Page 1

Ing. Miroslav Martinec Mgr. Ján Bugár

učebnica

pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia

aktualizo vané

v ydanie

2016

ISBN 978-80-972029-2-7


Ing. Miroslav Martinec Mgr. Ján Bugár

učebnica

pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia

Základná učebnica s predpismi cestnejpremávke premávke podľa Základná učebnica s predpismi o ocestnej podľa zákona zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej apremávke vyhlášky MV SR č. Z. z., č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vyhláškyaMV SR č. 9/2009 Z.9/2009 z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z.


PREHĽAD KAPITOL

strana

1

PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY – PREDMET ÚPRAVY – VYMEDZENIE POJMOV

1

2

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ÚČASTNÍKA CESTNEJ PREMÁVKY

7

3

DOPRAVNÉ ZNAČKY A DOPRAVNÉ ZARIADENIA

15

4

JAZDA VOZIDLAMI – SPÔSOB JAZDY – JAZDA V JAZDNÝCH PRUHOCH

67

5

RÝCHLOSŤ JAZDY • PREDCHÁDZANIE

76

6

ODBOČOVANIE • JAZDA KRIŽOVATKOU

80

>

Riešenie dopravných situácií na križovatkách <

86

7

RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY NA CESTE

93

8

VCHÁDZANIE NA CESTU • OTÁČANIE A CÚVANIE • ZASTAVENIE A STÁTIE

101

9

ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIE

110

10 DIAĽNICA A RÝCHLOSTNÁ CESTA

113

>

116

Diaľničná známka a mýto <

11 OSVETLENIE VOZIDLA • VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE • VOZIDLÁ SO ZVLÁŠTNÝMI VÝSTRAŽNÝMI ZVUKOVÝMI ZNAMENIAMI ALEBO SVETLAMI 12 VLEČENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA • PREKÁŽKA CESTNEJ PREMÁVKY • DOPRAVNÉ NEHODY

119 124 126

13 PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU – PREPRAVA NÁKLADU

130

14 OBMEDZENIE JAZDY NIEKTORÝCH DRUHOV VOZIDIEL

134

15 OBYTNÁ, PEŠIA A ŠKOLSKÁ ZÓNA • INÍ ÚČASTNÍCI CESTNEJ PREMÁVKY

135

16 OPRÁVNENIE NA ZASTAVOVANIE VOZIDIEL • OPRÁVNENIE POLICAJTA

139

17 VODIČSKÉ OPRÁVNENIE – ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ – VODIČSKÉ PREUKAZY

142

>

151

Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov <

18 PREDMET ZÁKONA č. 725/2004 Z. z. A KATEGÓRIE VOZIDIEL

156

>

Povinná výbava vozidla podľa vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z. <

157

>

Podmienky vyhotovenia vozidla <

159

>

Technická nespôsobilosť vozidla – § 17 vyhlášky č. 464/2009 Z. z. <

169


PREHĽAD KAPITOL

strana

19 OBSAH LEKÁRNIČKY A KARTA PRVEJ POMOCI

172

20 TEÓRIA JAZDY S MOTOROVÝM VOZIDLOM – Kategória vozidla M1

175


OBSAH 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA §1 Predmet úpravy §2 Vymedzenie základných pojmov

2

PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY – ZÁKLADNÉ POVINNOSTI §3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky §4 Povinnosti vodiča §5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov §6 Povinnosti prevádzkovateľa vozidla §7 Povinnosti inštruktora autoškoly §8 Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení § 137 Zodpovednosť za porušenie povinností

7 8 11 12 12 13 13

3

ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY § 60 a § 61 Dopravné značky a dopravné zariadenia § 5 a § 8 vyhlášky Zvislé dopravné značky § 6 vyhlášky Vodorovné dopravné značky § 7 vyhlášky Dopravné zariadenia § 44 a § 2 vyhlášky Osobitné označenia vozidla a parkovací preukaz

15 21 54 58 65

4

JAZDA VOZIDLAMI §9 § 30 § 10 § 11 - §12 - § 13 § 14 § 18 § 17

67 67 69 71 74 74 75

5

JAZDA VOZIDLAMI – RÝCHLOSŤ JAZDY – PREDCHÁDZANIE § 16 Rýchlosť jazdy § 15 Predchádzanie

76 78

6

JAZDA VOZIDLAMI – ODBOČOVANIE – JAZDA CEZ KRIŽOVATKU § 19 Odbočovanie § 20 Jazda cez križovatku Riešenie dopravných situácií na križovatkách

80 83 86

7

RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY § 62 Riadenie cestnej premávky § 9 -10 - 11 vyhlášky Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi § 12 vyhlášky Riadenie cestnej premávky pokynmi

93 94 98

8

VCHÁDZANIE NA CESTU – OTÁČANIE A CÚVANIE – ZASTAVENIE A STÁTIE § 21 Vchádzanie na cestu § 22 Otáčanie a cúvanie § 23 - § 24 - § 25 Zastavenie a státie § 26 Zastavenie vozidla v tuneli (pohľad do tunela BRANISKO)

101 101 102 106

9

ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIE § 27 - § 28 - § 29 Železničné priecestie

110

10

OSOBITOSTI PREMÁVKY NA DIAĽNICI A RÝCHLOSTNEJ CESTE § 35 - § 36 - § 37 Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste § 38 Osobitosti premávky v zimnom období

113 116

Diaľničná známka a mýto a s nimi súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy

116

OSVETLENIE VOZIDLA – VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE – ZVLÁŠTNE VÝSTRAŽNÉ ZNAMENIE § 32 - § 33 Osvetlenie vozidla § 31 Výstražné znamenie § 40 - § 41 - § 42 Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami

119 121 122

11

Spôsob jazdy Znamenie o zmene smeru jazdy Jazda v jazdných pruhoch Jazda v mimoriadnych prípadoch Obchádzanie Vyhýbanie Vzdialenosť medzi vozidlami

1 1


OBSAH 12

VLEČENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA – PREKÁŽKA CESTNEJ PREMÁVKY – DOPRAVNÉ NEHODY § 34 Vlečenie motorového vozidla § 1 vyhlášky Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel a jej dĺžka § 43 Prekážka cestnej premávky § 64 Dopravná nehoda § 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode § 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti § 67 - § 68 Evidencia dopravných nehôd – vybrané ustanovenia Poskytovanie informácií z evidencie dopravných nehôd

13 PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU § 45 - § 46 Preprava osôb § 47 Preprava osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb § 48 - § 49 - § 50 Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora § 51 Preprava nákladu § 3 vyhlášky Označovanie prečnievajúceho nákladu 14

OBMEDZENIE JAZDY NIEKTORÝCH DRUHOV VOZIDIEL § 39 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel § 140 Výnimky

15 OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH ÚČASTNÍKOCH CESTNEJ PREMÁVKY § 59 Osobitné ustanovenia o premávke v obytnej, pešej a školskej zóne § 52 - § 53 - § 54 Osobitné ustanovenia o chodcoch § 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch § 56 Jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom § 57 Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat § 58 Osoba vykonávajúca prácu na ceste § 4 vyhlášky Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste 16 OPRÁVNENIE NA ZASTAVOVANIE VOZIDIEL – OPRÁVNENIE POLICAJTA § 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel § 13 - 14 vyhlášky Zastavovanie vozidiel Oprávnenie policajta pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky § 69 Všeobecné oprávnenia § 70 Zadržanie vodičského preukazu § 71 Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu § 72 Zadržanie osvedčenia o evidencii 17

18

124 124 125 126 126 126 129 129 130 131 131 132 132 134 134 135 135 137 137 138 138 138 139 140 140 140 141 141 142

VEDENIE VOZIDIEL Vedenie motorových vozidiel – Vodičské oprávnenie § 73 - § 74 Všeobecné ustanovenia § 77 - § 78 Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia – vek na udelenie § 79 Odborná spôsobilosť – Skúška z odbornej spôsobilosti § 75 Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel § 76 Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia § 86 - § 87 - § 88 Zdravotná spôsobilosť, lekárska prehliadka a psychická spôsobilosť § 92 - § 93 Obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia § 94 až § 97 Vodičské preukazy – vydanie, výmena a obnovenie vodičského preukazu § 98 Povinnosti držiteľa vodičského preukazu § 111 - § 120 - § 123 Evidencia vozidiel, vyraďovanie vozidiel, evidenčné číslo a podobne

142 143 143 144 144 145 146 147 148 148 150

Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o cestnej premávke, vybrané ustanovenia

151

PREDMET ZÁKONA č. 725/2004 Z. z. O PODMIENKACH PREVÁDZKY VOZIDIEL V PREMÁVKE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV – Kategórie vozidiel – Vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z. a nariadenia vlády SR Podrobnosti o povinnej výbave vozidla Podmienky konštrukcie a vyhotovenia vozidla Technická nespôsobilosť vozidla a vyradenie vozidla z cestnej premávky dočasne alebo natrvalo

156 157 159 169


OBSAH 19

OBSAH LEKÁRNIČKY – podľa vyhlášky MZ SR č. 143/2009 Z. z. KARTA PRVEJ POMOCI – § 2 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 143/2009 Z. z.

172 173

20

TEÓRIA JAZDY S MOTOROVÝM VOZIDLOM Zoznámenie s vozidlom, batožinový priestor Oznamovače a ovládače motorového vozidla kategórie M1 Činnosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia pred jazdou Funkcia a význam spojky Štartovanie motora Rozjazd s motorovým vozidlom Radenie prevodových stupňov Zastavenie Cúvanie Odbočovanie Jazda s prívesom a vlečenie motorového vozidla Činnosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia po ukončení jazdy Motorové vozidlo s automatickou prevodovkou Trenažér a autocvičisko

175 176 180 182 183 184 185 189 189 190 191 192 192 193


Milí priatelia a budúci držitelia vodičských oprávnení, Auto je zbraň! Pod týmto názvom bol pred niekoľkými rokmi natočený v Českej republike krátky film pre vodičov, v ktorom skúsení pretekári vysvetľovali zásady bezpečnej jazdy, resp. pomenovali aj riziká a chyby vodičov, pre ktoré sa z vozidla stáva zbraň. V prenesenom význame môžeme povedať, že vodičský preukaz vám dáva do rúk takú zodpovednosť ako oprávnenie nosiť zbraň. Celosvetové štatistiky o nehodovosti stále poukazujú na fakt, že vodiči od 18 do 24 rokov sú najčastejšími vinníkmi a zároveň obeťami dopravných nehôd. Preceňovanie svojich schopností, nezvládnuté emócie, chuť ukázať sa pred inými, zbytočne rýchla jazda a neuvedomovanie si rizika, ktoré s ňou súvisí, to zvyčajne vedie ku vzniku krízovej situácie, ktorej zvládnutie je skôr otázka náhody a, ak sú účastníkmi nehody chodci či cyklisti, následy bývajú tragické. Ako sa bude chovať vozidlo s ABS pri maximálnom brzdení na mokrom povrchu v zákrute? Akou technikou sa dá výhnúť náhlej prekážke (zver, vozidlo, ktoré vám nedá prednosť)? Je možné bezpečne zvládnuť pretáčavý šmyk? A čo by ste robili pri nedotáčavom? Viete na čo slúži ESP? Je veľa nebezpečných situácií, s ktorými sa môžete počas vedenia vozidla stretnúť. Neriskujte! Naberajte skúsenosti s rozvahou a rešpektom vždy, keď budete viesť motorové vozidlo. Vedenie vozidla si vyžaduje zodpovednosť a predvídavosť! Je len vo vašich rukách, či budete počas jazdy ohrozovať ostatných, alebo vám bude vozidlo slúžiť ako pohodlný dopravný prostriedok.

Ing. Milan Troška riaditeľ BECEP Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

B DESIGN, s. r. o. Cabajská 28, 949 01 Nitra e-mail: jan.bugar@bdesign.sk www.bdesign.sk Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia Súhrn všeobecne záväzných právnych predpisov o cestnej premávke s komentárom, poskytovanie prvej pomoci, teória jazdy a súbor otázok z predpisov. Doporučené SKVZA a BECEP ako odborná učebnica. ISBN 978-80-972029-2-7

Autori: Ing. Miroslav Martinec Mgr. Ján Bugár Redakcia a spracovanie: Ing. Miroslav Martinec Mgr. Ján Bugár

Neprešlo jazykovou úpravou. Dielo so všetkými súčasťami je predmetom autorského práva. Akékoľvek použitie tohto diela mimo rozsahu umožnený autorským zákonom je bez súhlasu vydavateľa protiprávne.

Recenzenti: MUDr. Miroslava BUGÁROVÁ

Súbor otázok z pravidiel cestnej premávky je autorským dielom vydavateľstva.

