Memòria 2018

Page 1

FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ

2018FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ

01 02 03 04 05 06 07

Carta de la presidenta i patronat Qui som, missió i valors Estructura i objectius Cointegra Caltor Servei d'inserció Producte propi: serigrafia i Sikaru

PERSONES EQUIPS ACTIVITATS I COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS TRANSPARÈNCIA PARTNERS I XARXES


El 2 0 1 8 h a e s t at un any de canvis, de renovació i nous pro j e c t e s , t a m bé un any d’assolir fites que feia anys que pe r s e g u í e m .

Am b a q u e s t a memòria volem agrair a tots els nostres co l · l a b o r a d o r s les seves accions, que han fet possible que els n o s t r e s p r o jectes es puguin dur a terme. Pe r ò s o b r e t o t , agrair a tota la família de la Fundació Ba d a l o n a C a p a ç, que creix any rere any, la seva dedicació i s u p o r t é s l a f orça que ens uneix, que fa possible que la

dis c a p a c i t a t i n tel·lectual sigui cada vegada més visible a la n o s t r a c i u t a t inclusiva.

Presidenta de Badalona Capaç

Fo r m e n p a r t d el patronat de la fundació Badalona Capaç un grup de persones divers, amb capacitats i e x p e r t e s e s c o mplementàries, que aporten diferents perspectives i visions.

SRA. MAITE ARQUÉ FERRER Presidenta

SR. ANTONIO MARTÍNEZ DONATE | Vicepresident

SRA. ANA MARIA ANCARES CARRETERO | Vocal SRA. MAITE FORTEZA SOLER | Vocal SR. FAUSTINO MARÍN PEÑA | Vocal SR. ALBERT PONSIRENAS ALSINA | Vocal SR. FEDERICO RAFAEL REOYO MARTÍNEZ | Vocal SR. MARTÍ ROVIRA I GUARDIOLA | Vocal SR. CARLES SAGUÉS BAIXERAS | Vocal

SR. JOSEP MARÍA NAVARRO I CODINA | Secretari no patró

01


B a d a l o n a Capaç som una fundació sense ànim de lucre que facilitem ocupació i inclusió s o c i o l a b o ral a persones adultes amb discapacitat intel·lectual de Badalona i voltants. O f e r i m s e rveis adaptats a les neces sitats de cada persona en tres grans àrees: Inserció, T r e b a l l i Ocupació. A c t u a l m e nt, donem servei a 594 persones i a les seves famílies amb el suport de 77 p r o f e s s i o nals.

V e t l l e m per la inclusió i la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat i n t e l · l e c t u al com a ciutadans/es de ple dret. T r e b a l l e m des del reconeixement individual de la persona, garantint els suports necessaris e n e l c a m í cap a la millora de la seva Qualitat de Vida, així com la de les seves respectives f a m í l i e s , en la defensa dels seus dre ts i promoció de la ciutadania, contribuint a construir u n m ó n i nclusiu, solidari i just.

COHERÈNCIA Alineem el que pensem amb el que diem i el que fem amb la missió de l'entitat.

INCLUSIÓ Cre i e m e n e l v a lor de la diversitat, treballant la i g u a l t a t d ' o p ortunitats i la no discriminació com a d r e t i d e ure de tothom.

COMPROMÍS Tre b a l l e m a m b responsabilitat i amb il·l usió en e l c o m p l i m e nt de la missió de l'entitat

PARTICIPACIÓ ACTIVA Par t i c i p e m d e forma activa a la comunitat fom e n t a n t r o ls socialment valorats i sen s i b i l i t z e m l a mateixa comunitat vers la rea l i t a t d e l e s persones amb discapacitat inte l · l e c t u a l .

MILLORA CONTINUA Treballem amb actitud autocrítica constructiva per millorar la qualitat del nostre treball.

SOSTENIBILITAT Vetllem per l'optimització dels recursos econòmics, mediambientals i socials, per assegurar l'equilibri i la permanència en el temps de l'entitat.

TRANSPARÈNCIA Gestionem la informació amb responsabilitat, fen-ta arribar a les persones interessades en el moment pertinent. 02


El Centre Ocupacional ofereix una alternativa a la inclusió laboral de persones amb discapacitat intelectual, potenciant al màxim les capacitats de cada persona i tenint en compte els suports necessaris per a la consecució de les seves fites i somnis.

