Page 1


© Фонд за гарантиране на влоговете в банките Издание на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, 2012 1606 София, ул. „Владайска” № 27 телефон: 02 917 2049, 953 1217, 953 1318 факс: 02 952 1100 www.dif.bg За контакти: Румяна Маркова, отдел „Корпоративни комуникации и международно сътрудничество“ ISSN 1313-0803 Информацията, публикувана в Годишния отчет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2011 г., може да се използва без специално разрешение, единствено с изричното позоваване на източника.


До Министър-председателя на Република България Управителя на Българската народна банка Председателя на Сметната палата

Уважаеми господа,

В съответствие с изискванията на Закона за гарантиране на влоговете в банките имам удоволствието да представя на Вашето внимание годишния отчет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2011 година.

Росен Николов Председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките


ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

Управителен съвет: Председател: Заместник-председател: Членове:

Росен Николов Нели Кордовска Бисер Манолов Борислав Стратев Светла Костова

Главен счетоводител:

Светла Суванджиева

Адрес на управление:

1606 София, ул. „Владайска” № 27

Одитор:

АФА ООД 1504 София, ул. „Оборище” № 38


Фонд за гарантиране на влоговете в банките - Годишен oтчет за 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Мисия, визия, цели и мандат

7

Преглед

9

Обръщение на председателя

Доклад на ръководството за дейността на Фонда за гарантиране на

влоговете в банките за 2011 г.

11

12

Своевременен достъп на вложителите до гарантираните им суми

12

Алтернативни методи за разрешаване на проблемни банки

13

Управление на потенциалните рискове за системата за гарантиране на влоговете

14

Адекватна капитализация. Сигурно и прозрачно управление на

средствата

15

Ефективна комуникация. Междуинституционално сътрудничество 

15

Ефективна комуникация. Международна дейност

16

Ефективна комуникация. Поддържане на доверието на вложителите

17

Добри корпоративни практики. Прозрачно и ефективно управление

18

Приложения:

1. Основни финансови показатели

21

2. Гарантиране на влоговете

25

3. Инвестиционна политика и управление на активите

36

4. Приложение на Основните принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити

Годишен финансов отчет за 2011 г. 

43

45


Използвани съкращения:

АСИ – Автоматизирана система за изплащане

БНБ – Българска народна банка

БФС – Борд за финансова стабилност

Г-20 – Група на двайсетте

ДЦК – държавни ценни книжа

ЕС – Европейски съюз

ЕК – Европейска комисия

ЗГВБ – Закон за гарантиране на влоговете в банките

ЗКИ – Закон за кредитните институции

ИТ – информационни технологии

МВФ – Международен валутен фонд

МФ – Министерство на финансите

СБ – Световна банка

УС – Управителен съвет

ФГВБ или Фондът – Фонд за гарантиране на влоговете в банките

НТООД – нетърговски организации, обслужващи домакинствата

www.dif.bg

6


Мисия на ФГВБ

Да бъде гарант за средствата на вложителите в банките и интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност, като по този начин съдейства за поддържането на стабилността и доверието в банковата система

Визия

Пълноправен и активен участник в системата за финансова стабилност

Цели

7

Поддържане на доверието на вложителите

Поддържане на финансовата стабилност

www.dif.bg


Мандат Фондът за гарантиране на влоговете в банките е юридическо лице, създадено през 1999 г. със Закона за гарантиране на влоговете в банките. В съответствие със Закона за гарантиране на влоговете в банките ФГВБ изплаща гарантираните размери на влоговете, определя и събира годишните премийни и встъпителни вноски от банките и инвестира активите си в държавни ценни книжа, краткосрочни депозити в банки и депозити в БНБ. Съгласно Закона за банковата несъстоятелност ФГВБ защитава интересите на кредиторите и осъществява контрол относно законосъобразното и целесъобразното упражняване на правомощията на синдика в производствата по банкова несъстоятелност. При определени в Закона за кредитните институции обстоятелства Фондът може да участва в увеличаване на капитала на кредитна институция, поставена от БНБ под специален надзор поради опасност от изпадане в неплатежоспособност.

www.dif.bg

8


Преглед

На фона на бавно нормализиращата се, но все още неспокойна икономическа и финансова обстановка в световен мащаб, ролята на схемите за гарантиране на депозитите остава ключова за поддържането на доверието на вложителите. Добрата координация и сътрудничеството с другите участници в мрежата за финансова сигурност с цел поддържане на финансовата стабилност остава във фокуса на дейността на схемите. 2011 г. премина в европейски аспект в очакване да се приеме нова преработена директива за гарантиране на депозитите със следните основни промени: допълнително съкратени срокове за изплащане на гарантираните депозити и оптимизиране на процеса на изплащането им, по-висока информираност на вложителите, предварително (ex-ante) и адекватно финансиране на схемите за гарантиране на депозитите и засилено сътрудничество между тях. В процес на разработване е и европейска регулация за управление на кризи, която вероятно ще доведе до предефиниране на ролята и отговорностите на схемите за гарантиране на депозитите. През 2012 г. предстои приемането на Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите и публикуването на предложението на ЕК за управление на кризи. В международен аспект уроците от започналата през 2008 г. финансова криза доведоха до издаването през 2009 г. на Основни принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити, чиято цел е установяването на глобални стандарти в тази област. След изготвянето на Методологията и Наръчника за прилагане, и провеждането на пилотните тестове през 2010 г., през изминалата година Бордът за финансова стабилност включи Основните принципи в сборника си от 12 Основни стандарти за добри финансови системи. В резултат от това схемите на редица държави си направиха самооценка или бяха оценени от международни финансови институции, за да се установи степента им на съответствие с Основните принципи.

С цел да бъде готов да посрещне предизвикателствата, следващи международните развития и националните особености, в средата на годината ФГВБ прие Стратегия за управление на Фонда за периода 2011-2014 г., която очертава основните стратегически цели пред организацията, а именно: - ФГВБ да продължи да се утвърждава като важен елемент в системата за финансова стабилност - ФГВБ да се развие като институция, работеща съгласно най-високите стандарти, отговаряща на съвременните изисквания за ефективни системи за гарантиране на влоговете в съответствие с Основните принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити, издадени от Базелския комитет по банков надзор и Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити, и европейските директиви.

9

www.dif.bg


Това на свой ред доведе до произтичащите от тях оперативни цели, които се оформиха като: - Своевременен достъп на вложителите до гарантираните им суми - Алтернативни методи за разрешаване на проблемни банки - Управление на потенциалните рискове за системата за гарантиране на влоговете

- Адекватна капитализация. Сигурно и прозрачно управление на средствата - Ефективна комуникация. Поддържане на доверието на вложителите

- Добри корпоративни практики. Прозрачно и ефективно управление.

Годишният отчет за 2011 г. отразява постигнатото от Фонда през годината, както и целите и задачите, които предстоят през 2012 г.

www.dif.bg

10


Обръщение на председателя

Уважаеми госпожи и господа,

Изминалата 2011 г. беше поредната година, в която българската банкова система остана устойчива, независимо от неспокойната финансова обстановка в световен мащаб. За схемите за гарантиране на депозити в ЕС 2011 г. премина в очакване на новата преработена директива. ФГВБ използва изтеклия период, за да бъде максимално подготвен за очакваните промени – обособи звено за управление на риска, пред финализиране е внедряването на система за бързо изплащане на гарантираните суми по влоговете и провеждане на стрес тестове на схемата, която беше разработена със съдействието на банковата общност и БНБ, актуализира се и се доразви вътрешната нормативна уредба. Международните финансови институции включиха Основните принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити в стандартите си за оценка и през годината редица институции за гарантиране на депозити, вкл. и ФГВБ, си направиха самооценки, както и бяха извършени партньорски проверки. ФГВБ продължи да утвърждава международния си авторитет чрез обмяна на опит и членство в международните браншови организации. Бих искал да изразя благодарността си на екипа на Фонда за инициативността и добросъвестната им работа през годината и да изразя увереността си, че с подобна готовност и посветеност в работата ФГВБ ще продължи да поддържа доверието в себе си и в банковата система.

Росен Николов Председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

11

www.dif.bg


Доклад на ръководството за дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2011 г. През 2011 г. Фондът за гарантиране на влоговете в банките продължи да изпълнява възложените му законови правомощия, утвърждавайки се като съвременна и ефективно работеща организация. В изпълнение на заложените в Стратегията за управление на ФГВБ оперативни цели Фондът съсредоточи усилията си в следните насоки:

Своевременен достъп на вложителите до гарантираните им суми

Гарантирането на сигурност и бързина при изплащане на гарантираните депозити продължи да е основен фактор за поддържане на доверието на вложителите.

В тази насока продължи работата по изграждане и въвеждане в употреба на Автоматизираната система за изплащане на гарантираните депозити, която, съвместно с извършването на регулярни тестове на системата за гарантиране на депозити, осигурява своевременния достъп на вложителите до гарантираните им суми. Факторите, определили тази линия на работа, са два: от една страна, чувствително съкратените срокове по изплащане на гарантираните влогове в резултат от измененията на Директива 2009/14/ЕО, както и евентуалното допълнително съкращаване на сроковете за изплащане в очакваната преработена Директива относно схемите за гарантиране на депозитите, и, от друга – гарантиране на сигурността на вложителите и обществото относно качественото изплащане на депозитите, включително и функциите на ФГВБ в процеса по изплащане на гарантираните депозити. През 2011 г. се ускори работата по проекта, бяха завършени консултациите с БНБ и Асоциацията на банките в България. След необходимите технически стъпки през декември 2011 г. беше завършен в срок етапът по разработване на софтуера. Независимо че първоначалните планове бяха пилотните тестове да се извършат до края на 2011 г., финалният им срок беше удължен до края на март 2012 г. Дотогава трябва да бъдат проведени два пилотни теста с банки, които са необходимо условие за окончателното приемане на софтуера и въвеждането му във ФГВБ. Причината за забавянето е невъзможността банките да се включат в съответните тестове поради заетостта си по годишното приключване в края на годината и началото на следващата календарна година.

www.dif.bg

12


През 2012 г. се предвижда техническото обезпечаване на сигурността и защитата на системата. Първите регулярни тестове на системата за гарантиране на влоговете в банките се планират да бъдат извършени след средата на 2012 г. За да може Фондът да реагира адекватно на възникнали кризисни ситуации, през изминалата година беше разработена и одобрена от УС Политика по банкова несъстоятелност и ранни интервенции на ФГВБ. Работата по разработване на план за действие при кризисни ситуации започна с проучване на международния опит и добрите практики. Планът за действие ще излага в обобщен вид кризисните ситуации, нормативната рамка за действията на ФГВБ по тяхното разрешаване, описание на отговорните лица и техните функции. Като неразделна част от плана ще бъдат разработени подробни наръчници с процедури за изпълнение на дейностите по разрешаване на кризисни ситуации. В процес на разработване е основният наръчник към плана – Наръчник по банкова несъстоятелност, включително по изплащане на гарантираните влогове.

Алтернативни методи за разрешаване на проблемни банки

Оптималното разрешаване на проблемна банка е гаранция за запазване на финансовата стабилност.

Разширяването на функциите на схемите за гарантиране на депозитите в посока разрешаване на проблемни банки е една от основните теми на новата финансова архитектура. През изминалата година Фондът продължи да работи в посока проучване и анализ на международните практики и възможно прилагане в местното законодателство на алтернативни методи за разрешаване на проблеми в банки – ранни интервенции, покупка и поемане. Членовете на ФГВБ в експертната междуведомствена работна група, създадена през 2009 г. с цел изготвяне на предложение за законодателни промени и въвеждане на нови методи за разрешаване на проблеми на банки, изготвиха и изпратиха становище и разработените приложения към него за обсъждане на експертно ниво от БНБ. Предстои работната група да изготви съвместен доклад, който да послужи при въвеждане в националното законодателство на очакваната нова европейска рамка за банково преструктуриране и управление на кризи.

13

www.dif.bg


Управление на потенциалните рискове за системата за гарантиране на влоговете

Оценката на риска е ключов елемент от доброто и ефективното управление на организацията.

В тази насока ФГВБ предприе необходимите действия за обособяване на самостоятелен отдел и разработване на вътрешнонормативна рамка за управление на риска и изпълнението й. В приетата рамка управлението на риска се дефинира като процес със следните компоненти: идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете и въвеждане на необходимите контролни дейности с цел ограничаване на рисковете до едно приемливо ниво и последваща оценка. Дефинира се понятието за риск като събитие, представляващо заплаха от непостигане на целите на ФГВБ. Следва се единен подход за управление на рисковете, ясно и прозрачно дефиниране на целите по управлението на риска, както и отговорностите на всички участници в процеса. Основа за създаването на рамката за управление на риска бяха добрите корпоративни практики в областта на риск мениджмънта, вкл. стандартите за риск мениджмънт, издадени и приети от Института за риск мениджмънт във Великобритания. Беше въведена приетата цялостна рамка за управление на риска – както в дейностите, свързани с инвестициите, така и в оперативните дейности. Въз основа на направената вътрешна оценка на рисковете и проведената самооценка по Основните принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити бяха идентифицирани силните и слабите области в дейността на ФГВБ. Създаден бе и регистър на рисковете и бяха дефинирани мерки за редуциране на значимите рискове. В допълнение, с цел ефективното управление на риска от задействане на схемата за гарантиране на влоговете в банките бе стартирано изграждането на система за ранно идентифициране и наблюдение на външните рискове за ФГВБ, произтичащи от банковия сектор. Изработени са отделните компоненти на тази система. В плана за 2012 г., с цел по-адекватно отразяване на рисковия профил на банките, са включени разработването и тестването на модел за рисковопретеглени премийни вноски, като самият модел и въвеждането на системата зависят и от редакцията на очакваната нова директива за гарантиране на депозитите. Експерти на Фонда участваха в международни форуми и посетиха сродни организации, за да се запознаят на място с добрите практики. Други мерки, отнасящи се към управлението на риска, предвидени за 2012 г., са извършването на стрес тестове на системата относно адекватната капитализация и ликвидност на ФГВБ, както и план за непрекъсваемост на работата на ФГВБ.

www.dif.bg

14


Адекватна капитализация. Сигурно и прозрачно управление на средствата

Адекватната капитализация и разумното управление на средствата на схемата за гарантиране на депозитите стои в основата на доверието на вложителите.

Основна отговорност на ФГВБ е съхраняването и гарантирането на средствата, които се управляват съобразно принципите на:

· сигурност и защита на активите; · ликвидност за покритие на задълженията; · минимизиране на рисковете и оптимизиране на приходите, като се взема предвид спецификата на вътрешния финансов пазар.

