Page 1

CONTROL ESCRIT

RECUPERACIÓ

SBD-R399-E01

ÀREA

GRUP

DATA

SOCIALS

2n ESO B

Curs 10-11

NOM

AVALUACIÓ - TEMA 6 1. Explica qui van ser els personatges següents, centrant-te en l’època en què van viure i en la importància històrica que van tenir. Mahoma - Justinià I - emperador Teodosi - Pipí el Breu 2. Posa un títol al text i respon les preguntes següents. El regne dels francs va ser el més estable i durador dels fundats pels pobles germànics a Europa. Un dels reis francs més importants va ser Carlemany, emperador d’Occident, el qual va destacar per les seves extenses campanyes militars, la reorganització del territori i l’enorme impuls cultural. A causa de l’extensió de l’Imperi, Carlemany va crear una extensa administració i va dividir el territori en comtats i marques, governades per comtes i marquesos d’origen noble. Les actuacions d’aquests eren vigilades per la figura dels missi dominici. Per tal de pagar els serveis de tots els funcionaris del rei, Carlemany va assignar a aquests nobles nombroses terres, anomenades feus, a canvi que juressin fidelitat al rei. Això va ser l’inici de les relacions feudals.

— Qui era Carlemany? — Com va organitzar el territori del seu imperi? — Per què diem que l’Imperi carolingi va suposar l’inici de les relacions feudals? 3. Classifica els termes següents segons que pertanyin a la cultura islàmica, bizantina o carolíngia. Alcorà - herència romana - capella palatina - mesquita - mosaics de Ravenna monestir - francs - numeració decimal - icona CULTURA ISLÀMICA

CULTURA BIZANTINA

CULTURA CAROLÍNGIA

AVALUACIÓ – TEMA 7 1. Marca les dates que es corresponen amb el moment de desenvolupament i auge del feudalisme. 987 - s. I - 298 d. C. - 3200 a. C - s. IX - 1798 - 1896 - s. X a. C. - s. XI a. C. - 1000 2. Defineix els conceptes següents. feu - estament social - serf - vilà - estil romànic 3. Llegeix el text i respon les preguntes. «La raó de ser dels bens és proporcionar llet i llana; la dels bous, treballar la terra; la dels gossos, defensar dels llops els bens i els bous. Si cada espècie d’aquests animals compleix el seu ofici, Déu els protegeix, igual que fa amb els ordres que ha establert en aquest món.»

— A quins ordres es refereix al final del text? Quins eren els tres estaments o ordres socials? Quines eren les característiques de cadascun? — Què significa societat estamental? Quin factor determinava la pertinença a un determinat estament? Aquesta condició, era inamovible o es podia canviar d’estament al llarg de la vida? — Compara cadascun dels animals amb l’estament medieval corresponent.


4. Observa atentament la imatge. Quin aspecte exterior presentaven les esglésies romàniques? — Identifica els elements que pertanyen a l’estil romànic i situa’ls on correspongui. arc de mig punt timpà torre campanar rosassa arquivoltes contrafort volta de canó capitells arc ogival

AVALUACIÓ – TEMA 8 1. Explica breument la relació entre el desenvolupament agrícola i el ressorgiment de les ciutats. 2. Per què assistim a la fi del feudalisme a partir del segle XIII? 3. Quina malaltia es va propagar ràpidament per Europa a mitjan segle XIV? Quins factors en van facilitar l’extensió? Quines conseqüències va tenir per a la demografia europea? 4. Defineix els conceptes següents. burgès - escola catedralícia - excedent agrícola - call – gòtic

5. Observa amb atenció les fotografies i respon les preguntes següents. — Quin tipus de construcció és? — A quin estil artístic pertany? — Identifica-hi els elements decoratius i constructius. — Anota altres edificacions realitzades en aquesta època a Europa.

AVALUACIÓ – TEMA 9 1. Situa en un eix cronològic els períodes polítics de la història de l’Àndalus. 2. Relaciona les característiques següents amb l’etapa corresponent de la història de l’Àndalus.