Odborná spolupráca: Mgr. Igor Dolanský Ing. Martin Uhliar

Za použitie mimo rozsah umožnený autorským zákonom je považované najmä rozmnožovanie diela, jeho preklady a spracovanie v elektronických systémoch.

Grafická úprava: Mgr. Ján Bugár Autor fotografií: Mgr. Ján Bugár Tlač: POLYMEDIA, s. r. o.

© B DESIGN, s. r. o., 2016 7. vydanie, apríl 2016


Ukážky na k www.bdesign.s

TESTY 2016

pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia

Sada 35 testov voľne uložených v pevnom obale pripraví žiakov autoškôl na záverečné skúšky. Každý test obsahuje 15 všeobecných textových otázok zo zákona a vyhlášky, 8 otázok so značkami a 4 otázky s riešením križovatiek. Učebná pomôcka je svojou štruktúrou podobná testom používaným pri záverečných skúškach. Je to vynikajúci doplnok k populárnej Učebnici pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia z nášho vydavateľstva.

TESTY ISBN 978-80-972

029-1-0

06549_00465_In

zercia_autoskola

_obal_na_testy.

indd 1

VydaVateľ: BdeS IGN, s. r. o., Cabaj autor: Mgr. ská 28, 949 01 Ján Bugár a kol. Nitra, www.bdesi tlač: PolyM gn.sk edIa, s. r. o., Nitra

28.1.2016 14:37:31

pre žiadateľa o udelenie vodičského opr ávnenia

2016


1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA - VYMEDZENIE POJMOV

1

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 8/2009 Z. z., v učebnici použitá skrátená forma výrazu – len „zákon“). Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone.

Predmet úpravy - §1 Vymedzenie základných pojmov - §2 Predmet úpravy - §1

Zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel,

evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie zákona. Premávku na pozemných komunikáciach upravujú osobitné predpisy; v ich medziach smie každý užívať diaľnice, cesty a miestne komunikácie obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené (všeobecné užívanie). Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému stavu a dopravno-technickému stavu dotknutej komunikácie; nesmie ju poškodzovať alebo znečisťovať. Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest označené dopravnými značkami možno užívať dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií (viac na strane 114).

Vymedzenie základných pojmov - §2

- vodičom osoba, ktorá vedie vozidlo (obr. 3),

Cestnou premávkou sa na účely zákona rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií (ďalej len „cesta“) vodičmi vozidiel a chodcami (obr. 1 a 2). Na účely zákona sa ďalej rozumie - účastníkom cestnej premávky osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky, Napríklad vodič, spolujazdec, chodec, osoba pribratá na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov.

2

- chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach alebo na kolieskových korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel alebo vedie zviera,

Ustanovenia týkajúce sa chodcov (obr. 4) sa vzťahujú na všetky uvedené osoby v základnom pojme chodec. - držiteľom vozidla osoba zapísana v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine, - pobytom trvalý pobyt občana Slovenskej republiky, prechodný pobyt občana Slovenskej republiky trvalo žijúceho v zahraničí, trvalý pobyt cudzinca alebo prechodný pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky, 3

4 1


ZÁKLADNÉ USTANOVENIA - VYMEDZENIE POJMOV - vozidlom motorové vozidlo (obr. 5a a obr. 5b), nemotorové vozidlo a električka (obr. 6),

25 km. h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km. h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov,

- motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadov uvedených v pojme chodec a trolejbus (obr. 7), - nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily (obr. 8) s výnimkou prípadov uvedených v pojme chodec, samovyvažovacie vozidlo a bicykel vybavený pomocným motorom so zvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou

5b

1

- jazdnou súpravou súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel (obr. 9). Súprava zložená len z motorových vozidiel (napríklad pri vlečení) sa za jazdnú súpravu nepovažuje.

5a

- orgánom Policajného zboru útvar Policajného zboru zriadený podľa osobitného predpisu (zákon č. 171/1993 Z. z.),

6

7

- autobusom motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie, - zvláštnym motorovým vozidlom vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke (obr. 10a); ide najmä o poľnohospodárske traktory a lesné traktory, samohybné pracovné, poľnohospodárske, lesné alebo stavebné stroje (obrázky č. 10a až 10c),

2

8

9

10a

10b

10c


1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA - VYMEDZENIE POJMOV

- električkovým koľajovým pásom časť cesty (obr. 11) určená predovšetkým na premávku električky, Ostatné vozidlá môžu vchádzať na električkový koľajový pás len za zákonom ustanovených podmienok. - križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú (obr. 12), Za križovatku sa nepovažuje vyústenie poľnej a lesnej cesty na inú cestu (obr. 13). 11

12

- križovatkou s riadenou premávkou križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami (obr. 14, obr. 15 a obr. 16) alebo príslušníkom Policajného zboru (ďalej len „policajt“ - obr. 17), prípadne inou oprávnenou osobou (vojenský policajt, železničný policajt a podobne),

13

14

15

- hranicou križovatky miesto vyznačené vodorovnou dopravnou značkou „Priečna súvislá čiara“ (V 5a), „Priečna súvislá čiara so symbolom Daj prednosť v jazde!“ (V 5b), „Priečna súvislá čiara s nápisom STOP“ (V 5c);

16

17

V 5a

V 5b

V 5c

kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky (obr. 18), - samovyvažovacím vozidlom vozidlo založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie svojej rovnováhy potrebuje pomocný riadiaci systém,

18 3


ZÁKLADNÉ USTANOVENIA - VYMEDZENIE POJMOV

1

- vozovkou spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel (obr. 19), Vozovku však používajú aj vodiči nemotorových vozidiel a niektorí účastníci cestnej premávky. - krajnicou časť cesty od okraja vozovky po okraj cesty (obr. 19), Vozovka a krajnica spolu tvoria cestu, ktorá môže mať viac jazdných pruhov (obr. 20). - chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla

19

20

21

22

23

24

25

oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom (obr. 21), - zastavením uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu, - státím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie (obr. 22), - zastavením vozidla prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča (obr. 23), - dať prednosť v jazde (obr. 24) povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy, Ak je križovatka rozlíšená dopravnými značkami, vodič prichádzajúci do križovatky po ceste označenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po ceste označenej dopravnou značkou ako hlavná cesta. Ak je križovatka nerozlíšená dopravnými značkami, vodič prichádzajúci do križovatky musí dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava (obr. 25). 4


1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA - VYMEDZENIE POJMOV

- neobmedzením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky neprekážal (obr. 26), Na základe tejto povinnosti vodiča nesmie byť iný vodič donútený k akejkoľvek zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. - neohrozením povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cesttnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo (obr. 27), 26

27

28

29

30

A

B

31

32

33

- prekážou cestnej premávky všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel (obr. 28) a pohyb chodcov; napríklad stojace vozidlo (obr. 29) alebo údržba alebo oprava cesty (obr. 30), dopravná nehoda (obr. A, B) a podobne, - zníženou viditeľnosťou viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly (obr. 31), sneženia, dažďa (obr. 32) a v tuneli (obr. 33).

5


Výcvikové strediská pre výcvik a doškoľovanie inštruktorov

Bansk á Štiavnica: 8. Autoškola Bosák, Križovatka 7, 969 01 Banská Štiavnica, Tel.: 045/6911 798 Br atislava: 1. Autoškola 1, s. r. o, Exnárova 1, 821 03 Bratislava, Tel.: 02/4342 4061 2. Autoškola anto NOVA, s. r. o., Račianska 69/A, 831 02 Bratislava, Tel.: 02/4445 9702

Bansk á Bystrica: 9. Autoškola Koreň, Partizánska cesta 81, 974 06 Banská Bystrica, Tel.: 048/4112 869 Žilina: 10. Autoškola Ľubomír Líška, Oslobodenia 62, 010 01 Žilina, Tel.: 041/7646 464

Galanta: 3. Autoškola Profesionál – Mgr. Tibor Holúbek, Nová Doba 1641/32, 924 00 Galanta, Tel.: 031/780 22 65

Bardejov: 11. Autoškola EKOMIDO, Štefánikova 90, 085 01 Bardejov, Tel.: 054/4728 329

Nové Zámky: 4. Autoškola Alfa, s. r. o., Bezručova 17, 940 01 Nové Zámky, Tel.: 035/6424 266

Prešov: 12. Autoškola Delňa, Jesenná 10, 080 01 Prešov, Tel.: 051/7731 027

Topoľčany: 5. Autoškola Autoprogres, s. r. o., Továrnicka 3, 955 01 Topoľčany, Tel.: 038/5325 449

Trebišov: 13. Autoškola Flaugnatti – Šuraba, Komenského 73, 075 01 Trebišov, Tel.: 056/672 6996

Prievidza: 6. Autoškola EKO UNIVERS, Športová 27, 971 01 Prievidza, Tel.: 046/5423 944

Liptovský Mikuláš 14. Autoškola AŠGE, Komenského ul. č. 3939, 039 01 Liptovský Mikuláš, Tel.: 044/5621200

Trenčín: 7. Autoškola Jaroslav Prekop, Brnianska 1, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6525 249

Spišsk á Nová Ves 15. Autoškola CENTRUM, Sládkovičova 7, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: 053/446 16 66


2

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI Zákon § 3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky § 4 Povinnosti vodiča § 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov § 6 Povinnosti prevádzkovateľa vozidla § 7 Povinnosti inštruktora autoškoly

34

Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky - § 3

Účastník cestnej premávky je ďalej povinný

Účastník cestnej premávky je povinný

- správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,

dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v zákone (obr. 34).

Právnym predpisom, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona je vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o cestnej premávke. Dopravno-technickým stavom cesty sa rozumie jej priečne usporiadanie, priečny a pozdĺžny sklon, šírka a druh vozovky, smerové a výškové oblúky a začlenenie cesty do terénu. - poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia (obr. 36 a obr. 37), Význam a vyobrazenie dopravných značiek a dopravných zariadení ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný na vykonanie zákona.

35

36

- poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta (obr. 38) súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou

37

§ 8 Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení Ide o základné všeobecné pravidlo správania sa všetkých účastníkov cestnej premávky, ktoré je potrebné rešpektovať ako v prípade pravidiel uvedených v zákone, tak aj v situáciách, ktoré zákon výslovne neupravuje. Schopnosti, ktorým musí účastník cestnej premávky prispôsobiť svoje správanie, sú ovplyvnené napríklad dĺžkou praxe vo vedení vozidla, momentálnym telesným a duševným stavom, vekom a podobne. Stavebným stavom cesty sa rozumie jej kvalita, stupeň opotrebenia povrchu, pozdĺžne alebo priečne nerovnosti (obr. 35), výtlky, ktoré nemožno odstrániť bežnou údržbou, únosnosť vozovky, krajníc a vybavenie cesty súčasťami a príslušenstvom. a plynulosťou cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon alebo osobitný predpis (napríklad: zákon o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných policajtom pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie, je zakázané.

38 7


2

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI Povinnosti vodiča - § 4

(1) Vodič je povinný

Vodič musí byť na vedenie vozidla dostatočne zdravotne spôsobilý a v potrebnom rozsahu musí ovládať vedenie vozidla, ustanovenia zákona a povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiace s vedením vozidla a správaním sa v cestnej premávke.

- použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke,

Vodič motorového vozidla, na vedenie ktorého je potrebné vodičské oprávnenie, je oprávnený viesť takéto vozidlo len, ak je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny alebo podskupiny motorového vozidla.

Pre vodiča v technickej oblasti prevádzky vozidla platí zákon č. 725/2004 Z. z., jeho vykonávacia vyhláška a Nariadenia vlády SR.

39

Vozidlo (obr. 39) sa musí zhodovať so schváleným typom, svojou konštrukciou, vyhotovením, a technickým stavom musí spĺňať požiadavky bezpečnej a plynulej premávky. Nesmie ohrozovať bezpečnosť a zdravie osôb, znečisťovať životné prostredie a nepoškodzovať cesty.

40

Kontrolná nálepka zo stanice technickej kontroly a emisnej kontroly sa neoddeliteľne nalepí na pravý dolný okraj čelného skla vozidla tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany vozidla okrem prípojného vozidla a vozidla, ktoré nemá čelné sklo (vykoná technik STK alebo EK).

- mať pri sebe platné doklady predpísané zákonom alebo osobitným predpisom (obr. 40 a obr. 41), Pri osobnom automobile je to napríklad: - vodičský preukaz príslušnej skupiny, - osvedčenie o emisnej kontrole pri vozidle s benzínovým alebo naftovým motorom, - osvedčenie o kontrole technického stavu, - osvedčenie o evidencii, - doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôso- benú prevádzkou motorového vozidla, napríklad potvrdenie o poistení zodpoved nosti č. 21 a podobne.