Servei de Teràpia Ocupacional

Unitat de Suport a l'Envelliment Actiu

Servei Ocupacional d'Inserció

El Centre Especial de Treball (CET) ofereix una feina estable i remunerada a persones amb discapacitat intel·lectual perquè assoleixin els hàbits i les aptituds laborals necessàries per integrar-se en l'empresa ordinària. ON TREBALLEM? A casa nostra fent serveis industrials o a casa del client oferint serveis, de neteja o jardineria, manipulats o envasats, mitjançat contractactació d'enclavaments o facturació. Fem repartiments i bustiades... Estem oberts a obrir nous camins on trobar-nos

VETLLAR PER EL BENESTAR DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

03

Treballem oferint suport i recursos especialitzats per afavorir i mantenir la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual a les plantilles de les empreses ordinàries.

Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció laboral

AFAVORIR LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL


COINTEGRA ÉS EL CENTRE OCUPACIONAL DE BADALONA CAPAÇ

Está format per un equip multidisciplinar d'educadors/es, psicòlogues i treballadors/es socials. En el C.O. s'ofereixen els suports necessaris per promocionar la qualitat de vida i facilitar el procés d'inclusió social a 247 persones amb discapacitat intel·lectual.

CREACIÓ DE DUES SALES TEACCH B a s a d e s e n l a metodologia dirigida a persones amb TEA. El m o t i u p r i n c i p al per la creació d’espais basats en metodologia teacch ve donat per la necess itat de don a r r e s p o s t a a determinats perfils que necessiten una estructura determinada per garantir el seu ben e s t a r . E n a q uest cas, ens referim a perfils amb Trastorn de l’Espectre Autista i/o alteració de la con d u c t a i e n a l guns casos perfils de nivell intel.lectual moderat-sever. L’ob j e c t i u g e n e ral respon a crear un espai adaptat i individualitzat per aquests perfils tenint en com p t e t o t e s l e s àrees: cognitiva, conductual i emocional per procurar un funcionament òptim dintre del t a l l e r .

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)

102

185 persones, de les quals 69 amb suport auxiliar

FEMENÍ 41.3%

UNITAT DE SUPORT A L'ENVELLIMENT ACTIU (USEAC) 40 persones del STO

MASCULÍ 58.7%

SERVEI OCUPACIONAL D'INSERCIÓ (SOI) 62 persones ateses

145

04


CALTOR CALTOR ÉS EL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET) DE BADALONA CAPAÇ

184

74

TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT

59

FEMENÍ 40.2%

MASCULÍ 59.8%

CLIENTS

110

SERVEIS

REPARTIMENT

JARDINERIA

NETEJA

MANIPULATS I TREBALLS INDUSTRIALS

REPARACIÓ DE CONTENIDORS

NETEJA VIÀRIA

05


A BADALONA CAPAÇ TENIM COM A OBJECTIU EL DESENVOLUPAMENT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL A TRAVÉS DE L'OCUPACIÓ

NOU SERVEI INTEGRAL D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL (SIOAS) Un programa de millora de l’ocupabilitat i de des env ol upament de compet ènci es prof es s i onals de l es persones participants. Amb el suport de

163

PERSONES ATESES

14

PERSONES ATESES AL SIOAS

85

EMPRESES VISITADES

38

INSERCIONS

7

65

ACCIONS FORMATIVES

23 15

FEMENÍ 39.9%

MASCULÍ INCORPORA 60.1%

98 CET

06


La cervesa artesana Sikaru és un producte elaborat per la fundació Badalona Capaç.

'GUÍA PARA DESCUBRIR LAS MEJORES CERVEZAS ARTESANAS'

La cervesa Sikaru Larak va ser seleccionada per aparèixer en aquesta guia.

+

11.000

CERVESES VENUDES

8

FIRES ON HEM ESTAT PRESENTS

27

CLIENTS HAN CONFIAT EN NOSALTRES

5.340

T a m b é aquest any, a C o i n t e g r a hem realitzat e s t a m p acions a mà de s a m a r retes amb el d i s s e n y guanyador del d i m o n i d el concurs anual ' C r e m a ' l t u!' col·laborant a m b e l s eu dissenyador.

