Page 1

Fiyatý: 2 YTL (KDV Dahil)

KARATE *TAEKW ON DO *JUDO *AIK IDO *W IN G TSUN *KICKBOK S *M UAY TH AI *ESCRIMA *WU SH U *BOKS *GÜREÞ *H ALTER

Sifu Salih Avcý Türkiye’de

Yýl:8 Sayý:31 Mayýs 2006 bdajans@yahoo.com.tr

Av c ý W i n g Ts u n E s c r i m a 2006 TÜRKÝYE 1.Yaz Semineri

W TE O

2 - 6 Mayýs Anamur

AYL I K SPOR G A Z E T E S Ý

Gençlik ve Spor Genel Müdürü

Mehmet Atalay SPOR 2006’da Standýmýzý Ziyaret Etti

Okullardaki Þiddete Karþý Öneri :

“ Þiddet, Dövüþ Sporlarýyla Önlenir ? ”

WUSHU Türkiye Þampiyonasý

BOKS

Ýstanbul Turnuvasý ve Seminer

SPOR 2006 Tüyap Beylikdüzü


Ekim 2003

Kasým 2003

Aralýk 2003

Þubat 2003

Mart 2005

Nisan 2005

ÞAHÝN

P a r f ü m e r i v e Te m i z l i k Ü r ü n l e r i

Temmuz 2005

Haziran 2005

Mayýs 2005

Eþref ÞAHÝN Sývý Sabun, Çocuk Bezi, Haþere Ýlaçlarý, Toz Sabun, Parfüm Çeþitleri, Deterjan Çeþitleri, Saç Boyasý, Kolonya Çeþitleri, Jöle

Sütlüce Mah. Tavcý Sok. No:4 Bademlik Beyoðlu / Ýstanbul

Ekim 2005 Aralýk 2005

Eylül 2005

Aðustos 2005

Kasým 2005

Tel: (0212) 221 07 94 Gsm: (0555) 323 13 45

HOTEL ÞÝMÞEK Ali Þimþek

Ocak 2005

Asansörlü, Denize C e p h e , T V, K l i m a

Ýskele Mah. No:11 Anamur / ÝÇEL Tel: (0324) 814 39 78 Faks: (0324) 816 46 84

Nisan 2006

Mart 2006

Þubat 2006

BD-B ODYBUÝLDÝNG FÝTNESS VE D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N Y A S I Ku þe , Re n kli ve He rb iri 68 Sa yf a 6 Sayýlýk Dergi Seti + Son 17 Say ý Tabldot Gazete

A BONE O LAN H ERKESE H EDÝYE ! Hediye VCD + 12 Sayý Kutu Ýlan

1 2 S a y ý A b o ne l i k = 2 0 Y T L

Avcý Wing Tsun, Aikido, Jijutsu, Vücut Geliþtirme (Mr. Olimpia Ronnie Coloman)

Yapý Kredi Merter / ÝST Hesap No:0032230-5

Posta Çeki Hesap No: 666697 Sirkeci - ÝST


Baþyazý

HASBÝHÂL

3

Bünyamin Doðu Yazýþma adresi: bd.haber@turkcell.com

Gülseren Aydýn Haber ve Reklam Müdürü Mehmet Fýrat Tel: (0536) 687 00 82 Halkla Ýliþkiler Hasan Fýrat Branþ Temsilcileri Karate Reis Sönmez Tel: (0532) 374 26 58 Judo Aydýn Susuz Tel: (0532) 331 60 75 Taekwondo Cemal Kabadayý Tel: (0212) 582 39 44 Wu Shu Adem Ekiz Tel: (0532) 281 97 62 Boks Ýrfan Polat Tel: (0532) 484 82 88 Muay Thai R. Çeliktürk Tel: (0535) 432 95 61 Ashihara Þefik Gülten Tel: (0533) 661 14 90 Kickboks Tacettin Ata Tel: (0532) 600 26 36

Asrýn Güreþçisi Hamza Yerlikaya 8. Kez Avrupa Þampiyonu Milli güreþçi Hamza Yerlikaya, Rusya'nýn baþkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Grekoromen Güreþ Þampiyonasý'nda, 96 kiloda altýn madalya kazandý. Þampiyonada yaptýðý 4 müsabakayý da kazanan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu Milli güreþçi Hamza Yerlikaya, 8. kez Avrupa Þampiyonu oldu. Rusya'nýn baþkenti Moskova’da düzenlenen Avrupa Grekoromen Güreþ Þampiyonasý’nda, 96 kiloda 8. kez altýn madalya kazanan Hamza Yerlikaya, gözünü Ruslar’ýn efsane güreþçisi Aleksander Karalin’in rekoruna dikti.

Yurt Ýçi Temsilcileri Ankara: S.Bayraktar Tel:(0555) 4529527 Ýzmir: R. Gökgöz

Tel:(0535) 8700462

Samsun: K. Kara

Tel:(0544) 7981782

Gönen: M..Öztürk

Tel:(0537) 4997660

Tekirdað: C.Kapaklý Tel:(0505) 6265833 Yurt Dýþý Temsilcileri Amsterdam - Cumali Gülveren Paris - Miraç Seyhanlý Köln - Salim Avcý Tercüme Ahmet Ata Yayýna Hazýrlýk BD Ajans Tel: (0532) 212 12 25 Baský

Haber Tanýtým Reklamlarýnýzýn

Gazetemizde yayýnlanmasýný istiyorsanýz, size telefon kadar yakýnýz. e-posta:

Tel: (0212) 446 00 79

bdajans@yahoo.com.tr

Madison Tek. Rek. Danýþ. Ltd.Þti. Tel: (0212) 293 92 73 Abonelik Ýçin Hs. No. Yapý Kredi Merter / ÝST - 0032230-5 Posta Çeki - 666697 Sirkeci - ÝST Web Site www.bodydovuscu.kulubu.com E. Posta

bd.haber@turkcell.com bdajans@yahoo.com.tr bdsporgazetesi@gmail.com Ýdare Merkezi Tarlabaþý Bulvarý No:128/2 Taksim Beyoðlu -ÝST Cep: (0532) 212 12 25 Yazýþma Adresi: Hürriyet Mah. Mahmutbey Cad. Akgün Sok. No:62 Þirinevler-ÝST Yayýn Türü ve Baský Tarihi Yerel Süreli Yayýn - 28 Nisan 2006

K I V R

Cep: (0532) 212 12 25

Dergah Ofset Yayýnlayan

Cumhurbaþkaný Sezer’den Tebrik Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, 53. Avrupa Büyükler Grekoromen Güreþ Þampiyonasý'nda 96 kiloda altýn madalya kazanan Milli Güreþçi Hamza Yerlikaya'yý tebrik etti. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer, Rusya'da yapýlan 53. Avrupa Büyükler Grekoromen Güreþ Þampiyonasý'nda 96 kiloda altýn madalya kazanan Milli Sporcu Hamza Yerlikaya'ya bir telgraf göndererek, Yerlikaya'yý bu baþarýsýndan dolayý tebrik etti. Baþbakandan Yerlikaya’ya Kutlama Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Rusya'da yapýlan 53. Avrupa Büyükler Grekoromen Güreþ Þampiyonasý'nda altýn madalya kazanan Hamza Yerlikaya’yý kutladý. Baþbakanlýk Basýn Merkezi’nden yapýlan açýklamaya göre, Erdoðan, Yerlikaya’ya bir kutlama telgrafý gönderdi.

VEFAT Eski milli güreþçi ve Serbest Güreþ Milli Takýmý eski Antrenörü

Taekwondo

Avni Tarhan'ýn annesi

Arife Tarhan hayatýný kaybetti. Cenazeye; Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Ahmet Ak, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Seydi Küçükdaðlý, Baro Baþkaný Ýsmail Kahveci, Orman Bölge Müdürü Celal Yýlmaz, güreþ camiasý, Tarhan'ýn yakýnlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý.

Karate WuShu Boks

Aikido Aerobik

Judo

Kickboks Fitnes

Muay Thai

Bodybuilding

Yük se l KIVRA K 2. El Her Türlü Spor Aleti Alýnýr*Satýlýr K r e d i K a r t ý Ý l e Te Te l e f o n d a n S i p a r i þ A l ý n ý r

Hobyar Mah. Mimar Vedat Sok. Kýzýlay Han No:5 Sirkeci Eminönü ÝSTANBUL / TÜRKÝYE Tel ve Faks: (0212) 514 21 02 Cep: (0532) 737 59 12 (0555) 439 11 49 - (0535) 882 50 86 Ýmalat: (0212) 479 58 67

e-posta: kivrakyuksel@hotmail.com

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

Mustafa Þahin Tel: (0532) 212 12 25 Yazý Ýþleri Müdürü

karýþýklýðýn derecesi anlaþýlýyor, kim hangi konuda nasýl yorum yapmasý, gerektiðine dair doðru ölçüyü bulamýyor. Herkes kendi zaviyesinde haklý olduðunna göre ve herkesin ayný anda haklýlýðý tam doðruyu ifade etmeyeceðine göre, meseleler nasýl çözülür. Burada, bahis mevzuu olan "dürüstlüðün" ifadesi kýrýlgan yapý "kendini fazlasýyla hissettirmeli ki. iyinin, doðrunun, güzelin manasý zuhur etsin. Bunun aksi, mutlaka kaba saba hadiselerden ön plana çýkmasý ve spor camiasýnda flu bir görüntüye " sebeb olmasý" demektir. Böyle bir görüntü arzu etmediðimiz bir görüntü olduðundan, ince ruh, latif mana bakýmýndan zenginleþmeye doðru hýzla yürümemizý gerekli kýlar. Bu da ancak sporu, sporun ötesinde bir mana ile karýþtýrmamakla, sporu sadece bir vasýta bilmekle ve sporun neye vasýtalýk yaptýðýný anlamakla mümkün. Öyleyse, her an hayatýn manasý ve gayasi üzerinde tefekkür ederek, zamaný deðerlendirmeliyiz ki, hayatýn manasý ve hayata geliþimizin gayesi üzerine sporu vasýta kýlmayý baþaralým. "Düþünüyorum öyleyse varým" diyen filozofa nisbet, spor yapýyorum ve sporu sadece vasýta bilmem dolayýsýyla ona hakkýný teslim etmek, kaydýyla gayemin yolunu açarak varlýðýmý idrak ediyorum, diyelim... demeliyiz... Bir sonra ki sayýda buluþmak dileðiyle Allah'a emanet olun. O herþeyin malikidir. Güç ve kuvvet O'nundur.

BD -

Ýmtiyaz Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmeni

Sevgili BD okuyucularý Her yeni sayýda sizlerle, buluþmanýn heyecanýný anlatabilmek için basmakalýp ve kliþeleþmiþ kelimeler kullanmak istemiyoruz. Bu, içten bir heyecandýr ki, kelimelerin ötesinde bir mana ifade eder ve siz bizleri takip ettiðiniz müddetçe inþallah devam edecek. Spor camiasýnda her zaman kýrýlgan bir yapý kendini hissettirir. Biliyoruz ki bu kýrýlganlýk ayný zamanda dürüstlüðü ifade eder. Dürüstlüðün gereði olarak kýrýlgandýr spor camiasý... Bura da hasas bir denge, ince bir ruh, laif bir mana kendini daima hissettirir. Bu sebebtendir ki, spor camiasýnýn her alanýnda, bir kýsým menfiliklerin bulunmasýna raðmen bu dürüst kýrýlganlýk kendini daima hissettirir. Talip olduðumuzda mana bakýmýndan zengin bir ifadesi olan bu kýrýlgalýktýr. Sporun incelttiði ruhlarýmýz, bu latif ve dürüst kýrýlganlýðýn kaynaðý olmaya devam edecek. Kaba müþahhaslardan daima uzak durmak isteyiþimizdeki mana bu vesileyle görünsün ki, camiamýzdaki menfilikleri iþaretlemenin, göstermenin ve en kolay yolunu seçmiþ olalým. Ýyi olan ne? Kötü neye diyoruz? Ýþte bu sorularýn doðru cevabýdýr ki. camiamýzdaki hadiselerin kaba müþahhasý mý, yoksa ince mücerreti mi ifade ettiði anlaþýlsýn. Hadiseleri el yordamýyla yürütmenin pek faydasý olmaz. Bu sebebtendir ki, zaman zaman ahlaki olmayan hadiselerin yorumlanmasýnda kafalardaki


4

D e d i k i : - ( B i r a d a m a t e s i r e t m e k , o n a k e n d i r u h u n u v e r m e k d e m e k t i r. )

Judo

Aydýn Susuz

Üniversiteler Arasý Judo Þampiyonasý

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

Mart Sinop

Ü n i v e r s i t e S p o r l a r ý F e dErkekler: erasyonu ile Sinop Gençlik ve Spor Ýl 60 Kg Müdürlüðü tarafýndan organize 1. Halil Ýbrahim Uzun (Gazi) edilen Türkiye Üniversitelerarasý 2. Ragýp Aslan (100. Yýl) Judo Þampiyonasý Sinop’ta 3. Ahmet Özbay (Kocaeli) 3. Mehmet Gültekin (Celal Bayar) yapýldý. Bayanlar: Üniversite Sporlarý Federasyonu ile 48 Kg Sinop Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü 1. Canan Adýgüzel (Ondokuz Mayýs) tarafýndan organize edilen 'Türkiye 2. Tülay Eray (Niðde) Üniversiteler Arasý Judo 3. Derya Çidem (Celal Bayar) Þampiyonasý' Sinop’ta yapýldý. 3. Tuðba Þapaz (Balýkesir) Atatürk Spor Salonu’nda 23 üniver- 52 Kg site ile Polis Akademisi Judo 1. Gül Doðan (Selçuk) Takýmý’nýn katýldýðý þampiyonaya 2. Ayþe Yýlmaz (Marmara) 138 bay ve bayan sporcu iþtirak ettiði 3. Kübra Tekneci (Cumhuriyet) 3. Hülya Yýlmaz (Trakya) bildirildi. Sinop’ta dereceye gren sporcularýn 57 Kg kampa alýnarak Eylül ayýnda Güney 1. Hafize Karaçar (Marmara) Kore’de yapýlacak olan dünya 2. Fadime Borazan (Niðde) þampiyonasý katýlacaðýný belirten 3. Aylin Verberi (Celal Bayar) Üniversite Sporlarý Federasyonu 3. Tuðba Kasa (Ondokuz Mayýs) 63 Kg Temsilcisi Temel Çakýroðlu, bu 1. Selda Karadað (Ondokuz Mayýs) bakýmdan Sinop’ta gerçekleþtirilen 2. Hatun Muhçu (Atatürk) þampiyonanýn oldukça önemli 3. Meryem Özer (Gazi) olduðunu söyledi. 3. Mümine Demir (Celal Bayar) Þampiyonaya katýlan üniversite Þampiyonada birinci olan sporcular: takýmlarý ise þunlar: Erkekler “Akdeniz, Adnan Menderes, 66 Kg Ýbrahim Ceylan (Ege) Ankara, Atatürk, Balýkesir, Boðaziçi, 73 Kg H. Ýbrahim Özerler (Marmara) Celal Bayar, Cumhuriyet, 81 Kg Emre Bayýndýr (Gazi) Dumlupýnar, Ege, Erciyes, Gazi, 90 Kg Ahmet Sarý (Gazi) Gaziantep, Gaziosmanpaþa, Ýstanbul, 100 Kg Murat Gemalman (O. Mayýs) Karadeniz Teknik, Marmara, Muðla, +100 Kg B. Ali Þahin Bilgiç (Kocaeli) Niðde, Ondokuzmayýs, Selçuk, Bayanlar Trakya ve Yýldýz üniversiteleri ile 70 Kg Canan Kostak (Atatürk) Polis Akademisi” 78 Kg Þampiyonanýn ilk gününde yapýlan Pakize Tekir (Selçuk) müsabakalarda kilolarýnda dereceye +78 Kg giren sporcular: Belkýs Zehra Kaya (Marmara)

23 Nisan Yarýþmalarý Adýyaman’da Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramý öncesi Taekwondo ve Judo turnuvalarý düzenlendi. Adýyaman Cumhuriyet Kapalý Spor Salonu’nda,

küçükler, yýldýzlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen yarýþmalarda Taekwondo müsabakalarýna 5 kulüpten 70 sporcu katýldý. Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan spor salonunda yapýlan Judo müsabakalarýna ise 6 kulüpten 80 sporcu katýldý. Müsabakalar son derece çekiþmeli mücadelelere sahne olurken, turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyalarý verildi. Öte yandan, turnuva sonunda kendi kilolarýnda dereceye giren sporcular, bölge yarýþmalarýnda Adýyaman’ý temsil edecek.

Salihli’nin Gururu Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen ve Manisa’da gerçekleþtirilen Yýldýz Bayanlar Judo Þampiyonasý’nda 36 kg’da Salihli 5 Eylül Ýlköðretim Okulu 6. sýnýf öðrencisi Elzem Görgülü Manisa il birincisi oldu. Elzem Görgülü elde ettiði bu baþarýyla 28 - 30 Nisan tarihleri arasýnda Balýkesir’de yapýlacak Türkiye þampiyonasýna katýlmaya hak kazandý. Salihli Ýlçesi’nde ve Salihli 5 Eylül Ýlköðretim Okulu’nda elde edilen baþarý sevinçle karþýlandý. Daha sonra Elzem Görgülü’ye Salihli Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Mustafa Yýldýz tarafýndan çeþitli hediyeler verildi.