Съгласно ЗГВБ, целевото равнище на средствата на ФГВБ към общия размер на гарантираните депозити е 5%. Към 31.12.2011 г. средствата на ФГВБ възлизат на 1 324 094 хил. лв., които, съотнесени към общия размер на подлежащите на гаранция депозити от 46 339 251 хил. лв., са 2.86%. Процентът към изплатимите депозити до нивото на покритие (196 000 лв.) е 4.08%. През 2011 г. се създаде Инвестиционен комитет, който изготвя и актуализира инвестиционната стратегия на ФГВБ и следи за нейното изпълнение всяко тримесечие. Също така беше направено проучване на международния опит и практики с цел внедряване и разработване на методи за алтернативно външно финансиране. Бяха изработени и одобрени процедури за управление на рисковете, чрез които се осъществява непрекъснат мониторинг на инвестиционния процес. Въз основа на отправено запитване до Сметната палата бяха предложени препоръки на база добри практики за изграждане на система за финансово управление и контрол. Беше сформиран екип, като повечето от вътрешнонормативните актове са изготвени и приети.

Ефективна комуникация. Междуинституционално сътрудничество

Схемата за гарантиране на депозитите е активен член на мрежата за финансова сигурност.

ФГВБ се включи активно през годината във формирането на официалната позиция на България в областта на гарантирането на влоговете, като участва в съвместните

www.dif.bg

15


дискусии с МФ и БНБ по новата директива за схемите за гарантиране на депозитите в София и чрез срещи в Брюксел. Предвид на текущите предложения за промени в регулаторната рамка на финансовия сектор в ЕС през юни 2011 г. със заповед на Управителя на БНБ беше създадена междуведомствена работна група с представители на БНБ, МФ и ФГВБ. Представителите на ФГВБ продължиха работата си в председателстваната от Министерството на финансите Работна група № 26 „Финансови услуги”, създадена към Съвета по Европейски въпроси.

Ефективна комуникация. Международна дейност

Обмяната на опит и информация с международните организации допринасят за укрепване на капацитета.

През изтеклата година ФГВБ продължи да засилва ролята си в международната общност и да повишава професионалния си капацитет чрез обмен с различни международни организации. В допълнение на текущата си работа в постоянните и регионалните комисии на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити ФГВБ взе участие във всички основни форуми на организацията. На Годишното общо събрание през октомври 2011 г. председателят на УС на ФГВБ Росен Николов бе избран за член на Изпълнителния съвет на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити с мандат от три години. Текущ обмен на информация, свързан с предстоящите промени в директивата за гарантиране на депозитите, очакваната нова регулаторна рамка за управление на кризи и други актуални въпроси, съставляваше немалка част от оперативната работа към Европейския форум на институциите за гарантиране на депозити. Европейският комитет на Форума активно сътрудничеше на органите на ЕС в обсъжданията за новата директива. През юни Управителният съвет на ФГВБ взе решение за присъединяването на Фонда към Многостранния меморандум за разбирателство на Европейския форум на институциите за гарантиране на депозити. Многостранният меморандум е саморегулаторна рамка, насочена към улесняване и насърчаване на добрите взаимоотношения, взаимното предоставяне на информация и активното сътрудничество и взаимодействие между схемите – членове на Европейския форум.

www.dif.bg

16


2011 г. беше богата откъм международни семинари и конференции. Част от тях бяха свързани с обучения относно оценката на съответствието съгласно Основните принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити, както и представяне на резултатите от направени самооценки от някои схеми за гарантиране на депозити. Други бяха насочени към управление на кризи, преструктуриране на банки или определяне на вноските към системата. ФГВБ беше домакин на няколко работни посещения по линия на добре развитото си двустранно сътрудничество с чуждестранни схеми за гарантиране на депозити. Делегации от Монголия, Чешката република и Сърбия посетиха Фонда с цел обмяна на опит. През октомври беше подписан Меморандум за разбирателство с Фонда за гарантиране на депозитите на Украйна. Бяха проведени срещи с представители на мисиите на МВФ по време на посещенията им в България през февруари, май и декември 2011 г.

Ефективна комуникация. Поддържане на доверието на вложителите

Балансираната и навременна информация определя успешната комуникация.

ФГВБ редовно информираше медиите и обществеността за дейността си, както и за новите предложения в европейската регулаторна рамка за гарантиране на депозитите. Вложителите получаваха обща информация за действието и характеристиките на системата за гарантиране на влоговете и отговори на конкретни запитвания за защитата на средствата им чрез контакти по телефон и електронна поща, а също и посредством посещения на място и на уеб сайта на Фонда. За повишаване на информираността на вложителите и оптимизиране на ползваемостта на информацията чрез интернет, отнасяща се до дейността на Фонда, през декември беше внедрен новият уеб сайт на ФГВБ. За улеснение на вложителите се въведе единен национален номер 0700 144 03. Предстои отпечатването на брошурата „Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете” и безплатното й разпространение в клоновата мрежа на банките – членове на системата. През годината бяха публикувани интервюта и статии за дейността на Фонда в различни специализирани издания.

17

www.dif.bg


Добри корпоративни практики. Прозрачно и ефективно управление

Управление, основано на добри практики, е залог за успешното функциониране на схемата за гарантиране на депозитите.

Текущо през годината бяха осъвременени съществуващите и разработени нови политики и процедури по различните направления от дейността на ФГВБ, като беше актуализиран и Етичният кодекс. За изпълнение на стратегическите цели на Фонда служители на ФГВБ бяха изпращани на обучение в различни курсове в страната и чужбина, включително на курсове за развитие на комплексни професионални умения. Експерти на Фонда участваха в международни форуми, посветени на актуални теми, отразяващи развитието в областта на гарантирането на депозитите. През годината беше одобрена нова организационна структура на ФГВБ, като промените са съобразени със стратегическите цели на ФГВБ и новоприетата политика за управление на човешките ресурси. Те се базират на анализ на дейността, на необходимостта от пренасочване на ресурси с оглед специфичните цели на Фонда, както и от поддържане на висококвалифициран персонал. Беше внедрена нова атестационна процедура, чиито резултати послужиха за оценка на работата на служителите и за определяне на конкретните нужди от повишаване на калификацията им. Изготвени бяха планове за работа на служителите на ФГВБ през 2012 г. Сред приоритетите на ФГВБ са и развитието на информационните му системи с цел осигуряване на по-висока ефективност.

Към момента във ФГВБ функционират финансово-счетоводна и дилърска система.

В процес на приключване са Б-анализатор, или Единна информационна система на ФГВБ. Б-анализаторът е съвкупност от системи, използвани от ФГВБ за събиране на данни, съответното им импортиране и поддържане на единна и централизирана база данни на ФГВБ. Другата система, която предстои да бъде завършена през 2012 г., е Автоматизираната система за изплащане на гарантираните депозити, чиято цел е сигурното и коректно подаване на данни с цел навременно и ефективно изплащане на гарантираните суми на вложителите. Предстои изграждането на системи за управление на рисковете през 2012-2013 г. и на интегрирана информационна система през 2014 г., която има за цел да обедини всички създадени до момента системи за работа във ФГВБ, вкл. финансово-счетоводната система, дилърската система, Б-анализатора, АСИ и системите за управление на рисковете.

www.dif.bg

18


Извършеният в края на годината ИТ одит имаше за цел да провери дали информационните системи във Фонда се управляват в съответствие с вътрешните и външните регулации и добрите практики; рисковете, свързани с информационните технологии, се управляват адекватно и информационните системи са в състояние да предоставят услуги, които отговарят на изискванията на ръководството на ФГВБ. Предстои разработването и на Политика за информационна сигурност. В процес на въвеждане е ново уеб базирано софтуерно решение за екипна работа и управление на проекти TeamLab, което представлява система за управление на проекти, работа в екипи и подобряване на вътрешната комуникация и обмен на информация. Целта е системата да бъде въведена до края на април 2012 г. с цел подобряване на организацията на работа, осъществяване на мониторинг и контрол на изпълнението в реално време от страна на ръководството.

Бюджет за административните разходи за 2012 г. Изпълнението на стратегическите и непосредствените оперативни цели е базата, на която се основава Бюджетът за административни разходи на ФГВБ за 2012 г., одобрен от Управителния съвет на БНБ на 20.12.2011 г.: лв. І. Разходи за дейността І. 1. Разходи за материали

74 000

І. 2. Разходи за външни услуги

389 048

І. 3. Разходи за заплати

800 000

І. 4. Разходи за социални осигуровки и надбавки

234 000

І. 5. Други разходи

119 074

ІІ. Всичко финансови разходи ІІІ. Извънредни разходи ІV. Разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи ВСИЧКО (І+II+III+IV)

19

1 616 122

www.dif.bg

33 000 65 900 1 715 022


ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФГВБ към 1 януари 2012 г.

Управителен съвет

Председател на УС

Отдел „Трежъри”

Отдел „Банкова несъстоятелност и ранни инвестиции“

Отдел „Оценка на риска и анализи“

Отдел „Корпоративни комуникации и международно сътрудничество“

Експерти

Отдел „Правен“

Отдел „Финансовосчетоводен“

Отдел „Човешки ресурси и административна дейност“

Този доклад е приет от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на 28.03.2012 г. и е подписан от негово име от:

Росен Николов Председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

www.dif.bg

20


Приложение 1: Основни финансови показатели Отчет за финансовото състояние към 31 декември 2011 година OБЩО АКТИВИ – Парични средства и парични еквиваленти – Вземания от банки – Ценни книжа на разположение за продажба – Имоти и оборудване – Нематериални и други активи OБЩО ПАСИВИ НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА

хил. лв.

31.12.2011 г. 1 325 340 558 357 366 765 737 828 52 63 1 325 277

31.12.2010 г. 1 101 024 372 175 727 957 862 30 84 1 100 940

Отчет за дейността на ФГВБ към 31 декември 2011 година Резултат за годината – Премийни вноски – Доходи от инвестиции

· Приходи от лихви по ДЦК · Приходи от лихви по депозити · Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК – без реализираните

хил. лв. 31.12.2011 г. 31.12.2010 г. 225 476 209 788 195 448 179 797 31 063 29 211 26 796

27 982

2857

667

447

477

963

85

366

2265

· Нетни печалби/(загуби) от преоценка и операции в чуждестранна валута · Отписани задължения по гаранции по депозити · Лихви за забава

339

1804

-

434

27

27

– Общи административни разходи Други компоненти на нетните активи – Промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба

(1401)

(1485)

(1139)

7358

(176)

7443

(963)

(85)

224 337

217 146

печалби/(загуби) от преоценка

· Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК – реализирани

печалби/(загуби) от преоценка – Други доходи/(загуби), нетно

· Загуби/(печалби) възникнали от преоценки през годината · Намалени с: корекция от прекласификация на (печалби)/загуби, включени

в резултата за текущата година ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА

21

www.dif.bg


Отчет за паричните потоци за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

Парични средства и парични еквиваленти

на 1 януари 2011 г.

на 1 януари 2010 г.

на 31 декември 2011 г.

на 31 декември 2010 г.

372 169

232 440

558 357

372 169

За целите на изготвяне на Отчета за паричните потоци не се третират като парични средства и парични еквиваленти блокираните депозити със специално предназначение и начислените лихви по непадежирали срочни депозити, каквито е имало към 31.12.2010 г. (6 хил. лв.).

Отчет за промените в нетните активи Салдо на 1 януари 2010 г. Общ всеобхватен резултат за годината Салдо на 31 декември 2010 г. Общ всеобхватен резултат за годината Салдо на 31 декември 2011 г.

883 794 217 146 1 100 940 224 337 1 325 277

Структурата на финансовите активи и пасиви на Фонда към 31 декември 2011 г. по категории е посочена по-долу:

Финансови активи Категория „Кредити и вземания” Парични средства и парични еквиваленти Вземания от банки Категория „Финансови активи на разположение за продажба” Държавни ценни книжа на разположение за продажба Финансови пасиви Категория „Други финансови пасиви” Други задължения

31.12.2011 г.

31.12.2010 г.

хил. лв.

хил. лв.

558 357 366

372 175 -

765 737

727 957

1 324 460

1 100 132

12

6

12

6

www.dif.bg

22


Към 31.12.2011 г. вземанията от банки в размер на 366 хил. лв. (31.12.2010 г.: няма) включват допълнително начислени годишни премийни вноски от банка в резултат на извършена надзорна инспекция на БНБ, вкл. и лихви за забава за 27 хил. лв. Към 31.12.2011 г. и 31.12.2010 г. Фондът няма открити условни финансови ангажименти. Таблиците по-долу обобщават експозицията на Фонда към валутния риск:

Валутен структурен анализ Към 31 декември 2011 г.

Финансови активи Парични средства и парични еквиваленти Вземания от банки Ценни книжа на разположение за продажба Финансови пасиви Други задължения

Към 31 декември 2010 г.

Финансови активи Парични средства и парични еквиваленти Ценни книжа на разположение за продажба Финансови пасиви Други задължения

23

www.dif.bg

щатски долари хил. лв.

евро хил. лв.

български левове хил. лв.

Общо хил. лв.

5 285 8 516

241 186 393 810

311 886 366 363 411

558 357 366 765737

13 801

634 996

675 663

1 324 460

-

-

12 12

12 12

щатски долари хил. лв.

евро

Общо

хил. лв.

български левове хил. лв.

хил. лв.

5 141 9 533

229 501 316 434

137 533 401 990

372 175 727 957

14 674

545 935

539 523

1 100 132

-

-

6 6

6 6


Основни финансови съотношения Коефициент на възвръщаемост на нетните активи на ФГВБ Реализирани нетни доходи Коефициент на ликвидните активи спрямо общите активи на ФГВБ Коефициент на бързоликвидните активи спрямо общите активи на ФГВБ

31.12.2011 г.

31.12.2010 г.

2.27%

2.72%

30 028 хил. лв.

29 991 хил. лв.

56.46%

42.09%

51.53%

38.42%

Коефициентът на възвръщаемост на нетните активи е определен като съотношение между нетните доходи на Фонда (с изключение на премийните вноски) и общите активи на Фонда към края на отчетния период. Реализираните нетни доходи се изчисляват като от сумата на финансовия резултат се приспаднат премийните вноски. Коефициентът на ликвидните активи спрямо общите активи на ФГВБ e изчислен като съотношение на ликвидните активи с падеж до 1 година към общите финансови активи на Фонда. Коефициентът на бързоликвидните активи спрямо общите активи на ФГВБ е съотношението на парите по разплащателни сметки, едноседмични депозити в БНБ и пазарната стойност на облигациите в портфейла на ФГВБ, емитирани от правителството на външните пазари, към общите активи на Фонда.

www.dif.bg

24


Приложение 2: Гарантиране на влоговете 2.1. Преглед на динамиката на привлечените средства и депозитната база на банките в България Привлечени средства Общата сума на привлечените средства1 в банковата система на страната през 2011 г. нараства с 4.12% на годишна база и достига 65.607 млрд. лв. към края на годината.

