traditie, kan het concept worden aangepast? Algemeen: evenementen inpassen, kleinschaliger, bij Park doelgroepen passend, minder eindchaos/beschadiging.

Voorzieningen 1 Andersoortige voorzieningen in Het Park mogelijk? Bijvoorbeeld yogastudio, tekenatelier, theehuis

antwoord / voorstel voor gebruik

In het masterplan wordt een voorstel gedaan voor het aanstellen van een parkmanager die ook als aanspreekpunt voor alle zaken kan fungeren. De meerwaarde van een permanent op locatie aanwezige ‘parkwachter’ in Het Park wordt onderkend. In het masterplan wordt aangegeven dat de cultuurhistorische kwaliteiten van Het Park leidend moeten zijn voor het gebruik ervan: wat er niet past moet zich aanpassen of vertrekken. In het specifieke geval van Dunya is dat dit festival zijn recht ontleent aan zijn oorsprong (in Het Park). Dit is echter uitgegroeid tot een proportie dat Het Park gebruikt wordt als ‘ruimte’ en niet Het Park gebruikt als ‘decor’. Er vindt op dit moment overleg plaats om enerzijds Dunya voor Het Park te behouden, maar dat de schaal en het respect voor Het Park bij Dunya weer passend is. Een en ander betekent mogelijk dat Dunya maar in een beperk deel van Het Park nog zijn podia kan hebben. De overige evenementen worden als passend beschouwd. De schaal en voorwaarden worden globaal in het masterplan beschreven. Van de huidige voorzieningen kan alleen het Koetshuis mogelijk een nieuwe bestemming krijgen. Het OBR is in overleg met diverse partijen waaronder het planteam van Het Park om daar een nieuwe bestemming voor te krijgen. Het planteam gaat voor een functie die de levendigheid van Het Workshop Het Park+Parkenknoop+ Westzeedijk 28 mei 2009 – uitkomsten werktafel Het Park 15 juni 2009 Pagina 1 van 4


nr.

1.4

1.5

1.6 1.7 1.8

1.9

opmerking / vraag

Voorzieningen 2 Kan Zochers weer open?

Voorzieningen 3 Meer faciliteiten realiseren in de sfeer van gezondheid, rust, vertier, familie, kinderen/spelen (zandbak, schommels), (mobiele) muziektent/kiosk, ligstoelen

Voorzieningen 4 Barbecuefaciliteiten prima Dagelijks gebruik Mensen verzinnen zelf ook programma (vermaken zichzelf) Voorzieningen 5 Het Park voorzien van openbare toiletten (zoals op de Parklaan) Meubilair Prullenbakken zijn te klein en worden te laat geleegd (mensen willen wel maar door maat en te laat legen/opruimen verwaait het vuil, ook door meeuwen)

1.10 Kunst Meer kunst in Het Park plaatsen (referentie Middleheimpark Antwerpen). Of dit juist meer in Museumpark doen? 1.11 Spelen Tijdelijke kunstspeelwerken plaatsen voor kinderen of duimdropcontainer 1.12 Veiligheid

antwoord / voorstel voor gebruik Park vergroot. De suggesties die hiernaast worden gegeven zullen worden meegenomen in de discussie. De huidige uitbater ziet geen heil in een terras o.i.d. De gemeente en de eigenaar van het pand hebben op dit moment geen titel om dit te veranderen. Dit geldt ook voor de overige panden, behalve het Koetshuis. Zie ook 1.3 in het kader van herbestemming van het Koetshuis zal worden gekeken of ‘duimdrop’-achtige activiteiten mogelijk gefaciliteerd kunnen worden. Het toevoegen van vaste elementen moet gebeuren binnen de aard en het karakter van het historische park. De voorkeur gaat daarom uit naar mobiele voorzieningen. Waar nodig worden de voorzieningen ervan verbeterd. Vooral zo houden! Openbare toiletten zijn een veelgevraagde behoefte. Er wordt in het kader van de herbestemming van het Koetshuis bekeken of ook deze functie kan worden ingepast. Op dit moment wordt een nieuwe meubilairlijn voor de zogenaamde ‘Romantische laag’ in Rotterdam ontwikkelt. Dit aspect wordt daar meegenomen. Frequentie van leegmaken moet omhoog of meer of grotere bakken plaatsen. Aantrekkelijk idee. Echter als tijdelijk, moet passen bij de sfeer van Het Park, geen concurrentie aangaan met het Museumpark. Zie opmerkingen bij 1.5 en 1.10

Workshop Het Park+Parkenknoop+ Westzeedijk 28 mei 2009 – uitkomsten werktafel Het Park 15 juni 2009 Pagina 2 van 4


nr.

opmerking / vraag Stem verlichting af op routes die mensen maken.