Selam ve Sevgi Ýle... Deðerli Judo ve Kuraþ Ailesi Bu yazýma baþlarken çok önemli bir konuyu sizlerle paylaþmak ihtiyacýný hissettim. Çünki biz bir aileyiz;. Þu anda G.S.G.M.’nin bünyesinde bulunan tüm federasyonlarýn özerk olunmasý için hummalý bir çalýþma var. Ancak.!!!.. bir çok federasyon özerk olmamak için yoðun bir çaba sarf ederken; Judo ve Kuraþ federasyonu baþkaný sayýn Yusuf Yýldýrým tarihi bir karar alarak Judo ve Kuraþ federasyonunun özerk olmasý için canla baþla çalýþmýþ özerklik için gereken maddi manevi çabasýný sarf etmiþ, federasyon baþkanlýðý makamýný bir kenara koyarak, medeni ve asil bir cesaretle bu yola baþ koyarak Judonun geleceðini Judo sporu yapan asil evlatlarýmýzýn istikbalini düþünerek 24 Aralýk 2005 tarihinde netice vermesine; G.S.G.M. Merkez danýþma kurulunun verdiði kararla; Resmi gazetenin 22 Ocak-2006 tarihli 26057 sayýlý nüshasýnda yayýnlanarak resmiyet kazanmasýna vesile olmuþtur. Türkiye'mize ve Türk Judo ailemize hayýrlý uðurlu olsun. Allah utandýrmasýn, tüm camianýn dinamik taþlarýný devreye sokarak önümüze açýlan bu kapýyý iyi deðerlendirelim. Bu olayýn geriye dönüþü yok. Evet.!!!.. Deðerli Judo Ailesi, Judo ve Kuraþ federasyonunun yapýlan yeni dönem federasyon baþkanlýðý seçimlerinden bu güne 1.yýlý geçti, bu arada federasyon kurullarý oluþturuldu, aradan geçen zaman içinde kurullarýn oluþmasýnda birtakým hatalar yapýldýðý anlaþýldý. Benim kanýmca önemli olan yapýlan hatalarýn kýsa zamanda anlaþýlmasý ve bir an evvel toparlanýp olaya yeniden hakim olunmasý, bir nebze gerçekleþmiþ oldu. Bundan sonra da, profesyonel anlamda sürdürülebilir etkin ve kaliteli bir yönetim için gereken adýmlarýn atýlmasý gereðine. Sporumuzun geleceðinin saðlam temeller üzerine oturtulmasý için hep birlikte el ele gönül gönüle çalýþalým. fitneye, fesada ,dedikoduya nifak tohumlarýna camia olarak asla müsaade etmeyelim. Evet federasyonumuzun, daha doðrusu federasyon baþkanýmýzýn yeni bir projesinin daha alt yapýsý oluþturulmakta bu da bölgesel baþkanlýk sistemi, pilot bölge olarak ta ilk aþamada Ýstanbul Ýli bu çalýþmanýn ilk ayaðýný oluþturmaktadýr. Ýstanbul da bu konuda toplantýlar yapýlmakta çalýþmanýn yürütme kurulunu: A.Berkol Ökten, Uður Yücel, Oruç Isýgöllü, Ali Kýroðlu oluþturmakta önümüzdeki aylarda diðer bölge illeri ile yapýlacak olan büyük toplantýlarýn alt yapýsý oluþturulmakta. Temennim bu projenin hayata geçirilmesi projeyi okudum projenin içeriði çok önemli bence Judo’nun geleceði bu projenin içinde saklý. Heppimize hayýrlý olsun dileði ile. Deðerli spor severler: Bütün Federasyonlarýn her yýl olduðu gibi yýlýn ilk aylarýnda yapmasý gereken faaliyetler yoðun ve zor geçen kýþ mevsiminden dolayý ilk bahar aylarýnýn baþlarýna sarktý. Bu da müsabakalarýn üst üste gelmesine sebep oldu. Federasyon baþkaný ve kurullarý, hakem, sporcu, antrenör, idareci bir koþuþturmaca içinde ilden ile gidiliyor. Hatta bazý federasyon kurullarý evlerine uðramadan diðer ile geçip bir sonraki müsabakanýn alt yapýsýný oluþturuyor. Eminim ki, bu çalýþmalarý arkadaþlarýmýz istek ve arzu içinde yapýyor bundan mutluluk duyuyorlardýr. Bunun yanýnda Milli takýmlar bazýnda bir sýklette birden fazla sporcunun Uluslararasý turnuvalara gönderilerek hem tecrübe hem de, Dünya Judo’sunu yakýndan tanýma fýrsatýný yakalamalarý sevindirici bir olay. Ümit, Genç, Büyük (bay bayan) milli takýmlarýn yurdun çeþitli bölgelerinde federasyon tarafýndan seçilen antrenörler nezdinde sporcu geliþim kamplarýnda eðitilmeleri umut verici, bilhassa yýldýz, ümit, genç sporcularýmýzýn eðitim kamplarý çok önemli, buralarda verilen eðitimler çok önemli. Eðer Judonun kýsa vadede deðil de, uzun vade de Dünya sýralamasýnda üst seviyelerde görmek istiyor isek, daha önceki yazýlarýmda ýsrarla söylemiþ olduðum bir cümle var. Tekrar söylemek istiyorum (Elimizde yeni bir jenerasyon yeni bir oluþum var) bu çocuklarýmýzý geçmiþte olduðu gibi zai etmeyelim, eðer bu çocuklarýmýzdan büyük baþarýlar elde etmek istiyor isek uzun vade de profesyonel kadrolarý kurarak hatta benim yýllardan beri ýsrarla vurguladýðým profesyonel manada bir antrenör mutlaka þart, bunu söylerken kendi antrenörlerimizi yadýrgamak veya küçümsemek gibi bir düþüncem asla olmamýþtýr, olamazda. Onlara saygýmýz ve sevgimiz sonsuz. Ancak..!!!!.. Þu bir gerçek, birkaç antrenörümüz istisna yurt içinde yetiþtirdiðimiz sporcularýmýz, mükemmel dediðimiz omuzunu okþadýðýmýz sporcularýmýz uluslar arasý müsabakalarda dökülüyor, ilk turlarda eleniyor, biz oralarda kendimizi göstermeliyiz. Kendi içimizde övünmenin havalara girmenin bir anlamý yok. Kendi kendimize türbinlere oynarýz, geçmiþte denendi ve baþarýlý olundu da bence; bazý federasyonlarýn uyguladýðý sistemi Judo ve kuraþ federasyonu olarak uygulamalýyýz. Deðerli spor severler Mart ve Nisan aylarý faaliyet açýsýndan yoðun geçti. Kastamonu’da gençler Türkiye Þampiyonasý, Alanya’da Lig müsabakalarý, yine Alanya’da SHÇEK Türkiye Þampiyonasý, Ordu Ünye’de Büyükler Türkiye Þampiyonasý, Nisan ayýnda Aksaray’da Lig müsabakalarý, Sinop’ta Üniversiteler Türkiye Þampiyonasý, Ankara’da Uluslar arasý 23 Nisan Nazým Canca Turnuvasý, Balýkesir’de Ýlk öðretim Okullar arasý Türkiye Þampiyonasý yapýldý. Her hafta müsabaka ve yoðun bir tempo. Deðerli okuyucularým, sizlere biraz SHÇEK (Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu) Türkiye Judo Þampiyonasýndan bahsetmek istiyorum. Bu þampiyonanýn 7.’si Alanya ilçesinde yapýldý. 24 Ýlden 400 civarýnda sporcu katýldý. Acizane ben bu turnuvalara hakem olarak ilk defa katýlýyorum. Organizasyon iyi, sað olsun SHÇEK Genel Müdürlüðü ve bölge sponsorlarý hiç bir ekonomik giderden kaçýnmamýþ, sözün kýsasý tatlýmý tatlý, þýmarýk mý þýmarýk, güzel mi güzel, maðrur mu maðrur, kaprislimi kaprisli, akýllý mý akýllý, hýrçýn mý hýrçýn, yaramaz mý yaramaz, ama en önemlisi saygýda kusur etmeyen, sevgiye, sevilmeye, þefkate, muhtaç bu yavrularýmýza bütün güzellikler, bütün hizmetler helal olsun. 4 gün boyunca onlara bu mutluluðu iller arasý kaynaþmayý saðlayan SHÇEK’in tüm idarecilerine, tüm Judo ailesi adýna teþekkür eder saygýlarýmý sunarým. Sevgili dostlar bu müthiþ bir faaliyet, düþünebiliyor musunuz Judo’nun sayesinde bu durumdaki yüzlerce, belki ilerki yýllarda binlerce çocuk DO prensibini. sevgiyi, saygýyý, nezaketi, hoþgörüyü, en önemlisi yaþam biçimini hayat yolunu Judo’nun prensipleri sayesinde belirleyecek daha ne söyleyeyim ki. (Aynesi iþtir kiþinin lafa bakýlmaz) 23 Nisan Uluslar arasý Nazým Canca Judo Turnuvasý Ankara’da; Büyük Anadolu Oteli Mustafa Özbek Spor Salonu’nda yapýldý. Maalesef manzara geçen yýllardaki gibi ayný, federasyonumuzun bütün çabalarýna ve mükemmel diyebilecek organizasyona raðmen uluslar arasý katýlým istenilen oranda saðlanamadý. Türkiye ile birlikte 6 ülkenin yarýþtýðý turnuvada madalyalarý Türk sporcular topladý. Bayanlarda ve erkeklerde toplam 45 madalya alan takýmlarýmýz her iki kategoride de birincilik kupalarýný aldý.


D e d i k i : - ( K e l i m e l e r d e ð i l , o n l a r ý s ö y l e y e n a ð ý z l a r ö ne m l i d i r. )

5

Büyükler Bay-Bayan Türkiye Judo Þampiyonasý 31 Mart-2 Nisan Ünye Ordu

Yýldýrým Bahçelievler’de

Ýzmir Zonguldak Manisa Ankara Ýzmir Ankara Ýzmir Trabzon Ýstanbul Ýzmir Ýstanbul Ýstanbul Kocaeli Kocaeli Ýstanbul Ankara Rize Ýzmir Ankara Ankara Ankara Ankara Eskiþehir Ankara Kocaeli Ýzmir Sakarya Kocaeli

Bayanlar 48 Kg 1. Neþe Þ. Yýldýz 2. Deniz Aktaþ 3. Canan Adýgüzel 3. Sümeyye Akkuþ 52 Kg 1. Aynur Samat 2. Derya Bulut 3. Nevin Türkmen 3. Kübra Tekneci 57 Kg 1. Serap Billor 2. Þeyda Bayram 3. Tuðba Dursun 3. Gözde Eyican 63 Kg 1. S. Demiralay 2. Fatoþ Doðan 3. Hatun Muhçu 3. Burçin Alyagut 70 Kg 1. Ebru Aktan 2. Çiðdem Bulut 3. Esme Ercan 3. Þ. Aygündüz 78 Kg 1. Seda Karadað 2. Yeþim Kýlýç 3. Pakize Tekin 3. N. Yýlmaz + 78 Kg 1. B. Zshra Kaya 2. G. Eerenerdi 3. Derya Tekin 3. G. Kocatürk

Ýstanbul Ordu Samsun Ýstanbul Trabzon Ýzmir Ýzmir Ordu Ýzmir Bursa Samsun Zonguldak Ýzmir Ankara Trabzon Ýstanbul Zonguldak Denizli Ýzmir Niðde

lerini belirtti. Federasyon olarak, Türkiye’nin her köþesinde bulunan gençlik spor müdürlüklerine gençlerin lisanslý sporcu olabilmesi için baþvurmalarýný istediklerini belirten Baþkan Yýldýrým; “Judo Federasyonu olarak kapýlarýmýz ardýna kadar gençlerimize açýktýr. Spora ve sporcuya önem veren bir kurum olarak, Türkiye’mizi, Judo branþýnda da en baþarýlý ülkeler seviyesine çýkarmayý amaç edindik” dedi. Belediye Baþkaný Osman Develioðlu ise Judo Federasyonu Baþkaný Yusuf Yýldýrým’ýn ziyaretinden mutlu olduklarýný belirterek, sporun her branþýna Bahçelievler’de sahip çýkmayý sürdüreceklerini belirtti.

Tekirdað’da Judo

Samsun Trabzon Zonguldak Ordu Ýstanbul Ýstanbul Zonguldak Ýzmir

Þampiyon Ýzmir Judo Takýmý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi (ÝBB) Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takýmý, ulusal ve uluslararasý düzeydeki müsabakalarda baþarýdan baþarýya koþuyor. Avrupa ve Dünya þampiyonu Gülþah Kocatürk’ün yanýsýra Veysi Göz, Selçuk Aksoy gibi Türkiye þampiyonu Judocularýn da forma giydiði ÝBB Judo Takýmý, 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasýnda Ordu’nun Ünye Ýlçesi’nde düzenlenen Büyükler Bay-Bayan Türkiye Judo Þampiyonasý’nda takým halinde Türkiye þampiyonu oldu. 42 takýmýn katýldýðý þampiyonada, ÝBB Judo

Takýmý 4 birincilik, 3 ikincilik, 4 üçüncülük ve 4 dördüncülükle þampiyonluk kürsüsüne çýktý. Turnuvada ÝBB Judo Takýmý adýna mücadele eden Veysi Göz, Ercan Çakýroðlu, Sülbiye Demiralay ve Selçuk Aksoy birinci, Derya Bulut, Ömer Yaman ve Tufan Durmuþ ikinci, Ömer Kepenek, Nevin Türkmen, Emre Ercan ile Gülþah Kocatürk de üçüncü oldu. 1-2 Nisan tarihlerinde Tunus’ta düzenlenen Uluslararasý Judo Turnuvasý’na katýlan Kudret Eðilmez de üçüncü olarak bronz madalya aldý. ÝBB Judo Takýmý, bu baþarýsýnýn yanýnda Judo Milli Takýmý’na da adeta ambargo koydu. Tamamý Judo Milli Takýmý’nda oynayan ÝBB Judo Takýmý’nýn sporcularý bu ay Rusya, Suriye ve Litvanya’da düzenlenecek uluslararasý turnuvalar ile Mayýs ayýnda Finlandiya’da yapýlacak Avrupa Judo Þampiyonasý’na katýlacak. Türkiye Þampiyonasý’nýn, oyuncularýnýn kendilerini denemeleri için iyi bir fýrsat olduðunu belirten ÝBB Judo Takýmý Antrenörü Mesut Kaplan, asýl hedeflerinin Finlandiya’daki Avrupa Þampiyonasý olduðunu, çalýþmalarýný bu yönde yaptýklarýný söyledi.

Tekirdað Belediyesi Kulübü tarafýndan kurulan Belediye Spor Kulübü sporcularý Judo branþýnda kýsa sürede büyük baþarýlara imza attý. Belediye Baþkaný Ahmet Aygün’ü makamýnda ziyaret eden Belediye Spor Kulübü Judo Antrenörü Deniz Þilli ve sporcular, Judo sporuna verdiði destekten dolayý Baþkan Aygün’e teþekkür etti. Judo sporunda kýsa süre içerisinde büyük baþarýlara imza attýklarýný dile getiren Belediye Baþkaný Ahmet Aygün, “Belediyemiz bünyesinde kurduðumuz spor kulübümüzün Judo branþýnda elde ettiði baþarýlar bizi çok mutlu etti. Gençlerimizin saðlýklý bir þekilde spor yapmalarýný saðlamak ve kazanýlan baþarýlarla ilimizin tanýtýmýna katký yapmak için spor kulübümüze gereken her türlü desteði vereceðiz. Diðer branþlarda da faaliyete baþlamayý düþünüyoruz” dedi. Baþkan Aygün, ayrýca Rusya’da yapýlacak olan þampiyonaya gidecek sporculara da baþarýlar diledi.

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

Erkekler 60 Kg 1. Veysi Göz 2. Uður Akdeniz 3. Mehmet Gülten 3. Ýbrahim Uzun 66 Kg 1. Ercan Çakýroðlu 2. Erdal Doðan 3. Ömer Kepenek 3. Mustafa Kalaycý 73 Kg 1. Sezer Huysuz 2. Ömer Yaman 3. Ýbrahim Özerler 3. Emre Eren 81 Kg 1. Mahmut Sarý 2. Ahmet Sarý 3. R. Ýncedayý 3. Emre Bayýndýr 90 Kg 1. Burhan Koçan 2. Arif Çeçen 3. Furkan Göltaþ 3. B. Erhan Orhan 100 Kg 1. Selçuk Aksoy 2. Bülent Doðan 3. F. Dericioðlu 3. M. Gemalmaz +100 Kg 1. Ýsa Namlý 2. Tufan Durmuþ 3. Sezgin Ýge 3. A. Þahin Bilgiç

Judo Federasyonu Baþkaný Yusuf Yýldýrým Bahçelievler Belediyesi’ni ziyaret ett. Yýldýrým: "Türkiye’yi Judo’da en baþarýlý ülkeler seviyesine çýkaracaðýz." Türkiye Judo Federasyonu Baþkaný Yusuf Yýldýrým, Bahçelievler Belediye Baþkaný Osman Develioðlu’nu makamýnda ziyaret ederek, spora yaptýðý yatýrýmlardan dolayý teþekkür etti. Sporda baþarýnýn eðitimle ve çok çalýþmayla saðlanacaðýna inandýðýný belirten Judo Federasyonu Baþkaný Yusuf Yýldýrým, Belediye Baþkaný Osman Develioðlu’nun kýsa süreç içinde eðitim kurumlarýna kapalý spor salonlarý inþaa ettirmesini, Türkiye’nin geleceði adýna önemsedik-

BD -

Türkiye Büyükler Bay-Bayan Judo Þampiyonasý, Ordu’nun Ünye Ýlçesi’nde yapýldý. Toplam 318 sporcunun katýldýðý þampiyonanýn 3 gün sürdüðü bildirldi. Ünye Belediye Baþkanlýðý’nýn organizasyonu ile Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleþtirilen þampiyonanýn ilk gününde bayan Judocular 52, 78 ve +78 kilogramda, erkek Judocular ise 66 ve +100 kilogramda mücadele etti. Ünye Belediye Baþkanlýðý’nýn gençleri spora özendirmek amacýyla organize ettiði þampiyona ayrýca, Judo A Milli Takým sporcularý için hazýrlýk niteliðide taþýdý. Ünye Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleþtirilen þampiyonanýn ilk gününde müsabakalarýn ardýndan dereceye girenler için madalya töreni düzenlendi. Sporculara madalyalarý müsabakalarý izleyen Judo Federasyonu Baþkaný Hacý Yusuf Yýldýrým, Ünye Belediye Baþkan Vekili Bekir Þimþek, Judo Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hitam Korkmaz Çetinkaya, Judo Beynelminel Hakemi Metin Özkan, Ünye Ticaret ve Sanayi Odasý (ÜTSO) Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hakan Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan takýldý. Kilolarýnda birinci olanlar ayrýca ÜTSO tarafýndan Cumhuriyet altýný ile ödüllendirildi. Þampiyona sonunda sporculara madalyalarý, müsabakalarý takip eden Türkiye Judo Federasyonu Baþkaný Hacý Yusuf Yýldýrým ile mülki amirler ve yerel idareciler tarafýndan verildi. Þampiyonanýn son gününde kilolarýnda birinci olan sporcular ayrýca Ünye Belediye Baþkanlýðý tarafýndan birer Cumhuriyet altýný ile ödüllendirildi. 27 hakemin görev yaptýðý þampiyonaya 39 ilden 76’sý bayan toplam 318 sporcu katýldý. Þampiyona komitesi, görev alan hakemlerden Levent Meral ile Kazým Sever’i en baþarýlý hakem, erkekler 73 kilogramda birinci olan Sezer Huysuz’u en teknik sporcu, erkekler 66 kilogramda Ordu Bölgesi’nden müsabakaya katýlan Hakan Þentepeyi de en centilmen sporcu seçti.


6

D e d i k i : - ( S ö z g ö n l ü n ü z d e n d o ð m a z s a , k a l p l e r i b i r b i r i ne b a ð l a y a m a z s ý n ý z . )

Taekwondo Cemal Kabadayý

Taekwondo’ya Ýspanyol Damat

Okullararasý

Yýldýzlar Türkiye Þampiyonasý

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

06-19 Nisan Ýsparta

Erkekler 37 Kg 1. Barýþ Çelik Ýzm 2. Turgay Kavaklý Ank 3. Ýbrahim Varým Kara 3. Semih Güzelay Ýzm 40 Kg 1. Burak Özbek Ýstan 2. Hasan M. Demir Gazi 3. Ersin Atmaca Erzu 3. Rýdvan Gürler Aðrý 43 Kg 1. Oðuzhan Koç Ank 2. Mehmet Alkan Kon 3. A.Haydar Demir Sam 3. Ferhat Çimen Ýst 46 Kg 1. Burak O.Karaca Ank Ýst 2. Yunus Altun 3. Ýbrahim Þimþek Kay Sak 3. Emre Cevizli 49 Kg 1. Gürkan asan Bil 2. Bayram Akan Ýst 3. Ýsmail Aykoç Kon 3. Serdar Yýldýz Ýst 53 Kg 1. Ceyhun Karadayý Ýzm 2. Mutlu Þahin Ordu 3. Burak Elgün Ank 3. Serkan Avcý Ant 57 Kg Ýst 1. Burak Eski 2. Erdi Kahraman Ank 3. Emre Gökkaya Çor 3. Gökhan Sülek Ant 61 Kg 1. Murat Koç Siv 2. M. Can Gül Ýzm 3. Bilal Aydemir Muð 3. Serdar U. Süngü Ant 65 Kg 1. Celal Keleþ Kon 2. Necmi Karaca Ýst 3. Abdullah Karataþ Ank 3. Salih Selçuk Ant +65 Kg 1. Yavuz Selim Din Sak Zon 2. Eren Çaplý Mal 3. Yunus Aslan 3. Batuhan Savcýoðlu Ant

Bayanlar 35 Kg 1. D. Demirdelen Ank 2. Þule Baþ Ýzm Kýrk 3. Elif Kay 3. Merve Yazýcý Sam 38 Kg 1. Nimet Tuncel Ýst 2. Merve Gündoðar Ýzm 3. Cansel Vardar Edir 3. Gülþah Can Kara 41 Kg 1. Bahar Ergül Çoru 2. Eda Kaya Burs 3. Gülþah Demirci Ýzm 3. Didem Baþcý Ýzm 44 Kg 1. Gamze Beyazýt Esk Koc 2. Leyla Dalmýþ 3. Kübra Küçük Sak Ýst 3. Selda Çelik 47 Kg 1. Saide Noras Ýst 2. Þeyma Genç Ank 3. Makbule E. Sert Ant 3. Nurcan Mazýlý Ýzm 50 Kg Ýzm 1. Meram Iþýk 2. Büþra Akbay Ýst 3. Ö.Merve Ýhtiyar Gir 3. Merve Uysal Esk 53 Kg 1. Göksu Özgün Ank 2. Zehra Bahçeci Kay 3. Efsah Karaca Ýst 3. S. Nur Saylan Esk 57 Kg 1. F.Asena Aydýn Ank 2. Þ. Sultan Koçak Isp 3. Merve Özçelik Ýzm Burs 3. Songül Dinç 61 Kg 1. A.Nevriye Köse Sak 2. Merve Ülkü Bur 3. Elif Büþra Aslan Çor 3. A. Hilal Demir Man +61 Kg 1. S. Fulya Yýldýz Kýrk 2. Sinem Zengin Man 3. A.Ýrem Dökmeci Edir Sak 3. Sevgi Bulut

Büyükþehir Belediyesporlu milli Taekwondo’cu Gülþah Kuþçu, Hollanda’da katýldýðý bir þampiyonada tanýþtýðý Ýspanyol Taekwondo’cu ile 2 yýl önce haayatýný birleþtirmiþti. Alonso soyadaýný da alan Gülþah’ýn aþkla baþlayan mutlu beraberliði Sürüyor. Ýzmir Büyükþehir Belediyespor Kulübü Taekwondo Bayan Takýmý’nýn Türkiye ve Avrupa þampiyonu milli sporcusu Gülþah Kuþçu Alonso, bir yandan baþarýlarý, diðer yandan da evliliði ile adýndan söz ettiriyor. Son olarak 18 -19 Mart tarihlerinde Hollanda’da yapýlan Uluslararasý Hollanda Turnuvasý’nda birinci olarak Türkiye’ye altýn madalya kazandýran Gülþah Kuþçu Alonso’nun eþi de milli Taekwondocu. Ýspanya Taekwondo Milli Takýmý sporcularýndan Rossendo Alonso ile geçen yýl evlenen Gülþah Kuþçu Alonso, eþiyle birlikte katýldýðý ilk turnuva olan Uluslararasý Hollanda Turnuvasý’nda çifte sevinç yaþadý. Gülþah, büyük bayanlar dalýnda altýn madalyayla Türkiye’ye dönerken, Ýspanya adýna yarýþan eþi Rossendo Alonso da kendi klasmanýnda birincilik kürsüsüne çýktý. Ýki baþarýlý sporcunun birlikteliði ise 2004 yýlýnda Fransa’da düzenlenen Avrupa Kupalarý’na dayanýyor. Müsabakalar sýrasýnda tanýþan ve arkadaþlýklarýný ilerleten Gülþah ve Rossendo’nun beraberliði, 1 yýl içinde evliliðe kadar uzandý. Baþarýlý sporcular, geçen yýl mayýs ayýnda dünya evine girerken, Ýspanya’nýn Kanarya Adalarý’nda yaþayan Rossendo da Ýzmir’e yerleþti. Ýspanya Milli Takýmý’nýn maçlarý olduðunda yurt dýþýna çýkan Rossendo, Türkiye’de kaldýðý zamanlarda ise antrenmanlarýný Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Takýmýyla birlikte yapýyor. Baþarýlý çift, takýmlarýnýn antrenmanlarýnýn bitiminden sonra bile birlikte çalýþmaya devam ediyor. 5 yýldýr ÝBB Spor Kulübü Taekwondo Takýmý formasýný giyen ve Temmuz ayýnda Ýzmir’de düzenlenen 23. Dünya Üniversite Oyunlarý’nda (UNIVERSIADE) Türkiye’ye 3.’lük kazandýran Gülþah Kuþçu Alonso’nun 14 Türkiye þampiyonluðu, 2 Avrupa Þampiyonluðu, 3 dünya üçüncülüðü ve bir de dünya ikinciliði bulunuyor. 13 yýldýr Taekwondo sporuyla uðraþtýðýný belirten Gülþah Alonso; “Eþim, Ýzmir’e ilk geldiði zaman

Türkçe bilmediði için zorlanýyordu. Þimdi az da olsa Türkçe konuþabiliyor ve anlayabiliyor. Evliliðimizin, yaptýðýmýz spora olumsuz bir etkisi olmadý. Aksine ikimizin de ayný sporu yapýyor olmasý, bizi daha da motive ediyor. Önümüzde, mayýs ayýnda Almanya’da yapýlacak Büyükler Avrupa Þampiyonasý var. Ýkimiz de o þampiyonaya hazýrlanýyoruz. Ancak ikimizin de ortak hedefi 2008 Pekin Olimpiyatlarý’na birlikte katýlmak ve altýn madalya almak. Bunun için antrenmanlardan arda kalan zamanlarýmýzda bile birlikte çalýþýyoruz” dedi. 7 Ýspanya þampiyonluðu, 4 Ýspanya Kupasý ve Avrupa’da dereceleri bulunan Rossendo Alonso ise, Gülþah’la mutlu baþlayan birlikteliklerini evlilikle sürdürdüklerini ifade ederek; “Gülþah beni Türkiye’ye ve Ýzmir’e baðladý. Onunla tanýþtýktan sonra, Ýspanya’dan ayrýlarak Ýzmir’e yerleþtim. Milli takým maçlarý olduðu zaman Ýspanya’ya gidiyorum. Birlikte antrenman yaptýðým ÝBB Spor Külübü Taekwondo Takýmý’nýn büyük desteðini görüyorum. Bu sayede baþarýlarýmýn devam edeceðinden eminim” diye konuþtu.

