Page 1

Klankbordgroep Odijk-West

Datum

: 29 december 2009

Aan

: Projectteam en Stuurgroep

Van

: Klankbordgroep Odijk-West

Onderwerp : Advies Klankbordgroep Odijk-West Betreft

: Concept Visiedocument Odijk-West, 8 december 2009

Inleiding De Klankbordgroep Odijk-West brengt haar advies aangaande het concept Visiedocument uit met inachtneming van de voorwaarden die voor de klankbordgroep gelden. Zoals vastgelegd in de ”Spelregels klankbordgroep Odijk West dd september 2009”. De Klankbordgroep benadrukt dat de adviezen een formele status hebben voor het projectteam richting de stuurgroep. Het projectteam en/ of de stuurgroep neemt het advies van de Klankbordgroep over of kan – uitsluitend gemotiveerd – ervan afwijken. De Klankbordgroep heeft haar advies opgesteld met als doel te komen tot een optimalisatie van de kwaliteit van de plannen, de planvorming en het planproces. Het verkrijgen van draagvlak hiervoor bij de bewoners van de gemeente Bunnik, in het algemeen, en van Odijk, in het bijzonder, speelt bij het advies een grote rol. Algemeen Het advies van de Klankbordgroep betreft een inhoudelijke reactie op een aantal hoofdlijnen van het concept Visiedocument en een bijlage met vragen en opmerkingen aangaande de inhoud en vormgeving van het rapport. De Klankbordgroep vindt het visiedocument een goed en interessant document om te lezen. Er wordt aandacht besteed aan het verleden en de toekomst en dat gebeurt op een onderbouwde wijze. De geschiedenis wordt op een aantrekkelijke manier meegenomen. Dat is goed, omdat het de historische waarde van het landschap naar voren haalt; niet ieder dorp heeft aan de rand van het Romeinse rijk gelegen en heeft een natuur die getekend is door een meanderende rivier. De Klankbordgroep wil benadrukken dat als we onze adviezen geven, dan presenteren we die vanuit een houding die het best te beschrijven is als: …wij geven aan ter overweging… Naar de mening van Klankbordgroep voldoet dit document aan de verwachtingen die zij heeft met betrekking tot een Visie op de nieuw te ontwikkelen wijk, Odijk-West. Het is een helder document en indien deze wordt waargemaakt dan wordt daarmee een opwaartse waardering van het hele dorp Odijk gerealiseerd. De Klankbordgroep onderstreept de ambitie van de gemeente Bunnik om van Odijk-West een aantrekkelijke leefomgeving te maken, die de bestaande kwaliteiten van het plangebied en de directe omgeving gebruikt en versterkt. Elementen, zoals kindvriendelijkheid, een samenhangend ontwerp van de openbare ruimte, aandacht voor energie en duurzaamheid en woningen van een hoge kwaliteit en met een gezond binnenklimaat, zijn in overeenstemming met de gehanteerde uitgangspunten voor wat betreft de door de gemeente in het Plan van Aanpak geformuleerde ambitie. Maar ook zaken als verkeer, openbaar vervoer en de ontsluiting van de bestaande voorzieningen ten behoeve van de nieuwe wijk zijn voor de Klankbordgroep belangrijke elementen en in overeenstemming met deze uitgangspunten. Dit concept Visiedocument is een eerste stap naar een zogenaamde Eindrapportage op basis waarvan het Bestemmingsplan wordt opgesteld. Verder dient de Eindrapportage als blauwdruk voor de gehele ontwikkelingsfase van Odijk-West die meerdere jaren omvat. Het advies van de Klankbordgroep beoogt een dusdanige verbetering van het Visiedocument dat de Eindrapportage inhoudelijk als permanente leidraad kan dienen voor de verdere planvorming. Verder dient het voldoende inzicht voor de huidige inwoners van Odijk en de toekomstige inwoners van Odijk-West te verschaffen zodat zij zich een goed beeld kunnen vormen van de nieuwe wijk. Op basis van dit inzicht moet het mogelijk zijn om inhoudelijk te reageren en mee te praten over de te hanteren uitgangspunten voor Odijk-West. Advies Klankbordgroep:  De adviezen van de Klankbordgroep opnemen in het Visiedocument alvorens deze te presenteren aan de bewoners van Odijk (inloopavond).