41

- venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke (obr. 42 a obr. 43),

42

- brať ohľad na vozidlo označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly, Na vozidle autoškoly sa vykonáva výcvik podľa osobitých predpisov (zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách v znení neskorších predpisov).

43

44

Výcvikové vozidlo autoškoly je označené schváleným presvetleným transparentom s červeným nápisom AUTOŠKOLA na bielom podklade alebo schválenou odnímateľnou, magnetickou, reflexnou fóliou vo farebnom vyhotovení (obr. 44 a obr. 45).

Uvedené, vyobrazené označenia (obrázok vpravo) sa týkajú vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím, vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, autobusu, ktorým sa prepravujú deti alebo vozidla vedenom vodičom začiatočníkom. 45 8


2

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

- dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím (obr. 46), osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám, - dať prednosť chodcovi (obr. 47), ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre vodiča električky, - pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, a na ten účel ich náležite poučiť,

46

- zabezbečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľadu,

Spôsobilou osobou sa rozumie taká osoba, ktorá svojím vekom a rozumovou vyspelosťou má dostatočné predpoklady na to, aby s ohľadom na konkrétnu situáciu riadne zabezpečila sledovaný cieľ (obr. 48).

- zabezpečiť pred jazdou a počas jazdy, aby sa vo výhľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ktoré môžu odvádzať pozornosť od bezpečného vedenia vozidla.

Vodič musí pribratej osobe vysvetliť, čo od nej požaduje a ako má úkon k zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky uskutočniť. Súčasne by si mal preveriť, či pribratá osoba požiadavke vodiča porozumela a zabezpečiť, aby si obliekla reflexnú vestu alebo bezpečnostný odev.

48

(2) Vodič nesmie

Na čelnom skle vozidla môže byť nalepená platná diaľničná nálepka preukazujúca zaplatenie úhrady za užívanie ciest pričom neplatnú nálepku(y) je vodič povinný pred jazdou z čelného skla odstrániť. Ďalej kontrolné nálepky z STK, EK a podobne. - odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené zákonom, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená,

- požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku, - viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme,

- prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,

- viesť vozidlo po požití lieku (obr. 49) v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo, - viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou,

47

49

Rýchlejšie idúcemu vozidlu môže vodič prekážať napríklad vtedy, keď vedie vozidlo na ceste v časti vozovky určenej na jazdu, nie však pri pravom okraji vozovky (obr. 50). Pomalá jazda je oprávnená napríklad vtedy, ak výcvikové vozidlo autoškoly vedie žiada-

teľ o udelenie vodičského oprávnenia pri praktickom výcviku z vedenia motorového vozidla (obr. 51), ak sa prepravuje náklad, ktorého rozmery presahujú ustanovené podmienky a podobne. - poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú a cestnú zeleň, - ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov, - zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,

50

51 9


ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

2

- znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky (obr. 52),

sičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby pri plnení svojich úloh,

Takto je zaisťovaná bezpečnosť cestnej premávky najmä v prípade vozidiel idúcich za sebou. - počas vedenia vozidla požívať telefónny prístroj (obr. 53) okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla; to neplatí pre vodiča vozidla ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Ha-

52

53

- používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia (obr. 54), rozstrekovaním kaluží (obr. 55), blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode,

54

- použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek,

55

- ohroziť chodcov na chodníku alebo chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje (obr. 56), pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní, - viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla, preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 a § 71 ods. 2. - viesť motorové vozidlo akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo počas trvania sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel. (3) Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak motorové vozidlo v súlade s osobitnými predpismi (ochrana prírody a krajiny) použije a) v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím, b) na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce, 10

56

c) v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou, d) na záchranné práce, e) na práce vo verejnom záujme, f) na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia, železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosťou štátu a obranou štátu, g) na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia, h) v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou alebo i) v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby.

57

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov (obr. 57) alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky. Táto povinnosť sa týka najmä vodiča jazdiaceho po ceste s dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi (obr. 57). Je veľmi nebezpečné pre chodca, ak vodič v jednom jazdnom pruhu zastaví vozidlo a vodič v ďalšom jazdnom (druhom, treťom, štvrtom) pruhu bezohľadne pokračuje v jazde.


2

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo (obr. 58), náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky, je povinný chybu odstrániť na mieste. Ak to nemôže urobiť, smie v jazde pokračovať primeranou rýchlosťou len do najbližšieho miesta, kde možno chybu odstrániť; pritom musí urobiť také opatrenia, aby sa počas jazdy na takéto miesto neohrozila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby sa nepoškodila cesta. Ak vodič zistí, že závadu nemôže odstrániť na mieste a nie je schopný ani zabezpečiť, aby počas ďalšej jazdy nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby nedošlo k poškodeniu cesty, nesmie v jazde pokračovať.

Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov - § 5 (1) Vodič motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km. h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi; je tiež povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá (obr. 59 a obr. 60) s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa zákona. 58

Vodič motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km. h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L a jeho spolujazdec sú tiež povinní počas jazdy používať na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu (obr. 59) určenú pre motocyklistov (EHK č. 22); to neplatí pre vodiča vozidla vybaveného bezpečnostnou kabínou alebo ochranným bezpečnostným rámom, ktoré je vybavené bezpečnostnými pásmi, a jeho spolujazdca.

59

60

kategórie L platia aj pre vodiča malého motocykla (motorové vozidlo kategórie L1e).

hody; pritom nemožno použiť taký bezpečnostný odev (obr. 63), ktorý je zameniteľný s bezpečnostnými odevmi používanými ozbrojenými silami alebo ozbrojenými bezpečnostnými zbormi (obr. 64).

(2) Vodič motorového vozidla kategórie Ps s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km. h-1 a vodič motorového vozidla kategórie L nesmú počas jazdy jesť, piť ani fajčiť; táto povinnosť sa vzťahuje aj na ich spolujazdca. (3) Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom (obr. 61), je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava na vozovke mimo vozidla (obr. 62) počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej ne-

62

Pre povinnosť používať ochrannú prilbu nie je rozhodujúce, či ide o jazdu v obci či mimo obec. Povinnosť používať ochrannú prilbu platí aj pre spolujazdca v postrannom vozíku. Povinnosti vodiča motorového vozidla

61

63

Ustanovuje sa povinnosť vodiča motorového vozidla používať bezpečnostný odevreflexnú vestu, ak sa zdržiava na vozovke, mimo vozidla. Bezpečnostný odev je povinnou výbavou vozidla podľa vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 725/2005 Z. z.).

64 11


2

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI (4) Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a vodič jazdnej súpravy alebo zvláštneho motorového vozidla sú povinní jazdiť zo svahu vždy so zaradeným rýchlostným stupňom; vodič iného motorového vozidla je povinný jazdiť zo svahu so zaradeným rýchlostným stupňom, ak to vyžaduje bezpečnosť jazdy. Na nebezpečnom úseku cesty, napríklad na horskom priechode Donovaly, s dlhým klesaním, sú umiestnené zvláštne tabule (obr. 65 a obr. 66).

66

(5) Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou

65

prevyšujúcou 3 500 kg je pri jazde do svahu povinný uvoľniť prejazd rýchlejších vozidiel idúcich za ním; ak si to situácia vyžaduje, je povinný aj odstaviť vozidlo na najbližšom parkovisku, a to až do prejazdu týchto vozidiel.

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla príklad zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej má takéto vozidlo obmedzenú alebo zakádoprave), nemá pri sebe platné doklady zanú jazdu, -§6 Prevádzkovateľom vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnenározhodovať o použití vozidla (§ 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z.). Za prevádzkovateľa vozidla sa považuje ten, kto má správnu a faktickú moc nad vozidlom; najčastejšie je ním držiteľ vozidla, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii. (1) Prevádzkovateľ vozidla nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na jeho vedenie ustanovené zákonom alebo osobitným predpisom (na-

ustanovené na vedenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, osobe, ktorej schopnosť na vedenie je inak znížená, alebo osobe, ktorej totožnosť nepozná. (2) Prevádzkovateľ vozidla nesmie

a) prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, b) prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej

(4) Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel Policajného zboru, Vojenskej polície (obr. 67), Zboru väzenskej a justičnej stráže, obecnej polície, Hasičského záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek. (5) Prevádzkovateľ vozidla je povinný v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok oznámiť osobné údaje osoby, ktorej zveril vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a adresu pobytu.

Povinnosti držiteľa vozidla Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, b) rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3, c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v  jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“ (obr. 68), d) zákaz otáčania a  cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci 12

67

z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, e) zákaz zastavenia a  státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29, g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51, h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

c) prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo vybavené technickými prostriedkami a zariadeniami, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. (3) Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak je mu vopred známe, že to bude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky. (6) Ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba, ktorá v rámci svojej činnosti zveruje motorové vozidlo inej osobe, je povinná viesť o prevádzke motorového vozidla a jeho vodičovi evidenciu s údajmi o mene a priezvisku vodiča, dátume a čase vedenia motorového vozidla, evidenčnom čísle motorového vozidla a adrese pobytu vodiča. Evidenciu podľa prvej vety je prevádzkovateľ vozidla povinný na výzvu policajta predložiť na účely spojené s výkonom jeho oprávnení na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky; to sa nevzťahuje na prevádzkovateľa vozidla, ktorým je štátny orgán plniaci úlohy na úseku ochrany verejného poriadku, bezpečnosti štátu a obrany štátu. i) zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12  000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4.

68


2

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI - POUŽÍVANIE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV

Povinnosti inštruktora autoškoly - § 7 Používanie bezpečnostných pásov b) inštruktora autoškoly (obr. 72), ktorý a iných zadržiavacích zariadení - § 8 vykonáva výcvik na vedenie motorového vo-

Inštruktor autoškoly (obr. 69) pri vykonávaní výcviku na vedenie motorového vozidla v kurze podľa osobitného predpisu a pri vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „odborná spôsobilosť“) má povinnosti vodiča motorového vozidla.

69

(1) Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom (obr. 70) alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre a) vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru (obr. 71), ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh.

zidla alebo skúšku z odbornej spôsobilosti, c) osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok ustanovených v osobitnom predpise (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.), d) vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci, e) osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla (§ 6 NV SR č. 554/2006 Z. z.). (2) Výnimka podľa odseku 1 písm. c) a d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom. O podrobnostiach o používaní bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení pojednáva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.

70

71

72

(1) Porušenie povinností ustanovených zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. (2) Porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je a) jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, b) odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie použitia alkoholu alebo inej návykovej látky, c) také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne doprav-

ná nehoda alebo nesplnenie si povinností účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, d) prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, v obci o 20 km. h-1 a viac alebo mimo obce o 30 km. h-1 a viac, e) jazda po použití lieku, ktorý môže znížiť schopnosť vodiča bezpečne viesť vozidlo, f) použitie vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,

g) prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, h) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, i) nedanie prednosti v jazde, j) neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, k) jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke, l) neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidla s právom prednostnej jazdy, m) vedenie vozidla bez tabuľky s evidenč-

ným číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nezodpovedá svojím vyhotovením a umiestnením na vozidle zákonu, alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu, n) vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, alebo vozidla vyradeného z evidencie, o) predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané, p) vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2 alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak sa osoba učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje skúške z vede-

nia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 (má vydané potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu) a § 71 ods. 2 (má vydané potvrdenie na ďalšiu jazdu povolenú na 15 dní), r) zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené, q) porušenie povinností podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g), s) ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, t) ohrozenie chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič odbočuje,pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní a pri cúvaní,

u) ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov, v) porušenie povinností inštruktora autoškoly podľa § 7, w) porušenie povinností spolujazdca podľa § 74 ods. 2,

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ - § 137

x) neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy alebo neoprávnené použitie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy.

13


3

ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY Zákon

Dopravné značky a dopravné zariadenia - § 60 a § 61 (1) V cestnej premávke sa používajú a) zvislé dopravné značky, b) vodorovné dopravné značky, c) dopravné zariadenia. (2) Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky. 73

Pomocou dopravných značiek a dopravných zariadení je cestná premávka organizovaná a riadená a jej účastníkom sú tak poskytované potrebné informácie (obr. 73 a obr. 74). Úpravou cestnej premávky sa myslí len taká situácia, keď je dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami cestná premávka upravená odlišne od všeobecnej úpravy ustanovenej pravidlami cestnej premávky. (3) Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami, zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám.