Çiðlili Taekwondo’cularýn Baþarýsý Çiðli Belediyespor Taekwondo Takýmý, Kýrýkkale’de yapýlan Türkiye Taekwondo Þampiyonasý’nda 8 altýn

ve 2 bronz madalya alarak büyük bir baþarýya imza attý. Çiðli Belediyespor Taekwondo Takýmý, küçükler 16 yaþ grubunda en fazla madalyayý kazanan ekip oldu. 350 sporcunun katýldýðý þampiyonada Nesibe Altun 1 altýn, Ýnci Aydoðdu (15) 2 altýn, Ünal Alkan (13) 2 altýn, Merve Erçetin (15) 1 altýn, Ebru Akun (13) 1 altýn, Rafet Erçetin (11) 1 altýn, Selin Alkan (17) bronz ve Hasancan Baðcý (11) bronz madalya kazandý. Çiðli Belediye Baþkaný Ensari Bulut, Taekwondocularýn baþarýsýndan büyük mutluluk duyduðunu söyledi. Spora her zaman destek olduklarýný ve olmaya devam ettiklerini belirten Bulut; “Sporcularýmýz çok güzel sonuçlar alýyorlar. Çiðlimizin adýný her yerde duyuruyorlar. Çok gururluyum ve mutluyum. Sporun diðer dallarýnda da bu baþarýlarýmýz devam ediyor. Biz her zaman sporcularýmýzýn yanýndayýz” dedi.


D e d i k i : - ( B ü y ü k l e r i n k a t l a n d ý k l a r ý a c ý l a r d a b ü y ü k o l u r. ) Filistinli Gençler Karate

Gençlere karate öðreten Ýmran Lübed ise, Filistinli gençlerin içindeki nefreti bu sporla attýðýný söyledi. Kentin Ýsrail tarafýndan devamlý taciz altýnda tutulduðunu,silahlarýnýn olmadýðýný kaydeden Lübed; “Filistinli gençler içlerindeki nefreti ve enerjiyi bu þekilde boþaltýyor. Ýntifada’dan önce Gazze’de 20 civarýnda karate kursu vardý. Ancak Ýntifada son-

Sa lo nla rýn d a St res A tý yo r

Üniversiteler Þampiyonasý or ve vücudumu dengeliyor. Bunun yanýnda sokaklarda güvenlik yok. Bir saldýrý durumunda hem kendimi hem de yanýmdakileri bu þekilde koruyabili-rim” dedi. Ýkiz kardeþi Ahmet ile birlikte 5 yýldýr karate sporu yapan ve siyah kuþak sahibi olan Mahmut el Muhsin ise, karateyi herkes gibi kendilerini korumak için yaptýðýný ve karatenin insanýn daha saðlýklý düþünebilmesini saðladýðýný ifade etti.

Asr-ý Saadet Gecesi

Eskiþehir Anadolu Gençlik Derneði Þubesi ve Kamer Gençlik Spor Kulübü’nün ortaklaþa düzenlediði Asr-ý Saadet gecesi Porsuk Kapalý Spor Salonu’nda yapýldý. Yaklaþýk 7 bin kiþinin katýldýðý gece, Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþladý. Gecede, Kamer Gençlik Spor Kulübü Taekwondocularý bir gösteri sundu. Mýsýrlý Mamduh Gouda Saad Kur’an-ý Kerim okurken, Konya Semazen Grubu sema gösterisi yaptý. Dursun Ali Erzincanlý da naat-ý þerifler okudu. Gecede Anadolu Gençlik Derneði Baþkaný Emin Irmak, günün anlamýna dair, uluslararasý bilim adamý Cevat Topdere de Çanakkale Savaþý ile ilgili birer konuþma yaptý.

takýmýmýz, antrenör Barýþ Tosun ve Ali Kemal Ustabaþ, Aykut Demirci, Doðukan Gürkan, Rasim Özalp, Çaðatay Balçýk, Nurullah Namdar, Celal Bostancý’dan oluþtu. Ýl temsilcisi olarak bende takýmýmýzýn baþýnda bulundum. Þampiyonada Ali Kemal Ustabaþ sekron takým müsabakasýnda ferdi gençlerde ikinci olurken, Daðukan Gürkan adlý sporcumuz 16 yaþ altý takýmlarda birinci, Rasim Özalp’da sekron takýmlarda birinci olarak Türkiye þampiyonu oldu. Diðer sporcularýmýzdan Aykut Demirci 6., Celal Bostancý 11., Nurullah Namdar 13., Çaðatay Balçýk ise 14. oldu. Takýmýmýz, 16 yaþ altý erkek sekron takýmlar genel klasmanda ikincilik kupasý kazandý. Þampiyona sonucunda sporcularýmýzdan Ali Kemal Ustabaþ ve Aykut Demirci, 10-25 Nisan 2006 tarihleri arasýnda Ýstanbul’da yapýlacak olan Poomse Hazýrlýk Kampý’na davet edildi. Doðukan Gürkan ve Rasim Özalp ise yazýn yapýlacak Milli Takým Kampýna davet edildiler” dedi. Þaban Deðermenci hedeflerinin ise milli takýma giren sporcularýn Avrupa ve Dünya Þampiyonalarýnda Sinop’u ve Türkiye’yi en iyi þekilde temsil etmelerini ssaðlamak olduðunu söyledi ve “Türkiye þampiyonluðu bizim için yeterli deðil, milli takým için bir araçtýr. Hedefimiz Sinop’tan olimpiyat þampiyonu çýkartmaktýr” diye konuþtu.

Erkekler 54 Kg 1. Emin Gündoðan Ýnönü 2. Deniz Durdu Akdeniz 3. Caner Büke C. Bayar 3. Maruf Uçar Fýrat 58 Kg 1. Medet Dolaþ Mersin 2. Muhammet koç Erciyas 3. Yusuf Ekin Selçuk 3. Arif Atak Ýnönü 62 Kg 1. A. Tortumlu Atatürk 2. Mehmet Demir Ýnönü 3. Salih Karataþ Ý.Baysal 3. Murat Bayram S.Demirl 67 Kg 1. Serkan Doðan Ýnönü 2. Ümit Köse Fýrat 3. Volkan Olgun 18 Mart 2. Rýdvan Baygurt Sakarya 72 Kg 1. Atabey Güllü Çukurov 2. Binali Karaaslan Mersin 3. Murat Özdemir Fýrat 3. Efkan Kýymaz Çukurov 78 Kg Selçuk 1. Ali Sarý 2. Ýsmail Menekþe Ýnönü 3. Ýbrahim Mutlu D.pýnar 3 Akýn Erbaþ G.Antep 84 Kg 1. Serdar Yüksel Hacettep 2. Ali Maraþ Mersin 3. Adil Türk Ýnönü 3. Ýbrahin Þahin D.Pýnar +84 Kg 1. Halil Mercimek Gazi Erciyas 2. Selçuk Baran 3. Beytullah Eski Ýnönü 3. Cem Yýldýz Atatürk

Bayanlar 47 Kg 1. Belkýs Kahraman G.antep 2. Serap Aydeniz C.Bayar 3. Hatice Altun Trakya 3. Sunar Ulu Ege 51 Kg 1. Sevde Mavi Ankara 2. Nilay Uðurlu Kýrýkkal 3. Gülçin Karakuþ Ý.Baysal 3. Merve Bol Hacettep 55 Kg 1. Ýnanç Demir Ege 2. Sibel Yayla Ý.Baysal 3. Kadriye Dinç Uludað 3. Ayþem Nalkýran Selçuk 59 Kg 1. Funda Manaz S.Demirl 2. Þeyma Akkuþ Ankara 3. Özge Yýldýz 9 Eylül 3. Ayþe Kiraz Ý.Baysal 63 Kg 1. Sevcan Tokaç Kýrýkkal 2. Enis Soytürk Ege 3. Nazike Kargýn Muðla 3. Çiðdem Þirinkan Çukurov 67 Kg 1. Rahime Urhan Erciyes 2. Gökçen acar Gazi 3. Özlem Aslan Ege 3. Selime Öztürk Trakya 72 Kg 1. Merve Tezcan Selçuk 2. Tuðba Ýþler Muðla 3. Ayten Andiç Ýnönü 3. Selma Akbulut Ý.Baysal +72 Kg 1. Seda Aydýn 100.Yýl Ýstanbul 2. Iþýl Coþkun 3. Esme Yiðit Ýnönü 3. Esra Coþkun Gazi

Özarslan’dan Baþarýlý Sporculara Altýn Amasya Belediye Baþkaný Ýsmet Özarslan, Poomse Türkiye Þampiyonasý’nda Takým Halinde 3. Olan Amasya Belediyesi Taekwondo Takýmý Sporcularýný Altýn Ýle Ödüllendirdi Kýrýkkale’de 24-26 Mart tarihleri arasýnda yapýlan Poomse Türkiye Þampiyonasý’nda minikler ve yýldýzlarda takým halinde 3. olan Amasya Belediyesi Takwondo Takýmý, Amasya Belediye Baþkaný Ýsmet Özarslan’ý ziyaret etti. Ziyarette Belediye Baþkaný Ýsmet Özarslan, baþarýlý sporcularý altýnla ödüllendirdi. Belediye olarak spora ellerinden gelen desteði verdiklerini ifade eden Belediye Baþkaný Ýsmet Özarslan, Türkiye’de spor alanýnda önemli geliþmeler yaþandýðýný, kendisinin Spordan Sorumlu Devlet Bakanlýðý yaptýðý dönem ile þimdiki zaman arasýnda büyük fark olduðunu ifade etti. Baþkan Özarslan, “Türkiye’de bir gün mutlaka olimpiyatlar yapýlacaktýr, buna inanýyorum. Türkiye

büyük bir ülke, artýk imkanlarý daha da arttý. Gençlerimizin de spora önemli derecede eðilimleri var” dedi. Poomse Türkiye Þampiyonasý’nda Amasya Belediyesi Taekwondo Takýmý’ndan yýldýzlarda Tuðçe Bölükbaþ, 55 kiloda büyüklerde Duygu Arslan, gençlerde Selma Þener, gruplarda Ýhsan Haydaroðlu ve büyüklerde Samet Yýlmaz üçüncülük elde etmiþti.

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

3 1 Ma rt-2 Nisa n K asta m on u

Sinop’ta Taekwondo

24-26 Mart Tarihleri Arasýnda Kýrýkkale Ýlinde Yapýlan Türkiye Poomse Þampiyonasý’nda Dereceye Giren Sinop Grubu, Milli Takým Kampýna Davet Edildi. Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafýndan 24 - 26 Mart tarihleri arasýnda Kýrýkkale ilinde gerçekleþtirilen Türkiye Taekwondo Poomse Þampiyonasý’nda 3 birincilik, 1 ikincilik ve 16 Yaþ Altý Takým Ýkinciliði Kupasý alan Sinop grubu, 10-25 Nisan 2006 tarihleri arasýnda Ýstanbul’da yapýlan Poomse Hazýrlýk Kampý’na katýldý. Sporcularýn baþarýlarýný kutlayan Taekwondo Ýl Temsilcisi ve Milli Takým Akntrenörü Þaban Deðermenci, hedeflerinin Sinop’tan olimpiyat þampiyonu çýkartmak olduðunu söyledi. Deðermenci, “24-26 Mart tarihleri arasýnda Kýrýkkale ilinde gerçekleþtirilen Türkiye Taekwondo Poomse Þampiyonasý’na Nurullah Gürkan idaresinde katýlan

rasý ekonomik sebepler ve hayatýný kaybeden gençler nedeniyle kurs sayýsý 7’ye düþtü” diye konuþtu. Salon sahibi Þaban Lukbed ise karatenin en büyük özelliðinin insaný canlý bir silah haline getirebilmesi olduðunu belirterek; “Bu spor sayesinde Filistinli gençler silah kullanmadan kendilerini koruyabiliyor. Ayrýca karate insaný terbiye ediyor” dedi.

BD -

Gazze’de ki spor salonlarýný dolduran gençler arasýnda kýzlar da var. Hamasýn silah býrakacaðý söylentileri Karate salonlarýna raðbeti arttýrdý. Filistin’in Gazze kentinde gençler spor salonlarýnda stres atýyor. Spor imkanlarýnýn son derece kýsýtlý olduðu kentte en ucuz spor olarak kabul edilen uzakdoðu sporlarýna Filistinli erkeklerle birlikte bayanlar da büyük ilgi gösteriyor. Filistinli gençler, karateyi bir savunma sporundan çok sinirlerine hakim olabilmenin yolu olarak görüyorlar. Ýntifada’dan önce 20’nin üzerinde olan, ancak ekonomik þartlar ve hayatýný kaybeden gençler nedeniyle bugün sadece 7 tane kalan spor salonlarýnda hocalarýn yönetiminde tam bir disiplin içinde çalýþan Filistinli gençler, hocalarýnýn her hareketini dikkatle takip ediyor. Yaþlarý 15 ile 20 arasýnda deðiþen ve aralarýnda genç kýzlarýn da bulunduðu 20’ye yakýn Filistinli genç bu þekilde içinde bulunduklarý ortamdan uzaklaþmaya ve rahatlamaya çalýþýyor. 2 yýldýr karate dersi alan Ele Lukbed adlý 17 yaþýndaki Filistinli kýz, karate sporunu kendini savunmak amacýyla öðrendiðini belirterek; “Karate ayrýca zihnimi açýy-

7


8

D e d i k i : - ( Ý n s a n g ö z ü , d u y g u b e l i r t m e d e d i l d e n d a h a g ü ç l ü d ü r. )

KKTC Postasý Eyüp Zafer Gökbilen

* Federasyonun 29. Kuruluþ Yýldönümü Kupasý Kulüplerarasý Taekwondo Karate Aikido Þampiyonasý 2 Nisan Pazar Günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde Yapýldý. Þampiyonluðu Girne Amerikan Üniversitesi alýrken ikinciliði Girne Ýhtisas kulübü, üçüncülüðü ise Lefkoþa Ýhtisas Kulübü ile Gazimaðosa Ýhtisas Kulübü paylaþýrken, Girne Halkevi, Gemikonaðý Ýhtisas Kulübü, Doðan Türk Birliði ve Türk Ocaðý Limasol Kulüpleri dördüncülüðü paylaþtýlar. Þampiyonayý Uluslararasý kokartlý hakemimiz Soner Arda baþkanlýðýnda, Cennet Gökbilen, Ali Uslu, Zehra Karip, Tümer Öztürk, Serhat Ayaz, Selim Alpaydýn ve Necla Duman yönettiler. Müsabakada dereceye girenlere ödülleri Federasyon ve Kulüp yetkililerince verildi. *15-16 Nisan 2006 tarihleri arasýnda Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapýlan KKTC 2006 Siyah Kuþak ve Dan Sýnavý yapýlan final imtihanlarý ile sona erdi. 15 Nisan 2006 Cumartesi günü temel teknikler ve HyongPumse-Kata imtihanlarý ve Taekwondo ve Karate ile ilgili

Türkiye Poomse Þampiyonasý 24-26 Mart Kýrýkkale

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

Genç Erkekler 1. Fazlý Karýþýk 2. Ali K. Ustabaþý 3. Ahmet Tarlacý 4. M. Akkasoðlu Büyük Erkekler (A) 1. Mevlüt Pekcan 2. Hakan Ahi 3. Taþkýn Kahveci 4. Eren Þanver Büyük Erkekler (B) 1. Ýlyas Kerim 2. Tamer Alper 3. Halil Kirlibal Büyük Erkekler (C) 1. Mustafa Yýlmaz 2. Murat Ezen 3. Zeynel Çelik Büyük Erkekler (D) 1. Selahattin Þahin 2. Mehmet Örkan

Ýzmir Sinop Kayser Ankar Kocael Ankar H.güc Ankar Ýzmir Ankar Ankar Malaty Ýstanb Ýstanb Ankar

(+)Senkron Erkek 1. Ankara: Mustafa Yýlmaz, Hakan Ahi, Adil Tekin 2. Kocaeli: Mevlüt Pekcan, Arda Kahveci, Bilal Kahveci 3. Ýzmir: Volkan Yalçýnkay, Bilal Güler, Fazlý Karýþýk (-)Senkron Erkek 1. Sinop: Ali Kemal Ustabaþ, Rasim Özalp, Doðukan Gürkan 2. Amasya: Sakýp Haklý, Furkan Kara, Ahmet Can Yazdiç 3. Ýstanbul: O. Mücahit Ýnce, Yücel Albayrak, Osman Þenel (+) Mix 1. Ýzmir: Volkan Yalçýnkaya, Rabia Kim, Özlem Karýþýk, Fazli Karýþýk, Özlem Tümay 2. Ankara: Mustafa Yýlmaz, Hakan

3. Hanbey Sezen 4. R. Gürbüz Minik Bayanlar 1. A. Ekmekcibaþý 2. Merve Gündoðar 3. Melike Ocak 4. Reyhan Beren Genç Bayanlar 1. Özlem Karýsýk 2. Gülsüm Terzi 3. Esengül Salar 4. Sevgül Koç Büyük Bayanlar (A) 1. Rabia Kim 2. Selma Can 3. Serpil Þenol 4. S.Olgun Bektaþoðlu Büyük Bayanlar (B) 1. Nezahat Efe 2 Arzu Özkan 3. Sultan Çingitaþ

Ankar Antaly Ýzmir Ýzmir Ýzmir Kocael Ýzmir Kocael Çorum Kayser Ýzmir Ýstanb Ankar Ankar Ýzmir Adana

Ahi, Adil Tekin, Serpil Þenol, Eren Þanver 3. Ýzmir: Hasan Altýnel, Mehmet Mercanoðlu, Elif Soytürk, Ýbrahim Uçan, Alper Sadýkoðlu (-) Mix 1. Ýzmir Ýnci Aydogdu, Ünal Alkan, Merve Erçetin, H. Rafet Çetin, Ebru Akun 2. Ýzmir Melek Yilmaz, Seda Yilmaz, Ýsmail Altýn, Merve Gündogar, Nurcan Mazýlý 3. Kayseri: Sevgül Koç, Büþra Akkaþ, Atike Betül Tan, Zehra Bahçeci, Ýbrahim Þimþek (+) Pair 1. Ýzmir: Özlem Karýþýk, F. Karýþýk 2. Ankara: Mstafa Yýlmaz, S. Þenol 3. Ýzmir: E. Soytürk, Alper Sadýkoðlu

4. Nuran Yelkovan Büyük Bayanlar (C) 1. Nesibe Altun 2. Hülya P. Birol Büyük Bayanlar (D) 1. Nevin Baþ 2. Sevgican Yalçýn 3. S. Hadimoðullarý Yýldýz Bayanlar 1. Elif A. Yýlmaz 2. Nurcan Mazýlý 3. Melek Yýlmaz Yýldýz Erkekler 1. O. Mücahid Ýnce 2. Abdurrahman Erkek 3. Arif Þanlý Minik Erkekler 1. Osman Þenel 2. Sakýp Haklý 3. Ýsmail Altýn

Ankar Ýzmir Ýstanb Muðla Ordu Ýzmir Ankar Ýzmir Ýzmir Ýstanb Ýzmir Eskiþe Ýstanb Amasy Ýzmir

(-) Pair 1. Ýzmir: Ýnci Aydoðdu, Ünal Alkan 2. Amasya: T.Bölükbaþý, Sakýp Haklý 3. Ýstanbul: Saide Noros, O. Mücahit Ýnce (+) Senkron Bayan 1. Ýzmir: Rabia Kim, Özlem Karýþýk, Özlem Tümay 2. Ýstanbul: Selma Can, Arzu Arslan, Ecem Çalýþkan 3. Ýstanbul: Ayse Erdoðan, Sakine Küçükakyüz, Özgecan Bayar (-) Senkron Bayan 1. Kayseri: Atike Betül Tan, Zehra Bahçeci, Büþra Akkaþ 2. Ýzmir: Melek Yýlmaz, Merve Ocak, Aysun Nalkýran 3. Ýzmir: Ýnci Aydoðdu, Merve Erçetin, Ebru Akun

yazýlý imtihanlarý yapýldý. 16 Nisan 2006 Pazar günü serbest müsabakalar, Ýlbo Deryon ve Hoþinsil disiplinleri kýrýþ müsabakalarý yapýldý. Serbest müsabakalarda GAU ve milli takým sporcusu Tuncay Yalçýn imtihanlarda kolunun üzerine düþerek dirseði iki yerinden parçalý olarak kýrýldý. Ýlk tedavisi Girne Akçiçek Hastahanesinde yapýlan Tuncay Yalçýn Lefkoþa Devlet Hastahanesinde ameliyat edildi. Kuþak Ýmtihanýna Lefkoþa, Maðosa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinden üçü karateci, 37 Taekwondo’cu toplam 40 sporcu katýldý. *Ulusal Egemenlik Taekwondo Karate Ferdi Müsabakalarý 23 Nisan Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapýldý. Þampiyona da dereceye giren sporculara ödülleri federasyon ve kulup yetkililerce verildi. Müsabakalýrýn hakemliklerini uluslararasý kokartlý hakemlerimizden Mehmet Kýzýlaslan baþkanlýðýnda Cennet Gökbilen, Ali Uslu, Zehra Karýp ve Tümer Öztürk yaptýlar. *Karakuþak ve dan imtihanýnda baþarýlý olanlarýn diplomalarý 28 Nisan Cuma akþamý Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapýlan mütevazi bir törenle verildi. 3 gün süren imtihanda sporcular, serbest müsabaka, Hyong-kata, zor haraketler, Hoþinsil, Ýlbo Taeryon, temel tekniklerin yaný sýra, genel uzakdoðu sporlarý bilgisinden de imtihan olmuþlardý.

