Page 1

EL CAMÍ SENSE FORMA

B e at r i z P e r al e s L o z an o Gr u p 4 A


Agraïments

Després de la feina feta, del treball diari a casa, de totes les idees que no he entès i tot l’esforç que he ficat per aconseguir entendre­ho, m’agradaria donar les gràcies a la principal mestra de l’assignatura, l’Anna Mauri per posar en mi un vot de confiança i lluitar al meu costat per entendre i encaminar l’assignatura de la millor manera possible. En segon lloc, a la Julia Castell per ensenyar­nos noves tècniques a l’hora de realitzar un portafoli i mètodes més pròxims als nostres infants. També vull agrair aquesta feina a la meva família, la meva parella i als seus familiars per proporcionar­me una ajuda externa per realitzar les tasques, les intervencions amb els infants i per donar­me ànims en aquest camí. A més també m'agradaria agraïr aquesta feina a la meva companya Maria, ja que sense ella tot això no hagués sigut possible.

3


Índex

1. Presentació

7

2. Propòsits del portafoli

8

3. Activitats realitzades a casa i a l'aula

9

4. Reflexions setmanals

29

5. Conclusions

30

5


1. Hi deia viu de

havia

una

Beatriz a

Perales

Cornellà

Barcelona.

Infantil

a

vegada

la

de

una

Lozano. Llobregat,

Estudia

Presentació

el

Universitat

noia

23

molt

Grau de

que anys a

es i

prop

d'Educació Barcelona.

És una noia molt treballadora i li agrada molt el

món

de

l'Expressió

Visual

i

Plàstica.

El seu avi pinta quadres i la Beatriz de petita

l'imitava.

Per

aquest

motiu,

va

començar a dibuixar i a expressar allò que sentia

a

partir

dels

dibuixos.

7


2.

Propòsits del portafoli

Aquest any, la Beatriz va realitzar un diari de tota la seva evolució amb els treballs plàstics on reflexa el titol del dibuix, quan ho va fer, el material que va utilitzar, la manera de com ho va fer i unes línies de com es va sentir.

8


3.

Activitats realitzades a casa i a l'aula

D i st r i b u c i ó d e c ol or s El seu primer dibuix el va realitzar a casa amb caniques i pintura, va ficar un full de dibuix de 21x21 cm i va moure la capsa perquè els colors es barregessin.

i, sense saber e r lt a n u a oc ll d'un Els colors corren sitat moc la capsa io r cu ta ol m b m que passarà, a va explosió. se la in eg r r ba s r perquè els colo

9


J av i , e l f o r t u t ! Aquest

el

va

realitzar

amb

carbonet a casa en un full de 21x21 cm i va representar‐ho a partir d'una imatge amb la mà esquerra i

10

acompanyada

de

música.

a fotografia petita n u a it im à m a L e tinta amb una mica d és estima. m e qu a n so er p a la b sentiment, Quan dibuixes am t. 'acompanyamen d tà es ió cc fe er p la


El s v al o r s de l ' ar b El se g ü re en t e l re t o l ad

or s,

va

r e al

i t z ar ís m am b ar r ó fl u i x , . La fi l d e c os m id El v ir i a er a re a de al i t z 2 1 x2 ar a mús 1 cm m ic a b la . mà r el a d r et x an a i t de f on s. c ot ó

l l ap

Els dubtes em volten i els límits es perfilen al costat de la imaginació trobem una gran fascinació.

11


L e s b o m b o l l e s v o l ad o r e s La pintura de colors sobre un paper blanc de 21x21 cm, realitzat amb la mà esquerra expressen

i

els

ulls

tancats

aquesta

obra

La mà es deixa emportar per poder expressar allò que la mà entent com art, sense por, sense engoixa un gran somriure es dibuixa al meu rostre. 12

a

casa d'art.


L e s o m b r e s b al l ar i n e s El dibuix el va fer a casa amb un pinzell mollat en pintura negra i dissolta en aigua. Amb la seva mà esquerra, ulls oberts i amb música. El

full

era

de

21x21

cm.

