Page 1

Х Годишна конференция на ACI Bulgaria – БДА

Рамка за възстановяване и преструктуриране на финансови институции и ролята на ФГВБ

Росен Николов Фонд за гарантиране на влоговете в банките 20 октомври 2012 г.

1


Съдържание • • • • • •

Кризата като катализатор на промени Рамка за възстановяване и преструктуриране на финансови институции (управление на кризи) Механизми за финансиране Участие на СГД Законодателни последици Въздействие върху бизнеса

20 октомври 2012 г.

2


Кризата като катализатор на промени •

Финансовата криза в ЕС удари в най-голяма степен страните от Западна Европа. Цената на кризата:

- окт. 2008 г. – окт. 2011 г. € 4,5 трилиона е размерът на държавни помощи към финансови институции - 37% БВП на ЕС, преди 2008 г. този процент е едва 0.5% БВП - държавна помощ са получили банки в 11 страни от Западна Европа (в това число и Гърция) и една банка в една единствена страна от Източна Европа – Латвия, сочат данните на ЕК

ДЧ от Източна Европа запазиха относително стабилни финансовите си системи и бяха по-подготвени поради кризите от 90-те години и поддържане на по-строга финансова дисциплина

20 октомври 2012 г.

3


Кризата като катализатор на промени • •

Финансовата стабилност, продължила в Западна Европа години наред преди кризата, създаде известно доволство и безкритичност Кризата стана катализатор на вълна от промени на ниво ЕС и постави на дневен ред следните основни реформи във финансовата сфера • намаляване на бремето на данъкоплатците • поемане на загубите от частния сектор • въвеждане на механизъм за разрешаване на кризи

• Относителната финансова стабилност в България не бива да ни прави самодоволни – да използваме кризата в Западна Европа като катализатор за повишаване на вътрешната готовност

20 октомври 2012 г.

4


Само глупакът се учи от грешките си, мъдрият - от грешките на другите. Ото фон Бисмарк

20 октомври 2012 г.

5


Рамка за управление на кризи 6 юни 2012 г. - предложение на Европейската комисия за Директива за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (приемане до края на 2013 г.) - дългоочаквано, всеобхватно и амбициозно Цел: да осигури на органите инструментариум за преструктуриране на финансовите институции без използването на публични срества с участието на частния сектор така, че да се запазят жизнени основните им функции, а загубите да бъдат понесени преди всичко от акционерите и необезпечените кредитори * Обща рамка, която ще бъде доразвита с конкретни насоки и технически стандарти на Европейския банков орган

20 октомври 2012 г.

6


Фискални разходи

Преструктуриране – предимства Bailout (спасяване с публични средства)

Ползи от процеса на преструктуриране 1. Намаляване на системния риск

2. Участниците в СФС контролират процеса

3. Намаляване на бремето за данъкоплатците

Възстановяване и преструктуриране Неконтролирани фалити

4. Загубите се поемат от собствениците и необезпечените и непривилегировани кредитори 5. Намалява моралния риск и повишава пазарната дисциплина

Системен риск (нестабилност)

20 октомври 2012 г.

7


Рамка за управление на кризи

Основни елементи на предложението •

Органи по преструктуриране на национално ниво – публични административни органи:  централна банка  органи за финансов надзор  СГД  МФ  специално създаден такъв по дискреция на ДЧ

20 октомври 2012 г.

8


Орган по преструктуриране в системата за финансова стабилност Законодателна инициатива Платежоспособност

Ликвидност Надзорни функции

Надзорни функции

Министерство на финансите

Централна банка / Банков надзор

Небанков надзор

20 октомври 2012 г.

Силна и цялостна национална СФС

Орган по преструктуриране

Управление на процеса по преструктуриране

СГД / ФП Понасяне на загубите/ изплащане на ГД 9


Рамка за управление на кризи

Основни елементи на предложението •

Правна рамка за възстановяване и преструктуриране – основни елементи: предотвратяване, ранна намеса и преструктуриране ◦

Подготовка и превенция – планове за възстановяване (living wills) на банките – планове за преструктуриране на органа по преструктуриране – споразумения за вътрешногрупова подкрепа на финансовите групи (финансови планове)

20 октомври 2012 г.

10


Рамка за управление на кризи

Основни елементи на предложението ◦

Ранна намеса – при проблем на банка, в т.ч. опасност от нарушаване на капиталовите изисквания – план за действие – извънреден управител (специален администратор, квестор) – oценка на институцията Правомощия и мерки за преструктуриране – продажба на предприятие (sale of business) – междинна институция (bridge bank) – oбособяване на активи – рекапитализация чрез отписване / преобразуване на дълг(bail-in) (10%)

20 октомври 2012 г.

11


Рамка за управление на кризи Процес Възстановена банка – вътр. решение Проблемна банка

НО - интервенция Спец. мениджър Възстановена банка

Надзорен орган

Проблемна банка

Заплаха от фалит

Несъстоятелност / ликвидация Изплащане на ГД

Синдик / СГД

20 октомври 2012 г.