Almanya A ç ý k T u r n u v a s ý Milli Takým Seçmesi 28 Mart Ankara

Gençler Büyükler Erkekler Erkekler 45 Kg 54 Kg R e c e p Ya z ý c ý Trabzon Tunahan Dikmelik Ýzm 48 Kg Yu s u f E m r e K o ç D e5n8i zKl ig 51 Kg Göksal Durusoy Ýsta Ahmet Tutumlu Ýzm 6 2i r K g 55 Kg Fatih Dalkýlýnç Ý çAe yl h a n T a n r ý v e r d i Ý s t 67 Kg 59 Kg 3-Bora Arý Ý s t aR n bý du vl a n B a y g u r t Ýsta 63 Kg 72 Kg M e h m e t Ay t a n Ý s t aAnl bp ue lr K a v c ý Anka 68 Kg Serhat Korkutan M 7a 8l a tKyga Ali Sarý Ankar 73 Kg C ü ne y t B o z k u r t 84 Kg 78 Kg Gökan Felek Anka Uður Aktaþ Ordu +84 Kg +78 Kg Ankara A li ir Ö z e n 3-Okay Düztepe Ýzm Bayanlar Bayanlar 42 Kg 47 Kg Büþra Angýn O r dÝul k a y O d a b a þÝ s t a n b u l 44 Kg C e m i l e K u m a n d a þ Ý s 5t a1 n K b ug l Sevde Mavi Anka 46 Kg Elif Çoruh 55 Kg 49 Kg S i b e l Ya y l a Ýstan Mehtap Odabaþ Ýstanbul 5 9 K g 52 Kg H a m i d e oB s. u Tn Ý s t a n b u l Fatma Anar 55 Kg 63 Kg Ta n s u B u r a k M a lSa et vy ca a n T o k a ç Ank 59 Kg 67 Kg Gülden Ergen Ýçel K ü b r a T. Y ý l m a z Ý s t 63 Kg F a t m a K a r a b u l u t A n7 k2 a K r ag 68 Kg Ýsparta Tu b a A b u þ M i ne B i l g i l i +72 Kg +68 Kg M e h t a p Ya l ç ý n Ýclal Küçük

Selahattin Býyýklý’dan TV Yayýnlarýna Kýrýþlý Protesto Eylemi Bir TV kanalýndaki programa kýzan Kickboks’cu, baþýnýn üzerinde kýrýþ yaparak protesto eylemi gerçekleþtirdi. Bir televizyon kanalýnda yayýmlanacaðý duyurulan programa kýzan Selahattin Býyýklý adlý Kickboksçu, Ankara’da yaptýðý protesto gösterisinde, vatandaþlarýn þaþkýn bakýþlarý arasýnda baþýnda balyozla 2 tuðla kýrdýrdý. Baþkent Ankara son günlerin en ilginç protesto gösterilerinden birine daha sahne oldu. Bir televizyon programýnda yayýmlanacaðý duyurulan programýn, para amaçlý olarak yapýlarak kick-

boks sporunu rencide ettiðini savunan kick-boksçu Selahattin Býyýklý, tepkisini kendi üslubunca gösterdi. Beraberinde getirdiði 2 adet tuðlayý Kýzýlay’daki Güven Park içinde kafasýnda kýrdýrmak isteyen Býyýklý, polisin müdahalesi üzerine protesto mekanýný Sakarya Caddesi olarak deðiþtirdi. Basýn mensuplarýnýn eþliðinde Güven Park'tan Sakarya Caddesi'ne kadar yürüyen Býyýklý, gösterisinden önce mini bir basýn açýklamasý yapmayý da ihmal etmedi. Kick-boksun para amaçlý yapýlamayacaðýný ve söz konusu programýn, para vaadiyle mankenleri kullandýðýný ifade eden Býyýklý, bu spor dalýna gönül ver-

miþ bir sporcunun en az 2 yýlda yetiþebileceðini belirtti. Býyýklý, programýn ciddi yaralanmalara hatta ölümlere yol açabileceðini öne sürerek, yetkilileri bu konuda tedbir almaya davet etti. Açýklamasýnýn ardýndan protestosuna baþlayan Býyýklý, meraklý vatandaþlar arasýndan seçtiði birinin eline verdiði balyozla baþýnýn üzerine koyduðu iki adet tuðlayý kýrdýrdý. Vatandaþlarýn alkýþlarý arasýnda protestosunu tamamlayan Býyýklý, yine seyircilerin arasýndan seçtiði biri üzerinde mini bir kick-boks gösterisi sundu. Býyýklý, meraklý vatandaþlar tarafýndan omuzlara alýnarak bir süre taþýndý.


D e d i k i : - ( E n k a b i l i y e t l i m i z a ç l a r, b e l k i d e e n ç o k ü r p e r e b i l e n d i r. )

9

Ring lerin Kar talý

Sinan Þamil Sam

istiyorum” dedi. Bu maça çok iyi hazýrlandýðýný söyleyen Sinan; “Eðer bu maçý kazanamasaydým, bir daha asla eldiven yüzü görmezdim”diye konuþtu. Rakibin kaçamak dövüþmesinin kendisini zorlayýp zorlamadýðýnýn sorulmasý üzerine Sinan; “Maçý kazandým. Demek ki iyi dövüþmüþüm” ifadelerini kullandý. Sinan’ýn performansýndan oldukça mutlu görünen Universum Kulübü’nün kurucusu Klaus Peter Kohl ise; “Sinan çok kilo vermiþ ve kendini çok daha iyi koruyor. Fritz Sdunek’le çalýþmasýna gerçekten deðdi. Bu akþam gördüðüm, Sinan’ýn en iyi haliydi” þeklinde konuþtu. Sinan’ýn ilk 4 rauntta mükemmel bir dövüþ sergilediðini, sonra kendisini biraz bozduðunu belirten Kohl; “Ancak son raunda kadar çok iyi toparladý. Eðer ringde bu þekilde 12 raund boyunca dövüþen bir Sinan olursa, onunla her unvan maçýna çýkarýz. Yenilenmiþ Sinan’la dünya þampiyonluðuna kadar gitmek istiyorum” dedi. Sinan’ýn antrenörü Fritz Sdunek de, Sinan’dan memnun olduðunu, ilk 4 raunttan sonra savunmasýný biraz bozduðunu ama son rauntta çok iyi toparlandýðýný söyledi. Öte yandan boks gecesinde tüysýklette dövüþen Köln’den gelen Türk kýzý Hülya Þahin (32) (Julia Þahin), Ýngiliz rakibi Cathy Brown’ý sayýyla yenerek (97 - 94, 96 - 94, 96 - 95) Ýnterims Dünya Þampiyonu oldu. Þu ana kadar hiç yenilgisi bulunmayan Hülya Þahin, böylece 15. maçýnda 15. galibiyetini elde etmiþ oldu. Rakibinin zorlu olduðunu ve puanlarýnýn çok yakýn olduðunu söyleyen Þahin; “Kazandýðým için mutluyum” diye konuþtu. Kiel’eki boks galasýnda yapýlan diðer dövüþlerde ise, Berlin’den gelen Thomas Ulrich, Nikaragualý rakibi Henry Saenz’i sayýyla yenerken; bayanlarda Alman þampiyon Ina Menzer, Dominik Cumhuriyeti’nden gelen rakibi Maribel Santana’nýn 4. rauntta havlu atmasýyla galip geldi. Dünya Boks Organizasyonu (WBO) Uluslararasý Aðýrsýklet Þampiyonluðu’nda ise Universum Kulübü’nden Alexander Dimitrenko, Fernely Feliz'i sayýyla maðlup etti.

Samsun Ýlkadým Belediye Baþkaný Erdoðan Tok, 1516 Nisan tarihl e r i n d e Isparta’da yapýlan Türkiye Ta e k w o n d o Þampiyonasý’nda 3. olan Ýlkadým Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Merve Yazýcý’yý ödüllendirdi. Ýlkadým Belediye Baþkaný Erdoðan Tok, Türkiye 3.’sü olan Merve Yazýcý ve antrenör Mustafa Gençtürk’ü makamýnda kabul etti. Sporcuya baþarýlar dileyen Tok, daha sonra altýn hediye etti. Baþkan Tok; “Ýlkadým Spor Kulübümüz her dalda baþarýsýný gün geçtikçe artýrmaktadýr. Judoda aldýðýmýz ülke ve dünya çapýnda dereceler, basketbol da en son aldýðýmýz bölge birinciliði ve þimdi de Taekwondo da Türkiye birinciliði. Sporcu arkadaþlarýmý ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum” diye konuþtu.

Haydi Göreve! Gazetemize ulaþamadýðýný söyleyen sporcu, antrenör, hakem, yönetici, spor kulüpleri, salonlar ve tüm spor severler! Gazeteniz BD, her ay yeni araþtýrma, haber ve söyleþileriyle hazýrlanarak baskýya giriyor ve temsilcilikleri aracýlýðýyla Türkiye ve Avrupa’da okuyucusuyla buluþuyor. Spor kulüpleri, Spor salonlarý, Federasyonlar, Ýl temsilcilikleri, Spor maðazalarý ve Spor müsabakalarýndaki katýlýmcýlar baþta olmak üzere deðiþik bölgelerdeki en iþlek çarþý ve gezi yerlerinde daðýtýlarak okuyucusuyla buluþuyor. Hedefimiz, daha çok okuyucuya ulaþarak branþlarýmýz ve sporcularýmýz hakkýnda kamuoyunu bilgilendirmek ve sahasýnda tek olduðumuz bu yayýn hizmetinde çýtayý daha yükseklere taþýmak. Sizleride branþýnýz adýna, bölgenizde daðýtým ve tanýtým yapmak için göreve davet ediyoruz. Temsilcilere ilk 3 ay ücretsiz olarak gönderilecektir. gönderilecektir.

Tel: (0532) 212 12 25 e-posta:bdajans@yahoo.com.tr

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

Son maçýnýn ardýndan ringlere ne zaman döneceði tartýþýlan Sinan Þamil Sam, Kiel Ostseehalle'deki maçýnda rakiplerine korku saldý. Brezilyalý rakibi George Arias'ý sayýyla farklý yenen Sinan, boks dünyasýna “Ben hala buradayým” mesajý verdi. Hamburg’da Oleg Maskaev’e karþý aldýðý talihsiz yenilgiden sonra ringlere dönüp dönmeyeceði tartýþýlan Sinan Þamil Sam (31), Kiel Ostseehalle’deki maçýnda bambaþka tablo ortaya koydu. Berlin’den Hamburg’a dönen ve burada hem kulübünü hem de antrenörünü deðiþtiren Sinan, ringe kilo vermiþ ve antrenmanlý çýkarak, Brezilyalý rakibi George Arias’ý adeta kovaladý. Arias’ý köþede kombine yumruklarla serseme çeviren Sinan, toplam 3 bin kiþinin izlediði maç boyunca büyük alkýþ aldý. Zevkli bir maç izlettiren Sinan’ý, salondan yaklaþýk 500 coþkulu Türk taraftar destekledi. Sinan, böylece yaptýðý 28 maçta 25. galibiyetini alýrken; maçý 118 - 112, 117 - 112, 119 - 110 puanla açýk ara önde kazandý. Sinan, böylece Dünya Boks Konseyi (WBC) Kýtalararasý Þampiyonu oldu. Berlin’de rahat olmadýðýný söyleyerek Hamburg’a gelen, burada eski kulübü Universum’a geçen ve antrenörü Fritz Sdunek’le çalýþmaya baþlayan Sinan, son zamanlarda hýrsýyla dikkat çekiyordu. “Kaybetseydim Boks’u Býrakýrdým” Kiel’deki boks gecesinin ardýndan yapýlan basýn toplantýsýnda konuþan Sinan Þamil Sam; “Bundan daha aðýr maçlarýn adamýyým. Ancak kendimi ispatlamam gerekiyordu. Kendimi gösterdim. Bundan sonra daha zor maçlara çýkmak

Baþkan Tok’dan Ödül

BD -

“ Yenilseydim Boks’u Býrakýrdým ! ”


Dedi ki: - (Doðru olmayan, güzel olmaz.)

10

Okullardaki Þiddete Karþý Öneri:

“Þiddet Mücadele Sporlarýyla Önlenir” Karate Federasyonu Samsun Ýl Temsilcisi Tahsin Bayar: “Okullardaki þiddet Mücadele Sporlarýyla önlenir. Mücadele Sporlarý Karate, Boks, Judo, Kickboks gibi sporlardýr. Bu sporlar kiþiye kendisini kontrol etmeyi öðretir. Spor yapan çocuklar ve gençler beynindeiddeti öldürür ve buna baþvurmaz.”

Okullardaki þiddet olaylarýnýn önlenebilmesi için gençlerin dövüþ sporlarýyla ilgilenmesi gerektiði, karate, boks, judo, kickboks, taekwondo gibi mücadele sporlarýndan biriyle uðraþan

çocuk ve gençlerin þiddete karþý kendisini kontrol edebileceði ve þiddetten uzak duracaðý ileri sürüldü. Ayný zamanda Samsun ÝþKur Müdürü olan Türkiye Karate Federasyonu Samsun Ýl Temsilcisi Tahsin Bayar, okullarda yaþanan þiddet olaylarýna karþý çocuklarýn ve gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Bayar; “Özellikle karate, judo, boks, tekvando ve kickboks gibi mücadele sporlarýyla ilgilenenler kendini daha iyi kontrol eder. Çünkü bu sporlarla ilgilenenlere antrenörleri kavgadan uzak durmayý ve enerjilerini nasýl kontrol edeceklerini öðretmektedir” dedi. Samsun Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü’nün açtýðý karate kursunda, Yaþar Doðu Spor Salonu’na gelen 125 kursiyere karate dersi veren Tahsin Bayar, okullarda meydana gelen þiddet olaylarýnýn çok üzücü olduðunu ifade etti. Gençlerdeki enerjinin þiddet olaylarýnda kendini gösterdiðini vurgulayan Bayar; “Mücadele sporlarýyla ilgilenen hiperaktif çocuk ve gençler antrenörleri sayesinde güçlerini kontrol eder. Uyuþuk ve gevþek öðrencilerin de kendilerine olan özgüveni artar. Bu sayede de okullarda þiddet önlenir. Spor genelde þiddete karþýdýr. Kiþi vücudunda biriken enerjiyi spor sayesinde atarsa þiddetten de uzak durur. Böylece gençlerimiz þiddetten korunmuþ olur. Ben gençleri spor yapmaya davet ediyorum. Bu karate olur, diðer dallar olur. Çocuklarýmýz bedenine ve gücüne uygun spor dallarýna yönlendirilmelidir” diye konuþtu.

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

19. Uluslararasý Boðaziçi Açýk Karate Turnuvas ý 7-9 Nisan Ýstanbul

Ümit Erkek Kata Kuw 1. Yusuf Alharbi 2. Ahmet Güveli Tür 3. Hüseyin Çetin Tür Tür 3. Eyüp Taþyar Büyük Erkek Kata Ýta 1. G. Trivisonna 2. Tocca Alfred Ýta 3. Umut Denizci Tür Tür 3. Kadir Taç Büyük Bay Takým Kata 1. Türkiye 2 2. Türkiye 4 3. Ýtalya 3. Türkiye 1 1990 Bay 60 Kg Kumite Tür 1. Çaðkan Koru 2. Adil Aliþoðlu Tür 3. Aykut Kaya Tür Ýta 3. Ivavio Nokolay 1990 Bay 65 Kg Kumite 1. Ramazan Pakkan Tür 2. Lasha Kuabziride Geo 3. Ömer Akpýnar Tür 3. Harhadi Esamedin Ýran 1990 Bay 70 Kg Kumite 1. Yasir Ayverdi Tür 2. Özgün Erkiþ Tür 1990 Bay +70 Kg Kumite 1. Yahya Ak Tür Tür 2. Kalender Ender 3. Georgian George Bul 3. Gönül Resul Tür 1991 Bay 55 Kg Kumite 1. Bilal Yavuz Tür

Tür 2. Selim Sonal 3. Bayram Ercan Tür 3. S. Yavuz Özgey Tür 1991 Bay 60 Kg Kumite 1. Nadi Baibze Geo Tür 2. Davut Kaplan 3. Vitos Oleksi Ukr Tür 3. Umut Koyun 1991 Bay 65 Kg Kumite Tür 1. Fatih Civelek 2. Stayang Pougi Bul 3. Elizor Zahvili Geo 3. Arash Narisvand Ýran 1991 Bay +65 Kg Kumite 1. Kemal Alpaslan Tür Tür 2. Ercan Sarýaydýn 3. J. David Geo Tür 3. Aykut Usda 1992 Bay 50 Kg Kumite 1. Gökhan Kök Tür 2. Berkay Beyazýt Tür 3. Kosinoço Zurap Geo Tür 3. Ýbrahim Özbay 1992 Bay 55 Kg Kumite Geo 1. Nekua Nehri 2. Mustafa Alýmcý Tür Tür 3. Ünal Aydýn 3. Dimitrov Veselin Bul 1992 Bay 60 Kg Kumite Tür 1. Selim Ak 2. Famin Maksyin Ukr 3. Rolmkulov Medev Kaz 3. G. Toto Geo 1992 Bay 60 Kg Kumite 1. Patoridze David Geo Ukr 2. Dozhuk

3. Erhan Ezak Tür 3. Rivad Edvart Bul Ümit Bay 55 Kg Kumite 1. Almutov Abdullah Kuw 2. Ercan Top Tür 3. Ahmet Birinci Tür 3. Bircan Yýldýrým Tür Ümit Bay 60 Kg Kumite 1. Almakairi Ahmed Kuw 2. Cihat Önoðul Tür 3. Emre Karadað Tür 3. Þemsi Çelik Tür Ümit Bay 65 Kg Kumite 1. Ercan Erdoðan Tür Tür 2. Þükrü Abakoç 3. Yunus Erþeker Tür 3. Ferit Sezgin Tür Ümit Bay 70 Kg Kumite Tür 1. Hüseyin Çetin Kuw 2. Alsadior Sasým 3. Ývanov Pavel Bul 3. Abalfazl Sultani Kuw

Ümit Bay 75 Kg Kumite Tür 1. Ahmet Güveli 2. Malchenko Maxen Ukr Geo 3. Tabadze Levani 3. Osman Özmen Tür Ümit Bay +75 Kumite 1. Salih Baþsayýn Tür 2. Stepacuk Yevgen Ukr Kos 3. Goshi Hroitrin 3. Ahmet Baðýrtlak Tür Büyük Bay 80 Kg Kumite 1. Arkania Goito Geo 2. Muzaffer Yeþilyurt Tür 3. Khalýkboya Shotoi Kaz 3. Stephachu Yavgan Ukr Büyük Bay +80 Kg Kumite 1. Khalidov Khalid Kaz

2. Sogruna Rudik Geo 3. Ahmet Jaber Kuw 3. Burak Kaptan Tür Genç Büyük Bay Takým Kumite 1. Kazakistan 2 2. Ýran 3. Türkiye 3 3. Kazakistan 1 Ümit Bayan Kata 1. U. Dilvano Blg 2. Öznur Gümüþsoy Tür 3. Burcu Durademir Tür 3. Ece Yüksel Tür Büyük Bayan Kata 1. Esra Bahadýr Tür 2. Özlem Akýn Tür 3. Anna Kariagini Ukr 3. Damla Alýmcý Tür Büyük Bayan Takým Kata 1. Türkiye 1 2. Türkiye 2 3. Rusya 1990 Bayan 55 Kg Kumite 1. Melnuk Zhenna Ukr 2. Ümran Alözkan Tür 3. Çaðla Özbay Tür 3. Nur Tekin Tür 1990 Bayan 60 Kg Kumite Tür 1. Gülþah Perol 2. Sevda Özbay Tür Tür 3. Gamze Ýpekel 3. Gamze Þafak Tür 1990 Bayan +60 Kg Kumite Tür 1. Z. Yaðmuroðlu 2. Kübra Kaba Tür Tür 3. Gizem Þafak 3. M. Neporomyyusc Ukr 1991 Bayan 50 Kg Kumite 1. Asunur Yýldýrýmer Tür 2. Bahar Erþeker Tür Tür 3. Derya Sak 3. Bilge Bilgen Tür 1991 Bayan 55 Kg Kumite 1. Þeyda Burucu Tür 2. Diana Darchsvili Geo Geo 3. Mala Takaradze 3. Neþe Velioðlu Tür 1991 Bayan 55 Kg Kumite 1. Tuðba Yenen Tür 2. Feyza Can Tür 1992 Bayan 50 Kg Kumite

1. Aysun Demir Tür 2. Esra Uçar Tür 3. K. Kahvecioðlu Tür Tür 3. Büþra Ýhtiyar 1992 Bayan 55 Kg Kumite 1. Birsu Deniz Tür 2. Gülþah Açýkel Tür 3. Kübra Kocacýk Tür 1992 Bayan +55 Kg Kumite 1. M. Karamehmetoðl Tür 2. Ýpek Kalemci Tür Ümit Bayan 51 Kg Kumite 1. Gülen Tanýþ Tür 2. Arzu Çeken Tür 3. Meriç Yayla Tür 3. Madina Kaldarbva Bul Ümit Bayan 57 Kg Kumite 1. Fiona Begiri Kos Geo 2. G. Kethiha 3. Meis Kaya Tür Ukr 3. Ne Parinyush Ümit Bayan 57 KG Kumite Tür 1. Merve Baltay

2. Burcu Özlükan Tür 3. Tringo Gerretti Kos 3. Eda Erkan Tür Büyük Bayan 53 Kg Kumite 1. Serap Özçelik Tür 2. Kasiyeva Celina Kaz 3. Seval Abakoç Tür 3. Emine B. Köroðlu Tür Büyük Bayan 60 Kg Kumite 1. Mýsra Koç Tür 2. Melya Tatia Geo Kaz 3. Kanales Avjan 3. Emina Statovcu Kos Büyük Bayan +60 Kumite 1. Chiari Marivin Ýta 2. Huriye Savaþ Tür 3. Huanova Alija Kaz 3. Cemile Yýldýz Tür Genç Büyük BayanTakým Kumite 1. Türkiye A 2. Bulgaristan 3. Kosova 3. Ukrayna


D e d i k i : - ( C e s a r e t i n ö l ç ü s ü , ö l m e k d e ð i l , y a þ a m a k t ý r. )

9

Karate Üniversitelerarasý Türkiye Karate Þampiyonasý 14-16 Nisan tarihlerinde yapýldý. Kafkas Üniversitwsinde yapýlan Üniversitelerarasý Türkiye Karate Þampiyonasýnda birinci olanlar Amerika’da yapýlacak olan Üniversiteler Dünya Karate Þampiyonasýna katýlacaklar. Balkan hakemi olan hakemlerimiz plaket ve kokartlarýný aldýlar.

