Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia 2017

Page 1

učebnica

Ing. Miroslav Martinec Mgr. Ján Bugár

pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia

ISBN 978-80-972029-2-7

AKTUALIZO VANÉ

V YDANIE

2017Ing. Miroslav Martinec Mgr. Ján Bugár

učebnica

pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia Základná učebnica s predpismi o cestnej premávke podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z.


PREHĽAD KAPITOL

strana

1

PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY – PREDMET ÚPRAVY – VYMEDZENIE POJMOV

1

2

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ÚČASTNÍKA CESTNEJ PREMÁVKY

7

3

DOPRAVNÉ ZNAČKY A DOPRAVNÉ ZARIADENIA

15

4

JAZDA VOZIDLAMI – SPÔSOB JAZDY – JAZDA V JAZDNÝCH PRUHOCH

67

5

RÝCHLOSŤ JAZDY • PREDCHÁDZANIE

76

6

ODBOČOVANIE • JAZDA KRIŽOVATKOU

80

>

Riešenie dopravných situácií na križovatkách <

86

7

RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY NA CESTE

93

8

VCHÁDZANIE NA CESTU • OTÁČANIE A CÚVANIE • ZASTAVENIE A STÁTIE

101

9

ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIE

110

10 DIAĽNICA A RÝCHLOSTNÁ CESTA

113

>

116

Diaľničná známka a mýto <

11 OSVETLENIE VOZIDLA • VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE • VOZIDLÁ SO ZVLÁŠTNÝMI VÝSTRAŽNÝMI ZVUKOVÝMI ZNAMENIAMI ALEBO SVETLAMI 12 VLEČENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA • PREKÁŽKA CESTNEJ PREMÁVKY • DOPRAVNÉ NEHODY

119 124 126

13 PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU – PREPRAVA NÁKLADU

130

14 OBMEDZENIE JAZDY NIEKTORÝCH DRUHOV VOZIDIEL

134

15 OBYTNÁ, PEŠIA A ŠKOLSKÁ ZÓNA • INÍ ÚČASTNÍCI CESTNEJ PREMÁVKY

135

16 OPRÁVNENIE NA ZASTAVOVANIE VOZIDIEL • OPRÁVNENIE POLICAJTA

139

17 VODIČSKÉ OPRÁVNENIE – ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ – VODIČSKÉ PREUKAZY

142

>

151

Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov <

18 PREDMET ZÁKONA č. 725/2004 Z. z. A KATEGÓRIE VOZIDIEL

156

>

Povinná výbava vozidla podľa vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. <

157

>

Podmienky vyhotovenia vozidla <

159

>

Technická nespôsobilosť vozidla – § 17 vyhlášky č. 464/2009 Z. z. <

169


PREHĽAD KAPITOL

strana

19 OBSAH LEKÁRNIČKY A KARTA PRVEJ POMOCI

172

20 TEÓRIA JAZDY S MOTOROVÝM VOZIDLOM – Kategória vozidla M1

175


OBSAH 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA §1 Predmet úpravy §2 Vymedzenie základných pojmov

1 1

2 PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY – ZÁKLADNÉ POVINNOSTI §3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky §4 Povinnosti vodiča §5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov §6 Povinnosti prevádzkovateľa vozidla § 7 Povinnosti inštruktora autoškoly § 8 Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení § 137 Zodpovednosť za porušenie povinností 3 ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY § 60 a § 61 Dopravné značky a dopravné zariadenia § 5 a § 8 vyhlášky Zvislé dopravné značky § 6 vyhlášky Vodorovné dopravné značky § 7 vyhlášky Dopravné zariadenia § 44 a § 2 vyhlášky Osobitné označenia vozidla a parkovací preukaz 4

7 8 11 12 12 13 13

15 21 54 58 65

JAZDA VOZIDLAMI §9 Spôsob jazdy § 30 Znamenie o zmene smeru jazdy § 10 Jazda v jazdných pruhoch § 11 - §12 - § 13 Jazda v mimoriadnych prípadoch § 14 Obchádzanie § 18 Vyhýbanie § 17 Vzdialenosť medzi vozidlami

5 JAZDA VOZIDLAMI – RÝCHLOSŤ JAZDY – PREDCHÁDZANIE § 16 Rýchlosť jazdy § 15 Predchádzanie 6

JAZDA VOZIDLAMI – ODBOČOVANIE – JAZDA CEZ KRIŽOVATKU § 19 Odbočovanie § 20 Jazda cez križovatku Riešenie dopravných situácií na križovatkách

7

RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY § 62 Riadenie cestnej premávky § 9 -10 - 11 vyhlášky Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi § 12 vyhlášky Riadenie cestnej premávky pokynmi

8

VCHÁDZANIE NA CESTU – OTÁČANIE A CÚVANIE – ZASTAVENIE A STÁTIE § 21 Vchádzanie na cestu § 22 Otáčanie a cúvanie § 23 - § 24 - § 25 Zastavenie a státie § 26 Zastavenie vozidla v tuneli (pohľad do tunela BRANISKO)

9

ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIE § 27 - § 28 - § 29 Železničné priecestie

67 67 69 71 74 74 75 76 78 80 83 86

93 94 98 101 101 102 106

110

10 OSOBITOSTI PREMÁVKY NA DIAĽNICI A RÝCHLOSTNEJ CESTE § 35 - § 36 - § 37 Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste § 38 Osobitosti premávky v zimnom období

113 116

Diaľničná známka a mýto a s nimi súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy

11

OSVETLENIE VOZIDLA – VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE – ZVLÁŠTNE VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE § 32 - § 33 Osvetlenie vozidla § 31 Výstražné znamenie § 40 - § 41 - § 42 Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami

116 119 121 122


OBSAH 12 VLEČENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA – PREKÁŽKA CESTNEJ PREMÁVKY – DOPRAVNÉ NEHODY § 34 Vlečenie motorového vozidla § 1 vyhlášky Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel a jej dĺžka § 43 Prekážka cestnej premávky § 64 Dopravná nehoda § 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode § 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti § 67 - § 68 Evidencia dopravných nehôd – vybrané ustanovenia Poskytovanie informácií z evidencie dopravných nehôd

124 124 125 126 126 126 129 129

13 PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU § 45 - § 46 Preprava osôb 130 § 47 Preprava osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb 131 § 48 - § 49 - § 50 Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora 131 § 51 Preprava nákladu 132 § 3 vyhlášky Označovanie prečnievajúceho nákladu 132 14 OBMEDZENIE JAZDY NIEKTORÝCH DRUHOV VOZIDIEL § 39 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel § 140 Výnimky

15 OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH ÚČASTNÍKOCH CESTNEJ PREMÁVKY § 59 Osobitné ustanovenia o premávke v obytnej, pešej a školskej zóne § 52 - § 53 - § 54 Osobitné ustanovenia o chodcoch § 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch § 56 Jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom § 57 Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat § 58 Osoba vykonávajúca prácu na ceste § 4 vyhlášky Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste 16 OPRÁVNENIE NA ZASTAVOVANIE VOZIDIEL – OPRÁVNENIE POLICAJTA § 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel § 13 - 14 vyhlášky Zastavovanie vozidiel Oprávnenie policajta pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky § 69 Všeobecné oprávnenia § 70 Zadržanie vodičského preukazu § 71 Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu § 72 Zadržanie osvedčenia o evidencii 17 VEDENIE VOZIDIEL Vedenie motorových vozidiel – Vodičské oprávnenie § 73 - § 74 Všeobecné ustanovenia § 77 - § 78 Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia – vek na udelenie § 79 Odborná spôsobilosť – Skúška z odbornej spôsobilosti § 75 Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel § 76 Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia § 86 - § 87 - § 88 Zdravotná spôsobilosť, lekárska prehliadka a psychická spôsobilosť § 92 - § 93 Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia § 94 až § 97 Vodičské preukazy – vydanie, výmena a obnovenie vodičského preukazu § 98 Povinnosti držiteľa vodičského preukazu § 111 - § 120 - § 123 Evidencia vozidiel, vyraďovanie vozidiel, evidenčné číslo a podobne

Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o cestnej premávke, vybrané ustanovenia

18 PREDMET ZÁKONA č. 725/2004 Z. z. O PODMIENKACH PREVÁDZKY VOZIDIEL V PREMÁVKE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV – Kategórie vozidiel – Vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z. a nariadenia vlády SR Podrobnosti o povinnej výbave vozidla Podmienky konštrukcie a vyhotovenia vozidla Technická nespôsobilosť vozidla a vyradenie vozidla z cestnej premávky dočasne alebo natrvalo

134 134 135 135 137 137 138 138 138 139 140 140 140 141 141 142 142 143 143 144 144 145 146 147 148 148 150 151

156 157 159 169


OBSAH 19 OBSAH LEKÁRNIČKY – podľa vyhlášky MZ SR č. 143/2009 Z. z. KARTA PRVEJ POMOCI – § 2 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 143/2009 Z. z. 20

TEÓRIA JAZDY S MOTOROVÝM VOZIDLOM Zoznámenie s vozidlom, batožinový priestor Oznamovače a ovládače motorového vozidla kategórie M1 Činnosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia pred jazdou Funkcia a význam spojky Štartovanie motora Rozjazd s motorovým vozidlom Radenie prevodových stupňov Zastavenie Cúvanie Odbočovanie Jazda s prívesom a vlečenie motorového vozidla Činnosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia po ukončení jazdy Motorové vozidlo s automatickou prevodovkou Trenažér a autocvičisko

172 173 175 176 180 182 183 184 185 189 189 190 191 192 192 193


Milí priatelia a budúci držitelia vodičských oprávnení, Auto je zbraň! Pod týmto názvom bol pred niekoľkými rokmi natočený v Českej republike krátky film pre vodičov, v ktorom skúsení pretekári vysvetľovali zásady bezpečnej jazdy, resp. pomenovali aj riziká a chyby vodičov, pre ktoré sa z vozidla stáva zbraň. V prenesenom význame môžeme povedať, že vodičský preukaz vám dáva do rúk takú zodpovednosť ako oprávnenie nosiť zbraň. Celosvetové štatistiky o nehodovosti stále poukazujú na fakt, že vodiči od 18 do 24 rokov sú najčastejšími vinníkmi a zároveň obeťami dopravných nehôd. Preceňovanie svojich schopností, nezvládnuté emócie, chuť ukázať sa pred inými, zbytočne rýchla jazda a neuvedomovanie si rizika, ktoré s ňou súvisí, to zvyčajne vedie ku vzniku krízovej situácie, ktorej zvládnutie je skôr otázka náhody a, ak sú účastníkmi nehody chodci či cyklisti, následy bývajú tragické. Ako sa bude chovať vozidlo s ABS pri maximálnom brzdení na mokrom povrchu v zákrute? Akou technikou sa dá výhnúť náhlej prekážke (zver, vozidlo, ktoré vám nedá prednosť)? Je možné bezpečne zvládnuť pretáčavý šmyk? A čo by ste robili pri nedotáčavom? Viete na čo slúži ESP? Je veľa nebezpečných situácií, s ktorými sa môžete počas vedenia vozidla stretnúť. Neriskujte! Naberajte skúsenosti s rozvahou a rešpektom vždy, keď budete viesť motorové vozidlo. Vedenie vozidla si vyžaduje zodpovednosť a predvídavosť! Je len vo vašich rukách, či budete počas jazdy ohrozovať ostatných, alebo vám bude vozidlo slúžiť ako pohodlný dopravný prostriedok.

