Page 1

เพื่อนรัก...รักฉันบ้ างหรือเปล่ า G

Em

C

D

อยูข่ ้ างๆเธอมาตังนาน ้ อยากให้ เธอนันเข้ ้ าใจ รับรู้ความรู้สึก ที่ฉนั มี G

Em

C

D

แต่ไม่เคยจะได้ พดู ไป ได้ แต่เก็บมันไว้ อยูอ่ ย่างนี ้ ให้ เราเป็ นเพื่อนที่ดีของกันและกัน Bm

Em

C

D

(*) จน(เพราะ) วันนี ้เรื่ องที่เก็บไว้ ข้างในใจ มันเอ่อล้ นออกมาจากหัวใจ ฉันก็เลยอยากถาม G

Em

(**) เธอรักฉันบ้างหรื อเปล่า เพือ่ นรัก รักฉันบ้างหรื อเปล่า C

D

คาถามทีอ่ ยากจะถามเธอ มาตัง้ แสนนาน G

Em

รักของฉันทีใ่ ห้ไป เธอจะรับไว้หรื อให้เลยผ่าน C/Bm

Am/D

G(Em)

แต่ไม่ว่าจะเป็ นข้อใด คนๆนี ้ยงั จะขอรักเธอ G

Em

C

D

อยากขอบคุณที่เป็ นเพื่อนกัน ที่เธอนันเป็ ้ นเพื่อนที่ดี และต้ องขอโทษที่ใจ คิดเป็ นอื่น G

Em

C

D

ไม่คาดหวังได้ ความรักตอบ ไม่ได้ ขอให้ เธอรักคืน แค่ฉนั เพียงอยากจะถามเธอเท่านัน้


(*),(**) Bm/Em

C

D

...แค่เพียงเท่านัน้ เพราะคาว่าเพือ่ นกัน ไม่เคยจะทาให้รักเธอน้อยลง (**) C/Bm

Am/D

G

คาตอบจะเป็ นเช่นไร คนๆนี ้ก็ยงั คงรักเธอ

เพื่อนรัก...รักฉันบ้างหรือเปล่า คอร์ดกีต้าร์  
เพื่อนรัก...รักฉันบ้างหรือเปล่า คอร์ดกีต้าร์  

เนื้อร้อง/ทำนอง โดย บีทเติ้ล สุขุมพันธ์ ฐิติธนพันธ์