Налице са следните изменения в структурата на привлечените средства: • Наблюдава се замяна на привлечените средства от кредитни институции с други видове финансиране. Привлечените средства с източник кредитни институции намаляват с 3.564 млрд. лв. (-26.24%) спрямо края на 2010 г. и достигат 10.019 млрд. лв. (15.27% от всички привлечени средства). • С най-голям ръст от 13.78% на годишна база са привлечените средства от гражданите и домакинствата, които достигат 31.902 млрд. лв. или 48.63% от всички привлечени средства. • Голямо увеличение бележат и привлечените средства от институции, различни от кредитни. Те нарастват с 11.46% на годишна база и достигат 21.443 млрд. лв. или 32.68% от привлечените средства.

По отношение на валутната структура, се запазва тенденцията от началото на 2010 г. на увеличение на относителния дял на привлечените средства в лева (13.82% на годишна база) и чужди валути различни от евро (5.94% на годишна база), като в същото време делът на тези в евро намалява (-3.83% на годишна база). Въпреки регистрирания спад на привлечените средства в евро, те все още са с най-голям дял в привлечени средства – 48.02%, следвани непосредствено от тези в лева – 45.18%. Привлечените средства в други валути са с дял 6.80% към края на 2011 г.

1

Привлечените средства включват депозити, репо сделки и финансирания от кредитни институции, домакинствата и институции, различни от кредитни, вкл. предприятия, както и подчинен срочен дълг и дългово-капиталово (хибридни) инструменти.

25

www.dif.bg


Графика 1 70 000 000

(

)

60 000 000

40 000 000

.

.

50 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

0 IV трим. 2007

IV трим. 2008

IV трим. 2009

IV трим. 2010

I трим. 2011

II трим. 2011

III трим. 2011

IV трим. 2011

Източник: БНБ

Таблица 1 Структура на привлечените средства IV трим. 2007

IV трим. 2008

IV трим. 2009

IV трим. 2010

IV трим. 2011

дял

пром. на трим. база

пром. на год. база

Кредитни институции

11 502 666

16 561 757

15 179 206

13 582 450

10 018 514

15.27%

-13.20%

-26.24%

Институции различни от кредитни

20 151 175

19 881 755

18 696 261

19 238 454

21 442 981

32.68%

0.57%

11.46%

Граждани и домакинства

18 986 492

22 164 745

24 836 988

28 037 365

31 901 545

48.63%

4.49%

13.78%

1 139 689

1 734 567

1 708 684

1 760 373

1 806 077

2.75%

3.05%

2.60%

Подчинен срочен дълг Дългово-капиталови (хибридни) инструменти Общо привлечени средства

416 365

532 534

412 220

392 498

437 467

0.67%

1.33%

11.46%

52 196 387

60 875 358

60 833 359

63 011 140

65 606 584

100.00%

0.04%

4.12%

Източник: БНБ

Таблица 2 Валутна структура на привлечените средства IV трим. 2007

IV трим. 2008

IV трим. 2009

IV трим. 2010

IV трим. 2011

дял

пром. на трим. база

пром. на год. база

Общо

52 196 387

60 875 358

60 833 359

63 011 140

65 606 584

100.00%

0.04%

4.12%

в левове

21 528 423

24 247 436

21 551 287

26 040 195

29 640 026

45.18%

3.83%

13.82%

в eвро

27 075 648

32 793 819

35 726 691

32 761 879

31 507 556

48.02%

-3.57%

-3.83%

3 592 316

3 834 103

3 555 381

4 209 066

4 459 002

6.80%

2.31%

5.94%

в други валути

Източник: БНБ

Данните за Брутния външен дълг на България, публикувани от БНБ, показват, че е в сила тенденцията от началото на 2009 г. банките в страната да намаляват външните си задължения. През изминалата 2011 г. банките са погасили свои външни задължения за 2.394 млрд. лв. (1.224 млрд. евро)2, като намалението се дължи на краткосрочния компонент на външните задължения на банките (Графика 2). 2

По данни на БНБ към 31.12.2011 г., с последна ревизия, публикувана на 23.03.2012 г.

www.dif.bg

26


Графика 2 Брутни външни задължения на банките 12000.0

10000.0

8000.0

.

6000.0

4000.0

2000.0

1 .1

.1 1

1 .1

1 .1

0 .1

.1 0

0 .1

0 .1

9 .0

.0 9

9 .0

9 .0

8 .0

.0 8

8 .0

8 .0

7 .0

.0 7

7 .0

7 .0

6 .0

.0 6

6 .0

.0

6

0.0

Източник: БНБ

Депозити Депозитите на бизнеса и домакинствата в банките отбелязаха ръст през 2011 г. и сумата им достига 44.561 млрд. лв. към края на годината, което представлява ръст от 13.08%. Основният дял от тях 69.31% е на депозитите на домакинства и НТООД, които са 30.886 млрд. лв. (12.95% ръст на годишна база). Депозитите на нефинансови предприятия са 13.675 млрд. лв. към края на 2011 г. или нарастват с 13.38% на годишна база. През последните 6 години – от 2006 г. до края на 2011 г., сумата на депозитите, с изкл. на тези на финансовите предприятия, се увеличава, като за този период нарастването е повече от два пъти (Графика 3). През периода от началото на 2008 г. до началото на 2011 г. нарастването на сумата на депозитите се дължи предимно на увеличаването на депозитите на домакинствата и НТООД, докато нивото на депозитите на нефинансовите предприятия остава относително постоянно след 2008 г. От началото на 2011 г. депозитите на нефинансовите предприятия започват да нарастват, но последното тримесечие на 2011 г. регистрират спад.

27

www.dif.bg


Графика 3 Динамика на депозитите на нефинансовия сектор 50 000 000 45 000 000 40 000 000

30 000 000

.

.

35 000 000

25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000

.11

.11

.11

.11

.11

.11

.10

.10

.10

.10

.10

.10

.09

.09

.09

.09

.09

.09

.08

.08

.08

.08

.08

.08

.07

.07

.07

.07

.07

.07

.06

.06

.06

.06

.06

.06

.05

-

Източник: БНБ

По отношение на темпа на нарастване на депозитите през последните 6 години следва да се отбележи следното: • темповете на нарастване на депозитите на нефинансовите предприятия и домакинствата са били най-високи от 2006 до лятото 2007 г., след което започват да намаляват (приблизително с началото на кризата). Въпреки това намаление, темпът на нарастване на депозитите на домакинствата и НТООД все пак остава положителен, за разлика от този на нарастване на депозитите на нефинансовите предприятия, който от март 2008 г. до март 2010 г. е с отрицателни стойности. • през втората половина на 2009 г. темповете на нарастване на депозитите на нефинансовите предприятия и домакинствата на годишна база започват отново да се увеличават (Графика 4).

• при темпа на нарастване на депозитите на база предходното тримесечие са налице добре изразени сезонни колебания, като през първите тримесечия на 2006, 2007, 2008 и 2009 г. се наблюдава отрицателен темп на нарастване на депозитите спрямо предходното тримесечие (Графика 5). • през четвъртото тримесечие на 2011 г. темпът на нарастване на депозитите на нефинансовите предприятия и домакинствата се забавя, но все пак остава двуцифрен (13.08% на годишна база). Забавянето на темпа се дължи на компонентата на нефинансовите предприятия, която отчита спад от 2.30% на тримесечна база.

www.dif.bg

28


Графика 4 Темп на нарастване на депозитите (промени на годишна база) 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

Източник: БНБ

Графика 5 Темп на нарастване на депозитите (промени на тримесечна база) 20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

Източник: БНБ

29

www.dif.bg


През 2011 г. банките успяха да привлекат допълнително ресурс от вътрешния пазар, с което да останат стабилни, въпреки намалението на привлечените средства от банки от държави-членки. Основните фактори за засилване на спестяванията през 2011 г. са нарастването на икономическата несигурност, както и положителният реален лихвен процент на депозитите през годината. Липсата на достатъчно атрактивни проекти за фирмите и допълнителни възможности за влагане на паричните средства за населението също е фактор, допринесъл за силния ръст на депозитите през изминалата година. В допълнение, задълбочаването на дълговата криза в Еврозоната накара редица местни компании да започнат да заделят допълнителни ликвидни резерви. В резултат на намаленото търсене на нови заеми и повишаването на изискванията за отпускане на нови кредити, кредитите към домакинствата и нефинансовите предприятия реализираха слаб растеж през 2011 г. Поради това че ръстът на депозитите изпреварва ръста на кредитите, банките имаха възможност да намалят своята зависимост от външно финансиране близо до нивата от началото на 2008 г. Допълнително, съотношението на отпуснати заеми към привлечени средства се подобри значително. Въпреки запазването на тенденцията към влошаване на качеството на кредитите, високата капиталова адекватност на банковия сектор в България и наличието на други буфери, вкл. възможността по-голямата част от банките да генерират печалби през 2011 г., осигуряват добри възможности за запазване на стабилността на банковата система в страната. Банковата система приключи изминалата година с печалба от 586 млн. лв. Адекватността на капитала от първи ред на банковата система към края на 2011 г. е 15.74%, а общата капиталова адекватност е 17.53%. Изискването за отношението на обща капиталова адекватност на българските банки е 12% и е по-високо от минимално изискуемото в ЕС, което е 8%.

www.dif.bg

30


2.2 Списък на банките, влоговете в които са гарантирани от ФГВБ

· Алианц Банк България АД · Банка ДСК ЕАД · Банка Пиреос България АД · Българо-американска кредитна банка АД · Българска банка за развитие АД · Емпорики Банк – България ЕАД · Инвестбанк АД · Интернешънъл Асет Банк АД · Корпоративна търговска банка АД · МКБ Юнионбанк АД · Обединена българска банка АД · Общинска банка АД · ПроКредит Банк (България) АД

· Първа инвестиционна банка АД · Райфайзенбанк (България) ЕАД · СИБАНК АД · Ситибанк Н.А. – клон София · Сосиете Женерал Експресбанк АД · Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София · Тексимбанк АД · Ти Би Ай Банк ЕАД · Токуда Банк АД · „Търговска банка Д” АД · УниКредит Булбанк АД · Централна кооперативна банка АД · Юробанк И Еф Джи България АД (Пощенска банка)

Забележка: Посочените по-долу кредитни институции са клонове на банки от държавичленки на Европейския съюз, и не участват в българската система за гарантиране на влоговете, тъй като са защитени от действащата схема в страната по седалището на банката.

· Алфа банка – клон България · БНП Париба С.А. – клон София · ИНГ Банк Н.В. – клон София · Иш Банк ГмбХ – клон София · Регионална инвестиционна банка – клон България

31

www.dif.bg


2.3 Информация за гарантирането на влоговете Системата за гарантиране на влоговете в банките покрива средствата на вложителите до законовоопределения размер – 196 000 лв. в банка с отнет лиценз на принципа „един вложител в една банка”. Гарантирани са влоговете на физически и юридически лица в левове и в чуждестранна валута. Изключени от гаранцията на ФГВБ са влоговете на банките и небанковите финансови институции (без фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване), на държавата и държавните институции, на общините, привилегированите влогове, влоговете на членовете на ръководни органи на банката и свързаните с тях лица, както и влоговете, свързани с изпиране на пари. Изплащането започва не по-късно от 20 работни дни от датата на отнемане на лиценза на банката от БНБ. Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в левовата им равностойност по курса на БНБ в началния ден на изплащането. Изплащането се извършва чрез обслужваща банка, определена от УС на ФГВБ.

Информация за разпределението на влоговете – структура, суми и брой, в лева и чуждестранна валута Общата сума на влоговете в банковата система, обхванати от системата за гарантиране на влоговете, към 31.12.2011 г. е 46 339 251 хил. лв. (31.12.2010 г.: 40 806 593 хил. лв.). Общият брой на влоговете е 10 347 385 (31.12.2010 г.: 11 217 887). Средният размер на един депозит е 4478 лв., а за 2010 г. – 3638 лв.

46 339 40 807

11 218

10 347 3638 4478

Източник: ФГВБ

www.dif.bg

32


През 2011 г. сумата на гарантираните от ФГВБ влогове нараства с 14%, докато броят им намалява с 8% в сравнение с предходната година. Наблюдава се увеличение на средния размер на един депозит, който през 2011 г. нараства с 23% спрямо 2010 г. Сумата на влоговете до гарантирания съгласно ЗГВБ размер – 196 000 лв., е 28 920 654 хил. лв. (62.41%), а техният брой е 10 329 336 (99.83%). Средният размер на влог до гарантирания размер е 2800 лв. 28 920 654 26 040 759

11 203 901

10 329 336

2800

2574

Източник: ФГВБ

Сумата на влоговете над гарантирания размер – 196 000 лв., е 17 418 597 хил. лв. (37.59%), а техният брой е 18 049 (0,17%). Средният размер на влог в този диапазон е 965 073 лв. 17 418 597

11 968 631

855 758 13 986

965 073

18 049

Източник: ФГВБ

33

www.dif.bg


Влоговете в лева, гарантирани от ФГВБ, възлизат на 24 057 463 хил. лв. (51.92%) и са 8 374 822 на брой (80.94%). Влоговете в евро, гарантирани от ФГВБ, възлизат на 18 432 584 хил. лв. (39.78%) и са 1 437 436 на брой (13.89%). Влоговете в други валути, гарантирани от ФГВБ, възлизат на 3 849 204 хил. лв. (8.31%) и са 535 127 на брой (5.17%).

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

51.92% 39.78% 8.31%

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

49.25%

42.10%

8.65%

Източник: ФГВБ

www.dif.bg

34


Източници на средства – информация за встъпителните и годишните премийни вноски на банките за 2011 г. Годишните премийни вноски на банките за 2011 г. са в размер на 195 448 хил. лв. при 179 797 хил. лв. за 2010 г. Поради непроменения брой на участващите в системата за гарантирането на влоговете банки – 26, нарастването на общия размер на премийните вноски се дължи на увеличения размер на влоговата база за 2010 г., която е основа за определяне на премийната вноска за 2011 г. (в размер на 39 090 млн. лв.) спрямо размера на влоговата база за 2009 г. (в размер на 35 939 млн. лв.) – основа за определяне на премийната вноска за 2010 г. Сумата от 195 448 хил. лв. е формирана от: получените годишни премийни вноски за 2011 г. от 26 банки в размер на 195 109 хил. лв. и допълнително определени суми към годишните премийни вноски в размер на 339 хил. лв. През 2011 г. няма новоучредени банки в България, които да бъдат обхванати от системата за гарантиране на влоговете, и съответно няма внесени допълнителни встъпителни премийни вноски.