Ing. Milan Troška riaditeľ BECEP Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

B DESIGN, s. r. o. Cabajská 28, 949 01 Nitra e-mail: jan.bugar@bdesign.sk www.bdesign.sk Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia Súhrn všeobecne záväzných právnych predpisov o cestnej premávke s komentárom, poskytovanie prvej pomoci, teória jazdy a súbor otázok z predpisov. Doporučené SKVZA a BECEP ako odborná učebnica. ISBN 978-80-972029-3-4

9

788097

202934

Autori: Ing. Miroslav Martinec Mgr. Ján Bugár Redakcia a spracovanie: Ing. Miroslav Martinec Mgr. Ján Bugár Recenzenti: MUDr. Miroslava BUGÁROVÁ

Neprešlo jazykovou úpravou. Dielo so všetkými súčasťami je predmetom autorského práva. Akékoľvek použitie tohto diela mimo rozsahu umožnený autorským zákonom je bez súhlasu vydavateľa protiprávne. Súbor otázok z pravidiel cestnej premávky je autorským dielom vydavateľstva.

Odborná spolupráca: Mgr. Igor Dolanský Ing. Martin Uhliar

Za použitie mimo rozsah umožnený autorským zákonom je považované najmä rozmnožovanie diela, jeho preklady a spracovanie v elektronických systémoch.

Grafická úprava: Mgr. Ján Bugár

© B DESIGN, s. r. o., 2017 8. vydanie, august 2017

Autor fotografií: Mgr. Ján Bugár Tlač: POLYMEDIA, s. r. o.


Stojíme pri vašich odvážnych rozhodnutiach.

Poisteniu Allianz dôveruje viac ako 85 miliónov klientov po celom svete. Odvážte sa žiť podľa vlastných predstáv a spoľahnite sa na naše rýchle a férové služby a najoceňovanejšie produkty.

allianzsp.sk


1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA - VYMEDZENIE POJMOV

1

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 8/2009 Z. z., v učebnici použitá skrátená forma výrazu – len „zákon“). Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone.

Predmet úpravy - §1 Vymedzenie základných pojmov - §2 Predmet úpravy - §1

Zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel,

evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie zákona. Premávku na pozemných komunikáciach upravujú osobitné predpisy; v ich medziach smie každý užívať diaľnice, cesty a miestne komunikácie obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené (všeobecné užívanie). Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému stavu a dopravno-technickému stavu dotknutej komunikácie; nesmie ju poškodzovať alebo znečisťovať. Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest označené dopravnými značkami možno užívať dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií (viac na strane 114).

Vymedzenie základných pojmov - §2

- vodičom osoba, ktorá vedie vozidlo (obr. 3),

Cestnou premávkou sa na účely zákona rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií (ďalej len „cesta“) vodičmi vozidiel a chodcami (obr. 1 a 2). Na účely zákona sa ďalej rozumie - účastníkom cestnej premávky osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky, Napríklad vodič, spolujazdec, chodec, osoba pribratá na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov.

2

- chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach alebo na kolieskových korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel alebo vedie zviera,

Ustanovenia týkajúce sa chodcov (obr. 4) sa vzťahujú na všetky uvedené osoby v základnom pojme chodec. - držiteľom vozidla osoba zapísana v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine, - pobytom trvalý pobyt občana Slovenskej republiky, prechodný pobyt občana Slovenskej republiky trvalo žijúceho v zahraničí, trvalý pobyt cudzinca alebo prechodný pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky, 3

4 1


ZÁKLADNÉ USTANOVENIA - VYMEDZENIE POJMOV - vozidlom motorové vozidlo (obr. 5a a obr. 5b), nemotorové vozidlo a električka (obr. 6),

25 km. h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km. h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov,

- motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadov uvedených v pojme chodec a trolejbus (obr. 7), - nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily (obr. 8) s výnimkou prípadov uvedených v pojme chodec, samovyvažovacie vozidlo a bicykel vybavený pomocným motorom so zvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou

5b

1

- jazdnou súpravou súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel (obr. 9). Súprava zložená len z motorových vozidiel (napríklad pri vlečení) sa za jazdnú súpravu nepovažuje.

5a

- orgánom Policajného zboru útvar Policajného zboru zriadený podľa osobitného predpisu (zákon č. 171/1993 Z. z.),

6

7

- autobusom motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie, - zvláštnym motorovým vozidlom vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke (obr. 10a); ide najmä o poľnohospodárske traktory a lesné traktory, samohybné pracovné, poľnohospodárske, lesné alebo stavebné stroje (obrázky č. 10a až 10c),

2

8

9

10a

10b

10c


1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA - VYMEDZENIE POJMOV

- električkovým koľajovým pásom časť cesty (obr. 11) určená predovšetkým na premávku električky, Ostatné vozidlá môžu vchádzať na električkový koľajový pás len za zákonom ustanovených podmienok. - križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú (obr. 12), Za križovatku sa nepovažuje vyústenie poľnej a lesnej cesty na inú cestu (obr. 13). 11

12

- križovatkou s riadenou premávkou križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami (obr. 14, obr. 15 a obr. 16) alebo príslušníkom Policajného zboru (ďalej len „policajt“ - obr. 17), prípadne inou oprávnenou osobou (vojenský policajt, železničný policajt a podobne),

13

14

15

- hranicou križovatky miesto vyznačené vodorovnou dopravnou značkou „Priečna súvislá čiara“ (V 5a), „Priečna súvislá čiara so symbolom Daj prednosť v jazde!“ (V 5b), „Priečna súvislá čiara s nápisom STOP“ (V 5c);

16

17

V 5a

V 5b

V 5c

kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky (obr. 18), - samovyvažovacím vozidlom vozidlo založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie svojej rovnováhy potrebuje pomocný riadiaci systém,

18 3


ZÁKLADNÉ USTANOVENIA - VYMEDZENIE POJMOV

1

- vozovkou spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel (obr. 19), Vozovku však používajú aj vodiči nemotorových vozidiel a niektorí účastníci cestnej premávky. - krajnicou časť cesty od okraja vozovky po okraj cesty (obr. 19), Vozovka a krajnica spolu tvoria cestu, ktorá môže mať viac jazdných pruhov (obr. 20). - chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla

19

20

21

22

23

24

25

oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom (obr. 21), - zastavením uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu, - státím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie (obr. 22), - zastavením vozidla prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča (obr. 23), - dať prednosť v jazde (obr. 24) povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy, Ak je križovatka rozlíšená dopravnými značkami, vodič prichádzajúci do križovatky po ceste označenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po ceste označenej dopravnou značkou ako hlavná cesta. Ak je križovatka nerozlíšená dopravnými značkami, vodič prichádzajúci do križovatky musí dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava (obr. 25). 4


1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA - VYMEDZENIE POJMOV

- neobmedzením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal (obr. 26), Na základe tejto povinnosti vodiča nesmie byť iný vodič donútený k akejkoľvek zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. - neohrozením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cesttnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo (obr. 27), 26

27

28

29

30

A

B

31

32

33

- prekážou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel (obr. 28) a pohyb chodcov; napríklad stojace vozidlo (obr. 29) alebo údržba alebo oprava cesty (obr. 30), dopravná nehoda (obr. A, B) a podobne, - zníženou viditeľnosťou viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly (obr. 31), sneženia, dažďa (obr. 32) a v tuneli (obr. 33).

5


Výcvikové strediská pre výcvik a doškoľovanie inštruktorov

BANSK Á ŠTIAVNICA: 8. Autoškola Bosák, Križovatka 7, 969 01 Banská Štiavnica, Tel.: 045/6911 798 BRATISLAVA: 1. Autoškola 1, s. r. o, Exnárova 1, 821 03 Bratislava, Tel.: 02/4342 4061 2. Autoškola anto NOVA, s. r. o., Račianska 69/A, 831 02 Bratislava, Tel.: 02/4445 9702

BANSK Á BYSTRICA: 9. Autoškola Koreň, Partizánska cesta 81, 974 06 Banská Bystrica, Tel.: 048/4112 869 ŽILINA: 10. Autoškola Ľubomír Líška, Oslobodenia 62, 010 01 Žilina, Tel.: 041/7646 464

GALANTA: 3. Autoškola Profesionál – Mgr. Tibor Holúbek, Nová Doba 1641/32, 924 00 Galanta, Tel.: 031/780 22 65

BARDEJOV: 11. Autoškola EKOMIDO, Štefánikova 90, 085 01 Bardejov, Tel.: 054/4728 329

NOVÉ ZÁMKY: 4. Autoškola Alfa, s. r. o., Bezručova 17, 940 01 Nové Zámky, Tel.: 035/6424 266

PREŠOV: 12. Autoškola Delňa, Jesenná 10, 080 01 Prešov, Tel.: 051/7731 027

TOPOĽČANY: 5. Autoškola Autoprogres, s. r. o., Továrnicka 3, 955 01 Topoľčany, Tel.: 038/5325 449

TREBIŠOV: 13. Autoškola Flaugnatti – Šuraba, Komenského 73, 075 01 Trebišov, Tel.: 056/672 6996

PRIEVIDZA: 6. Autoškola EKO UNIVERS, Športová 27, 971 01 Prievidza, Tel.: 046/5423 944

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 14. Autoškola AŠGE, Komenského ul. č. 3939, 039 01 Liptovský Mikuláš, Tel.: 044/5621200

TRENČÍN: 7. Autoškola Jaroslav Prekop, Brnianska 1, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6525 249

SPIŠSK Á NOVÁ VES 15. Autoškola CENTRUM, Sládkovičova 7, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: 053/446 16 66


2

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI Zákon § 3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky § 4 Povinnosti vodiča § 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov § 6 Povinnosti prevádzkovateľa vozidla § 7 Povinnosti inštruktora autoškoly

34

Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky - § 3

Účastník cestnej premávky je ďalej povinný

Účastník cestnej premávky je povinný

- správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,

dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v zákone (obr. 34).