Üniversitelerarasý

Açýk Siklet 1. Mehnur Neziroðlu Okan 2. Sinem Sönmez Çukurova 3. Eda Erkan Sakarya 4. E. Bahar Köroðlu Ý. Baysal 5. Özlem Erkiþ Marmara 6. Selda Alkan Anadolu Bay Takým Kata 1. Marmara Üniv. Ýstanbul 2. Çukurova Üniv. Adana 3. Gazi Üniversitesi Ankara Kýrýkkale 4. Kýrýkkale Üniv. 5. Polis Akademisi Ankara 6. Gaziantep Üniv. G. Antep Bay Ferdi Kata 1. Gökay Kýratlý Kültür 2. Mucip Uludað Ege Ýstanbul 3. Umut Denizci Erciyes 4. Hüseyin Kiraz 5. Orkhan Musayev Ortadoðu 6. Cem Yýlmaz Gazi Bay Takým Kumite 1. Trakya ÜniversitesiTekirdað Balýkesir 2. Balýkesir Üniv. 3. Marmara Üniv. Ýstanbul 4. Kýrýkkale Üniv. Kýrýkkale 5. Polis Akademisi Ankara 6. Gaziantep Üniv. G. Antep Bay Kumite 60 Kg 1. Selçuk Aktaþ Kocaeli 2. Ýlkay Ýldaþ Akdeniz Trakya 3. Selçuk Aksu Çukurova 4. Doðan Baysal 5. Eyüp Güler Kýrýkkale Ý. Baysal 6. Ýdris Demir

65 Kg 1. Hakan Önoðul 2. Umut Öner 3. Ercan Erdoðan 4. A. Fuat Tezeller 5. Recep Küçük 6. Fatih Güneþ 70 Kg 1. Salih Kurnaz 2. Serkan Yaðcý 3. Umut Sarýca 4. Gökhan Gündüz 5. Erdem Yaðýz 6. Murat Karakoç 75 Kg 1. Müslüm Baþtürk 2. Bayram Erdal 3. Fatih Özel 4. Ufuk Dilekçi 5. Ufuk Ýþler 6. Ayhan Kýlýç 80 Kg 1. Tolga metin 2. Burak Sönmez 3. Tolgahan Yýldýz 4. Emrah Uygur 5. Enes Akçan 6. Tayfun Kaya + 80 Kg 1. Yaser Þahintekin 2. Ömer Patýr 3. Bahadýr Alemdar 4. Serdar Can 5. Ümit Akyüz 6. Erdal Korkut Açýk Siklet 1. Serkan Yaðcý 2. Gökhan Gündüz 3. Fatih Özel 4. Umut Sarýca 5. Oðuzhan Tanýþ 6. Murat Yoldaþ

Dumlupýnar Muðla Balýkesir Anadolu Çukurova Ankara Balýkesir Marmara Çukurova G. Antep Sakarya Anadolu Trakya Anadolu Sakarya Balýkesir Kýrýkkale Kafkas Trakya Muðla Gazi Karadeniz Sakarya Kýrýkkale Ýstanbul Çukurova Gazi P. Akademisi Uludað Trakya Marmara G. Antep Sakarya Çukurova M. Kemal Ýnönü

Üniversite Sporlarý Federasyonu’nca düzenlenen Türkiye Üniversitelerarasý Karate Þampiyonasý’nda yenilgiyi hazmedemeyen bayan karateci kendini yerden yere vurarak, aðladý. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kapalý Spor Salonu’nda yapýlan ve 30 üniversiteden 169’u bayan, 59’u bay olmak üzere toplam 228 sporcunun katýldýðý müsabakalar kýyasýya mücadeleyle geçti. Yarýþmalarda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn ardýndan sporcular salonda gösteri turu attý. Bu sýrada bir kameramanýn salondan genel bir görüntü almak için kürsünün birincilik bölümüne çýkmasýyla salonda alkýþ tufaný koptu. Sporcular tören öncesinde birincilik kürsüsünde çekim yapan kameramaný görünce önce þaþýrdýlar ardýndan da ýslýk ve alkýþlarla kameramaný kutladýlar. Alkýþlarýn uzun sürmesiyle birlikte durumu farkeden kameraman kürsüden indikten sonra madalya töreni baþladý. Bayan takým kata, bayan ferdi kata, bay takým kata, bay ferdi kata, bay takým kumite, bayan takým kumite dallarýnda dereceye girenlere madalya ve kupalarý protokol tarafýndan verildi. Daha sonra yarý final ve final müsabakalarýna geçildi. Çekiþmeli geçen müsabakalarda heyacanlý dakikalar yaþandý. Bu sýrada yenilen bazý sporcular sinirlerine hakim olamadý. Çukurova Üniversitesi’nden Ýlknur Çavdar rakibine yenilince bir hayli sinirlendi. Hüngür hüngür aðlayarak alanýn dýþýna çýkan Çavdar arkadaþlarýnýn arasýnda kendini yere attý. Krize giren Çavdar’ýn sakinleþtirmek için uzun süre uðraþan arkadaþlarý bir türlü baþarýlý olamadý. 60 kilogram bayan kumite kategorisinde birinci olan Okan Üniversitesi’nden Mehnur Neziroðlu, daha önce Balkan Þampiyonasý’nda birinci olduðunu söyleyerek burada þampiyon olmasýnýn sürpriz olmadýðýný belirtti. 10 yýldýr karatecilik yaptýðýný da ifade eden Neziroðlu, karateyi çok sevdiðini vurguladý.

BD -

Üniversite Sporlarý Federasyonu’nca düzenlenen Türkiye Üniversitelerarasý Karate Þampiyonasý Kars’ta yapýldý. 30 üniversiteden 169'u bayan, 59'u bay olmak üzere toplam 225 sporcunun katýldýðý müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kapalý Spor Salonu’nda yapýlan ve 2 gün süren Türkiye Üniversitelerarasý Bay Bayan Karate Þampiyonasý’nda Kumite müsabakalarý yapýldý. Oldukça renkli geçen müsabakalarda zaman zaman ufak tefek sakatlýklar yaþandý. Burnundan, boðazýndan ve karýn boþluðundan darbe alan sporcular, saðlýk görevlilerince muayeneden geçirildi. Bazý sert pozisyonlarýn yaþanmasýna raðmen sporcularýn birbirlerinin elini sýkarak 'geçmiþ olsun' dilekleri spordaki kardeþliði gözler önüne serdi. Müsabaka bitiminde sporcularýn birbirlerine sarýlmalarý gözlerden kaçmadý.

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

Yenilgiyi Hazmedemedi

Þampiyona 13 - 16 N isan Kars

Bayan Takým Kata 1. Ege Üniversitesi Ýzmir 2. Çukurova Üniv. Adana 3. Gazi Üniv. Ankara 4. Erciyes Üniv. Kayseri 5. Marmara Üniv. Ýstanbul Bayan Ferdi Kata Ege 1. Funda Çakýcý 2. Sonnur Küçük Atatürk 3. Havva Özgül Koceli Anadolu 4. Leyla Mutlu 5. Esra Þanlý Ank 6. Münevver Çiloðlu Ýstanbul Bayan Takým Kumite Sakarya 1. Sakarya Üniv. 2. Marmara Üniv. Ýstanbul Adana 3. Çukurova Üniv. 4. Trakya Üniv. Tekirdað 5. Atatürk Üniv. Erzurum 6. Anadolu Üniv. Eskiþehir Bayan Kumite 53 Kg Sakarya 1. Serap Özçelik 2. Ýlknur Çavdar Çukurova 3. Zuhal Altýntaþ Akdeniz 4. E. Bahar Köroðlu Ý. Baysal Marmara 5. Elif Yüksel Atatürk 6. Sinem Özdemir 60 Kg Sakarya 1. Elif Sýnýrcý 2. Melek Küçükgenç Karadeniz 3. Alev Baþaran Van 100.yýl 4. Çilem Yýlmaz Erciyes 5. Meliha Turaman Atatürk 6. Miyase Karakaþ Kafkas + 60 Kg 1. Mehnur Neziroðlu Okan 2. Filiz Özkan Kafkas 3. Emel Sýrnýrcý Sakarya 4. Büþra Hürriyetoðlu M.Kemal 5. Selda Alkan Anadolu 6. Tuðçe Aydýnlýoðlu Marmara

Reis Sönmez


WTEO TÜRKÝYE

Sifu Mustafa Þahin

1980 -2006

ABONE KAMPANYASI

Sifu Salih Avcý Avcý

Temmuz 2001

Aðustos 2001

Eylül 2001

Ekim 2001

Kasým 2001

Aralýk 2001

*Etkili *Kolay *Pratik *Gerçek *Kullanýþlý *Uygulanabilir Bir Savunma Sanatý

Sifu Mustafa Þahin Avcý Wing Wing Tsun Tsun - Avcý Avcý Escrima Dövüþ Sanatlarý Okullarý

www.wteotr.org

Cep: (0532) 212 12 25 e-posta:sifumustafasahin@turkcell.com

*Ýstanbul Þirinevler *Beylikdüzü *Þiþli *Üsküdar *Kadýköy *Göztepe *Ankara *Ýzmir *Samsun *Ordu *Tekirdað

BD-B ODYBU Ý LDÝ N G FÝ T NES S

VE

DÖVÜ ÞÇÜNÜN DÜNYASI

Ku þe , Re n k li ve H e rbi ri 6 8 Sa yfa 6 Sa yý l ý k D e rg i Se ti

+ Son 17 Say ý Tabldot Gazete

A b o ne O l a n H e r k e s e H e d ý y e ! Hediye VCD + 12 Sayý Kutu Ýl an

1 2 S a y ý A b o ne l i k = 2 0 Y T L

Avcý Wing Tsun, Aikido, Jijutsu, Vücut Geliþtirme (Mr. Olimpia Ronnie Coloman)

Yapý Kredi Merter / ÝST Hesap No:0032230-5 Posta Çeki Hesap No: 666697 Sirkeci - ÝST

e d ’ e y i k r Tü Ýlk Defa EVÝNÝZDE, ARABANIZDA, ÝÞYERÝNÝZDE, SEYEHATDE, TATÝLDE, HERYERDE! lSaniyede kendiliðinden soðuyan soðuk poþet Trafik kazalarýnda, spor yaralanmalarýnda, düþme ve burkulmalarda, kanamalarda, ateþli hastalýklarda, sýcak yaz günlerinde...

lSaniyede kendiliðinden ýsýnan sýcak poþet Adele kramplarýnda, romatizma aðrýlarýnda, migde ve böbrek sancýlarýnda, adet sancýlarnda, soðuk kýþ günlerinde...

Ýrtibat: Gsm: (0536) 687 00 82 e-posta:mehmetfirat@turkcell.com

Hitohiro Saito

Mehmet S. Doðu

Aiki Shuren Dojo Ýstanbul

Kor e Þehitleri Cad. Kaya Aldoðan Sok. Genç Apt. No:11 Zincirlikuyu / Ýstanbul Türkiye Bigi için: Av Av. Mehmet S. Doðu Büro: 0212 234 51 83 .or g Contact@iwama-ryu-tr.or http//:www.iwama-ryu-tr Contact@iwama-ryu-tr.or g http//:www.iwama-ryu-tr.or


WTEO ile 9, Özel Polis Timleri Ýle 14 Yýl

Herkes konuþuyor... Polis Eðitiminde Avcý Wing Tsun / Escrima

Öðr etmek için, öðr etmeyide öðr enmek

ve tatbik etmek ger ekir

W

TEO ö ð ticilik t e’ d e kendine mahsus, alýþýlmadýk usullerle farklýlýðýný ortaya koyuyor. Mesela umumileþtirilmiþ muayyen paket eðitim ve kesin ücret talebi yok. Tecrübelerimiz bize, muayyen bir ücret mukabilinde, muayyen bir zaman diliminde elde edilecek dereceyi garantilemek ile seneler süren samimi ve istekli çalýþmalarýn neticesi elde edilen derecelerin birbirlerinden çok farklý þeyler olduðunu gösterdi. Genç WTEO Eðitici ve Eðitici adaylar›n›n yolu, seneler süren tutarlý antremanlar ve neticesinde eðitici seminerlerinde teknik maharetlerin sergilenmesi ve bu seminerlerde her eðiticinin, öðrenci programýný en ince tefe rruatýna kadar tatbik edip, çalýþmasýndan geçiyor. WTEO Asistanlarýndan çok þey bekliyor ve istiyor: Kendim has öðrenme usulü ve uzmanlýk alanlarýnda her nevi yeterlilik, psikolojik ve teknik kaabiliyet bunlardan bazýlarý. Eðitici, öðretici olma k demek, ömür boyu öðrenmeyi ve býkýp usanmadan tekrar edilen teknik ve usullerin, yeni ve tekamül etmiþ mana ve ehemmiyetini hissetmek ve sistemi bütünüyle anlamak. Maksadýmýzý iki cümleyle çerçevelemek istersek: Eðitici; sorumluluk, mesuliyet sahibi biridir ve mesuliyetin arttýðý oranda, yapýlacak iþlerde katlanarak artacaktýr.

www.wteo.org

Bir çok dövüþ sanatý veya dövüþ sporu okullarý-federasyonlarý kendilerinin deðerini kanýtlamak için büyük bir iþtiyakla, polis birimlerine ders verdiklerini, onlarý eðittiklerini, sadece kendilerinin bildiði muamma bir kaç kýsaltma birimlerin isimlerini vererek tabir yerinde ise hava atmaya bayýlýrlar. Böyleleri en iyi durumda belki birkaç güvenlik birimine deneme-gösteri antremanýna çýkmýþtýr. Bizde muayyen zamanlarda bu hususta konuþuyoruz, yalnýz bir farkla; biz hakikati yani yaptýðýmýz iþi konuþuyoruz. Sifu Salih Avcý WTEO’nun koordinatör ve þef antrenörü 13 seneyi aþkýn bir zamandýr Kuzey Westfalen Eyaletinin polis özel timlerini eðitmekle sýnýrlý kalmayýp bunun yan›nda federal çapta özel timlere ders verip eðiten, ayný zamanda Adalet Bakanlýðýnýn çeþitli birimleri ve Güvenlik Muhafaza memurlarýnada savunma tekniðini öðreten faal bir kiþidir. Birçok güvenlikle alakalý birimler Avcý Wing Tsun ve Escrima’ya olan itimad ve adý geçen sistemin kamu güvenliði açýsýndan verimlilik ve uygulanabilirliðini takdir ile konuþuyor ve bu kurum ve kuruluþlar

Avcý Wing Tsun / Escrima sisteminin polisin savunma ve caydýrýcýlýk görevi için ideal bir sistem olduðunu her vesile ile ifade ediyorlar. Dikkati çeken mühim bir hususta Avcý Wing Tsun / Escrima sisteminin polisin suçlularý bertaraf etmesinde ateþli silahlar kullanmasýný ve kullandýrtmasýný gerektirmeyen esnek-hafif bir yol-usul göstermesi. Bu hafif ve örnek bertaraf ve etkisiz hale getirme usulü Avcý Wing Tsun ve Escrima’da en yüksek öðrenci derecesinde öðretilmektedir.

Pratikle gelen Kullanýlabilirlik Biz en iyi olduðumuzu ve bir takým gizli tekniklere sahip olduðumuzu iddia etmiyoruz. Ama biz gerçek hayatta kullanýlabilinir bir sanatý sunuyoruz. Avcý Wing Tsun ve Avcý Escrima en üst seviyede dinamik bir sistemdir ve devamlý kendini gerçek hayatýn þartlarýna uygun hale getirir, geliþtirir. Sifu Salih Avcý uygulanabilir teknikler hususunda oldukça titiz olup bu gayeyle çalýþýr. Gaye Wing Tsun-Escrima’yý basitleþtirmek deðildir, verimlilik ve uygulanabilirliði en üst seviyeye çýkartmaktýr. Uygulamada netice alýnamayan, verimli olmayan teknikler ya modernize edi-

lir veya proðramdan çýkartýlýr veyahut baþka bir teknik uygulanabilirliði olmayan tekniðin yerini alýr. Bu kararda etkili olan merciler Özel Polis Timleri, Cezaevi ve Gümrük Muhafaza Memurlarýnýn (ki Wing Tsun ve Escrimayý gerçek hayatta pratize eden ve bu sisteme güvenen insanlardýr) talepleridir. Çünkü: Uygulanabilirlik tecrübenin sonucudur.

Escrima - Sistemde ger ekli bir unsur WTEO öðretisinde Avcý Escrima tamamlayýcý ve çok deðerli bir unsurdur. Escrima kendi içinde de tutarlý ve gereklidir de. Çünkü Avcý Wing Tsun ile Avcý Escrima ideal bir þekilde silahlý ve silahsýz savunmayý gerçekleþtirir. Gereklidir, çünkü cemiyette potansiyel suçlularýn maalesef arttýðý görülmekte ve bu tür zararlý unsurlar b›çak ve sopalarla saldýrmayý tercih etmektedirler.

...biz tatbikini yapýyoruz!

e-mail: wteo@wteo.org

Röthgener Str. 57 52249 Tel: 02403/34501 F ax:

Esc hw eiler - D 02403/21628


14

D e d i k i : - ( E s t e t i k , m e v z u o l a r a k g ü z e l i n g e n i þ i m p a r a t o r l u ð u n a s a h i p t i r. ) Gençli k ve Spor G enel Müdürü

Mehmet Atalay

Kickboks

“Biz madalyadan önce temizlik istiyoruz”

Büy ükler Ýstanbul Þampiyonasý 8 - 9 Nisan Sarýyer

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

“Pekin Olimpiyatlarýnda tarihimizdeki en çok madalyayý kazanmak istiyoruz” Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, 2008 yýlýnda düzenlenecek Pekin Olimpiyatlarý’na en az 100 kiþilik bir kafileyle katýlmak istediklerini belirterek, Pekin’de bugüne kadar aldýklarý madalyalarýn en fazlasýný almak istediklerini söyledi. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Pekin’de 2008 yýlýnda düzenlenecek olimpiyatlarda þimdiye kadar yakaladýklarý baþarýlarýn üzerine çýkmayý hedeflediklerini belirten Atalay; “Özerk olan federasyonlarýmýz, bundan sonra daha çok sporcu yetiþtirsin, kulüplere yardýmcý olsun, olimpiyatlara en iyi þekilde hazýrlansýn. Takým sporlarýnda da artýk olimpiyatlarda yer almak istiyoruz. Bugüne kadar olimpiyatlarda mücadele eden hiçbir takýmýmýz olmadý. Son olarak düzenlenen 2004 Atina Olimpiyatlarý’na futbol, basketbol ve voleybolda finalleri kaybederek katýlamadýk. 2008 Pekin Olimpiyatlarý’na takým sporlarýnda gitmek istiyoruz. En az 100 kiþilik bir kafileyle katýlmak istediðimiz Pekin Olimpiyatlarý’ndan bugüne kadar aldýðýmýz en çok madalya ile dönmek istiyoruz” diye konuþtu. Dopingle ilgili cezalarýn artýk tek bir elden verileceðinin altýný çizen Atalay; “Bundan önce dopingle ilgili bir ceza olayý görüþüleceðinde, GSGM Ceza Kurulu bunu inceleyip, kararýný veriyordu. Bunun üst kurulu olarak ise Merkez Ceza Kurulu, nihai kararý veriyordu. Bu durum uluslararasý sisteme uygun deðildi. Bazý konularda deðiþiklik yaptýk. Bundan sonra bu olaylara sadece Merkez Ceza Kurulu bakacak, buranýn tahkimi de Uluslararasý Tahkim Kurulu olacak. Böylelikle yaþanan kargaþalarýn önüne geçeceðiz” dedi. Tüm dünyada olduðu gibi Türkiye’de de dopinge karþý savaþ açtýklarýný ifade eden Atalay; “Tüm dünyada dopingle bir savaþ baþladý. Türkiye de bu savaþýn içinde yer almak için baþbakan yardýmcýsý düzeyinde sözleþme imzaladý. Atina Olimpiyat Oyunlarý’nda, o güne kadar düzenlenmiþ tüm oyunlardan daha fazla doping kontrolü yapýldý. Bu konuda dünya çok hassas davranýyor. Sporcularýmýzýn kampta, tatilde ve müsabakada her an dikkatli olmasý lazým. Binnaz Uslu olayý, tüm sporculara örnek olmalý. Binnaz’ýn olayýnda yaptýklarýmýz sayesinde uluslararasý alanda elimiz güçlendi. Bu olay Atletizm Federasyonu’nun elini kuvvetlendirdi. Bu konuda herkes üstüne düþeni yapmalý. Biz madalyadan önce temizlik istiyoruz. Madalyaya en çok ihtiyacý olan ülke de biziz. Ama madalya alan bir sporcunun dopingli çýkmasý bizi daha da üzer. Madalya kazanmamaktan daha da üzer” diye konuþtu.