39 090

40 000

300

35 939 35 000

250

30 000

180 25 000 20 000 15 000

195 200

150

100

10 000 5000 0

Източник: ФГВБ

35

www.dif.bg

50

0


Приложение 3: Инвестиционна политика и управление на активите Водещ принцип, заложен в ЗГВБ и вътрешните нормативни актове, регламентиращи инвестиционната дейност, е активите на Фонда да се управляват в съответствие с обществения интерес. Основна отговорност на Фонда е съхраняването и гарантирането на средствата, които се управляват съобразно принципите на:

• сигурност и защита на активите

• ликвидност за покритие на задълженията

• минимизиране на рисковете и оптимизиране на приходите.

Съгласно ЗГВБ, средствата на ФГВБ се инвестират в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата: ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар; облигации, емитирани на външните пазари (глобални и еврооблигации); в краткосрочни депозити в банки по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции и в депозити в БНБ.

Инвестиционен портфейл Инвестиционният портфейл на ФГВБ към 31 декември 2011 г. е 1 324 094 хил. лв., спрямо 1 100 132 хил. лв. към края на 2010 г. Портфейлът на Фонда е нараснал през 2011 г. с 223 962 хил. лв.

1400 1200

1308.41

1302.92

1324.09

1317.24

1000 800 630.65

668.84

682.85

600

699.01

622.75

765.74 616.90

555.10

400 200 0

2.80

3.43 I

1.34

II

III

3.25 IV

a

Източник: ФГВБ

www.dif.bg

36


Финансови инструменти През 2011 г. активите на Фонда се инвестират в облигации, емитирани от българското правителство, и депозити в БНБ, като не се предоставят депозити в банки. Делът на облигациите през годината се променя, като от 66.17% в края на 2010 г. спада до 48.41% в края на март 2011 г. Този спад се дължи на значителните по обем падежи на ДЦК в началото на годината, както и на получените годишни премийни вноски от банките в края на март. Поради същите причини делът на средствата по депозити и разплащателна сметка в БНБ се увеличава от 33.83% в края на 2010 г. до 51.33% към края на първото тримесечие на годината. До края на годината делът на облигациите плавно нараства в резултат от инвестирането на средствата и в края на годината делът на депозитите намалява до 42.17%, а облигациите са 57.83% от целия портфейл.

70% 57.83%

60% 50%

48.41%

51.33%

53.07%

52.19%

47.60%

46.83% 41.92%

40% 30% 20% 10% 0.26%

0%

I

0.21% II

III a

Източник: ФГВБ

37

www.dif.bg

0.25%

0.10% IV


Доходност на инвестиционния портфейл През 2011 г. продължи тенденцията на спад на доходността по българските правителствени облигации, като в края на 2011 г. среднопретеглената доходност до падежа по облигациите в портфейла на ФГВБ е 4.16% при 4.48% в края на 2010 г. и 4.87% в края на 2009 г. Доходността по депозитите в БНБ следваше референтните котировки на Банката за международни разплащания – Базел. През първата половина на годината лихвените проценти по депозитите в лева и евро се покачваха, достигайки нива над 1% на годишна база през юли. Впоследствие тази динамика се промени и в края на годината лихвените проценти по левовите и евровите депозити са 0%. С изключение на първото тримесечие на годината, лихвените проценти по доларовите депозити също са 0%.

6% 5%

4.31%

4.31%

4.28%

4.16%

4% 2.58%

0.39%

1% 0%

0.72%

2%

I

2.43%

II

2.41%

III

0.00%

2.29%

0.31%

3%

IV

Източник: ФГВБ

www.dif.bg

38


Валутна структура на инвестиционния портфейл В края на 2010 г. делът на експозицията в евро достига 49.63% от целия портфейл, но след получаването на годишните премийни вноски от банките в края на първото тримесечие на 2011 г. делът на левовите активи в портфейла на Фонда се покачва до 57.31%, а делът на деноминираните в евро активи спада до 41.72%. През годината Министерството на финансите продължи да емитира ДЦК, деноминирани в евро, на вътрешния пазар и част от тях бяха закупени от Фонда. В резултат валутната структура на портфейла се променя плавно, като в края на декември левовата експозиция представлява 51% от целия портфейл, а експозицията в евро – 47.96%. Делът на активите, деноминирани в щатски долари, намалява от 1.33% в края на 2010 г. до 1.04% в края на 2011 г.

80% 70% 60%

57.31%

50%

55.94%

54.82% 44.19%

43.11%

41.72%

51.00%

47.96%

40% 30% 20% 10%

0.98%

0%

I

Източник: ФГВБ

39

www.dif.bg

II

1.04%

1.00%

0.95% III

IV


Структура на портфейла облигации Лихвена структура на портфейла от облигации През 2011 г. лихвената структура на портфейла от облигации на ФГВБ запазва характеристиките от 2010 г. Преобладаващата част от книжата са с фиксиран купон, като формират между 87 и 89% от портфейла от облигации. Ограниченото предлагане на правителствени книжа с плаващ купон и липсата на нови такива емисии води до постепенното намаляване на техния дял в портфейла на ФГВБ през годината. От 12.26% в края на 2010 г. те намаляват плавно до 10.30% в края на 2011 г. Друга причина за това е частичното падежиране на книжата с плаващ купон в обращение. Съотнесено към инвестиционния портфейл, книжата с фиксиран доход към края на годината са 51.88%, а тези с плаващ – съответно 5.95%.

100%

89.70%

88.82%

88.57%

87.63%

80% 60% 40% 20% 0%

12.37%

I

11.43%

II

11.18%

III

10.30%

IV

Източник: ФГВБ

www.dif.bg

40


Матуритетна структура и дюрация на инвестиционния портфейл През 2011 г. ФГВБ поддържа ниска модифицирана дюрация на портфейла – под 1. Показателят е относително стабилен и едва в последното тримесечие на годината се покачва леко – до 0.90. Модифицираната дюрация на портфейла от ценни книжа към 31.12.2011 г. е 1.54, като за книжата, деноминирани в лева, е 1.83, а за тези в евро – 1.58.

I

41

II

www.dif.bg

III

IV

0.0%

0.0%

0.0%

7.6%

7.6%

7.3%

0.0%

0%

7.4%

9.4%

10%

6.0%

4.4%

20%

4.9%

30%

26.4%

40%

22.8%

28.6%

50%

31.4%

56.5%

60%

56.3%

70%

59.6%

80%

63.6%

Основната част от портфейла на Фонда е съсредоточена в депозити и ценни книжа с матуритет до 1 година и ценни книжа с матуритет над 1 до 3 години. Към края на третото тримесечие на годината инструментите с матуритет до 1 година значително увеличават своя дял, достигайки 63.6% от целия портфейл. Противоположна е динамиката на книжата с матуритет над 1 до 3 години, делът на които спада до 22.8% в края на третото тримесечие, но след това нараства отново до 26.4%. Делът на книжата в матуритетния сегмент над 3 до 5 години нараства плавно през цялата година, като в края на годината те формират 9.4% от портфейла. Книжата с матуритет над 5 години имат относително постоянен дял в портфейла на Фонда – малко над 7%. През годината в портфейла на Фонда на са включвани книжа с матуритет над 10 години.


1.80 1.60 1.40

1.71

1.61

1.57

1.54

1.20 1.00 0.80 0.60

0.84

0.84

0.85

0.90

0.40 0.20 0.00 I

II

III

IV

Финансови резултати Доходите от инвестиции на ФГВБ през 2011 г. са 31 063 хил. лв. спрямо 29 211 хил. лв. за 2010 г. Нетната промяна в справедливата стойност на финансовите активи на разположение за продажба за 2011 г. е (1139) хил. лв. при 7358 хил. лв. за 2010 г.

www.dif.bg

42


Приложение 4: Приложение на Основните принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити I. Исторически преглед Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити през 2008 г. стартира работата по създаването на Основни принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити. През юни 2009 г. Базелският комитет по банков надзор и Международната асоциация издават Основни принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити, след което през декември 2010 г. и май 2011 г. се приемат съответно Методологията за оценка на съответствието с Основните принципи и Наръчника за прилагане на Методологията. Бордът за финансова стабилност добавя Основните принципи към Сборника си от 12 Основни стандарти за добри финансови системи. Изпълнителните съвети на Международния валутен фонд и Световната банка одобряват използването на Основните принципи в прегледите по Програмата за оценка на финансовия сектор.

II. Приложение на Основните принципи

• в отделните държави – за самооценка

• МВФ/СБ – в прегледите по Програмата за оценка на финансовия сектор

• БФС/Г-20 – за партньорски проверки и тематични прегледи

През 2011 г. редица схеми за гарантиране на депозити извършиха самооценка съгласно Основните принципи. Бордът за финансова стабилност извърши партньорски проверки за съответствие с Основните принципи в рамките на Г-20 с цел да оцени ефективността на реформите, предприети в отговор на кризата, и при необходимост да направи препоръки за последващи действия от местните власти и международните организации, определящи стандартите.

III. Основни компоненти за оценка

43

– Данни и документи

– Въпросник

– Събеседвания с основните участници в мрежата за финансова сигурност

– Анализ и заключения

– Обратна връзка

– Окончателен доклад, включващ оценка и план за действие за реформи

www.dif.bg


IV. Обучения През 2011 г. бяха проведени множество обучения с участници от международни финансови институции (Световната банка, Базелския комитет и Института за финансова стабилност), семинар за обучители във Федералната корпорация за гарантиране на депозити, регионални обучения за членове на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити и Европейския форум на институциите за гарантиране на депозити – симулации на практически тестове.

V. Основните принципи в България

май 2010 г.

Превод на извадка (само Основните принципи) на български и публикуването им на сайта на ФГВБ на български и английски език.

Приложение към Годишния отчет на ФГВБ за 2009 г.

ноември 2011 г.

Направена самооценка за съответствие с Основните принципи.

www.dif.bg

44


Фонд за гарантиране на влоговете в банките - Годишен финансов oтчет за 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Доклад на независимия одитор

47

Отчет за дейността 

49

Отчет за финансовото състояние

50

Отчет за паричните потоци

51

Отчет за промените в нетните активи

52

Приложения към финансовия отчет за 2011 година

1. Обща информация 

53

2. Основни положения от счетоводната политика на Фонда

55

3. Премийни вноски

70

4. Доходи от инвестиции

70

5. Други доходи и загуби, нетно

71

6. Общи административни разходи

71

7. Парични средства и парични еквиваленти

72

8. Вземания от банки

73

9. Ценни книжа на разположение за продажба

73

10. Имоти и оборудване

75

11. Нематериални и други активи

76

12. Други задължения

77

13. Управление на финансовите рискове

77

14. Взаимоотношения и операции с държавни институции, органи и предприятия 87

www.dif.bg

46


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

2011

2010

хил. лв.

хил. лв.

3 4 5 6

195 448 31 063 366 (1 401) 225 476

179 797 29 211 2 265 (1 485) 209 788

4

(1 139)

7 358

224 337

217 146

Приложения Премийни вноски Доходи от инвестиции Други доходи/(загуби), нетно Общи административни разходи Резултат за годината Други компоненти на нетните активи Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА

Приложенията от страници 53 до 87 са неразделна част от финансовия отчет

49

www.dif.bg


ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 декември 2011 година

Приложения

31.12.2011 хил. лв.

31.12.2010 хил. лв.

АКТИВИ Парични средства и парични еквиваленти Вземания от банки Ценни книжа на разположение за продажба Имоти и оборудване

7 8

558 357 366

372 175 -

9 10

765 737 828

727 957 862

Нематериални и други активи

11

52

30

1 325 340

1 101 024

63 63 1 325 277

84 84 1 100 940

ОБЩО АКТИВИ ПАСИВИ Други задължения ОБЩО ПАСИВИ НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА

12

Приложенията от страници 53 до 87 са неразделна част от финансовия отчет

www.dif.bg

50


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за годината, завършваща на 31 декември 2011 година Приложения Парични потоци от основната дейност Получени премийни вноски от банки Плащания на персонала и за социално осигуряване Платени данъци Освободени блокирани средства по неизплатени гарантирани депозити Други постъпления/(плащания) за основната дейност, нетно Нетни парични потоци от основната дейност Парични потоци от инвестиционната дейност Постъпления от лихви по срочни депозити в банки Постъпления, свързани с ценни книжа на разположение за продажба Плащания, свързани с ценни книжа на разположение за продажба Покупки на оборудване и активи Нетни парични потоци, използвани в инвестиционната дейност

2011 хил. лв.

2010 хил. лв.

195 109

179 797

(837) (90)

(901) (104)

-

434

(432)

(395)

193 750

178 831

2 863

662

195 391

285 167

(205 902) (50)

(325 887) (14)

(7 698)

(40 072)

-

(5)

-

(5)

186 052

138 754

7

372 169 136

232 440 975

7

558 357

372 169

Парични потоци от финансова дейност Плащания по финансов лизинг Нетни парични потоци, използвани във финансовата дейност Увеличение на паричните средства през годината Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари Курсови разлики Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

Приложенията от страници 53 до 87 са неразделна част от финансовия отчет

51

www.dif.bg


ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В НЕТНИТЕ АКТИВИ за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

Нетни активи хил. лв. Салдо на 1 януари 2010 година

883 794

Общ всеобхватен резултат за годината

217 146

Салдо на 31 декември 2010 година Общ всеобхватен резултат за годината Салдо на 31 декември 2011 година

1 100 940 224 337 1 325 277

Приложенията от страници 53 до 87 са неразделна част от финансовия отчет

www.dif.bg

52


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ за 2011 година 1. Обща информация Информация за Фонда Фондът за гарантиране на влоговете в банките (Фондът/ФГВБ) е основан със Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) през 1999 г. Целта на създаването на Фонда е да защитава средствата на вложителите в банките с отнет лиценз. Дейността му, съгласно ЗГВБ, е свързана с определяне и събиране на годишните и встъпителните вноски на банките с издаден лиценз от Българската народна банка (БНБ) и инвестиране на натрупаните средства. При отнемане на лиценз на банка, Фондът изплаща до 196 хил. лв. депозити на физически и юридически лица, в сила от 31 декември 2010 г. (от 18 ноември 2008 г. до 31 декември 2010 г.: 100 хил. лв.). Наред с тези функции, Фондът осъществява и функциите, предвидени в Закона за банковата несъстоятелност. Съгласно влезлия в сила от 01.01.2007 г. Закон за кредитните институции, БНБ може да разпореди увеличение на капитала на банка, поставена под специален надзор, при условие че новите акции ще бъдат придобити от Фонда. В този случай Управителният съвет на Фонда взема решение за придобиване на акции в банка, както и за тяхното прехвърляне.