Právnym predpisom, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona je vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o cestnej premávke. Dopravno-technickým stavom cesty sa rozumie jej priečne usporiadanie, priečny a pozdĺžny sklon, šírka a druh vozovky, smerové a výškové oblúky a začlenenie cesty do terénu. - poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (obr. 36 a obr. 37), Význam a vyobrazenie dopravných značiek a dopravných zariadení ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný na vykonanie zákona.

35

36

- poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta (obr. 38) súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou

37

§ 8 Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení Ide o základné všeobecné pravidlo správania sa všetkých účastníkov cestnej premávky, ktoré je potrebné rešpektovať ako v prípade pravidiel uvedených v zákone, tak aj v situáciách, ktoré zákon výslovne neupravuje. Schopnosti, ktorým musí účastník cestnej premávky prispôsobiť svoje správanie, sú ovplyvnené napríklad dĺžkou praxe vo vedení vozidla, momentálnym telesným a duševným stavom, vekom a podobne. Stavebným stavom cesty sa rozumie jej kvalita, stupeň opotrebenia povrchu, pozdĺžne alebo priečne nerovnosti (obr. 35), výtlky, ktoré nemožno odstrániť bežnou údržbou, únosnosť vozovky, krajníc a vybavenie cesty súčasťami a príslušenstvom. a plynulosťou cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon alebo osobitný predpis (napríklad: zákon o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných policajtom pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie, je zakázané.

38 7


2

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI Povinnosti vodiča - § 4

(1) Vodič je povinný

Vodič musí byť na vedenie vozidla dostatočne zdravotne spôsobilý a v potrebnom rozsahu musí ovládať vedenie vozidla, ustanovenia zákona a povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiace s vedením vozidla a správaním sa v cestnej premávke.

- použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke,

Vodič motorového vozidla, na vedenie ktorého je potrebné vodičské oprávnenie, je oprávnený viesť takéto vozidlo len, ak je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny alebo podskupiny motorového vozidla.

Pre vodiča v technickej oblasti prevádzky vozidla platí zákon č. 725/2004 Z. z., jeho vykonávacia vyhláška a Nariadenia vlády SR.

39

Vozidlo (obr. 39) sa musí zhodovať so schváleným typom, svojou konštrukciou, vyhotovením, a technickým stavom musí spĺňať požiadavky bezpečnej a plynulej premávky. Nesmie ohrozovať bezpečnosť a zdravie osôb, znečisťovať životné prostredie a nepoškodzovať cesty.

40

Kontrolná nálepka zo stanice technickej kontroly a emisnej kontroly sa neoddeliteľne nalepí na pravý dolný okraj čelného skla vozidla tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany vozidla okrem prípojného vozidla a vozidla, ktoré nemá čelné sklo (vykoná technik STK alebo EK).

- mať pri sebe platné doklady predpísané zákonom alebo osobitným predpisom (obr. 40 a obr. 41), Pri osobnom automobile je to napríklad: - vodičský preukaz príslušnej skupiny, - osvedčenie o emisnej kontrole pri vozidle s benzínovým alebo naftovým motorom, - osvedčenie o kontrole technického stavu, - osvedčenie o evidencii, - doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôso- benú prevádzkou motorového vozidla, napríklad potvrdenie o poistení zodpoved nosti č. 21 a podobne.

41

- venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke (obr. 42 a obr. 43),

42

- brať ohľad na vozidlo označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly, Na vozidle autoškoly sa vykonáva výcvik podľa osobitých predpisov (zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách v znení neskorších predpisov).

43

44

Výcvikové vozidlo autoškoly je označené schváleným presvetleným transparentom s červeným nápisom AUTOŠKOLA na bielom podklade alebo schválenou odnímateľnou, magnetickou, reflexnou fóliou vo farebnom vyhotovení (obr. 44 a obr. 45).

Uvedené, vyobrazené označenia (obrázok vpravo) sa týkajú vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím, vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, autobusu, ktorým sa prepravujú deti alebo vozidla vedenom vodičom začiatočníkom. 45 8


2

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

- dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím (obr. 46), osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám, - dať prednosť chodcovi (obr. 47), ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre vodiča električky, - pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, a na ten účel ich náležite poučiť,

46

- zabezbečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľadu,

Spôsobilou osobou sa rozumie taká osoba, ktorá svojím vekom a rozumovou vyspelosťou má dostatočné predpoklady na to, aby s ohľadom na konkrétnu situáciu riadne zabezpečila sledovaný cieľ (obr. 48).

- zabezpečiť pred jazdou a počas jazdy, aby sa vo výhľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ktoré môžu odvádzať pozornosť od bezpečného vedenia vozidla.

Vodič musí pribratej osobe vysvetliť, čo od nej požaduje a ako má úkon k zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky uskutočniť. Súčasne by si mal preveriť, či pribratá osoba požiadavke vodiča porozumela a zabezpečiť, aby si obliekla reflexnú vestu alebo bezpečnostný odev.

48

(2) Vodič nesmie - požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku, - viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme; toto neplatí pre cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce a pre cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri le-

47

kárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou, - viesť vozidlo po požití lieku (obr. 49) v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,

Na čelnom skle vozidla môže byť nalepená platná diaľničná nálepka preukazujúca zaplatenie úhrady za užívanie ciest pričom neplatnú nálepku(y) je vodič povinný pred jazdou z čelného skla odstrániť. Ďalej kontrolné nálepky z STK, EK a podobne. - odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené zákonom, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená, - prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,

49

- viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou,

Rýchlejšie idúcemu vozidlu môže vodič prekážať napríklad vtedy, keď vedie vozidlo na ceste v časti vozovky určenej na jazdu, nie však pri pravom okraji vozovky (obr. 50). Pomalá jazda je oprávnená napríklad vtedy, ak výcvikové vozidlo autoškoly vedie žiada-

teľ o udelenie vodičského oprávnenia pri praktickom výcviku z vedenia motorového vozidla (obr. 51), ak sa prepravuje náklad, ktorého rozmery presahujú ustanovené podmienky a podobne. - poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú a cestnú zeleň, - ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov, - zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

50

51 9


ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

2

- znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky (obr. 52),

sičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby pri plnení svojich úloh,

Takto je zaisťovaná bezpečnosť cestnej premávky najmä v prípade vozidiel idúcich za sebou. - počas vedenia vozidla požívať telefónny prístroj (obr. 53) okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla; to neplatí pre vodiča vozidla ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Ha-

52

53

- používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia (obr. 54), rozstrekovaním kaluží (obr. 55), blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode,

54

- použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek,

55

- ohroziť chodcov na chodníku alebo chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje (obr. 56), pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní, - viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla, preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 a § 71 ods. 2. - viesť motorové vozidlo akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel. (3) Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak motorové vozidlo v súlade s osobitnými predpismi (ochrana prírody a krajiny) použije a) v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím, b) na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce, 10

56

c) v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou, d) na záchranné práce, e) na práce vo verejnom záujme, f) na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia, železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosťou štátu a obranou štátu, g) na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia, h) v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou alebo i) v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby.

57

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov (obr. 57) alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky. Táto povinnosť sa týka najmä vodiča jazdiaceho po ceste s dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi (obr. 57). Je veľmi nebezpečné pre chodca, ak vodič v jednom jazdnom pruhu zastaví vozidlo a vodič v ďalšom jazdnom (druhom, treťom, štvrtom) pruhu bezohľadne pokračuje v jazde.


2

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo (obr. 58), náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky, je povinný chybu odstrániť na mieste. Ak to nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do najbližšieho miesta, kde možno chybu odstrániť; pritom musí urobiť také opatrenia, aby sa počas jazdy na takéto miesto neohrozila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby sa nepoškodila cesta. Ak vodič zistí, že závadu nemôže odstrániť na mieste a nie je schopný ani zabezpečiť, aby počas ďalšej jazdy nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby nedošlo k poškodeniu cesty, nesmie v jazde pokračovať.

Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov - § 5 (1) Vodič motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km. h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi; je tiež povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá (obr. 59 a obr. 60) s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa zákona. 58

Vodič motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km. h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L a jeho spolujazdec sú tiež povinní počas jazdy používať na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu (obr. 59) určenú pre motocyklistov (EHK č. 22); to neplatí pre vodiča vozidla vybaveného bezpečnostnou kabínou alebo ochranným bezpečnostným rámom, ktoré je vybavené bezpečnostnými pásmi, a jeho spolujazdca.

59

60

kategórie L platia aj pre vodiča malého motocykla (motorové vozidlo kategórie L1e).

hody; pritom nemožno použiť taký bezpečnostný odev (obr. 63), ktorý je zameniteľný s bezpečnostnými odevmi používanými ozbrojenými silami alebo ozbrojenými bezpečnostnými zbormi (obr. 64).

(2) Vodič motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km. h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L nesmú počas jazdy jesť, piť ani fajčiť; táto povinnosť sa vzťahuje aj na ich spolujazdca. (3) Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom (obr. 61), je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava na vozovke mimo vozidla (obr. 62) počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej ne-

62

Pre povinnosť používať ochrannú prilbu nie je rozhodujúce, či ide o jazdu v obci či mimo obec. Povinnosť používať ochrannú prilbu platí aj pre spolujazdca v postrannom vozíku. Povinnosti vodiča motorového vozidla

61

63

Ustanovuje sa povinnosť vodiča motorového vozidla používať bezpečnostný odevreflexnú vestu, ak sa zdržiava na vozovke, mimo vozidla. Bezpečnostný odev je povinnou výbavou vozidla podľa vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 725/2005 Z. z.).

64 11


2

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI (4) Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a vodič jazdnej súpravy alebo zvláštneho motorového vozidla sú povinní jazdiť zo svahu vždy so zaradeným rýchlostným stupňom; vodič iného motorového vozidla je povinný jazdiť zo svahu so zaradeným rýchlostným stupňom, ak to vyžaduje bezpečnosť jazdy. Na nebezpečnom úseku cesty, napríklad na horskom priechode Donovaly, s dlhým klesaním, sú umiestnené zvláštne tabule (obr. 65 a obr. 66).

66

(5) Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou

65

prevyšujúcou 3 500 kg je pri jazde do svahu povinný uvoľniť prejazd rýchlejších vozidiel idúcich za ním; ak si to situácia vyžaduje, je povinný aj odstaviť vozidlo na najbližšom parkovisku, a to až do prejazdu týchto vozidiel.