B ü y ü k l e r B a y v e B a y a n K i c k b o k s Þ a m p i y o n a s ý 3 9 K u l ü p t e n e3 9t6o pe lrakme k 445 sporcunun katýlýmýyla 8 - 9 Nisan tarihleri arasýnda Sarýyer’de g t e m s i l c i s i N u r e t t i n O l g u n v e K i c k b o k s t a n s o r u m l u y a r d ý m c ý s ý Ta c e t t i n o n u n a k s a m a m a s ý v e d ü z e n i ç i n d e g e ç m e s i i ç i n ç a b a s a r f e t t i l e r. Þ a m p i Erkekler Semi Kontak 60 Kg 1. Akýn Pakdemir Haznedar 2. A. Enes Demirci Zeytinburnu 3. Ýbrahim Karaaslan Anadolu 3. Þehmuz Albay Kardeþler 67 Kg 1. Mustafa Demirel Boks Ýht. 2. Sadýk Karaaslan Anadolu 3. Yavuz Kantarkýran Anadolu 3. Yýlmaz Karakaþ Anadolu 71 Kg 1. Uður Güven Anadolu 2. Abdullah Güneþ Güngören 3. Barýþ Kartal Anadolu 3. M. Þirvan Adanaþ Kýraç 75 Kg 1. Sadettin Koç Anadolu 2. Volkan Gökçekaya Imparial 3. Mehmet Kertlez Çeliktürk 3. Salim Uzun Çeliktürk 81 Kg 1. Murat Sinekbasan Ýst. Kickb. 2. Murat Demirci Buyurman 3. Yavuz Gündoðdu Anadolu 3. Ercan Meraçeþme Güngören +91 Kg 1. Ýsmail Sokmaz Güngören 2. Uður Karan Kýtay Akademi 3. Serdar Eser 3. Halil Tuzluca Çolak Liyt Kontak 60 Kg 1. Kerem Ünal Çolak 2. Remzi Ulaþ Samurai 3. Selçuk Kaplan Samandýra 3. Hüseyin Korkmaz Tuzla Bld. 67 Kg 1. Kenan Günaydýn Tuzla Bld. 2. Hamit Daþtan Ýst. Ýht. 3. Burhan Baybora Anad. Ýht. Güngören 3. Onur Tiryaki 71 Kg 1. Alper Dalkýlýç Kýtay Kýtay 2. Bahri Çelik 3. Çetin Sanka U.Doðu 3. Mehmet Yalçýn Haznedar 75 Kg 1. Selahattin Okansoy Ýnci 2. Alper Çoban Kýraç 3. Temel Nefes Ýst. Ýht. 3. O. Polat Demir Ýst. Ýht. 80 Kg 1. Emre Güner Ferdi 2. Tüncay Demirhan Ýnci 3. Selim Küçükyýldýz Samurai 3. Emrah Duman Tuzla Bld.

91 Kg 1. Þeref Karakaþ 2. Erkan Karaciðer 3. Kanber Türkoðlu 3. Abdulsettar Kutd +91 Kg 1. Özcan Çakmakçý 2. Serkan Avcý 3. Erhan Altuntaþ 3. M. Fatih Yýlmaz Ful Kontak 54 Kg 1. Halis Baþkal 2. Uður Göktaþ 3. H. Ýbrahim Þahin 3. M. Salih Karataþ 57 Kg 1. Ramazan Ballýoðlu 2. Halim Güngör 3. Aziz Aydoðdu 3. Mikail Yýldýz 60 Kg 1. Ersan Piri 2. Ýsmail Ýnci 3. Eraydýn Muratoðlu 3. Onur Sarýgül 63,5 Kg 1. Engin Ayma 2. Yýlmaz Yýldýrým 3. Ahmet Altýn 3. Erhan Ölüç 67 Kg 1. Mustafa Altay 2. Gürkan Kandemir 3. Ýsa Güney 3. Birkan Duran 71 Kg 1. Ömer Akçiçek 2. Salih Yýldýz 3. Birol Yiðit 3. Eren Kurþun 75 Kg 1. Evren Gök 2. Selahattin Deli 3. Uður Baþkaya 3. Metehan Bozkurt 80 Kg 1. Metin Yaþar 2. Ufuk Deniz 3. Göksel Kotan 3. Habib Alev 85 Kg 1. Kadir Yýldýrým 2. Mehmet Çoban 3. Nurullah Akdemir 3. Mehmet Anýk

Ferdi Kibaroðlu Ferdi Akami Boks Ýht. Tuzla Bld. Demirkaya Tenlik

Tuzla Yenidünya Tuzla Anadolu Samurai Alp Kin Do Yenidünya Tuzla Sultanbeyli Ýnci Kýtay Anadolu Kibaroðlu Özanadolu Imparial Samandýra Öncü Ferhatpaþa Samandýra Ýnci Öncü Aktoka Marport Kaplanlar Öncü Kýraç Yenidünya H. Alagaþ Tuzla Alp Kin Do Yaygýnlar Alp Kin Do Ferhatpaþa Alp Kin Do Yenidünya Tuzla

91 Kg 1. Kemal Dinçer Imparial 2. Bekir Sivri Yavuzhan 3. Sabri Börklü Kardeþler 3. Yýldýrým Aslan Anadolu +91 Kg 1. Kemal Davrison Güngören 2. E. Ziya Bektaþ Güngören 3. Fýrat Korkmaz Ýmperial 3. Erhan Buldur Imperial Bayanlar Liyt Kontak 50 Kg 1. Elif Eren Tuzla 2. Güler Beyazýt Samandýra 3. Seher Kýsaoðlu Aktoka 55 Kg 1. Sevgi Akçay Samandýra 2. Gülizar Güngör Samandýra 3. Sinem Kuzey Aktoka 3. Emek Yýlmaz Kýraç 60 Kg 1. Nesrin Iþýk Samandýra Güngören 2. Neþe Tanören 3. Emine Görgülü Kýtay 3. Zübeyde Ömeroðlu Baðcýlar 65 Kg Alp Kin Do 1. Songül Çýran 2. Yasemin Çelik Ferdi +65 Kg 1. Merve Çeliktürk Esenler Kýtay 2. Buket Kurt Kýtay 3. Ceyda Çetin 3. Melike Saðýrlý Anadolu Semi Kontak 50 Kg 1. Lütfiye Ceylan Haznedar 2. Duygu T. Güner Kardeþler 3. Çiðdem Demirci Kardeþler 3. Zeynep Kýzýlkaya Kýtay 55 Kg Kardeþler 1. Tuðba Girgin 2. Hasret Tarýban Ýnci 3. Perihan Aygül Uzakdoðu 3. Derya Biçer Selimiye 60 Kg 1. Dilek Samurçöl Ýst. Kick 2. Meltem Halil Ýmperial 3. Pelin Kýzýlkoca Kýtay 3. Ayþegül Türkmen Yaygýnlar 65 Kg 1. Gülþah Kýyak Baðcýlar +65 Kg 1. Kübra Özibiþçi Kýraç Budo 2. Tuðba Yumak 3. Tuba Yiðit Ýnci Kýtay 3. Özlem Çýð


D e d i k i : - ( B e d e n i m i z b i z i m b a h ç e m i z d i r, i r a d e m i z d e b a h ç e v a n ý . )

15

Bakan Þahin ve GSG Müdürü Atalay Güreþ Milli Takým Kampýný Ziyaret Etti

Devlet Bakaný ve B a þ b a k a n Ya r d ý m c ý s ý Mehmet Ali Þahin, Rusya’nýn b a þ k e n t i Moskova’da 25-30 Nisan tarihlerinde yapýlacak Mehmet Atalay, M.Ali Þahin, Avrupa Güreþ Hamza Yerlikaya ve Recai Ustaoðlu Þampiyonasýnda mücadele edecek olan milli takým sporcularýnýn Türk Güreþ Vakfýna ait Olimpic Park Oteldeki kampýný ziyaret etti. Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ve Güreþ Federasyonu Baþkaný Recai Ustaoðlu ile birlikte milli takým sporcularýyla kahvaltý yapan Bakan Þahin, Moskova’daki Avrupa Þampiyonasýnýn güreþte son yýllarýn en çok ilgi çeken organizasyonlarýndan biri olacaðýný ve milli takým sporcularýnýn kazanacaklarý baþarýlarla Türk milletinin göðsünü yine kabartacaðýna inandýðýný söyledi. Avrupa Þampiyonasýna Türkiye’nin 44 kiþilik bir kafileyle gideceðini hatýrlatan Bakan Þahin; “Bu, Avrupa Þampiyonasýna ne kadar önem verdiðimizin göstergesidir. Federasyon baþkaný ve yenilenen yönetimi güreþe dört elle sarýlmýþ durumda. Aldýðým bilgiye göre, sporcularýmýz da þampiyonaya en iyi þekilde hazýrlanmýþ. Biz de onlarýn sorunlarýný çözmek ve her türlü ihtiyaçlarýný karþýlamak için elimizden geleni yapýyoruz” diye konuþtu. Bakan Þahin, Avrupa Þampiyonasýna müsabakalarý izlemek için gelecek davetlilerin tüm harcamalarýný kendilerinin karþýlayacaðýný özellikle vurgulayarak; “Federasyonun kimseyi Moskova’ya turistik amaçlý götürme lüksü yoktur. Buna izin vermem” dedi. Bu arada, Grekoromen Güreþ Milli Takýmý kaptaný Hamza Yerlikaya, Avrupa Þampiyonasýnda 8’inci altýn madalyasýný kazanarak kendi rekorunu kýrmak istediðini söyledi. Rusya’daki þampiyonanýn kendileri için en zor sýnavlardan biri olacaðýný ifade eden Yerlikaya; “Güreþte Rusya her zaman madalyaya en yakýn ülkeler arasýnda yer alýyor. Bu þampiyona da onlarýn ev sahipliðinde yapýlacak. Bugüne kadar olduðu gibi bu kez de her türlü zorluðun üstesinden gelmeye çalýþacaðýz” diye konuþtu.

çeyrek altýn hediye etti. Sporculara destek sözü veren Vali Aparý, yaptýðý açýklamada, "Bütün sporcularýmýzýn her zaman yanýndayýz. Kendilerine her zaman her türlü desteði vermeye hazýrýz. Yeter ki, Þýrnak'ýmýzýn adýný baþarýlarýyla duyursunlar. Artýk Þýrnak, terörle deðil de öðrencilerimizin, sporcularýmýzýn baþarýlarýyla anýlsýn" dedi. Yarýþmada birinci ve ikinci olan sporcular, 1 Haziran tarihinde Ankara'da açýlacak Yýldýzlar Avrupa Þampiyonasý Hazýrlýk Kampý'na katýlacak ve Temmuz ayýnda Ýsviçre'de yapýlacak olan Avrupa katýlarak, Þampiyonasý’na ülkemizi temsil etmek üzere mücadele edecek.

Güreþ Milli Takýmý

Okullararasý Güreþ Grup Birinciliði Çorum’da önceki gün Atatürk Lisesi Mahmut Uysal Çöplü Spor Salonu’nda yapýlan müsabakalar ile start alan 13 14 Yaþ Grubu Okullar Arasý Güreþ Grup Birinciliði, Grekoromen stilde yapýlan müsabakalar ile sona erdi. Afyon Karahisar, Balýkesir, Bursa, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Mersin, Sakarya, Sinop, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 11 ilden yaklaþýk 85 sporcunun katýlýmýyla yapýlan grup birinciliði müsabakalarýnda bugün final müsabakalarý yapýldý. Toplam 10 sýklette yapýlan grup birinciliði müsabakalarý sonrasýnda Ýstanbul takýmý topladýðý 76 puanla klasman sýralamasýnda 1. olurken, 73 puanla Samsun takýmý 2., 65 puanla Ýzmir takýmý 3. ve 63 puanla da Sakarya takýmý 4. oldu. Grup birinciliði müsabakalarýnda klasman sýralamasýnda dereceye giren takýmlarýn

temsilcilerine de düzenlenen törenle plaket verildi. Öte yandan, 13 - 14 Yaþ Grubu Okullar Arasý Güreþ Grup Birinciliði’nde dereceye giren sporcular 10 Mayýs 2006 tarihinde Bursa’da yapýlacak olan þampiyonada yarýþmaya hak kazandýlar. Bu arada grup birinciliði müsabakalarý sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ve baþarý belgesi verildi. Toplam 13 hakemin görev yaptýðý grup birinciliði müsabakalarýnda dereceye giren sporcular þöyle:

32 Kg 1. Tufan Sönmez 2. Recai Ulutaþ 3. Okan Ateþ 3. Ahmet Demirer 35 Kg 1. Hakan Yeþilyurt 2. Aykut Uzunboy 3. Ahmet Oran 3. Ýsa Ýnce 38 Kg 1. E. Beþkardeþler 2. Murat Zengin 3. Sami Yörük 3. Lokman Gürbüz 42 Kg 1. Hasan Aþkar 2. S. Kayadelen 3. Burak Kordon 3. Mehmet Çetin 47 Kg 1. Ý. Çömlekçioðlu 2. Serdar Çalýþkan 3. Mehmet Bozdaþ 3. Okan Er

Ýst Sam Zong Ýzm Ýst Sak Bursa Sinop Ýst Ýzm Balýk Kon Ýst Kon Sak Sam Sak Sam Kon Ýst

53 Kg 1. Ümit Ali Kýrbaþ 2. S. Akgülücük 3. Ali Aydýn 3. Ramazan Çýrak 59 Kg 1. Mefvuz Mengi 2. Cengizhan Terzi 3. Rýdvan Girgin 3. Hasan Karagöz 66 Kg 1. Ýsrafil Kaymak 2. Fýrat Daþdelen 3. Þakir Baský 3. Arif Yýldýrým 73 Kg 1. Barýþ Güngör 2. Mehmet Çelik 3. Kadir Kambur 3. Þenol Duru 85 Kg 1. Femih Özvardar 2. Recep Yavuz 3. Gürcan Ciberal 3. V. Ali Sert

Sam Sak Burs Balýk Ýst Ýzm Ýst Sin Burs Ýzm Sam Balýk Ýst Ýzm Sak Sam Ýst Sam Ýzm Kon

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

Sakarya'da 7-9 Nisan tarihleri arasýnda yapýlan Okullar Arasý Türkiye Halter Þampiyonasý'nda deðiþik kilolarda derece alan Þýrnaklý gençler, Vali Selahattin Aparý'yý makamýnda ziyaret etti. 10 sporcunun katýldýðý þampiyonada yýldýzlar dalýnda Ýsmet Algül Türkiye ikincisi, Hüseyin Ölgen beþinci, Lokman Bayar altýncý, gençler dalýnda silkmede Hurþit Atak Türkiye ikincisi, Ömer Bayat dördüncü, Sait Atak yedinci oldu. Vali Selahattin Aparý, sporcularý baþarýlarýndan dolayý tebrik ederek, birinci olan sporcuya cumhuriyet altýný ve spor malzemeleri, ikinci olan sporcuya cumhuriyet altýný, diðer dereceye giren sporculara

Avrupa Þampiyonasýna katýlacak milli takým sporcularý þunlar: Bayanlar: Elçin Demirtaþ (48), Zeynep Yýldýrým (51), Mine Yosmaoðlu (63), Simge Yýlmaz (67), Burcu Örskaya (72) Grekoromen: Bayram Özdemir (55), Bünyamin Emik (60), Þeref Eroðlu (66), MahmutAltay (74), Nazmi Avluca (84), Hamza Yerlikaya (96), Ýsmail Güzel (120) Serbest: Ramazan Demir (55), Tevfik Odabaþý (60), Ömer Çubukçu (66), Fahrettin Özata (74), Gökhan Yavaþer (84), Sait Bilgöl (96), Ali Rýza Kaya (120)

BD -

Validen Haltercilere Ödül

Baþbakan Yardýmcýsý M.Ali Þahin ve Asrýn Güreþçisi Hamza Yerlikaya


D e d i k i : - ( Vi c d a n , A l l a h ’ ý n t a t l ý f ý s ý l t ý l a r ý d ý r. )

16

OLÝMPÝYAT SAVAÞLARI (5) Prf. Dr. Ýbrahim Öztek

Minik-Yýldýz ve Gençler

Boks Þampiyonasý

Ömer Karadeniz

15-16 Nisan Sarýyer Ýstanbul

Tamer Taþpýnar

(Tbp. Kd. Alb. E.)

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

G

ELECEK ÝÇÝN

Bugün ülkemizdeki sporcu, spor adamý ve spor tesisi ülkemize yakýþýr düzeyde deðildir. -Aile - Okul - Kulüp üçgeni halen oluþturulup, aktif hale geçirilememiþtir. -Yanlýþ politikalarla baþlayýp, bir türlü bitirilemeyen yüzlerce hantal spor tesisinin yerini ivedi olarak, küçük prefabrik, çok maksatlý semt salonlarý almalýdýr. -Ýlköðretim okullarýnda spor seferberliði baþlatýlmalýdýr. -Batý ülkelerinde spora ayrýlmýþ % 10’lara varan kaynaklar, ülkemizde de deðiþik yollardan temin edilmeye çalýþýlarak, spora aktarýlmalýdýr. -Her bir spor dalý, bir büyük iþ sektörünün maddi himayesine verilmelidir. -Fakir olmasýna raðmen, sporda baþarýya ulaþan ülkelerin uygulamalarýndan yararlanýlmalýdýr. -Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okullarýndan mezun öðretmenlerin kendi alanlarýnda çalýþmalarý saðlanmalýdýr. -Belirli sayýda eleman çalýþtýran kurum ve iþyerlerinin eskiden olduðu gibi spora yatýrým yapmalarý saðlanmalýdýr. -En doðrusu siyasetten ve gösteriþten uzak, baðýmsýz bir spor örgütü kurulmalýdýr. Yýllardýr üzerinde çalýþýlan Yüksek Spor Þurasý projesi, bunca emeðe karþýn bir kenara atýlmýþtýr. Kurulacak örgüt, Milli Savunma veya Milli Eðitim gibi bir MÝLLÝ SPOR ÖRGÜTÜ olmalýdýr. -“Tüm milletimiz spor için el ele” kampanyalarý baþlatýlmalý ve tüm insanlarýmýz için spor yaptýrma milli görev sayýlmalýdýr. 2008 Olimpiyatlarý kapýmýza dayanmýþtýr. Türkiye’nin hedeflediði 2020’ler için ise hem sporcu, hem seyirci, hem de tesis yetiþtirme, tüm sporla ilgili kiþi ve kurumlarýn yaþam heyecaný olmalýdýr. -Halkýmýza sporun her çeþidinin sevdirileceði programlar ulaþtýrýlmalýdýr. Cumhuriyetle birlikte yetiþen fikri hür, vicdaný hür, irfaný hür Türk gençliðinin damarlarýndaki asil kaný harekete geçirmek ve kudretinden yalnýz sporda deðil, bilimde, sanatta, kültürde ve her alanda yararlanýlarak kahramanlar yetiþtirmek bilincinde olunmalýdýr. En hakiki yol gösterici olan bilim ve fende istenilen hedeflere ulaþýlamamýþ, her yaþtaki insanýmýza spor yaptýrma görevi bir kenara býrakýlmýþ ve hemen her konuda Türkiye’yi temsil edenler, dünya devletleri içinde ilk sýralarý almada geç kalmýþlardýr. Bunda rol oynayan önemli etkenlerden biri de Türkiye’nin stratejik konumu ve önemi nedeni ile cennet vatanýmýzý parçalamaya yönelik güçlerin, Türk gençliðini saðlýksýzlaþtýrýp, miskinleþtirerek, spor sahalarý dýþýnda mevcut her çeþit muzur sahalara çekme gayretidir. Sporu yönetenler ve gençliðe yol gösterenler artýk bunun farkýna varmalýdýrlar. Spor teþkilatýna ait telefonlardan gelen “spor kardeþliktir, uyuþturucu öldürür” gibi sözler kimseye bir þey ifade etmemektedir. Zira içki, sigara ve uyuþturucu artýk ilköðretim öðrencilerinin seviyesine kadar inmiþtir. Bu nedenle eðitimin her basamaðýnda Türk gençliðinin ruhuna hitap edilerek, özenle milli heyecan ve milli terbiye ile yetiþtirilmelidirler. 2008 Pekin Olimpiyat Savaþlarýnda sporcularýmýz ve milletimizin hüsrana uðramamasý dileði ile. *-Türkiye Judo, Karate, Kuraþ, Aikido, Vuþu Federasyonlarý Eski Baþkaný. -Eski; Dünya Kuraþ Federasyonu Asbaþkaný, Avrupa Kuraþ Konfederasyonu Baþkaný, Avrupa Karate Federasyonu Ýkinci Baþkaný, Balkan Judo Federasyonu Baþkaný, Karadeniz Ülkeleri Judo Federasyonu Baþkaný, Avrasya Tekvando Federasyonu Yön. K.Üyesi -Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, Olimpian Derneði Yön. K. Üyesi. Faydalanýlan kaynaklar: 1. ATABEYOÐLU, C.: Olimpiyat Oyunlarýnýn 100 Yýlýnda Türkiye, Seçil ofset, A-B Kitapçýlýk ve Daðýtým Ltd. Þti. Ýstanbul 1997. 2. Olimpiyat Dünyasý, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yayýn Organý, sayý 17, Ýstanbul-2002 3. YILDIZ, D.:Türk Spor Tarihi, Eko Matbasý, Ýstanbul-1979. 4. GÜVEN, Ö.: Türklerde Spor Kültürü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 1992. 5. ÖZTEK, Ý.: Çaðlar Boyunca Türklerde Spor ve Osmanlý Devletinde Yakýn Mücadele Sporlarý, Osmanlýda Spor Sempozyumu Kitabý,Selçuk Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu, Konya, 1999; 73-82. 6. Sydney 2000 Türk Kafilesi Rehberi, GSGM Yayýný, Ankara- 2000. 7. Olimpiyat Dünyasý,Sydney 27. Yaz Olimpiyat Oyunlarý Özel Eki, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yayýn Organý, Ýstanbul-2000. 8. Athens 2004 Olimpiyat Dünyasý Özel Eki, Sayý 29, Ýstanbul-2005.