Klankbordgroep Odijk-West Advies concept Visiedocument

29 december 2009 bladzijde 1 van 10


Programma Woonvisie In het concept Visiedocument is onder ‘Programma’ aangegeven dat er minimaal 30% sociale woningbouw gerealiseerd wordt in Odijk-West. Dit percentage is gebaseerd op afspraken binnen BRU verband in de de regio. De Klankbordgroep beschouwt dit gegeven als een vaststaand uitgangspunt. Het gaat om een substantieel aantal woningen (30% van 1000 te bouwen woningen betekent meer dan 300 woningen) in Odijk-West. De Klankbordgroep mist in het Visiedocument een uitwerking van dit gegeven. De Klankbordgroep houdt er ernstig rekening mee dat er zonder daar expliciet aandacht aan te besteden, de geformuleerde uitgangspunten ten aanzien van vernieuwende en aantrekkelijke ideeën of concepten aangaande duurzaamheid, energieverbruik, architectuur, water en verkeer niet gerealiseerd worden. Gezien de voorlopige keuzes in het programma met het grootste bouwprogramma in het noorden, een verbindende corridor in het midden en een beperkte bebouwing in het zuiden van de nieuwe wijk, en op basis van de voorlopige verdeling van 30% sociale woningbouw, 40% vrije sector ‘middelduur’ en 30% vrije sector ‘duur’, ligt het voor de Klankbordgroep voor de hand dat het grootste deel van de 30% sociale woningbouw in het noordelijke deel plaats vindt. De Klankbordgroep verwacht een onderbouwde uitwerking van de verdeling van de verschillende soorten woningen over de nieuwe wijk. De Klankbordgroep verwacht hierbij dat in de nog op te stellen woonvisie (voor de hele gemeente Bunnik) expliciet aandacht besteedt wordt aan deze opgave voor Odijk-West. Advies Klankbordgroep:  Woonvisie betrekken bij uitwerking Visiedocument  In de nog op te stellen Woonvisie aandacht besteden aan de verdeling van de sociale woningbouw  Expliciet opnemen wat de opgave van 30% sociale woningbouw betekent in het licht van de duurzaamheid, energie, architectuur, water en leefomgeving ambities Ontsluiting voorzieningen De Klankbordgroep is van mening dat de ontwikkeling van Odijk-West niet los gezien kan worden van het bestaande, ‘oude’ dorp Odijk. De Klankbordgroep wenst dan ook verder te kijken dan de toekomstige grenzen van Odijk-West. In het concept Visiedocument is sprake van het aansluiten van Odijk-West op de voorzieningen in het bestaande dorp. De Klankbordgroep gaat uit van het ontsluiten van deze voorzieningen, en dat gaat een stap verder. En bij het ontsluiten gaat het niet alleen om het gebruik maken van de voorzieningen, maar ook om het bereikbaar maken van de voorzieningen, een aspect dat ook voorkomt in het aspect verkeer. Een uitbreiding met 1000 woningen verandert het dorp tot iets nieuws. De Klankbordgroep mist de consequenties hiervan en heeft behoefte aan een nadere uitwerking in of naast het visiedocument die de gevolgen veel beter zichtbaar te maken. De Klankbordgroep heeft daarvoor een aantal argumenten:  het maakt de uitbreiding meer van belang voor de huidige bewoners  het verankert de uitbreiding beter in het bestaande dorp In het Visiedocument wordt deze relatie wel aangeraakt, maar er wordt weinig mee gedaan. De Klankbordgroep denkt dat het nodig is meer te zeggen over het centrum, de winkels, de scholen inclusief voor-en naschoolse opvang, de gezondheidszorg, en de sport en de manier hoe deze voorzieningen ontsloten worden voor Odijk-West en voor het bestaande dorp. Aangegeven dient te worden welke gevolgen de uitbreiding heeft voor deze voorzieningen en hoe de kansen benut kunnen worden voor aanpassing van deze voorzieningen zodat ze op een hoger niveau komen. Advies Klankbordgroep:  In het Visiedocument expliciet aandacht besteden van de ontsluiting van de voorzieningen in het bestaande dorp in termen van gebruik van de voorzieningen en bereikbaarheid van de voorzieningen  In het Visiedocument of een ander document aandacht besteden aan de consequentie voor het centrum, winkels, scholen, kinderopvang, gezondheidszorg en sport als gevolg van de uitbreiding van Odijk met 1000 woningen Landelijk-dorps wonen In de eerste plaats wil de Klankbordgroep u deelgenoot maken van het geweldige dilemma dat zij heeft gesignaleerd in dit te ontwikkelen gebied. Het concept Visiedocument voldoet weliswaar aan de uitgangspunten welke zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak voor het project Odijk-West vastgesteld in de gemeenteraad van de gemeente Bunnik op 26 februari 2009. Een van de uitgangspunten is dat een gemiddelde bebouwingsdichtheid wordt gehanteerd van 20 woningen per hectare. Dit uitgangspunt wordt inderdaad gehanteerd echter, aan de zuidkant van Odijk-West Klankbordgroep Odijk-West Advies concept Visiedocument