Преструктуриране

Bail-in Продажба на предприятие Bridge bank

Орган по преструктуриране СГД / ФП 12


Управление на кризи -

Механизъм за финансиране •

Механизми за финансиране ◦ ◦

предварително финансиране (ex-ante); премийни вноски на база рисков елемент допълнително последващо финансиране (ex-post) – при необходимост от извънредни средства

Механизъм за финансиране – „2 в 1“ или „1+1“ (по дискреция на държавата) дава възможност за максимална синергия със СГД

20 октомври 2012 г.

13


Механизми за финансиране – вариант „2 в 1“ •

Общ фонд за гарантиране и преструктуриране + + + + + -

общо целево равнище – 1% от гарантираните депозити по-малки разходи за банките използване на административния капацитет намаляване на административната тежест максимална гъвкавост при използване на средствата необходимост от ясно дефиниране на двете функции

=> Максимална синергия: използване на СГД за всички цели (общо целево равнище - 1%; СГД трябва да отговарят на всички изисквания на ФП при предпазни мерки за осигуряване на защитата на вложителите) 20 октомври 2012 г.

14


Механизми за финансиране – вариант „1+1“ •

Отделни фондове за гарантиране и за преструктуриране +

целево равнище – 2 * 1% по-високи разходи за банките по-голяма административната тежест по-малка гъвкавост при използване на средствата ясно разграничение на ролите

20 октомври 2012 г.

15


Участие на СГД при управление на кризи

Задължително - поемане на нетните загуби до размера на гарантираните депозити (при фалит и преструктуриране)

Възможно - оказване на временна финансова помощ под формата на заеми, гаранции и др. (при възстановяване и преструктуриране)

=> СГД - основна роля и разширени функции в контекста на управление на банкови кризи

20 октомври 2012 г.

16


Възможни решения • СГД единствено и само финансира операцията ◦

Касичка

• СГД финансира операцията, има пълноправно участие в органа за преструктуриране и осъществява последващ контрол, поради: ◦ ◦

осигуряване на средства за финансиране отговорност за целесъобразното и ефективно разходване на средствата на СГД и ФП

20 октомври 2012 г.

17


Участие на СГД за постигане на целите на политиката Икономии от мащаба

Укрепване на финансовата стабилност

(Общ фонд < от сумата на два отделни фонда)

Ясна отговорност на база оценка на алтернативите Намаляване на загубите от банкови фалити Използване на инструменти за управление на кризи

Гарантиране на депозитите 20 октомври 2012 г.

Засилване на икономическия растеж

Обществен интерес

Положителен чуждестранен практически опит

Преструктуриране

По-висока защита на потребителите

18


Позицията на ФГВБ •

• •

Високата капитализация на ФГВБ (3.20% от влизащите в обхвата на гаранцията депозити или 4.56% от гарантираните депозити) => при общ фонд не се увеличава финансовата тежест върху банките; синергия при осъвместяване на двата фонда => ФГВБ = СГД + Фонда за преструктуриране Участва равностойно при вземане на решения на органа по преструктуриране (ОП), с цел да бъде гарант за ефективното разходване на средствата на ФГВБ

Има последващ контрол след използванe на средствата на ФГВБ, с цел гарантиране на ефективна и добре работеща рамка за управление на кризи

20 октомври 2012 г.

19


Законодателни последици за България • Промени в ЗГВБ – мандат и функции; дефиниции, обхват и изключения от гаранцията; използване на средствата за цели, различни от изплащането на гарантираните влогове • Промени в закона за банковата несъстоятелност – ред на кредиторите • Промени в ЗКИ – планове за възстановяване, разширяване на надзорните правомощия на етапа на превенцията, ясно дефиниране на участието на СГД/ФП • Нов режим за възстановяване и преструктуриране на банкови институции, устройствени правила за органа по преструктуриране – МФ, БНБ, ФГВБ, колективен, специално създаден

20 октомври 2012 г.

20


Въздействие върху бизнеса в България • • • • •

Висока капитализация на ФГВБ => при общ фонд не се увеличава финансовата тежест върху банките Рисков елемент при премийните вноски => стремеж към по-ниско рисков профил Пазарни решения при проблеми в сектора при запазване на основните функции на институцията Повишаване на доверието във финансовия сектор Балансът между ефективността и цената на сигурността на финансовата система не е линеен и ползите от увеличаване на сигурността са по-значими в дългосрочен план

20 октомври 2012 г.

21


Въздействие върху бизнеса в България

Системата е толкова стабилна, колкото е стабилна най-слабата й част

20 октомври 2012 г.

22


Благодаря за вниманието Росен Николов Председател на Управителния съвет

тел: +359 2 953 1217, e-mail: r.nikolov@dif.bg

20 октомври 2012 г.

23

fgvb_rossen_nikolov_bda