Page 1

KARATE *TAEKWONDO *JUDO *AIKIDO *WING TSUN *KICKBOKS *MUAY THAI *ESCRIMA *WU SHU *BOKS *GÜREÞ *HALTER

TAEKWONDO Liselerarasý Ýstanbul Þampiyonasý Liselerarasý Ýstanbul Þampiyonasý

Yýl:6 Sayý:26 Aralýk 2005 Fiyatý:1,5 YTL (KDV Dahil)

Efsane

Muhammed Ali

Karete Milli Takýmý

Dünya Þampiyonu

Asrýn Güreþçisi

Hamza Yerlikaya

Kasým 2005 Ýstanbul

Avcý Wing Tsun

B O K S D U A Y E N L E RÝ Þ A M PÝY O N A SI


ABONE KAMPANYASI ABONE KAMPANYASI

Temmuz 2001

Eylül 2001

Kasým 2001

Ekim 2003

Kasým 2003

Aralýk 2003

Þubat 2005

Mart 2005

Nisan 2005

Mayýs 2005

Haziran 2005

Temmu z 20 05

Aðustos 2005

Eylül 2005

Ekim 2005

Aðustos 2001

Ekim 2001

Aralýk 2001

ö BD - B ODYBUILDING F ITNES D ÖVÜÞÇÜNÜN D ÜNYASÝ

VE

Kuþe, Renkli ve Herbiri 68 Sayfa 6 Sayýlýk Dergi Seti

A BONE O LAN H ERKESE H EDÝYE ! ö Hediye VCD + 1 Kutu Ýlan Avcý Wing Tsun, Aikido, Jijutsu, Vücut Geliþtirme (Mr. Olimpia Ronnie Coloman)

Posta Çeki Hesap No: 666697 Sirkeci - ÝST

BD-B ODYBUILDING F ITNES VE D ÖVÜÞÇÜNÜN D ÜNYASÝ Abone Olan Herkese

ö Son 13 Sayý Hediye! 2

ö Hediye VCD + 1 Kutu Ýlan Avcý Wing Tsun, Aikido, Jijutsu, Vücut Geliþtirme (Mr. Olimpia Ronnie Coloman)

12 Sayý Abonelik = 20 YTL


Baþyazý

3

Bünyamin Doðu Yazýþma adresi: bd.haber@turkcell.com

Dergimize Temsilciler Aranýyor!

Haydi Gör eve!

Yurt içinde ve yurt dýþýnda, Uzakdoðu Sporlarý, Boks, Güreþ, Vücut Geliþtirme ve Halter branþlarýnda haber, tanýtým, ilan, reklam ve abone çalýþmalarý yapabilecek takým arkadaþlarý aranmaktadýr. Ýlgilenen arkadaþlara duyurulur...

Dergimize ulaþamadýðýný söyleyen sporcu, antrenör, hakem, yönetici, spor kulüpleri, salonlar, ve tüm spor severler!

i

Basýn haber yapmýyor diye þikayet etmenin ve beklemenin vakti geçmedi mi?

Tel-Faks: (0212) 254 04 61 Cep: (0532) 212 12 25 www.bodydovuscu.mynet.com bodydovuscu@mynet.com bd.haber@turkcell.com

Derginiz BD, her ay yeni araþtýrma, haber ve söyleþileriyle hazýrlanarak baskýya giriyor ve temsilcilikleri aracýlýðýyla Türkiye ve Avrupa’da okuyucusuyla buluþuyor. Spor kulüpleri, Spor salonlarý, Federasyonlar, Ýl temsilcilikleri, Spor maðazalarý ve Spor müsabakalarýndaki katýlýmcýlar baþta olmak üzere deðiþik bölgelerdeki en iþlek çarþý ve gezi yerlerinde daðýtýlarak okuyucusuyla buluþuyor. Hedefimiz, daha çok okuyucuya ulaþarak branþlarýmýz ve sporcularýmýz hakkýnda kamuoyunu bilgilendirmek ve sahasýnda tek olduðumuz bu yayýn hizmetinde çýtayý daha yükseklere taþýmak. Sizleride branþýnýz adýna, bölgenizde daðýtým ve tanýtým yapmak için göreve davet ediyoruz. Dergiler temsilcilere temsilcilere ücretsiz ücretsiz olarak gönderilecektir. gönderilecektir.

Haber

ÝNCÝ DÝNLENME TESÝSLERÝ

Reklamlarýnýzýn

BOLU DAÐI ET LOKANTASI “Kesintisiz 24 Saat Hizmet”

Tanýtým Dergimizde yayýnlanmasýný istiyorsanýz, size telefon kadar yakýnýz. Tel - Faks: (0212) 254 04 61 Cep: (0532) 212 12 25

Kuzu Et, Mangal, Hafif Et Yemekleri, Pide Çeþitleri, Lavaþ Ekmek, Alabalýk, Nefis Sabah Kahvaltýsý ve diðer tüm yemek çeþitleriyle hizmetinizde

T U TA

Ý N C Ý

P E T R O L

Kaynaþlý Giþelerinden Sonra 3. Km

Bolu Daðý Kaynaþlý - DÜZCE Tel: (0380) 546 63 28 - 546 65 22

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

Ýmtiyaz Sahibi ve Genel YayýnYönetmeni Mustafa Þahin Tel: (0532) 212 12 25 Yazý Ýþleri Müdürü Gülseren Aydýn Haber ve Reklam Müdürü Mehmet Fýrat Tel: (0536) 687 00 82 Halkla Ýliþkiler Hasan Fýrat Branþ Temsilcileri Karate - Reis Sönmez Tel: (0532) 374 26 58 Judo - Aydýn Susuz Tel: (0532) 331 60 75 Taekwondo - Cemal Kabadayý Tel: (0212) 582 39 44 Wu Shu - Temel Türkmen Tel: (0535) 611 98 13 Boks - Ýrfan Polat Tel: (0532) 484 82 88 Muay Thai - Ramazan Çeliktürk Tel: (0535) 432 95 61 Yurt Ýçi Temsilcileri Konya - Þükrü Sak Tel: (0535) 942 96 25 Ankara - Serkan Bayraktar Tel: (0555) 452 95 27 Ýzmir - Ramazan Gökgöz Tel: (0535) 870 04 62 Samsun - Kenan Kara Tel: (0544) 798 17 82 Sivas - Erhan Akça Tel: (0532) 404 53 47 Gönen - M. Raþit Öztürk Tel: (0537) 499 76 60 G.Antep - Erdal Ultar Tel: (0533) 761 15 65 Afyon - Hakan Koç Tel: (0532) 462 36 00 Tekirdað - Cüneyt Kapaklý Tel: (0505) 626 58 33 Gebze - Hamit Sevindik Tel: (0533) 722 70 29 Þiþli - Þerif Kaya Tel: (0536) 951 48 45 Ümraniye - Lütfü Memik Tel: (0533) 734 67 77 Güngören - Cengiz Yurtlu Tel: (0532)576 83 38 Zeytinburnu - Temel Türkmen Tel: (0535) 611 98 13 Yurt Dýþý Temsilcileri Amsterdam - Cumali Gülveren Paris - Miraç Seyhanlý Köln - Salim Avcý Tercüme Ahmet Ata Yayýna Hazýrlýk BD Dergisi Tel: (0212) 254 04 61 Baský Dergah Ofset Tel: (0212) 446 00 79 Yayýnlayan Madison Tek. Rek. Danýþ. Ltd.Þti. Tel: (0212) 293 92 73 Abonelik Ýçin Hs. No. Yapý Kredi Merter - 0032230-5 Posta Çeki - 666697 Sirkeci Web Site www.bodydovuscu.mynet.com E. Posta bodydovuscu@mynet.com bd.haber@turkcell.com Ýdare Merkezi Tarlabaþý Bulvarý No:128/2 Taksim Beyoðlu -ÝST Tel-Faks: (0212) 254 04 61 Cep: (0532) 212 12 25 Yayýn Türü ve Baský Tarihi Yerel Süreli Yayýn - 08 Aralýk 2005

Merhaba deðerli BD okuyucularý, Tabiî bir sohbet havasý içinde, kolay anlaþýlýr, fakat derin mânâlar ifade eden meseleler konuþalým sizlerle… Neden spor yapýyoruz?.. Nihâi gaye ne olmalý?.. Mesele sadece kas geliþtirmek veya fiziki görüntüyü düzelterek yaþama sûni bir intibakla dâhil olmak mý?.. Vesaire, vesaire… Ýçinde yaþadýðýmýz çaðýn þeksiz ve þüphe götürmez tariflerinden biri "bunalým çaðý" olmasýdýr. Evet insanlýk top yekun bir buhran, sýkýntý ve kaos girdabýna girmiþ durumdadýr. Her kafadan bir sesin çýkmasý da meseleyi daha bir karmaþýklaþtýrmakta, içinden çýkýlmaz hâli büsbütün beter etmektedir. Ve bizler ister istemez bu kaosun ortasýnda hayatýmýzý idame ettirmeye mahkum durumdayýz. Ýþte bu ahvâl içinde spor yapýyoruz… neden? Herkesin kendince ifade edeceði bir cevabý vardýr mutlaka; "sýhhat için, beden terbiyesi için, kariyer için vs… Herkesin kendine âit bir doðrusu olmanýn yanýnda, bir de "doðruya en yakýn" veya "en doðru olan" vardýr… Düþünen insana yakýþanda, en doðru olaný bulmak veya en yakýn mesafeye ulaþabilmektir… Þimdi; spor yapan biri olarak ben kendime soruyorum: "SPORDA ASIL GAYEM NE OLMALI?.. Kendi payýma düþeni anlatmaya çalýþayým… Spor yapýyorum, bedenim sýhhat buluyor. Spor yapýyorum, fizîki görüntüm düzgünleþiyor. Spor yapýyorum, kariyer sahibi oluyorum… Tamam, bunlar kabulü mümkün düþünceler ve herkesin yaþarken elde etmeyi arzu ettiði güzellikler… Fakat, bütün bunlara raðmen içimde asla kanmayan bir duygu seli sürekli üzerime geliyor, beni rahatsýz ediyor. Güzel bir antrenman sonrasý attýðým terle rahatlýyorum ama, bu kanmayan duygu selinden bir türlü kurtulamýyorum. Anlýyorum ki, bedenim dâima bedenî ihtiyaçlarýmýn ötesinde bir þeylere muhtaç yaþýyor ve ben bunu sadece

fizîki þartlarla giderme gayreti içinde olduðumdan daima susuzluðumu artýrýyorum… Susuzluðumu kandýrmak için yaptýðým hamlelerde daima "yelteniþlerden" ibaret kalýyor ve bir türlü meselenin köhnüne (özüne) vâkýf olamýyorum. Öyleyse diyorum, ben benim olan âzalarýmýn yegâne hakimi deðilim. Veya; bedenî zannettiðim ihtiyaçlarým aslýnda rûhi ihtiyaçlarýmýn bedeni yansýmasýndan baþka bir þey deðil. Öyleyse yapmam gereken, fizîki hareketlerimin ötesinde beni daima kendine muhtaç kýlan o fizik ötesi hakikati idrak ederek spor yapmamdýr. Bu düþünceler beni zamanla, sportif faaliyetlerim içinde yaptýðým her hareketin bir manasý olmasý gerektiðine inandýrdý ve hatta sporun tek baþýna bir þey ifade etmediði noktasýna vardýrdý. Anlamaya baþladým ki, attýðým yumruk sadece yumruktan ibaret deðil, savurduðum tekme sadece tekmeden ibaret deðil; iþin içinde iþ var ve ben bu iþin özüne doðru yolculuða çýkmalýyým… Ve nihayet anladým ki, bu tür bir çabanýn içine girmeden yapýlacak olan her þey kendi kendinden ibaret kalacak ve asla mânâsýna uygun bir sonuca ulaþamayacak… Okuyucuya hitabým þudur: Yaptýðýn iþ her ne olursa olsun, mutlaka üzerinde düþün ve ulaþtýðýn hiçbir sonuç seni bir sonraki hedeften alýkoymasýn. Sistemli þekilde takip edeceðin bu yol sonunda sana spor yapmanýn hakîki zevkini tattýracaktýr. Spor, baþarýya ulaþsýn diye insanlarýn beden ve ruhlarýný zorlamak deðil, bedenî faaliyetler vasýtasýyla rûhî erginliklere ulaþabilmenin yolu bilinmeli… Ve; "gayeye götüren vasýta" rolü üzerinde sabit kýlýnmalý… Gerisi sýkýntýdan ibarettir. Hülâsa; düþünce faaliyetlerimiz, bedenî faaliyetlerimizin gerisinde kalmasýn ki, sporumuz mekanik bir hâl almasýn… Bu vesileyle hatýrlatalým; bize yazmak istediðiniz düþüncelerinizi ertelemeden yazýn ki, diyalogumuz güzel sonuçlar doðurarak sporumuzu mekaniklikten kurtarýp "mânâ" ya yönelmemize yol açsýn… Sýhhat ve âfiyette olmanýz dileði ile… Hoþçakalýn