A. Es va produir la consolidació de l’Àndalus, mitjançant la islamització dels costums i la imposició de la llengua en tots els territoris. B. Es va produir la independència absoluta dels califes de Damasc. C. Va ser el període de major esplendor de l’Àndalus. D. Van arribar-hi els almoràvits, tribu berber procedent del nord d’Àfrica, els quals van vèncer els regnes cristians. E. Va ser conquerit pels Reis Catòlics. F. Els emirs o governadors eren nomenats pels califes de la família dels omeies de Damasc. G. Va ser l’últim regne musulmà de la Península, amb capital a Granada. H. Es van pagar pàries (tributs) als reis cristians per tal d’evitar els seus atacs. I. Es va produir la fragmentació de l’Estat andalusí.

1

2

3

1. Emirat dependent 2. Emirat independent 3. Califat de Còrdova 4. Regnes de taifes 5. Regne nassarita

4

5

3. Indica quines de les característiques següents corresponen a l’economia i la societat andalusines. ❏ Impuls de l’agricultura: introducció de sistemes de reg i tècniques agràries. ❏ Religió musulmana, credo majoritari entre la població andalusina. ❏ Economia de subsistència: la producció agrícola i ramadera es destinava al consum propi. ❏ Conreu dels cereals, la vinya i l’olivera. ❏ Gran desenvolupament de les ciutats. ❏ Importància de la ramaderia. ❏ Gran valor i estabilitat de la moneda. ❏ Desenvolupament del comerç internacional, basat en productes manufacturats i de luxe. ❏ Celebració de fires de bestiar. ❏ Societat heterogènia: pobladors hispanoromans, visigots, àrabs, berbers i jueus. ❏ Desenvolupament només del comerç local, basat en productes artesanals i agrícoles.

AVALUACIÓ – TEMA 10 1. Explica què van representar per al regne de Castella els personatges i esdeveniments següents: el comte Fernán González - els regnes de taifes - Ferran III - la presa de Granada (1492) 2. Senyala amb una creu la característica que correspongui a l’estil preromànic.

— L’art asturià i l’art mossàrab es van desenvolupar a la península Ibèrica entre els segles: ❏ IX i X ❏ VIII i XII — L’art asturià i l’art mossàrab tenen una clara influència: ❏ bizantina ❏ visigoda — El material constructiu de l’art asturià és: ❏ el maó ❏ la maçoneria — Els elements arquitectònics característics de l’art asturià són: ❏ els pilars ❏ l’arc de mig punt i la volta de canó — La decoració exterior de les construccions mossàrabs es caracteritza per: ❏ la sobrietat ❏ el sentit de l’harmonia — L’element arquitectònic més utilitzat en l’art mossàrab és: ❏ l’arc lobulat ❏ l’arc de ferradura — Els materials constructius de l’art mossàrab són: ❏ la pedra ❏ el carreu, el maó i la maçoneria 3. Corregeix les incorreccions de les següents frases relacionades amb la fi de l’Edat Mitjana en el regne de Castella.


— Durant els segles XII i XIII, Castella es va enfrontar a una sèrie d’importants problemes que van desembocar en una situació de crisi econòmica, demogràfica, social i política. — Com a conseqüència de la crisi econòmica, es van produir greus conflictes socials en el regne de Castella: els pagesos anomenats remences i forans es van revoltar contra la noblesa. — Les tensions socials es van manifestar especialment contra la comunitat musulmana, que va ser objecte de persecucions violentes o pogroms en totes les ciutats. — Durant el segle XIV, el regne de Castella va viure una lenta recuperació de la crisi econòmica i demogràfica. — La pugna pel poder polític va iniciar un període de lluites entre els sectors burgesos de les ciutats del regne.

— La Corona castellana no es va enfortir fins a mitjan segle XVII, després del matrimoni d’Isabel I de Castella i Ferran II d’Aragó.