74

(4) Pri riadení cestnej premávky dopravným zariadením sú svetelné signály nadradené dopravným značkám a ostatným dopravným zariadeniam. (5) Pokyny policajta a pokyny inej oprávnenej osoby (osoba, ktorú na to oprávňuje zákon alebo osobitný predpis, napríklad zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov) sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení. (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný za primeranú náhradu strpieť umiestnenie

dopravnej značky alebo dopravného zariadenia a ich nosnej konštrukcie na svojej nehnuteľnosti. (7) Na dopravných značkách alebo na dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané umiestňovať čokoľvek, čo nesúvisí s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením (obr. 75 a obr. 76). Zvislé dopravné značky sa spravidla umiestňujú pri pravom okraji cesty v smere jazdy vozidiel. Ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo nevyhnutnosť zvýrazniť dopravnú situáciu, je možné umiestniť zvislé dopravné značky i na ľavom okraji jazdného pruhu alebo cesty, približne na rovnakej úrovni oproti sebe. (8) Zákazové a príkazové dopravné značky, ktoré sa vzťahujú na premávku v príslušnom jazdnom pruhu, umiestňujú sa spravidla nad týmto jazdným pruhom. Dopravné značky upravujúce zastavenie alebo státie sa umiestňujú na tej strane cesty, na ktorú sa vzťahujú; to neplatí, ak ide o jednosmernú cestu, kde sa takéto dopravné značky môžu umiestniť po oboch stranách cesty.

75

k zámene s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením (obr. 77) alebo by ich zakrývali, alebo ktoré by rozptyľovali a upútavali pozornosť účastníka cestnej premávky alebo ho oslňovali. (10) Miestom pri ceste sa rozumie priestor, v ktorom je umiestnená dopravná značka alebo dopravné zariadenie; takýmto miestom je aj priestor, v ktorom sa dopravné značky alebo dopravné zariadenia spravidla umiestňujú. (11) Dopravné značky a dopravné zariadenia sa umiestňujú tak, aby sa vzájomne neprekrývali a účastník cestnej premávky ich mohol včas spozorovať.

76

(9) Na ceste a na mieste pri ceste sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť

(12) Svetelné signalizačné zariadenia udržiava správca cesty. V blízkosti svetelných signalizačných zariadení sa nesmú umiestňovať svetelné zdroje, ktorých svetlá by mohli viesť k zámene so svetlami svetelných signalizačných zariadení (obr. 77). (13) Podrobnosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach, ich vyobrazenie, význam a umiestňovanie na ceste a na mieste pri ceste ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

77 15


3

ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY

§ 61

(Vybrané ustanovenia)

(1) Dopravné značky a dopravné zariadenia sa smú používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (obr. 81 až obr. 86). (2) V tomto odseku je uvedené, kto použitie dopravných značiek a zariadení v jednotlivých prípadoch určuje (napríklad orgán podľa osobitného predpisu - dopravný inžinier PZ, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy alebo Vojenská polícia vo vojenských objektoch a priestoroch).

78

(3) Prenosné dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia (obr. 78 a obr. 80) sú nadradené trvalým dopravným značkám a dopravným zariadeniam. Prenosné dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia (obr. 79) sa smú používať len v nevyhnutne potrebnom čase. Ak v zákone nie je ustanovené inak, na použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, umiestnenie vecí na ceste, na mieste pri ceste, v križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke sa vzťahuje osobitný predpis (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov). 80

(4) Policajt alebo vojenský policajt môže použiť prenosné zvislé dopravné značky

79

a prenosné dopravné zariadenia aj bez predchádzajúceho určenia ich použitia príslušným orgánom, ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri plnení svojich úloh (zákon č. 124/1992 Zb. a zákon č. 171/1993 Z. z.). (5) Správca tunela môže použiť prenosné zvislé dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia aj bez predchádzajúceho určenia ich použitia príslušným orgánom, ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti s prevádzkou tunela; o tomto použití je povinný bezodkladne informovať príslušný cestný správny orgán a orgán Policajného zboru.

Niektoré vzory umiestnenia dopravných značiek a dopravných zariadení v cestnej infraštruktúre (obr. 81 až obr. 86).

81

82

83

84

85

86 17


dopravné značky podľa významu a použitia DOPRAVNÉ ZNAČKY A DOPRAVNÉ ZARIADENIA (k § - 60 zákona ods. 13)

Dopravné značky zvislé - § 5 Vyhláška MV SR - § 5 ods. 1- 13

(1) Zvislé dopravné značky sa podľa významu členia do skupín a) výstražné značky (skupina A), b) značky upravujúce prednosť a dodatko vé tabuľky s tvarom križovatky (skupina P), c) zákazové značky (skupina B), d) príkazové značky (skupina C), e) informatívne prevádzkové značky (skupina IP),

f) informatívne smerové značky (skupina IS), g) informatívne iné značky (skupina II), h) dodatkové tabuľky k značkám (skupina E). (2) Výstražné značky skupiny A upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky môže hroziť nebezpečenstvo a kde musí dbať na zvýšenú opatrnosť. (3) Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky skupiny P ustanovujú a spresňujú účastníkom cestnej premávky prednosť v jazde v križovatke alebo na mieste, v ktorom treba prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde.

3

(4) Zákazové značky skupiny B ustanovujú účastníkovi cestnej premávky zákazy alebo obmedzenia. (5) Príkazové značky skupiny C ustanovujú účastníkovi cestnej premávky príkazy a povinnosti. (6) Informatívne prevádzkové značky skupiny IP, informatívne smerové značky skupiny IS a informatívne iné značky skupiny II poskytujú účastníkovi cestnej premávky potrebné informácie dopravného významu, alebo slúžia na jeho orientáciu; spravidla mu aj ustanovujú určité zákazy, obmedzenia alebo príkazy a povinnosti.

(7) Dodatkové tabuľky k značkám skupiny E spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam zvislej dopravnej značky, pod ktorou sú na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii umiestnené; ak sa tým nenaruší čitateľnosť značky, možno nápisy a symboly vyznačiť priamo v spodnej časti príslušnej zvislej dopravnej značky.

(9) Zvislé trvalé dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo na stĺpiku alebo inej nosnej konštrukcii pevne spojenej so zemou;

(8) Zvislé dopravné značky sa podľa použitia a vyhotovenia členia na

(10) Zvislé trvalé dopravné značky s premenlivým symbolom (ďalej len „premenné značky“) sú značky zobrazené na elektronickom (č. Z 11 a) alebo elektromechanickom paneli pre premenné značky (č. Z 11 b);

(11) Zvislé prenosné dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo inej nosnej konštrukcii, ktorá je striedavo červeno-bielo pruhovane označená a ktorá nie je pevne spojená so zemou, ale je dostatočne stabilná, alebo je umiestnená na vozidle; používajú sa pri dočasnej zmene organizácie miestnej úpravy cestnej premávky.

premenné značky sú nadradené prenosným a trvalým zvislým dopravným značkám.

Červeno-biela úprava dočasnej zvislej dopravnej značky musí mať najmenej 45 cm.

(12) Zvislé zákazové alebo príkazové dopravné značky umiestnené nad vyznačeným jazdným pruhom platia len pre jazdný pruh nad ktorým sú umiestnené, a zvislé dopravné značky upravujúce zákaz zastavenia alebo státia na jednosmernej ceste platia len pre tú stranu cesty, pri ktorej sú umiestnené.

šiu zónu, školskú zónu, zónu s dopravným obmedzením, zónu s plateným alebo regulovaným státím, diaľnicu a rýchlostnú cestu, ktorých platnosť sa končí dopravnou značkou označujúcou ich ukončenie,

(13) Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na vzdialenejšej hranici najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončený inak; to neplatí pre

c) zvislé dopravné značky č. IP 12 až č. IP 17b, ak nie sú použité v spojení s príslušnými vodorovnými dopravnými značkami, ktorých platnosť sa končí 5 m pred hranicou najbližšej križovatky, ak nie je skôr ukončená inak; vjazd a výjazd z miesta mimo cesty len prerušuje ich platnosť.

a) trvalé, b) trvalé s premenným symbolom, c) prenosné. Na osadenie zvislej prenosnej dopravnej značky sa nesmú používať betónové prefabrikáty alebo pneumatiky vyplnené betónom a podobne. Značka je zložená z kovového podkladu, na ktorom je aplikovaný retroreflexný materiál (predná strana značky), ktorý graficky a tvarom zodpovedá vyobrazeniu v prílohe č. 1; môže sa umiestniť vedľa cesty, pri pravom okraji vozovky alebo na vozovke. Na diaľniciach, cestách a na miestnych cestách skupiny A sa na zvislé dočasné dopravné značky používa retroreflexný materiál najmenej triedy R2, Ref2, na ostatných cestách triedy najmenej R1, Ref 1.

ak je podklad presvetlený, musí sa na prednú stranu značky použiť priesvitná retroreflexná fólia.

a) zvislé dopravné značky označujúce obec, miestnu časť obce, obytnú zónu, pe-

Ako premenné značky nemôžu byť zobrazené zvislé dopravné značky č. P 1 až č. P 15.

b) zvislé dopravné značky č. P 1 až č. P15, ktoré platia pre najbližšiu križovatku,

Použité zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a vodorovné dopravné značky v cestnej premávke musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad (obr. 87). Zvislá dopravná značka Železničné priecestie so závorami, Železničné priecestie bez závor, Návestná tabuľa ľavá - pravá (240 m), Návestná tabuľa ľavá - pravá (160 m), Návestná tabuľa ľavá - pravá (80 m) a Zákaz predchádzania alebo Zákaz predchádzania pre nákladné automobily alebo Najvyššia dovolená rýchlosť sa vždy umiestňuje pri obidvoch okrajoch cesty. 18

87


3

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

Vodorovné dopravné značky - § 6 (1) Vodorovné dopravné značky (č. V 1 a až č. V 17) sú značky zobrazené ako čiary, šípky, nápisy, symboly alebo významové symboly na ceste a jej súčastiach, samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými značkami, prípadne s dopravnými zariadeniami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú. (2) Vodorovná trvalá dopravná značka je značka zhotovená na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche aplikovaním náterových látok, termoplastických materiálov, materiálov tvrdnúcich za studena, vopred pripravených materiálov, prípadne inými prostriedkami alebo iným dobre nými značkami (č. V 1a až V 17) v oranžovej farbe v retroreflexnej úprave. (5) Dočasná dopravná značka je retroreflexná vodorovná dopravná značka oranžovej farby aplikovaná na účely prechodného vedenia dopravy pri dočasnej zmene organizácie miestnej úpravy cestnej premávky; je nadradená trvalej vodorovnej dopravnej značke. Vodorovné dopravné značky musia byť viditeľné vo dne, ale aj v noci pri osvetlení cesty a pri osvetlení vodorovnej dopravnej značky prednými svetlometmi motorového vozidla alebo nemotorového vozidla. Vodorovná dopravná značka zhotovená z náterovej látky musí mať v suchom stave počas c)  vodiace dopravné zariadenia - vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b), - smerovacie dosky (č. Z 4a a č. Z 4c), - vodiace dosky (č. Z 4d až Z 4f), - vodiace koľajnice, - vodiace steny, - vodiace obrubníky, - smerové stĺpiky (č. Z 7a a č. Z 7b), - odrazové sklá a lineárne vodiace pásy, - trvalé a dočasné dopravné gombíky (č. Z 7c), - dopravné kužele (č. Z 1), - zábrany na označenie uzávierok (č. Z 2a a č. Z 2b), d)  výstražné dopravné zariadenia - výstražné prerušované svietidlo f) parkovacie zariadenia, ktoré sa používajú na zabránenie alebo obmedzenie vjazdu vozidiel tam, kde je ich jazda zakázaná alebo obmedzená - regulačné a parkovacie stĺpiky, - parkovacie zábrany, - parkovacie závory, - pollery v tvare výsuvného stĺpa alebo výklopného segmentu zabudovaného do cesty, g) elektronické panely na premenné prevádzkové informácie (č. Z 12), Na týchto paneloch sú informácie napríklad o teplote vozovky alebo vzduchu, o okamžitej rýchlosti vozidla, o orientácii na záchytné parkovisko, o dopravnom vysielaní a podobne.

viditeľným a zrozumiteľným spôsobom. Používajú sa na cestách a ich súčastiach samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými značkami, prípadne s dopravnými zariadeniami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú. (3) Na vodorovné trvalé dopravné značky a doplňujúce nápisy sa používa biela farba, prípadne modrá farba na označenie parkovacích miest s plateným alebo regulovaným státím alebo na oddelenie parkovacieho pruhu s plateným alebo regulovaným státím od jazdného pruhu, na vodorovné dopravné značky vyznačujúce zákaz státia alebo zákaz zastavenia sa používa žltá farba, na vyznačenie zastávky vozidiel pravidelnej dopravy osôb sa celej funkčnej životnosti minimálnu hrúbku 0, 25 mm, hrúbka vodorovných dopravných značiek zhotovených z iných materiálov je maximálne 3 mm. Funkčné požiadavky na vodorovné dopravné značky stanovuje STN 018020, STN EN 1436 a 1436/A1.

