Page 1

TESTY

pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia

2016


Vyhodnocovacie tabu直ky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

str. 1

TEST 1

TEST 2

TEST 3

TEST 4

TEST 5

TEST 6

TEST 7

TEST 8

TEST 9

c c a a c b b b b a c b c a c c a b c b c a c b b c a

b a b b c c c a a b b a c a a c b b a c c c b b a a b

c b b c c a c c c b b a b b a b a c c a a b b c a c b

b b a a a c a c a b a b c c c b b a c b b c b a c a b

a c c c c c c c a b b c c a b b a c a c a c a b b b a

c b a b a a b b c c c b a a a a a b a a c c b c c a c

c c c c c b b c a c c c c c a a b b c b a c c c b a b

a c b c b a b a c c b b c c a b b b b b c b a a a c c

c a c c b a b b a c b a a b a c b b c c b a c a a b b

TEST 10

TEST 11

TEST 12

TEST 13

TEST 14

TEST 15

TEST 16

TEST 17

TEST 18

b a b b b a b c a c b a c b b a a c c b c a a c c c c

a b b b b a a a b c b c a c b b b b c a a b b a c b c

b c c c c a a b b c a b a c b b a a c a b c a c b b c

a b c c a c b b b c a a c b b c c a b a a b b c b a b

c a b b c c c c b b b c b b c a a c a a c b b c c c c

c b c a a a b b a b a a b b a a c a c a c c a b c b a

c b c b c c c b a a c c a c a a a a b c c c b a a c b

a b b a c c a a b b b b a a c a a c a c a c b b a a a

b b c c b c b a b b b a b b b b c a b c c b a c c a a


TEST č. 1 1. Vodičom sa rozumie a) osoba, ktorá vedie motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo, alebo električku,

(2 body)

b) osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí moped, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky, c) osoba, ktorá vedie vozidlo. 2. Vodič malého motocykla alebo bicykla a) nesmie jazdiť po pravej krajnici za žiadnych okolností,

(2 body)

b) smie jazdiť po pravej krajnici len pri obchádzaní a vyhýbaní, c) smie jazdiť po pravej krajnici, len ak sa tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov. 3. Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú tiež povinní počas jazdy používať a) na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov,

(2 body)

b) akúkoľvek prilbu alebo pokrývku hlavy, c) ochranný štít. 4. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu (2 body) a) je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy, b) môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza, c) nedáva znamenie o zmene smeru jazdy. 5. Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť a) len za hmly; za sneženia a dažďa smie použiť len diaľkové svetlomety,

(2 body)

b) vždy za zníženej viditeľnosti, c) len za hmly, sneženia alebo za dažďa. 6. Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti (2 body) kratšej ako a) 80 m pred nimi a 80 m za nimi, b) 15 m pred nimi a 15 m za nimi, c) 160 m pred nimi a 160 m za nimi. 7. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný a) odstaviť ho vždy len na určenom parkovisku, b) urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba, c) vyložiť z vozidla v ňom prepravované veci.

(2 body)


8. Z idúceho vozidla dáva policajt znamenie na zastavenie vozidla a) striedavým zapínaním diaľkových a stretávacích svetlometov, b) kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle, c) zvukovým výstražným zariadením.

(2 body)

9. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla a) smie zaraďovať len, ak to dovoľuje situácia v cestnej premávke, b) nesmie zaraďovať, c) nesmie zaraďovať, ak dokáže prispôsobiť rýchlosť jazdy svojho vozidla rýchlosti jazdy takýchto vozidiel.

(2 body)

10. a) b) c)

Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice, rýchlosťou najmenej 70 km. h-1, len na lane.

(2 body)

11. a) b) c)

Sprievodca vedených a hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla, len ak má pri sebe vodičský preukaz, len za zníženej viditeľnosti, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

(2 body)

12. Rozsvietené číslo na svetelnom signále s viacerými signálnymi znakmi označuje (2 body) a) najnižšiu dovolenú rýchlosť v km. h-1, b) rýchlosť v km. h-1, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál so zeleným svetlom „Voľno“, c) rýchlosť v km. h-1, pri ktorej dodržaní dôjde vozidlo k nasledujúcemu svetelnému signalizačnému zariadeniu v čase, keď na ňom svieti signál s červeným svetlom „Stoj!“. 13. Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac a) traja vedľa seba, b) piati vedľa seba, c) dvaja vedľa seba.

(1 bod)

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, ak a) má pneumatika na svojom vonkajšom obvode trhliny alebo poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. b) vozidlo nie je vybavené aspoň jedným hľadacím svetlometom so svetlom bielej farby, c) možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách.

(1 bod)

15. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré a) nedosahuje na rovine rýchlosť najmenej 50 km. h-1, b) nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené kontrole technického stavu, c) poškodzuje cesty nad prípustnú mieru.