29 december 2009 bladzijde 2 van 10


wordt een kleine bouwingsdichtheid gerealiseerd, mede omwille van de natuurhistorische waarde in dit gebied. Aan de noordkant van het gebied zal daardoor een aanmerkelijk dichtere bebouwing worden gerealiseerd in een gebied waar het leefklimaat als gevolg van de daar aanwezige wegen aanmerkelijk minder is. Gezien de unieke ligging van het gebied en de hoogwaardige bouw heeft de Klankbordgroep de voorkeur dat de toekomstige bewoners van dit gebied ook een binding met dit gebied krijgen. In dat verband adviseert Klankbordgroep de gemeente de historische waarden ook goed documenteert zodat deze ook voor de toekomstige bewoners benaderbaar en herkenbaar zijn. Op diverse plaatsen wordt het karakter van Odijk verwoord: landelijk-dorps. De Klankbordgroep gaat er vanuit dat deze karakterisering ontleent is aan het karakter van het bestaande dorp. De Klankbordgroep is van mening dat een dergelijk begrip zonder nadere uitwerking te algemeen gesteld is. De Klankbordgroep vraagt om een definitie van landelijk-dorps, zowel voor Odijk-West als voor het bestaande dorp. Hierdoor kan de ontsluiting van het bestaande dorp en de ontwikkeling van Odijk-West daadwerkelijk getoetst worden aan de vastgelegde uitgangspunten van de karakterisering landelijk-dorps. Te denken valt aan het beschrijven en vastleggen van de hoogte van woningen en gebouwen, het volume van woningen en gebouwen, de afstand tot andere bebouwing, de gemiddelde bebouwingsdichtheid, het groen er omheen, etc. In het Visiedocument is sprake van de term “grotere stedenbouwkundige eenheden”. De Klankbordgroep vindt dat een versluierende term. Ook deze term moet meegenomen worden naast de nadere beschrijving van het landelijk-dorps karakter. Op deze manier wordt naar de mening van de Klankbordgroep een goede basis gelegd voor consistentie in de uitvoering van bouw- en ontwikkelingsplannen en wordt willekeur voorkomen. In dit kader wil de Klankbordgroep aandacht vragen voor de in het plan opgenomen boomgaarden en andere waardevolle landschapselementen. Het is zaak om deze te onderzoeken op levensvatbaarheid, en op de manier om deze onderdeel te laten zijn van de nieuwe wijk (actief beheer door bewoners). De klankbordgroep vraagt in deze aandacht voor het particulier coöperatief bouwen waarbij de toekomstige bewoners een eigen architect in de arm nemen en gezamenlijk een woning ontwikkelen, uiteraard binnen de door de gemeente gestelde randvoorwaarden. Dit kan leiden tot meer variatie en een nog aantrekkelijker woonomgeving. Advies Klankbordgroep:  In het Visiedocument de karakteriseringen Landelijk-Dorps en Grotere stedenbouwkundige eenheden definieren en voorzien van duidelijke kaders ten aanzien van bouwhoogte, bouwvolume, bouwdichtheid, groenvoorzieningen, water, grotere stedenbouwkundige eenheden etc.  Uitwerking in Visiedocument opnemen hoe omgegaan gaat worden met landschappelijke elementen zoals watergangen en boomgaarden.  De kansen benadrukken van particulier coöperatief bouwen. Kinderen Ten aanzien van het programma zijn kinderen in het Visiedocument een toetsingscriterium. De Klankbordgroep denkt daarbij aan het stimuleren van kinderen om meer buiten te spelen. Volgens de Klankbordgroep kan dit door de openbare ruimte beter in te richten naar de behoeften en wensen van kinderen. De Klankbordgroep staat voor gevarieerde speelmogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen, waarbij de speelmogelijkheden niet allemaal van te voren uitgedacht hoeven te zijn. De openbare ruimte moet kinderen de potentie tot spel bieden (informele speelplek) en voor jongeren uitnodigen tot verblijf, sportief of anderszins. Dat stelt eisen aan de omvang, ligging, toegankelijkheid en kwaliteit van de (inrichting van) de openbare ruimte, mede gebruik makend van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten. Door hiermee rekening te houden in het ontwerpproces realiseert Odijk een wijk voor een duurzame gezonde generatie. Omdat de veiligheid ten aanzien van speelvoorzieningen van belang is, dient de gemeente ook hier concrete uitwerkingen te geven van de speelvoorzieningen. Waarbij de toezichthoudende rol van ouders steeds aan de orde komt. Denk hierbij aan veilig spelen in de buurt van water, of op het water. Het moet voor kinderen ook mogelijk zijn om verkeersveilig en sociaal veilig zich binnen Odijk (niet alleen Odijk-West) te verplaatsen. De ontsluiting van bestaande voorzieningen (bijvoorbeeld jeugdvoorziening De Schoudermantel) in het bestaande dorp is hier weer aan de orde. Advies Klankbordgroep:  In het Visiedocument beelden uitwerken die inzicht geven in de manier waarop de openbare ruimte wordt ingericht naar de behoeften en wensen van kinderen en jongeren.  In het Visiedocument opnemen hoe de ontsluiting van Odijk-West en het bestaande dorp ten aanzien van de voorzieningen voor kinderen en jongeren uitgewerkt wordt.