BD -

HASBÝHAL


4

Haber

Judo Dünyasý Aydýn Susuz

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

Selam ve Sevgi ile... Deðerli okuyucularým, bu sayýmýzda sizlere Kasým ayýnda Judo ve Kuraþ branþýnda gerçekleþen Bölgesel, Ulusal, ve Uluslar arasý faaliyetleri, bu faaliyetler ile ilgili yorumlarýmý aktarmaya çalýþacaðým. Öncelikle bölgesel faaliyetlerden bahsetmek istiyorum. Cumhuriyet Kupasý Judo Müsabakalarý Ýstanbul Ýl temsilciliðinin koordinatörlüðü, Özel Doða Kolejinin sponsorluðu ve spor salonunda yapýlan minik, yýldýz, ümit ve gençler turnuvasýna büyük emeði geçen okul yöneticilerine Judo ailesi adýna çok teþekkür ediyor, saygý ve sevgilerimi sunuyorum. Her zaman onlarýn hizmetinde olacaðýz, bundan zevk ve gurur duyacaðýz. Bu deðerli eðitim kurumlarýmýzýn spora vermiþ olduklarý maddi ve manevi destekler, ülkemize ve milletimize mutlaka hizmet ve baþarý olarak geri dönecektir. Bir de deðinmek istediðim önemli bir konu, yerel yönetimlerin spora bakýþ açýsý. Geçmiþ yýllarda yerel yönetimler, 1994 yýlýndan sonra spora çok ciddi anlamda destek vermiþ, bir çok belediye kendi bünyesinde spor kulüpleri ve müdürlükleri kurarak meþru bir þekilde yasalarýn tanýmýþ olduðu haklardan faydalanarak spora hizmet etmiþ ve neticesinde ülkemize bir çok baþarýlý sporcular Avrupa, Dünya ve Olimpiyat þampiyonluklarý kazandýrmýþlardýr. Ancak son yýllarda bu desteðin ciddi anlamda azaldýðý, bilhassa bazý yerel yöneticilerin býrakýn desteklemeyi yapýlan faaliyetleri askýya aldýklarý, bir çok aktif branþý kapattýklarý pasifize ettikleri, tepki almamak için kamu oyuna karþý spora ve sporcuya çok büyük destek verdiklerini söyleyerek takkiye yapmaktadýrlar. Ancak, bunun böyle olmadýðý tarafýmýzdan tespit edilmiþtir. Ama, yine de þu anda desteðini esirgemeyen tüm kuruluþlara teþekkür ediyor saygý ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Deðerli spor severler, gönül ister ki her þey güzel olsun bütün taþlar yerine otursun. Federasyonumuzda iþler týkýr týkýr yürüsün. Maalesef büyük heyecan, arzu istek ve judo adýna bizlere realist vaatler sunarak Judo’yu, Judo’nun geliþmesini engelleyenlerden arýndýrma projesi ile iþ baþýna gelen federasyon baþkanýmýz son aylarda pek ortalarda görünmüyor, her halde çok yoðun olmalý! Umuyoruz ki, Judo’nun geleceði için büyük projeleri hayata geçirmekle meþguldürler. Dostlar, gözlemlediðim odur ki, bir þeylerin yürümediði ortada. Camiada heves ve heyecanýn kalmadýðý, bir takým sýkýntýlarýn ciddi anlamda oluþmaya baþladýðý gün yüzü gibi ortada. Son aylarda yapýlan yurt içi ve uluslar arasý faaliyetlerde ne federasyon baþkaný, ne yönetim kurullarýndan ciddi anlamda katýlým olmamasý, kimin ne yaptýðý belli olmayan organizasyon bozukluklarý ..! Umarýz ki, hayýrlara vesile olur... Ýstanbul Liseler arasý Judo Müsabakasý Sarýyer Sapor Salonu’nda 20’ye yakýn lisenin yarýþtýðý müsabakalara 150 civarýnda bay ve bayan sporcu iþtirak etti. Judo müsabakalarýnýn oldukça kalitesiz ve seviyesiz olduðu, nerede ise yoldan geçen toplama lise öðrencilerinin salona getirilip mindere sokulduðu izlenimi vardý. Maalesef bu çocuklarýmýz, bildiðimiz bazý antrenörler tarafýndan Judo çalýþtýrýlmakta olup baðlý bulunduklarý okullarda Judo’yu en iyi þekilde öðretme durumundadýrlar. Maalesef olayýn tatbiki tarafýna bakýldýðýnda içler acýsý bir durum ortaya çýkmak-

tadýr. Bu da, Judo’ya her yönü ile zarar vermektedir. Ben bu konuda faaliyet gösteren tüm arkadaþlara önemle rica ediyorum, kimse heva ve heveslerini tatmin etmek için Judo gibi asil bir sporu milli eðitim camiasýna madara etmesin. Ya adam gibi sporcu yetiþtirilsin, yada bu iþten elinizi ayaðýnýzý çekin. Önemle rica ediyorum..! Yazýk bu devletin parasýna! Üç beþ sporcu haricinde, Türkiye Þampiyonasý’nda derece çýkarmanýn yanýnda ilk on altýya girmek bile hayal !.. Ama turistik bir gezi olabilir. Minik ve Yýldýz Þampiyonasý Sýnýrlamanýn konulmadýðý Antalya’da yapýlan mü-sabakalara 1000 civarýnda sporcu katýldý. Müsabakalar dört gün olmasýna raðmen, bazý günler geç saatlere kadar sürdü. Küçük sporcular periþan oldu. Yanlýþ olan nedir diye sorarsanýz, bence sýnýrlama konmamasý en büyük yanlýþ! Neden..? Çünki, biz sadece sahnenin önünü görüyoruz. Bu sahnenin bir de arkasý var. Bunlar çocuk... Anadolunun dört bir köþesinden bu yavrular... Tespitlerime dayanarak söylüyorum, malum bölgelerde sözüm ona antrenörlük yapan kiþi veya kiþiler, bölgelerinden çok katýlým olsun diye (bileni bilmeyeni) ne varsa toplayýp getiriyorlar. Aç-tok onlar için önemli deðil. Konforsuz, klimasýz, demir veya aðaç koltuklu þehir içi taþýmacýlýkta kullanýlan, trafikte yasak olmasýna raðmen tek þoförlü, çoðu düþük model otobüslerde üst üste çocuklar istif edilerek anadolunun ücra köþelerinden yüzlerce kilometre yol katederek müsabakalara getirilmektedir. Bu zulüm deðil de nedir... Bunlar benim yakinen tespit ettiðim gözlemlediðim olaylar. Bu durum sadece bizde mi, hayýr bir çok federasyon faaliyeti böyle ve maalesef bu yüzden bir çok spor kafilesi kaza geçirerek bir çok sporcu ölmüþtür. Bence mutlaka seçme yapýlmalý, ilin konumuna göre sýnýrlama konulmalýdýr. Ve, þehirler arasý ulaþým araçlarý kullanýlmalýdýr. Gençler Avrupa Judo Þampiyonasý 16 kiþilik kafilede 6 idareci, 6 erkek, 4 bayan toplam 10 sporcu ile iþtirak ettiðimiz Hýrvatistan’da yapýlan þampiyonada sporcumuz Gülþah KOCATÜRK +78 Kg’da Avrupa þampiyonu olarak yüzümüzü güldürdü. Kendisini tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. 3. Avrupa Ustalar Þampiyonasý Judo Kuraþ Federasyonunun yýllýk faaliyet programýnda olmasýna raðmen, sadece Genel Müdürlük onay yazýsý haricinde oldukça ilgisiz kaldýðý þampiyonaya, 16 kiþilik kadro kendi maddi imkanlarý ile katýlmak þartý ile, Ýngiltere konsolosluðunun her türlü engellemeyi yapmasýna raðmen 6 kiþi vize alarak Londra’da ki bu þampiyonaya katýlabildik ve ülkemizi en iyi þekilde temsil ettik. Ayný zamanda kafilemiz birlik ve beraberlik içinde hareket etti. Uluslar arasý sorun yaratacaðýna inandýðýmýz birkaç konuyu da, kendi Ustalar aramýzda hallettik. Avrupa Þampiyonasýnýn basýn boyutu tam bir fiyasko... Bir çok Avrupa medyasýnýn takip ettiði þampiyona, ne medyamýzda yer aldý, ne de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü haber sitesinde yer aldý. 41 Avrupa ülkesinin 575 sporcu ile katýldýðý þampiyonada, salonun küçük olmasý nedeni ile organizasyonda bozuktu ama, yine de organizasyon komitesi bunu hissettirmemeye çalýþtý. Genç mü-sabýklara taþ çýkartacak güzellikte müsabakalar oldu. Bu þampiyona da derece alan usta sporcularýmýzý tebrik ediyoruz. Selahattin Ünay Uluslar arasý Kata Hakemi (Avrupa Kata þampiyonasý Hakemi) Londra

66 Kg 1. Hasan Ýmamoðlu 81 Kg 3. Mustafa Balcý 81 Kg 5. Mehmet Yýldýrým 90 Kg Bayram Akdemir 100 Kg 5. Aydýn Susuz Dünya Yýldýzlar Kupasý Güzel bir yaz havasý ortamýnda Antalya’da yapýlan müsabakalar zevkli ve kaliteli geçti. Ancak Uluslar arasý hüviyete sahip turnuvaya bu organizasyon hiç mi hiç yakýþmadý. Salon organizasyonu tam bir karmaþa, madalya törenleri çok yavan, sporcu madalya törenine kot pantolon ve tiþört ile çýkýyor. Verilen madalyalarýn hiç bir özelliði yok, yazýsý bile yok. Sporculara sadece yarým yamalak bir madalya verildi. Daha önceki turnuvalarda sporculara bol hediyeler daðýtýlýr, ülkelerine hediyeler ile gönderilir ve bu çocuklar bundan hoþnut kalýrlardý. Zaten adý da üstünde çocuklara hitap eden bir turnuva, bu kadar cimri olmayalým, federasyon olarak nerelere para harcamýyoruz ki. Sonra geleceðin yýldýz sporcularý buralardan çýkmýyor mu? Mesela bu çocuklar kampa alýnmýþ, sonra milli müsabakaya çýkarýlýyor. Ýnsan bunlara bir tiþort dahi veremez mi? Bilseydim, bir vatandaþ olarak o yavrulara kýrmýzý- beyaz tiþort, bir de ay-yýldýz taktýrýr onlara o manevi havayý yaþattýrýr ve onlarý onure ederdim. Çocuklarýnda hoþuna giderdi. Bu dinimizin, örfümüzün ve adetimizin de bir parçasý. Bu, bütün uluslarýn çocuklarý için geçerlidir. Bu turnuvada baþarýlý olan sporcularýmýzý ve tüm dünya çocuklarýný tebrik ediyoruz. 23 Yaþ altý Avrupa Þampiyonasý Erkeklerde 5 sporcu, bayanlarda 4 sporcu ile iþtirak ettiðimiz Ukrayna Kiev’de yapýlan þampiyonada hem sporcu bazýnda, hem de ülkelerin katýlýmý açýsýndan katýlýmýn az olduðu gözlemlendi. Þampiyonada en iyi performansý, 90 Kg’da mücadele eden ve yarý finale kadar çýkan sporcumuz Burhan Koçan oldu. Burhan Koçan kilosunda Avrupa 3. sü oldu. Bayanlar +78 Kg’da yýlýn Avrupa Gençler þampiyonu olan Gülþah Kocatürk, istenilen performansý gösteremedi ve kilosunda Avrupa 3. sü oldu. Bayanlar 78 Kg’da mücadele eden sporcumuz Seda Karadað, kilosunda ancak 5. olarak klasman gurubuna girdi. Erkekler 66 Kg’da mücadele eden sporcumuz Hakan Þentepe, kilosunda ancak 7. olarak klasman gurubuna girdi. Dünya Kuraþ Þampiyonasý 59 ülkeden 163 sporcunun iþtirak ettiði Taþkent’te yapýlan þampiyonaya Türkiye 2 bayan ve 2 erkek sporcu ile katýldý. Müsabakalarda erkek sporcularýmýz bir varlýk gösteremezken, bayan sporcularýmýz 3 altýn madalya kazandý. Madalya alan sporcularýmýz; 48 Kg’da Neþe Yýldýz Þensoy (1), 87 Kg’da Belkýs Zehra Kaya (1), Açýk siklet’de Belkýs Zehra Kaya (1.) 1. Lige Terfi Müsabakalarý Alanya Atatürk Spor Salonunda yapýlan müsabakalarda, ümit erkekler kategorisinde Ankara ASAÞ Spor, Kahramanmaraþ DSÝ Spor, Konya Seydiþehir Spor ve Bursa Orhangazi Belediye Spor Ümitler Judo Birinci Ligine yükseldiler. Ümit Bayanlar kategorisinde, Eskiþehir Gençlik Spor, Sakarya Karasu Spor, Sivas Gençlik Spor, Bursa Orhangazi Belediye Spor Ümitler Judo Ligine yükseldiler. Esen ve Saðlýklý Kalýn

Ýstanbul Milli Eðitim Gençler (Liseler arasý)

Judo Müsabakalarý 14 -16 Kasým Sarýyer

Erkekler 50 Kg 1. Erdinç SADEK Ýstinye 2. Onurcan BACAK Ýstinye 3. Malik YARDIM Fýndýklý 4. N. ÖZDEMÝR Þ. Þamil 55 Kg 1. Enis KARAMAN Üsküdar 2. H. YAÐLIDERE H.paþa 3. Ulaþ ÇELÝK Üsküdar 60 Kg 1. Orkun BÝÇEN F. Rüþtü 2. Hakan EFKERELÝ Ýstinye 3. Yahya KARATAÞ H.paþa 4. Ufuk AVCI Esatpaþa 66 Kg 1. Çaðlayan KURU Pendik 2. Ekin GÜNDÜZ B. Kemal 3. Cem KILIÇ Pendik 73 Kg 1. Emre AKÇINAR Ümraniye 2. Veysel BOR H.Paþa 3. Hakan TOPÇU Pendik 4. Ý. SEYMENOÐLU Ted 81 Kg 1. Kadir Yücel AY Yakacýk Üsküdar 2. Cenk ALKAN 90 Kg 1. Soner ORHAN Pendik 2. Fatih ALTINTAÞ Maçka 3. Cüneyt YILDIRIM Üsküdar 4. M. ERDEMÝR Üsküdar +90 Kg 1. Ümit HAMAMCIOÐLU Bayanlar 40 Kg 1. Deniz BOLAT Ýstinye 2. Esra TEMÝZ Erenköy 3. Gökçe DOÐAN Erenköy Üsküdar 4. Ayþe EZGÝ 44 Kg Sarýyer 1. Fatoþ ÖLEN 2. Banu AY Erenköy Erenköy 3. Yasemin KAYA 4. G. KÜÇÜKER Erenköy 48 Kg 1. Sümeyye AKKUÞ Ýstinye 2. Kübra CENGÝZ Ýstinye Pendik 3. Demet GEYÝK 4. Duygu ARSLAN Üsküdar 52 Kg 1. Ümran BUZRUL Pendik 2. Azize SEYHAN Pendik 3. Hatice HURMA Üsküdar 4. Nuray YÜCESOY Erenköy 57 Kg 1. Firdevs GAYGUSUZ 2. Huriye SETÜN B. Kemal B. Felek 3. E. K.KARTAL 4. Tülay DEMÝREL Erenköy 63 Kg 1. Özlem AKKUÞ Pendik 2. Burçin ALYAGUT Doða Ko. 3. Fulya NEOLDUN Erenköy 4. Duygu DAÞTAN Erenköy 70 Kg 1. Tuðçe ÖDÜBEY Yakacýk H. Kalka 2. Özge ÖZLEN 3. Gizem TOSUN Üsküdar Erenköy 4. Filiz NERMÝN 78 Kg 1. Büþra SAYEL Üsküdar +78 Kg 1. G. ERENERDÝ B. Kemal