1.13 Sport en veiligheid Promoten / faciliteren rondje hardlopen om Het Park (geeft ook sociale veiligheid) 1.14 Beplanting en beheer Nieuwe beplanting vanuit masterplan die net is gerealiseerd is foeilelijk qua beplanting en uitvoering. Passie uit het masterplan moet worden overgebracht naar de uitvoerders en beheerders. 1.15 Gebouwen Koetshuis heeft aandacht nodig, vervalt langzaam 1.16 Kinderen Aandacht voor kinderen nodig 1.17 Honden waar mogen ze wel/ niet

2.1

2.2

2.3 2.4

Ronde 2 Horeca De horeca in Het Park floreert niet, mogelijke redenen die worden aangegeven: Slechte ontsluiting van het gebied, Het Park heeft geen aantrekkingskracht (niet kindvriendelijk), Park ligt niet in natuurlijke route, creëer een bezoekdoel/bestemming het Zuiderpark in Den Haag altijd wat doen: speeltuin, eendenkooi, rolschaatsbaan, kinderboerderij, attracties voor verschillende doelgroepen. Bereikbaarheid Doorgang van de Euromast – naar Het Park ontbreekt. Attractiewaarde Meer beleving aan de Parkkade brengen (zwembad?) Huidige park in historische context

antwoord / voorstel voor gebruik De hoofdroutes worden verlicht. Alle ‘doelen’, zoals etablissementen worden ontsloten met verlichte paden. Goed idee: bekijken de mogelijkheden (verlichting en routeaanduiding). Beplanting past in visie. Het beeld na uitvoering laat nog het nodige te wensen over. Er wordt alles in het werk gesteld om de kwaliteit van het werk te verbeteren. zie punt 1.3 zie punt 1.5 Korte termijn: in beheer nalopen of de bebording klopt en zonodig (zonering) aanpassen. Verder: punt van aandacht voor het toekomstige inrichtingsplan en handhaving.

De vergelijking met het Zuiderpark in Den Haag gaat mank, gezien omvang en doel. Er worden wel degelijk maatregelen voorgesteld (zie punt 1.5) om het aantrekkelijker te maken voor kinderen. De horeca kan zelf ook hierin voorzien (zie bijvoorbeeld Parkzicht). De attracties die hier zijn genoemd passen niet in Het Park.

Dit is een aandachtspunt. Valt niet direct in Het Park, maar zal worden bekeken om dit te verbeteren. Zie punt 2.1. Workshop Het Park+Parkenknoop+ Westzeedijk 28 mei 2009 – uitkomsten werktafel Het Park 15 juni 2009 Pagina 3 van 4


nr.

opmerking / vraag In Het Park balans maken tussen historie en dingen kunnen doen

2.5

Multifunctioneel Kan Het Park meer multifunctioneel worden gemaakt? Is er ruimte mogelijk voor voorzieningen, om dingen te doen? Gebruiksperiode Rek de gebruikstijd van het groen op, meer avondbezoek/gebruik

2.6

2.7

Fietsen Maak een fietsroute door Het Park (wordt nu gedoogd), brengt mensen in Het Park en/of verbeter de traverse voor fietsers

2.8

Omgeving Geeft een bebouwing van de Parkhavenstrook meer veiligheid? Plintfuncties: fitness, hospices. Veiligheid Maak hoofdroutes veilig

2.9

2.10 Voorzieningen 6 Maak betere afvalvoorzieningen (barbecue) 2.11 Honden Controleer op opruimplicht hondenpoep 2.12 Stel 1 parkbeheerder/contact aan (vast via dienst, geen gesubsidieerde baan die weer snel wegbezuinigd wordt) 2.13 Maak ook bewegwijzering in Het Park

antwoord / voorstel voor gebruik Dit is een van de doelstellingen van het Masterplan. Dit wordt daarin ook verder uitgewerkt. Zie voorgaande punten. Er zijn grenzen aan het gebruik. Er is echter nog veel mogelijk binnen deze context. Zolang het licht is zal Het Park mensen trekken. De beleving wanneer het donker is loopt snel terug. Veel zal daar niet aan te doen zijn. Een fietspad door Het Park zal het karakter van dit park erg aantast. Een fietspad betekent een aanpassing in de breedte en op sommige plaatsen ook de vorm van de paden. Daarom is er gekozen voor het goeddeels handhaven van de huidige paden en het gedogen van gemengd gebruik zoals fietsen). Brommers e.d. zullen niet worden gedoogd. Het zal in die hoek van de wijk levendiger kunnen worden. Dit verhoogt de veiligheid. zie punt 1.12

Op dit moment zijn er reeds bakken beschikbaar voor het kwijt kunnen van ‘heet’ afval. Dit gebeurt reeds. zie punt 1.1 Idee wordt meegenomen bij uitwerking van het masterplan

Workshop Het Park+Parkenknoop+ Westzeedijk 28 mei 2009 – uitkomsten werktafel Het Park 15 juni 2009 Pagina 4 van 4

20090615 Workshop Hoboken 28 mei 2009_uitkomsten werktafel Het Park  
20090615 Workshop Hoboken 28 mei 2009_uitkomsten werktafel Het Park  

Workshop Het Park+Parkenknoop+Westzeedijk 28 mei 2009, Kunsthalcafé Rotterdam Uitkomsten werktafel 1: Masterplan Het Park Workshop Het Park+...

Advertisement