Klankbordgroep Odijk-West Advies concept Visiedocument

29 december 2009 bladzijde 3 van 10


Voortdurende regie Volgens het Visiedocument gaat Odijk-West in 10 jaar gebouwd worden. De Klankbordgroep vraagt zich af hoe er zorg voor gedragen wordt dat er gedurende de termijn dat de gehele wijk wordt gerealiseerd er vanuit een vastgestelde lijn en visie gewerkt blijft worden. De Klankbordgroep vindt een aantal voorwaarden van belang:  Een architect of een toezichthoudende architect/bouwmeester gedurende de gehele bouwtermijn.  Een steeds aangescherpte visie op het te ontwikkelen bouwprogramma.  Het achterliggende concept moet bepalend zijn voor alles, met name de vormgeving.  De omgang met projectontwikkelaars beschrijven. De Klankbordgroep constateert dat deze uitgangspunten (nog) ontbreken. Advies Klankbordgroep:  In het Visiedocument opnemen dat, en op welke manier, gedurende de duur van de ontwikkeling van Odijk-West de regie gewaarborgd is. Financiën Het financiële plan is (nog) niet beschikbaar. De klankbordgroep verzoekt de financiële afwegingen op te nemen in het Visiedocument, en zo mee te laten ontwikkelen naar de Eindrapportage. In een toelichting van de verantwoordelijke wethouder kwamen alle uitgangspunten van de gemeente, inclusief de financiën, in beeld als ‘knoppen’ waar nog aan gedraaid kan worden. Wat de Klankbordgroep betreft dienen deze ‘knoppen’ voorzien te worden van de juiste feiten en cijfers. Alleen op basis van deze uitgangspunten kan er aan de ‘knoppen’ gedraaid worden en kunnen zo de consequenties van veranderingen in plannen en keuzes inzichtelijk gemaakt worden. Inzicht voor de inwoners van Odijk in de samenhang van afwegingen. Hierdoor worden veranderingen in de plannen ook in de toekomst uitlegbaar. Advies Klankbordgroep:  Breng in beeld hoe feiten en cijfers en daarbij de financiele afwegingen een rol spelen en blijven spelen bij de verdere uitwerking van het Visiedocument tot een Eindrapportage.