Liselerarasý Türkiye Judo Þampiyonasý Sivas'ta 3 gün süren Liseler Arasý Türkiye Judo Þampiyonasý yapýldý. Þampiyonada genel sýralamada Konyalý sporcular birinci oldu. 4 Eylül Kapalý Spor Salonu'nda

Gençlik ve Spor ÝL Müdürü Salim Kýlýç ve diðer davetliler, dereceye giren sporculara madalyalarýný verdiler. Þampiyonanýn son gününde yapýlan müsabakalar sonrasýnda alýnan sonuçlar: Erkekler 50 Kg 1. Kerem Mertan (Samsun) 2. Aykut Erdoðan (Manisa) 3. Bayram Ceylan (Konya) 55 Kg 1. Ufuk Þentepe (Ordu) 2. Gökhan Mertan (Samsun) 3. Abdulcelil Erbay (Konya) 60 Kg 1. Murat Durmaz (Konya) 2. Yunus Þaþtým (Konya)

yapýlan müsabakalara 38 ilden, 32'si bayan olmak üzere 74 takýmdan 600 sporcu katýldý. Yapýlan konuþmalar sonrasýnda Vali Vekili Ali Mantý, Milli Eðitim Müdürü Ahmet Yolcu, Türkiye Judo Federasyonu Asbaþkaný Kadir Kuruçay ve

3. Yusuf Daþ (Ýzmir) 66 Kg 1. Ömer F. Aybasan (Konya) 2. Fatih Ismak (Samsun) 3. Mesut Özbek (Manisa) 73 Kg 1. Serhat Kambur (Eskiþehir) 2. Ümit Ocak (Ýzmir) 3. Beytullah Tatar (Sakarya) 81 Kg 1. Tolga Polat (Bursa) 2. Kadir Karaman (Ordu) 3. Emre Sarý (Ýzmir) 90 Kg 1. Özkan Daðcý (Amasya) 2. Ali Osman Týrnakçý (Sivas) 3. Nasýr Daþdemir (Manisa) +90 Kg 1. Sezgin Ýge (Sakarya) 2. Ümit Hamamcýoðlu (Ýst) 3. Karani Sandalcý (Rize) Bayanlar 40 Kg 1. Esra Dademir (Edirne) 2. Kübra Daðlamaz (Çorum) 3. Tuðba Çalýþkan (Balýkesir) 44 Kg 1. Hilal Yýldýz (Bursa)

5

2. Pelin Aras (Ordu) 3. Ayþe Saadet Ar (Konya) 48 Kg 1. Sümeyye Akkaþ (Ýstanbul) 2. Merve Þengün (Antalya) 3. Sevtap Felek (Ordu) 52 Kg 1. Bahar Büker (Çorum) 2. Ayþe Mutlu (Konya) 3. Tuðba Tahran (Edirne) 57 Kg

Gülþah Kocatürk 1. Hatice Aydýn (zmir) 2. Esra Damar (Çorum) 3. Þeyda Bayram (Bursa) 63 Kg 1. A. Tuðba Dursun (Samsun) 2. Esin Taþkaya (Ýzmir) 3. Seda Tetik (Antalya) 70 Kg 1. Emel Durhanoðlu (Edirne) 2. Ezgi Yýlmaz (Trabzon) 3. Eþme Mercan (Ýzmir) 78 Kg 1. Begüm Günday (Ýzmir)

2. Fadim Sardan (Konya) 3. Çiðdem Altuntaþ (Antalya) +78 Kg 1. Gülnur Erenerdi (Ýstanbul) 2. Selda Kazdað (Rize) 3. Y. Görgülü (Eskiþehir) Þampiyonanýn genel sýralamasýnda il bazýnda ise 2 altýn, 2 bronz madalya ile Konya birinci, 1 altýn, 2 gümüþ ve 1 bronz madalya ile Samsun ikinci, 1 altýn, 1 gümüþ madalya ile Ýzmir üçüncü sýrada yer aldý. Sýralamada ev sahibi Sivas ise 1 gümüþ madalya ile 10. oldu.

Uluslararasý

Samsun SHÇEK

Judo’cularýndan Valiye Ziyaret Valiye Ziyaret Samsun'daki, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) baðlý yuva ve yurtlarda kalan ve dünya çapýnda baþarýlar elde eden genç judocularý karþýsýnda gören Vali Mustafa Demir, sevgi ve inançla altýndan kalkýlamayacak hiçbir iþ olmadýðýný belirtti. Deðiþik tarihlerde yapýlan müsabakalarda kazandýklarý kupa ve madalyalarla kendisini ziyaret eden 55 kiloda dünya ikincisi milli judocu Osman Ismak ile kilolarýnda Türkiye ikincisi olan milli judocular Yýlmaz Demirel, Hüseyin Köse ve Mümin Elmacý'ya birer altýn hediye eden Vali Mustafa Demir, sporcularý alnýndan öptü. Vali Demir, baþarýlý judocularýn Samsun Sosyal Hizmetler Müdürlüðü'ne baðlý kuruluþlarda bakým ve korunma altýnda bulunduðunu kaydederek, "Bu gençlerimiz Türk örf, adet, inanç ve milli ahlakýna sahip, kendilerine güvenen, insan sevgi ve saygýsý ile dolu, demokrasi bilincine sahip, insan haklarýna saygýlý, beden, ruh ve duy-

gusal geliþimleri saðlýklý, topluma yararlý bireyler olarak yetiþtiriliyor ve meslek sahibi yapýlýyorlar. Elde ettikleri baþarý da yuva ve yurtlarýmýzda fiziksel, zihinsel ve psikososyal yönden geliþimlerinin en iyi þekilde saðlanmasýndan kaynaklanýyor. Bu yönde eðitilmeleri ile ilgili çalýþmalarýmýz sürdürülecektir. Gerekli her türlü desteði almak haklarýdýr. Bu desteði vermek de bizim boynumuzun borcudur" dedi. 12-13 Kasým tarihinde Antalya'da yapýlan Ferdi Ümitler Dünya Kupasý Judo Þampiyonasý'nda ayný zamanda milli takým sporcusu olan Osman Ismak 55 kiloda dünya ikinciliðini kazandý. Son olarak 25-26 Kasým 2005 tarihlerinde Antalya'nýn Alanya Ýlçesi'nde yapýlan Türkiye 1. Lig Final Müsabakalarý Ümitler Kategorisi'nde SHÇEK Spor Kulübü Judo Takýmý Türkiye üçüncülüðünü elde etti. Samsun SHÇEK Spor Kulübü, Türk Milli Judo Takýmý'na da 4 sporcu kazandýrdý.

Mücadele Sporlarý Federasyonu Ýstanbul Ýl Temsilciliði

Kickboks Branþý

Hakem ve Tertip Komitesi toplandý 12 Kasým 2005 tarihinde Burhan Felek Milli Takýmlar Kamp Eðitim Merkezinde, Mücadele Sporlarý Ýl Temsilcisi Nurettin OLGUN ve Kickbokstan Sorumlu Yardýmcýsý Tacettin ATA baþkanlýðýnda Hakem ve Tertip Komitesinin toplanarak 2006 yýlý faaliyet programýnýn hazýrlýðý yapýlarak Kickboks'un geleceðiyle ilgili çok parlak kararlarýn alýndýðý bildirildi. Bu kararlar; a) 2006 yýlýnda bir dizi uluslar arasý karþýlaþmalar yapýlmasý, b) Her ay yapýlmak üzere bir faaliyet planlanmasý, c) Yeni hakem yetiþtirmek üzere hakem kursu açýlmasý, d) Lisanslý hakemler ve antrenörlere seminerler verilerek deðiþen kurallarla ilgili bilgilendirilmesi, ( seminerler laptop, projeksiyon makinesi ile görsel olarak verilecektir.) e) Sporcu saðlýðýnýn ön planda tutulmasý, f) Salonlarýn ziyaret edilerek müsabakadaki eksiklerin ve giderilmesi ile ilgili birtakým kararlar alýndý.

BD -

12 - 13 Kasým Antalya Erkekler + 73 Kg 34 Kg 1. M. Ingo Gür Tür 1. B. Mahmut 2. K. Shoknrukh Özb 2. Yýldýz Feyyaz Tür 3. T. Saddam Kaz 3. Doðan Murat Tür 3. Bagac Erdal Tür Bayanlar 3. Ç. Özkan Tür 38 Kg 32 Kg 1. D. Aidyn Kaz 1. Varlý Hanife Tür 2. Mursidov Anar Aze 2. Y. Galnur Kaz 3. D. Yerdos Kaz 3. J. Geldibayeva Tür 3. S. Uly Kuanysh Kaz 3. K. Merve Tür 36 Kg 42 Kg 1. K. Beimbet Kaz 1. Kormeli Vildan Tür Aze Tür 2. R. Samir 2. Þahin Kader 3. N. Yerlan Kaz 3. Þahin Ebru Tür 3. H. Mohmd Sur 40 Kg Kaz 46 Kg 1. Z. Ayna 1. D. Temirzhan Kaz 2. B. Hatice Aslý Tür 2. Bolat Mahmut Sur 3. Ateþ Irem Tür 3. Nuraliev Nurali Rus 3. M. Gulnar Kaz 44 Kg 3. Hristov Georgi Bul 1. Özerler Nazlýcan Tür 50 Kg Aze 2. Teksar Duygu Tür 1. M. Resid 3. Susuz Ayþenur Tür 2. M. Firudin Rus Kaz 3. M. Gülnar 3. Doðar Nedim Tür 48 Kg 3. M. Nauryzbek Kaz 55 Kg Tür 1. Koþar Serap 2. Vechaguri Mana Gür 1. H. Orhan Aze 3. Sengun Merve Tür 2. Ismak Osman Tür 3. Cengiz Kubra Tur 3. R. Kazibek Kaz 52 Kg Kaz 3. N. Serikbol 60 Kg 1. Ilýeva Ivelena Bul 2. O. Sopio Gür 1. R. Zebeda Gür 3. Efe Aylin Tür 2. Kerimli Ferid Aze 3. K. Teona Gür 3. I. Emrah Aze 57 Kg 3. Humbatov Elvin Aze 66 Kg 1. Katipoðlu Büþra Tür 2. Todorova Beti Bul 1. B. Behman Aze 3. Yýlmaz Elif Tür 2. S. Archi Gür Tür 3. Kaçar Rabia 3. Ibekeyev Nurbol Kaz + 57 Kg 3. Davitiani Nica Gür 73 Kg 1. D. Emel Tür 2. Dzhorova Tereza Bul 1. Sorlu Tanju Tür 3. Gürdal Begüm Tür 2. D. Hyusein Bul Gür 3. G. Miranda 3. X. Mehemmed Aze 3. Tagiev Samir Aze

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

Yýldýzlar Kupasý


6

Haber

Ta e k w o n d o

Milli Eðitim Müdürlüðü 21 - 22 Kasým 2005 Milli Eðitim Orta Öðretim Liseler Arasý Taekwon-do Müsabakalarý Ýstanbul'da Yapýldý. 15-18 Aralýk tarihleri arasýnda Çorum ilinde yapýlacak Türkiye Þampiyonasýna gidecek Liseler ve öðrencilerin seçmeleri gerçekleþtirildi. Müsabakalara 63 okul iþtirak ederken, bayanlarda 44 erkeklerde 84 sporcu iþtirak etti.Toplamda 128 sporcunun ve 63 okulun katýlýmý ile gerçekleþen Taekwon-do müsabakalarý geçen yýllara raðmen daha çok katýlýmýn gerçekleþtiði sporcularýn Taekwon-do antrenörleri, okuldaki Beden Eðitimi öðretmenleri ve müdürlerine kadar müsabakalarý izlemeye gelerek öðrencilerin yaþadýðý heyecaný hep beraber yaþadýlar. Okullarýn diðer yýllarda benimsemediði bu sporu bu yýllarda daha çok eðilim verdikleri, programlarýna aldýklarý Taekwondo rrtýk Ýlköðretim, Ortaöðretim okullarýnda ve Üniversitelerde. Olimpik bir spor branþý olmasýnýn yanýnda büyük bir özveri ile çalýþan sporcular Türkiye, Avrupa ve Dünya Þampiyonu olma yolunda hýzla devam ediyorlar.

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

Cemal KABADAYI, Zahir CANBAY

Özdemir hoca”ya Allah”tan þifa diliyoruz

Cevdet ATABEY, Cemal KABADAYI

Tacettin ATA, Ýsa DAÞTAN, Þükrü CÝLDO

Ýl Temsilcisi Zahir CANBAY ve Hakemler


Ta e k w o n d o

Haber

7

Liselerarasý Ýstanbul Þampiyonasý Liselerde yarýþmaya giren sporcular arasýnda bulunan ve halen okuyan Avrupa Þampiyonu, Dünya Ýkincisi ve Türkiye Þampiyonu sporcularýn bu müsabakalarda yenildikleri gözden kaçmadý. Dünya ikincisi Zeynep Kiraz'ýn, Meltem Mert'e yenilmesi, Avrupa þampiyonasýna giden Burcu Altun'un yenilmesi, Zeynep Duran gibi baþarýlý sporcularýn ortaya çýkmasý gözden kaçmadý. Basýn Yayýn olarak BD dergisi imtiyaz sahibi ve genel yayýn yönetmeni Mustafa Þahin bir an Taekwondo'cularý yanlýz býrakmayarak yakýn objektiften izleyerek güzel müsabaka yapan sporcularý karelerine aldý. Taekwondo müsabakalarýnda büyük bir özveri ile çalýþan Türkiye Takwondo yönetim kurulu üyesi ve Ýstanbul il temsilcisi Zahir Canbay, hakem komite baþkaný Mehmet Çalýþkan, Ýl komite üyeleri Cemal Kabadayý, Necmettin Özel, Hüseyin Çelik, Tertip ve komite baþkaný Cevdet Atabey ve müsabakalarda görevli hakemler en iyi þekide müsabakalarý sonuçlandýrarak ilk üçe giren sporcu ve liseleri belirlediler.