La l l u m j u g a el p ap e r d e m en t r e l a t r an l e s b al l a q u i l ∙l i t a r i n es m t ost r e n t o t al l ò q e s v ol p l as m ar . ue

13


L e s r o s e s d e l j ar d Ă­ En aquest va voler expressar el que mĂŠs li agradava, les roses, amb pintura i repasades amb puntafina. El va fer en un dels costats del full de 21x21 cm i sense

pintar

destacar

el les

fons

per roses.

es roses que n u a p lu o v n se e d La pintura r no acabar e p r o p se n se a r neixen de la natu el fons.

14


L a m ú s i c a c an t ad a El full de 21x21 cm representa amb carbonet i retoladors com la música pot ser representada de diferents formes.

El s c ol or s c or r e i , se n n d' u s e s ab n llo er q u cau c urio e p as n al s i t at s ar à, t re m am b oc l a c ol or m ol t c ap s a s b ar a r eg i n p er q u è el s l a se v a ex p l osi ó.

15


L a f am i l i a El dibuix està representat a casa amb la mà esquerra sobre un full de 21x21 cm. Va utilitzar pintura de diversos colors amb un pinzell gruixut.

fu l l l e ix p e t ul l . ' r l a , p v eu i osa s re o e v r n l ne ue z el q s a. n p l i x e i p m t u El dib x te t an i à e n t e r es ma la m l e a r ep u la i lò q ∙ l l a i n qu v eu s e Tra o èn u q p er

16


L' i r a Aquest està realitzat amb ceres

de

vermelles esquerra.

color amb El

full

negre

i

la

una

mida de 21x21 cm i està situat al centre del full.

Ira, rabia, nerviosisme impregnat pel color d'una cera apretada a causa d'aquesta.

17


El s

p l an e t e s

c o l o r ai n e s

El full té unes dimensions de 21x21 cm, i en aquest cas l'aigua es barreja amb la pintura grisa que es plasma en el fons. Els colors resalten gràcies a la tempera realitzada amb la mà esquerra.

In t r i g a, g a r ep r e n e s, i se n t a m ag i n ac i ó a q u al e g r e e st a e és el q sc e n i f s m ar ue i c ac i ó c at s p . er u n Am b c ol or s f on s s e n se à n im s .

18


B ar r e j a d ' e l e m e n t s Aquest reflexa la barreja de fotografies d'una revista amb l'ús de la pintura, enmarcat en un full de 21x21 cm.

ó però amb ci n te in se n se , a es Barreja sorpr m'agraden e qu es tg a im ó, ci sentit, coordina er ser enganxades p er p a p n u e br cauen so n bon café. acompanyades d'u

19


E l c ar m e l s ab r ó s Imatges agafades d'una revista amb

l'unió

de

la

pintura

formen un element de la vida quotidiana.

Realitzat

en

una

fulla de 21x21 cm acompanyat de

música

Sense imaginació, la mà es deixa emportar per la creació de la barreja de la pintura amb les fotografies, creant així una nova innovació.

20

alegre.


L a p r i m av e r a i l a s an g s ' al t e r a Llapissos de colors plasmats en un full de 21x21 cm amb la mĂ esquerre es creuen els colors per formar

formes

conjuntes.

Els llapissos corren, els colors es barregen i un bon paisatge s'encarrega de ser molt alegre.

21


E l f i n al Full de 21x21 cm, fet a casa amb pintura blava i llapissos de

colors

sobre

la

pintura.

Línies i taques per formar el final d'una aprenentatge que està

22

en

continua

formació.

El camí s'acaba, i les taques mostren les marques dels aprenentatges acompanyades de línies que signifiquen el següent aprenentatge.


E l r e c or r e g u t p e r d u t El

llapis

se'n

deixa

emportar

per

crear un laberint. DesprĂŠs la pintura recorre cada linia per distingir els camins. El full tĂŠ unes dimensions de 21x21 cm i el va realitzar a l'aula.

La mĂ se'n va i les linies es creuen per crear un laberint de colors. Inquietat, curiositat i sorpresa al veure el bonic resultat.