Dopravné zariadenia - § 7 (1) Dopravné zariadenia sa používajú na usmerňovanie cestnej premávky a sú súčasťou vybavenia trvalej alebo dočasnej organizácie miestnej úpravy cestnej premávky. (2) Dopravné zariadenia sa používajú samostatne alebo v spojení so zvislými do-

DOPRAVNÉ ZARIADENIA používa žltá farba, prípadne biela farba, na vyznačenie cyklistických trás a ich priechodov sa používa zelená farba, prípadne biela farba a na zvýraznenie viditeľnosti cyklistických trás a ich priechodov sa používa zelená farba alebo biela farba na farebnom zelenom alebo červenom podklade. Tvar a farba symbolov, ktoré na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche vyobrazujú zvislé dopravné značky, zodpovedá požiadavke na príslušné zvislé dopravné značky vyobrazené v prílohe č. 1 časti I bodoch 1 až 6, prípadne sa symbol alebo významový symbol zvislej dopravnej značky vyhotoví v bielej farbe. (4) Dočasná zmena úpravy cestnej premávky sa vyznačuje vodorovnými dopravpravnými alebo vodorovnými dopravnými značkami, ktorých význam zdôrazňujú alebo spresňujú. (3) Pri usmerňovaní cestnej premávky sa používajú najmä tieto dopravné zariadenia: a) svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 1a až č. S 4g) b)  záchytné bezpečnostné zariadenia - zvodidlá, - zábradlové zvodidlá, - zábradlia, - tlmiče nárazu, - dotykové lišty pre nevidiacich, - ploty,

žltej alebo oranžovej farby umiestnené na dopravných kužeľoch, dopravných hlásniciach, zábranách, smerovacích doskách a podobne, - svetelné zábrany, - svetelné vodiace tabule, - svetelné rampy, - svetelné šípky, - zariadenia predbežnej výstrahy, - pojazdné uzávierkové tabule, - výstražné a svetelné dopravné majáčiky, - výstražné pásky so striedavými kolmými alebo šikmými červenými a bielymi pruhmi,

e) ostatné dopravné zariadenia - dopravné zrkadlá, - spomaľovacie prahy vyhotovené najmä z odmímateľného prefabriko vaného segmentu v žlto-čiernom farebnom vyhotovení (č. Z 6a) a stavebné spomaľovacie prahy (č. Z 6b), - ukazovatele smeru a sily bočného vetra (č. Z 9), - odrazové sklá proti zveri, - clony proti oslneniu, - žlté a čierne pruhy označujúce trvalé prekážky (č. Z 2c), - zastavovacie terče (§13 ods. 2) a smerovky (č. Z 5a až Z 5c). - dopravné hlásnice,

h) elektronické panely (č. Z 11a) a elektromechanické na premenné značky (č. Z 11b).

Záchranári a zdravotníci zistili, že pri dopravných a iných nehodách majú zranení pri sebe zvyčajne mobilný telefón. Pri záchranných prácach cudzie osoby nevedia, koho z dlhého telefónneho zoznamu zraneného majú kontaktovať. Personál zdravotnej a rýchlej zdravotnej pomoci preto navrhuje, aby každý mal v telefónnom zozname na svojom mobilnom telefóne rozpoznateľný zoznam kontaktných osôb pre prípad núdze.

ICE do každého mobilu

Medzinárodne uznaný pseudonym je ICE (In Case of Emergency). Preto vo vašom mobile použite pseudonymy man napríklad ICE1 - otec, ICE2 - matka, ICE3 - brat a podobne.

19


VZORY A VYHOTOVENIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK Vzory a vyhotovenia dopravných značiek a dopravných zariadení -§8

so symbolmi, číslicami a podobne, ktoré sú uvedené len ako vzory (v učebnici označené červeným bodom s priemerom 4 mm ),

(1) Vyobrazenie a vzory dopravných značiek, dopravných zariadení, ich čísla, rozmery, farby a presné vyhotovenie dopravných značiek, dopravných zariadení a ich význam sú ustanovené v prílohe č. 1. (2) Vyhotovenie a tvary symbolov dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť; to neplatí pre a) dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, ktoré môžu byť obrátené, b) dopravné značky a dopravné zariadenia

c) dopravné značky č. B 37, č. C 16, č. IP 33, č. IP 33a, č. IS 2 až IS 8, č. IS 9, č. IS 10, č. IS 12, č. IS 16, č. IS 17a až IS 21, č. IS 22c, č. IS 25, č. IS 33 až IS 35, dodatkové tabuľky okrem dodatkovej tabuľky č. E 3 a elektronické (č. Z 11a) a elektromechanické (č. Z 11b) panely na premenné značky, na ktorých možno použiť kombináciu veľkých a malých písmen, d) premenné značky zobrazené na elektronickom alebo elektromechanickom paneli pre premenné značky, ktorých význam

nie červenej farby musí byť zhodné s jej vyobrazením v prílohe č. 1. Príkazová značka zobrazená na tomto paneli musí mať farebné vyhotovenie zhodné s farebným vyhotovením uvedeným v prílohe č. 1.

na povrch cesty; pri zvislých dopravných značkách č. IP 24a a č. IP 24b nemožno použiť viac ako dva symboly alebo dva významové symboly inej zvislej dopravnej značky s príslušnými dodatkovými tabuľkami.

(4) Farebné vyhotovenie, tvary a symboly prevádzkových informácií zobrazených na elektronickom paneli na prevádzkové informácie (č. Z 12) možno meniť a môžu byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č. 1; to neplatí, ak sa na informáciu použijú symboly dopravných značiek a dopravných zariadení.

(7) Dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami sa spravidla nevyznačuje zákaz alebo príkaz vyplývajúci zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky.

(Vybrané ustanovenia)

(6) Významový symbol a symbol zvislej dopravnej značky možno vložiť do prednej strany inej zvislej dopravnej značky alebo aplikovať (12) Na jednom stĺpiku alebo inej nosnej konštrukcii sa spravidla nekombinujú zvislé dopravné značky rôznych skupín, ak nie je uvedené inak. (13) Na zdôraznenie významu a zlepšenie viditeľnosti alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, možno zvislú dopravnú značku umiestniť a) nad cestu, b) na smerovo rozdelenej ceste opakovane i pri ľavom okraji cesty približne na rovnakej úrovni oproti sebe, c) na žltozelený fluorescenčný podklad; pri zvislých dopravných značkách č. P 1 a č. P 2 sa nesmie zmeniť tvar príslušnej zvislej dopravnej značky, predná strana ostatných vom okraji cesty v smere jazdy; to neplatí, ak je zvislá dopravná značka č. B 31a umiestnená nad vyznačeným jazdným pruhom na ceste. (17) Zvislé dopravné značky Železničné priecestie so závorami, Železničné priecestie bez závor a všetky návestné tabule ľavé-pravé musia byť umiestňované opakovane i pri ľavom okraji cesty. (18) Na stožiare cestnej svetelnej signalizácie možno umiestňovať len zvislé dopravné značky č. P 1 až č. P 6, č. P 8, č. P 9, č.B 1 až B 11, č. B 17 až č.B 27, č. B 37, č. C1 až C 6c, č. IP 1 až IP č. 7 a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky č. P 12 až č. P 15. 20

(8) Použité zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a vodorovné dopravné značky v cestnej premávke musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad (obr. A).

3 možno podľa aktuálnej požiadavky zmeniť alebo vypnúť, e) zvislé prenosné dopravné značky č. A 4a, č. A 4b, č. A 4c, č. A 5, č. A 7, č. A 8, č. A 11, č. A 12, č. A 19, č. A 21, č. A 23, č. A 34, ktorých podkladová doska je zo žltej retroreflexnej fólie, f) zvislé prenosné dopravné značky č. C 20 až č. C 23b a č. C25 až č. C 30, ktorých podkladová doska je zo žltej retroleflexnej fólie a šípky (symboly) a kontrastný prúžok sú čierne. (3) Farebné vyhotovenie premenných značiek zobrazených na elektronickom paneli môže byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č. 1, a to tak, že podklad je tmavý a nápisy, symboly a ohraničenie sú svetlé; umiestne(10) Zvislé dopravné značky pri pravom okraji cesty alebo na ľavom okraji jazdného pruhu alebo cesty v smere jazdy vozidiel možno upevniť na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii v počte spravidla najviac dve dopravné značky s príslušnými dodatkovými tabuľkami; dopravné značky č. IS 17a až IS 26, č. IS 40a až IS 40d a č. IS 40f až IS 40h v počte najviac štyri dopravné značky. (11) Na jednom stĺpiku alebo inej nosnej konštrukcii možno umiestniť iba zvislé dopravné značky v rovnakej veľkosti a nemožno kombinovať zvislé dopravné značky rôzneho vyhotovenia, ako je napríklad rôzna úroveň retroreflexnej úpravy a neretroreflexné alebo presvetlené zvislé dopravné značky.

zvislých dopravných sa môže symetricky umiestniť na žltozelený fluorescenčný podklad tvaru pravouholníka. (14) Farebné vyhotovenie zvislých dopravných značiek, ktoré sú na žltozelenom fluorescenčnom podklade nesmie byť odlišné od vyobrazenia v prílohe č. 1. (15) Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je umiestnenie zvislej dopravnej značky podľa ods. 13 písm. b) povinné, ak to je technicky možné. (16) Ak je to technicky možné, zvislé dopravné značky č. B 29a, č. B 30a a č. B 31a musia byť umiestnené opakovane i pri ľa(20) Zvislé dopravné značky č. C 20 až č. C 25 sa používajú samostatne, prípadne s príslušnou dodatkovou tabuľkou. (21) Značka č. C 18 - Koniec príkazu sa z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky použije vždy na potvrdenie skončenia platnosti značiek č. C 8 až č. C 13, a to aj v prípadoch, že ich platnosť bola skôr skončená inak. (22) Farba používaná na informatívnych smerových značkách č. IS 1a až IS 26 je a) zelená, ak ide o značku na diaľnici alebo rýchlostnej ceste alebo ak ide o značku smerujúcu k diaľnici alebo k rýchlostnej ceste okrem značiek podľa písmen c) až e), b) modrá alebo biela, ak ide o značku na

A

inej ceste ako je uvedené v písmene a) okrem značiek podľa písmen c) až e), c) biela, ak ide o označenie iného cieľa, d) hnedá, ak ide o označenie kultúrneho alebo turistického cieľa, e) žltá, ak ide o dočasné označenie alebo o označenie obchádzky. Dopravné značky umiestnené podľa doterajších predpisov sa musia zosúladiť s podmienkami podľa vyhlášky č. 413/2010 Z. z. do 31. decembra 2016 (§ 41 a vyhlášky).


3

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY - VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY Výstražné značky

§ 5 ods. 1 písm. a) vyhlášky MV SR Podľa prílohy č.1 - I. diel vyhlášky MV SR Čl. 1

88

89

90

K značkám č. A 1a a č. A 1b:

A 1a Zákruta vpravo

V tejto časti učebnice žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia získa informácie o význame dopravných značiek, dopravných zariadení a osobitných označení (obr. 88, obr. 89 a obr. 90).

Značka Zákruta vpravo upozorňuje na smerový oblúk vpravo a značka Zákruta vľavo upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty. Ak je smerový oblúk stavebne konštruovaný tak, že jeho bez-

A 1b Zákruta vľavo

pečný prejazd si nevyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy, značka Zákruta vpravo alebo Zákruta vľavo sa pred oblúkom neumiestňuje. V prípade potreby, ako napríklad ostrá alebo neprehľadná zákruta, nebezpečné klesanie, šmykľavý povrch cesty a podobne, možno značku Zákruta vpravo alebo Zákruta vľavo doplniť o ďalšiu príslušnú značku alebo o príslušnú dodatkovú tabuľku.