Cemal Kabadayý

Bayanlar 42 Kg 1. Kübra Yetkin Zeynep Kamil Saðlýk Meslek Lisesi 2. Hafiza Paliç Eyüp Anadolu Ýhtisas Lisesi 3. Aysun Gökhan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 3. Mehtap Þahin Tuzla Ý.M.K.B Anadolu Meslek Lisesi 44 Kg 1. Esra Altun Þair Albay Kunanbay Lisesi 2. Çisem Öztürk Þehremini Lisesi 3. Gözde Kýzýlay Þevkat Sabancý Lisesi 3. Selma Akdin Þevket Sabancý Lisesi 46 Kg 1. Cemile Karadaþ Plevne Lisesi 2. Dugu Yaþa Mustafa Kemal Lisesi 3. Eda Süren Orhan Gazi Lisesi 3. Emel Özhekim Cibali Lisesi 49 Kg 1. Nergis Gençay 2. Tuðçe Diler Plevne Lisesi 3. Mehtap Doðan Mahmutbey Lisesi 3. Ceyda Demir Þevket Sabancý Lisesi 52 Kg 1. Büþra Ýlhan Eyüp Anadolu Lisesi 2. Neþe Topal Osman Ömen Lisesi 3. Betül Özkan Ýbrahim Turhal Lisesi 3. Ýlkim Düz Atatürk Kýz Lisesi 55 Kg 1. Meltem Mert Þevket Sabancý Lisesi 2. Zeynep Kiraz Plevne Lisesi 3. Elif Ferdoðlu Þevket Sabancý Lisesi 3. Ayþenur C. Ulaþtý Avcýlar End. Meslek Lisesi

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

45 Kg 1. Murat Demirkaya Orhan Gazi Lisesi 2. Oðuzhan Ata Pendik Lisesi 3. Faruk Milli Pendik Kanarya Þevket Sabancý Lisesi 3. Hüseyin Kurt Tuzla Tuðrul Bey Lisesi 48 Kg 1. Muhammet Ata Pendik Kanarya Þevket Sabancý Lisesi 2. Ferhat Yýlmaz Avcýlar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi 3. Berat Yýldýz Fatih Þehremini Lisesi 3. Sabri Ökten Þiþli Endüstri Meslek Lisesi 51 Kg 1. Mertcan Ünalan Kadýköy Mehmet Beyazýd Lisesi 2. Cihat Þimþek Beykoz Denizcilik Su Ürünleri Mes. Lisesi 3. Ýlyas Daðeri G.O.P. Þair Albay Kunanbay Lisesi 3. Uður Vural Zeytinburnu Ttiko Örme Meslek lisesi 55 Kg 1. Fýrat Pozan G.O.P. Plevne Lisesi 2. Ümit Çakýn Pendik Kanarya Þevket Sabancý Lisesi 3. Ömer Duman Tuzla Tuðrul Bey Lisesi 3. Hakan Koçyiðit Ümraniye Mustafa Kemal Lisesi 59 Kg 1. Bora Arý G.O.P. Plevne Lisesi 2. Ertuðrul Özdemir Pendik Kanarya Þevket Sabancý Lisesi 3. Murat Yurdukun Baðcýlar Orhan Gazi Lisesi 3. Kayhan Yýlmaz Avcýlar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi 63 Kg 1. Muhammet Cücü G.O.P. Plevne Lisesi 2. Mehmet Aytan Güngören Ö.Koza Lisesi 3. Adem Bozkurt Kadýköy Mehmet Beyazýd Lisesi 3. Yusuf Eraslan Pendik Kanarya Þevket Sabancý Lisesi 68 Kg 1. Yaðmur Kaan Günaçtý Beykoz Dnz Su Ürünleri Mes. Lisesi 2. Sadýk Durmuþ B.Paþa Tuna Lisesi 3. Ramiz Nurçeli B.Paþa Tuna Lisesi 3. Doðukan Çetin Þiþli Ö.Notre Dame Desion Lisesi 73 Kg 1. H.Özkan Üstün Avcýlar Endüstri Meslek Lisesi 2. Fatih Ata Pendik Kanarya Þevket Sabancý Lisesi

59 Kg 1. Zeynep Duran Þevket Sabancý Lisesi 2. Burcu Altun Mehmet Niyazi Altuð Lisesi 3. Kübra Özbek Üçok Ticaret Meslek Lisesi 3. Esma Karabulut Zeytinburnu Anadolu Tic. Lisesi 63 Kg 1. Duygu Sencer Pendik Lisesi 2. Anna Zaenyullu Saðmacýlar Lisesi 3. Ecem Çalýþkan Anadolu Ýnþ.Tek. Lisesi 3. Selin Uzunoðlu Zehra Mus. Dalgýç Lisesi 68 Kg 1. Burcu Ünger Kadir Yürükoðlu Lisesi 2. Hilal Demir Ümraniye Anadolu Kýz Mes. Lisesi 3. Gamze Aþçý M.Kemal Anadolu Lisesi +68 Kg 1. Canal Cemal Baðcýlar Tic. Mes. Lisesi

BD -

Erkekler

3. Durmuþ Ali Mert Eminönü Cibali Lisesi 3. Ýsmail Küpeli Avcýlar Süleyman Nazif Lisesi +73 Kg 1. Ýsmail Küpeli Avcýlar Süleyman Nazif Lisesi 2. Þevket Uçar Beykoz Akbaba Tic.Meslek Lisesi +78 Kg 1. Bayram Özkan Eyüp Ýmam Hatip Lisesi 2. Yavuz Selim Turan Kadýköy Mehmet Beyazýt Lisesi 3. Çaðlar Yýlmaz Çatalca Anadolu Lisesi


8

Haber

21. Uluslararasý

Cumhuriyet Kupasý 21. Uluslararasý Cumhuriyet Kupasý Güreþ Turnuvasý Türkiye ile birlikte 15 ülkenin katýlýmýyla 11-13 Kasým tarihlerinde Burhan Felek Spor Salonu'nda yapýldý. Ýstanbul karmasýnýn da serbestte 35, grekoromende 35 güreþçi ile katýldýðý turnuvada toplam sporcu sayýsýnýn 250 civarýnda olduðu bildirildi. Spor Ýl Müdürü Tamer TAÞPINAR

Ahmet AYIK

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

Þükrü KINATAÞ, Hamza YERLÝKAYA

Salih BORA


9

Haber

Serbest ve Gr eko-Romen

G e n ç l e r G ü r e þ Tu r n u v a s ý Tamer Taþpýnar; “Merkezlerimizde yetiþtirdiðimiz kabiliyetli genç güreþçilerimizi isteyen kulüplerimize veriyoruz. Son olarak Beþiktaþ Kulübü Güreþ Þubesi'nin bu konudaki talebini karþýladýk. Bundan sonra da faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Herþey Türk güreþi için” dedi. Ýstanbul Spor Ýl Müdürü Tamer TAÞPINAR

Greko-Romen

Güreþte 21 Yýllýk Gelenek Ýstanbul Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Tamer Taþpýnar, ata sporumuz güreþe büyük önem verdiklerini kaydederek; “Düzenlemekte olduðumuz uluslar arasý turnuvalar da bunun en büyük göstergesi” dedi. Taþpýnar, düzenlediði basýn toplantýsýnda þöyle konuþtu: “21. Uluslararasý Cumhuriyet Kupasý Güreþ Turnuvasý Türkiye ile birlikte 15 ülkenin katýlýmýyla 11-13 Kasým tarihlerinde Burhan Felek Spor Salonu'nda yapýlacaktýr. Ýstanbul karmasýnýn da serbestte 35, grekoromende 35 güreþçi ile katýlacaðý turnuvada toplam sporcu sayýsý 250 civarýndadýr. Biz, 21. Uluslararasý Cumhuriyet Kupasý'na serbest ve grekoromende dünya güreþinin ileri gelen ülkelerini davet ettik. Türkiye ile birlikte sayýlarý 15'i bulan bu ülkeler; Rusya, Ýran, Özbekistan, Kýrgýzistan, Azerbaycan, Macaristan, Gürcistan, Bulgaristan, Suriye, Makedonya, Beyaz Rusya ve Ýsrail, Türkiye Tunus ve Hýrvatistan. Her yönüyle mükemmel olmasý için elimizden gelen bütün çabayý gösterdiðimiz turnuvamýzda bu yýl da güreþ camiamýzda güzel bir ahde vefa örneði sergileyeceðiz. Organizasyon çerçevesinde, ata sporumuzda þanlý zaferlere imza atarak efsaneleþen olimpiyat, dünya ve Avrupa þampiyonlarýmýzý da aramýzda görmekten büyük mutluluk duyacaðýz. Unutulmaz þampiyonlarýmýz Gazanfer Bilge, Mustafa Daðýstanlý, Müzahir Sille, Ýsmail Nizamoðlu, Yaþar Yýlmaz, Dursun Ali Erbaþ, Hakký Baþar, Hamza Yerlikaya, Þeref Eroðlu, Harun Doðan, Fevzi Þeker, Ahmet Orel, Arif Kama, Aydýn Polatçý ve Mehmet Özal turnuvamýza þeref vereceklerdir. Biz inanýyoruz ki, Pekin Olimpiyatlarý'ndaki madalya mücadelemize, bu turnuvalar büyük katký saðlayacaktýr. Bu münasebetle, uluslararasý arenada Türk milletinin yüzünü her zaman güldüren ata sporumuz güreþe biz de turnuvamýzla destek vererek, yeni Hamzalarýn, yeni Þereflerin, yeni þampiyonlarýn yetiþmesine katkýda bulunacaðýz. Bu yýl 21'incisini düzenlemekte olduðumuz Uluslararasý Cumhuriyet Kupasý Gençler Serbest ve Grekoromen Güreþ Turnuvasý, her geçen sene önemini artýrarak, güreþte ileri ülkelerin deðer ve önem verdiði FÝLA takvimine giren köklü bir turnuva haline gelmiþtir. Öncelikle, turnuvanýn bu seviyeye gelmesinde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum”

50 Kg 1. Harun BOZOÐLU 2. Bayramov EMÝN 3. Mustafayev ELÇÝN 3. Reza ASAPPOUR 55 Kg 1. Alensky DIZMITRY 2. Mustafa SAÐLAM 3. Bagýrov MATÝG 3. Hammat RUSTEMOV 60 Kg 1. Mekvabýshvýlý Kakhaber 2. Tanas Lorýncz 3. Hüseyin Aygün 3. Serdar Eren 66 Kg 1. Soner Sucu 2. Ahmet Göze 3. Rausancan Saydullayev 3. Gulbatashvýlý Kýa 74 Kg 1. Davod Abedýn Zadeh 2. Adem Zengin 3. Emrah KUÞ 3. Shavadze Zaza 84 Kg 1. Daud Akbar 2. Karehava Davýd 3. Asif Arzumanov 3. Dubeskha Vladýzmýr 96 Kg 1. Cenk ÝLDEM 2. Eshan Gharýehlov 3. Marusav Uladzýmýr 3. Ivan Mehmeth 120 Kg 1. Ali Alkaya 2. Esmaeýl Nazari 3. Eren Kovar 3. Shamshidov Dilshodjon

Ýstanbul Azerbaycan Azerbaycan Ýran Belarus Ýstanbul Azerbaycan Kýrgýzistan Gürcistan Macaristan Türkiye Ýstanbul Türkiye Türkiye Ýstanbul Gürcistan Ýran Ýstanbul Ýstanbul Gürcistan Ýran Gürcistan Ýstanbul Belarus Ýstanbul Ýran Belarus Macarista

Gürcistan Ýstanbul Tunus Bulgaristan Gürcistan Türkiye Ýstanbul Ýstanbul Ýstanbul Bulgaristan Gürcistan Ýstanbul Ýstnbul Gürcistan Ýstanbul Gürcistan Ýstanbul Gürcistan Ýstanbul Gürcistan Bulgaristan Gürcistan Bulgaristan Ýstanbul Ýstanbul Özbekistan

Ýstanbul Güreþ Takýmlarý Serbest Stilde ; 3 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük, Greko-Romen Stilde; 3 birincilik, 2 Ýkincilik, 3 üçüncülük elde ettiler. Serbest Takým Klasmaný 73 Puan 1. Ýstanbul 2. Ýran 61 Puan 3. Azerbaycan 39 Puan Greko-Romen Takým Klasmaný 72 Puan 1. Ýstanbul 2. Gürcistan 68 Puan 3. Bulgaristan 40 Puan

Ýstanbul Ýran Ýstanbul Özbek

Serbest 50 Kg. 1. Metrevelli Levan 2. Stoyan Tsonev 3. Müren Mutlu 3. Mert Batak

Gürcistan Bulgarist Ýstanbul Güreþ Hakemleri Derneði tarafýndan emekliye ayrýlacak olan Ýstanbul hakemler Çetin Gülbiten, Süreyya Akýn ve Ercan Nabi Mazlum’a hizmetlerinden dolayý birer plaket takdim edildi.

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

Ýstanbul Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü’nün Baðcýlar ve Avcýlar tesislerinde uzman antrenörler nezaretinde Türk güreþine yeni þampiyonlar kazandýrma çalýþmalarýnýn da bütün hýzýyla devam ettiðini söyleyen Tamer Taþpýnar; “Merkezlerimizde yetiþtirdiðimiz kabiliyetli genç güreþçilerimizi isteyen kulüplerimize veriyoruz. Son olarak Beþiktaþ Kulübü Güreþ Þubesi'nin bu konudaki talebini karþýladýk. Bundan sonra da faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Herþey Türk güreþi için” dedi.

