Page 1

SKRIFTLIGA OMDÖMEN - checklista

I varje ämne där eleven har undervisning ska det varje termin skrivas ett skriftligt omdöme som beskriver elevens kunskaper i nuläget samt vad eleven behöver utveckla.

- Kunskaper i nuläget - Vad behöver utvecklas?

Omdömena ska bidra till att elev och vårdnadshavare får tydlig information när det gäller elevens kunskapsutveckling i olika ämnen. Omdömet ska vara formulerat så att både elev och vårdnadshavare förstår innebörden.

-Tydlig information - Lätt att förstå innebörden

För att elev, vårdnadshavare och den som håller i samtalet ska ha möjlighet att tillsammans vara del i att skapa det framåtsyftande IUPdokumentet behöver de skriftliga omdömena tydligt beskriva vad eleven behöver utveckla. Underlaget i omdömena ska göra det möjligt att diskutera sig fram till vad som ska stå i den framåtsyftande IUP:n. Omdömet ska inte utgå från elevens brister utan från vad eleven kan. Omdömena ska, genom att vara formativa, stödja elevens fortsatta lärande och lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter. De ska beskriva hur den fortsatta utvecklingen kan stimuleras. (Formativ bedömning pågår under tiden som lärandet sker, summativ efter avslutat lärande, ex betyg)

- Ger underlag för diskussion kring IUP

- Positiv utgångspunkt

- Formativt formulerat

När det gäller formuleringar som säger att eleven har nått målen, bör man vara tydlig med vilka mål som då avses.

- Tydlighet kring vilka mål det gäller

Av omdömet bör framgå om en elev riskerar att inte nå den lägsta godtagbara nivån (mål att uppnå i årskurs 3, 5 eller 9)

- Varnar för ev risk att inte nå g-mål

Skriftliga omdömen är allmänna handlingar och de bör därför inte innehålla känsliga uppgifter om eleven. De skriftliga omdömen ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Det är kunskapskvaliteter och förmågor som är mål för undervisningen. Fakta och stoff är i huvudsak medel för att nå dessa mål. Alltså bör omdömena handla om utvecklandet av kvaliteter och förmågor. Källa: “Att skriva skriftliga omdömen”, Helena Moreau och Steve Wretman, Skolverket Sammanställt av Marie Linder marielinder.se

- Inga känsliga uppgifter - Inga värderingar kring personliga egenskaper - Handlar om utvecklandet av kvaliteter och förmågor.

Skriftliga omdömen - checklista  

- Handlar om utvecklandet av kvaliteter och förmågor. Omdömena ska bidra till att elev och vårdnadshavare får tydlig information när det gäl...

Advertisement