Page 1

Metode Ĺ&#x;i tehnici experimentale Filosofia cursului


Cursul de METODE SI TEHNICI DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ îşi propune să familiarizeze studenţii cu instrumentele necesare construcţiei unui design de cercetare in psihologie.


Competenţe 

COMPETENŢELE ce urmează a fi dezvoltate in acest curs vizează anticiparea, proiectarea, derularea si valorificarea unui demers de cercetare in psihologie si psihopedagogie


OBIECTIVELE CURSULUI 

La finalul acestui curs, studentul va fi capabil: să identificarea o problemă de cercetare  să elaboreze modelului experimental sau un model pentru o cercetare corelaţională  să deruleze o cercetare psihologică  să interpreteze rezultatele obţinute in urma unei cercetări  să elaboreze un raport de cercetare 


Tematica cursului             

Psihologia experimentala si metodele ştiinţifice Tipuri de cercetări în psihologie şi educaţie Stabilirea problemei de cercetare Teorie si experiment Principiile documentării pentru organizarea experimentului Ipotezele; modalităţi de formulare a ipotezelor Alegerea variabilelor; Variabile independente si dependente Operaţionalizarea conceptelor Eşantionarea, modalităţi de eşantionare Design-ul experimental; Construcţia instrumentelor de cercetare Analiza datelor Raportul de cercetare


EVALUAREA 

EVALUAREA se va realiza pentru următoarele produse:   

portofoliul de documentare individual portofoliul de cercetare (echipă) examen – care va cuprinde un test grilă, pentru conceptele fundamentale şi o problemă de rezolvat (construcţia unui model experimetal, formularea unor ipoteze, operaţionalizarea unor concepte etc.) – având drept resursă propriul portofoliu de documentare


NOTAREA 

Notarea se va face dupa următorul algoritm fiecare din componentele de evaluare mai sus menţionate va primi o notă de la 1 la 10.  La portofoliul de cercetare în echipă nota finală va fi rezultatul procentului de participare la elaborarea proiectului (Ex. Nota proiectului este 10. Studentul X a participat 70%. Nota va fi 7)  Me66dia celor 3 note va reprezenta nota finală. 


NEPROMOVAREA CURSULUI 

Nepromovarea cursului se produce dacă: Media celor trei componente este ≤ 4  Lipseşte una din componentele evaluării sau are o notă ≤ 4  Nota la examen este ≤ 4  In caz de neprezentare la examen, situaţie în care nu va fi luată in considerare nici una din componentele de evaluare (cu excepţia proiectului de cercetare) 


CERINŢE DE REEXAMINARE   

In primul caz, puţin probabil se vor reface toate componentele cu notă ≤ 4. In cel de-al doilea caz, dacă nota la examen este ≥ 5, se va completa piesa lipsa In cel de-al treilea caz, daca notele pentru celelalte două componente sunt ≥ 5, se va repeta examenul. In caz de neprezentare la examen studentul va prezenta in restanţă toate produsele cursului


PROGRAMAREA EVALUĂRII 

La finalul Modulului MTCE se va da examenul si se va preda portofoliul individual, care va fi evaluat in termen de 2 săptamani si va fi restituit studentului. In sesiune se va susţine proiectul de cercetare, care va necesita o perioadă suplimentară de finalizare. Susţinerea va fi orală si va dura max. 15 minute. La susţinere vor participa toţi studenţii.

curs asaSAs  

asdasdas,sasdasdas