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla príklad zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej má takéto vozidlo obmedzenú alebo zakádoprave), nemá pri sebe platné doklady zanú jazdu, -§6 Prevádzkovateľom vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnenározhodovať o použití vozidla (§ 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z.). Za prevádzkovateľa vozidla sa považuje ten, kto má správnu a faktickú moc nad vozidlom; najčastejšie je ním držiteľ vozidla, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii. (1) Prevádzkovateľ vozidla nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na jeho vedenie ustanovené zákonom alebo osobitným predpisom (na-

ustanovené na vedenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, osobe, ktorej schopnosť na vedenie je inak znížená, alebo osobe, ktorej totožnosť nepozná. (2) Prevádzkovateľ vozidla nesmie

a) prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, b) prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej

(4) Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel Policajného zboru, Vojenskej polície (obr. 67), Zboru väzenskej a justičnej stráže, obecnej polície, Hasičského záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek. (5) Prevádzkovateľ vozidla je povinný v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok oznámiť osobné údaje osoby, ktorej zveril vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a adresu pobytu.

Povinnosti držiteľa vozidla Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, b) rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3, c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“ (obr. 68), d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci 12

67

z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29, g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51, h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

c) prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo vybavené technickými prostriedkami a zariadeniami, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. (3) Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak je mu vopred známe, že to bude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky. (6) Ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba, ktorá v rámci svojej činnosti zveruje motorové vozidlo inej osobe, je povinná viesť o prevádzke motorového vozidla a jeho vodičovi evidenciu s údajmi o mene a priezvisku vodiča, dátume a čase vedenia motorového vozidla, evidenčnom čísle motorového vozidla a adrese pobytu vodiča. Evidenciu podľa prvej vety je prevádzkovateľ vozidla povinný na výzvu policajta predložiť na účely spojené s výkonom jeho oprávnení na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky; to sa nevzťahuje na prevádzkovateľa vozidla, ktorým je štátny orgán plniaci úlohy na úseku ochrany verejného poriadku, bezpečnosti štátu a obrany štátu. i) zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4.

68


2

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI - POUŽÍVANIE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV

Povinnosti inštruktora autoškoly - § 7 Používanie bezpečnostných pásov b) inštruktora autoškoly (obr. 72), ktorý a iných zadržiavacích zariadení - § 8 vykonáva výcvik na vedenie motorového voInštruktor autoškoly (obr. 69) pri vykonávaní výcviku na vedenie motorového vozidla v kurze podľa osobitného predpisu a pri vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „odborná spôsobilosť“) má povinnosti vodiča motorového vozidla.

69

(1) Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom (obr. 70) alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre a) vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru (obr. 71), ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh.

zidla alebo skúšku z odbornej spôsobilosti, c) osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok ustanovených v osobitnom predpise (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.), d) vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci, e) osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla (§ 6 NV SR č. 554/2006 Z. z.). (2) Výnimka podľa odseku 1 písm. c) a d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom. O podrobnostiach o používaní bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení pojednáva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.

70

71

72

(1) Porušenie povinností ustanovených zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. (2) Porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je a) jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, b) odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie použitia alkoholu alebo inej návykovej látky, c) také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne doprav-

ná nehoda alebo nesplnenie si povinností účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, d) prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, v obci o 20 km. h-1 a viac alebo mimo obce o 30 km. h-1 a viac, e) jazda po použití lieku, ktorý môže znížiť schopnosť vodiča bezpečne viesť vozidlo, f) použitie vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,

g) prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, h) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, i) nedanie prednosti v jazde, j) neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, k) jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke, l) neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidla s právom prednostnej jazdy, m) vedenie vozidla bez tabuľky s evidenč-

ným číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nezodpovedá svojím vyhotovením a umiestnením na vozidle zákonu, alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu, n) vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, alebo vozidla vyradeného z evidencie, o) predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané, p) vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2 alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak sa osoba učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje skúške z vede-

nia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 (má vydané potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu) a § 71 ods. 2 (má vydané potvrdenie na ďalšiu jazdu povolenú na 15 dní), r) zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené, q) porušenie povinností podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g), s) ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, t) ohrozenie chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič odbočuje,pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní a pri cúvaní,

u) ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov, v) porušenie povinností inštruktora autoškoly podľa § 7, w) porušenie povinností spolujazdca podľa § 74 ods. 2,

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ - § 137

x) neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy alebo neoprávnené použitie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy.

13


TESTEK servis, a.s. ponúka tieto služby: kalkulácie nákladov na opravu vozidla, odborné posúdenie technického stavu vozidla, kontrola odrazivosti reflexných značení, konzultácie v oblasti kontroly vozidiel, odborné školenia, prenájom prednáškovej miestnosti a predvádzacej haly. KONTAKT Vajnorská 137 83104 Bratislava Tel.: +421 911 565 900 e-mail:info@testek-servis.sk web: www.testek-servis.sk


3

ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY Zákon

Dopravné značky a dopravné zariadenia - § 60 a § 61 (1) V cestnej premávke sa používajú a) zvislé dopravné značky, b) vodorovné dopravné značky, c) dopravné zariadenia.

73

Pomocou dopravných značiek a dopravných zariadení je cestná premávka organizovaná a riadená a jej účastníkom sú tak poskytované potrebné informácie (obr. 73 a obr. 74). Úpravou cestnej premávky sa myslí len taká situácia, keď je dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami cestná premávka upravená odlišne od všeobecnej úpravy ustanovenej pravidlami cestnej premávky. (3) Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami, zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám.

74

(4) Pri riadení cestnej premávky dopravným zariadením sú svetelné signály nadradené dopravným značkám a ostatným dopravným zariadeniam. (5) Pokyny policajta a pokyny inej oprávnenej osoby (osoba, ktorú na to oprávňuje zákon alebo osobitný predpis, napríklad zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov) sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení. (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný za primeranú náhradu strpieť umiestnenie

(2) Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky. dopravnej značky alebo dopravného zariadenia a ich nosnej konštrukcie na svojej nehnuteľnosti. (7) Na dopravných značkách alebo na dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané umiestňovať čokoľvek, čo nesúvisí s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením (obr. 75 a obr. 76). Zvislé dopravné značky sa spravidla umiestňujú pri pravom okraji cesty v smere jazdy vozidiel. Ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo nevyhnutnosť zvýrazniť dopravnú situáciu, je možné umiestniť zvislé dopravné značky i na ľavom okraji jazdného pruhu alebo cesty, približne na rovnakej úrovni oproti sebe. (8) Zákazové a príkazové dopravné značky, ktoré sa vzťahujú na premávku v príslušnom jazdnom pruhu, umiestňujú sa spravidla nad týmto jazdným pruhom. Dopravné značky upravujúce zastavenie alebo státie sa umiestňujú na tej strane cesty, na ktorú sa vzťahujú; to neplatí, ak ide o jednosmernú cestu, kde sa takéto dopravné značky môžu umiestniť po oboch stranách cesty.

75

k zámene s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením (obr. 77) alebo by ich zakrývali, alebo ktoré by rozptyľovali a upútavali pozornosť účastníka cestnej premávky alebo ho oslňovali. (10) Miestom pri ceste sa rozumie priestor, v ktorom je umiestnená dopravná značka alebo dopravné zariadenie; takýmto miestom je aj priestor, v ktorom sa dopravné značky alebo dopravné zariadenia spravidla umiestňujú. (11) Dopravné značky a dopravné zariadenia sa umiestňujú tak, aby sa vzájomne neprekrývali a účastník cestnej premávky ich mohol včas spozorovať.

76

(9) Na ceste a na mieste pri ceste sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť

(12) Svetelné signalizačné zariadenia udržiava správca cesty. V blízkosti svetelných signalizačných zariadení sa nesmú umiestňovať svetelné zdroje, ktorých svetlá by mohli viesť k zámene so svetlami svetelných signalizačných zariadení (obr. 77). (13) Podrobnosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach, ich vyobrazenie, význam a umiestňovanie na ceste a na mieste pri ceste ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

77 15


3

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY - VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY K značke č. A 3b:

zúženým miestom môže byť napríklad stavebný záber, podjazd, most a podobne. V prípade potreby možno k značke Zúžená vozovka z oboch strán doplniť značku Najvyššia dovolená rýchlosť alebo značky Zákazy predchádzania.

Značka Nebezpečné stúpanie upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10%, alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným. K značke č. A 4a: Značka Zúžená vozovka z oboch strán upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča, napríklad

A 4a Zúžená vozovka z oboch strán

A 4b Zúžená vozovka sprava

A 4c Zúžená vozovka zľava

nej strany v smere jazdy vodiča. Zásady pre použitie a umiestnenie značiek sú rovnaké ako pre značku Zúžená vozovka z oboch strán.

A5 Nerovnosť vozovky

A7 Nebezpečná krajnica

K značke č. A 6:

22

A6 Spomaľovací prah

Značka Spomaľovací prah vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu. Značku možno použiť len v obci, kde nie je dovolená vyššia rýchlosť ako 40 km. h-1.

K značke č. A 7:

K značke č. A 8:

Značka Nebezpečná krajnica, ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

Značka Nebezpečenstvo šmyku upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke.

V prípade potreby možno k značke doplniť značku Najvyššia dovolená rýchlosť alebo značky Zákaz predchádzania alebo príslušnú dodatkovú tabuľku.

V prípade potreby možno k značke doplniť značku Najvyššia dovolená rýchlosť alebo značky Zákaz predchádzania alebo príslušnú dodatkovú tabuľku.

A8 Nebezpečenstvo šmyku

K značke č. A 9:

K značke č. A 10:

Značka Sneh alebo poľadovica upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatelý sneh, alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.

Značka Hmla upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu hmly, prípadne dymu.

A9 Sneh alebo poľadovica

A 11 Odletujúci štrk

Značka Zúžená vozovka sprava alebo zľava, upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje, len z jedvolená rýchlosť alebo Odporúčaná rýchlosť alebo príslušnú dodatkovú tabuľku.

K značke č. A 5: Značka Nerovnosť vozovky upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne. V prípade potreby možno k značke doplniť značku Najvyššia do-

K značkám č. A 4b a č. A 4c :

A 10 Hmla

K značke č. A 11:

K značke č. A 12:

Značka Odletujúci štrk upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.

Značka Svetelné signály upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával alebo kde nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.