Klankbordgroep Odijk-West Advies concept Visiedocument

29 december 2009 bladzijde 4 van 10


Verkeer Verkeer is een belangrijk aspect met vele facetten. Binnen het Visiedocument worden deze aspecten genoemd maar volgens de Klankbordgroep nog onvoldoende in samenhang uitgewerkt. Een uitwerking in een Verkeersnota is hierbij onontbeerlijk. Advies Klankbordgroep:  De uitkomsten van de Verkeersnota opnemen in het Visiedocument en expliciet maken ten aanzien van de verschillende aspecten van verkeer. Omlegging N229 In het Plan van Aanpak noemt de gemeente Bunnik het onontbeerlijk voor de realisatie van OdijkWest dat de provinciale weg N229 wordt omgelegd. In het Visiedocument wordt een lange verhandeling opgenomen dat het binnen de regio (BRU en Provincie) niet gewenst is om een provinciale weg door de kern van een dorp te leiden, omdat deze dan als 30 km zone uitgevoerd moet worden. De Klankbordgroep wil vanuit een heel ander uitgangspunt tegen de omlegging van de N229 aankijken. Ook hier geldt dat de ontsluiting van het bestaande dorp alleen kan plaatsvinden als de huidige N 229 wordt omgelegd. De doorsnijding van het dorp met een autoroute past wat betreft de Klankbordgroep niet in dat beeld. In dit kader vindt de Klankbordgroep het van belang dat de provinciale weg eerst wordt omgelegd, alvorens er gestart gaat worden met de bouw van OdijkWest. Dit om ervoor te zorgen dat de eerste bewoners van Odijk-West ook direct terechtkomen in het dorp Odijk (en niet tijdelijk geïsoleerd in Odijk-West). De Klankbordgroep haalt hierbij de verwijzing naar Bunnik aan als een plaats waar de provinciale weg door de woonkern loopt en wat dat betekent voor de samenhang van een woonplaats. De Klankbordgroep wil aandacht vragen voor het beeldbepalende karakter van de N229, indien deze wordt aangelegd bestaande uit vier rijstroken en een parallelweg. Dit is een groot stuk zwart met veel verkeer wat in principe het groene aanzien van de wijk niet de goede kant. De Klankbordgroep stelt zich voor dat na het vaststellen van het bestemmingsplan er direct gestart wordt met de omlegging van de N229. Van belang lijkt hierbij dat nu besluitvorming over A12 salto nog moet plaatshebben er gekeken kan worden naar alternatieven die gunstig zijn voor Odijk en Bunnik. Belangrijk daarbij is dat een beleid wordt gevoerd waarbij het autoverkeer wordt ontmoedigd en dat is alleen maar mogelijk indien de infrastructuur voor onder andere Openbaar Vervoer vooraf goed is geregeld. Advies Klankbordgroep:  In Visiedocument opnemen dat N229 is omgelegd alvorens de eerste woningen (af)gebouwd zijn, dit om Odijk-West direct aan te laten sluiten op het bestaande dorp een en ander conform de mondelinge toelichting van de verantwoordelijke wethouder.  De uitvoering van de omgelegde N229 nader bepalen in verband met beeldbepalende uitvoering in vier rijstroken en een ventweg. Parkeren Uit het Visiedocument blijkt dat Odijk-West een wijk moet worden waarin het autogebruik tot een minimum wordt beperkt, respectievelijk wordt ontmoedigd. Binnen Odijk-West wordt een parkeer norm gehanteerd die het mogelijk maakt dat auto's zoveel mogelijk van de straat worden geweerd, waarbij men op eigen terrein parkeert of in centrale parkeervoorzieningen. Dit vraagt om strakke regie waarbij het in de toekomst onmogelijk gemaakt wordt dat bewoners het parkeren op eigen grond of in de eigen garage onmogelijk maken door het verbouwen of uitbouwen van de woningen. Hierdoor verdwijnen de auto’s alsnog naar de straat. De gemeente kan regulerend optreden door hiervoor geen bouwvergunningen te verlenen. Advies Klankbordgroep:  In het Visiedocument opnemen hoe omgegaan wordt met het parkeren in OdijkWest en hoe deze uitgangspunten gewaarborgd worden. Openbaar Vervoer In het Visiedocument is opgenomen dat de bestaande busverbindingen uit Wijk bij Duurstede naar Utrecht ongewijzigd blijven via de omgelegde N229. Hoe de buslijnen binnen de bebouwde kom van Odijk zullen verlopen (lijn 43 Utrecht-Driebergen) zal nader worden uitgewerkt. De bereikbaarheid van Odijk (inclusief Odijk-west) met het openbaar vervoer dient ten minste op hetzelfde niveau te worden gehandhaafd. De Klankbordgroep onderschrijft deze uitgangspunten. Punt van aandacht is de bereikbaarheid van de buslijnen van Wijk bij Duurstede naar Utrecht en v.v.. De afstand tot de haltes vanuit het bestaande dorp Odijk wordt vaak al als te ver ervaren. Voor voetgangers en fietsers wordt die afstand groter en mogelijk ook onveiliger (verlaten gebied Klankbordgroep Odijk-West Advies concept Visiedocument