07

UNITATS VENUDES SAMARRETES, BOSSES, GORRES, POLARS, DAVANTALS, DESUADORES

4

PRESENTACIONS I SERVEI DE CÀTERING


PERSONES

594 PERSONES L 'obj e c t i u d e B a d a l o n a C a pa ç é s a t e n d r e p er sones.

PERFIL DE LES PERSONES

COINTEGRA (247)

CALTOR CALTOR (184) (184)

ALTRES ALTRES 2.8% 7

DISC. FÍSICA/SENSORIAL DISC. FÍSICA/SENSORIAL 6.5% 10

FUNDACIÓ (163)

DISC. FÍSICA/SENSORIAL DISC. FÍSICA/SENSORIAL 25.2% 41

MALALTIA MENTAL MALALTIA20.4% MENTAL

DISC. DISC. INTEL·LECTUAL INTEL·LECTUAL 40.5% 66

42

DISC. INTEL·LECTUAL DISC. INTEL·LECTUAL 73.1% 132 DISC. INTEL·LECTUAL DISC. INTEL·LECTUAL 97.2%

MALALTIA MENTAL MALALTIA 34.4%

240

DONES DONES 40.2% 74

DONES DONES 41.3% 102 HOMES HOMES 58.7% 145

HOMES HOMES 59.8% 110

50-65 +50 23.9% 59

18-35 30% -35

DONES DONES 39.9% 65 HOMES HOMES 98 60.1%

-35 -35 22.8% 42

+50 +50 25.5% 47

74

35-50 35-50 114 46.2%

MENTAL

56

35-50 35-50 51.6% 95

+50 50-65 57 35%

18-35 -35 19.6% 32

35-50 35-50 74 45.4%

08


EQUIPS L'a c t i u m é s i m p o r t a n t d e l a F u n d a c i ó és e l se u capital hum à: so m per sones que tre ball em p er a pe r s o n e s , p e r a i x ò , n o p a r l e m d e r e c u r s o s humans, parl em de desenvol upame nt de per sones. La F u n d a c i ó c o m p t a a m b e l p e r s o n a l l a bo ral i tè cnic adequat, f or mat i pre parat per acom panya r a les pe r s o n e s q u e p a r t i c i pe n e n l a s ev a t r a j e c t òr i a so ci al i l abor al. P er ò t a m b é c o m p t a a m b p er s o n a l e s p ec í f i c pe r ve tl lar pe l pr océs productiu i atendr e l es empr es es a mb les q ue m a n t e ni m u n a r e l a c i ó c o me r c i a l i de supo rt m utu.

11

21

FUNDACIÓ

49

CALTOR

Í EN M E F DONES 5% 455.

COINTEGRA

HOMES LÍ U C 9

AS .4% M 18

HOMES UL6Í C AS 5% 54.

E M % E F 2.9 4 DONES 9

HOMES 12

09

LÍ U C AS .1% M 57

Í EN M % FE 1.6 8 DONES 40


ACTIVITATS I COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS VOLUNTARIAT MÀGIC BDN RUNNING Al 2 0 1 8 , h e m pa r t i c i pa t a t ra v é s de C oi n t e g r a en l’o r g a n i t z a c i ó d e l a M à g i c B D N Ru n n i n g , u n a c ur s a s o l i d à r i a d e Ba d a l o na . A l g un s d e l s n o s t r es in t e g r a n t s del Centre Oc u p a c i on a l h a n pr e p a r a t l e s bo s s e s p u b l i c i t à r i es amb pr o d u c t e s d e l s s po n s o r s q u e f or e n r e p a r t i d e s a l s c o r r e d o r s .

A mé s, el vi ce-pr esident de l a F u n d ació , el Sr. Anto ni o M a r t i nez D onate , va fer e n t r e ga del s pr emi s als g u a n yador s de l es cate gor i es d e p er sone s amb di scapacitat.

GRAN RECAPTE D'ALIMENTS D u r a n t e l m e s d e d e s e m br e d e 2 01 8 , h e m p a r t i c i p a t u n a n y més f e nt d e v o l u n t a r i s / e s a “ E l G ra n R e c a p t e ” , u n a c a m pa n y a d e r e c o l l i d a d ’ a l i m e n t s bà s i c s (ol i , l l e t , l l e g um s , c on s e r v es . . . ) o r g a ni t z a d a p e r l a Fu n d a c i ó Ban c dels Aliments i l 'As s o c i a c i ó d e v e ï n s G o r g M a r a mb l’objectiu d 'a c o n s e g u i r que les persones mé s n e c e s s i t a d e s d e l n os t r e e n t or n r e b i n a j u d a a l i m en t à r i a .

T a m bé serve ix per do nar a c on è i x er la situaci ó que t r a v e ssa aquest grup. E n s vam di stri buir a quatr e s u pe r mer cats di f er ents de B a d a l ona on vam po der re co ll ir u n a g r an quanti tat de me nj ar.