A 12 Svetelné signály

Značku možno použiť v kombinácii s dodatkovou tabuľkou s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu alebo dodatkovú tabuľku s vhodným textom.


3

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY - VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

A 13 Priechod pre chodcov

K značke č. A 13:

K značke č. A 14:

Značka Priechod pre chodcov upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný.

Značka Chodci upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne. Značka umiestnená mimo obce je doplnená vždy o značku Najvyššia dovolená rýchlosť alebo Zákaz predchádzania alebo dodatkovú tabuľku s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.

Značka sa používa najmä mimo obce; v obci vtedy, ak priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.

A 14 Chodci

K značke č. A 15:

A 15 Deti

Značka Deti upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky, napríklad v blízkosti školy, detského ihriska a podobne. Vodiči vozidiel všetkých kategórií musia zvýšiť opatrnosť, nakoľko kroky školopovinných detí

nevedú cez vozovku vždy správnym smerom. Urobme pre nich všetko našou bezpečnou a ohľaduplnou jazdou !!! K značke č. A 16:

A 16 Cyklisti

K značke č. A 17:

množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy, napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.

Značka Zvieratá upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.

A 17 Zvieratá

A 19 Práca

K značke č. A 18: Značka Zver upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu, alebo kde vo väčšom

A 18 Zver

Významový symbol možno v prípade potreby zameniť s iným vhodným významovým symbolom zvieraťa alebo drobného živočícha (napríklad ježa).

K značke č. A 19:

K značke č. A 20:

Značka Práca upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú. V prípade potreby možno k značke doplniť značku Najvyššia dovolená rýchlosť alebo značky Zákaz predchádzania alebo príslušnú dodatkovú tabuľku.

Značka Padajúce kamene upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.

A 20 Padajúce kamene

K značke č. A 21:

Značka sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbežnú značku v kombinácii

V prípade potreby možno k značke doplniť značku Najvyššia dovolená rýchlosť alebo značky Zákaz predchádzania alebo príslušnú dodatkovú tabuľku. s dodatkovou tabuľkou s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.

Značka Obojsmerná premávka upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku, dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka Jednosmerná premávka.

A 21 Obojsmerná premávka

Značka Cyklisti upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde je zvýšený pohyb cyklistov alebo upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

K značke č. A 22:

A 22 Električka

Značka Električka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel. Zásady pre použitie a umiestnenie značky sú rovnaké ako pre značku Obojsmerná premávka. 23


3

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY - VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

A 23 Kolóny

A 25 Železničné priecestie so závorami

K značke č. A 23:

K značke č. A 24:

Značka Kolóny upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom najmä pri veľkej intenzite cestnej premávky, napríklad v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch alebo ako následok dopravnej nehody alebo práce na ceste a podobne.

Značka Tunel upozorňuje vopred na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia, napríklad výškové, šírkové alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.

A 24 Tunel

A 27a A 27b Návestná tabuľa ľavá - pravá (240 m)

A 26 Železničné priecestie bez závor

A 28a A 28b Návestná tabuľa ľavá - pravá (160 m)

A 29a A 29b Návestná tabuľa ľavá - pravá (80 m)

ktoré nie je vybavené mechanickým zabezpečovacím zariaZnačka Železničné priecestie dením. so závorami upozorňuje na miesto, kde je železničné prie- Vždy! cestie vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením pri prechádzaní železničného priecestia s vozidlom (ale aj ako (obr. B). chodec) je vodič povinný sa presvedčiť, či môže vchádzať na K značke č. A 26: železničné priecestie a či za žeZnačka Železničné priecestie lezničným priecestím môže bezbez závor upozorňuje na mies- pečne pokračovať v jazde!!! to, kde je železničné priecestie, K značke č. A 25:

B

K značkám č. A 27a a č. A 27b, K značkám č. A 28a a č. A 28b, K značkám č. A 29a a č. A 29b:

cestie bez závor. Ak je vzdialenosť medzi dvoma železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka Železničné priecestie so závorami (č. A 25) alebo Železničné priecestie bez závor (č. A 26) nad značkou (č. A 28 a a č. A 28b -160 m) a ak je táto vzdialenosť kratšia ako 160 m, nad značkou Návestná tabuľa ľavá-pravá (č. A 29a a č. A 29b - 80m); ak je táto vzdialenosť kratšia ako 80 m, používa

Značky Návestná tabuľa ľavá pravá (240 m , 160 m a 80 m) upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred železničným priecestím. Nad značkou Návestná tabuľa ľavá - pravá sa umiestňuje značka Železničné priecestie so závorami alebo Železničné priesa Návestná tabuľa ľavá - pravá, nad ktorou je značka Železničné priecestie so závorami alebo Železničné priecestie bez závor s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť (č. E 2) udávajúcou vzdialenosť k priecestiu. Ak je vzdialenosť medzi dvomi priecestiami kratšia ako 30 m, je značka pre obe priecestie spoločná; ak ide o železničné priecestie bez závor, je pod značkou Železničné priecestie bez závor umiestnená dodatková tabuľka Počet (č. E 24

1) s nápisom 2x. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka Smerové šípky (č. E 7), ktorá je umiestnená nad značkami Návestná tabuľa ľavápravá. Ak sa však priecestie nachádza na ceste menšieho dopravného významu, označuje sa len na tejto ceste, a ak je jeho vzdialenosť od križovatky menšia ako 80 m, používa sa aj tu dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 2) udávajúca vzdialenosť

k priecestiu. Na vyznačenie tvaru so železničnou dráhou (č. E 11), križovania cesty so železničnou ktorá sa umiestňuje nad značkou dráhou možno použiť dodatkovú tabuľku Tvar kríženia cesty


3

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY - VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

Návestná tabuľa ľavá - pravá (č. A 29a a č. A 29b - 80 m). Značky Návestná tabuľa ľavá - pravá (č. A 27a a č. A 29b) sa nepoužívajú pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou Daj prednosť v jazde električke! (č. P 3). K značke č. A 30a: Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové (č. A 30a) označuje

jednokoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie. V prípade potreby je možné značku Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové (č. A 30a) použiť v kombinácii so značkou Stoj, daj prednosť v jazde! (č. P 2).

A 30a Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové

K značke č. A 30b:

K značke č. A 31:

Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové (č. A 30b) označuje viackoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie. Zásady pre použitie a umiestnenie značky sú rovnaké ako pre značku Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové.

Značka Lietadlá upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá. Značku v prípade potreby možno doplniť o dodatkovú tabuľku č. E 4, dĺžka úseku alebo platnosti. K značke č. A 32:

A 31 Lietadlá

Značka Bočný vietor upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor

môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Značku v prípade potreby možno doplniť o dodatkovú tabuľku č. E 4, dĺžka úseku alebo platnosti. K značke č. A 33: Značka Nehoda upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na vznik dopravnej nehody v smere jazdy vozidiel, ak je vyobrazená na

A 33 Nehoda

vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text „POZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu, bezprostredne pod symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text „NEHODOVÝ ÚSEK“ alebo „NEHODOVÉ MIESTO“, pod ktorým sa dodatkovou tabuľkou č. E 4 vyznačí dĺžka úseku platnosti významu tejto dopravnej značky

A 34 Iné nebezpečenstvo

91

92

93

A 30b Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové

A 32 Bočný vietor

elektronickom alebo elektromechanickom paneli pre premenné značky č. Z 11a alebo č. Z 11b. Ak je použitá ako značka v kombinácii s dodatkovou tabuľkou s textom, č. E 12 „Úsek častých dopravných nehôd“ alebo ak je použitá ako značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade a vo vrchnej časti tohto podkladu nad značkou č. A 33 je v čiernej farbe text „POZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu je pod touto značkou text „NEHODO-

VÝ ÚSEK“ alebo „NEHODOVÉ MIESTO“a pod týmto textom je dodatkovou tabuľkou č. E4 vyznačená dĺžka úseku platnosti významu tejto značky, potom táto značka upozorňuje na úsek cesty s častým výskytom dopravných nehôd, kde vodiči musia dbať na zvýšenú opatrnosť pri prejazde takto označeným úsekom cesty.

K značke č. A 34:

„BEZ CHEMICKÉHO POSYPU“, „REPNÁ KAMPAŇ“ a podobne.

Značka Iné nebezpečenstvo upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť inou značkou. Druh nebezpečenstva sa vyznačuje na dodatkovej tabuľke Text (č. E 12, napríklad obr. 91). Značka č. A 34 musí obsahovať údaj, o aký konkrétny druh nebezpečenstva ide, najmä vyznačením vhodného symbolu alebo textu na dodatkovej tabuľke č. E 12, ako napríklad

94

95

V prípade potreby, ak dopravná značka je na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno

K značkám č. A 1a až č. A 26, č. A 31, č. A 32 a č. A 34, ktoré sú na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text „POZOR“. Niektoré príklady zdôraznenia sú na obrázkoch 92 až 96.

96 25


3

ZNAČKY UPRAVUJÚCE PREDNOSŤ a dodatkové tabuľky Značky upravujúce prednosť v jazde a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky

K značke č. P 1:

K značke č. P 2:

Značka Daj prednosť v jazde! ukladá vodičovi dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až č. P15. Značka Daj prednosť v jazde! sa umiestňuje pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť aj vo vnútri väčšej alebo zložitej križovatky.

Značka Stoj, daj prednosť v jazde! ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má do križovatky náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná; za predpokladu, že miesto na zastavenie

Ako predbežná značka sa k značke Stoj, daj prednosť v jazde! používa značka Daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľkou (č. E 3) Vzdialenosť s uvedením Značka Stoj, daj prednosť v jazde! skutočnej vzdialenosti k miestu, sa umiestňuje pred hranicou križo- ku ktorému sa vzťahuje povinvatky, ale môže sa použiť na úpra- nosť zastaviť vozidlo. vu prednosti v jazde aj vo vnútri väčšej alebo zložitej križovatky. Značka Stoj, daj prednosť v jazde! sa pred železničným prieZnačku Stoj, daj prednosť v jaz- cestím použije v prípadoch, keď de! nemožno použiť ako značku je potrebné vodičovi prikázať v predbežnú. záujme bezpečnosti premávky

zastaviť na mieste, odkiaľ má na železničnú trať náležitý rozhľad. Pri použití značky Stoj, daj prednosť v jazde! pred železničným priecestím sa značka umiestňuje pod značku Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové alebo Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové.

§ 5 ods. 1 písm. b) vyhlášky MV SR Podľa prílohy č.1 - I. diel vyhlášky MV SR Čl. 2 Tieto dopravné značky ustanovujú a spresňujú účastníkom cestnej premávky prednosť v jazde.

