Page 1

Mesures per a afrontar el canvi climàtic i les seues conseqüències Com em mencionat anteriorment, el canvi climàtic provoca el aument de la temperatura del planeta, oles de calor, sequies, inundacions, catástrofes i desgel dels pols que implica l’aument del nivel del mar, entre altres. Seguint un orden lògic d’esdeveniments, les oles de calor aumenten la morbilitat ja que en alguns païssos de clima gelat no estan preparats per a fer-li front. Les inundacions i en general events meteorològics extrems per sé causen nombroses morts, però a més s’ha demostrat que el canvi climàtic afavoreix l’aparició de factors per a que es propaguen infeccions i epidemies, a priori, les relacionades amb vectors, aigua i aliments. Parlem, entre altres de paludisme, dengue o encefalitis virals. Les enfermetats infectocontagioses s’han fet fortes, abarquen més geografía i retornen algunes pràcticament erradicades, i una de les causes principals ha sigut el canvi climàtic accelerat provocat per l’home. Aquestes enfermetats es solen presentar en forma de brots, i els factors causans son de diversa índole, però si coneguerem tots els factors i els puguerem controlar, estariem en possició de controlar aquestos brots. A banda de factors relacionats amb el clima que ja coneixem, la vulnerabilitat nutricional i inmunología de la població afecte en gran mesura, s ha demostrar que per a que es done una epidemia ha d’existir un nombre mínim de persones susceptibles encara que els altres factors estiguen altament afavorint l aparició. Altres factors extrínsecs tal com el comportament humà, aspectos habitaiconals, treball o el accés sanitari afecten en gran mesura. Per tant, se’ns presenta el quit de la questió. Quines son les mesures que s’han pres? responen veritablement a la problemática que presenta els canvis en les enfermetats que comporta el canvi climàtic? Certs paràmetres climàtics son indicadors fiables per a l’aparició de brots, així doncs l’OMS en 2005 publicà el “early warning system model” (EWS), la qual també té en conte la disposició geográfica. Berberian, G., Rosanova, M. (2012) Arch Argent Pediatr, 110 (1): 39-45

Mesures polítiques Per a afrontar i minimizar els efectes ja devastadors de l’accelerat canvi climàtic i el calfament global, el 16 de febrer de 2005 l’acord del Protocol de Kyoto es fica en marxa i s’inscriu en el contexte de la “Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic” (UNFCCC).


Ref de tot el protocol de Kyoto: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle? ID=96810

Qué és el protocol de Kyoto? És un pacte al que arribaren els païssos en la conferència de les Nacions Unides, en Japó en 1997, amb l’objectiu de reduïr la quantitat d’emisions de gasos d’efecte hivernacle dels països desenvolupats a un 5,2% entre 2008 i 2012 respecte als nivells registrats en 1990. El protocol és legalement vinculant per a totes les nacions que l’hagen ratificat (141, entre ells Espanya) i després de que s’hagen cumplit dos condicions: el recolzament de 55 o més nacions i que aquestos païssos representen al menys el 55% de les emisions de CO2. Aquesta última condició es va cumplir des de la firma de Rusia en 2004, representant ja en total el 61,6% de les emisions. Per altra banda, hi ha una gran polémica vers als Estats Units, ja que siguent el major emisor es negà a firmar dit protoco. La versió oficial de la negativa, es justifica per l’encariment del projecte i la omisió en dit protocol de païssos en vies de desenvolupament. En el següent link, tenim l’entrevista de Philip Stott, de la Universitat de Londres, una de les veus desidents. (veure entrevista en la BBC). Bibliografía també: http://www.ceida.org/prestige/Documentacion/Protocolo %20Kioto.pdf El protocol també consta d’algunes parts més flexibles, ja que permet alcançar els objectiu sense reduïr les emisions, mitjançant els “mecanismos de desenvolupament net” com utilizar energies renovables, reforestar zones deforestades del tercer mon, etc. Aquest mecanisme es coneix com a “emisions transables”, i per a entendrel amb profunditat, recomanem el següent enllaç (veure article de la BBC sobre el mercat del CO2).

