Page 1

Informatieavond Odijk-west 18 januari 2010 Overzicht ontvangen vragen, reacties, suggesties en opmerkingen Verkeer  Men verwacht problemen bij het bestaande winkelcentrum aan de Meent. Aandachtspunten voor de gemeente zijn: 1.) parkeerruimte en 2.) extra verkeer door straten die daar niet voor bedoeld zijn;  Voorstel om de zuidelijke omlegging/aftakking van de N229 op de bestaande N229 noordelijker te leggen dan nu getekend, zodat een groter deel van het landelijke gebied echt landelijk (agrarisch) kan blijven.  Een snelheid van maximaal 50 of 60 km/h op de N229 zorgt voor een beter woonklimaat.  De fietsverbinding vanuit Odijk-west naar het buitengebied (met een ondertunneling onder de N229) ontbreekt op de tekening.  Een snelle aangename fietsverbinding naar het station wordt gemist.  Het is jammer dat de snelbus op afstand komt, maar met goede fietsvoorzieningen en stallingmogelijkheden (vb. Houten) moet dit geen probleem zijn.  Zorg dat de snelbusdiensten en de ‘dorps’buslijnen goed op elkaar aansluiten qua aankomsttijden en qua loopafstand.  Een aantal is tevreden omdat het geluid door de omlegging van de N229 verder weg komt te liggen.  Verkeer richting Driebergen-Zeist faciliteren via Singel-noord of via Bunnik, maar niet via woonstraten.  Aandacht voor een goede verkeersveilige verbinding van de nieuwe wijk met de scholen en winkels.  Verkeer naar ICT Politie gaat waarschijnlijk door het dorp heen.  Wat is de relatie met Salto?  Wat is de relatie met de omgelegde Koelaan? Voorzieningen / Wonen  Er wordt getwijfeld of het voorzieningenniveau toereikend zal zijn. Met name op het gebied van onderwijs.  Vanuit zorg wordt met belangstellingen gekeken naar de ontwikkelingen. Partijen willen graag meepraten, meedenken over het zorgaanbod en de organisatie hiervan.  Het idee van kindvriendelijkheid is hartstikke leuk, vraag is hoe je dit handen en voeten geeft. Bewoners willen meepraten/meedenken.  Waardering voor het feit dat niet alleen wordt gekeken naar bouwen, maar ook naar wonen: wat wil de bewoner?  Jammer dat de gemeente wat terughoudend is in hoogbouw. In Odijk-west zou best iets meer ‘hoogbouw’ mogen komen voor seniorenhuisvesting. Niet overal, maar op markante plekken en/of zones. Door wat hoger en dichter te bouwen ontstaat meer openbare ruimte rondom het gebouw voor groen en ontmoeten.  Probeer de bestaande wijken zo goed mogelijk in elkaar te laten verweven.  Anticipeer bij uitbreiding op de belasting/belastbaarheid van sportaccommodaties, maatschappelijke instellingen en scholen. Natuur & Landschap  Het is belangrijk om Odijk-west op een goede manier te verbinden met het “buitengebied” en de natuur goed te verbinden met de nieuwe wijk.  Op de visiekaart is op het tracé van de huidige N229 ten zuiden van het gemeentehuis een strook wit gelaten. Voorstel om deze strook te gebruiken voor infiltratie/wadi. De lager gelegen woningen ten westen van de N229 hebben nu namelijk wateroverlast.  Denk heel goed na over het afkoppelen van verhard oppervlak (= neerslagwater vanaf daken en wegen in de grond infiltreren i.p.v. via het riool afvoeren). Gemiddeld infiltreert er net zo veel water als nu, maar de infiltratie vindt geconcentreerd plaats op enkele plekken. Rond die plekken zal de grondwaterstand stijgen, terwijl hij op andere plaatsen zal dalen. Dat kan gevolgen hebben voor de bouwmogelijkheden, wegen, enz.  Nadruk op het grote belang van een hoogwaardige inrichting van het groengebied tussen de N229 en Odijk-west. Zonder een hoogwaardige inrichting en een hoogwaardig beheer wordt het in de toekomst snel een rommeltje.  Idee om het Raaphofse Bosje ecologisch te verbinden met de Kromme Rijn; Verwerving  Wat gaat er gebeuren met het gebied tussen van de bebouwing van de uitbreiding en de rondweg? Wordt dat opgekocht?

http://www.nieuwewijkvoorodijk.nl/pdf/100118-reacties  
http://www.nieuwewijkvoorodijk.nl/pdf/100118-reacties  

http://www.nieuwewijkvoorodijk.nl/pdf/100118-reacties.pdf

Advertisement