P1 Daj prednosť v jazde!

vozidla je možné presne vymedziť, použije sa značka v kombinácii so značkou Priečna súvislá čiara s nápisom STOP! (č. V 5c).

P2 Stoj, daj prednosť v jazde! te, kde v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke. Značku Daj prednosť v jazde električke! možno v prípade potreby použiť ako značku predbežnú v kombinácii s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.

P3 Daj prednosť v jazde električke!

Značka Križovatka upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami napríklad na upozornenie na križovatku, kde na rozdiel od predchádzajúceho priebehu končí hlavná cesta a uplatňuje sa ustanovenie vyplývajúce zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky „prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava“. Značka Križovatka sa spravidla

K značkám č. P 5 a č. P 6:

P5 Križovatka s vedľajšou cestou

P6 Križovatka s vedľajšou cestou

pred ako značka predbežná na kruhový objazd, ktorý je označený značkou Kruhový objazd. Značku možno doplniť o dodatkovú tabuľku Vzdialenosť s uvedením skutočnej vzdialenosti.

26

P4 Križovatka

použiť namiesto značky Križovatka s vedľajšou cestou č. P5, pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou sprava pod určitým stupňom vždy mimo obce a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou zľava je jej symbol obrátený. K značke č. P 7: Značka Križovatka s kruhovým objazdom upozorňuje vododatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až č. P15. Značka Hlavná cesta sa používa na úpravu prednosti v jazde najmä v obci a nemožno ju použiť ako značku predbežnú.

K značke č. P 8: Značka Hlavná cesta upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou

Značka Daj prednosť v jazde električke! sa používa na mies-

K značke č. P 4:

mimo obce nepoužíva, možno ju použiť na križovatke s nízkou intenzitou dopravy a umiestňuje sa na všetkých vetvách križovatky.

Značky Križovatka s vedľajšou cestou sa používajú mimo obce a upozorňujú na križovatku s vedľajšou cestou a označujú hlavnú cestu. Križovatka s vedľajšou cestou č. P 6 sa taktiež používa mimo obce a možno ju

K značke č. P 3:

P7 Križovatka s kruhovým objazdom

P8 Hlavná esta

Umiestňuje sa pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde aj vo vnútri väčšej alebo zložitej križovatky.


3

ZNAČKY UPRAVUJÚCE PREDNOSŤ a dodatkové tabuľky

Ak je na úpravu prednosti v jazde cez križovatku použitá značka Hlavná cesta, musí byť vždy na vedľajšej ceste umiestnená značka Daj prednosť v jazde!, alebo Stoj, daj prednosť v jazde!.

ukončením dlhšieho úseku hlavnej cesty, a to za poslednou križovatkou hlavnej cesty. Značku Koniec hlavnej cesty možno použiť aj ako predbežnú značku, ak sa použije spolu s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť s uvedením skutočnej vzdialenosti ku križovatke.

K značke č. P 9: Značka Koniec hlavnej cesty informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavná. V obci sa značka Koniec hlavnej cesty umiestňuje, len pred

P9 Koniec hlavnej cesty

Značku Koniec hlavnej cesty nemožno umiestniť v kombinácii so značkou Daj prednosť v jazde!, alebo Stoj, daj prednosť v jazde!.

P 10 Prednosť protiidúcich vozidiel

K značke č. P 10:

K značke č. P 11:

K dodatkovým tabuľkám s tvarom križovatky č. P 12 až č . P 15:

Značka Prednosť protiidúcich vozidiel označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dodatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde protiidúcich vozidiel. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka Prednosť pred protiidúcimi vozidlami (č. P 11).

Značka Prednosť pred protiidúcimi vozidlami označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dodatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde pred protiidúcimi vozidlami. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka Prednosť protiidúcich vozidiel.

P 11 Prednosť pred protiidúcimi vozidlami

Dodatkové tabuľky Tvar križovatky a Tvar dvoch križovatiek vyznačujú skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty, okrem dodatkovej tabuľky Tvar križovatky č. P 12, ktorá vyznačuje len cesty rovnakého významu.

P 12 Tvar križovatky

P 13 Tvar križovatky

P 14 Tvar križovatky

P 15 Tvar dvoch križovatiek


■ Čím viac reflexných prvkov máš na svojom odeve, tým viac ťa budú ostatní na ceste vidieť.

NA MOTORKE S CHLADNOU HLAVOU

Pozor!

Nebezpečenstvo!

Spomaľ!

vky Refle xné prvky

... a v be zpe čn om ob leč en í

Za každých okolností sa sústreď na šoférovanie

E N Č E P Z E B A U O H A V Z O S ÚSMEVOM, R Vždy maj vo vozidle kompletnú lekárničku, reflexný odev a predpísanú povinnú výbavu.

Takto áno Pás maj počas jazdy zapnutý. Nastav si zrkadlá. Reflektory, spätné zrkadlá, čelné sklo udržiavaj čisté.

Takto nie!

Telefonovanie za volantom alebo v premávke môže ohroziť teba aj druhých.

GRiFFiN


4

JAZDA VOZIDLAMI - SPÔSOB JAZDY Zákon § 9 Spôsob jazdy § 30 Znamenie o zmene smeru jazdy § 10 Jazda v jazdných pruhoch § 11až 13 Jazda v mimoriadnych prípadoch § 14 Obchádzanie § 18 Vyhýbanie § 17 Vzdialenosť medzi vozidlami

149

150

Spôsob jazdy - § 9 Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, otáčaní alebo odbočovaní (obr. 149 až obr. 152). Osobitnou okolnosťou, ktorá môže brániť vodičovi v jazde pri pravom okraji vozovky, môže byť napríklad výtlk, kaluž, sneh, vetva stromu a podobne. Okraj vozovky sa vyznačuje vodorovnou dopravnou značkou „Vodiaca čiara“ (č. V 4) bielej farby (obr. 153). 151

152

153

154

155

156

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky; pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Vodič malého motocykla (obr. 154) alebo bicykla, smie jazdiť po pravej krajnici len, ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov.

Znamenie o zmene smeru jazdy - § 30 (obr. 155 a obr. 156)

67


4

JAZDA VOZIDLAMI - SPÔSOB JAZDY 1) Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať okrem prípadov uvedených v zákone vždy aj pri zmene smeru jazdy, vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky (obr. 157).

raďovaní sa pred predídené vozidlo, pri odbočovaní a otáčaní, pri zachádzaní na okraj cesty alebo chodníka a pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka. Pri jazde s vozidlom, hlavne v obci, musí vodič pozorne sledovať jazdu vodiča jazdiaceho na bicykli pred ním. Jeho náhle odbočenie doľava, bez naznačenia úkonu (znamenie rukou pred začatím úkonu) spôsobuje smrteľné následky tohto najnedisciplinovanejšieho účastníka cestnej premávky.

Zmena smeru jazdy je každé výraznejšie odchýlenie sa s vozidlom od pôvodného smeru jazdy, napríklad pri vyhýbaní sa prekážke. Výslovne sa vodičovi vozidla kladie povinnosť dávať znamenie o zmene smeru jazdy; napríklad pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého, pri obchádzaní, pri predchádzaní, ak mení smer jazdy a pri za-

157

Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy včas pred začatím jazdného úkonu (obr. 158 a obr. 159) podľa odseku 1,

158

159

a to s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, najmä na vozidlá idúce za ním a na povahu jazdy. Povinnosť dávať včas znamenie o zmene smeru jazdy má vodič najmä z toho dôvodu, aby ostatní účastníci cestnej premávky mali možnosť a dostatok času prispôsobiť sa situácii, napríklad znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo. I napriek tomu, že vodiči na obr. 158 a obr. 159 dávajú znamenie o zmene smeru jazdy, porušujú dopravnú značku „Prikázaný smer jazdy vpravo“. TAKTO SA JAZDIŤ S VOZIDLOM NESMIE! Znamenie o zmene smeru jazdy sa dáva smerovými svietidlami.

Ak to vyžadujú okolnosti, najmä ak znamenie dávané smerovými svietidlami alebo rukou nie je dostatočne viditeľné najmä pre šírku nákladu alebo za zníženej viditeľnosti, musí dávať znamenie spôsobilá a náležite poučená osoba alebo sa musí použiť iný zreteľný spôsob.

Ak nimi vozidlo nie je vybavené alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie upažením. Rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu (obr. 160).

Inak vodič smie zamýšľaný jazdný úkon uskutočniť len vtedy a takým spôsobom, aby neboli ohrození ani obmedzení iní účastníci cestnej premávky.

Tieto podmienky musí vodič dodržiavať dôsledne vo všetkých prípadoch, keď musí dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

Pokým tieto podmienky vodič nesplní, nesmie zamýšľaný úkon uskutočniť. 160

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu (obr. 161). Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza (obr.162), a v prípadoch uvedených v § 10 ods. 6 (Jazda v jazdných pruhoch - ak vodič prechádza z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu má povinnosť dávať znamenie o zmene smeru jazdy).

161 68

162


4

JAZDA VOZIDLAMI - SPÔSOB JAZDY

Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, pokým mení smer jazdy (obr. 163 a obr. 164), vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Napríklad pri predchádzaní sa nedáva znamenie po celú dobu úkonu, ale len pri vybočení zo smeru jazdy a pri zaraďovaní sa späť pred predchádzané vozidlo. Obdobne to platí i pri obchádzaní súvislej rady stojacich vozidiel alebo prekážky. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva len pred začatím jazdného úkonu.

163

164

Jazda v jazdných pruhoch- § 10 V obci a mimo obce Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí v pravom jazdnom pruhu (obr. 165). V ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie (obr. 166), otáčanie alebo na odbočovanie. 165

Ak je taká hustá cestná premávka, že vodič môže ísť len takou rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidla idúceho pred ním hovoríme o súbežnej jazde.

Pri súbežnej jazde (obr. 167) sa nepovažuje za predchádzanie, ak idú vozidlá v jednom z jazdných pruhov rýchlejšie ako vozidlá v inom jazdnom pruhu.

Súbežná jazda § 10 ods. 4 Ak je na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premávka, že sa utvoria súvislé prúdy vozidiel (obr. 167), v ktorých vodič motorového vozidla môže jazdiť len takou rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidiel idúcich pred ním, vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba (ďalej len „súbežná jazda“).

Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, je povinný tento čo najskôr uvoľniť; to neplatí, ak vodič používa ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie alebo predchádzanie. 166

Tzv. súbežná jazda je možná aj v obci aj mimo obce bez ohľadu na to, či sú na vozovke vyznačené jazdné pruhy. Ak je na zaraďovanie do priebežného jazdného pruhu zriadený pripájací pruh, je vodič povinný pred zaradením sa do priebežného jazdného pruhu použiť tento pruh (obr. 168). Vodič pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu do priebežného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu.