(1 bod)


16. a) b) c)

Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde priečny sklon vozovky presahuje 10 %, priklonenú strmú stráň sprava, miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.

(2 body)

17. Táto dopravná značka sa používa na mieste, kde a) v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, b) je vodič električky povinný dať prednosť v jazde, c) sa nachádza zastávka električky bez nástupného ostrovčeka.

(2 body)

18. a) b) c)

Táto dopravná značka znamená: Slepá ulica, Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, Zákaz vjazdu motorových vozidiel.

(2 body)

19. a) b) c)

Táto dopravná značka znamená: Jazdný pruh pre pomalé vozidlá, Zastávkový pruh, Zvýšenie počtu jazdných pruhov.

(2 body)

20. a) b) c)

Táto dopravná značka vyznačuje oblasť, v ktorej platia ustanovenia o premávke v obytnej zóne, oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz státia, vyznačuje územie, v ktorom platia ustanovenia o premávke v pešej zóne.

(2 body)

21. a) b) c)

Táto dopravná značka znamená: Obytná zóna, Smerová tabuľa k miestnemu cieľu, Obec.

(2 body)

22. Táto dopravná značka: a) informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania, b) upozorňuje vodičov na zákaz telefonovania, c) označuje miesto, kde možno dostať najmä turistické informácie.

(2body)

23. a) b) c)

(2 body)

Táto dopravná značka vyznačuje okraj vozovky, vyznačuje cestičku pre cyklistov, vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa táto značka použije ako pomocná čiara na zastavenie vozidla v priestore križovatky.


24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: a) 1. vaše vozidlo, 2. modré, 3. červené, b) 1. modré, 2. červené, 3. vaše vozidlo, c) 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. červené.

(3 body)

25. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: a) 1. červené, 2. modré, 3. vaše vozidlo, b) 1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. červené, c) 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. modré.

(3 body)

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: a) 1. modré súčasne s vaším vozidlom, 2. zelené, 3. červené, b) 1. zelené, 2. červené, 3. modré, 4. vaše vozidlo, c) 1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3. modré súčasne s červeným.

(3 body)

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: a) 1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené, b) 1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo, c) 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. zelené.

(3 body)


Vyhodnocovacie tabu直ky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

str. 2

TEST 19

TEST 20

TEST 21

TEST 22

TEST 23

TEST 24

TEST 25

TEST 26

TEST 27

c a c c a c a b b a a a c a a c a c c c b c a b b c c

b c b b a c b a c a c a c b a b c b a a c a c a b a c

b c b c c a a c a a b c c b b a c c a b b b c b b b a

b c b a c b a c b c b b a b a b b c a b c b a c c b a

a a b c b c c c a a c b b c a b b a c b a a a a a c c

c a a c b b c a c b a b c c a c a c b c c b a c c b a

c b b c a b b b b a a c b a c a c c b a c a b b c a a

b a c c c b a c a a c a b a a b a c c a c b a c c c b

c b a b c a c b b a c c b b a b a a b c b b a c a c a

TEST 28

TEST 29

TEST 30

TEST 31

TEST 32

TEST 33

TEST 34

TEST 35

c a a a a b c c c a c a a b c c a a b b a b c a b c b

a a c a a b b b a c c c a c a a c c c b b a a a c c c

b b b c b a a a a b c a b a a c b c a a a a a a b a c

a c b a b c a a a c a a c a b b b a a a b a a c a a b

c a a a b a b c a c a a c b b b a c a a b b c c b c c

c a c a b a a b b c b a c a a b c a b b b b a a b b c

c c c c c b a c a a b c c a c b a c b c b b b c a a c

a c c c c a a b c a a c b c a b c a c a b c c b a c b


TESTY

pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia

2016

Sada 35 testov voľne uložených v pevnom obale pripraví žiakov autoškôl na záverečné skúšky. Každý test obsahuje 15 všeobecných textových otázok zo zákona a vyhlášky, 8 otázok so značkami a 4 otázky s riešením križovatiek. Učebná pomôcka je svojou štruktúrou podobná testom používaným pri záverečných skúškach. Je to vynikajúci doplnok k populárnej Učebnici pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia z nášho vydavateľstva.

Vydavateľ: BDESIGN, s. r. o. Cabajská 28 949 01 Nitra www.bdesign.sk Autor: Mgr. Ján Bugár a kol. Tlač: POLYMEDIA, s. r. o., Nitra © B DESIGN, s. r. o., 2016

ISBN 978-80-972029-1-0

Testy pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia - ukážka  

Testy pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia. Sada 35 testov voľne uložených v pevnom obale pripraví žiakov autoškôl na záverečné sk...

Advertisement