AVALUACIÓ – TEMA 11 1. Completa el text següent amb les paraules del requadre. Peronella - confederació - València - Trastàmara - Ramon Berenguer IV

La Corona d’Aragó es va constituir per un pacte matrimonial entre …………………………, filla del rei aragonès Alfons I, i …………………………, comte de Barcelona, i estava organitzada com una ………………………… d’Estats a la qual posteriorment es va unir el regne de ………………………… Aquesta dinastia es va extingir el 1410 i les Corts van lliurar la corona a un noble castellà, Ferran II d’Aragó de la família …………………………

2. La Corona d’Aragó va establir consolats als principals ports de la Mediterrània. — Explica amb quina finalitat es va crear aquest organisme. 3. Quins factors van originar la crisi econòmica i demogràfica dels segles XIV i XV a la Corona d’ Aragó? 4. Tria la resposta correcta. — La Corona d’Aragó va intensificar la seva expansió per… ❏ La necessitat de repoblar noves terres, la voluntat del rei de concedir privilegis i per motius religiosos. ❏ La voluntat del rei i dels nobles d’ampliar els seus dominis, el creixement demogràfic i per motius religiosos. ❏ El suport de la burgesia a les expedicions de conquesta, per la voluntat dels nobles de participar en les croades i per motius econòmics. — La crisi econòmica i demogràfica del segle XIV va provocar conflictes com… ❏ La pesta negra, la guerra dels Cent Anys i les persecucions dels musulmans. ❏ Les persecucions dels jueus i les revoltes de grups socials desafavorits contra els nobles o l’alta burgesia. ❏ La guerra civil entre Castella i Aragó i les persecucions contra els jueus. 5. Explica les activitats econòmiques desenvolupades en el territori català. 6. Què va ser el Compromís de Casp? 7. Defineix els conceptes següents.


Catalunya Vella - Catalunya Nova - Generalitat - Biga - Busca - remença - Sentència arbitral de Guadalupe


AVALUACIÓ – TEMA 13-14 1.- Explica en què va consistir la unió dinàstica dels Reis Catòlics i quins regnes en van formar part. Analitza quina era la seva situació en aquell moment i què va aportar cadascun dels regnes a la unió. 2.- Enumera els regnes i territoris que va heretar, annexionar o conquerir Felip II per a la monarquia hispànica, i també els que va perdre en comparació amb el regnat del seu pare, Carles I. 3.- Quin projecte va provocar la revolta de 1640? Quines obligacions comportava? Quins territoris es van veure afectats per aquesta crisi? 4.- Explica en què va consistir la crisis generalitzada a Catalunya en el segle XVII 5.- Quines van ser les causes de la decadència de la monarquia hispànica? En què va consistir la guerra de Successió? Quines conseqüències va tenir per a Catalunya?

AVALUACIÓ – TEMA 1 1.- Fixa’t en les següents piràmides de població, compara-les i respon les preguntes.

Quin tipus de piràmides són? A quin tipus de països corresponen? Explica les característiques demogràfiques d’aquests països. Raona la teva resposta.


2.- A partir de les dades de la taula, calcula les taxes de natalitat i de mortalitat i el creixement natural dels països següents. ESTATS UNITS VENEÇUELA ITÀLIA TXAD VIETNAM

POBLACIÓ 301 140 000 26 024 000 58 148 000 9 886 000 85 262 000

NAIXEMENTS 4 264 000 552 219 496 582 418 658 1 418 000

DEFUNCIONS 2 487 000 132 000 610 551 164 992 528 000 (Font: US Census Bureau, 2007)

TAXA DE NATALITAT

TAXA DE MORTALITAT

TAXA DE CREIXEMENT NATURAL

ESTATS UNITS VENEÇUELA ITÀLIA TXAD VIETNAM Quin és el país amb un creixement natural més elevat? Quina creus que n’és la causa principal? Creus que els indicadors demogràfics d’aquest país són els propis d’un país desenvolupat? Raona la resposta. Quin país té un creixement natural negatiu? Quina és la causa de l’envelliment de la població d’aquest país? Per què es pot afirmar que aquest i altres països desenvolupats tenen un regim demogràfic modern? La taxa de creixement real dels Estats Units es va estimar per a l’any 2007 en un 0,89 %, tot i el menor creixement natural que deus haver calculat. Quina és la diferència entre les dues taxes? A quin factor demogràfic es pot atribuir aquesta diferència? A quines causes obeeix?

SUFICIENCIA 10-11  
SUFICIENCIA 10-11  

EXÁMEN DE SUFICIENCIA

Advertisement