DINA AMB COMPANYIA A q u e s t a n y , h e m f e t t a m bé u n vo lu nt a r i a t a m b l a Fu n d a c i ó C a t a l u ny a La P e d r er a . El p r o j e c t e ' d i na a m b c om p a n y i a ' o f er e i x un s e r v e i d e m e n j a d o r p er a p e r s o ne s g r a n s q u e v i u en s o l e s o q u e c o m e n c e n a t en i r problemes per a pr e pa r a r c o r r e c t a m e n t e l s s eu s à pa t s d i ar i s i q u e d e s i t g en c o mp a r t i r a q ue s t m o m e nt d e l d i a a mb d ’al t r e s p e r s o ne s e n l a s ev a ma t e i x a s i t u a c i ó.

N o s a l tr es he m estat pre sents s e r v i nt el me nj ar que s' of er ei x a a q ue sta f undaci ó pe r a to te s a q u e l le s perso ne s gr ans en p er i l l de so li tud i d’ aïl l ame nt s o c i a l que vi ue n so le s i que d e s i t gen una al i mentaci ó e q u i l ibr ada i sal udable .


CONCURSOS EL BALCÓ DE LES ARTS C o m el s darr er s anys, al 2018 h e m pa r ticipat al Bal có de le s Arts ( c er tamen de pi ntur a destinat a per sones am b d i s c a pa c i tat inte l· le ctual i del d e s en v o l upam ent o rgani tzat p er l a Fundaci ó Setba). Tot a q u e l l / a que ha vo lgut, ha d i s s e n y a t i conf ecci onat e l se u q u a d r e i un j ur at escol li t per l a Fundació Se tba ha e stat l ’ e n c a r r e gat de se le cci onar e ls s e m i fi n a l istes.

Aque st 2018 vam teni r do s sem if inal istes de Coi n teg r a, l’Esther i e l F r an, pe rò n omé s el la va arr ibar a estar e nt re el s/le s 12 f i nal i ste s, apar ei xen t la se va obra, ‘La pi sc in a de Sant Adr ià’, al ca len d ar i sol idari que es ve n pe r d est in ar el s benef ici s a le s e ntita ts de ls parti ci pants.

TERÀPIA CANINOTERÀPIA A l a F u ndació hem r eal i tzat d u r a n t l ’ any el que e s conei x c o m ‘ In t er venci ó Assistida amb Animals ( IAA) , que és c o n s i d e r ada un del s m il lo rs c o mp l e me nts a l es teràpi es t r a d i c i on al s. Consistei x e n e l d i s s e n y , reali tzació i aval uaci ó d ’ u n a s è ri e d’activi tats, te ni nt c o m a v incle i mo ti vació a un a n i m a l . Ai xí m atei x, es busca f o me n t a r la mil l or a en el f u n c i o n a ment f ísi c, so ci al , e m o c i o n al i /o cogni ti u.

En re sum : mi ll or ar l a qu al ita t de vida de l es pe rso nes q ue r eali tzen aquesta acti vita t. Aquesta m issi ó co mpart id a és l a que unei x a Wi l d So u ls am b nosaltre s. A travé s de joc s i pe ti tes pr oves am b e ls g oss os de la Cani no te ràpi a, h em tr ebal lat de f or ma co ns ta nt i tr ansve rsal l ’auto e sti ma, l ’e mpatia i l a to le rància de le s pe rso nes assistides a Co inte gr a.

MOU-TE! S i s p o t e s mi ll or que dues! Amb a q u e s t l em a, l 'Agènci a de Sal ut P ú bl i c a ha l le nçat un any mé s el pro jecte 'M ou- te!' : p a s s e j a d es en grup amb gossos d e t e r à p i a assisti da. U n a a c t ivitat gratuïta pe r a t ot h om on e s busca af avor ir l es relacions soci als i le s c o n d u c t e s sal udable s, alhor a que es tr ansmet la i m p or t à n ci a i l a re spo nsabi li tat

que r equer ei x te nir cura d' un ani mal de co mpanyia.Nos a ltr es , Badalo na Capaç, hi h em parti ci pat aquest any. Pe tit s gr ups han anat al CAP d e B on Pasto r on com ença la passej ada. H em inte r ac t ua t amb el s anim als, e ls he m cuidat i hem passat una b on a estona envo ltats de pe rs on es mo lt am igable s i di ver ti des .


FAMÍLIES Les famílies formen part de la Fundació i és per això que volem rebre opinions i tenir un intercanvi continuat amb elles. Alhora, volem oferir recursos per tal de millorar la seva Qualitat de Vida.

XERRADA SOBRE "PROBLEMES DE CONDUCTA" A càrrec de la psicòloga i coach Sílvia Picón.

XERRADA SOBRE "TESTAMENT, PATRIMONI PROTEGIT"

TUTELA

I

A càrrec de l'advocat Jordi Grinyó.