Sarýyer Ýlçe Spor Müdürü, Ýrfan Polat, Boks Ýl Temsilcisi Ömer Karadeniz, Ýl Spor Müdürü Tamer Taþpýnar, Nezih Noyan ve Antrenörler... Orhan Gürsu ve Kýraç Belediyesi Boksörleri hocalarýyla beraber

Dereceye Giren Boksörler

Tekel Spor Kulübü Boksörleri

11-13 Yaþ Alt Minik 31 Kg 1. Emrah Sezer 2. Salih Kamer 34 Kg 1. Vahdettin Soytürk 41,5 Kg 1. Firar Soytürk * 1. Ýlhan Bayýr 2. Resul Yüksel 46 Kg 1. Çaðrý Koç 48 Kg 1. Yüþa Maraslýoðlu 50 Kg 1. Fatih Mutlu * 1. Tolgahan Burgut 2. Mert Sezgin * 1. Yasin Kýrmýzýtaþ 2. Bekir Kale * 1. Erhan Çakmak 2. Ferhat Lart 13-15 Yaþ Üstü Minik 38,5 Kg 1. Yasin Uyanýk 40 Kg 1. Ali Fuat Kapoðlu 2. Tunahan Kandemir 41,5 Kg 1. Mücahit Polat 2. Ramazan Özyakýþ 44,5 Kg 1. Emre Korkmaz 46 Kg 1. Okan Karabacak 2. Sedat Soytürk 50 Kg 1. Yunus Kalkan

52 Kg 1. Avni Yýldýrým 2. Atilla Alýnca 54 Kg 1. Okan Boz 56 Kg 1. Çaðdaþ Elveriþli 2. Abdullah Ermesur 65 Kg 1. Ö.Faruk Polat 2. Serhat Þilt * 1. Gökhan Kazan 2. Serhat Halverdi 72 Kg 1. Erdi Özer 2. Ramazan Yaðýz Yýldýz Erkek 48 Kg 1. Ýlker Topal 50 Kg 1. Ýbrahim Saki 2. Gökhan Saygýlý 52 Kg 1. Rahmi Bilge 54 Kg 1. Can Savaþ 2. Orkun Savaþ 57 Kg 1. Bilal Çil 2. Kerim Aslan 60 Kg 1. Taner Onur 2. Burak Gencer 63 Kg 1. Muharrem Savaþ 2. Ýbrahim Bayý 66 Kg 1. Vedat Adanor 70 Kg 1. Fýrat Demir 75 Kg 1. M. Ali Çayönü 80 Kg 1. Muhammet Güner

Genç Erkek 51 Kg 1. Þefket Bilgin 54 Kg 1. Oðuzhan Bozbayýr 57 Kg 1. Oktay Yargýç 2. Vedat Karadeniz 60 Kg 1. Berat Tanrýkulu 64 Kg 1. Uður Þahin 69 Kg 1. Akif Yýlmaz 75 Kg 1. Oðuzhan Pekcan 2. Alper Çoban 81 Kg 1. Önder Özgür 91 Kg 1. Erhan Danacý +91 Kg 1. Bayram Yüksel Yýldýz Bayan 44 Kg 1. Birsen Özer 46 Kg 1. Esra Yýldýrým 48 Kg 1. Nazan Kefelioðlu 50 Kg 1. Hanife Eskin 2. Nazan Eraslan 63 Kg 1. Cemile Oyaboz Genç Bayan 48 Kg 1. Fatma Aydýn 52 Kg 1. Sinem Kuzey 57 Kg 1. Emek Yýlmaz 54 Kg 1. Sinem Uðurlu 70 Kg 1. Kubra Özkiriþçi


D e d i k i : - ( C i m r i l i k , b ü t ü n i n s a n d e l i l i k l e r i n i n e n g ü l ü n c ü d ü r. )

17

Boks Ýrfan POLA T

Bayan Boks Milli Takýmlarý Ýzmir’de Kamp’a Girdi

Cizreli Boksörlerin Baþarýsý Çankýrý’da yapýlan Liseler Arasý Gençler Boks Þampiyonasý’nda Þýrnak’ý temsil eden Cizre Boks Takýmý, Türkiye üçüncüsü oldu. Çankýrý’da yapýlan Liseler Arasý Gençler Boks Þampiyonasý’nda Cizre Lisesi öðrencilerinden Ýbrahim Oðun, 57 kiloda Denizli Lisesi’nden Arif Çin’i, Cizre Atatürk Lisesi’nden Celal Alar ise 63

Baþarýlý Böksöre

Þampiyonlara

Muþlu Ýþ Adamý Eroðlun’dan Ödül

ME Müdürü Koçak’tan Ödül

Balýkesir’in Gönen Ýlçesi’nde 4-9 Þubat tarileri arasýnda yapýlan Yýldýzlar Türkiye Boks Þampiyonasý’nda Muþ Tedaþ Ýdmanyurdu Spor Kulübü adýna katýlan ve 44 kiloda Türkiye 2.’si olan Erkan Þahin, bir iþadamý tarafýndan ödüllendirildi. Eroðlu Petrol Ofisi sahibi Bayram Eroðlu, iþyerine çaðýrýp tebrik ettiði sporcu ile gurur duyduklarýný söyledi. Eroðlu, Erkan Þahin’e yarým Cumhuriyet altýný hediye ederken, ildeki spor aktivitelerinin daha üst seviyelere taþýnmasý için herkesin elinden gelen çabayý yürekten göstermesi gerektiðini söyleyerek, “Sporcularýn bu anlamda bütün gayretlerini sarf ederek ilimizi temsili üst seviyeye taþýyorlar. O yüzden herkesin elinden gelen çabayý yürekten göstermesi gerekiyor. Muþ’taki sporcular bu anlamda bütün gayretlerini sarf ederek ilimizi temsil ediyorlar” dedi. Ziyaret sýrasýnda konuyan Muþ Tedaþ Ýdmanyurdu Spor Kulübü Boks Antrenörü Þener Seyrek de, Bayram Eroðlu’nun göstermiþ olduðu bu yakýn ilgiden dolayý kendisine teþekkür ederek baþarýlý sporculara ödül verilmesinin motivasyonu arttýracaðýný belirtti.

Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü Turgut Koçak, Çankýrý ile Isparta’da yapýlan Taekwondo ve Boks müsabakalarýnda dereceye giren öðrencileri makamýnda kabul ederek ödüllendirdi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Turgut Koçak, alýnan baþarýlarýn herkesi gururlandýrdýðýný söyleyerek; “Baþarýlý gençleri her zaman ödüllendirerek spora teþvik etmeye çalýþtýk. Öðrencilerimiz turnuvalarda Aðrý’yý en iyi þekilde temsil etmiþ ve baþarýlar alarak dönmüþlerdir. Alýnan madalyalar Aðrý için çok önemlidir. Elimizden geldiðince bizler de bu sporcularýmýza destek olmaya devam edeceðiz” dedi. Koçak, baþarýlý sporcularý çeþitli giyim malzemeleriyle ödüllendirdi. Isparta’da geçen hafta yapýlan Okullararasý Taekwondo Türkiye Turnuvasý’nda 50 kiloda Þahin Aslan birinci, 40 kiloda Rýdvan Gürler ise 3. olmuþtu, yine Çankýrý’da düzenlenen Liselerarasý Boks Þampiyonasý’nda ise Ýbrahim Elkatmýþ 48 kiloda bronz madalya kazanmýþtý.

kiloda Osmaniye Lisesi’nden turnuvaya katýlan Ümit Kaya’yý yenerek bir üst tura çýkmayý baþardý. Turnuvaya Antrönör Þerif Vesek yönetiminde hazýrlanan liseli boksörler, bir ilki daha baþardý ve þampiyonada Türkiye üçüncülüðünü elde etme baþarýsýný gösterdi. Çankýrý’ya Cizre Lisesi’nden 50 kiloda Civan Erzen, 52 kiloda Selami Sakçak, 57 kiloda Ýbrahim Oðun, 60 kiloda Salih Oðun ile Cizre Atatürk Lisesi’nden 63 kiloda Celal Alar ile giden Cizre Boks Takýmý, Türkiye üçüncülüðünü tecrübeli boksörü Salih Oðun ile yakaladý. Birinciliði Avrupa ikincisi Bayburt Lisesi’nden 60 kiloda Sefa Karadeniz elde ederken, Cizre Boks Takýmý’nýn 5 boksörle katýldýðý þampiyonada, Cizre Lisesi öðrencilerinden 60 kiloda Salih Oðun üçüncü olmayý baþardý. Antrenör Þerif Vesek; "Bu turnuvaya çok iyi çalýþmýþtýk ancak finalde mücadele eden boksörümüz Salih Oðun Avrupa 2.’si olan Sefa Karadeniz’e yenildi. Elde ettiðimiz Türkiye üçüncülüðüne de sevindik. Bizlere bugüne kadar desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen baþta Þýrnak Valisi Selahattin Aparý'ya, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü ve Cizre Kaymakamý Gökhan Azcan'a teþekkür eder, desteklerinin devam etmesini dilerim. Bu baþarýya imza atmamýzda en büyük destek kendilerinden geldi" dedi.

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

derece faydalý olacaðýna inanýyorum. Ülkeler arasýndaki dostluðun pekiþeceðinden þüphem yok. 2004 Atina Olimpiyatlarý öncesinde Ýzmir’de birçok ülkenin boks takýmý kamp yaptý ve olimpiyatlarda güzel baþarýlar elde ettiler. Ayný baþarýlarýn sizler tarafýndan da yakalanacaðýný ümit ediyorum. Sadece Ahmet Cömert Þampiyonasý öncesinde deðil, her zaman sizi Ýzmir’de aðýrlamak istiyoruz. Bütün þampiyonalarýn kamplarýný Ýzmir’de yapmanýzý diliyorum. Buradan çok güzel anýlarla ayrýlacaðýnýzý düþünüyorum. Burada bizlerden gerekli desteði ve misafirperverliði göreceksiniz” dedi. Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Sabri Sadýklar, daha sonra misafir takým antrenörlerine birer kristal plaket verirken, sporculara da çeþitli hediyeler takdim etti.

BD -

Türkiye, Romanya ve Ukrayna bayan boks milli takýmlarý Ýzmir Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Sadýklarý ziyaret etti. Uluslarasý Ahmet Cömert Boks Þampiyonasý öncesinde Türkiye, Ukrayna ve Romanya Bayan Boks Milli Takýmlarý, Ýzmir’de kampa girdi. 3 ülkenin milli takým kafileleri, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Sabri Sadýklarý’ý ziyaret ederek, desteklerinden dolayý kendisine teþekkür etti. 1-8 Mayýs tarihleri arasýnda düzenlenecek Uluslararasý Ahmet Cömert Boks Þampiyonasý öncesinde Türkiye, Ukrayna ve Romanya Bayan Boks Milli Takýmlarý, Ýzmir’de kampa girdi. Halkapýnar Sporcu Kamp Merkezi’nde 30 Nisan’a kadar ortak kamp yapacak 3 ülke milli takýmlarý, Geçlik ve Spor Ýl Müdürü Sabri Sadýklar’ý ziyaret etti. Ziyarete Türkye Boks Federasyonu Ýzmir Ýl Temsilcisi Yavuz Yýlmaz, Boks Milli Takým Antrenörü Selahattin Baþaran, Türkiye Bayan Boks Milli Takýmý, Ukrayna ve Romanya Bayan Boks takýmlarý ve antrenörleri hazýr bulundu. Boks Ýl Temsilcisi Yavuz Yýlmaz ve Milli Takým Antrenörü Selahattin Baþaran, Sabri Sadýklar’a desteklerinden dolayý teþekkür etti. Gençlik ve Spor Ýl Müdür Sabri Sadýklar ise, Ýzmir’in çok önemli bir spor merkezi olduðunu belirterek, “Boks Milli Takýmýmýz ile Ukrayna ve Romanya Milli Takýmlarý’nýn Ýzmir’de kamp yapmasý beni çok memnun etti. Ben takýmlara baþarýlar diliyorum. Bu kampýn son


18

D e d i k i : - ( Ve r i l m e s i e n k o l a y þ e y n a s i h a t , a l ý n m a s ý e n g ü ç þ e y i b r e t t i r. ) Özel Beden Eðitimi ve Spor Tesislerinin Açýlmasýna Dair (4)

Wu Shu

Antrenör ve Hakem Semineri

Yener YÜKSEL*

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 5

B

una gerekçe olarak ta "Özel Beden Eðitim ve Spor Tesisleri Yönetmeliðinde, spor tesisi açacak özel veya tüzel kiþilerin almasý zorunlu olan belgeler içinde il emniyet müdürlüðünce verilecek izin belgesinin zikredildiðine dikkat çekilerek, bu durumda jandarmanýn sorumluluk bölgesinde bulunan bir alanda spor tesisi açmak için il emniyet müdürlüðünün izni gerektiði tespiti yapýlmakta, bunun da bir kolluðun, baþka bir kolluðun yetki ve görev alanýna müdahalesi anlamýna geldiði gibi iþlemlerde zafiyet meydana getirebilecek bir düzenleme olduðu deðerlendirmesinde bulunulmaktadýr. Jandarma Genel Komutanlýðýnýn tasarý taslaðýndaki gerekçe de devamla; 'Tasarý ile her kolluk, açýlmak istenen spor tesisi için kendi görev alanýnda inceleme ve araþtýrma yaparak belge tanzim edecek, oluþturulacak dosyalar ise ilgili kolluk biriminde muhafaza edilecektir. Bu nedenle tasarý ile, 'özel spor tesisi açacak gerçek veya tüzel kiþilerden istenecek belgeleri verecek kurumlar arasýnda Ýl Jandarma, Ýlçe Jandarma ve Jandarma Karakol Komutanlýklarýnýn da dahil edilmesi ile özel tesislere açýlýþ izni verecek komisyonda ilgili kolluk birimi temsilcisinin bulunmasý gerektiði' görüþünde olunduðu ifade edilmiþtir. Ýçiþleri Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnca istenilmesi üzerine bahse konu Yönetmelik tasarý taslaðýnýn tarafýmdan incelenmesi sonucunda aþaðýdaki deðerlendirme ve öneriler ortaya koyulmuþtur: 1)-Halihazýrda ki yönetmeliðin 6 / ý maddesinde; Mahallin güvenlik teþkilatýnýn izin veren makam olarak zikredilmesinin doðru olmadýðý, bahse konu maddenin; 6/ý) Belediyelerce verilecek iþyeri açma izni belgesi, itfaiye raporu, il saðlýk müdürlüðü raporu ve "ilgili kolluk birimine yaptýrýlacak inceleme sonucunda baðlý bulunulan il ya da ilçenin Mülki Amiri tarafýndan verilecek izin belgesi" þeklinde deðiþtirilmesi daha uygun olacaðý deðerlendirilmiþtir. 2)- Halihazýrda ki yönetmeliðin 7 / e maddesinde; Tüzel kiþilerden istenecek belgeler. "Madde 7- Tüzel kiþilerden aþaðýdaki belgeler istenir. e) Belediyelerce verilecek iþyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, il saðlýk müdürlüðü raporu ve il emniyet müdürlüðünce verilecek izin belgesi," Þeklinde olduðu, Ýl Emniyet Müdürlüðünün ya da Jandarma Genel Komutanlýðýnca önerilen þekliyle ilgili kolluk birimlerinin "izin veren makam" olarak zikredilmesinin doðru olmadýðý, bahse konu yönetmeliðin 7/e maddesinin; e)Belediyelerce verilecek iþyeri açma izin belgesi, itfaiye rapor, il saðlýk müdürlüðü raporu ve ilgili kolluk birimine yaptýrýlacak inceleme sonucunda düzenlenen gerekçeli rapora istinaden baðlý bulunulan il ya da ilçenin Mülki Amiri tarafýndan verilecek izin belgesi" þeklinde deðiþtirilmesinin daha uygun olacaðý deðerlendirilmiþtir. 3)- Halihazýrda ki yönetmeliðin 11 / madde 3. fýkrasýnda; Açýlýþ izninin verilmesi Madde 11-3. fýkrasý ... "Dosyalardan biri il emniyet müdürlüðüne, biri gençlik ve spor il baþkanlýðýna, biri ilgili federasyona, birden fazla spor yapýlan tesislerde ilgili federasyonlara, biride tesiste kalacak þekilde daðýtýmý yapýlýr. Ýlçelerde açýlacak tesislerde ilgili dosyalardan biri ilçe müdürlüðünde kalacak þekilde en az 5 nüsha olarak düzenlenir." Þeklinde olduðu, Bu fýkra; "Dosyalardan biri "sorumluluk alanlarýna göre Ýl Jandarma Komutanlýðýna yada Ýl Emniyet Müdürlüðüne havale edilmek üzere, biri gençlik ve spor il baþkanlýðýna, biri ilgili federasyona, birden fazla spor aktivitesinde bulunulan tesislerde ilgili federasyonlara, biride tesiste kalacak þekilde daðýtýmý yapýlýr. Ýlçelerde açýlacak tesislerde ilgili dosyalardan biri ilçe müdürlüðünde kalacak þekilde en az 5 nüsha olarak düzenlenir ve Kaymakamlýk Makamýnca ilgili birimlere havale edilir." Þeklinde deðiþtirilmelidir. * Mülkiye Baþmüfettiþi, Ýçiþleri Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Ankara Grubu.

Adem Ekiz, Ali Kalaycý, Ýskender Oflu ve Antrenörler 20 - 23 Nisan tarihleri arasýnda Baðcýlar Olimpik Kapalý Spor Salonu’nda gerçekleþtirilen Wu Shu Türkiye Þampiyonasýna 24 ilden 23’ü idareci, 26 antrenör, 200 erkek ve 88 bayan olmak üzere toplam 288 sporcu iþtirak etti. Þampiyonaya iþtirak eden iller ve sporcu sayýsý: Ýstanbul 79, Samsun 8, Hatay 2, Muðla 5, Kocaeli 6, Balýkesir 2, Bursa 9, Mersin 11, Eskiþehir 4, Adana 25, Konya 3, Ýzmir 16, Ordu 4, Malatya 5, Sivas 10, Aydýn 7, Yalova 11, Diyarbakýr 5, Bartýn 4, Çorum 12, Osmaniye 4, Trabzon 11, Kayseri 19, Aksaray 6 Organizasyon sorumluluðunu üstlenen MSF Ýstanbul Ýl Temsilcisi Nurettin Olgun yýllarýn verdiði tecrübe ve olgunlukla baþarýlý bir organizasyýna daha imza atmýþ oldu.

Çeþitli illerden gelen sporcu kafileleri uygun ortam ve þartlar yerine getirilerek konuk edildi. 18 - 19 Nisan tarihleri arasýnda da ayný yerde hakem ve antrenör semineri yapýldý. Antrenör seminerinde Milli takým antrenörü Ali Kalaycý þampiyona öncesinde sporcularýn en iyi þekilde müsabakalara nasýl hazýrlanabileceði hususunda bilimsel çalýþmanýn önemi üzerinde bilgiler verdi. Sporcunun antrenman, kondisyon, teknik ve davranýþ kurallarý konusunda yeterli eðitimden geçirilerek müsabakalara getirlmesi gerektiði üzerinde duruldu. Antrenörlerin sporcusunun kumaþýný iyi tanýmasý ve ona göre program uygulamasý gerekliliði üzerinde durularak, önceden sporcuya ne verilebilirse müsabaka

esnasýnda ancak onun alýnabileceði ifade edilerek, müsabaka anýnda ve ringin kenarýnda müsabýka baðýrmanýn bir faydasýnýn olmayacaðý önemle vurgulandý. En iyi taktik uygulanabilen taktiktir diyen Ali Kalaycý, çalýþtýrýlmamýþ ve eðitilmemiþ bir hareketin ortaya çýkmasýnýn mümkün olmadýðýný dile getirdi. Sporcunun müsabakaya devam edemeyecek konumda ve ezilir durumdayken havlu atmayý bilmek gerekir diyen Kalaycý, antrenörlere ayný durumda kendi çocuðunuz olsa ne yapardýnýz diye sorarken kendisinin havlu atmakta tereddüt etmeyeceðini ve sporcunun korunmasý gerektiðini söyledi. Sakatlýklarýn önlenebilmesi için sporcularýn müsabaka esnasýnda korumalarýný takmalarý ifade edildi.