29 december 2009 bladzijde 5 van 10


aan de rand van Odijk-West). De bereikbaarheid van deze toekomstige busverbindingen moet nog aandacht krijgen. De Klankbordgroep wijst op de mogelijke ontwikkelingen binnen de regio van tram aansluitingen. Advies Klankbordgroep:  In het Visiedocument opnemen van de randvoorwaarden die nodig zijn om het openbaar vervoer een volwaardig alternatief te laten zijn voor de auto. Het gaat om de inzet van bussenverbindingen, (veilige) bereikbaarheid haltes en het aanleggen van de juiste wegen voor openbaar vervoer inclusief de binnen de regio te ontwikkelen tram aansluiting. Fietsen en wandelen De Klankbordgroep mist nog een duidelijke kaderstelling voor de te ontwikkelen fietspaden en wandelpaden. Hierbij is de ontsluiting van het bestaande dorp van belang. Advies Klankbordgroep:  In het Visiedocument een kader opnemen voor de te ontwikkelen fietspaden en wandelpaden. Ook ten aanzien van de ontsluiting van het bestaande dorp.

Klankbordgroep Odijk-West Advies concept Visiedocument

29 december 2009 bladzijde 6 van 10


Milieuaspecten Geluid en luchtkwaliteit (verkeer) Ten aanzien van geluid en de luchtkwaliteit (met name fijnstof) worden geen normen of doelstellingen in het Visiedocument opgenomen. De noordelijke helft van Odijk-West komt dichtbij de A12 te liggen en een deel komt dichtbij de omgelegde N229 te liggen. Dat laatste blijkt uit het feit dat daar waarschijnlijk een geluidswal gemaakt dient te worden. De Klankbordgroep stelt zich op het standpunt dat als er een geluidswal voor geluid nodig is, dan is dit deel van de wijk mogelijk ook belast met een hoge belasting aan fijnstof en stikstofoxiden een belasting die in de toekomst nog kan toenemen door ontwikkelingen vanuit het Salto project. De normen hiervoor worden hiervoor alleen maar naar beneden bijgesteld. De Klankbordgroep vraagt zich af of hier wel sprake is van een duurzame ontwikkeling, gezien het feit dat in het noordelijke deel van het plangebied het zwaartepunt van de woningbouwopgave terecht komt. De Klankbordgroep acht het niet onmogelijk dat in de toekomst steeds meer woningen in een zone komen te liggen waar de luchtkwaliteit de normen overschrijdt. Verlichting De Klankbordgroep vindt dat gezien de ligging in het buitengebied niet alleen de wijk maar ook de verlichting van de omgelegde N229 moet voldoen aan milieucriteria (veilig en milieuvriendelijk). Advies Klankbordgroep:  Normen voor de milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit en licht expliciet meenemen in de afwegingen in het Visiedocument. Daarbij ook nagaan of door strengere milieunormen die in de toekomst wellicht van toepassing zouden zijn de bouw van bijvoorbeeld het tweede deel van Odijk-West in de problemen gekomen.  Hierbij rekening houden met een duurzame ontwikkeling afgezet tegen steeds strenger wordende wettelijke eisen voor deze en mogelijk andere milieuaspecten (rekening houden met uitkomsten van MER). Duurzaamheid De Klankbordgroep heeft voor zichzelf als uitgangspunt gesteld dat Odijk-West wat duurzaamheid en energie betreft vooruitstrevend moet zijn (voorbereid op de toekomst en de toekomst van onze kinderen) een en ander in overeenstemming met de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de ontwikkeling van Odijk-West. Wat duurzaamheid betreft omvat dat niet alleen het gebruik van energie en grondstoffen, maar ook sociale duurzaamheid. Vanuit het duurzaamheid onderzoek komen allerlei elementen naar boven die mogelijk toegepast kunnen worden in Odijk-West. Om de toepasbare duurzaamheid uitgangspunten binnen het Visiedocument in te kaderen is het volgens de Klankbordgroep van belang dat hiervoor meer details uitgewerkt moeten worden en daarbij minimumeisen worden vastgelegd. De gehanteerde ambities moeten toekomstbestendig zijn, en als dit afhangt van wettelijke verplichtingen dan stelt de Klankbordgroep voor om het wettelijke minimum niet als ambitie te kiezen, maar daar altijd een nader te bepalen percentage onder te gaan zitten. Binnen de bewegende wereld van duurzaamheid is het lastig om een vaststaand kader op te nemen, maar het moet mogelijk zijn om de ambitie zo te formuleren dat deze in de loop van de tijd meegroeit met de toekomstige mogelijkheden. Met een keuze voor wonen in Odijk-West komt een keuze voor bepaalde duurzaamheid uitgangspunten mee. Aanvullend wijst de Klankbordgroep erop dat de gemeente met ingang van 2010 100% duurzaam moet inkopen. Dat betekent dat alle aanbestedingen ten behoeve van Odijk-West aan dit criterium moet voldoen. De Klankbordgroep wil deze ambitie terug zien in de ontwikkelingsplannen en de opdrachten aan partijen. Advies Klankbordgroep:  Duurzaamheid expliciet maken in het Visiedocument waarbij de ambities toekomstbestendig gemaakt worden. Energie Een energieneutrale wijk is uitgangspunt en er wordt onderzocht of de wijk zelfs energieleverend kan worden. Het is volgens de Klankbordgroep van belang dat in het Visiedocument wordt aangegeven wat de mogelijke consequenties zijn voor de bouw- en ontwikkelingsplannen. Met de keuze voor wonen in Odijk-West komt een keuze voor een bepaalde energieopwekking mee. De Klankbordgroep stelt zich voor dat in het Visiedocument de verschillende mogelijkheden voor energieopwekking en energiegebruik uitgewerkt worden. Ook hier geldt dat het wettelijke minimum (bijvoorbeeld de EPC in het bouwbesluit) niet als ambitie kan gelden (al worden de eisen steeds strenger). De Klankbordgroep stelt voor om uit te gaan van een energie prestatie die steeds een nader te bepalen percentage lager ligt dan het dan heersende wettelijke minimum. Advies:  Energievisie uitwerken in concrete oplossingen en voor de toekomst randvoorwaarden ten aanzien van ambities formuleren. Klankbordgroep Odijk-West Advies concept Visiedocument