167

168 69


4

JAZDA VOZIDLAMI - SPÔSOB JAZDY Mimo obce na ceste s tromi alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg, vodič jazdnej súpravy, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, vodič zvláštneho motorového vozidla a vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1 použiť na predchádzanie výhradne druhý jazdný pruh od pravého okraja vozovky; v ostatných jazdných pruhoch smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie. V obci na ceste s dvomi a viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vo-

169

zovke v jednom smere jazdy smie vodič vozidla použiť na jazdu (obr. 166) ktorýkoľvek jazdný pruh; to neplatí pre vodiča uvedeného v odseku 2 (vodiča nákladného automobilu s celkovou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg, vodiča jazdnej súpravy, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, vodiča zvláštneho motorového vozidla a vodiča motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km. h-1), na ktorého sa vzťahujú pri jazde v obci odseky 1 a 2. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy (obr. 170).

Dopravná situácia: Vodič modrého vozidla v tejto situácii nesmie ohroziť vodiča červeného vozidla jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Na ceste s tromi jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu; takýto postup sa vzťahuje primerane pri prechádzaní z ľavých jazdných pruhov do stredných jazdných pruhov na ceste so štyrmi alebo

170

viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu (obr. 171); to neplatí, ak ide o striedavé radenie upravené príslušnou dopravnou značkou. Dopravná situácia: Vodič zeleného vozidla jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu v tejto situácii nesmie ohroziť vodiča červeného vozidla jazdiaceho v pravom jazdnom pruhu.

171

Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu. Dopravná situácia: Vodič modrého vozidla v tejto situácii je povinný umožniť vodičovi červeného vozidla obídenie prekážky (obr. 172).

70

172


4

JAZDA VOZIDLAMI - SPÔSOB JAZDY

Dopravná situácia: V tejto situácii je vodič červeného vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu povinný umožniť vodičovi modrého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie (obr. 173). Táto povinnosť vodiča je ustanovená z dôvodu zvýšenia plynulosti cestnej premávky príkazovou značkou č. C 30. Obchádzanie prekážky pri súbežnej jazde v jazdných pruhoch tak nie je ponechané na ohľaduplnosť vodiča. Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel s troma a viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou.

173

Jazdný pruh, ktorý sa používa striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, je vyznačený vodorovnou dopravnou značkou „Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara“ (č. V 2c).

Vyhláška MV SR - § 10 ods. 2 Ak sa používa ten istý jazdný pruh striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, je cestná premávka v tomto pruhu riadená signálom pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 12a) a signálom voľno (č. S 12b) pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu (obr. 174).

Premávka v tomto jazdnom pruhu sa riadi svetelným signálom pre „Zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu“ (č. S 12a) a svetelným signálom „Voľno“ pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 12b). vozidiel do jazdného pruhu (č. S 12b). V obci sa nepovažuje za predchádzanie, keď vozidlá v jednom jazdnom pruhu idú rýchlejšie ako v inom jazdnom pruhu.

S 12a

S 12b

174

Jazda v mimoriadnych prípadoch - § 11, 12 a § 13 Jazda pozdĺž nástupného alebo ochranného ostrovčeka

175

176

Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí vpravo (obr. 175 a obr. 176). Vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu. Pri jazde pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka musí vodič dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť primeranou rýchlosťou tak, aby osobe vystupujúcej z električky alebo nastupujúcej do električky nevzniklo žiadne nebezpečenstvo (obr. 177). 177 71


4

JAZDA VOZIDLAMI - SPÔSOB JAZDY Pozdĺž električky sa jazdí vpravo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vľavo. Najčastejšie sa na cestách vyznačuje obchádzanie nástupného alebo ochranného ostrovčeka zvislou dopravnou značkou (obr. 179). Úsek cesty, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo, je označený dopravnou značkou „Obchádzanie električky“ (č. C 27) s dodatkovou tabuľkou č. E 4.

178

179

Vchádzanie na električkový koľajový pás v úrovni vozovky Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky (obr. 178 a obr. 180) sa smie vojsť len pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestu, alebo ak to dovoľuje dopravná značka alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti (obr. 181), najmä ak nie je medzi električkovým koľajovým pásom a okrajom vozovky dostatok miesta.

180

181

Vchádzanie na električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod úroveň vozovky Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať len priečne, a to na mieste prispôsobenom na to (obr. 182).

182

Pritom vodič nesmie ohroziť ani obmedziť električku v jazde (obr. 183). Ak ide električka inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom, nejde o vzájomné predchádzanie.

183

§12 Vyznačený vyhradený jazdný pruh vyznačuje sa najmä zvislou dopravnou značkou č. C 24a a vodorovnou značkou č. V 14 s nápisom „BUS“ (obr. 184).

C 24a

V 14 184

72


4

JAZDA VOZIDLAMI - SPÔSOB JAZDY

Ak je na vozovke vyznačený vyhradený jazdný pruh, platí pre vodičov vozidiel, pre ktorých nie je vyhradený jazdný pruh určený, primerane § 11 ods. 2 zákona (zaistenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby) a § 19 ods. 4 zákona (o povinnosti vodiča dať prednosť v jazde električkám v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo); ak je vyhradený jazdný pruh vyznačený na električkovom koľajovom páse, aj § 19 ods. 5 zákona (električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy má prednosť v jazde!).

Vodiči vozidiel (autobus pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo trolejbus), pre ktorých je vyhradený pruh určený sú povinní vyhradený jazdný pruh použiť prednostne. Ak ide vozidlo (obr. 185) vo vyhradenom jazdnom pruhu, inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom, nejde o vzájomné predchádzanie. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu je povinný mu dať prednosť v jazde.

Vodič autobusu alebo trolejbusu (obr. 186) je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy a nesmie ohroziť vodičov ostatných vozidiel. Vyhradený jazdný pruh môže používať aj vodič vozidla s právom prednostnej jazdy podľa § 40 ods. 1 (vozidlá s právom prednostnej jazdy - ak vodič oprávnene používa zvláštne výstražné znamenia). Vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré sú riadne označené. Vozidlo taxislužby pritom nesmie obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento vyhradený jazdný pruh určený.

Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi (obr. 187), riadi sa nimi len vodič jazdiaci v tomto jazdnom pruhu.

S 14a

186

§ 13 Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, vodič iného vozidla je povinný zastaviť vozidlo. Ak je na zastávke viac vozidiel, vodič je povinný zastaviť vozidlo za posledným z nich. Vodič smie pokračovať v jazde, ak neohrozí osobu (obr. 188), ktorá nastupuje do vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo z neho vystupuje. Vodič je povinný v úseku zástavky pravidelnej verejnej dopravy osôb dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť primeranou

189

185

S 14b

187

rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystupujúcu z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcu.

188

Ako sa budem správať ako vodič ak, a) vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vychádza zo zastávky, v obci a dáva znamenie o zmene smeru jazdy? (obr. 189), b) vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vychádza zo zastávky, v obci a nedáva znamenie o zmene smeru jazdy? (obr. 190), c) vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vychádza zo zastávky, mimo obce a dáva znamenie o zmene smeru jazdy? (obr. 191).

190

191 73


4

JAZDA VOZIDLAMI - OBCHÁDZANIE  VYHÝBANIE Obchádzanie - § 14 Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo (obr. 192) alebo stojí, prekážky cestnej premávky (obr. 193) alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy, nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla; nesmie ohroziť ani vodiča idúceho za ním, ani iného účastníka cestnej premávky. Vodič je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. 192

193

Uvedená povinnosť sa týka len vodiča pri obchádzaní, pri ktorom vodič vybočí zo smeru svojej jazdy. Obchádza sa sprava aj zľava. Smer obchádzania môže byť vodičovi prikázaný aj zvislými dopravnými značkami (obr. 194).

C 6a

C 6b

C 6c

194

Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to platí aj pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere. Osobitnú pozornosť musí vodič venovať, ak ide o autobus, ktorý je označený ako autobus prepravujúci deti (obr. 195). Vodič vozidla jazdiaci v protismere musí tomu prispôsobiť najmä rýchlosť jazdy vozidla, aby v prípade potreby mohol bezpečne zastaviť vozidlo.

O3

195

Vyhýbanie - § 18 Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú (obr. 196 a obr. 197) vpravo, včas a v dostatočnej miere.

196 74

197


4

VZDIALENOSŤ MEDZI VOZIDLAMI  SPÔSOB JAZDY

Ak sa nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič, na ktorého strane jazdy je prekážka (obr. 198) alebo zúžená vozovka.

Bezpečný bočný odstup (obr.199) vyhýbajúcich sa vozidiel závisí na ich druhu a je priamo úmerný rýchlosti jazdy.

Ak jeden z nich musí cúvať, urobí to ten, pre ktorého je to ľahšie alebo menej nebezpečné. Pri rozhodovaní, ktorý z vodičov bude cúvať, sa vychádza z rozmerov vozidla a nákladu, dĺžky úseku, na ktorom bude potrebné cúvať, a dôležitý je aj rozhľad a celková situácia, za ktorej sa má úkon uskutočniť. Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo, vyhýba sa jej vľavo.

A 4a Zúžená vozovka z oboch strán

A 4b Zúžená vozovka sprava

Na miesto, kde je zúžená vozovka, kde sa približuje električkový koľajový pás k chodníku a podobne, upozorňujú dopravné značky „Zúžená vozovka z oboch strán“ (č. A 4a) alebo „Zúžená vozovka sprava alebo zľava“ (č. A 4b alebo č. A 4c).

198

199

P 10 P 11 Prednosť protiidúcich Prednosť pred protiivozidiel dúcimi vozidlami Vzťah protiidúcich vozidiel v mieste zúženia vozovky (obr. 200) môže byť upravený dopravnými značkami „Prednosť protiidúcich vozidiel“ (č. P 10) a „Prednosť pred protiidúcimi vozidlami“ (č. P 11).

200

Vzdialenosť medzi vozidlami - § 17 Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať takú vzdialenosť, (obr. 201) aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť vozidlo, ak vodič vozidla jazdiaceho pred ním zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví. Bezpečná vzdialenosť za vozidlom idúcim vpredu (obr. 202) závisí najmä na rýchlosti jazdy, na reakčnej dobe vodiča, na účinnosti bŕzd, na druhu a stave pneumatík, na povrchu vozovky a podobne. 201

Vodič motorového vozidla je povinný dodržiavať za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť (obr. 203), aby sa predchádzajúce vozidlo mohlo pred neho bezpečne zaradiť.

Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný jazdiť za ňou v takej vzdialenosti, aby umožnil prejazd pozdĺž električky ostatným vodičom.

Táto povinnosť neplatí pre vodiča, ak sa pripravuje na predchádzanie, pri predchádzaní, pri súbežnej jazde a na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy.

Táto povinnosť neplatí pre vodiča na mieste, kde nie je možné prejsť pozdĺž električky vpravo ani iným vozidlom, napríklad z dôvodu umiestnenia električkového koľajového pásu tesne pri pravom okraji vozovky.

202

203 7520

TEÓRIA JAZDY

Zoznámenie s motorovým vozidlom Motorový priestor Prístup do motorového priestoru je zaistený pomocou tiahla ovládania kapoty motora (obr. 1). V motorovom priestore je umiestnená väčšina predmetov, ktorých sa týka vykonanie prehliadky motorového vozidla (ďalej len vozidlo) pred výjazdom (obr. 2). Kontrolné miesta (obr. 3 až obr. 8). 1

Kontrola olejovej náplne

Kontrola chladiacej kvapaliny

3

Kontrola množstva paliva

Kontrola množstva brzdovej kvapaliny

4

Kontrola vonkajšieho osvetlenia vozidla

6

2

5

Kontrola stavu pneumatík

7

8

9

10

Batožinový priestor Batožinový priestor sa otvára priamo – stlačením/potiahnutím madla na dverách batožinového priestoru, kľúčikom alebo, pri starších typoch vozidiel, tiahlom z vnútorného priestoru vozidla (obr. 9). V batožinovom priestore vozidla je uložená povinná výbava vozidla (obr. 10). Pri niektorých typoch vozidiel môže byť časť povinnej výbavy vozidla, napríklad ručný zdvihák, uložená v priestore motora.

175


20

TEÓRIA JAZDY Oznamovače a ovládače Tieto prvky slúžia na jazdu s vozidlom a rozdeľujú sa na: > oznamovače poskytujú vodičovi informácie prostred níctvom meracích prístrojov a svetelných signalizačných kontroliek, > ovládače pomocou nich ovláda vodič vozidlo pro stredníctvom volantu, pedálov, rýchlost nej páky (obr. 11).

11

Najčastejšie oznamovače: > rýchlomer s počítadlom ubehnutých kilometrov, prí padne prejdených metrov pri niektorých ty poch vozidiel, > otáčkomer, > palivomer, > snímač teploty chladiacej kvapaliny, > snímač tlaku oleja, > svetelné signalizačné kontrolky (obr. 12), > akustické oznamovače návestí, napríklad akustická signalizácia zapnutia smerových svietidiel, výstražných svieti diel alebo akustická signalizácia zapnutia osvetlenie vozidla.

dobíjanie akumulátora

teplota chladiacej kvapaliny

mazanie motora a tlak oleja

rezervná zásoba pohonnej látky

parkovacia brzda

sytič

závada v brzdovom systéme

činnosť žhavičov - žhavenie žhavičov pri vznetovom motore

brzdové obloženie

smerové svietidlá

vetranie, kúrenie

výstražné svietidlá

stierač zadného skla

húkačka

zadné svietidlo (lá) do hmly

ostrekovač zadného skla

obrysové svietidlá

predné svetlomety do hmly

ohrev zadného skla

stretávacie svetlomety

stierače čelného skla

bezpečnostné pásy a podobne

diaľkové svetlomety

ostrekovač čelného skla

Medzinárodné symboly oznamovačov (najpoužívanejšie) a ovládačov slúžia k ľahšiemu zvládnutiu obsluhy vozidla počas jazdy s vozidlom. S výhodou sa uplatňujú pri prechode vodiča na iný typ vozidla.

176

12


20

TEÓRIA JAZDY - OVLÁDAČE

Pedále Na vozidle vybavenom mechanickou prevodovkou s ručným radením prevodových stupňov sú tri pedále (obr. 13):

Z uvedeného prehľadu je vidieť, že pravou nohou ovládame dva pedále (plynový a brzdový) a ľavou nohou jeden pedál (spojkový).

Pri vykonávaní praktického výcviku s vozidlom je potrebné venovať pozornosť výberu vhodnej obuvi. Obuv, ktorá je moderná nemusí byť vhodná na ovládanie pedálov.

> pedál prevádzkovej brzdy, hovorovo brzdový pedál - tento pedál je ovládaný pravou nohou vodiča (obr. 15),

14

> príslušné pedále sú ovládané najširšou, ale aj najcitlivejšou časťou príslušnej (pravej alebo ľavej) nohy, > pri ovládaní pedála spojky päta ľavej nohy nesmie byť opretá o podlahu vozidla.

> akceleračný pedál, hovorovo plynový pedál - tento pedál je ovládaný pravou no hou vodiča (obr. 14),

> pedál spojky, hovorovo spojkový pedál tento pedál je ovládaný ľavou nohou vodi ča (obr. 16).

Ovládanie pedálov:

13

15

16

17

18

19

20

Rýchlostná páka

Schéma radenia prevodových stupňov jednotlivých prevodových stupňov, pri mechanickom radení má tvar písmena H (obr. 17, obr. 18 a obr. 19). Jednotlivé typy vyrábaných vozidiel sa líšia počtom prevodových stupňov (4, 5 alebo 6) a umiestnením polohy spätného chodu (spiatočky).

SCHÉMA RADENIA PREVODOVÝCH STUPŇOV VOZIDIEL TOVÁRENSKEJ ZNAČKY ŠKODA (obr. 17 a 20)

177


TEÓRIA JAZDY - OVLÁDAČE

20

Volant Držanie volantu v základnej polohe Rukami držíme volant v miestach, ktoré zodpovedajú polohe hodinových ručičiek „o desať minút dve” alebo „desať hodín, desať minút“ (obr. 21). Pri menších pohyboch s volantom zostávajú ruky na volante v základnej polohe, napríklad pri prejazde zákrutou s menším zatáčania. Druhá alternatíva je, že rukami držíme volant v miestach, ktoré zodpovedajú polohe hodinových ručičiek „trištvrte na tri“.

21

Prechytávanie volantu Pri väčších pohyboch s volantom dochádza k prechytávaniu volantu rukou, ktorá je na strane, na ktorú volantom otáčame. Okamžite po prechytení volantu premiestňujeme druhú ruku na také miesto na volante, aby po ďalšom pootočení volantom boli ruky opäť v základnej polohe na volante (obr. 22). Miestom kde sa dá dokonale precvičiť manipulácia s volantom je schválený automobilový trenažér. 22

Parkovacia (ručná) brzda

Odistenie parkovacej (ručnej) brzdy

Zabezpečenie vozidla ručnou brzdou proti samovoľnému pohybu

> páku parkovacej (ručnej) brzdy mierne potiahneme hore (v pôvodnom smere zaťahovania parkovacej brzdy),

Pri vykonávaní tohto úkonu musia byť dodržané dve zásady:

> zatlačíme (obr. 23) na odisťovacie tlačítko (západku vysunieme z rohatky),

1. Vozidlo musí byť zabrzdené prevádzkovou brzdou (vodič pôsobí potrebnou silou na pedál prevádzkovej brzdy). 2. Zatiahnutie páky parkovacej brzdy vykonávame bez zatlačenia na odisťovacie tlačítko.

> so stlačeným odisťovacím tlačítkom pohybujeme pákou parkovacej brzdy do základnej polohy dolu. Vozidlo je odbrzdené (hlavne v stúpaní alebo klesaní je potrebné dávať pozor na nekontrolovateľný pohyb vozidla). 23

178


20

TEÓRIA JAZDY - OVLÁDAČE

Pri zaparkovaní s vozidlom je úkon zatiahnutia parkovacej brzdy dôležitý. Technické riešenie zariadenia parkovacej (ručnej) brzdy kontrolujú tri zmysly vodiča.

Prepínač vonkajšieho osvetlenia

Hmatom kontrolujeme napínanie lán parkovacej brzdy, zrakom polohu páky parkovacej brzdy a sluchom činnosť technického zariadenia rohatka a západka.

1. poloha - zapnuté obrysové svietidlá a osvetlenie evidenčného čísla vozidla (EVČ),

Prepínač je spravidla riešený ako dvojpolohový (obr. 24):

2. poloha - zapnuté stretávacie svetlomety vozidla.

24

Ručným prepínačom, pod volantom, zapíname alebo vypíname (podľa situácie v cestnej premávke) diaľkové svetlomety (obr. 25).

Ovládač smerových svietidiel Je umiestnený pod volantom, spravidla v ľavej časti. Páčku ovládača posúvame do polohy v smere točenia volantu. Ak točíme volantom doľava, ovládaciu páčku potlačíme dolu, v smere točenia volantu. Ak točíme volantom doprava, ovládaciu páčku potlačíme hore, v smere točenia volantu (obr. 26). Umiestnenie jednotlivých ovládačov vo vozidlách značky Škoda (obr. 27 až obr. 32).

25

Ovládač výstražných svietidiel

26

Ovládač zvukového výstražného znamenia

27

Ovládač pomocných svetlometov

28

Ovládač ohrevu zadného skla

30

Ovládač stieračov a ostrekovačov skiel

29

Ovládač vetrania a kúrenia

31

32 179lzs.ate.sk

VRTUĽNÍKOVÁ ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

24 hodín denne – 7 dní v týždni – 365 dní v roku, 7 staníc na celom Slovensku

18 155

112


K nehode môže dôjsť naozaj kedykoľvek, v sekunde...

Neplatiť za PZP nie je riešenie...

Platiť za havarijné poistenie sa oplatí...

Z PZP poisťovňa uhradí za poisteného všetky preukázané škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla iným osobám na zdraví, majetku, ako aj náklady pri usmrtení. Ak PZP nie je uzatvorené alebo zaniklo pre neplatenie poistného môže majiteľ dostať pokutu až do 3 319 eur. Noste pri sebe vždy doklad o uzatvorení PZP, tzv. bielu kartu. Mimo územia SR sa ako doklad o uzatvorenom PZP uznáva jedine zelená karta, ktorá musí byť podpísaná.

Poistite si vaše auto/motocykel pre prípad havárie, živelnej udalosti, krádeže, vandalizmu či stretu so zverou. Vďaka poisteniu od Wüstenrotu získate komplexnú poistnú ochranu s nadštandardnými asistenčnými službami pre autá, motocykle aj štvrokolky.

Eliminujte včas možné finančné straty www.wuestenrot.sk l FB Wüstenrot Slovensko l INFO

6060 (0850 60 60 60)