D e d i k i : - ( U n u t m a k i , a ð z ý n d a b a l o l a n a r ý n ý n k u y r u ð u n d a d a i ð ne s i v a r d ý r. )

Wu

Shu

19

Bodrum Belediye Baþkaný Wu Shu Takýmýný Ödüllndirdi

Türkiye Þampiyonasý 20 - 23 Nisan Ýstanbul

Þampiyonadan madalya ile dönen Bodrum Belediyesi sporcularý, Belediye Baþkaný Mazlum Aðan’ý ziyaret etti.

T a o So n uç la rý

Erkekler 48 Kg 1. Çaðdaþ Yýkýlmaz Ada 2. Esat Çakýr Mer 3. Mustafa Uyar Sam 4. Mahmut Lakat Trab 52 Kg 1. Savaþ Þahin Mer 2. Rýdvan Kurt Mer 3. Behlül Ateþ Bar 4. Sabri Özbey Ýst 56 Kg 1. Hüseyin Boz Trab 2. Ý. Davulcuoðlu Ada 3. M. Ali Yýlmaz Trab 4. Feyzi Ayþin Diy 60 Kg 1. Mustafa Özbek Trab 2. Yahya Alemdað Trab 3. Mahmut Aydýn Ýst Ýst 4. Sadýk Aktaþ 65 Kg 1. Reha Yýldýz Ýst 2. Muhammed Ekiz Ýst Mer 3. Ali Alkayýþ Ýst 4. Adnan Güde 70 Kg 1. Hakan Bediroðlu Hat 2. Rýdvan Özay Ýst 3. Burak Alýncak Siv 4. Hasan Çetinkaya Ayd 75 Kg 1. Y. Selim Kazancý Tarb 2. Alpaslan Oral Ýzm 3. Emrah Yalçýn Ada 4. Mert Türkcan Ýst 80 Kg 1. Miraç Beþli Trab 2. Engin Turan Ýzm 3. Ümit Tombulca Ýst 4. Abdullah Feyyaz Kay

15 - 18 Yaþ Erkekler Kýsa Silah Jian 1. Sercan Toprak Ýst 2. Resul Ekiz Ýst Kýsa Silah Nandao 1. Fatih Yýldýz Ýst 2. H. Kamberoðlu Yal 3. Ý. Cankeþ Top Muð Kýsa Silah Dao Shu 1. Samet Þahin Siv 2. Murat Urhan Siv 3. Fevzettin Akdeniz Ýzm 4. Emrullah Gönül Siv Nanguan 1. H. Kamberoðlu Yal 2. Fatih Yýldýz Ýst 3. Melih Güler Yal 15 - 17 Yaþ Bayanlar Kýsa Silah Jien 1. Kübra Özata Siv Ýst 2. Sevgi Erdem 3. Songül Cüran Ýst Thaici Jien 1. Nazan Yýkýlmaz Kay 2. Hatice Baykara Kay Uzun Silah Qian Shu Yal 1. Þeyda Okuyu 2. Yasemin Akbulut Ýst 3. Kübra Özata Siv 12 - 14 Yaþ Bayanlar Serbest 1. H. Cansu Bulut Trab 2. Gamze Karaöz Muð 3. Büþra Toy 4. Gizem Yücekan

Aks Ýzm

Haber: Adem EKÝZ Ýstanbul

Merkez hakem Komitesi ve Antrerler

BD -

Sa n da S o nu ç la rý

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

Ýstanbul’da 20-23 Nisan tarihleri arasýnda düzenlenen Türkiye Wu Shu Þampiyonasý’nda dereceye giren sporcular, Bodrum Belediye Baþkaný Mazlum Aðan’ý ziyaret etti. Bodrum Belediye Baþkaný Mazlum Aðan, kendisini makamýnda ziyaret eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Wu Shu takýmý sporcularýna birer altýn hediye etti. Þampiyonada Tuðçe Top Þemþir dalýnda birinci, Nançuen dalýnda üçüncü, Serbest Tao dalýnda Gamze Karaöz ikinci, Þemþir dalýnda Ozan Özgür Yýlmaz ikinci, Ayça Top Þemþir ve Nançoen dalýnda ikinci ve Cenkan Top Nançoen dalýnda ikinci, Nandao dalýnda üçüncü oldular. Bodrum Belediye Baþkaný Mazlum Aðan sporcularý tebrik ederek; “Biz, belediye olarak gençlerimizin spora yönelmesi için çalýþmalar yapýyoruz. Sizlerin bu spor dalýnda dereceye girmeniz bizleri mutlu etti” dedi. Antrenör Ali Top ise takýmýn önümüzdeki yýllarda daha baþarýlý olacaðýna inandýðýný ifade etti.


20

D e d i k i : - ( Ý n s a n ý n c a h i l o l d u ð u n u b i l m e s i , b i l g i y e a t ý l m ý þ i l k a d ý m d ý r. )

Spor 2006

Tüyap Beylikdüzü Fuar Merkezi Tüyap Beylikdüzü Fuar Merkezinde gerçekleþtirilen Spor 2006 Fuarýnýn açýlýþý, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ve Ýstanbul Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Tamer Taþpýnar tarafýndan 6 Nisan Perþembe günü gerçekleþtirildi. Açýlýþ konuþmasýný yapan Atalay, daha sonra fuar alanýnda yer alan katýlýmcý firma standlarýný bir bir gezerek bilgi aldý. Bu ziyaretler esnasýnda ilginç görüntü ve dialoglar yaþandý. Atalay ve Taþpýnar sporcu kimlikleriyle farklarýný yaptýklarý sempatik hareket ve espirilerle gösterdiler. Daha sonra toplu olarak yemek yenmesiyle fuar resmen açýlmýþ oldu. 4 gün süren fuar yoðun ziyaretçi akýnýna uðradý. Ayrý salonlarda ayný tarihlerde Kent Yaþam ve Ýplik ve Makina Fuarlarýnýnda olmasý bu yoðunluðu daha da artýrdý. Çeþitli etkinliklerin renk kattýðý fuar da, önceden yaýlmasý planlanmýþ Vücut Geliþtirme yarýþmasýnýn iptali þok etkisi yaptý.

Ý s t a n b u l S p o r Ý l M ü d ü r ü Ta m e r Ta þ p ý n a r, GSG Müdürü Mehmet Atalay

GSG Müdürü Mehmet Atalay Standýmýzda

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

Kickboks

Mehmet Atalay Esjim Standýn

M . T A netnr ö r ü A l i K a l a y c ý v e W u S h u G r u b u

WTEO Gösteri Timi

Taekwondo

Avc ý W i n g T s u n E s c r i m a

C o p e ai r

i n g sTu n E c r i m a Avc ý W

Do-Smai

Karate

t il lpl a a y Ç e lki k t ü R ý d v a n G ü m ü þ , H a k a, n A A

E rvk a n T a þ b a þ M e h m e t A t a lea y


D e d i k i : - ( Ý n s a n l a r ne k a d a r a z d ü þ ü n ü r s e o k a d a r a z k o n u þ u r. )

Avcý Wing Tsun

21

Semineri Ýstanbul Üsküdar’daYapýldý WTEO Ýstanbul Avcý Wing Tsun Semineri Sifu Mustafa Þahin yönetiminde, Asistanlarý Sihing Lütfü Memik, Sihing Hasan Fýrat, Sihing Ömer Bayram, Sihing Cengiz Yurtlu, Sihing Cüneyt Kapaklý ve Ýstanbul guruplarýna üye öðrencilerin katýlýmýyla 16 Nisan pazar günü Üsküdar DSÝ Spor Tesisleri’nde gerçekleþtirildi.

WTEO

Sihing Hasan Fýrat ve Bumin Sezgin

Sifu Mustafa Þahin, Sihing Lütfü Memik, Sihing Hasan Fýrat, Sihing Ömer Bayram, Sihing Cengiz Yurtlu, Sihing Cüneyt Kapaklý ve WTEO Ýstanbul Gurubu

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

Sifu Mustafa Þahin

Ýstanbul Avcý Wing Tsun semineri Sifu Mustafa Þahin yönetiminde, asistanlarý Sihing Lütfü Memik, Sihing Hasan Fýrat, Sihing Ömer Bayram, Sihing Cengiz Yurtlu, Sihing Cüneyt Kapaklý ve WTEO Ýstanbul guruplarýna üye öðrencilerin katýlýmýyla 16 Nisan pazar günü Üsküdar DSÝ Spor Tesislerinde gerçekleþtirildi. Temel öðrenci programlarýnýn tekrar edildiði seminer sonrasý öðrenciler imtihana tabi tutulurken baþarýlý görülenler bir üst programa geçmeye hak kazandýlar. Seminer bitiminde yapýlan deðerlendirmeler sonucunda Sifu Mustafa Þahin tarafýndan bir üst programa yükselen öðrencilere birer diploma takdim edildi.


22

D e d i k i : - ( Z e k a , t a r l a g i b i d i r ; e k i p , b a k m a k i s t e r. )

Vücut Geliþtirme Tüyap

SPOR 2006 Güçlü Adamlar Yarýþmasý

WTEO

Avcý Wing Tsun Escrima Savunma Sanatlarý Okullarý

Sifu Mustafa Þahin Sihing Lütfü MEMÝK Libadiye DSÝ Spor Tesisleri Çamlýca Üsküdar / ÝST

Tel: (0533) 734 67 77 Sihing Saffet DEMÝR Kadýköy / ÝST

Tel: (0532) 386 65 05 Sihing Hasan FIRAT FIRAT Mahmutbey Cad. Hürriyet Mah. Akgün Sk. No:1 Þirinevler / ÝST

Tel: (0535) 322 81 89 Sihing Dr. Dr. Alkan BÝLGÝNER Sport House Migros Arkasý Zafer Cad. No:1 K:1 Beylikdüzü / ÝST

Tel: (0532) 281 63 18

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M AY I S 2 0 0 6

Sihing Ramazan GÖKGÖZ Kýbrýs Þehitleri Cad. No:39 M. Zorlu Ýþ Haný Kat:1 Alsancak-ÝZMÝR

Tel: (0535) 870 04 62 Sihing Cengiz YURTLU YURTLU Caddebostan Kadýköy-ÝST

Tel: (0532) 576 83 38

Gökhan Bey’e Þilt verildi...

En güçlü adam yarýþmalarý Beylikdüzü Tüyap Fuar Nerkezinde yapýldý. Yoðun ilginin olduðu yarýþmalar ilginç görüntülere sahne oldu. Yarýþmacýlar kýyasýya hünerlerini ortaya koyarken fuarý gezen misafirlerin odak noktasý oldu. Heyecanýn doruða çýktýðý yarýþlarda nerdeyse müsabaka alanýna yaklaþmak mümkün olmadý. Misafirlerin güç gösterisi yapanlarý görme meraký görülmeye deðerdi. Yarýþlar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Spor Ýl Müdürü Tamer Taþpýnar yarýþmalara destek verdi. Ayrýca Tüyap yetkililerine katkýlarýndan dolayý plaket takdim edildi.

Sihing Kenan KARA 19 Mayýs Spor Salonu 56’lar Çiftlik SAMSUN

Tel: (0544) 798 17 82 Sihing Serkan BAYRAKT AR BAYRAKTAR Bilkent Üniversitesi ANKARA

Tel: (0555) 452 95 27 Sihing Dr. Dr. Namýk ÖZTANIR ÖZTANIR K Centrum Küçükesat / Gazi Üniversitesi ANKARA

Tel: (0533) 428 23 26 Sihing Deniz EMSEN Göztepe / Kadýköy ÝSTANBUL

Tel: (0505) 266 46 97 Sihing Cüneyt Cüneyt KAPAKLI KAPAKLI TEKÝRDAÐ

Haldun Alagaþ ve Tüyap Müdürü

Tel: (0505) 626 58 33


A B O N E

K U L Ü B Ü

AKIN

SARI YER

PERFECT

Spor Kulübü Sami Akýn

Belediye Spor Kulübü Judo Hasan Kumbasar

Nutrition Metin Buz

Cennet Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:43/A K.Çekmece / ÝST Tel: 0.212 426 09 33

Atatürk Mah. Abuhayat Cad. No:22/A Selçuk / ÝZMÝR Tel: 0.232 892 72 21

ASHIHARA Karate

ÞAM PÝ YON

Her Aboneye Ücretsiz Ýlan Fýrsatý ! KIN ATAÞ

WSKF

Shotokan Karate-Do

Taekwondo Sporhanesi Þükrü Kýnataþ

Hayrettin Hayrettin Hamurcu Hamurcu

BOD Y C LA SS BA HÇELÝE VLER’de

Sa h ib i n d e n

F aa l D u ru m da

Vatan Cad. Zaviye Sok. 10/A Çapa / ÝST Tel: 0.212 524 34 29

Rýhtým Cad. Recaizade Sok. No:20 Kadýköy / ÝST Tel: 0.216 418 61 06 -07

M AS ÝS T

IMPERIAL

CANKILIÇ

Spor Kulübü Hasan Topal Topal

Vüct Geliþtirme Yýlmaz Dinkçi

Spor Merkezi

Taekwondo Kulübü Engin Cankýlýç

Tel: 0212. 250 80 16

Ýstasyon Cad. Çenet Apt. No:1 OSMANÝYE Tel: 0.546 842 01 84

Merkez Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:20 Güngören / ÝST Tel: 0.212 462 30 64

Cennet Mah. Hürriyet Cad. No:13 / A K.Çekmece / ÝST Tel: 0.212 601 23 71

Gültepe Mah. Baðlar Cad. No:106 Sefaköy / ÝST. Tel: 0.212 425 93 55

SE L Ý M KO Ç

FETÝH

ALP KÝN DO

F EN ERBAH ÇE

ZERRÝN

Wu Shu Kulübü Cevat Alp

MEHMET KAYA Karate Spor Kulübü Mehmet Kaya

Boks Spor Kulübü Mert Öztemel

Ayakkabý Deri Ürünleri

Kazým Karabekir Cad. No:6 Sondurak Esenler / ÝST Tel: 0.212 611 61 70

Kardeþler Cad. No:40/4 Koral Han Esentepe Þiþli / ÝST Tel: 0.212 279 40 82

Mustafa Kemal Paþa Cad. Çimen Sok. No:5/1 Bahçelievler / ÝST. Tel: 0.212. 553 58 41

Dereaðzý Tesisleri Kadýköy / ÝST Tel: 0.216

Hamam Cad. Harput Ýþ Haný No:45 / 2 Gedikpaþa / Ýstanbul Tel:0212) 516 21 77

ELÝT

R. ÇELÝKTÜR K

ESTETÝK

Ö ZDEMÝR

OLYMPIC

Uzakdoðu Spor Kulübü

FOR M

Spor Merkezi Taekwondo - Yoga Ýhsan Yaðcýoðlu Yaðcýoðlu

Kempo Karate *Muay Thai

Fitnes Kulübü Mansur Aktepe

Taekwondo Ýhtisas Fehmi Özdemir

Spor Salonu Necati Aras

Atýþalan Cad. Menderes Mah. 26. Sok. No:1 Sondurak Esenler / ÝST Tel: 0.212 647 44 19

Baðdat Cad.. Tamirhane Dur. No:220/A Cevizli Kartal / ÝST Tel: 0.216 441 24 01

Fikirtepe Mandýra Cad. Yavuz Sok. No:17/1 Kadýköy / ÝST. Tel: 0.216 349 48 38

Ferit Selim Paþa Cad. Fýndýk Sok. No:18 Yayla Bahçelievler / ÝST Tel: 0.212 504 68 61

Spor Salonu Koray Demirel Demirel Uður Mumcu Cad. No:9/A Bandýrma BALIKESÝR Tel: 0.266 712 10 01

AKYÜZ

YI LDI ZL AR

S.KÝBAR OÐLU

BEÞÝK TAÞ

Spor Merkezi Hülya P. P. Birol Birol Macar Kardeþler Cad. Ata Ýþ Haný No:82 Fatih / ÝST Tel: 0.212 521 84 57

Spor Eðitim Merkezi Mahmut Ýlhan

Spor Merkezi Satýlmýþ Kibaroðlu Kibaroðlu

Kartaltepe Mah. Sakarya Cad. No:9/C Bayrampaþa / ÝST. Tel: 0.212 418 16 61

Marmarae Cad. No:32 Üst Kaynarca Pendik / ÝST Tel: 0.216 397 19 26

Boks Spor Kulübü Yurdakul Gülren Gülren

B AYRAM PA ÞA

DEMÝRBAÞ

Taekwondo Kulubü Serkan Bülbül

Spor Kulübü Ali Demirbaþ

GÜMÜÞ

Hilmi Asal Z.Kuyu Cad. No:195/A Kasýmpaþa / ÝST

Dersaneleri Selim Koç

Seyrantepe Mah. Ý. Karaoðlanoðlu Cad. Civan Sok. No:1/1-2-3 Kaðýthane / ÝST Tel: 0.212 325 30 67

1729 Sok. No:44 / B Karþýyaka / ÝZMÝR Tel: 0.232 364 49 86

Sarýyer Belediyesi Sarýyer / ÝST Tel: 0.505 726 97 18

Spor Merkezi Ýbrahim Öztürk

Ramazan Çeliktürk

y e n i

FURKAN

Aylýk Ýlmi Ýçtimai ve Tasavvufi Dergi

4. Sayý Çýktý!

Tel: (0212) 526 50 14

e-posta: yenifurkan@yahoo.com.tr

Ga zetemize Temsilciler A ranýyor!

Orhan Ergen

Demirkapý Cad. Kuyu Çýkmazý No:6 Bayrampaþa / ÝST Tel: 0.212 544 79 16

Karadeniz Mah. Mehmet Akif Cad. No:89 Gaziosmanpaþa / ÝST. Tel: 0.212 537 85 12

A LP AY

ZEK ERÝ YAK ÖY

Spor Merkezi Hakan Alpay

Kulüp Z Cengiz Sever Aikido Zekeriyabey Kooperatifi Sarýyer / ÝST

Halaskargazi Cad. Nakiye Ergün Sok. No:80/C Þiþli / ÝST Tel: 0.212 230 57 64

DOSEM

Gençlik ve Spor Kulübü Rýdvan Gümüþ

Tel: 0.532 722 20 87

Ömer Büyükyýlmaz

BJK Boks Antrenörü Ýnönü Stadyumu Beþiktaþ / ÝST. Tel: 0.212.

turkdosport www.turkdosport.com Ayhan Kesrure Kesrure

OLYMPIC

Spor Merkezi Atilla Çeliktürk

Spor Salonu Osman Marsak

Jandarma Mektebi Sok. No:28 Yýldýz Beþiktaþ / ÝST. Tel: 0.212 227 89 53

Uður Mumcu Cad. No:9/29 Bandýrma BALIKESÝR. Tel: 0.266 712 10 01

Z. BURNU

i

Cemal KABADAYI

Kartaltepe Mah. Bahar Sok. No:4 Bakýrköy / ÝST Tel: (0212) 543 89 36

Nuripaþa Mah. 58. Bulvar Cad. No:118/B Z. Burnu / ÝST Tel: (0212) 582 39 44

Tel: (0532) 374 26 58

Tel: (0532) 282 36 57

KAHRAMAN

ECE SPORT

FOTO BAKÝ

Taekwondo Spor Kulübü

Bodybuilding Fitness Step Kickboks Aikido Taekwondo

Yavuz KAHRAMAN

Mustafa AKANSEL

Mehmet BAKÝ

19 Mayýs Cad. Ayhan Iþýk Sok. No:1 Þiþli / ÝST Tel: (0212) 272 05 95

Merkez Mah. Cami Sok. No:26 Avcýlar / ÝST

Atatürk Bulvarý PTT Karþýsý No:2 Anamur / MERSÝN Tel: (0324) 814 13 91

Tel: (0212) 590 31 41

Siyavuþpaþa Cad. Krizantem Sok. No:6 Bahçelievler / ÝST Kocasinan Lisesi Karþýsý Tel: 0.212 555 03 01 Cep: 0.535 726 29 40 metincay@hotmail.com

Ç EL ÝK TÜ RK

Reis SÖNMEZ

Tel: 0. 543 423 07 34

Kýsmi Takas Olabilir Metin Çay

Uzakdoðu Sporlarýnda Türkiye’nin En Geniþ Ýçerikli Türkçe Portal Sitesi

Ýhtisas Spor Kulübü

Cep: (0532) 212 12 25 bodydovuscu.sitemynet.com bdajans@yahoo.com.tr

Devren Satýlýktýr

Millet Cad. Þair M. Emin Sok. No:5/5 Fýndýkzade Fatih / ÝST Tel: 0.212 585 70 13

Bakýrköy Spor Kulübü

Yurt içinde ve yurtdýþýnda, Uzakdoðu Sporlarý, Boks, Güreþ, Vücut Geliþtirme ve Halter branþlarýnda haber, tanýtým, ilan, reklam ve abone çalýþmalarý yapabilecek takým arkadaþlarý aranmakta...

Ruhsatlý Body Aerobic Salonu

DÝJÝTAL

Tel: (0535) 202 83 89

ABONE KAMPANYASI 1 ABONE + 12 KUTU ÝLAN 20 YTL 1 ABONE + 12 KUTU ÝLAN 20 YTL

Bu Sayfada Yer Almak Ýçin Daha Neyi Bekliyorsunuz? 1 Sayý 15 YTL (6 cm X 5,5 cm) 12 Sayý 120.- YTL Her Abone için 1 Kutu (3,5 X 3) Hediye


BD-31  

BD-Bodybuilding Fitness&Dövüşçünün Dünyası Dergisi

BD-31  

BD-Bodybuilding Fitness&Dövüşçünün Dünyası Dergisi

Advertisement