K značkám č. A 2a a č. A 2b:

A 2a Dvojitá zákruta, prvá vpravo

Značka Dvojitá zákruta, prvá vpravo upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo. Značka Dvojitá zákruta, prvá vľavo upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý, vpravo. Zásady pre použitie a umiestnenie značiek Dvojitá zákruta, prvá vpravo a Dvojitá zákruta, prvá vľavo sú rovnaké

ako pre značky Zákruta vpravo alebo Zákruta vľavo. Ak je počet protismerných zákrut väčší než štyri, je použitá značka doplnená dodatkovou tabuľkou Dĺžka úseku (obr. 89), ktorá uvádza celkovú vzdialenosť od začiatku prvej zákruty po koniec poslednej zákruty.

A 3a Nebezpečné klesanie

A 2b Dvojitá zákruta, prvá vľavo K značke č. A 3a: Značka Nebezpečné klesanie upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10%, alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným napríklad, kde sa nachádza železničné priecestie, križovatka a podobne. Vždy je vyznačený skutočný pozdĺžny sklon cesty, v prípade ak je úsek nebezpečného klesania dlhší ako 1000 m, doplní sa k značke vždy dodatková tabuľka Dĺžka úseku s uvedením skutočnej dĺžky úseku.

A 3b Nebezpečné stúpanie

21


3

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY - VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY K značke č. A 3b:

zúženým miestom môže byť napríklad stavebný záber, podjazd, most a podobne. V prípade potreby možno k značke Zúžená vozovka z oboch strán doplniť značku Najvyššia dovolená rýchlosť alebo značky Zákazy predchádzania.

Značka Nebezpečné stúpanie upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10%, alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným. K značke č. A 4a: Značka Zúžená vozovka z oboch strán upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča, napríklad

A 4a Zúžená vozovka z oboch strán

A 4b Zúžená vozovka sprava

A 4c Zúžená vozovka zľava

nej strany v smere jazdy vodiča. Zásady pre použitie a umiestnenie značiek sú rovnaké ako pre značku Zúžená vozovka z oboch strán.

A5 Nerovnosť vozovky

A7 Nebezpečná krajnica

K značke č. A 6:

22

A6 Spomaľovací prah

Značka Spomaľovací prah vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu. Značku možno použiť len v obci, kde nie je dovolená vyššia rýchlosť ako 40 km. h-1.

K značke č. A 7:

K značke č. A 8:

Značka Nebezpečná krajnica, ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

Značka Nebezpečenstvo šmyku upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke.

V prípade potreby možno k značke doplniť značku Najvyššia dovolená rýchlosť alebo značky Zákaz predchádzania alebo príslušnú dodatkovú tabuľku.

V prípade potreby možno k značke doplniť značku Najvyššia dovolená rýchlosť alebo značky Zákaz predchádzania alebo príslušnú dodatkovú tabuľku.

A8 Nebezpečenstvo šmyku

K značke č. A 9:

K značke č. A 10:

Značka Sneh alebo poľadovica upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatelý sneh, alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.

Značka Hmla upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu hmly, prípadne dymu.

A9 Sneh alebo poľadovica

A 11 Odletujúci štrk

Značka Zúžená vozovka sprava alebo zľava, upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje, len z jedvolená rýchlosť alebo Odporúčaná rýchlosť alebo príslušnú dodatkovú tabuľku.

K značke č. A 5: Značka Nerovnosť vozovky upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne. V prípade potreby možno k značke doplniť značku Najvyššia do-

K značkám č. A 4b a č. A 4c :

A 10 Hmla

K značke č. A 11:

K značke č. A 12:

Značka Odletujúci štrk upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.

Značka Svetelné signály upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával alebo kde nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.

A 12 Svetelné signály

Značku možno použiť v kombinácii s dodatkovou tabuľkou s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu alebo dodatkovú tabuľku s vhodným textom.


3

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY - VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

A 13 Priechod pre chodcov

K značke č. A 13:

K značke č. A 14:

Značka Priechod pre chodcov upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný.

Značka Chodci upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne. Značka umiestnená mimo obce je doplnená vždy o značku Najvyššia dovolená rýchlosť alebo Zákaz predchádzania alebo dodatkovú tabuľku s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.

Značka sa používa najmä mimo obce; v obci vtedy, ak priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.

A 14 Chodci

K značke č. A 15:

A 15 Deti

Značka Deti upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky, napríklad v blízkosti školy, detského ihriska a podobne. Vodiči vozidiel všetkých kategórií musia zvýšiť opatrnosť, nakoľko kroky školopovinných detí

nevedú cez vozovku vždy správnym smerom. Urobme pre nich všetko našou bezpečnou a ohľaduplnou jazdou !!! K značke č. A 16:

A 16 Cyklisti

K značke č. A 17:

množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy, napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.

Značka Zvieratá upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.

A 17 Zvieratá

A 19 Práca

K značke č. A 18: Značka Zver upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu, alebo kde vo väčšom

A 18 Zver

Významový symbol možno v prípade potreby zameniť s iným vhodným významovým symbolom zvieraťa alebo drobného živočícha (napríklad ježa).

K značke č. A 19:

K značke č. A 20:

Značka Práca upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú. V prípade potreby možno k značke doplniť značku Najvyššia dovolená rýchlosť alebo značky Zákaz predchádzania alebo príslušnú dodatkovú tabuľku.

Značka Padajúce kamene upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.

A 20 Padajúce kamene

K značke č. A 21:

Značka sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbežnú značku v kombinácii

V prípade potreby možno k značke doplniť značku Najvyššia dovolená rýchlosť alebo značky Zákaz predchádzania alebo príslušnú dodatkovú tabuľku. s dodatkovou tabuľkou s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.

Značka Obojsmerná premávka upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku, dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka Jednosmerná premávka.

A 21 Obojsmerná premávka

Značka Cyklisti upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde je zvýšený pohyb cyklistov alebo upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

K značke č. A 22:

A 22 Električka

Značka Električka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel. Zásady pre použitie a umiestnenie značky sú rovnaké ako pre značku Obojsmerná premávka. 23


3

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY - VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

A 23 Kolóny

A 25 Železničné priecestie so závorami

K značke č. A 23:

K značke č. A 24:

Značka Kolóny upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom najmä pri veľkej intenzite cestnej premávky, napríklad v dlhých stúpaniach, na horských priechodoch alebo ako následok dopravnej nehody alebo práce na ceste a podobne.

Značka Tunel upozorňuje vopred na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia, napríklad výškové, šírkové alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.

A 24 Tunel

A 27a A 27b Návestná tabuľa ľavá - pravá (240 m)

A 26 Železničné priecestie bez závor

A 28a A 28b Návestná tabuľa ľavá - pravá (160 m)

A 29a A 29b Návestná tabuľa ľavá - pravá (80 m)

ktoré nie je vybavené mechanickým zabezpečovacím zariaZnačka Železničné priecestie dením. so závorami upozorňuje na miesto, kde je železničné prie- Vždy! cestie vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením pri prechádzaní železničného priecestia s vozidlom (ale aj ako (obr. B). chodec) je vodič povinný sa presvedčiť, či môže vchádzať na K značke č. A 26: železničné priecestie a či za žeZnačka Železničné priecestie lezničným priecestím môže bezbez závor upozorňuje na mies- pečne pokračovať v jazde!!! to, kde je železničné priecestie, K značke č. A 25:

B

K značkám č. A 27a a č. A 27b, K značkám č. A 28a a č. A 28b, K značkám č. A 29a a č. A 29b:

cestie bez závor. Ak je vzdialenosť medzi dvoma železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka Železničné priecestie so závorami (č. A 25) alebo Železničné priecestie bez závor (č. A 26) nad značkou (č. A 28 a a č. A 28b -160 m) a ak je táto vzdialenosť kratšia ako 160 m, nad značkou Návestná tabuľa ľavá-pravá (č. A 29a a č. A 29b - 80m); ak je táto vzdialenosť kratšia ako 80 m, používa

Značky Návestná tabuľa ľavá pravá (240 m , 160 m a 80 m) upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred železničným priecestím. Nad značkou Návestná tabuľa ľavá - pravá sa umiestňuje značka Železničné priecestie so závorami alebo Železničné priesa Návestná tabuľa ľavá - pravá, nad ktorou je značka Železničné priecestie so závorami alebo Železničné priecestie bez závor s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť (č. E 2) udávajúcou vzdialenosť k priecestiu. Ak je vzdialenosť medzi dvomi priecestiami kratšia ako 30 m, je značka pre obe priecestie spoločná; ak ide o železničné priecestie bez závor, je pod značkou Železničné priecestie bez závor umiestnená dodatková tabuľka Počet (č. E 24

1) s nápisom 2x. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka Smerové šípky (č. E 7), ktorá je umiestnená nad značkami Návestná tabuľa ľavápravá. Ak sa však priecestie nachádza na ceste menšieho dopravného významu, označuje sa len na tejto ceste, a ak je jeho vzdialenosť od križovatky menšia ako 80 m, používa sa aj tu dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 2) udávajúca vzdialenosť

k priecestiu. Na vyznačenie tvaru so železničnou dráhou (č. E 11), križovania cesty so železničnou ktorá sa umiestňuje nad značkou dráhou možno použiť dodatkovú tabuľku Tvar kríženia cesty


3

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY - VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

Návestná tabuľa ľavá - pravá (č. A 29a a č. A 29b - 80 m). Značky Návestná tabuľa ľavá - pravá (č. A 27a a č. A 29b) sa nepoužívajú pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou Daj prednosť v jazde električke! (č. P 3). K značke č. A 30a: Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové (č. A 30a) označuje

jednokoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie. V prípade potreby je možné značku Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové (č. A 30a) použiť v kombinácii so značkou Stoj, daj prednosť v jazde! (č. P 2).

A 30a Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové

K značke č. A 30b:

K značke č. A 31:

Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové (č. A 30b) označuje viackoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie. Zásady pre použitie a umiestnenie značky sú rovnaké ako pre značku Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové.

Značka Lietadlá upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá. Značku v prípade potreby možno doplniť o dodatkovú tabuľku č. E 4, dĺžka úseku alebo platnosti. K značke č. A 32:

A 31 Lietadlá

Značka Bočný vietor upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor

môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Značku v prípade potreby možno doplniť o dodatkovú tabuľku č. E 4, dĺžka úseku alebo platnosti. K značke č. A 33: Značka Nehoda upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na vznik dopravnej nehody v smere jazdy vozidiel, ak je vyobrazená na

A 33 Nehoda

vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text „POZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu, bezprostredne pod symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text „NEHODOVÝ ÚSEK“ alebo „NEHODOVÉ MIESTO“, pod ktorým sa dodatkovou tabuľkou č. E 4 vyznačí dĺžka úseku platnosti významu tejto dopravnej značky

A 34 Iné nebezpečenstvo

91

92

93

A 30b Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové

A 32 Bočný vietor

elektronickom alebo elektromechanickom paneli pre premenné značky č. Z 11a alebo č. Z 11b. Ak je použitá ako značka v kombinácii s dodatkovou tabuľkou s textom, č. E 12 „Úsek častých dopravných nehôd“ alebo ak je použitá ako značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade a vo vrchnej časti tohto podkladu nad značkou č. A 33 je v čiernej farbe text „POZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu je pod touto značkou text „Nehodový

úsek“ alebo „Nehodové miesto“a pod týmto textom je dodatkovou tabuľkou č. E4 vyznačená dĺžka úseku platnosti významu tejto značky, potom táto značka upozorňuje na úsek cesty s častým výskytom dopravných nehôd, kde vodiči musia dbať na zvýšenú opatrnosť pri prejazde takto označeným úsekom cesty.

K značke č. A 34:

„BEZ CHEMICKÉHO POSYPU“, „REPNÁ KAMPAŇ“ a podobne.

Značka Iné nebezpečenstvo upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť inou značkou. Druh nebezpečenstva sa vyznačuje na dodatkovej tabuľke Text (č. E 12, napríklad obr. 91). Značka č. A 34 musí obsahovať údaj, o aký konkrétny druh nebezpečenstva ide, najmä vyznačením vhodného symbolu alebo textu na dodatkovej tabuľke č. E 12, ako napríklad

94

95

V prípade potreby, ak dopravná značka je na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno

K značkám č. A 1a až č. A 26, č. A 31, č. A 32 a č. A 34, ktoré sú na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text „POZOR“. Niektoré príklady zdôraznenia sú na obrázkoch 92 až 96.