Mesures socio-sanitàries Nivell nacional A nivell nacional cada país adopta en major o menor mesura, estratègies sanitàries per al control d’aquestes enfermetats. En Espanya parlem del Ministeri de Sanitat, Servicis socials i igualtat. En el Pla estratègic de ciutadania i integració de 2007-2010 es van plantejar les estratègies necessaries per a, entre altres, el accés al sistema sanitari als immigrans, encara que enuncien una millora i integració d’aquestos, les últimes polítiques han anat encaminades a reduïr drets a aquestos.


Amb el Pla, s’elaboraren diversos informes: 1- Estudi d’immigració i Salut Pública:

Es nombren les enfermetats contagioses més rellevants, en un abanic des de les més comuns a nivell nacional com les tropicals. A més, es proposen criteris de cribat depenent de la procedencia del immigrant, per a poder fer un diagnóstic i tractament buscant la prevenció i promoció de la salut a aquestos col.lectius. http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/migr acion/docs/estudioInmigracion.pdf

2- Enfermetats infeccioses importades per viatjers internacionals als tròpics

L’aument de viatjes a les árees dels tròpics com l’afluència de turistes provienents d’aquestes zones (Espanya és el segon receptor del mon) provoca que la patología importada és una realitat cada vegada major en el nostre país. Cal afegir que la major part d’aquestes enfermetats serán infectocontagioses. http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/migr acion/docs/enfInfImpViajerosTropicos.pdf 3- Guia d’enfermetats infeccioses importades

Saben el ministeri la gran rellevància en l’actualitat d’aquestes enfermetats, s’ha manifestat que la immigració i els viatjes intercontinentals son el vehicle per excelencia per a aquestes enfermetats. Aquest informe aborda aspectos clínicoepidemiològics més rellevants. El que no consta en el informe i sabem per la realització del treball, és que el canvi climàtic ha sigut un protagonista inequívoc a l’hora de aumentar la incidencia i expandir la zona de vida dels vectors transmissors d’aquestes enfermetats. http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/migr acion/docs/GuiaEnfInfImp.pdf 4- L’aument de l’enfermetat de “Chagas” en persones procendents de latinoamèrica residents en Espanya. http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/migr acion/docs/enfermedadChagas.pdf


5- Enfermetats infeccioses importades per immigrants residents en Espanya que es desplacen temporalment als seus païssos d’origen (VFRS) El més rellevant d’aquest informe, poden ser els Programes de Salut Pública, possibilitant el desenvolupament de programes educatius que arriben al colectiu més desfavorit. http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/migr acion/docs/enfInfImporPaisesOrigen.pdf

6- Estratègies bàsiques d’abordatge de les enfermetats infeccioses en immigrants, viatgers, i immigrants viatgers. Les enfermetas dels espanyols viatgers, immigrants i refugiats son una de les árees diana sobre les que s’actuarà en línea amb la estrategia de prevenció de la emergencia de les enfermetats infeccioses per a un futur immediat. http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/migr acion/docs/estrategiasBasicasEnfInfImpor.pdf 7- Estudi sobre la viabilitat de la posta en marxa d’un sistema de vigilancia de les

enfermetats infeccioses importades per viatgers i immigrans basades en centres centinela

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/migr acion/docs/Estudio_vigilancia_enfermedades_2009.pdf

8- Consolidació d’un sistema de vigilancia nacional basat en centres centinela. Indicadors sanitaris de les enfermetats infeccioses importades per viatgers i immigrants http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/migr acion/docs/Consolidacion_centros_centinela.pdf

9- Red cooperativa per l’estudi de les enfermetats infeccioses importades per

viatgers i immigrants. Fase 3: Desenvolupament i implantació.