Адресът и седалището на управление на Фонда е гр. София, ул. „Владайска” № 27.

Броят на персонала към 31.12.2011 г. е 22 служители (31.12.2010 г.: 23).

Регулаторна рамка на дейността на Фонда Дейността на Фонда е регламентирана със Закона за гарантиране на влоговете в банките. Законът изисква използването на паричните средства, акумулирани от банките, да бъдат инвестирани единствено в ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, депозити в БНБ и краткосрочни депозити в банки. Управлението на Фонда се осъществява от Управителен съвет (УС), състоящ се от петима членове, които се определят, както следва:

– председател на Управителния съвет – от Министерския съвет;

– заместник-председател на Управителния съвет – от Управителния съвет на БНБ;

– един член – от Асоциацията на банките в България;

– двама членове – съвместно от председателя и заместник-председателя на Управителния съвет на Фонда.

Председателят на Управителния съвет организира и ръководи текущата дейност на Фонда и на административния персонал и представлява Фонда в страната и в чужбина.

53

www.dif.bg


Мандатът на Управителния съвет на Фонда е четири години. Към 31.12.2011 г. съставът на Управителния съвет на Фонда е следният: – Росен Николов – председател на УС на ФГВБ, определен с Решение № 153 на Министерския съвет от 17.03.2011 г. (Бисер Манолов – до 17.03.2011 г.);

– Нели Кордовска – заместник-председател на УС на ФГВБ, определена с Решение № 1 на УС на БНБ от 13.01.2011 г. (Нели Кордовска – до 13.01.2011 г.); – Бисер Манолов – член, определен с Решение от 23.03.2011 г. на УС на Асоциацията на банките в България (Анна Събева – до 23.03.2011 г.);

– Борислав Стратев – член, определен със Заповед № 92-0005 на председателя на УС и заместник-председателя на УС на ФГВБ от 24.03.2011 г. (Лалко Дулевски – до 24.03.2011 г.); – Светла Костова – член, определен със Заповед № 92-0005 на председателя и заместник- председателя на УС на ФГВБ от 24.03.2011 г. (Теодора Якимова-Дренска – до 24.03.2011 г.).

Основни показатели на стопанската среда

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на Фонда, за периода 2009 – 2011 г. са представени в таблицата по-долу: Показател БВП в млн. лева (разходи за крайно използване, текущи цени)

2009

2010

2011

68 322

70 511

75 265*

(5.48%)

0.39%

1.67%*

Инфлация в края на годината

1.64%

4.45%

2.05%

Среден валутен курс на щатския долар за годината

1.4055

1.4774

1.4065

Валутен курс на щатския долар в края на годината

1.3641

1.4728

1.5116

Основен лихвен процент в края на годината

0.55%

0.18%

0.22%

6.8%

10.2%

11.2%*

Реален растеж на БВП

Безработица (в края на годината) 15 и повече навършени години

* Предварителни данни за 2011 г., източник: НСИ, БНБ

www.dif.bg

54


2. Основни положения от счетоводната политика на Фонда 2.1. База за изготвяне на финансовия отчет Финансовият отчет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 01.01.2011 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз. За текущата финансова година Фондът е приел всички нови и/или ревизирани стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и респективно от Комитета за разяснения на МСФО, които са били уместни за неговата дейност. От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни периоди започващи на 1 януари 2011 г., не са настъпили промени в счетоводната политика на Фонда. Ръководството е проучило възможния им ефект и е определило, че те не биха имали ефект върху счетоводната политика на Фонда, поради това че, той не разполага/оперира с такива обекти и/или не реализира подобни сделки и транзакции, с изключение на сделки със свръзани лица: • МСС 24 (променен) Оповестявания за свързани лица (в сила за годишни периоди от 01.01.2011 г. – приет от ЕК). Промените са насочени към подобряване на определението за обхвата и типовете свързани лица, както и въвеждат по-специфично правило за частично изключение от пълно оповестяване по отношение на свързани лица, контролирани от или със значително влияние на държавни органи от международно, национално и местно ниво и други предприятия – тяхна собственост – по отношение на свързаност, разчети и сделки с тях. Фондът е запазил политиката си за пълно оповестяване.

Останалите стандарти и тълкувания включват:

• Подобрения в МСФО (м. май 2010 г.) – подобрения в МСС 1, 27, 28, 34, МСФО 1, 3 и 7, и КРМСФО 13 (в сила за годишни периоди от 01.01.2011 г. (или 01.07.2010 г.) – приети от ЕК). Тези подобрения внасят частични промени в съответните стандарти, основно с цел да премахнат съществуваща непоследователност в правилата на приложение и изискванията на отделните стандарти, както и да се внесе по-прецизна терминология на понятията по отношение на: а) представянето на анализа на другите компоненти на всеобхватния резултат (по видове – в отделно приложение или в отчета за промените в нетните активи); б) подхода за избор на оценка на неконтролиращото участие, представянето на частта от цената на придобиване под условие и всички транзакции на база плащания с акции, които са част от бизнес комбинации – от промяната на МСФО 3 (2008);

55

www.dif.bg


в) подобряване на качествените оповестявания наред с количествените относно рисковете, асоциирани с финансовите инструменти и оповестяванията относно обезпеченията; г) повишените изисквания за оповестявания в междинните отчети на всички значителни събития и операции, вкл. промени в справедливите стойности, трансферите и класификациите на финансовите инструменти, и актуализиране на финансовата информация спрямо последния годишен отчет; д) аналогични промени за перспективно приложение при асоциираните и съвместните дружества съгласно промените в МСС27 (2008); д) пояснението на понятието „справедлива стойност” за целите на измерването на кредитните точки при програмите за лоялни клиенти; • МСС 32 (променен) Финансови инструменти: Представяне (в сила за годишни периоди от 01.02.2010 г. – прието от ЕК за периоди, започващи от 01.02.2010 г.) – относно класификация на емитирани права. Промяната е направена, за да внесе пояснение в третирането на права, опции и варанти за придобиване на фиксиран брой от инструментите на собствения капитал на предприятие за фиксирана сума в каквато и да е валута като инструменти на собствения капитал при условие, че те се предлагат pro rata на всички съществуващи собственици на същия клас недеривативни инструменти на собствения капитал; • КРМСФО 14 (променено) Предплащания по минимални изисквания за фондиране по МСС19 (в сила за годишни периоди от 01.01.2011 г. – прието от ЕК за периоди, започващи от 01.01.2011 г.). Промяната е свързана с пояснения за определяне на съществуващата икономическа изгода на предплащания по минимални изисквания за фондиране – като намаление в бъдещите вноски и при двата случая – при наличието или не на изискване за минимално фондиране за вноски, свързани с бъдеща трудова услуга (стаж), и възможността за признаването на предплащанията като актив; • КРМСФО 19 Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал (в сила за годишни периоди от 01.07.2010 г. – прието от ЕК за периоди, започващи от 01.07.2010 г.). Това тълкувание дава пояснения за счетоводното третиране на операции, свързани с изцяло или частично погасяване на финансови задължения към кредитори чрез издаване на инструменти на собствения капитал на предприятието-длъжник – оценяване на инструментите на собствения капитал като насрещно възнаграждение и третиране на получените разлики между оценката им и тази на финансовия пасив, както и определени ограничения на приложение. Към датата на издаване за одобряване на този финансов отчет са издадени, но не са все още в сила (и/или не са приети от ЕК) за годишни периоди, започващи на 1 януари 2011 г., няколко стандарти, променени стандарти и тълкувания, които не са били приети за по-ранно приложение от Фонда. Едни от тях са приети за действащи за 2011 г., но за годишни периоди, започващи след 1 януари 2011 г., а други – за годишни периоди, започващи на и след 1 януари 2012 г. От тях ръководството е преценило, че следните биха имали потенциален ефект в бъдеще за промени в счетоводната политика и финансовите отчети на Фонда за следващи периоди:

www.dif.bg

56


• МСС 1 (променен) Представяне на финансови отчети (в сила за годишни периоди от 1.07.2012 г. – не е приет от ЕК). Промяната въвежда изискване за представяне на компонентите на други компоненти на нетните активи в отчета за дейността в две отделни групи, в зависимост от това дали те потенциално в бъдеще биха могли последващо да се рекласицифират или не към отчета за дейността в текущите печалби и загуби (в резултата за годината); • МСС 19 (променен) Доходи на наети лица (в сила за годишни периоди от 1.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Промените са свързани с плановете с дефинирани доходи и доходите при напускане. Фундаменталната промяна е отпадането на метода на „коридора” и въвеждането на правилото за признаване на всички последващи оценки (досега наричани – актюерски печалби или загуби) на задълженията по дефинирани доходи и на планове от активи в момента на възникването им, през друг компонент на нетните активи на Фонда в отчета за дейността, както и ускореното признаване на разходите за минал стаж; • МСФО 7 (променен) Финансови инструменти: Оповестявания – относно облекчението за преизчислението на сравнителни периоди и свързаните с тях оповестявания при прилагането на МСФО 9 (в сила за годишни периоди от 01.01.2015 г. – не е приет от ЕК); • МСФО 9 (издаден м. 11.2009 г. и м .10.2010 г.) Финансови инструменти: Класификация и оценяване (в сила за годишни периоди от 01.01.2013 г., и ревизирано приложение за годишни периоди от 01.01.2015 г .– не е приет от ЕК). Този стандарт замества части от МСС 39, като установява принципи, правила и критерии за класификация, оценка и отписване на финансовите активи и пасиви, вкл. хибридните договори. Той въвежда изискване класификацията на финансовите активи да бъде правена на база бизнес модела на предприятието за тяхното управление и на характеристиките на договорените парични потоци на съответните активи. Въвеждат две основни категории оценки – по амортизируема и по справедлива стойност. Новите правила ще доведат до евентуални промени основно в отчитането на финансови активи като дългови инструменти и на финансови пасиви, приети за отчитане по справедлива стойност през текущите печалби и загуби (за кредитния риск); • МСФО 13 Измерване на справедлива стойност (в сила за годишни периоди от 1.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Този стандарт се явява единен източник с методологически насоки, съдържащ прецизирано определение на понятието „справедлива стойност”, правила и методика за нейното измерване, както и по-широки изисквания за оповестяване относно справедливата стойност и нейното измерване за целите на всички МСФО. Той покрива както финансовите инструменти, така и нефинансовите активи и пасиви, за които МСФО изискват или разрешават прилагането на справедлива стойност. Допълнително за посочените по-долу нови стандарти, променени стандарти и приети тълкувания, които са издадени, но все още не са в сила за годишни периоди, започващи на 1 януари 2011 г., ръководството е преценило, че следните не биха имали потенциален ефект за промени в счетоводната политика и финансовите отчети на Фонда за следващи периоди: • МСС 12 (променен) Данъци върху дохода (в сила за годишни периоди от 01.01.2012 г. – не е приет от ЕК). Промяната е свързана с изричното пояснение, че оценката на отсрочените данъци (актив или пасив), свързани с определен актив, следва да се направи през призмата

57

www.dif.bg


на намеренията на Фонда как ще възстановява инвестираните средства в балансовата стойност на този актив – чрез продажба или през продължаваща употреба. Конкретни правила са дадени в случаите на нетекущи активи, преоценени по реда на МСС 16, но най-вече за инвестиционните имоти, оценявани по справедлива стойност по МСС 40, вкл. придобити по реда на бизнес-комбинации – т.е. приема се презумпцията, че те ще се възстановяват през продажба за целите на определяне на отсрочените данъци. ПКР 21 е инкорпориран в МСС 12, поради което е отменен с датата на влизане в сила на промяната в МСС 12; • МСС 27 (изменен 2011 г.) Индивидуални финансови отчети (в сила за годишни периоди от 01.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Стандартът е преиздаден с променено наименование, като частта от него, която засягаше консолидирани финансови отчети е изцяло обособена в нов стандарт – МСФО 10 Консолидирани финансови отчети. По този начин в стандарта са останали включени само правилата за отчитане на инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия на ниво индивидуални отчети; • МСС 28 (изменен 2011 г.) Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия – (в сила за годишни периоди от 01.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Стандартът е с променено наименование и включва правила за отчитане по метода на собствения капитал както на инвестициите в асоциираните, така и в съвместните предприятия, които досега са били под обхвата на МСС 31 Съвместни предприятия в съответствие на новите МСФО 11 и МСФО 12. МСС 31 спира да бъде приложим от 01.01.2013 г.; • МСС 32 (променен) Финансови инструменти: Представяне (в сила за годишни периоди от 01.01.2014 г. – не е приет от ЕК) – относно нетиране (компенсиране) на финансови активи и финансови пасиви. Тези промени са свързани с уточнение относно приложението на правилата за нетиране на финансови инструменти. Основно те са в четири насоки: а) изясняване на значението на разбирането за „текущо законосъобразно приложимо право за нетиране”; б) приложението за едновременна реализация и споразумение за уреждане; в) нетиране на суми, предоставени като гаранция; г) мярката за прилагането на изискванията за нетиране; • МСФО 7 (променен) Финансови инструменти: Оповестявания – относно нетиране (компенсиране) на финансови активи и пасиви (в сила за годишни периоди от 01.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Тези промени са свързани с разширяването на оповестяванията за всички финансови инструменти, които ще се нетират (компенсират) в съответствие с МСС 32 (пара. 42), както и според допълнителни споразумения за нетиране, които са извън обхвата на МСС 32; • МСФО 10 Консолидирани финансови отчети (в сила за годишни периоди от 1.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Този стандарт заменя в значителната му част МСС 27 (Консолидирани и индивидуални финансови отчети) и ПКР Разяснение 12 (Консолидация – предприятия със специално предназначение). Основната му цел е да се установят принципите и начина на изготвяне и представяне на финансови отчети, когато едно предприятие контролира едно или повече други предприятия. Той дава ново определение на понятието „контрол”, съдържащо три компонента, и определя контрола като единства база за консолидация. Стандартът установява и основните задължителни правила по изготвянето на консолидирани финансови отчети;

www.dif.bg

58


• МСФО 11 Съвместни споразумения (в сила за годишни периоди от 1.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Този стандарт заменя МСС 31 Дялове в съвместни предприятия), вкл. и ПКР 13 Съвместно контролирани предприятия – непарични вноски от контролиращите съдружници. Той въвежда само два типа съвместни споразумения – съвместни дейности и съвместни дружества, като установеният критерий за класификация не е правната форма, а видът на правата и задълженията на всяка страна в конкретното споразумение, т.е. дали са права върху активите и пасивите, респ. разходите и приходите от съвместното споразумение /съвместна дейност/, или са права върху нетните активи от съвместното споразумение /съвместно дружество/. Стандартът премахва опцията за прилагане на метода на пропорционална консолидация и налага ползването на метода на собствения капитал при консолидация на съвместно контролирани дружества; • МСФО 12 Оповестяване на участия в други предприятия (в сила за годишни периоди от 1.01.2013 г. – не е приет от ЕК). Този стандарт въвежда изисквания за оповестяване и към информацията в оповестяванията във финансовите отчети относно всички видове участия на отчитащото се предприятие в други дружества и предприятия, вкл. и ефектите и рисковете от тези участия; Финансовите отчети са изготвени на база на историческата цена, с изключение на финансовите инструменти на разположение за продажба, които са оценени по справедлива стойност. Фондът води своите счетоводни регистри в български лев (хил. лв.), който приема като негова отчетна валута за представяне. Данните в отчета и приложенията към него са представени в хиляди левове, освен ако нещо друго изрично не е указано. Представянето на финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансови отчети изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, на приходите и разходите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, която е налична към датата на финансовия отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях (като в условия на финансова криза несигурностите са по-значителни). Обектите, които предполагат по-висока степен на субективна преценка или сложност, или където предположенията и приблизителните счетоводни оценки са съществени за финансовия отчет, са оповестени в Приложение № 2.12. 2.2. Сравнителни данни Фондът представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година. Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират (преизчисляват), за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

