Page 1


1

Streefbeeld Rotterdam Hoboken 2030 In 2030 is Hoboken één van de belangrijkste aanjagers van de Rotterdamse economie, met de medische, wetenschappelijke, onderwijs- en culturele topinstellingen als spil. Gemakkelijk toegankelijk en met goed ingerichte en herkenbare verblijfplaatsen is het een aantrekkelijk onderdeel van de Rotterdamse binnenstad. Aantrekkelijk voor bewoners, wetenschappers, studenten, incidentele bezoekers en voor alle Rotterdammers. Midden- en hogere inkomensgroepen, onder wie medewerkers van het Erasmus MC, hebben in en rond Hoboken een passend woonmilieu gevonden. Studenten verblijven op de levendige stadscampus aan de Coolhaven. Hoboken behoort in 2030 tot een van dé internationale topmilieus op medisch, wetenschappelijk en cultureel gebied. Uniek door haar ruimte voor lichaam en geest. Hoboken inspireert en verrijkt de mens door kennis en wetenschap, kunst en cultuur, water en groen. Met haar prettige binnen- en buitenruimtes, duurzame architectuur, sportmogelijkheden, haar prachtige parken en aantrekkelijke waterkanten midden in de drukte van de stad, is Hoboken een aantrekkelijke plek voor velen. De architectuur heeft allure, passend bij een internationaal topmilieu. Nieuwe gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte zijn innovatief en duurzaam. Er is voortgebouwd op de cultuurhistorische rijkdom van het gebied. Door een flinke upgrading zijn de wijken Middelland en Oude Westen aantrekkelijke woonwijken voor uiteenlopende groepen. Bewoners van deze wijken profiteren bovendien van de banengroei in Hoboken. Het Scheepvaartkwartier is voor velen aantrekkelijk om te wonen, te werken en te verblijven. Het Museumpark is befaamd als Internationaal Cultuurpark. Samen met Het Park maakt het Museumpark Hoboken tot dé buitenplaats van de binnenstad.

2

Afspraken De navolgende partijen onderschrijven dit streefbeeld en zullen uitvoering geven aan de gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030. Ieder van deze partijen neemt hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid op basis van de gezamenlijke overeengekomen uitvoeringsstrategie en uitvoeringsagenda, de kerntaken van zijn organisatie en de overeengekomen samenwerkingsrelaties met andere organisaties die actief zijn in het gebied. - Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren BV - College van Burgemeester en Wethouders gemeente Rotterdam - Dagelijks bestuur deelgemeente Delfshaven - Dagelijks bestuur Centrumraad - DCMR Milieudienst Rijnmond

Visieconvenant Rotterdam Hoboken 2030, 12 februari 2009


- Erasmus MC - Hogeschool Rotterdam - Stadsparken Rotterdam - Stadswonen - Stichting Kunsthal Rotterdam - Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen - Stichting Nederlands Architectuurinstituut - Stichting Hendrik Chabot - Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam - Vereniging Bewoners- en Ontwikkelings Organisatie ‘s-Gravendijkwal (B.O.O.G.) - Vereniging De Binnenweg - Woonstad Rotterdam

Deze partijen maken daartoe de volgende afspraken:

Met de ondertekening van dit convenant committeren wij ons aan de inhoud van de Gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030. Tevens committeren wij ons aan het voorlopige uitvoeringsplan Rotterdam Hoboken 2009-2012, zoals dat als bijlage bij dit convenant is gevoegd. Uitwerkingen komende maanden Wij zetten ons gezamenlijk in om de doelstellingen uit de Gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030 te realiseren door binnen drie maanden na ondertekening te komen met een uitwerking van: - de precieze vorm, samenstelling, rol en taken van de Regieraad Rotterdam Hoboken, waartoe wij een bijeenkomst van de Regieraad zullen beleggen; - de principes van Ruimte voor lichaam en geest en duurzaamheid in een toetsingskader; - de hoofdlijnen van het programma Economische impuls Rotterdam Hoboken; - de financiering van gezamenlijke vraagstukken in Rotterdam Hoboken, waaronder inzet procesmanagement en branding; - de wijze van branding en positionering; - de wijze van monitoring op de nagestreefde doelen (incl. kosten-batenanalyse); - de verankering van de Rotterdamse standaard voor projectmatig werken en de organisatiestructuur. Voor de afzonderlijke deelgebieden Coolhaven en Museumpark spannen wij ons in voor het vastleggen van de volgende vervolgafspraken: - binnen drie maanden na ondertekening afzonderlijke uitvoeringsstrategieĂŤn (projecten, prioritering, fasering en financiĂŤn) per deelgebied op te stellen door de betrokken partijen, resulterend in een intentieovereenkomst per deelgebied;

Visieconvenant Rotterdam Hoboken 2030, 12 februari 2009


-

binnen zes maanden na ondertekening de financiÍle deelname, risico’s, rollen van partijen vast te leggen in een uitvoeringsconvenant per deelgebied.