55 Kg 1. Dvalýsvýlý Valeri 2. Muhammet Demir 3. Kamel Bellaei 3. Selman Metin 60 Kg 1. Zarkua Malkhaz 2. Yakup Gür 3. Mevlut ARIK 3. Osman Kayabaþ 66 Kg 1. Ahmet Çakýroðlu 2. Hakký Gürel 3. Hrýsto Ivanov 3. Zarkua Mýkheýl 74 Kg 1. Erhan Cihangiroðlu 2. Faruk Pazarlýoðlu 3. Talashadze Nýka 3. Davut Pýnar 84 Kg 1. Gaganýdze Nýkýloz 2. Abdullah Güngör 3. Bayramýdze Achýko 3. Tevfik Keleþ 96 Kg 1. Moozmansvýlý Davit 2. Deniz Muzaffer 3. Mortýasvýlý Zalýko 3. Behçet Fikret 120 Kg 1. Ömer Aytekin 2. Halil Keskin 3. Shamshýdýov Dýlshodjon

BD -

Güreþte Büyük Kaynak


10

Haber

Karate Milli Takýmý Dünya Þampiyonu Kýbrýs Rum Kesimi'nin Limasol kentinde yapýlan 4. Dünya Gençler ve Ümitler Karate Þampiyonasý'nda, kumite takým müsabakalarý sonunda, Türkiye Genç Erkek Milli Takýmý þampiyon oldu. Þampiyonanýn ilk gününde, finalde, rakibi Hýrvatistan Milli Takýmý'ný maðlup eden Türkiye Milli Takýmý þampiyon olurken, Hýrvatistan ikinci, Azerbaycan ile Tunus ise üçüncü oldu. 4. Dünya Ümitler ve Gençler Karate Þampiyonasý'nda Türkiye, genç erkeklerde takým þampiyonluðundan sonra, bireysel müsabakalarda da bayanlarda 1 gümüþ, erkeklerde ise 2 bronz madalya kazandý.

Reis Sönmez

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

Takýmýmýz Dünya Þampiyonu

Enes Erkan

Karateciler gelecekten umutlu

Karate Federasyonu ikinci baþkaný Rýdvan Duran, Genç Erkek Milli Kýbrýs Rum Kesimi'ndeki Limasol Takýmý'nýn Dünya Þampiyonu kentinde Spyros Kyprianou Spor olmasýnýn gelecek açýsýndan önemli Sarayý'nda 3 gün süren þampiyolduðunu söyledi. onanýn ilk gününde Genç Erkek Rýdvan Duran, düzenlediði basýn Milli Takýmý, kumite dalýnda Dünya toplantýsýnda, 11-13 Kasým tarihleri Þampiyonu olarak altýn madalya arasýnda Kýbrýs Rum Kesimi'nde alýrken, bireysel kumite müAdapazarý B.þehir Bel. gerçekleþtirilen Dünya Ümitler ve sabakalarýnda ise Serap Özçelik Baþkaný Aziz Duran Gençler Karate Þampiyonasý'nda 78 gümüþ, Ýsmail Arapoðlu ile Yücel ülke arasýnda Türkiye'nin genç Gündoðdu da bronz madalya aldý. erkeklerde birinci olduðunu kaydetKarate Federasyonu Baþkaný Dinçer ti. Milli takýmýn Dünya Þampiyonu Türkmen'in baþkanlýk ettiði kafile, olmasýnýn Türkiye adýna önemli Larnaka Havaalaný'ndan tarifeli olduðunu belirten Duran, karatenin uçuþla önce Atina'ya, oradan da ülkeye en fazla madalya getiren spor baþka bir uçakla Ýstanbul'a döndü. branþý olduðunu savundu. Atina üzerinden Ýstanbul'a gelen Salon branþlarýnýn büyük bir kýsÝsmail Arapoðlu milliler, havalimanýnda çiçeklerle mýnda olduðu gibi karatede de karþýlandý. Gökhan Gündüz altyapý yetersizliðinin bulunduðunu Karate Federasyonu Baþkaný Dinçer belirten Rýdvan Duran; “Salon Türkmen, hazýrlýk aþamasýnda ve sporlarýnýn teknik altyapý eksikliði þampiyonaya giderken “Güney var. Salon sporlarýnda malzeme ve Kýbrýs'ta Ýstiklal Marþý'ný dinletmeyi fiziki mekana ihtiyaç duyulur. ve Türk Bayraðý'ný göndere çekGençlik ve Spor Genel tirmeyi” amaçladýklarýný belirterek, Müdürlüðü'nün bütçesiyle ancak bunu baþaran sporculara teþekkür personel maaþý ödenebilir. Yeni etti. Çok önemli ülkeleri geçerek þampiyon olduklarýný ifade eden Þehitkamil Ýlçe Belediye sponsorluk yasasýyla sorun belki çözülebilir. Sivil toplum örgütleri ve Baþkaný Metin Özkarslý Türkmen, bu baþarýyý Türk milletine sanayi kuruluþlarý salon sporlarýna armaðan etti. destek vermeli. Futbola göste-rilen ilgi ne yazýk ki Beklediklerinden daha iyi bir atmosferle karþýlaþtýksalon sporlarýna gösterilmiyor. Þu an gençlerin larýný ama, organizasyonun kalitesiz yapýldýðýnýn þampiyon olmasý bir anlamda karate için altyapýdýr. altýný çizen Milli takým antrenörü Esad Delihasan; Sýkýntýlara raðmen elde edilen baþarý çok anlamlýdýr. “þampi-yonanýn birinci gününde ilk karþýlaþmamýzý bay geçtik. Ýkinci turda güçlü rakibimiz Japonya’yý puan farkýyle yendik. Baþlangýç için bu bize büyük moral oldu. Üçücü turda Belçika’yý 3-1 maðlup ederek adým adým madalya ya yaklaþtýðýmýzý hissettik. 4. turda Azerbaycan’la karþýlaþtýk. Ayný baþarýyý sürdürerek onlarýda 31 geride býrakmayý baþardýk. 5. turda güçlü rakibimiz Fransa ile yaptýðýmýz zorlu müsabakayý 3-2 kazanmasýný bildik. Final de Avrupa þampiyonasýnda yenmeyi baþardýðýmýz Hýrvatistan vardý. Hýrvatlara karþý da arslanlar gibi mücadele eden çocuklarýmýz müsabakayý sayý farkýyla almayý baþardý” dedi. Antrenör Esat Delihasan, elde ettikleri baþarýnýn basýnda yer almamasýndan üzüntü duyduklarýný ifade ederek; “9 yýlda 12 kupa kazandýk, ancak gereken ilgiyi göremiyoruz. Çocuklarýmýzý motive edecek kaynak bulamýyoruz. Bugün gazetelere baktým, ancak tek kelime haber yok'' dedi.

AEROBÝK FITNES TAE-BO

AÝKÝDO KICKBOKS MUAY THAÝ

Çünkü sürekli geliþme kaydediyoruz. Bu sporcular ileride büyüklerde de ayný baþarýyý gösterecektir. Sporcularýmýz Güney Kýbrýs'ta olmanýn heyecaný doðrultusunda milli bilinç ve ruhla mücadele ederek baþarý saðlamýþlardýr” dedi. Duran, Dünya Þampiyonu olan Karate Genç Milli Takýmý'nda Enes Erkan, Yücel Gündoðdu, Ömer Kemaloðlu, Yasen Þahintekin, Murat Salih Kurnaz, Soner Topal ve Gökhan Gündüz'ün yer aldýðýný kaydetti.

Baþkan'dan otomobil Adapazarý Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Duran, Dünya Gençler Karate Þampiyonasý'nda altýn madalya kazanan karateci Enes Erkan'ý baþarýsýndan dolayý ödüllendirdi. Aziz Duran, kendisini ziyaret eden Enes Erkan'ý kutlayarak; “Baþarýdan baþarýya koþan sporcularýmýza, dünya þampiyonalarýnda bizleri sevindirdikleri, milli marþýmýzý dinletip bayraðýmýzý göklere çektirdikleri için teþekkür ediyorum” dedi. Duran, Kýbrýs Rum Kesimi'nin Limasol kentinde yapýlan þampiyonada altýn madalya alan Erkan'a 2006 model bir otomobil sözü vererek, Adapazarý Büyükþehir Belediyesi'nde kadrolu personel olarak iþe aldý.

KIVRAK Spor Malzemeleri

Yüksel KIVRAK

2. El Her Türlü Spor Aleti Alýnýr*Satýlýr K r e d i K a r t ý Ý l e Te l e f o n d a n S i p a r i þ A l ý n ý r

TAEKWONDO KARATE JUDO

WU SHU BOKS BODYBUILDING

Hobyar Mah. Mimar Vedat Sok. Kýzýlay Han No:5 Sirkeci Eminönü - ÝSTANBUL / TÜRKÝYE Tel ve Faks: (0212) 514 21 02 Cep: (0532) 737 59 12 - (0555) 439 11 49 - (0535) 882 50 86 Ýmalat: (0212) 479 58 67 e-posta: kivrakyuksel@hotmail.com


WTEO TÜRKÝYE Sifu Mustafa Þahin

1980 -2005

Sifu Salih Avcý Avcý

*Etkili *Kolay *Pratik *Gerçek *Kullanýþlý *Uygulanabilir Bir Savunma Sanatý

Sifu Mustafa Þahin A vc ý W i ng T s un - Av cý E s cr i ma Döv üþ S anat l ar ý Ok ul la rý

Tarlabaþý Bulvarý No:128/2 Taksim Beyoðlu - ÝSTANBUL Tel-Faks: (0212) 254 04 61 Cep: (0532) 212 12 25

www.wteotr.org

*Ýstanbul Þirinevler *Beylikdüzü *Þiþli *Üsküdar *Kadýköy *Göztepe *Ankara *Ýzmir *Samsun *Tekirdað

e d ’ e y i Tür k a f e D k Ýl ÇELÝK S A AT S a a t Ta m i r i v e Aksam Deposu Doðubank Ýþ Haný No:118 Sirkeci Eminönü-ÝSTANBUL Tel:(0212) 526 98 95 513 54 51

EVÝNÝZDE, ARABANIZDA, ÝÞYERÝNÝZDE, SEYEHATDE, TATÝLDE, HERYERDE! lSaniyede kendiliðinden soðuyan soðuk poþet Trafik kazalarýnda, spor yaralanmalarýnda, düþme ve burkulmalarda, kanamalarda, ateþli hastalýklarda, sýcak yaz günlerinde...

lSaniyede kendiliðinden ýsýnan sýcak poþet Adele kramplarýnda, romatizma aðrýlarýnda, migde ve böbrek sancýlarýnda, adet sancýlarnda, soðuk kýþ günlerinde...

Ýrtibat: Faks: (0212) 254 04 61 Gsm: (0536) 687 00 82


14

Haber

Kasým 2005

Boks Duayenleri Boks Duayenleri Þampiyonasý 19-20 Kasým tarihleri arasýnda Eyüp Kapalý Sapor Salonunda yapýldý. Pazar günü finalleri yapýlan ve yüzün üzerinde sporcunun katýldýðý þampiyonadaki maçlar nefes kesti. Eski Uluslararasý þampiyonlarýmýz ve birçok ünlü isminde izlediði þampiyonada dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü adýna Boks Ýl Temsilcisi Ömer Karadeniz tarafýndan madalyalarý verildi. Boks Ýl Temsilcisi Ömer Karadeniz Boks

Sporu'nun son aylarda Ýstanbul'da büyük bir hamle yaptýðýný ve Ýstanbul’lularýn gerek katýlým gerekse de maç kalitesi olarak son derece olumlu maçlar izlediklerini belirtti. 9 Kulüpten 105 sporcunun iþtirakýyla yapýlan müsabakalara boks federasyonu Yönetim kurulu üyesi Nezih Noyan ve Türk boksuna Sporcu ve antranör olarak büyük hizmetleri geçmiþ duayenlerden Kadir Yüceler, Orhan Tuþ, Adnan Kerse, Durak Varol,

Ýrfan POLAT Sýtký Çimen, spor yazarlarýndan Muzaffer Ilýcak, Hayati Telgeren ve BD dergisi sahibi Mustafa Þahin onurlandýrdýlar. Boks Ýl temsilcisi Ömer Karadeniz, onur konuklarýna birer þilt takdim ettiler. Ömer Karadeniz ve ekibi, Ýstanbul boksuna büyük bir canlýlýk getirdi. Geçtigimiz dönemlerde sezon boyunca tüm müsabýk sporcu sayýsý 100'ü bulmazken, Ömer beyle baþlayan organizasyonlarda teþvik müsabakalarýnda dahi 100 sporcunun altýna düþmüyor.

Eyüp Sultan Camii

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

Tamer Taþpýnar, Nezir Noyan, Ömer Karadeniz

Ý. POLAT - Ö. KARADENÝZ Tekel Antrenörü - Ýl Temsilcisi

Boks Hakemleri

M. ILICAK - Ö. KARADENÝZ

Tercüman Gazetesi Yazarý - Boks Ýl Temsilcisi

Nezir NOYAN ve Ýrfan POLAT

Ömer Faruk POLAT


15

Haber

Eyüp Kapalý Spor Salonu

Ýstanbul Þampiyonasý Maçlarda altýn madalya alan sporcular aþaðýdaki þekilde oluþtu. Alt Minikler 35,5 Kg Yasin Kýrmýzýtaþ Tekel 38,5 Kg Ýlhan Basýç Aktoka 44,5 Kg Ünal Aktoka Aktoka Üst Minikler 38,5 Kg Yasin Uyanýk Tekel 41,5 Kg Selçuk Eker Kocaeli

46 Kg Volkan Pepe 48 Kg M. Topçakan 50 Kg Avni Yýldýrým 56 Kg Okan Boz 59 Kg A. Esmeray 62 Kg Ö. Faruk Polat Bayanlar 48 Kg Seher Kýsaoðlu 50 Kg Merve Sayacý

Kocaeli Kocaeli Beþiktaþ Gsim Tekel Tekel Aktoka Gsim

54 Kg Sinem Kuzey 66 Kg Serpil Demir Yýldýzlar 48 Kg Ýlker Topal 54 Kg Bilal Çil 57 Kg Ferhat Çayýr 60 Kg Muharrem Çayýr 60 Kg Yakup Korkmaz 63 Kg Tolga Durmaz

Aktoka Gsim Tekel Tekel Gsim Gsim Gsim Ferdi

70 Kg Zekeriya Önder Gençler 57 Kg Engin Çakmak 64 Kg Nurettin Çelen Büyükler 60 Kg Ümit Seyhan 69 Kg S. Deðirmenci 81 Kg Akan Þahin +91 Kg Faruk Candaþ

Sevindik Perpa Tekel Tekel Tekel Kocaeli Tekel

Dünya Boks Þampiyonasý

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

Baþ Hakem Masasý

Boks Müsabaka Baþhakemleri

Fikret TÝRYAKÝ

Boks Ýstanbul Ýl Müdürlüðü Takýmý

Kýraç BELEDÝYESÝ

Boks Antrenörü ve Sporcularý

Ramazan ÇELÝKTÜRK Spor Kulübü Boks Ekibi

Hamit SEVÝNDÝK

Sevindik Spor Merkezi

BD -

Ýrfan POLAT

Dergimiz Boks Branþ Temsilcisi

13-20 Kasým tarihleri arasýnda Çin'de yapýlan Büyükler Dünya Boks Þampiyonasý Rusya ve Kübanýn üstünlügü ile sona erdi. 10 sikletten oluþan takýmýyla Türk boksörleri maalesef baþarýlý olamadýlar. Olimpiyat ikincisi Atagün Yalçýnkaya, Avrupa þampiyonlarý Selçuk Aydýn, Bülent Ulusoy, Akdeniz oyunlarý ikincisi Savaþ Kaya, Yýldýrým Tarhan gibi tecrübeli isimlerden oluþan takýmýyla çeyrek final dahi oynayamadan ikinci turda elenip dönmenin se-bepleri mutlaka iyi araþtýrýlmalý ve 2006 sezonuna 2008 Pekin Olimpiyatlarýna yönelik bir plan ve programla gi-rilmelidir. Bu dogrultuda boksa hizmet eden kulüp yöneticilerinin ve teknik elemanlarýn görüþleri alýnmalýdýr. Boks Federasyonu Yönetim Kurulunda milli takým düzeniyle boks yapmýþ Hasan Oguz, Arif Çelik, Nezih Noyan, Faruk Hasetçi v.s. ve Ýlhan Sapmaz, Eyüp Gözgeç gibi tecrübeli yöneticilerin bulunmasý boks branþý iþin büyük bir þanstýr. Fakat ne yazýk ki, bu zamana kadar hiç toplandýklarýný ve bir fikir teatisinde bulunduklarýný duymadýk. Bu deðerli yöneticilerin bir araya gelerek dogru bir plan ortaya koyduklarýnda, 2006 Avrupa Þampiyonasý ile yeniden boksta favori ülkeler arasýna girecegimiz kanaatindeyiz.