59

www.dif.bg


2.3. Функционална валута и признаване на курсови разлики Функционалната и отчетната валута на представяне на Фонда е българският лев. От 1 юли 1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската марка в съотношение BGN 1 : DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз – с еврото в съотношение BGN 1.95583 : EUR 1. При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, като монетарни отчетни обекти, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута, като се прилага обменният курс, публикуван от БНБ за последния работен ден на съответния месец. Към 31 декември те се оценяват в български левове, като се използва заключителният обменен курс на БНБ. Немонетарните отчетни обекти в отчета за финансовото състояние, първоначално деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута, като се прилага историческият обменен курс към датата на операцията и последващо не се преоценяват по заключителен курс. Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, или отчитането на сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни от тези, по които първоначално са били признати, се включват в отчета за дейността (в резултата за годината) като текущи приходи и разходи в момента на възникването им, като се третират като „други доходи/(загуби)” от дейността и се представят нетно. 2.4. Приходи от премийни вноски Приходите от премийни вноски представляват встъпителни и годишни вноски, които банките с издаден лиценз от БНБ внасят във Фонда. Срокът за плащането е до тридесет дни след вписването на банката в търговския регистър за встъпителните вноски, и до 31 март на текущата година за годишните вноски на действащите банки (чл. 15 и чл. 16, ал. 5 на Закона за гарантиране на влоговете в банките). Приходите от премийни вноски се признават в отчета за дейността (в резултата за годината) на датата, когато станат дължими по закон. След тази дата се начисляват лихви за забава на плащането, които се представят към „други доходи/(загуби), нетно” на лицевата страна на отчета за дейността. Те се изчисляват на база законната лихва. 2.5. Доходи от инвестиции Доходите от инвестиции включват приходите от лихви по депозити на Фонда в БНБ и по държани държавни ценни книжа (ДЦК), реализираните печалби и загуби от продажби и преоценка на финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност през печалбата, и натрупаните ефекти от преоценки на продадени или отписани финансови активи, класифицирани на разположение за продажба. Ефектите от нетната промяна в

www.dif.bg

60


справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба (изменение в „преоценъчния резерв” на финансови активи на разположение за продажба) се отчитат като изменение на друг компонент на нетните активи на Фонда в отчета за дейността. Приходите от лихви се признават в отчета за дейността (в резултата за годината) за всички финансови инструменти, като се начисляват текущо на времева база при използването на метода на ефективната лихва. Те включват и амортизацията на премията/ дисконта и всяка друга разлика между първоначалната стойност на придобиване и стойността на уреждане (изплащане или продажба) на финансовия инструмент. 2.6. Приходи от суброгация по депозити Фондът встъпва в правата на вложителите към банка с отнет лиценз за банкова дейност от датата на отнемане на лицензa й и до размера на гаранцията по депозитите, която предоставя. Това действие настъпва по силата на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Като следствие на възникване на задължението на Фонда за изплащане на гаранцията, той става кредитор на банката с отнет лиценз за поетите от него депозити за изплащане, и същите се признават в отчета за финансовото му състояние до размера, до който се оценяват от ръководството, че могат да бъдат събрани. 2.7. Финансови инструменти Класификация Класификацията на финансовите инструменти на Фонда е в зависимост от същността и целите (предназначението) на финансовите активи и пасиви към датата на тяхното придобиване. Ръководството определя класификацията на финансовите активи на Фонда към датата на първоначалното им признаване в отчета за финансовото състояние. Фондът класифицира обичайно своите финансови активи в две основни категории: „кредити и вземания” (в които се включват и паричните средства и паричните еквиваленти), и „ценни книжа на разположение за продажба”. Финансови пасиви възникват основно във връзка с поетите от Фонда задължения към лица-депозанти по гарантирани суми на техни депозити в затворени банки. Обичайните задължения към контрагенти, възникващи в хода на дейността на Фонда, се класифицират като други финансови пасиви. Първоначално признаване Финансовите инструменти в отчета за финансовото състояние се признават в момента, в който Фондът стане страна по договор, свързан с финансов инструмент, на „датата на уреждане”. При този подход, признаването на инструмента се извършва в деня, в който е прехвърлен на Фонда.

61

www.dif.bg


Първоначално оценяване Финансовите активи и пасиви се оценяват при първоначалното им придобиване или възникване по тяхната цена на придобиване. За финансовите активи на разположение за продажба тя e справедливата стойност и всички преки разходи по сделката. Последващо оценяване След първоначалното признаване, финансовите активи на Фонда се оценяват по тяхната справедлива стойност или амортизирана стойност в зависимост от тяхната класификация, а финансовите пасиви – по амортизируемата им стойност, определена по метода на ефективната лихва. Ефектите от преоценка на финансови активи, класифицирани на разположение за продажба, се признават като друг компонент на нетните активи на Фонда в отчета за дейността и участват в показателя „всеобхватен резултат от дейността” на Фонда за съответния период (Приложение № 2.5). В случай на продажба и/или отписване на финансовите активи, натрупаните ефекти се признават текущо в отчета за дейността (в резултата за годината) като „доходи от инвестиции”. Печалби и загуби от преоценка до справедлива стойност Печалби или загуби, възникващи от изменението в справедливата стойност на финансов актив, класифицирани на разположение за продажба, са компонент на нетните активи на Фонда, като първоначално се отчитат в отчета за дейността към други компоненти на нетните активи, към позицията „нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба”, а при неговата продажба и/или отписване, натрупаните ефекти се признават в текущия резултата за годината, към „доходи от инвестиции”. Печалбите и загубите от финансов актив от преоценка, оценяван по справедлива стойност в печалбата, се включват текущо за периода, в който възникнат, в отчета за дейността (в резултата за годината). Обезценка На датата на всеки финансов отчет Фондът преценява дали съществуват обективни обстоятелства, които се явяват индикатори за трайна обезценка на всеки отделен финансов актив, който не се оценява по справедлива стойност през отчета за дейността (в резултата за годината). Приема се, че когато се наблюдава значително и/или трайно намаление в справедливата стойност на даден актив спрямо отчетната цена на придобиване, налице е обезценка. Размерът на обезценката е равен на разликата между балансовата стойност на актива с неговата възстановителна стойност, която е текущата справедлива стойност.

www.dif.bg

62


Отписване Финансовите активи или част от тях се отписват от отчета за финансовото състояние, когато Фондът:

- реализира икономическите ползи от правата по договора; или

- изгуби контрола върху правото да реализира икономическите ползи от договора; или

- изтече срока на това право; или

- направи отказ от това право.

Финансовите пасиви се отписват от отчета за финансовото състояние, когато:

- задължението бъде погасено; или

- задължението отпадне; или

- срокът за изпълнение на задължението изтече.

Видове финансови инструменти

а. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти представляват паричните средства в каса и по разплащателни сметки, банкови срочни депозити с падеж до три месеца в български левове и валута. Парите в брой и по текущи разплащателни сметки са представени по номинална стойност. Паричните средства по срочни депозити са представени в отчета за финансовото състояние по амортизируема стойност, определена по метода на ефективната лихва, т.е. заедно с начислената лихва. За целите на изготвяне на отчета за паричните потоци не се третират като парични средства и парични еквиваленти блокираните депозити със специално предназначение и начислените лихви по непадежирали срочни депозити.

б. Инвестиции на разположение за продажба

Ценните книжа на разположение за продажба се признават в и отписват от отчета за финансовото състояние на датата на уреждане, когато покупката или продажбата е по силата на договор, чиито условия предполагат предоставянето (прехвърлянето) на книжата в рамките на определено време, установено от капиталовия пазар и законодателството, които регулират сделките с ценни книжа. Първоначално те се оценяват по тяхната цена на придобиване, която включва покупна цена и всички пряко свързани със сделката разходи. Инвестициите на разположение за продажба се оценяват последващо по справедлива стойност. Справедливите стойности на котираните на активен пазар ценни книжа се определят на база на публикувани текущи цени „купува” на активен пазар

63

www.dif.bg


или на активно търгуващи български банки и/или български и чуждестранни банки за емисиите български ценни книжа търгувани на международните пазари. Ако пазарът на дадени финансови активи не е активен или тези активи не се котират, Фондът установява справедливите им стойности чрез други оценъчни методи. Те включват: използване на „цени на аналог”, чрез съпоставяне с пазарната цена на друг подобен финансов инструмент при реализирани наскоро сделки при условията на сделки между независими страни; изчисления и анализ на дисконтирани парични потоци от този инструмент; определяне на справедлива стойност на база опции на очаквана доходност от актива и други оценъчни техники, обичайно използвани от участниците на капиталовите пазари.

в. Вземания от контрагенти

Вземанията от контрагенти се представят по себестойност, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се изписват, когато правните основания за това настъпят.

г. Задължения към контрагенти

Задълженията към контрагенти се представят по стойността на оригиналните фактури (себестойност), която се приема за справедливата стойност на сделката, която ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. д. Задължения към вложители на банки с отнет лиценз по гарантирани суми на депозити Задължения към вложители на банки с отнет лиценз по гарантирани суми на депозити се представят по реално преценената за дължима по закон сума към датата на отнемане на лиценза на съответната банка, която се определя конкретно за всяко едно лице, независимо от броя и размера на сумите по притежаваните от него влогове. В посочената сума се включват и начислените лихви към датата на решението на Българската народна банка за отнемане на лиценза на банката (чл. 4 от Закона за гарантиране на влоговете в банките). Дължимите суми се определят на база на предоставени списъци, преценки и данни от квестора, ликвидатора или синдика на съответната банка с отнет лиценз за нейните вложители и открити депозити. Ръководството приема, че тези задължения са финансови пасиви, защото първичното задължение, което съдържат, е в резултат на договорно отношение и неговото уреждане е свързано с изплащане на парични средства.

www.dif.bg

64


2.8. Имоти и оборудване Имотите и оборудването са представени във финансовия отчет по историческа цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. Първоначално оценяване При първоначалното си придобиване имотите, машините и оборудването се оценяват по цена на придобиване (себестойност), която включва покупната цена, вкл. митнически такси и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходи за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановяеми данъци и др. Фондът е определил стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи, независимо че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им. Последващо оценяване Избраният от Фонда подход за последваща балансова оценка на имотите, машините и оборудването е моделът на себестойността по МСС 16 – цената на придобиване (себестойността), намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка. Методи на амортизация Фондът използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Земята не се амортизира. Полезният живот по групи активи е определен в съответствие с: физическото износване, спецификата на оборудването, бъдещите намерения за употреба и с предполагаемото морално остаряване и е както следва: Полезен живот (години) Сгради Машини, съоръжения и оборудване (компютри) Транспортни средства Стопански инвентар Други дълготрайни материални активи

65

www.dif.bg

25 2–4 4 7 3


Определеният срок на годност на дълготрайните материални активи се преглежда в края на всяка година и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на използването на активите, същият се коригира перспективно. Последващи разходи Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са направени. Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които имат характер на подмяна на определени възлови части и агрегати, или на преустройство и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъчният му полезен живот към датата на капитализация. Същевременно, неамортизираната част на заменените компоненти се изписва от балансовата стойност на активите и се признава в текущите разходи за периода на преустройството. Обезценка на активи Фондът извършва преглед за обезценка на имотите, машините и оборудването, когато са налице условия или са настъпили промени в условията, посочващи, че балансовата стойност на активите може да не бъде възстановена. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се коригира до възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на активите от групата на „имотите и оборудването” е по-високата от двете: справедлива стойност без разходи за продажба или стойност при употреба. За определянето на стойността при употреба на активите, бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната сегашна стойност, като се прилага дисконтов фактор преди данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на парите и рисковете, специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за дейността (в резултата за годината). Печалби и загуби от продажба Дълготрайните материални активи се отписват от отчета за финансовото състояние, когато се извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на „имоти и оборудване” се определят чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на актива към датата на продажбата. Те се посочват нетно, към „други доходи/ (загуби), нетно” на лицевата страна на отчета за дейността.

www.dif.bg

66


2.9. Нематериални активи Нематериалните активи се представят във финансовия отчет по цена на придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. В техния състав са включени лицензи за програмни продукти. Във Фонда се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи при определен полезен живот от две до четири години. Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. Тогава обезценката се включва в отчета за дейността (в резултата за годината). 2.10. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство Трудовите и осигурителните отношения със служителите на Фонда за гарантиране на влоговете в банките се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и действащото осигурително законодателство в Р България. Основно задължение на Фонда в качеството му на работодател е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за фонд „Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), фонд „Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ), фонд „Безработица”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ) и здравно осигуряване. Размерите на осигурителните вноски се утвърждават със Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съответствие с правилата от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Осигурителните и пенсионни планове, прилагани от Фонда в качеството му на работодател, се основават на българското законодателство и са планове с дефинирани вноски. При тези планове работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фонд „Пенсии”, фонд „ОЗМ”, фонд „Безработица”, фонд „ТЗПБ”, както и в универсални и професионални пенсионни фондове – на база фиксирани по закон проценти и няма правно или конструктивно задължение да доплаща във фондовете бъдещи вноски в случаите, когато те нямат достатъчно средства да изплатят на съответните лица заработените от тях суми за периода на трудовия им стаж. Аналогични са и задълженията по отношение на здравното осигуряване.

Към Фонда няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.