La red +Redivi es crea en 2009 com resposta a la necessitat de professionals de la salut encargats de valorar la patología importada i unificar coneixements. Aquí es donaria el control vectorial, l’educació per a la salut i els programes adaptats culturalment http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/migr acion/docs/REDCooperativa_Est_Enfermedades.pdf

Nivell Europeu A nivell comunitari, en 2003 els ministres de Sanitat de la Unió Europea aprobaren les directrius de del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Enfermetats. (Ref, la web de baix. Debat del Parlament Europeu, 2008 Estrasburgo.) . " El Centre té la misió de identificar, evaluar i comunicar els riscos actuals i emergents per a la salut humana de les enfermetats transmisibles. En el cas d’altres brots epidèmics d’origen desconocido i si existeix possibilitats de propagació o penetració dins de la Comunitat, el Centre actuarà per iniciativa propia fins que s’esclarisca la Font del brot epidèmic” Tres son les décades que, consecutivament han aparegut noves enfermetats infeccioses, s’han fet fortes les ja existens a la vegada que s’han extés. L’objectiu és el control d’enfermetats infeccioses ja conegudes, les de nova aparició i les que es creien ja erradicades. Adverteix de que la vulnerabilitat a les noves enfermetats contagioses, es veu incrementada per les condicions d’ausència de necessitat en els païssos més pobres L’estat actual, és d’una anunciada victoria front a aquestes enfermetats però d’advertència per el que pot vindre, a més anuncien que per a continuar aquest treball es necessiten noves inversions. El nou centre s’ocuparà de portar a terme les recomanacions científiques, la movilització rápida en les intervencions i l’elaboració i duta a terme (en el cas) d’una alerta d’acció rápida a nivel de la UE. Cal afegir, que els estats membres mantenen polítiques de seguretat com les restriccions de moviments en zones determinades. (ref http://www.linguee.es/espanol ingles/traduccion/aparici %C3%B3n+de+nuevas+enfermedades+infecciosas.html)

Nivell Mundial A nivell mundial existeix una organització semblant: la Red Mundial d’Alerta i Resposta front a Brots Epidèmics (GOARN). La Organització Mundial de la Salut (OMS) és “diseminar la información sobre els últims events de salut pública d’importància internacional d’acord amb les previsions del Reglametn Sanitari Internacional 2005”. En aquesta organització existeix una estreta colaboració entre els païssos membres, s’estudia i s’alerta de possibles brots d’epidèmies per a estar sempre alerta, a més, es proposen mesures per a controlar l’event. Aquestes alertes i enfermetats s’arxiven des de l’any 2003. Font: Wikipedia

Normes de higiene i prevenció


Des del punt de vista personal, hi ha accions que es poden pendre per a evitar el contagi, aquestes es publiquen en qualsevol de les xarxes socials relacionades amb salut, així com en institucions i demés organismos però, l’objectiu a vencer és arribar a la gent amb menys coneixements sanitaris, i a més saber inculcar aquestes pautes ja que de vegades, pot ser el més difícil. La cadena de infecció està formada per tres eslabons: 1- Font d’infecció: persona o animal malalt; productes contaminats (vòmits,

orina, sang..) 2- Mitjà de transmisió: aigua, aliments, pols, aire, insectes, roedors, objectes… 3- Persona sana: on pot arribar el agent infecciós per diverse vies d’entrada:

digestiva, respiratòria… Per tant, l’objectiu de les mesures de prevenció és trencar aquesta cadena: -

Sobre la Font d’infecció: asilament, desinfecció.

-

Sobre els mitjans de transmisió: higiene personal i del medi, desinfecció, desinsectació i desratització.

-

Sobre l’home sa: vacunes, quimioprofilaxis, gammaglobulinoprofilaxis i educació sanitària.

Les pautes higièniques, entre altres son: - Netejar-se les mans, boca, oits i ungles. -

Cubrir-se la boca al tosir

-

Utilizar guants, mascarilles i robes protectores

-

Mantenir les vacunes al dia

-

Veure d’aigua potable

-

Menjar aliments en bon estat

-

Hiegiene sexual

Politiqueo i social  

proba de issuu

Advertisement