16

GÜDÜ ve GÜDÜLENME Ramazan TOKSARI Ýrtibat: (0532) 302 39 24

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

D

avranýþlarýmýzýn kökeninde bir takým faktörler bulunuyor. Eðer biz bu faktörlerin kökenine inersek; belli durumlarda kiþilerin nasýl davranacaðýný bilebiliriz. Bununla da yetinmeyip; insanlarýn davranýþlarýna yön verebiliriz. Onlarý belli bir amaca sevk edebiliriz. Ýþaret ettiðim bu faktörlerden bir çifti de; güdü ve güdülenmedir. Güdü üç temel özelliðe sahiptir. Bu özellikler; harekete geçirici olmak, harekete devam ettirici olmak ve olumlu yöne yöneltici olmaktýr. Bu özellikler, kiþileri baþarýya götürmede önemli birer içsel güçtür. Her ne kadar güdü içsel olsa da; güdüye dýþarýdan telkinler ile müdahale etmek ve yönlendirmek mümkündür. Güdülenme ise; davranýþý harekete geçiren ve yönlendiren istek ve arzulardýr. Güdülenme, sporcunun çabasýnýn yönünü ve yoðunluðunu ifade eder. Çabanýn yönü; herhangi bir duruma yaklaþmayý veya kaçýnmayý ifade ederken, çabanýn yoðunluðu; bir durumda ne kadarlýk eforun harcandýðýný ifade eder. Örneðin; A sporcu da B sporcu da milli takýma seçilmek istiyor ve her ikisi de haftada dört gün antrenman yapýyor. Bu çabanýn yoðunluðunu anlatýyor. Her iki sporcunun çalýþmasý izlenirse ve A sporcusunun daha fazla efor (çaba) harcadýðý dikkat çeker ise; A sporcusunun B sporcusuna göre daha fazla güdülendiði söylenebilir. Baþka bir ifadeyle güdülenme; bir veya birden çok insaný, belirli bir amaca doðru devamlý þekilde harekete geçirmek için yapýlan çabalarýn toplamýdýr. Güdülenme ile ilgili psikolojide (ruh biliminde) bazý kuramlar bulunuyor. Sporla ilgili olarak en çok bahsi geçen kuram; baþarý güdülenmesidir. Baþarý Güdülenmesi Kuramý: Baþarý Kuramý; bir iþi en iyi þekilde icra etmek, mükemmel þekilde yapmak, engelleri aþmak, diðerlerinden daha iyi yapmaktýr. Güdülenmeye spor açýsýndan bakýldýðýnda; sporcu baþarýsýzlýða karþý direnir ve baþarmak için uðraþýr. Baþarý güdülenmesi kuramlarý üç tanedir. Bunlar; Baþarý Gereksinmesi, Hedefi Gerçekleþtirme ve Yüklemleme Kuramlarý. Ben bu yazýda sadece iki tanesi üzerinde duracaðým. Baþarý Gereksinmesi Kuramý: Baþarý gereksinmesi öðrenilmiþ ve istikrarlý bir özelliktir. Bu kurama göre; sporcunun baþarý gereksinmesini iki kiþilik faktörü belirler. Birincisi, baþarýlý olma; ikincisi, baþarýsýzlýktan kaçýnma güdüsüdür. Baþarýlý olma güdüsüne sahip olanlar baþarýlý olmak isterken; baþarýlý olmak için çaba sarf ederler. Baþarý güdüsü yüksek olanlar; baþarý durumlarýný mücadele-uðraþ gerektiren durumlarda ararlar. Baþarýsýzlýktan kaçýnma güdüsüne sahip olanlar; baþarýsýz olmaktan korkarlar yarýþmaya girmekten kaçýnýrlar. Eðer yarýþmalara girmeleri kaçýnýlmaz olursa veya kendisine bir görev verilirse; ya çok kolay olaný yada çok zor olaný seçerler. Kolayý seçme sebebi, baþarýlý olma ihtimalinin çok yüksek olmasýdýr. Yani; baþarýsýzlýk ile yüzleþilmeyecek olmasýdýr. Zor olan görevi seçme sebebi ise; baþarýsýzlýk durumunda bahane hazýr olacak. Yani; sporcu baþarmak için çabalamak yerine, bahanesi hazýr bir baþarýsýzlýðý seçecektir. Bu gerekçe ise; zaten baþarabilmesinin mümkün olmamasýdýr. Bu tip sporcular baþarýnýn peþinden koþmak yerine, baþarýsýzlýktan kaçarlar. Burada antrenöre düþen görev; baþarýsýzlýktan kaçýnma güdüsüne sahip olanlarýn güdüsünü deðiþtirmek olacaktýr. Bu da psikolojik (ruhbilimsel) yüklenmeler ile olur. Antrenör; sporcusuna baþarýsýzlýðýn doðal olduðunu, baþarýsýzlýktan kaçýnmanýn hiçbir zaman

Gençlik ve Spor

Ýl Müdürleri Toplandý Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Ýl Müdürleri toplantýsýnýn üçüncüsü 18-20 Kasým tarihleri arasýnda Adýyaman'da gerçekleþtirildi. Toplantýya, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Genel Müdür Yardýmcýlarý Yunus Akgül, Mehmet Ali Babacan ile Gençlik ve Spor Ýl Müdürleri katýldý. Adýyaman Valisi Halil Iþýk ve Ýl Müdürü Seyit Ahmet Baðcý'nýn ortaklaþa hazýrladýklarý toplantýda Ýl müdürleri baþkanlar ve kurul baþkanlarý ile birebir görüþme imkaný buldular. Soru ve sorunlarýný çözme imkaný bulan il müdürleri ayný zamanda hazýrlanan internet ofisi ile aktif kullanýmlarýný geliþtirdiler. “Sporcu potansiyelimizi hýzla artýrmalýyýz” Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Türkiye'nin sporcu potansiyelinin hýzla artýrýlmasý gerektiðini söyledi. Atalay, Adýyaman'da düzenlenen Gençlik ve Spor Ýl Müdürleri 3. Dönem Deðerlendirme Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin spor ve sportif baþarýlar bakýmýndan olmasý gereken yerde olmadýðýný vurguladý. Türkiye'nin sporda geri olduðunu, üzülmeden ve dövünmeden bu gerçeði kabul etmek gerektiðini ifade eden Atalay; “Elbette baþarýlý sporcularýmýz, baþarýlý takýmlarýmýz oldu. Futbolda dünya üçüncülüðünü kazandýk. Ama ülkemiz spor yapýlan bir ülke deðil” dedi. Atalay, Türk halkýnýn sporu seyirci gibi izlediðini ve

baþarý getirmeyeceðini telkin etmeli. Bunu yaparken de sporcusunun ruhsal özelliklerini mutlaka dikkate almalý. Bunu dikkate almadýðý takdirde antrenörün yüklenmeleri baþarýsýzlýkla sonuçlanýr. Baþarýlý olma güdüsüne sahip olanlarýn ise güdüleri daima canlý tutulmalý. Hedefi Gerçekleþtirme Kuramý: Bu kuram; ego ile ilgili ve görevle ilgili olmak üzere ikiye ayrýlýr. Ego yönelimli sporcu kendi yeteneklerini rakipleri ile kýyaslayarak ya “yetenekliyim” yada “yeteneksizim” sonucuna varýr. Baþarýlý olursa yetenekli olduðuna; baþarýsýz olursa yeteneksiz olduðuna kanaat getirir. Bu yanlýþ bir varsayýmdýr. Belki de rakibi daha çok çalýþmýþ ve o yüzden baþarýlý olmuþ olmuþtur, rakibi onun kadar yetenekli deðildir. Bunu ispatlamak mümkün deðil. Görev yönelimli sporcular rakibine bakmaz, kendi geliþimini dikkate alýr. Yani sporcunun o anki verimi (performansý) bir önceki veriminden daha iyi ise; sporcu kendisini baþarýlý kabul eder. Çünkü kendisinde bir geliþme vardýr. Görev yönelimli kiþiler rakibinin verimi ile deðil de kendi verimi ve verimindeki artýþ ile ilgilenir. Bundan dolayý da rakibi ile ilgilenmez. Onun için önemli olan rakibinin kim olduðu deðil; görevinin ne olduðudur. Dolayýsýyla da; rakibinin kimliði onda baský oluþturan bir faktör deðildir. Sporcu; müsabaka alanýna çýkar ve görevini yapar. Hedefi gerçekleþtirme kuramýnda yapýlmasý ve yapýlmamasý gereken hususlar þu þekilde maddeleþtirilebilir:

gerçek anlamda taraftar olamadýðýný kaydederek; “Almanya'da 27 milyon lisanslý sporcu varken, ülkemizde bu sayý 1 milyonu aþýyor. Bunu yeterli göremeyiz. Sporcu potansiyelimizi hýzla artýrmalýyýz” diye konuþtu. Türkiye'nin diðer ülkelerin sahip olamadýklarý bir genç nüfusa sahip olduðunu vurgulayan Atalay, bu zenginlik dolayýsýyla Türkiye'nin sportif baþarýlar açýsýndan önünün açýk olduðunu ifade etti. Atalay, sporun dostluk ve kardeþlik olduðu gerçeðinin hiç kimse tarafýndan unutulmamasý gerektiðine dikkati çekerek, þunlarý anlattý: “Ýtalya'da, Fransa'da ve Hollanda'da da benzeri yasalar uygulanýyor. Yasayý hazýrlarken bu ülkelerin yasalarýndan da yararlandýk. Biz 33 maddelik bu yasanýn mutlaka uygulanmasýný istiyoruz. Bu yasa eksiksiz uygulanýrsa spor alanlarýmýzdaki þiddet büyük ölçüde azalacak. Biz müsabaka izlemeye giden insanlarýmýzýn ölmesini, yaralanmasýný istemiyoruz. Biz spor alanlarýmýzda çirkin hiçbir þeyin yaþanmamasýný arzu ediyoruz. Çünkü, sporun ruhu sevgi, dostluk ve barýþtýr.” AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Dengir Mir Mehmet Fýrat da konuþmasýnda, gençleri spor konusunda eðitmenin ve onlarý spora yönlendirmenin Türkiye'nin öncelikleri arasýnda olduðunu vurgulayarak, bunun için her okulda bir spor kulübü kurulmasýný önerdi. Atalay, yapýlan konuþmalarýn ardýndan spora katkýlarý nedeniyle Vali Halil Iþýk, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Dengir Mir Mehmet Fýrat, Belediye Baþkaný Necip Büyükaslan ve Adýyamanspor Kulübü Baþkaný Nöyfel Bozdoðan'a teþekkür plaketi verdi.

Yapýlmasý gerekenler: *Her sporcunun baþarý ve baþarýsýzlýðýný nasýl deðerlendirdiðini anlayýn. *Çocuklarýn bir iþte ustalaþmaya yönelik olmalarýna yardýmcý olun. Kazanma ve kaybetmeden çok, çocuklarýn kendi verimliliðine (performanslarýna) dayalý olarak karar vermelerini saðlamaya çalýþýn. *Her çocuk için bireysel hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaþtýklarýnda onlarý ödüllendirin. *Her çocuðun yeteneklerine uygun verimlilik (performans) hedefleri koyun *Sporcu baþarýlý olmasa bile çabasýný (eforunu) ödüllendirin. *Her sporcunun gerçekçi kiþisel beklentiler geliþtirmesine yardýmcý olun. *Her sporcuya, beceriyi uygulama ve gösterme þansý tanýyýn. Yapýlmamasý gerekenler: *Yalnýzca en iyi sporcuyu ödüllendirmeyin. *Sporcular arasýnda iyiden kötüye doðru bir sýralama yaparak kýyaslamada bulunmayýn. *Yalnýzca en iyi sporcularý seçmeyin. Güdü ve güdülenmede dikkat edilmesi gereken husus; güdülerin ihtiyaçlara göre deðiþim içerisinde olmasýdýr. Bir þey önce ihtiyaçken; sonradan ihtiyaç olma özelliðini kaybedebilir. Yani sporcu doyuma ulaþabilir ve ilgisini kayýp edebilir. Bizim üzerimize düþen; sporcuyu bu doyum noktasýna eriþtirmemektir. Peki bu doyuma nasýl engel olacaðýz? Bu sorunun cevabýný gelecek sayýlarda vermeye çalýþacaðým. Ama þimdilik yöntemlerden sadece bir tanesinin baþlýðýný sizlerle paylaþmak istiyorum: hedef koyma ve sürekli çýta yükselme.


