__MAIN_TEXT__

Page 1

SOM SOCIS

Visionaris, esportistes, creatius… Dels 80.000 socis del DiR, n’hi ha de tota mena. Envian’s la teva història a revista@dir.cat

Capbussar imatges Ferran Sánchez Soci de Diagonal DiR

Trencant límits Beatriz García Sòcia de DiR Club Hispà

Crítica i contes Oti Rodríguez Soci de Tres Torres DiR

<c =\iiXe nnn%[fe[\YlZ\Xi% Zfd  XZXYX [\ ^lXepXi \c :Xdg`feXk [\ :XkXclepX [\ =fkf^iXÔXJlYdXi`eX#]\khl\ \cgfikXi~XcËfZklYi\XZfdg\$ k`iXc:Xdg`feXk[Ë<jgXepX%<j mX`e`Z`Xi\eXhl\jkX[`jZ`gc`eX ]il`k [\ cX j\mX gXjj` g\c jlY$ dXi`e`jd\# mfc`X i\Zfi[j [\ ZX[X`dd\ij`1ÈMX`^Zfd\eƒXi ZfdgiXekleXZ~d\iXZfdgXZ$ kX#XdY\ck\dgj\dmXeZfem`$ [XiXZfeZlijfj`aXef_\gXiXk [\ Zfdg\k`iÉ% ;ËX`oŽ aX ]X () Xepj`aX_X]\kd„j[\+''`d$ d\ij`fej# Xc^le\j \e gXiXk$ ^\jZfd@e[fe…j`X1È:X[XXep \j[\jZfYi\`o\eefm\j\jg…Z`\j% C\j d„j X^iX‹[\j ]fkf^i~ÔZX$ d\ekje\cjel[`YiXehl`j`\c d\lgi\]\i`k„j\cAXefcljZi`jkX$ kljÉ#\ogc`ZX\e=\iiXe#g\iXhl` ZX[X `dd\ij` j`^e`ÔZX leX efmXXm\ekliX% 12 LA REVISTA DEL DiR

K„*(Xepj`ki\YXccXXKM*% Kfk `gXk`i[`XY\k`j#\c)''-mXZf$ d\eƒXi X ]\i Zlij\j [ËXj]Xck ` ki\bb`e^ ` \c )''. \j mX \j$ ki\eXi Zfd X lckiX]fe[`jkX ` jË_`mXXeXi\e^XeoXek1ÈG\id`# cËXc`d\ekXZ``cX_`[iXkXZ`je Y~j`hl\jg\iXii`YXiXcXd\kX%É ?Xhl\[Xk-XXcX@jfjkXi;\j\ik DXiXk_fe((+bdXc[\j\ik[\cj Dfe\^i\j #kfk`hl\\jmXgi\gX$ iXi g\i Xjjfc`i leX gfj`Z` d`$ ccfi1 ÈC\j dfc…jk`\j X gXik`i [\c bd+'ef\dmXe[\`oXiXmXe$ ƒXi Xc i`kd\ hl\ _Xli`X [\j`k$ aXkÉ% ;\jkXZX cËXal[X [\ Afi^\ JkXmifl#\eki\eX[fi[\c;`I :clY ?`jg~1 È>Xl[\`of \eki\$ eXek$d\ XdY \cc ` \cj i\jlckXkj jedfckYfej%K„kfkXcXd\mX ZfeÔXeƒXÉ% 8iX ]Xi~ leX \og\$ [`Z` Xc ZXdg YXj\ [\ cË<m\i\jk \elegifa\Zk\[\k\c\d\[`Z`eX [\c:fej\ccJlg\i`fi[Ë<jgfikj%

CËFk` k„cXjfik[\ki\YXccXi\e ZfekXZk\ XdY cX j\mX gXjj`1 m\li\g\c×cˆZlc\j%CXgif]\jj` [\ Ziˆk`Z [\ Z`e\ Xc [`Xi` 89:# X d„j# c` XZXYX [\ i\gfikXi \c gi\d` 8c]fejf Jl}i\q [\ cË8ZX$ […d`X [\c :`e\dX1 Èyj leX jXk`j]XZZ` hl\ Xhl\ccj \e \cj hlXcj gfjf \e \c glek [\ d`iX \d kfie`e \c ki\k \e ]fidX [\ gi\d`É% CËFk`kXdY„_X\jZi`k le cc`Yi\ [\ Zfek\j `e]Xek`cj f# Zfd \cc [\jZi`l# Èdf[\iX[X$ d\ek `e]Xek`cjÉ k`klcXk 8[`j X cX K`\iiX [\ cfj Zfcfi\j M`mfj# fe ZXgkX È\c dfd\ek [\ cX `e]~e$ Z`XhlXe\cgX`jXk^\[\`oX[\j\i kXeZŽdf[\`kiXehl`c×c`kqX[fiÉ% 8cj\Zkfi[\cZ`e\dX\jgXepfcc` _X gXjjXk leX ZfjX j\dYcXek%%%# g\iŽ\cck„\jg\iXeƒX1ÈC\jZi`j`j X^l[`kq\e c\j Xikj# ef j\i`X \j$ kiXep hl\ m\`„jj`d Xm`Xk ^iXej g\c×cˆZlc\j\jgXepfc\jÉ%

Profile for Bea Garcia

Trencant límits  

Revista DiR / septiembre 2012

Trencant límits  

Revista DiR / septiembre 2012

Advertisement