In de Regieraad worden nadere afspraken gemaakt over de aanpak van de uitvoering van de overige deelgebieden. Werkwijze en organisatorische samenwerking Voor de uitwerkingsfase spreken wij af te blijven werken zoals tijdens de ontwikkeling van de gebiedsvisie is gebeurd. Dit betekent dat bij deel(gebieds)uitwerkingen alle direct betrokkenen bij het betreffende deelgebied participeren in het planproces en dat zij in een publiekprivate samenwerking de afspraken voor de vervolguitwerking vastleggen. De gemeente behoudt de verantwoordelijkheden zoals zij vanuit haar publieke taken dient uit te voeren. Daarnaast voert zij de regie over de uitvoering van de visie. Voor de begeleiding van de uitvoering wordt het Bestuurdersberaad voortgezet in de rol van Regieraad. De Regieraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen die het visieconvenant hebben ondertekend. De leden van de Regieraad nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de bewaking van het streefbeeld Rotterdam Hoboken 2030, van de bijbehorende uitvoeringsstrategie en de uitvoeringsagenda. Indien concrete ontwikkelingen daartoe aanleiding geven zal binnen de Regieraad worden besproken welke bijsturing van de uitvoeringsstrategie nodig is om het streefbeeld Hoboken 2030 alsnog te kunnen realiseren, dan wel een bijstelling van het streefbeeld noodzakelijk is. De Regieraad Rotterdam Hoboken 2030 neemt tenminste de volgende taken op zich: - werkt in het eerste kwartaal 2009 haar samenwerkingsvorm uit en bepaalt daarbij haar taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze; - komt drie maal per jaar bijeen; - neemt vanuit het collectief verantwoordelijkheid voor de bewaking van het streefbeeld Rotterdam Hoboken 2030; - bewaakt het kritisch pad van maatregelen en projecten en bereikt - indien noodzakelijk - overeenstemming over aanpassingen, prioritering en fasering van de uitvoeringsagenda; - neemt collectief verantwoordelijkheid voor de branding en marketing van Hoboken 2030 en werkt een financiering hiervoor uit; - in situaties die daarom vragen treedt de Regieraad collectief op naar provincie, rijk en regio bij het organiseren van middelen voor Rotterdam Hoboken; - actualiseert in principe elke vijf jaar de gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030.

Visieconvenant Rotterdam Hoboken 2030, 12 februari 2009


BIJLAGE

Voorlopig uitvoeringsplan Rotterdam Hoboken 2009-2012 (volgende pagina)

Visieconvenant Rotterdam Hoboken 2030, 12 februari 2009


VOORLOPIG UITVOERINGSPLAN ROTTERDAM HOBOKEN 2009-2012 Programma's

Wie (belangrijkste partners)

Versterken economie: y Conceptontwikkeling en marktonderzoek potentie zorginnovatie en e-health y Uitvoeringsplan zorgeconomie y Marktanalyse sport & leisure y Revitaliseringsplan detailhandel Nieuwe Binnenweg vanuit spin-off Hoboken y Tijdelijke huisvestings bedrijvigheid Actieprogramma verbetering beheer openbare ruimte Aantrekkelijke woonstad: y Uitvoeringsplan matching woonbehoefte medewerkers Erasmus MC in prachtwijken Culturele programmering Museumpark Programma aantrekkelijke routes voor langzaam verkeer Uitvoeringsprogramma groene daken Hoboken Synergieprogramma culturele sector, onderwijssector en medisch cluster Afstemming programmering onderwijs Medische faculteit en Hogeschool Rotterdam

Hobokenpartners

St. Museumpark Hobokenpartners Hobokenpartners St. Museumpark, Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC

Projecten

Wie (belangrijkste partners)

Gemeente Rotterdam, Centrumraad Hobokenpartners

Medisch & Onderwijs Erasmus MC: y Realisatie backbone paviljoen y Overeenkomst gezamenlijk ontwerp en beheer buitenruimte Erasmus MC y Verbouwing kinder- en jeugdpsychiatrie y Realisatie uitbreiding Bloedbank y Ontwikkelingsplan Erasmus MC 2030 (Tranche 2) Uitbreiding Sophia Kinderziekenhuis met Geboortecentrum Monitoring parkeerbalans en bereikbaarheid Erasmus MC Uitbreiding Hogeschool Rotterdam (paviljoen hoek Zimmermanweg/Rochussenstraat) Uitbreiding Erasmiaans Gymnasium Inrichtingsplan Wytemaweg/Zimmermanweg (tijdelijk) Inrichtingsplan Wytemaweg/Zimmermanweg (definitief) Inrichtingsplan Saftlevenstraat, inclusief metro-ingang Ontwikkelingsplan Burg. ‘s Jacobplein