Краткосрочни доходи Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални доплащания и придобивки (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия) се признават като разход в отчета за дейността (в резултата за годината) в периода, в който

67

www.dif.bg


е положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване, и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума. Дължимите от Фонда вноски по социалното и здравно осигуряване се признават като текущ разход и задължение в недисконтиран размер, заедно и в периода на начисление на съответните доходи, с които те са свързани. Към датата на всеки финансов отчет Фондът прави оценка на сумата на очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка за разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното обществено и здравно осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми. Дългосрочни доходи при пенсиониране Съгласно Кодекса на труда работодателят е задължен да изплаща на персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж във Фонда, може да варира между 2 и 6 брутни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. По своите характеристики тези схеми представляват планове с дефинирани доходи. Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по която те се представят в отчета за финансовото състояние, коригирана с размера на непризнатите актюерски печалби и загуби, а респ. изменението в стойността им, вкл. признатите актюерски печалби и загуби – в отчета за дейността (в резултата за годината). Разходите за минал стаж се признават веднага в отчета за дейността (в резултата за годината). Към датата на всеки годишен финансов отчет, Фондът назначава сертифицирани актюери, които издават доклад с техните изчисления относно дългосрочните му задължения към персонала за обезщетения при пенсиониране. За целта те прилагат кредитния метод на прогнозните единици. Сегашната стойност на задължението по дефинираните доходи се изчислява чрез дисконтиране на бъдещите парични потоци, които се очаква да бъдат изплатени в рамките на матуритета на това задължение и при използването на лихвените равнища на държавни дългосрочни облигации, деноминирани в български лева. Актюерските печалби и загуби произтичат от промени в актюерските предположения и опита. Тези, които надвишават коридора от 10% спрямо сегашната стойност на задължението по дефинираните доходи в края на годината, се признават незабавно в отчета за дейността (в резултата за годината) за периода, в който възникват. Измененията в размера на задълженията на Фонда към персонала за обезщетения при пенсиониране, вкл. и лихвата от разгръщането на сегашната стойност и признатите актюерски печалби или загуби, се отчитат към „разходи за персонала” в отчета за дейността (в резултата за годината).

www.dif.bg

68


Доходи при напускане Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, Фондът в качеството му на работодател има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор, преди пенсиониране, определени видове обезщетения. Фондът признава задълженията към персонала по доходи при напускане преди настъпване на пенсионна възраст, когато е демонстриран обвързващ ангажимент, на база анонсиран план, да се прекрати трудовият договор със съответните лица, без да има възможност да се отмени, или при формалното издаване на документите за доброволно напускане. Доходи при напускане, платими повече от 12 месеца, се дисконтират и представят в отчета за финансовото състояние по тяхната сегашна стойност. 2.11. Данъци върху печалбата Фондът е освободен от заплащането на държавни и местни данъци и такси по операциите по гарантиране на влоговете съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките. 2.12. Преценки от определящо значение при прилагане на счетоводната политика на Фонда. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност. Оценка на финансови инструменти на разположение за продажба Ръководството на Фонда класифицира притежаваните от него държавни ценни книжа, придобити с цел допълнителни доходи от акумулираните парични средства от вноски на гарантираните банки и поддържане на необходимата висока ликвидност като финансови активи на разположение за продажба, защото счита, че тя отразява по найдобър начин намеренията му спрямо тези активи и тяхната функционалност. Държавните ценни книжа се оценяват по осреднена цена „купува”, получена от котировките на активно търгуващи банки в България с ДЦК (Ниво 1), обявени в последния работен ден от отчетния период (година), като се елиминира най-високата и най-ниската котировка (екстремни стойности) (Приложение № 2.7). Отрицателните изменения в цените на държаните от Фонда ДЦК са третирани като временни и са представени към изменения на „други компоненти на нетните активи” на Фонда.

69

www.dif.bg


3. Премийни вноски През 2011 г. Фондът е начислил вноски от 26 банки в размер на 195 448 хил. лв. (2010 г.: от 26 банки, 179 797 хил. лв.). Размерът на влоговата база (от 2010 г.), която е основа за определяне на вноските за 2011 г. е 39 090 млн. лв. (за 2010 г.: 35 939 млн. лв. от 2009 г.). Сумата от 195 448 хил. лв. е формирана от: получените годишни премийни вноски за 2011 г. от 26 банки в размер на 195 109 хил.лв. и допълнително определени суми към годишните премийни вноски в размер на 339 хил.лв. За 2010 г. сумата от 179 797 хил. лв. е формирана от годишни премийни вноски за 2010 г. в размер на 179 697 хил.лв., доплащания на годишни премийни вноски за 2009 г. – 157 хил. лв. и върнати суми от Фонда към две банки от годишни премийни вноски за 2009 г. – 57 хил. лв.

4. Доходи от инвестиции

Приходи от лихви по ДЦК Приходи от лихви по депозити Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК – без реализираните печалби/(загуби) от преоценка Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК – реализирани печалби/(загуби) от преоценка

2011 хил. лв.

2010 хил. лв.

26 796 2 857

27 982 667

447

477

963 31 063

85 29 211

(176)

7 443

(963)

(85)

(1 139)

7 358

Други компоненти на нетните активи на Фонда – рециклиране на доходи Промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба: (Загуби)/печалби, възникнали от преоценки през годината Намалени с: корекция от прекласификация на (печалби)/ загуби, включени в резултата за текущата година

www.dif.bg

70


5. Други доходи и загуби, нетно

Нетни печалби/(загуби) от преоценка и операции в чуждестранна валута Отписани задължения по гаранции по депозити Лихви за забава

2011 хил. лв. 339

2010 хил. лв. 1 804

27 366

434 27 2 265

2011 хил. лв.

2010 хил. лв.

674 213

706 244

12 157 115 61 46 29 15 12 6 61 1 401

16 179 122 71 41 23 30 10 6 37 1 485

6. Общи административни разходи

Възнаграждения и осигуровки на персонала Възнаграждения и осигуровки по договори за управление Възнаграждения на временно нает персонал Поддръжка на офиса Абонамент за информационни издания и мрежи Амортизация Командировки Представителни мероприятия Телекомуникационни и пощенски услуги Обучение и квалификация Наеми Други

Възнагражденията и осигуровките на персонала на стойност 674 хил. лв. (2010 г.: 706 хил. лв.) се състоят от възнаграждения на персонала и социални осигуровки по трудови правоотношения в размер на 525 хил. лв. (2010 г.: 463 хил. лв.) и социална програма, и социални осигуровки в размер на 149 хил. лв. (2010 г.: 243 хил. лв.). Разходите по договори за управление включват възнагражденията и свързаните с тях социални осигуровки на членовете на Управителния съвет на Фонда.

71

www.dif.bg


Разходите за поддръжка на офиса включват основно разходи за местни данъци и такси, застраховки, разходи за енергия (ел. енергия и топлоенергия), охрана, вода, канцеларски и санитарно-хигиенни материали и др. Разходите за абонамент на информационни издания и мрежи включват основно абонаменти за достъп до базата данни на основните информационни и рейтингови агенции – REUTERS, Moody’s, Fitch. Другите разходи включват консултантски услуги, платени банкови такси и други такси, като разходите за услуги, предоставени от одитора са в размер на 12 хил. лв. (без ДДС) за 2011 г. (2010 г.: 12 хил. лв. без ДДС) от общата сума на другите разходи.

7. Парични средства и парични еквиваленти

Парични средства в брой Разплащателни сметки в левове Разплащателни сметки във валута Едноседмични срочни депозити в левове Едноседмични срочни депозити във валута в т.ч. начислени лихви по непадежирали краткосрочни депозити

31.12.2011 хил. лв. 2 1 884 1 369 310 000 245 102

31.12.2010 хил. лв. 7 524 1 388 137 000 233 256

558 357

6 372 175

Наличните към 31 декември 2011 г. и 31 декември 2010 г. парични средства са по разплащателни сметки и срочни депозити в Българска народна банка. Начислените лихви по непадежирали депозити в размер на 6 хил. лв. към 31.12.2010 г. са изключени от състава на паричните средства и паричните еквиваленти в отчета за паричните потоци.

Лихвените нива по разплащателните и депозитните сметки са както следва:

Лихвени нива по депозитни сметки в оригинална валута

2011

2010

левове

от 0% до 1.09%

от 0% до 0.52%

евро

от 0% до 1.09%

от 0% до 0.52%

щатски долари

от 0% до 0.17%

от 0.07% до 0.17%

www.dif.bg

72


8. Вземания от банки Към 31.12.2011 г. вземанията от банки в размер на 366 хил. лв. (31.12.2010 г.: няма) включват допълнително начислени годишни премийни вноски от банка в резултат на извършена надзорна инспекция на БНБ, вкл. и лихви за забава за 27 хил. лв.

9. Ценни книжа на разположение за продажба А) Разпределение на книжата по оригинален матуритет 31 декември 2011 г.

Средносрочни лихвоносни държавни ценни книжа Дългосрочни лихвоносни държавни ценни книжа

31 декември 2010 г.

Краткосрочни сконтови книжа Средносрочни лихвоносни държавни ценни книжа Дългосрочни лихвоносни държавни ценни книжа

73

www.dif.bg

Номинална стойност

Справедлива стойност 424 593

Лихвен процент (купон) 2.00-4.45

Ефективен Падеж лихвен процент 2.40-6.81 2012-2016

417 305 322 709

341 144

0.19-7.50

0.46-8.81 2012-2019

740 014

765 737

Номинална стойност

Справедлива стойност

5 050

4 950

Лихвен процент (купон) 0

372 866

377 355

2-4.45

2.58-6.81 2011-2014

328 995

345 652

0.17-7.50

0.54-8.81 2011-2019

706 911

727 957

Ефективен лихвен процент 2.10-2.36

Падеж

2011


Б) Разпределение на книжата по остатъчен матуритет 31 декември 2011 г.

Краткосрочни лихвоносни държавни ценни книжа Средносрочни лихвоносни държавни ценни книжа Дългосрочни лихвоносни държавни ценни книжа

31 декември 2010 г.

Краткосрочни лихвоносни държавни ценни книжа Средносрочни лихвоносни държавни ценни книжа Дългосрочни лихвоносни държавни ценни книжа

Номинална Справедлива стойност стойност 187 654

189 931

Лихвен процент (купон) 2.00-7.50

452 030

474 650

3.45-7.50

2.40-8.81

2013-2016

100 330

101 156

0.19-6.00

0.46-6.71

2017-2019

740 014

765 737

Ефективен лихвен процент 1.54-5.22

Падеж

Номинална Справедлива стойност стойност

Ефективен лихвен процент 2.16-6.50

Падеж

2012

90 046

91 236

Лихвен процент (купон) 0-4.75

464 754

485 443

2-7.50

2.58-8.81

2012-2015

152 111

151 278

0.17-6.00

0.54-7.10

2016-2019

706 911

727 957

2011

Фондът има открити регистри на ценни книжа в следните първични дилъри, поддепозитари на ценни книжа: Банка ДСК ЕАД, Корпоративна търговска банка АД, Обединена българска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, Сосиете Женерал Експресбанк АД, УниКредит Булбанк АД, Юробанк И Еф Джи България АД. Към 31.12.2011 г. и към 31.12.2010 г. Фондът има открити експозиции само към български суверенен дълг (български държавни облигации).

www.dif.bg

74


10. Имоти и оборудване

Земя и сгради Отчетна стойност на 1 януари 2010 г. Придобити Отчетна стойност на 31 декември 2010 г. Придобити Отчетна стойност на 31 декември 2011 г. Натрупана амортизация на 1 януари 2010 г. Начислена амортизация за годината Натрупана амортизация на 31 декември 2010 г. Начислена амортизация за годината Натрупана амортизация на 31 декември 2011 г. Балансова стойност на 31 декември 2010 г. Балансова стойност на 31 декември 2011 г.

хил. лв. 1 005

Офис оборудване Транспортни и стопански средства инвентар хил. лв. хил. лв. 310 51

Общо хил. лв. 1 366

-

4

-

4

1 005

314

51

1 370

-

26

-

26

1 005

340

51

1 396

167

254

19

440

34

24

10

68

201

278

29

508

34

16

10

60

235

294

39

568

804

36

22

862

770

46

12

828

Към 31.12.2011 г. Фондът притежава земя на стойност 163 хил. лв. (31.12.2010 г.: 163 хил. лв.) и сградa с балансова стойност 607 хил. лв. (31.12.2010 г.: 641 хил. лв.). Към 31.12.2011 г. и към 31.12.2010 г. няма учредени тежести (ипотеки, залози) върху имотите и оборудването на Фонда.

75

www.dif.bg


11. Нематериални и други активи А) Нематериални активи Софтуер хил. лв. 89 10

Отчетна стойност на 1 януари 2010 г. Придобити Отчетна стойност на 31 декември 2010 г. Придобити

99 24

Отчетна стойност на 31 декември 2011 г. Натрупана амортизация на 1 януари 2010 г.

123 85

Начислена амортизация за годината

3

Натрупана амортизация на 31 декември 2010 г.

88

Начислена амортизация за годината

1

Натрупана амортизация на 31 декември 2011 г.

89

Балансова стойност на 31 декември 2010 г.

11

Балансова стойност на 31 декември 2011 г.

34

Б) Други активи Другите активи включват:

Предплатени разходи Предоставени аванси

31.12.2011 хил. лв. 7

31.12.2010 хил. лв. 15

11 18

4 19

www.dif.bg

76


12. Други задължения

Задължения към персонала Задължения към доставчици

31.12.2011

31.12.2010

хил. лв. 51

хил. лв. 78

12

6

63

84

Задълженията към персонала включват текущи задължения за неизползван платен годишен отпуск от служители на Фонда в размер на 41 хил. лв. (31.12.2010 г.: 63 хил. лв.) и дългосрочни задължения за обезщетения при пенсиониране в размер на 10 хил. лв. (31.12.2010 г.: 15 хил. лв.). Задълженията към доставчици са в размер на 12 хил. лв. (31.12.2010 г.: 6 хил. лв.) и включват всички извършени разходи през декември 2011 г., а реално платени през януари 2012 г., при получаването на съответните фактури.

13. Управление на финансовите рискове В хода на обичайната си дейност Фондът е изложен на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвенообвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите за прогнозиране на финансовите пазари и за постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовото състояние на Фонда. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск. Ръководството се стреми към подобряване на методите за оценка и управление на рисковете пред инвестиционния портфейл: кредитен, ликвиден, лихвен и валутен риск, при изпълнение на една от основните си функции – сигурно инвестиране на средствата и изплащане на гарантираните депозити в банките. С цел минимизиране на рисковете, Фондът поддържа модифицирана средна продължителност на портфейла не по-голяма от 2.5 и определя лимити по депозити и сделки с ценни книжа с клауза за обратно изкупуване (репо-сделки) с банките. Инвестиционната политика, одобрена от Управителния съвет на Фонда, включва и „Методология за управление на валутния риск” при изплащане на гарантирани депозити, деноминирани в различна от лева и евро валута. С цел лимитиране на валутния риск при покритие на гарантирани влогове в чужда валута е прието поддържането на валутна експозиция в щатски долари. Размерът на инвестициите в инструменти, деноминирани в щатски долари, не трябва да надвишава максималния размер, който се определя периодично съгласно „Методологията за управление на валутния риск”. Ръководството на Фонда регулярно разглежда инвестиционната стратегия и наблюдава структурата на финансовите активи и пасиви, като за целта редовно се предоставя информация от отделите „Оценка на риска и анализи”, „Трежъри” и „Банкова несъстоятелност и ранни интервенции”.