29 december 2009 bladzijde 7 van 10


Cultuurhistorie en Archeologie In het hoofdstuk Cultuurhistorie en Archeologie wordt gerefereerd aan een uitgebreid archeologisch onderzoek. In het Visiedocument wordt aangegeven dat de Romeinse periode van belang kan zijn voor de opzet en inrichting van Odijk-West. Verder wordt aangegeven dat de archeologische waarden na nader onderzoek bij voorkeur ingepast worden. Ondanks het lijvige onderzoeksrapport is het op dit moment niet duidelijk waar de archeologische waarden zich werkelijk bevinden. In dat kader hecht de Klankbordgroep eraan dat het nader onderzoek hiernaar op korte termijn dient plaats te vinden. Mogelijke vertragingen en hoog oplopende kosten in de bouw- en ontwikkelingsplannen als er in een later stadium pas archeologisch onderzoek gedaan moet voorkomen worden. Concrete archeologische vondsten kunnen dan ook benut worden in de ontwikkeling van de wijk. Advies Klankbordgroep:  Breng concrete archeologische waarden in beeld, en pas de ontwikkelingen er, in planologisch en financieel opzicht, op aan.  Gebruik werkelijke archeologische vondsten in beeld om zodoende de verwijzing naar de Romeinse tijd/ Romeinse elementen een duidelijk kader te geven.  Betrek de ontwikkelingen in Leidsche Rijn, gemeente Utrecht, als voorbeeld bij de nadere invulling van de cultuurhistorische en archeologische waarden.

