Page 1

calamity /kəˈlamɪti/ (noun) an event causing great and often sudden damage or distress; a disaster katastrofa, kataklizm, klęska: natural calamities klęski żywiołowe instantly /ˈɪnst(ə)ntli/ (adverb) immediately natychmiast: The information was instantly

available. Wiadomość była natychmiast dostępna. instigate /ˈɪnstɪgeɪt/ (verb) 1 to make a process start wszczynać, wzniecać: Ben instigated a programme of reforms. Ben rozpoczął program reform. ; 2 to persuade someone to do something bad namawiać, podpuszczać:instigating men to refuse allegiance to the civil powers namawianie

ludzi do odmowy podporządkowania się władzy cywilnej lethal /liːθəl/ (adjective) 1 causing death śmiertelny: a lethal dose of heroin śmiertelna dawka heroiny; 2 (informal) likely to be powerful or dangerous, often used humorously zabójczy: They were

dinking lethal amounts of tequila. Pili zabójcze ilości tequili. lucid /ˈluːsɪd/ (adjective) 1 expressed in a clear way klarowny, czytelny, przejrzysty: You must write in a lucid style. Musisz pisać czytelnie.; 2 able to think clearly przytomny: He has a lucid mind. Ma

przytomny umysł. medicine /ˈmɛd.sɪn/ (noun) 1 the treatment and study of illness and injury medycyna: I studied medicine. Studiowałem medycynę; 2 a substance used for treating illness lekarstwo: to take

medicine zażyć lekarstwo nagging /ˈnagɪŋ/ (adjective) 1 persistently painful or worrying dręczący, dokuczliwy: There was still a nagging doubt in her mind. Jej głowę wciąż zaprzątała pewna dręcząca wątpliwość. ; 2 always complaining kłótliwy, dokuczliwy: a nagging wife kłótliwa żona neophyte /ˈniːə(ʊ)fʌɪt/ (noun) 1 someone who has just started to learn a particular skill, art, etc neofita: Four-day cooking classes are offered to neophytes and experts. Czterodnowie kursy gotowania oferuje się zarówno neofitom, jak i ekspertom. ; 2 new member of a religious group neofita oversell /əʊvəˈsel/ (verb) 1 to praise someone or something too much przechwalać, (informal) przereklamować: Tourism on the island is oversold. Turystyka na wyspie jest przereklamowana. ; 2 to sell more of something that is actually available sprzedawać więcej, niż jest się w stanie dostarczyć: During the crisis he oversold the shares of the company. W czasie kryzysy sprzedał

więcej udziałów firmy, niż tak naprawdę ich było. pitfall /ˈpɪtfɔːl/ (noun) a difficulty that is likely to happen pułapka: He gave me advice on how to avoid

pitfalls of this job. Doradził mi, jak unikać pułapek tego stanowiska.

słownik EN-PL  
słownik EN-PL  

Zamieszczam mój słownik EN-PL, hasła wybierałam całkowicie losowo, być może któreś z nich komuś z was się przydadza :) Pozdrawiam cały zespó...