Boksun Efsane Ýsmi

Haber

17

Muhammed Ali

Orada da ayný baþarýyý göstermek istiyoruz. Avrupa ve Dünya þampiyonalarýna katýlarak, Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi en iyi yerlerde temsil etmeye çalýþacaðýz” dedi. Fenerbahçe Kulubü Boks Þubesi Antrenörü Ali Çýtak ise, “Kütahya'da, kulüp olarak 8 final oynadýk. Oynadýðýmýz karýþýlaþmalarda 5 altýn, 2 gümüþ madalya aldýk. Kütahya'daki müsabakalara genç ve yýldýz sporcularla katýldýk. Bu genç sporcularý Avrupa ve Dünya þampiyolarýna hazýrlayacaðýz” dedi. Kütahya Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Sadýk Ölçen

Bir zamanlar tüm Muhammed Ali dünyadaki siyahlar ve Müslümanlarýn idolü olan boks dünyasýnýn efsane ismi Muhammed Ali'nin ilerleyen parkinson hastalýðý yüzünden artýk konuþmakta bile güçlük çektiði bildirildi. Amerikan Los Angeles Times gazetesine bir de, müsabakalarda ilk 4'e giren sporcularýn mülakat veren Muhammed Denizli'de 7-11 Aralýk tarihleri arasýnda düzenAli'nin kendisi gibi son lenecek Türkiye Ferdi Boks Þampiyonasý'na katýlderece baþarýlý gibi boksör maya hak kazandýðýný ifade etti. olan kýzý Leyla Ali, babasý Sonuçlar: 3. Bayram Çolak (Ýst) için, “Bedeni içinde 4. H. Kocaman (Esk) 48 Kg hapsedilmiþ gibi. 69 Kg 1. Ünal Topçu (Ank) 1. F. Muzaffer (Bur) 2. T. Arda Avcý (FB) Düþünebiliyor, söylemek istediði þeyler var, ancak bazen bu sözleri 2. Ýbrahim Yýlmaz (An) 3. Ü. Yýldýrým (Ordu) söyleyebilmek için dudaklarýný bile kýpýrdatamýyor” dedi. 4. Erdal Ýnanlý (Ordu) 3. Ahmet Özer (Ank) Leyla, 63 yaþýndaki babasýnýn hastalýðýnýn iyice ilerlediðini ve 51 Kg 4. Gökan Buldu (Bur) 1. A. Dursun (FB) 75 Kg babasý yaþlandýkça bu hastalýðýn daha da etkili olduðunu gözlem2. Üzeyir Bayram (FB) 1. Serkan Tatar (Ýst) lediðini söyledi. 3. S. Dalbudak (K.kale) 2. H. Deligöz (Ank) 4. H. Aloðlu (Ank) Boks dünyasýnda babasýnýn yolunu takip eden Leyla; “Babamýn 3. Taner Keleþ (Ank) 54 Kg 4. Ferit Çaparol (Ant) durumu benim için çok acý verici. Çünkü, çok benzeþtiðimiz 1. R. Ballýoðlu (Ýst) 75 Kg babamýn benim yaþlarýmdayken, yani performansýnýn 2. Güven Aydemir (Ýst) 1. Fýrat Býçakçý (Ýst) 3. Ahmet Aydýn (Bur) 2. Salman Kerimi (Ýst) zirvesindeyken neler yaptýðýný kendisiyle konuþmayý çok istiyo4. M. Yenisolak (Sak) 3. F. Karataþ (K.bük) rum” dedi. Dünya aðýr sýklet boks þampiyonluðunu 3 kez kazanmýþ 57 Kg 4. Cihan Ünal (K.þehir) 1. Ý. Aydoðan (Ýst) olan babasýyla kendi elde ettiði baþarýlarý ve boks sporunu tartýþ81 Kg 2. Mustafa Doðan (Ýst) 1. B. Muzaffer (Bur) mayý çok istediðini ifade eden Leyla; “Boks hakkýnda konuþmuy3. M. Yurdsever (K.ka) 2. Erhan Þentürk (Ýst) oruz. O bir maçýma gelebilir ve bana ‘kötüsün’ diyebilir. Ancak, o 4. G. Tiktaþ (K.eli) 3. Melikþah Sarýcar (Ýz) 60 Kg 4. Hamza Güneþ (Ank) hiçbir zaman boks hakkýnda bizimle çok konuþan biri olmadý, 1. Nurettin Çelen (Ýst) 91 Kg bugünlerde ise iyice konuþmaz oldu. Konuþmak onun çok fazla 2. S. Dalbudak (K.kale) 1. Orkun Önüt (Ýst) 3. Nafiz Yaman (Sam) enerjisini alýyor” þeklinde konuþtu. Hastalýðýndan dolayý babasýnýn 2. Eyüp Guþci (Ýst) 4. Emir Tetik (Küt) çok fazla ilaç kullanmak zorunda kaldýðýný belirten Leyla, 3. Ahmet Altaþ (Man) 64 Kg 4. Ercan Özgün (Man) babasýnýn konuþmalarýnýn bazen anlaþýlmaz olabildiðini, ancak 1. Ercan Altun (K.eli) +91 Kg 2. Mahmut Öz (Ýst) çevresinde neler olup bittiðinin son derece farkýnda olduðunu ve 1. Deniz Fidan (Ýzmir) 3. Tolga Kýlýç (K.kale) 2. Durmuþ Yýldýrým (Z) her þeyi gördüðünü söyledi. 4. Tarýk Demirci (Sak) 3. R. Balaban (K.eli) 64 Kg Parkinson hastalýðýnýn babasýnýn sadece motor yeteneklerini etk4. Çetin Meþe (Ank) 1. Adem Bozkurt (Ýst) ilediðini ifade eden Leyla; “Bedeni içinde hapsedilmiþ gibi. 2. Altuð Acar (Ank) Düþünebiliyor, söylemek istediði þeyler var, ancak bazen bu sözleri söyleyebilmek için dudaklarýný bile kýpýrdatamýyor” dedi. Babasýnýn artýk sadece basit þeyler yapmayý sevdiðini belirten Leyla, bir zamanlar ringlerde fýrtýna gibi esen Muhammed Ali'nin sadece basit resimler yapmak, bunlarý boyamak ve dergilerden fotoðraflar kesmekten hoþlandýðýný, ancak bunlarý yapmak için de dikkatini uzun süre koruyamadýðýný kaydetti. Babasý gibi yenilmez bir boksör olan Leyla, bugüne kadar yaptýðý 21 maçýn, 18'ini nakavt olmak üzere, hepsini galibiyetle bitirmeyi baþardý.

Bush'tan, M.Ali'ye 'Barýþ Adamý' ödülü Büyükler Boks Þampiyonasý

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan organize edilerek Þanlýurfa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen 30 ilden toplam 150 sporcunun katýldýðý boks maçlarý kýyasýya mücadele içinde geçti. Final maçýn da, ringte oldukça zevkli maçlar çýkaran boksörler, 7 - 17 Aralýk tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek olan Büyükler Boks Þampiyonasý'na milli sporcu olarak katýlacak. Müsabakanýn sonuçlarý:

51 Kg A: 1. R. Budak 2. Nuh Ýpek 3. Ýsmail Kolata 4. Resul Özder 54 Kg A: 1. H. Ýbrahim Üçüncü 2. Vefa Karadeniz 57 Kg A: 1. Muhammet Çat 2. Fuat Ateþ 60 Kg A: 1. Erkan Bingöl 2. Muhammet Karabunç 64 Kg A: 1. Ýbrahim Bostancý 2. Arif Boz 69 Kg A: 1. A. Kadir Köroðlu 2. Ümit Evliyaoðlu 75 Kg: 1. Ömer Aydoðan 2. Ahmet Avcý 81 Kg: 1. C. Sayak 2. Yahya Doðan 3. E. Aksoy 4. Þamil Yýldýrým, 91 Kg: 1. Sedat Okut 2. T. Sedefoðlu 3. A. Yalnýz 4. A. Kadir Aktaþ 48 Kg B: 1. F. Pahlivan 2. T. Karðý 3. O. Odabaþý 4. Ýsmail Þimþek 51 Kg B: 1. R. Ölbek 2. Samet Alýcý 3. E. Korkmaz 4. Sait Sancak 54 Kg B: 1. Hüseyin Dündar 2. Özgür Yýldýrým 57 Kg B: 1. Kerem Gürgen 2. Emrah Ceylan 64 Kg B: 1. Okan Ayvaz 2. ... kanSaltan 69 Kg B: 1. Murat Beyazýt 2. Hakan Sarý

ABD Baþkaný George W.Bush, eski dünya þampiyonu boksör Muhammed Ali'yi "Barýþ adamý" ilan etti. Bush, önceki akþam Beyaz Saray'da yapýlan Leyla Ali bir törenle Ali'yi, "Tüm zamanlarýn en mükemmel insaný ve barýþ adamý" ilan ederek, En Büyük Sivil Ödülü'nü verdi. Toplam 14 kiþinin ödül aldýðý gecede duygulu anlar yaþanýrken, podyumda Muhammed Ali ile þakalaþan ABD Baþkaný Bush, "Ali'nin dövüþ stili daha yýllarca öðretilecek, ama asýl sýr, Ali'nin nasýl bu kadar hoþ kalabildiði bence. Sanýyorum bu onun iç güzelliðinden kaynaklanýyor" dedi.

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

Türkiye Boks Federasyonu tarafýndan 24-27 Kasým tarihleri arasýnda Kütahya'da düzenlenen Büyükler A Grubu Ferdi Boks Müsabakalarý sona erdi. Türkiye Boks Federasyonu tarafýndan düzenlenen Büyükler A Grubu Ferdi Boks Müsabakalarýna 14 sporcu ile katýlan Fenerbahçe Kulubü Boks Þubesi, 8 final oynayarak, 5 altýn, 2 gümüþ madalya ile birincilik elde etti. Dumlupýnar Kapalý Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen ve 4 gün süren müsabakalara 42 ilden 154 sporcunun katýldýðý bildirildi. Fenerbahçe Kulübü'nü 91 kiloda temsil ederek, altýn madalya kazanan Orkun Önüt; “Kütahya'da yapýlan mü-sabakalarda, takým halinde þampiyon olduk. Bundan sonra, Türkiye Þampiyonasý var.

Muhammed Ali bedenine hapis !

BD -

A gurubu Ferdi Boks Müsabakalarý Yapýldý


18

Haber

Asrýn Güreþçisi

H a m z a Ye r l i k a y a

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

“1993 Dünya Þampiyonasýnda (Stockholm) Avrupa, Dünya ve Olimpiyat þampiyonu olmuþ rakiplerimi yenerek þampiyon oldum. Bu sonuç, Ýstanbul'daki ikinciliðimin tesadüf olmadýðýný kanýtladý. Baþarýmýn diðer yüzünde ise bir baþka taným yapýldý. Uluslararasý Güreþ Federasyonlarý Birliði FILA, modern güreþin tarihinde dünya minderlerinde ilk kez 17 yaþýnda bir güreþçinin þampiyon olduðunu açýkladý ve ‘ASRIN GÜREÞÇÝSÝ’ ünvaný ile ödüllendirildim.”

Hamza Yerlikaya Kimdir? Ýstanbul-Kadýköy (3 Haziran 1976) doðumluyum, ailem aslen Sivaslýdýr. Mart 1976'da 3 kardeþimle birlikte Ýstanbul'a yerleþmiþler ve yaklaþýk 3 ay sonra doðmuþum. Babam Mustafa YERLÝKAYA da eski bir güreþçidir. Ýstanbul'a geldikten sonra bir süre güreþmiþ ancak, yaþam koþullarýnýn zorluðu nedeni ile güreþi býrakmak zorunda kalmýþ. Babamda güreþten ayrýlýk müthiþ bir burukluk yaratmýþ. Ancak güreþ sevgisiniden ve idealleriniden asla vazgeçmemiþ ve ilk uygulamayý aðabeyim Muttalip YERLÝKAYA'yý Ýstanbul Demirspor Klübünde güreþe baþlatmakla yapmýþtýr. Ailede artýk iki güreþçi olmuþtur. Üçüncü güreþçi, yani ben HAMZA YERLÝKAYA'da bu kervana bir yýl sonra (1986) katýlmýþ oldum. Babamýn, annemin ve kardeþlerimin maddi ve manevi destekleri aðabeyimin ve benim her geçen gün güreþe olan sevgimizi ve çalýþma isteðimizi daha büyük ufuklara ulaþmamýzý saðlayacak þekilde arttýrmýþtýr. Aðabeyimin, 1988 -1989 ve 1990 yýllarýnda Yýldýzlar, Gençler Avrupa ve Dünya Þampiyonalarýnda ard arda aldýðý baþarýlar benim baþarýlarýmýn ilk motivasyon kaynaði olmuþtur.