Erasmus MC Erasmus MC, gemeente Rotterdam Erasmus MC Bloedbank Erasmus MC Erasmus MC Gemeente Rotterdam, Erasmus MC Hogeschool Rotterdam Erasmiaans Gymnasium Gemeente Rotterdam, Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam Gemeente Rotterdam, Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam Gemeente Rotterdam, RET, Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam

Coolhaven Masterplan Coolhaven y Bouwplan Fase 1 (waarschijnlijk locaties GEB II en Provisorium) y Bestemmingsplan Coolhaven (voorontwerp) y Opzetten Science Boulevard Partnership y Samenwerkingsconvenant Coolhavenpartners en Gemeente Uitwerkingsplan verbetering verbinding tussen drie locaties Hogeschool Rotterdam Inrichtingsplan GJ de Jonghweg (tijdelijk) Locatiescan Roparun Centrum (o.a. voor Coolhaven)

Coolhavenpartners Coolhavenpartners Gemeente Rotterdam Coolhavenpartners Coolhavenpartners Hogeschool Rotterdam, gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam Roparun

Museumpark Internationaal Cultuurpodium y Uitwerking concept y Masterplan Internationaal Cultuurpodium Inrichtingsplan Museumpark Inrichtingsplan Rozentuin Ontwikkelingsplan Parkenknoop

Gemeente Rotterdam, Stadsparken, St. Museumpark

Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam, Erasmus MC, Stadsparken, St. Museumpark

Het Park Masterplan Het Park

Gemeente Rotterdam

Parkhavenstrook Masterplan Parkhavenstrook Verkenning recreatieve functies op het water Verkenning verbinding Parkkade met Lloydkwartier

Gemeente Rotterdam (+ optioneel partners) Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam

Scheepvaartkwartier Verkenning verbinding Westzeedijk - Parklaan via Emmaplein (langzaam verkeer) Uitvoeringsplan transformatie kantoren naar woningen

Nog te bepalen Gemeente Rotterdam

Ontmoeting met de omgeving Uitvoeringsplan social return Verbreding Weekendschool Haalbaarheidsonderzoek Ondernemershuis

Hobokenpartners Hobokenpartners Woonstad

Doorgaande infrastructuur Verkenning optimalisatie Droogleever Fortuynplein Verbetering bewegwijzering Drooglever Fortuynplein Verkenning herprofilering Rochussenstraat (o.a. verkeersremmende maatregelen + oversteken) Vergroeningsplan inrichting Westzeedijk

Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam

Hoboken algemeen (gebiedsniveau) Inrichtingsplan Kades Toetsingskader Ruimte voor lichaam en geest en duurzaamheid Monitoringsystematiek (kwalitatieve/kwantitatieve effecten) Positioneringsplan Uitvoeringsplan reductie geluidshinder (en luchtverontreiniging) langs corridors Visie restyling/beheer metrostations Coolhaven en Eendrachtsplein Visie verbindingen/bereikbaarheid via water Afvalpreventieplan Uitvoeringsplan verbinden watersystemen binnen Hoboken Uitvoeringsplan fysieke visualatie culturele- en kennisas Marktanalyse short-stay faciliteiten voor studenten, patiĂŤnten, docenten en onderzoekers Subsidiemogelijkheden voor (deel)ontwikkelingen Hoboken Beheer- en ontwikkelentiteit Speelruimteplan

Gemeente Rotterdam Hobokenpartners Hobokenpartners Hobokenpartners DCMR, GGD Gemeente Rotterdam, RET Nog te bepalen GGD, DCMR GGD, DCMR Stadswonen, Gemeente Rotterdam Nog te bepalen Hobokenpartners Hobokenpartners GGD

Proces

Wie (belangrijkste partners)

Integraal gebiedsmanagement VIP, onder meer: y Integraal procesmanagement uitvoering gebiedsvisie y Begeleiding afzonderlijke uitvoeringsconvenanten

Gemeente Rotterdam

Dit betreft een dynamische planning. Voor de periode 2009-20012 worden definitieve jaarplannen steeds vastgesteld op basis van beschikbare capaciteit en middelen.

Visieconvenant Rotterdam Hoboken 2030, 12 februari 2009


Visieconvenant  
Visieconvenant  

Visie convenant voor Rotterdam Hoboken 2030

Advertisement