23


E l e m e n t s f e st i u s Barreja de idees de dues persones amb pintura, el fons realitzat per la Beatriz i els elements realitzats per la Maria, en un full de dimensions 21x21 cm.

Les idees principals no tenen res a veure amb el resultat, ja que la intervenci贸 de dues persones canvia els resultats.

24


E l s e r v e g e t al Realitzaci贸

a

l'aula

d'un

ser

vegetal amb pintura verda de diferents tons. El full t茅 unes dimensions

de

21x21

cm.

t n a c re t a ot s t l it a e s gin l as i c al . r o a n l i i b at rig t m o i a v ir bra at i o e n r u na bc er u p m ar sa t al e e m r g r O r d se r v e d e r f o po i un s g at e l p

25


F an g p l as m at Imatges agafades d'una revista amb

l'unió

de

la

pintura

formen un element de la vida quotidiana.

Realitzat

en

una

fulla de 21x21 cm acompanyat de

música

alegre.

Sense imaginació, la mà es deixa emportar per la creació de la barreja de la pintura amb les fotografies, creant així una nova innovació.

26


E l m as s at g e f an g 贸 s Es realitza la dissoluci贸 de fang en aigua i barrejat amb pintura. Un cop el tenim fet, s'expandeix la barreja pel bra莽 creant un dibuix.

Sensacions diverses, ulls tancats, fred, pessigolles i notes com la barreja recorre el bra莽.

27


F i g u r e t e s d e f an g Realitzat l'aula que

i

28

amb

podem

nostre

El e d ' an m e n t sd a d e i x r t r ob e l v ol a t c r e a an t � s e n t , i s an t , f à im c i on c il s em p p l s de e o l a n r t ar p m e n t er l ost r a m es en t .

amb

fang

a

elements trobar

al

entorn.


4. Mentre

realitzava

els

Reflexions setmanals

diferents

dibuixos,

també

anava

fent

altres

activitats

paral∙leles, com podia ser l'estudi del llibre de la Rodha Kellog, on explicava per quisn processos passa l'infant en l'hora d'expressar mitjançant el dibuix. També va anar fent reflexions setmanals on detallava com es sentia en cada moment realitzant el seu dibuix, i quines coses habia après en les diferents classes de l'assignatura. La Beatriz era una mica toçuda i només expressava els dibuixos com sempre ho havia fet, però la mestra li deia que havia d'obrir la ment i deixar‐se emportar una mica i no tenir al cap allò que volia fer, sinó que fós una cosa sense cap mena d'intenció. La Beatriz al principi no ho entenia o millor dit, no volia sortir de la seva toçudesa, però poc a poc i amb l'ajuda de la seva companya María, ho va anar acabant aconseguint. I, a més, d'expressar els seus sentiments a partir del dibuix i trencar‐ho, va aconseguir tenir un quadern amb tots guardats.

29


5.

Conclusions

Finalment, la Beatriz va aprendre a expressar allò que sentia d'una altre manera, sense veure només allò que havia estat fent fins al moment, sense importar‐li el resultat perfecte, sense vigilar si quedava bé o malament, simplement es limitava a expressar allò que sentia en cada moment. També va aprendre que l'important d'això no és el resultat, sinó el procés que comporta realitzar una obra artística. A més, aquest any ha sigut una mica dur per ella ja que la lluita contra la seva enfermetat li ha fet adonar‐se de com una persona pot lluitar contra allò que sempre a realitzat amb l'ajuda de les persones del seu voltant, a sobrepassar el límits, a viure cada moment, gaudir dels petits detalls i fixar‐se en els petits elements que acompanyen a un procés ple de sorpreses. Amb això, va aprendre que el procés del desenvolupament d'una persona sempre està en contínua formació perquè els aprenentatges són de doble direcció, és a dir, els infants aprenen de la mestra,

30

però

la

enriquiment

en

mestra els

també

aprenen

aprenentatges

dels

significatius

infants, i

en

la

i

això vida

provoca de

un

l'infant.


Un camĂ­ on els aprenentages es realitzen de manera vivencial i van formant un camĂ­ de professionalitat.

PortafolioBeaPerales  
PortafolioBeaPerales  
Advertisement