96 25


4

JAZDA VOZIDLAMI - SPÔSOB JAZDY Mimo obce na ceste s tromi alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg, vodič jazdnej súpravy, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, vodič zvláštneho motorového vozidla a vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1 použiť na predchádzanie výhradne druhý jazdný pruh od pravého okraja vozovky; v ostatných jazdných pruhoch smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie. V obci na ceste s dvomi a viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vo-

169

zovke v jednom smere jazdy smie vodič vozidla použiť na jazdu (obr. 166) ktorýkoľvek jazdný pruh; to neplatí pre vodiča uvedeného v odseku 2 (vodiča nákladného automobilu s celkovou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg, vodiča jazdnej súpravy, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, vodiča zvláštneho motorového vozidla a vodiča motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km. h-1), na ktorého sa vzťahujú pri jazde v obci odseky 1 a 2. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy (obr. 170).

Dopravná situácia: Vodič modrého vozidla v tejto situácii nesmie ohroziť vodiča červeného vozidla jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Na ceste s tromi jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu; takýto postup sa vzťahuje primerane pri prechádzaní z ľavých jazdných pruhov do stredných jazdných pruhov na ceste so štyrmi alebo

170

viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu (obr. 171); to neplatí, ak ide o striedavé radenie upravené príslušnou dopravnou značkou. Dopravná situácia: Vodič zeleného vozidla jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu v tejto situácii nesmie ohroziť vodiča červeného vozidla jazdiaceho v pravom jazdnom pruhu.

171

Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu. Dopravná situácia: Vodič modrého vozidla v tejto situácii je povinný umožniť vodičovi červeného vozidla obídenie prekážky (obr. 172).

70

172


4

JAZDA VOZIDLAMI - SPÔSOB JAZDY

Dopravná situácia: V tejto situácii je vodič červeného vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu povinný umožniť vodičovi modrého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie (obr. 173). Táto povinnosť vodiča je ustanovená z dôvodu zvýšenia plynulosti cestnej premávky príkazovou značkou č. C 30. Obchádzanie prekážky pri súbežnej jazde v jazdných pruhoch tak nie je ponechané na ohľaduplnosť vodiča. Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel s troma a viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou.

173

Jazdný pruh, ktorý sa používa striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, je vyznačený vodorovnou dopravnou značkou „Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara“ (č. V 2c).

Vyhláška MV SR - § 10 ods. 2 Ak sa používa ten istý jazdný pruh striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, je cestná premávka v tomto pruhu riadená signálom pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 12a) a signálom voľno (č. S 12b) pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu (obr. 174).

Premávka v tomto jazdnom pruhu sa riadi svetelným signálom pre „Zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu“ (č. S 12a) a svetelným signálom „Voľno“ pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu (č. S 12b). vozidiel do jazdného pruhu (č. S 12b). V obci sa nepovažuje za predchádzanie, keď vozidlá v jednom jazdnom pruhu idú rýchlejšie ako v inom jazdnom pruhu.

S 12a

S 12b

174

Jazda v mimoriadnych prípadoch - § 11, 12 a § 13 Jazda pozdĺž nástupného alebo ochranného ostrovčeka

175

176

Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí vpravo (obr. 175 a obr. 176). Vľavo sa smie jazdiť len vtedy, ak jazde vpravo bráni prekážka alebo ak je to bezpečnejšie s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu. Pri jazde pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka musí vodič dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť primeranou rýchlosťou tak, aby osobe vystupujúcej z električky alebo nastupujúcej do električky nevzniklo žiadne nebezpečenstvo (obr. 177). 177 71


RIEŠENIE DOPRAVNÝCH SITUÁCIÍ NA KRIŽOVATKÁCH Križovatka ciest nerozlíšených dopravnými značkami; platí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich po ceste sprava. Vzhľadom na šírkové pomery vozovky sa jazdné dráhy týchto troch vozidiel nepretínajú. Môžu prejsť cez križovatku všetky tri súčasne. Naše vozidlo a protiidúce modré vozidlo sa pri odbočovaní vľavo vyhýbajú vľavo.

Situácia 1

Križovatka ciest nerozlíšených dopravnými značkami; platí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich po ceste sprava. Ako prvé prejde cez križovatku zelené vozidlo, pretože k nemu neprichádza žiadne vozidlo po ceste sprava. Ako druhé prejde cez križovatku modré vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde zelenému vozidlu prichádzajúcemu k nemu po ceste sprava. Ako posledné prejde naše vozidlo, pretože muselo dať prednosť modrému vozidlu prichádzajúcemu k nám po ceste sprava a protiiSituácia 2 dúcemu zelenému vozidlu.

Križovatka ciest nerozlíšených dopravnými značkami; platí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich po ceste sprava. Červené vozidlo vojde do križovatky ako prvé, pretože k nemu neprichádza žiadne vozidlo po ceste sprava. Pri odbočovaní vľavo však musí dať prednosť v jazde protiidúcemu modrému vozidlu. V poradí druhé prejde cez križovatku zelené vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde červenému vozidlu prichádzajúcemu k nemu po ceste sprava. Ako tretie prejde cez križovatku modré vozidlo, ktoré muselo dať Situácia 3 prednosť v jazde zelenému vozidlu prichádzajúcemu k nemu po ceste sprava. Ako prvé do križovatky vošlo a posledné križovatku opustí červené vozidlo. Križovatka ciest nerozlíšených dopravnými značkami; platí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich po ceste sprava. Ako prvé prejde cez križovatku zelené vozidlo, pretože nemusí dávať prednosť v jazde žiadnemu vozidlu po ceste sprava. V poradí druhé prejde cez križovatku modré vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde zelenému vozidlu prichádzajúcemu k nemu po ceste sprava. Červené vozidlo prejde cez križovatku ako posledné, pretože muselo dať prednosť v jazde modrému vozidlu prichádzajúcemu k nemu Situácia 4 po ceste sprava.

86


RIEŠENIE DOPRAVNÝCH SITUÁCIÍ NA KRIŽOVATKÁCH Križovatka označená dopravnou značkou kruhový objazd. Kruhový objazd nie je označený dopravnými značkami upravujúcimi prednosť v jazde. Ide teda o križovatku, kde platí pravidlo, „Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označeného príslušnou dopravnou značkou je povinný dodržať smer na kruhovom objazde vyznačený šípkami. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak“. Pri vjazde do kruhového objazdu vodič červeného vozidla nedáva znamenie o zmene smeru jazdy (môže ísť len jedným smerom, ktorý šípky vyznačujú). Situácia 5 Prednosť v jazde má červené vozidlo, pretože vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak to dopravnou značkou nie je ustanovené inak. Vodič pritom nedáva znamenie o zmene smeru jazdy nakoľko s vozidlom nemení smer jazdy. Križovatka, na ktorej je prednosť v jazde vozidiel idúcich po cestách upravená dopravnými značkami. Naše vozidlo prichádza po vedľajšej ceste, takže musí dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste. Ako prvé prejdú cez križovatku súčasne červené a zelené vozidlo prichádzajúce po hlavnej ceste. Naše vozidlo prejde ako posledné, pretože muselo dať prednosť v jazde červenému a zelenému vozidlu, idúcim po hlavnej ceste. Situácia 6

Križovatka, na ktorej je prednosť v jazde vozidiel idúcich po cestách upravená dopravnými značkami. Naše vozidlo prichádza po hlavnej ceste a na križovatke odbočuje vľavo. Ako prvé prejde cez križovatku modré vozidlo idúce taktiež po hlavnej ceste. Ako druhé prejde naše vozidlo, pretože pri odbočovaní vľavo muselo dať prednosť v jazde protiidúcemu modrému vozidlu. Situácia 7 V poradí posledné prejde cez križovatku zelené vozidlo, ktoré muselo dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste.

Križovatka, na ktorej je prednosť v jazde vozidiel idúcich po cestách upravená dopravnými značkami. Naše vozidlo prichádza po vedľajšej ceste a na križovatke odbočuje vľavo. Ako prvé prejde cez križovatku červené vozidlo, pretože prichádza po hlavnej ceste. Zelené vozidlo idúce tiež po hlavnej ceste prejde cez križovatku ako druhé, pretože pri odbočovaní vľavo muselo dať prednosť v jazde protiidúcemu červenému vozidlu. Situácia 8

V poradí tretie prejde naše vozidlo súčasne s protiidúcim žltým vozidlom. Obidve vozidlá odbočujú vľavo a vyhýbajú sa vľavo.

87


DIAĽNICA A RÝCHLOSTNÁ CESTA l DIAĽNIČNÁ známka a mýto

vliecť (obr. 377) len k najbližšiemu parkovisku alebo výjazdu, kde musí diaľnicu opustiť.

Zákaz vchádzania na miesto, kde je stredný deliaci pás prerušený (obr. 376), platí aj v prípade, že nie je vybavený fyzickou prekážkou (reťaze, laná, kužele a podobne).

Osobitosti premávky v zimnom období - § 38

Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť ustanovenú v § 35 ods.1 (najmenej 65 km. h-1 v obci a mimo obce 80 km. h-1), musí diaľnicu opustiť na najbližšom výjazde; to neplatí v prípade, ak sa pred výjazdom z diaľnice nachádza parkovisko, kde musí vozidlo odstaviť. Vlečenie motorového vozidla je dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice. Vozidlo sa smie byť vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú vedené v časti vety pred bodkočiarkou. (2) Ustanovenie odseku 1 neplatí a) pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika pre núdzový dojazd, b) pre terénne motorové vozidlo (G), c) pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu. (3) Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa

376

(4) Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. Poznámka: Policajt je v súvislosti s premávkou v zimnom období oprávnený zakázať vodičovi jazdu alebo prikázať smer jazdy, ak vozidlo nie je vybavené pneumatikami podľa odseku 1. Takéto oprávnenie sa vzťahuje aj na vodičov vozidiel iných kategórií,ako sú uvedené v odseku 1.

Diaľničná známka má elektronickú podobu alebo (do konca roka 2015) podobu papierovej nálepky. Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením výšku úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest. platnosť diaľničnej známky Diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 116

377

úhrady diaľničnej známky za ich užívanie a) dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť (ďalej len „vozidlo“).

Výber úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic (obr. 378) a rýchlostných ciest (ďalej len „vymedzené úseky ciest“), práva a povinnosti užívateľov vymedzených úsekov ciest, pôsobnosť orgánov štátnej správy, pôsobnosť správcu výberu úhrady diaľničnej známky, výkon kontroly, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom upravuje zákon 488/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

dárny rok, na 30 dní alebo na 10 dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd.

(1) Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke len, ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“; motorové vozidlá kategórie M2 , M3, N2 a N3 musia

odseku 1, ak vzhľadom na ročné obdobie možno predpokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým vozidlom prechádzať, sa bude na vozovke nachádzať súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.

Diaľničná známka a mýto

Základné ustanovenia Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení

10

b) dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1,2) N1,3) M1G4) a N1G5) bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy (ďalej len „jazdná súprava“).

ZDROJ: ndsas.sk

378

Diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest. Diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou je platná 10 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest. Ak bola diaľničná známka s mesačnou platnosťou alebo diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou zakúpená v decembri, táto diaľničná známka platí aj v januári nasledujúceho roka, a to do konca jej platnosti. Úhrada diaľničnej známky Povinnosť úhrady diaľničnej známky má vodič vozidla alebo vodič jazdnej súpravy.

Výška úhrady diaľničnej známky sa určí z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a prípojného vozidla. Úhrada diaľničnej známky sa platí na kalenPrevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky. Úhrada diaľničnej známky v elektronickej podobe Pri úhrade diaľničnej známky v elektronickej podobe sa do elektronického systému správne a úplne zadajú tieto údaje: a) krajina registrácie vozidla, b) evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2, c) typ vozidla a to, či ide o vozidlo, alebo o prípojné vozidlo,


10 d) platnosť diaľničnej známky a začiatok jej platnosti. Diaľničnú známku v elektronickej podobe možno uhradiť a) na predajných miestach v hotovosti, platobnou kartou alebo s použitím iných platobných prostriedkov, ktoré prijíma správca výberu úhrady diaľničnej známky, b) prostredníctvom internetového portálu platobnou kartou alebo s použitím iných platobných prostriedkov, ktoré prijíma správca výberu úhrady diaľničnej známky, c) ďalšími spôsobmi, ktoré určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných obchodných podmienkach. e) základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža, f) správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára, g) Zboru väzenskej a justičnej stráže, h) ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu, i) ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu, j) ktorých prevádzkovateľom je zariadenie

DIAĽNIČNÁ známka O úhrade diaľničnej známky v elektronickej podobe sa vydá potvrdenie, ktoré obsahuje a) miesto a čas predaja diaľničnej známky, b) krajinu registrácie vozidla, c) evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla kategórie O1 a O2, d) typ vozidla a to, či ide o vozidlo, alebo o prípojné vozidlo, e) platnosť diaľničnej známky, začiatok a koniec jej platnosti, f) názov a sídlo správcu výberu úhrady diaľničnej známky.