Klankbordgroep Odijk-West Advies concept Visiedocument

29 december 2009 bladzijde 8 van 10


Lijst met redactionele opmerkingen en vragen: Algemeen: Alhoewel Odijk niet ligt in het Nationaal Landschap Rivieren land (NLR) maakt het plangebied dan onderdeel uit van het Utrechtse rivieren landschap dat als toch vrij uniek wordt bestempeld. Gegeven de huidige groeiambities van de gemeente Houten doet de vraag zich voor hoe de gemeente Houten in de toekomst in haar eigen woningbehoefte gaat voorzien. Dit zou kunnen spelen in de jaren 2020-2030. Wil de nieuwe woonwijk van Odijk respectievelijk geheel Odijk nog steeds gebruikmaken van het open gebied tussen Odijk en Houten dan zijn daar de nodige zorgen over en doet de vraag zich voor naar de mogelijkheden om dit gebied open te houden. Ook het toenemende verkeer als gevolg van de toename van de bevolking zal de nodige spanningen oproepen. Duurzaamheid:  Een EPC van 0.  Cradle to Cradle (gesloten kringlopen en biologisch afbreekbare materialen) wordt maximaal toegepast naar de stand der innovaties.  Carbon footprint en de water footprint moet berekend worden en de opdrachtgever stelt het hoogst haalbare vast.  Het duurzaamheidgehalte op gebied- , wijk- en gebouwniveau is minimaal 8,5-9,0 gemeten met GPR of gelijkwaardig instrumentarium.  De straatverlichting wordt geïntegreerd in de bebouwing en er wordt LED toegepast.  Er wordt 100% duurzaam inkopen (resultaat verplichting rijk) toegepast. Blz. 13 Aanknopingspunten voor de visie vanuit het aspect 'Geo-morfologie en bodem': - Benutten van de subtiele hoogteverschillen en verschillen in verkavelingspatronen, door de aanwezige meandergordels en kommen. Graag beschrijven hoe deze dan benut worden. Blz. 15 Nader onderzoek is nodig naar nederzettingen en de precieze ligging van de Romeinse limeswegen. Wanneer is dit nader onderzoek, de analyse van het resultaten en de definitieve conclusies hiervan gepland? En kan dit invloed hebben op de visie? Blz. 17 Beschrijven wat de AMK-terreinen zijn. Blz.18 Advies om aansluiting te zoeken bij de wijze waarop in Leidsche Rijn met de aanwezige archeologische (romeinse) waarden is omgegaan. Blz. 20 Hier wordt melding gemaakt dat de gebieden rondom de Vlowijkerwetering kwetsbaar zijn voor vervuilingen, maar dat er geen extra milieumaatregelen gelden. De vraag is of in het kader van het te voeren beleid de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner in deze kan worden benadrukt. Blz. 21 Onder hoofdstuk 2.3 water wordt kort aangestipt het recreatieve belang hiervan. Vraag is of de gemeente Bunnik het recreëren in combinatie met water niet tot een speerpunt van haar beleid moet maken? Uitbreiding aanknopingspunten voor de visie van uit het aspect 'Water': - lagere delen benutten voor extra wateropvang (wateropgave); - inpassing systeem van hoofdwatergangen; - infiltratiemogelijkheden benutten - eventueel waterwoningen inpassen Blz. 23 Landgoed Het Burgje: padrichting - Nieuw landgoed aan de Burgweg Achterdijk Tekst op juiste wijze onder de foto’s plaatsen

Klankbordgroep Odijk-West Advies concept Visiedocument

29 december 2009 bladzijde 9 van 10


Blz.26 In het plan opgenomen boomgaarden onderzoeken op levensvatbaarheid, aangezien sommige er belabberd en verwaarloosd er bij staan. Blz. 29 Situatieschtsen 1994 en 2009 tonen praktisch geen verschillen te zien. Graag verduidelijken. Blz. 37 Voor een deel van de wijk wordt 'passieve woningbouw' voorgesteld, als voorbeeld voor de rest van de wijk. Wat is 'passieve woningbouw'? Blz. 38 2.9: Aandacht voor het levensbestendig bouwen. Blz. 39 Hiervoor is noodzakelijk een goede ontsluiting met de oude kern Odijk. Bij aanknopingspunten laatste -: is er wel ruimte voor het bouwen van woningen waarin tevens zorg verleend kan worden? Combinatie van wonen en zorg? Blz. 41 en 42. Over de Beughof of ten zuiden van het gemaal een fiets/looppad creëren richting de scholen. Blz. 46 Oppassen dat het noordelijk deel een substantieel minder aanzien krijgt dan de rest van de wijk Blz.50 e.v. Aandacht voor het "Romeinse beeld" wat d.m.v. foto’s en schetsen getoond wordt geeft voor het publiek een verkeerd beeld want zo zal het nooit worden. Blz. 55 Financiële uitvoerbaarheid: duidelijk in kaart brengen van financiële risico's die samenhangen met milieuaspecten van de in het plangebied gevestigde bedrijven.

Klankbordgroep Odijk-West Advies concept Visiedocument

29 december 2009 bladzijde 10 van 10

http://www.nieuwewijkvoorodijk.nl/pdf/091229-adviesklankbord  

http://www.nieuwewijkvoorodijk.nl/pdf/091229-adviesklankbord.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you