77

www.dif.bg


Структурата на финансовите активи и пасиви на Фонда към 31 декември по категории е посочена по-долу: 31.12.2011

31.12.2010

хил. лв.

хил. лв.

Парични средства и парични еквиваленти Вземания от банки

558 357 366

372 175 -

Категория „Финансови активи на разположение за продажба” Държавни ценни книжа на разположение за продажба

765 737

727 957

1 324 460

1 100 132

12

6

12

6

Финансови активи Категория „Кредити и вземания”

Финансови пасиви Категория „Други финансови пасиви” Други задължения

Към 31.12.2011 г. и 31.12.2010 г. Фондът няма открити условни финансови ангажименти.

Пазарен риск а. Валутен риск Валутният риск е свързан с негативното движение на валутните курсове на други валути спрямо отчетната валута – българския лев при бъдещите операции по признатите валутни активи и пасиви в отчета за финансовото състояние. Фондът е изложен на валутен риск от промяна на щатския долар спрямо българския лев за откритите си експозиции, деноминирани в щатски долари. Доколкото съществуващите експозиции са краткосрочни и съгласно инвестиционната политика има определен максимален лимит на експозицията в долари на САЩ, ръководството счита, че рискът е контролиран. Фондът няма други открити валутни рискове, тъй като останалите операции са сделки, деноминирани в български левове и/или евро, а българският лев е с фиксиран курс спрямо еврото по закон.

www.dif.bg

78


Таблиците по-долу обобщават експозицията на Фонда към валутния риск: Валутен структурен анализ

Към 31 декември 2011 г.

хил. лв.

български левове хил. лв.

хил. лв.

5 285

241 186

311 886

558 357

-

-

366

366

8 516

393 810

363 411

765 737

13 801

634 996

675 663

1 324 460

-

-

12

12

-

-

12

12

щатски долари хил. лв.

евро

Общо

хил. лв.

български левове хил. лв.

хил. лв.

Парични средства и парични еквиваленти

5 141

229 501

137 533

372 175

Ценни книжа на разположение за продажба

9 533

316 434

401 990

727 957

14 674

545 935

539 523

1 100 132

-

-

6

6

-

-

6

6

Финансови активи Парични средства и парични еквиваленти Вземания от банки Ценни книжа на разположение за продажба

щатски долари хил. лв.

евро

Общо

Финансови пасиви Други задължения

Към 31 декември 2010 г.

Финансови активи

Финансови пасиви Други задължения

79

www.dif.bg


Анализ на валутната чувствителност В таблицата по-долу е представена валутната чувствителност при 10% увеличение/ намаление на текущите обменни курсове на българския лев спрямо щатския долар на база структурата на валутните активи и пасиви на Фонда към 31 декември и при предположение, че се игнорира влиянието на останалите променливи величини. Ефектът е измерен и представен като влияние върху резултата от дейността и директно върху нетните активи при равни други условия.

Щатски долари

Финансов резултат (печалба или загуба) – увеличение Нетни активи (през финансовия резултат) – увеличение Финансов резултат (печалба или загуба) – намаление Нетни активи (през финансовия резултат) – намаление

2011 хил. лв. 1 380

2010 хил. лв. 1 467

1 380 (1 380) (1 380)

1 467 (1 467) (1 467)

При увеличение с 10% на курса на щатския долар спрямо българския лев, крайният ефект върху резултата от дейността на Фонда за период от година би бил увеличение с 1 380 хил. лв. (31.12.2010 г.: 1 467 хил. лв.), поради влиянието най-вече на експозицията в ценни книжа, деноминирани в долари. Съответно същият ефект би имало и върху нетните активи. При намаление с 10% на курса на щатския долар спрямо българския лев, крайният ефект върху резултата на Фонда би бил равен и реципрочен на посочения по-горе при увеличението. Ръководството е на мнение, че посоченият по-горе анализ на валутната чувствителност на база балансовата структура на валутните активи и пасиви отразява и валутната чувствителност на Фонда през отчетната година.

www.dif.bg

80


б. Ценови риск Фондът е изложен на ценови риск по отношение на притежаваните от него ценни книжа, класифицирани „на разположение за продажба”. За да минимизира максимално този риск, както беше споменато по-горе, Фондът инвестира ликвидните средства в български държавни ценни книжа. Ръководството е установило процедури за текущо наблюдение на промените в цените, доходността и матуритетната структура на притежаваните държавни ценни книжа, и респ. предприемане на своевременни мерки и действия при наличие на индикатори за по-трайни негативни тенденции, особено сега в обстановката на световната икономическа криза. Анализът на чувствителността на Фонда спрямо цените на дълговите ценни книжа, държани от него, е направен на база състоянието и структурата на инвестициите към 31 декември. Ако тези цени се бяха променили с 3% увеличение/намаление, ефектът към тази дата би се отразил директно върху нетните активи, доколкото дълговите ценни книжа са класифицирани на разположение за продажба и тяхната преоценка се отчита директно като компонент от тях. Този ефект би бил следният:

Нетни активи (през друг компонент на всеобхватния доход – преоценъчен резерв ФА) увеличение Нетни активи (през друг компонент на всеобхватния доход – преоценъчен резерв ФА) намаление

2011 хил. лв.

2010 хил. лв.

22 972

21 839

(22 972)

(21 839)

в. Лихвен риск Лихвеният риск произтича от възможността промените в лихвените проценти да доведат до промяна в бъдещите парични потоци или промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти. Фондът притежава значителна част лихвоносни активи. Независимо от това, приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища, тъй като активите са основно с фиксиран лихвен процент. Доходността по депозитите на Фонда в БНБ следва референтните котировки на Банката за международни разплащания – Базел. Същевременно, Фондът не е изложен на лихвен риск от своите задължения, защото те са обичайно безлихвени.

81

www.dif.bg


Таблицата по-долу представя структурата на финансовите инструменти в зависимост от характера на договорените лихвени потоци.

31 декември 2011 г.

с плаващ лихвен % хил. лв.

с фиксиран лихвен % хил. лв.

безлихвени

Общо

хил. лв.

хил. лв.

Финансови активи Парични средства и парични еквиваленти

-

555 102

3 255

558 357

Вземания от банки

-

339

27

366

78 838

686 899

-

765 737

78 838

1 242 340

3 282

1 324 460

-

-

12

12

-

-

12

12

с плаващ лихвен % хил. лв.

с фиксиран лихвен % хил. лв.

безлихвени

Общо

хил. лв.

хил. лв.

-

370 256

1 919

372 175

89 212

633 795

4 950

727 957

89 212

1 004 051

6 869

1 100 132

-

-

6

6

-

-

6

6

Ценни книжа на разположение за продажба Финансови пасиви Други задължения

31 декември 2010 г.

Финансови активи Парични средства и парични еквиваленти Ценни книжа на разположение за продажба

Финансови пасиви Други задължения

www.dif.bg

82


Таблицата по-долу обобщава лихвения риск. Тя включва финансовите инструменти на Фонда, представени по балансова стойност, категоризирани по по-ранната от двете дати – датата на промяна на лихвения процент по договор или датата на падежа.

31 декември 2011 г.

до 1 м. хил. лв.

1-3 м. хил. лв.

3-6 м. хил. лв.

6-12 м. хил. лв.

над 1 г. нелихвени хил. лв. хил. лв.

Общо хил. лв.

Парични средства и парични еквиваленти

555 102

-

-

-

-

3 255

558 357

Вземания от банки

339

-

-

-

-

27

366

136 209

-

9 342 123 218

496 968

-

765 737

691 650

-

9 342 123 218

496 968

3 282

1 324 460

12

-

-

-

-

-

12

12

-

-

-

-

-

12

Финансови активи

Ценни книжа на разположение за продажба Финансови пасиви Други задължения

31 декември 2010 г. Финансови активи Парични средства и парични еквиваленти Ценни книжа на разположение за продажба

до 1 м. хил. лв.

1-3 м. 3-6 м. хил. лв. хил. лв.

6-12 м. хил. лв.

над 1 г. нелихвени хил. лв. хил. лв.

Общо хил. лв.

370 256

-

-

-

-

1 919

372 175

153 168

21 994

-

336

547 509

4 950

727 957

523 424

21 994

-

336

547 509

6 869 1 100 132

6

-

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

-

6

Финансови пасиви Други задължения

83

www.dif.bg


Чувствителност към лихвен риск

Таблицата по-долу показва чувствителността на Фонда при възможни промени в лихвения процент на база структурата на активите и пасивите към края на отчетния период и при предположение, че се игнорира влиянието на останалите променливи величини. Тъй като Фондът разполага основно с финансови инструменти с фиксиран доход – дългови ценни книжа и срочни депозити, а депозитите са с оригинален матуритет до 7 дни, то промяната в лихвените проценти би повлияла основно върху доходността на ценните книжа, класифицирани на разположение за продажба, т.е. върху отчета за дейността и респ. директно в нетните активи. Ефектът от чувствителността към лихвения риск върху нетните активи е изчислен чрез преоценка на ценните книжа с фиксиран купонен лихвен процент към края на отчетния период, в резултат от предполагаема промяна на лихвените проценти – като се предполага, че промяната в лихвените проценти ще доведе до пропорционална промяна в доходността по тези инструменти.

Валута

Увеличение/(намаление) в процентни пунктове 2011

Чувствителност на нетните активи 2011

Левове

+1%

хил. лв. (6 654)

Евро

+1%

(5 126)

Щатски долари

+1%

-

Левове

-1%

6 654

Евро

-1%

5 126

Щатски долари

-1%

-

Увеличение/(намаление) в процентни пунктове 2010

Чувствителност на нетните активи

Левове

+1%

(8 265)

Евро

+1%

(4 683)

Щатски долари

+1%

-

Левове

-1%

8 265

Евро

-1%

4 683

Щатски долари

-1%

-

Валута

2010 хил. лв.

www.dif.bg

84


Кредитен риск Кредитен риск е основно рискът, при който Фондът няма да бъде в състояние да събере в обичайно предвидените срокове своите вземания. Ръководството на Фонда целенасочено се стреми да разпредели кредитния риск в рамките на съществуващите възможности по закон за инвестиране на акумулираните средства – част от инвестициите са в държавни ценни книжа и част – в депозити по сметки в БНБ. Съотношението на инвестициите в държавни ценни книжа и в депозити по сметки в БНБ, признати в отчета за финансовото състояние към 31 декември в структурата на активите е както следва:

Парични средства и парични еквиваленти Държавни ценни книжа на разположение за продажба

31.12.2011

31.12.2010

42%

34%

58%

66%

Кредитният риск от концентрация в български държавни облигации, класифицирани на разположение за продажба, се оценява като минимален и управляем, доколкото са ценни книжа, издадени и гарантирани от българската държава, която обслужва редовно задълженията по дълга си. Експозицията към кредитен риск се наблюдава и оценява регулярно от ръководството на Фонда.

Ликвиден риск Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Фондът да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Ръководството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства за добра способност за финансиране на дейността си. Допълнително, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, Фондът има право да изиска авансово плащане на годишни вноски от страна на гарантираните банки.

85

www.dif.bg


Матуритетен анализ

31 декември 2011 г. Финансови активи Парични средства и парични еквиваленти Вземания от банки Ценни книжа на разположение за продажба

до 1 м. хил. лв.

1-3 м. хил. лв.

3-12 м. хил. лв.

1-5 г. хил. лв.

над 5 г. хил. лв.

Общо хил. лв.

558 357

-

-

-

-

558 357

366

-

-

-

-

366

57 665 616 388

-

132 266 132 266

474 650 474 650

101 156 101 156

765 737 1 324 460

12

-

-

-

-

12

12

-

-

-

-

12

до 1 м. хил. лв.

1-3 м. хил. лв.

3-12 м. хил. лв.

1-5 г. хил. лв.

над 5 г. хил. лв.

Общо хил. лв.

372 175

-

-

372 175

64 292 436 467

21 994 21 994

4 950 4 950

485 443 485 443

151 278 151 278

727 957 1 100 132

6

-

-

-

-

6

6

-

-

-

-

6

www.dif.bg

86

Финансови пасиви Други задължения

31 декември 2010 г. Финансови активи Парични средства и парични еквиваленти Ценни книжа на разположение за продажба Финансови пасиви Други задължения


Справедливи стойности Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти. Политиката на Фонда е да оповестява във финансовите си отчети справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, най-вече за които съществуват котировки на пазарни цени. Справедливата стойност на финансовите инструменти, търгувани на активни пазари, се базира на котирани цени към края на отчетния период. Котираните пазарни цени са текущите цени „купува”. Справедливата стойност на финансовите инструменти, които не се търгуват на активни пазари, се определя чрез оценъчни методи, които се базират на различни оценъчни техники и предположения на ръководството, направени на база пазарните условия към края на отчетния период. Финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност (предоставени депозити, вземания от банки, други текущи задължения) и поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на балансовата им стойност, или са отразени в отчета за финансовото състояние по пазарна стойност (инвестиции в ценни книжа). Ръководството на Фонда счита, че при съществуващите обстоятелства представените в отчета за финансовото състояние оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.

14. Взаимоотношения и операции с държавни институции, органи и предприятия В съответствие със специалния статут и функции на Фонда, както и съгласно законовите изисквания, държавните институции, с които той има регулярни отношения, са Министерството на финансите и БНБ. Общото управление на Фонда се осъществява от УС в състав, избран съгласно ЗГВБ (Приложение № 1). Акумулираните средства на Фонда от вноските на банките, в съответствие със законовите изисквания, се инвестират в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, и в краткосрочни депозити в БНБ (Приложения № 7 и 9). Ценните книжа, в които Фондът инвестира, се придобиват както на първичния пазар, чрез участие в аукциони, организирани и провеждани от Българската народна банка, така и на вторичния пазар.

87

www.dif.bg


ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2011 Фонд за гарантиране на влоговете в банките 1606 София, ул. „Владайска” № 27 тел.: 02 953 1217, 02 953 1318 факс: 02 952 1100 www.dif.bg

fgvb_godishen_otchet_2011  
fgvb_godishen_otchet_2011  
Advertisement