TALLER DE "MINDFULNESS"

A càrrec de la terapeuta familiar i instructora de Mindfulness Àngels Ponce.

CONVENIS RENOVACIÓ CONVENI AMB INCORPORA

A la Fundació hem renovat aquest 2018 el conveni amb INCORPORA de la Fundació “La Caixa”. D’aquest forma, se’ns habilita per impulsar els projectes d’inserció laboral de les persones amb discapacitat psíquica, física, sensorial o amb risc d’exclusió dintre del nostre àmbit d’influència. Així, a Badalona Capaç disposem

d’un tècnic d’inserció per realitzar les tasques de prospecció entre les empreses i comerços de la zona i de recerca, selecció, formació i seguiment de les persones interessades en ocupar els llocs de treball oferts per les empreses.

SIGNATURA CONVENI PEL SIOAS

A la Fundació Badalona Capaç tenim com a gran objectiu la inclusió laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Per tal d’assolir-lo, aquest any hem signat un conveni per realitzar el projecte SIOAS (Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral). És un programa de millora de l’ocupabilitat i desenvolupament de competències professionals

de les persones participants, sempre tenint en compte les seves necessitats i preferències personals, i proporcionant-los un acompanyament i suport en tot el seu procés d’inserció al mercat laboral.


FUNDACIÓ

ACTIU NO CORRENT ACTIU CORRENT

4.131.899,68€ 193.965,47€ 4.325.865,15€

TOTAL ACTIU PATRIMONI NET

3.886.287,12€

PASSIU NO CORRENT

246.928,24€

PASSIU CORRENT

192.649,79€

TOTAL PASSIU

4.325.865,15€

INGRESSOS FUNDACIÓ 2018 ALTRES INGRESSOS INGRESSOS 27.7% PÚBLICS

133.244,81€

INGRESSOS PROPIS 348.016,62€ INGRESSOS DE LES ACTIVITATS 72.3%

DESPESES FUNDACIÓ 2018

ALTRES DESPESES 30.1% ALTRES DESPESES -132.880,66€

DESPESES DE PERSONAL -308.131,45€ RETRIBUCIONS A TREBALLADORS I CÀRREGUES SOCIALS 69.9%

13


CALTOR

ACTIU NO CORRENT

167.050,82€ 1.423.094,11€

ACTIU CORRENT

1.590.144,93€

TOTAL ACTIU PATRIMONI NET

264.697,60€ 1.325.447,33€

PASSIU CORRENT

1.590.144,93€

TOTAL PASSIU

INGRESSOS CALTOR 2018

INGRESSOS PROPIS 1.934.433,93€ INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

ALTRES INGRESSOS INGRESSOS PÚBLICS 43.1%

1.467.765,61€

56.9%

DESPESES CALTOR 2018

ALTRES DESPESES

ALTRES DESPESES 36.2% -1.222.944,07€

DESPESES DE PERSONAL -2.159.452,24€

RETRIBUCIONS A TREBALLADORS I CÀRREGUES SOCIAL 63.8%

14


COINTEGRA

ACTIU NO CORRENT

129.362,51€

ACTIU CORRENT

669.880,26€ 799.242,77€

TOTAL ACTIU PATRIMONI NET

266.422,75€

PASSIU NO CORRENT

102.565,01€

PASSIU CORRENT

430.255,01€ 799.242,77€

TOTAL PASSIU

INGRESSOS COINTEGRA 2018 INGRESSOS DE LES ACTIVITATS 12.1% INGRESSOS PROPIS 210.185,81€

INGRESSOS PÚBLICS 1.526.090,88€ ALTRES INGRESSOS 87.9%

DESPESES COINTEGRA 2018 ALTRES DESPESES 21.3%

ALTRES DESPESES -367.651,09€ DESPESES DE PERSONAL -1.358.120,06€ RETRIBUCIONS A TREBALLADORS I CÀRREGUES SOCIALS 78.7%

15


FORMEM PART DE:

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS:

AMB EL SUPORT DE:

16


CONTRACTA A UNA PERSONA AMB DISCAPACITAT

CONTRACTA ELS NOSTRES SERVEIS

C/ Juli Galve Brusson, 108-124 08918 Badalona Telèfon 934 607 722

C/ Guifré 751-757 08918 Badalona Telèfon 933 987 011

FES UN DONATIU

COMPRA ELS NOSTRES PRODUCTES

AJUDA'NS A DIFONDRE EL NOSTRE TREBALL A LES XARXES

Fundació Badalona Capaç (@bdncapac)

www.bdncapac.cat fundacio@badalonacapac.org


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.