Oslobodenie od úhrady Od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených rozpočtových organizácií a Policajného zboru, b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených ministerstvom obrany, c) ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie severoatlantickej zmluvy, d) ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu, k) cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti, l) historické, m) finančnej správy, n) Národného bezpečnostného úradu, o) Slovenskej informačnej služby. kontrola Osobami poverenými výkonom kontroly sú a) zamestnanci správcu výberu úhrady diaľničnej známky (obr. 381), b) zamestnanci osoby poverenej správcom výberu úhrady diaľničnej známky podľa príslušného predpisu.

379

Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje na mieste výkonu kontroly preukazom vydaným ministerstvom (obr. 379). Preukaz obsahuje údaje o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu. Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o preukaze osoby poverenej výkonom kontroly a vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly.

ZDROJ: ndsas.sk

Za priestupok sa uloží pokuta od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do 200 eur. Nahradenie diaľničných známok v podobe papierovej nálepky za diaľničné známky v elektronickej podobe znamená zmenu formy poplatku za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike s platnosťou od 1. januára 2016. Pre prevádzkovateľa/vodiča vozidla alebo jazdnej súpravy podliehajúcej povinnosti úhrady diaľničnej známky to v praxi znamená, že si „zakúpi“ diaľničnú známku v elektronickej podobe, pričom o úhrade diaľničnej známky dostane „iba“ potvrdenie o úhrade/daňový doklad. Hlavnou výhodou elektronickej diaľ-

380

Priestupky Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič vozidla alebo jazdnej súpravy použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky. Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič vozidla alebo jazdnej súpravy použije vymedzené úseky ciest bez označenia motorového vozidla platnou diaľničnou známkou v podobe papierovej nálepky.

ničnej známky je, že zákazník po jej zakúpení: - už nemusí vo vozidle umiestňovať (lepiť) diaľničnú známku na viditeľné miesto, - nie je povinný predkladať potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, - nemusí vo vozidle ani inštalovať palubnú jednotku či iné zariadenie, pretože táto povinnosť platí len pre nákladné vozidlá a autobusy nad 3,5 tony podliehajúce povinnosti úhrady mýta. V rámci kontrolného systému (obr. 380) kamery snímajú prechádzajúce motorové vozidlá, identifikujú ich evidenčné čísla a zisťujú, či motorové vozidlo má, alebo nemá zakúpenú elektronickú známku.

ZDROJ: ndsas.sk

381 117


PREDMET ZÁKONA č. 725/2004 Z. z. A KATEGÓRIE VOZIDIEL

18

- Základné ustanovenia - Kategórie vozidiel - Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel - Podmienky konštrukcie, vyhotovenie vozidla - Technická nespôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách - Vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách (natrvalo alebo dočasne) - Poverené technické služby 1

Predmetom zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 725/2004 Z. z.) je upraviť: a) podmienky konštrukcie a schvaľovanie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek vrátane overovania cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel na účely ich schvaľovania, b) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, alebo dovážajú a uvádzajú do prevádzky na účely premávky na pozemných komunikáciách cestné vozidlá a zvláštne vozidlá, práva a povinnosti osôb, ktoré uvádzajú na trh systémy, komponenty alebo samo-

statné technické jednotky cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, c) povinnosti prevádzkovateľov cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, d) vyradenie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách, e) poverovanie osôb výkonom technických služieb, f) technické kontroly cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú stanice technickej kontroly, g) emisné kontroly cestných motorových vozidiel a zvláštnych motorových vozidiel, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská emisnej kontroly,

vádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška k zákonu č. 725/2004 Z. z.)

Kategória T: kolesové traktory, Kategória C: pásové traktory, Kategória R: prípojné vozidlá traktorov, Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje, Kategória P: pracovné stroje, Kategória LS: snežné skútre, Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií.

Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. Základné kategórie vozidiel Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky, Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá používajú sa na dopravu osôb (obr. 1), Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladu, Kategória O: prípojné vozidlá, s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg, c) kategóriu N3 - vozidlá na prepravu tovaru s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg. Vozidlá kategórie N1 s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 000 kg a vozidlá kategórie M1 sa považujú za terénne vozidlá (symbol G), ak - je najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava konštruovaná tak, že môžu byť poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, - sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zaria156

Členenie niektorých kategórií vozidiel 1. Kategórie vozidiel L sa členia na: a) malé motocykle: L1e, L2e, vmax = 45 km. h-1, b) motocykle:L3e, L4e, v > 45 km. h-1, c) motorové trojkolky: L5e, d) štvorkolky: L6e (ľahké), L7e (iné ako ľahké). dením, ktorým sa dosiahne podobný účinok, a ak vypočítaná stúpavosť sólo vozidla je najmenej 30 %. Okrem toho musí byť splnených aspoň päť zo šiestich požiadaviek uvedených v bode 5 písmena a) prílohy č. 1 zákona č. 725/2004 Z. z.. 4. Kategória vozidiel T sa člení na: kategóriu T1, T2, T3, T4 (T4.1 - T4.2 - T4.3) a T5. 5. Kategória vozidiel C je definovaná analogicky s kategóriami T1 až T5. 6. Kategória vozidiel R sa člení na: kategórie R1, R 2, R3 a R4.

h) kontroly originality cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská kontroly originality vozidiel, i) montáže plynových zariadení, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská montáže plynových zariadení. Zákon č. 725/2004 Z. z. upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 725/2004 Z. z.. Vybrané ustanovenia z vyhlášky MDPT SR, k zákonu č. 725/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach pre2. Kategórie vozidiel M sa členia na: a) kategóriu M1 - maximálna preprava cestujúcich najviac s ôsmimi sedadlami, okrem sedadla vodiča (obr. 1), b) kategóriu M2 - maximálna preprava cestujúcich s viac ako ôsmimi sedadlami, s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg, c) kategóriu M3 - maximálna preprava cestujúcich s viac ako ôsmimi sedadlami, s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg, 3. Kategórie vozidiel N sa členia na: a) kategóriu N1 - vozidlá na prepravu tovaru s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, b) kategóriu N2 - vozidlá na prepravu tovaru Každá kategória prípojného vozidla je ďalej označená písmenom a) (v < ako 40 km. h-1) a písmenom b) (v > ako 40 km. h-1), pričom v je najvyššia konštrukčná rýchlosť. 7. Kategória vozidiel S sa člení na: kategórie S1 a S2, pričom označenie písmenom a) a písmenom b) je totožné ako u kategórie R. 8. Kategória vozidiel LS: snežné skútre vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyží a pohybujú sa pomocou pásu alebo pásov. 9. Kategória vozidiel P sa člení na: kategórie PS a PN.


18

POVINNÁ VÝBAVA VOZIDLA

Prevádzka vozidla v cestnej premávke Vyhláška č. 464 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len vyhláška č. 464 Z. z.) k zákonu č. 725/2004 Z. z.

§1 6 Povinná výbava vozidla (1) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú: a) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník (obr. 2), schválený podľa predpisu EHK 27, b) bezpečnostný výstražný odev (napríklad STN EN 471+A1), napríklad vesta (obr. 4), overal, nohavice, bunda alebo pláštenka;

4

nené; spolu s náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice (obr. 3) alebo skrutky kolies a príručný zdvihák (obr. 3) s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka; ustanovenie tohto písmena platí iba pre vozidlá kategórie M a N. (2) Povinná výbava podľa ods. 1 písmena c) sa nevzťahuje na: a) vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňu-

6

2

bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča (obr. 5), c) náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru (obr. 3) s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vykladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso; to sa nevťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri schválení podľa osobitného predpisu (Nariadenie vlády SR č. 195/2006 Z. z.) nebolo určené inak; náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevjúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík, b) vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami pre bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; pri vozidlách kategórie M2 , M3, N2 a N3 vybavené prostriedkami na bezmontážnú opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky, c) mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

7

3

5

(3) Povinnou výbavou prípojného vozidla kategórie O2 až O4 a kategórie Rb2 až Rb4 je náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso. Náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené. Na povinné vybavenie prípojného vozidla náhradným kolesom platia ustanovenia ods. 2 písm. b) a c) obdobne. (4) Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený (obr. 6); pri motorovom a prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny. Ťažné lano nie je povinnou výbavou motorového vozidla avšak menej skúsenému vodičovi môže v núdzi pomôcť (obr. 7).

157


TEÓRIA JAZDY - OVLÁDAČE

20

Volant Držanie volantu v základnej polohe Rukami držíme volant v miestach, ktoré zodpovedajú polohe hodinových ručičiek „o desať minút dve” alebo „desať hodín, desať minút“ (obr. 21). Pri menších pohyboch s volantom zostávajú ruky na volante v základnej polohe, napríklad pri prejazde zákrutou s menším zatáčania. Druhá alternatíva je, že rukami držíme volant v miestach, ktoré zodpovedajú polohe hodinových ručičiek „trištvrte na tri“.

21

Prechytávanie volantu Pri väčších pohyboch s volantom dochádza k prechytávaniu volantu rukou, ktorá je na strane, na ktorú volantom otáčame. Okamžite po prechytení volantu premiestňujeme druhú ruku na také miesto na volante, aby po ďalšom pootočení volantom boli ruky opäť v základnej polohe na volante (obr. 22). Miestom kde sa dá dokonale precvičiť manipulácia s volantom je schválený automobilový trenažér. 22

Parkovacia (ručná) brzda

Odistenie parkovacej (ručnej) brzdy

Zabezpečenie vozidla ručnou brzdou proti samovoľnému pohybu

> páku parkovacej (ručnej) brzdy mierne potiahneme hore (v pôvodnom smere zaťahovania parkovacej brzdy),

Pri vykonávaní tohto úkonu musia byť dodržané dve zásady:

> zatlačíme (obr. 23) na odisťovacie tlačítko (západku vysunieme z rohatky),

1. Vozidlo musí byť zabrzdené prevádzkovou brzdou (vodič pôsobí potrebnou silou na pedál prevádzkovej brzdy). 2. Zatiahnutie páky parkovacej brzdy vykonávame bez zatlačenia na odisťovacie tlačítko.

> so stlačeným odisťovacím tlačítkom pohybujeme pákou parkovacej brzdy do základnej polohy dolu. Vozidlo je odbrzdené (hlavne v stúpaní alebo klesaní je potrebné dávať pozor na nekontrolovateľný pohyb vozidla). 23

188


20

TEÓRIA JAZDY - OVLÁDAČE

Pri zaparkovaní s vozidlom je úkon zatiahnutia parkovacej brzdy dôležitý. Technické riešenie zariadenia parkovacej (ručnej) brzdy kontrolujú tri zmysly vodiča.

Prepínač vonkajšieho osvetlenia

Hmatom kontrolujeme napínanie lán parkovacej brzdy, zrakom polohu páky parkovacej brzdy a sluchom činnosť technického zariadenia rohatka a západka.

1. poloha - zapnuté obrysové svietidlá a osvetlenie evidenčného čísla vozidla (EVČ),

Prepínač je spravidla riešený ako dvojpolohový (obr. 24):

2. poloha - zapnuté stretávacie svetlomety vozidla.

24

Ručným prepínačom, pod volantom, zapíname alebo vypíname (podľa situácie v cestnej premávke) diaľkové svetlomety (obr. 25).

Ovládač smerových svietidiel Je umiestnený pod volantom, spravidla v ľavej časti. Páčku ovládača posúvame do polohy v smere točenia volantu. Ak točíme volantom doľava, ovládaciu páčku potlačíme dolu, v smere točenia volantu. Ak točíme volantom doprava, ovládaciu páčku potlačíme hore, v smere točenia volantu (obr. 26). Umiestnenie jednotlivých ovládačov vo vozidlách značky Škoda (obr. 27 až obr. 32).

25

Ovládač výstražných svietidiel

26

Ovládač zvukového výstražného znamenia

27

Ovládač pomocných svetlometov

28

Ovládač ohrevu zadného skla

30

Ovládač stieračov a ostrekovačov skiel

29

Ovládač vetrania a kúrenia

31

32 189


Profile for BDESIGN

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia 2016 - ukážka  

V apríli 2016 vyšlo nové aktualizované vydanie Učebnice pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia pre rok 2016. Učebnica obsahuje aj no...

Učebnica pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia 2016 - ukážka  

V apríli 2016 vyšlo nové aktualizované vydanie Učebnice pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia pre rok 2016. Učebnica obsahuje aj no...

Profile for bdesign0
Advertisement