Babamýn teþviki ile baþlayan aðabeyimle omuz omuza verdiðimiz mücadelenin ilk uluslararasý hedefi 1991 Yýldýzlar (16 yaþ grubu) Dünya Þampiyonasýna (QuébecKanada) rastlar. Bu müsabakada elde ettiðim derece dördüncülüktür. Özellikle burada Yýldýzlar Dünya 4. lüðünü vurgulamamýn nedeni; güreþ sporunda teþvik, azim ve çalýþmak gibi unsurlarýn yerine getirilmesine raðmen baþarýya ulaþmanýn ne kadar meþakkatli ve uzun ince bir yol olduðunu ifade etmektir. Yaþýmýn küçük olmasý (17) nedeni ile Büyükler 1993 Türkiye Þampiyonasýna alýnmadým. Ancak, ayný yýl Uluslararasý Vehbi Emre Güreþ Turnuvasýnda gösterdiðim baþarýlý müsabakalar büyükler kategorisinde' de Milli Takýma girebileceðimin ilk sinyallerini vermiþti. Hatta, sezgilerim bunun ululararasý platforma kadar gidebileceðini hissettiriyordu. lk defa Büyükler Avrupa Þampiyonasýnda (1993Ýstanbul) her türlü olumsuzluklara ve muhalefete raðmen dönemin Federasyon Baþkaný Sn.Sadettin TANTAN'ýn kararlý ve cesur tutumu ile katýldým ve ikincilik kürsüsüne çýktým. Bazý çevreler bu baþarýmýn tamamen tesadüfi olduðu kanýsýndaydý. Ancak, ayný yýl 1993 Dünya Þampiyonasýnda (Stockholm) Avrupa, Dünya ve Olimpiyat þampiyonu olmuþ rakiplerimi yenerek þampiyon oldum. Bu sonuç, Ýstanbul'daki ikinciliðimin tesadüf olmadýðýný kanýtladý. Baþarýmýn diðer yüzünde ise bir baþka taným yapýldý. “Uluslararasý Güreþ Federasyonlarý Birliði - FILA” modern güreþin tarihinde dünya minderlerinde ilk kez 17 yaþýnda bir güreþçinin þampiyon olduðunu açýkladý ve ‘ASRIN GÜREÞÇÝSÝ’ ünvaný ile ödüllendirildim. Yaþýmýn küçük olmasý nedeni ile ayný yýl gençler, ümitler ve büyükler kategorisinde mücadeleme devam ederek baþarýlarýma yenilerini ekledim. 1986-1996 yýllarý arasýnda ilk kulübüm Ýstanbul Demirspor' da güreþtim. Deðerli Antrenörlerim Salih BORA ve Muzaffer AYDIN baþarýlarýmýn mimarlarý olarak katkýlarý büyüktür. (1996 -1997) Silahlý Kuvvetlerde (Ankara) vatani görevim devam ederken Türk Askeri olarak sivil bir olimpiyatta altýn

madalya alarak Türk Spor tarihinde bir ilke imza atmýþ oldum. 1998-1999 yýllarýnda Emlakbank Kulübünde güreþtim, halen Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinde sporculuðuma devam etmekteyim. Bugüne kadar edindiðim yaþama iliþkin tecrübelerim, bayraðý taþýmak ve bir ulusu temsil etmek hiç þüphesiz ki çok zor, fakat bir o kadar haz ve þereftir. Buna layýk olmak için hiçbir fedakarlýktan kaçýnmadan baþarýlarýmýn devamýný sürdürebilmek en yüce idealimdir. Ülkemin ve halkýmýn þan ve þerefine layýk olarak ilklere imza atmaya devam edeceðim. Gücümün kaynaðýnýn Türk Halký ve Devletidir, bu gücün kaynaklarýna her zaman minettarým, bu vesile ile bir kez daha bunu vurgulamak benim için büyük bir onurdur. Sonsuza kadar yaþa TÜRKÝYEM..

Onur Tablosu 1991 Kanada, Yýldýzlar Greko-Romen 65 kg Dünya 4. 1992 Ýstanbul, Yýldýzlar Greko-Romen 76 kg Dünya 1. 1992 Kolombiya, Gençler Greko-Romen 76 kg Dünya 2. 1993 Fransa, Greko-Romen 82 kg Akdeniz Oyunlarý 3. 1993 Avusturya, Gençler Greko-Romen 81 kg Avrupa 1. 1993 Ýstanbul, Büyükler Greko-Romen 82 kg Avrupa 2. 1993 Stockholm, Büyükler Greko-Romen 82 kg Dünya 1. 1994 Atina, Büyükler Greko-Romen 82 kg Avrupa 5. 1994 Ýstanbul, Ümitler Greko-Romen 82 kg Avrupa 1. 1994 Macaristan, Gençler Greko-Romen 88 kg Dünya 1. 1995 Fransa, Büyükler Greko-Romen 82 kg Avrupa 7. 1995 Prag, Büyükler Greko-Romen 82 kg Dünya 1. 1995 Ýran, Ümitler Greko-Romen 82 kg Dünya 3. 1996 Budapeþte, Büyükler Greko-Romen 82 kg Avrupa 1. 1996 Atlanta, ABD Greko-Romen 82 kg Olimpiyat 1. 1997 Tahran, Büy. dünya kupasý Greko-Romen 85 kg 1. 1997 Finlandiya, Büyükler Greko-Romen 85 kg Avrupa 1. 1997 Bari, Ýta Greko-Romen 85 kg Akdeniz Oyunlarý 1. 1997 Varþova, Polonya, Greko-Romen 85 kg Dünya 2. 1998 Gavle, Ýsveç, Greko-Romen 85 kg Dünya 5. 1998 Minsk, B.Rusya, Büy Greko-Romen 85 kg Avrupa 1. 1999 Sofya, Bul. Büyükler Greko-Romen 85 kg Avrupa 1. 1999 Malmö, Büyükler Greko-Romen 85 kg Ýsveç Cup.1. 2000 Sydney, Olimpiyat Oyunlarý Greko-Romen 85 kg 1. 2001 Ýstanbul, Büyükler Greko-Romen 85 kg Avrupa 1. 2002 Finlandiya, Büyük Greko-Romen 84 kg. Avrupa 1.

Mustafa Þahin ve Hamza Yerlikaya


Av r u p a , D ü n y a v e O l i m p i y a t Þ a m p i y o n u

Haber

19

H a m z a Ye r l i k a y a Milli Takým'ýn kafile baþkanlýðýný yapan Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Atatürk Havalimaný'nda yaptýðý açýklamada, güreþin lokomotifi grekoromende büyük bir baþarý elde edildiðini söyledi. Mehmet Atalay, hakem hatalarýndan dolayý da en az iki madalya kaybettiklerini, Þeref Eroðlu ve Mahmut Altay'ýn madalyalarýný yediklerini vurguladý.

“Bu onuru milletimize bir kere daha yaþattýðýmýz Ýçin mutluluk duyuyoruz” Macaristan'da gerçekleþtirilen Dünya Grekoromen Güreþ Þampiyonasý'nda takým halinde 3. olan Grekoromen Güreþ Milli Takýmý'ný, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Tamer Taþpýnar çiçeklerle karþýladý. Bu arada, Atatürk Havalimaný'ndaki vatandaþlar da sporculara sevgi gösterisinde bulundu. Milli Takým'ýn kafile baþkanlýðýný yapan Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Atatürk Havalimaný'nda yaptýðý açýklamada, güreþin lokomotifi grekoromende büyük bir baþarý elde edildiðini söyledi. Mehmet Atalay, hakem hatalarýndan dolayý da en az iki madalya kaybettiklerini, Þeref Eroðlu ve Mahmut Altay'ýn madalyalarýný yediklerini vurguladý. Mehmet Atalay, Macaristan'da düzenlenen þampiyona ile Hamza Yerlikaya'nýn, ilk günkü heye-

canýyla yeniden kazanýldýðýný dile getirirken, þampiyonada mücadele eden tüm sporcularýn verdiði mücadelenin takdire deðer olduðunu ifade etti. Türkiye Güreþ Federasyonu Baþkaný Recai Ustaoðlu ise þu anda en mutlu günlerini yaþadýklarýný söyleyerek, “Tüm sporcularýmla gurur duyuyorum. Hem grekoromen, hem de serbest dalda uzun bir aradan sonra ayný anda altýn madalya kazandýk” dedi. Macaristan'daki þampiyonada altýn madalya kazanan Hamza Yerlikaya, bu baþarýda emeði geçen herkese teþekkür ederek, “Biz, görevimizi yapmaya çalýþtýk. Bunda da baþarýlý olduk. Bu onuru milletimize bir kere daha yaþattýðýmýz için mutluluk duyuyoruz. Ülkemize, milletimize hayýrlý, uðurlu olsun” diye konuþtu. Bronz madalya kazanan Nazmi Avluca ise “Elimizden geleni yaptýk. Üçüncülük halkýmýza armaðan olsun” dedi.

3. Dünya Þampiyonluðu Macaristan'ýn baþkenti Budapeþte'de düzenlenen 49. Dünya Büyükler Grekoromen Güreþ Þampiyonasý'nda Milli Güreþçi Hamza Yerlikaya altýn madalya kazandý. 96 kilo finalinde mindere çýkan Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu Milli Güreþçi Hamza Yerlikaya, ev sahibi ülkeden Lajos Virag'ý 20 (2-1, 2-1) yenerek, kariyerinde 3. kez Dünya Þampiyonluðu'na ulaþtý. 120 kiloda mücadele eden Yekta Yýlmaz Gül ise repesaj müsabakalarýnda Kanadalý Ari Taub'u 2-0 (3-0, 4-0), Finli Juha Ahokas'u 2-1 (1-1, 3-1 ve 1-0) yenerken, bronz madalya için çýktýðý mücadelede de Kazak Georgiy Tsurtsumia'ya 2-0 (2-0, 2-0) üstünlük saðladý ve dünya üçüncüsü olmayý baþardý.

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

Hamza Yerlikaya:

GSG Müdürü Mehmet Atalay, Ýstanbul Spor Ýl Müdürü Tamer Taþpýnar, Güreþ Federasyonu Baþkaný Recai Ustaoðluve Güreþ Milli Takýmý

BD -

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ve Hamza Yerlikaya


Türkiye Avcý W ing Tsun Escrima Organizasyonu WTEO BAHÇELÝEVLER

WTEO BEYLÝKDÜZÜ

WTEO ÜSKÜDAR

Sihing Dr. Dr. Alkan Bilginer Bilginer (1. TD)

Sihing Lütfü Memik (1. (1. TD)

Tel: (0212) 653 36 58

WTEO ÝZMÝR Avcý Wing Tsun

Sihing Ramazan Gökgöz ( 1. TD)

City Club - Kýbrýs Þehitleri Cad. No:39 M. Zorlu Ýþ Haný Kat:1 Alsancak-ÝZMÝR

Tel: (0232) 487 42 04 - 464 24 24

Gsm: (0535) 870 04 62

WTEO ANKARA Avcý Wing Tsun

Sihing Serkan Bayraktar (1 (11. ÖD)

Bilkent Üniversitesi ANKARA

www.wteotr.org www.wteotr.org www.wteotr.org www.wteotr.org

Sihing Hasan Fýrat (2. TD)

Sport House Migros Arkasý Zafer Cad. No:1 K:1 Beylikdüzü / Ýstanbul

Gsm: (0532) 281 63 18

WTEO KADIKÖY Avcý Wing Tsun

Sihing Cengiz Yurtlu Yurtlu ( 12. ÖD)

Marmara Yelken Kulübü Spor Tesisleri Caddebostan Kadýköy-ÝST

Gsm: (0555) 452 95 27

Gsm: (0532) 576 83 38

WTEO ANKARA Avcý Wing Tsun

Sihing Dr. Dr. Namýk Öztanýr ( 11. ÖD)

Elit Karate Ýhtisas Spor Kulübü Osmanlý Cad No-12/B Balgat / ANKARA Tel: (0312) 285 09 00

Gsm: (0533)428 23 26

www.wteotr.org www.wteotr.org www.wteotr.org www.wteotr.org

Avcý Wing Tsun*Avcý Escrima

Mahmutbey Cad. Hürriyet Mah. Akgün Sk. No:62 Þirinevler Bahçelievler / ÝSTANBUL

Avcý Wing Tsun

Avcý Wing Tsun

Libadiye DSÝ Spor Tesisleri Çamlýca Üsküdar-ÝSTANBUL

Gsm: (0533) 734 67 77

WTEO SAMSUN Avcý Wing Tsun Sihing Kenan Kara (12. 12. ÖD)

19 Mayýs Spor Salonu 56’lar Çiftlik SAMSUN

Gsm: (0544) 798 17 82

WTEO GÖZTEPE Avcý Wing Tsun

Sihing Deniz Emsen (12. (12. ÖD)

Göztepe / Kadýköy ÝSTANBUL

Gsm: (0505) 266 46 97

www.wteotr.org www.wteotr.org www.wteotr.org www.wteotr.org

AVCILAR SEFA

DO-SEM SPOR KULÜBÜ

Shotokan Karate Teknik Direktör 5. Dan Davut Sefa

UDOSAN U Z A K D O Ð U S A N AT L A R I

ONAT ÝHT. SPOR KULÜBÜ

Recep Onat *Karate *Bodybuilding *Taekwondo *Aerobic *Step *Taebo *Wushu *Zayýflama *Fitnes *Kickboks *Aikido *Jujitsu *Özel Selfdefans

M. Kemal Paþa Mah. Ýstiklal Cad. No:54 Parseller Avcýlar-ÝST e-posta:sefa_do-sem@hotmail.com.tr

Tel: (0212) 428 13 87 Gsm: (0536) 339 38 47

*Eðitim Kasedi *Spor Malzeme *Tatemi Minderi *Body Alet *Arma *Çýkartma vs... Feritselimpaþa Cad. Güzidehatun Sok. No:14 Yayla Bahçelievler - Ýstanbul

Tel - Faks: (0212) 441 76 86 Gsm: (0532) 202 27 20


Haber

Av c ý Wi n g Ts u n

21

Ýzmir ve Samsun Seminerleri Yapýldý Ýzmir Avcý Wing Tsun semineri 13 Kasým pazar günü, Samsun Avcý Wing Tsun semineri ise 20 Kasým pazar günü Sifu Mustafa Þahin yönetiminde ve asistanlarý Sihing Hasan Fýrat, Sihing Ramazan Gökgöz, Sihing Kenan Kara, Sihing Dr. Namýk Öztanýr, Sihing Serkan Bayraktar ve Ýzmir ve Samsun WTEO gurubu öðrencilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Açýk Mektup

WTEO Kasým Ýzmir ve Samsun seminerleri Sifu Mustafa Þahin ve Sihing Hasan Fýrat yönetiminde, Sihing Ramazan Gökgöz ve Sihing Kenan Kara’nýn organizasyonuyla WTEO Ýzmir ve Samsun gurubu öðrencilerinin katýlýmýyla yapýldý. 13 Kasým Pazar günü Karþýyaka Elit Spor Merkezinde yapýlan Ýzmir semineri öðrencilerin programlarýnýn tekrar ve kontrolü sonucu yapýlan sýnav ile son buldu. Sihing Dr. Namýk Öztanýr ve Sihing Serkan Bayraktar’ýn Ankara’dan gelerek iþtirak ettiði Samsun semineri 20 Kasým Pazar günü Çiftlik 56’lar 19 Mayýs Spor Salonu’nda gerçekleþtirildi. Her iki seminerde temel teknikler gözden geçirilerek pratik yapýldý ve öðrencilere program-

Ýzmir grubunda üst programa geçen öðrenciler: Deniz Zati (1), Mustafa Özüçelik (4), Ertuðrul Bulut, Tarkan Okçu (5), Bülent Güvenen (6), Neþe Gökgöz (7), Sadýk Yürekli, Ýhsan Yaðcýoðlu (8), Murat Sincer (10) Samsun grubunda üst programa geçen öðrenciler: Uður Küçük, A. Öztürk(1), Erkan Taþkaya (2), Ata Yavuz Özdemir (3), Alpaslan Okutan (4), Hakan Karakurt, Süleyman... (5), Hakan Kuyumcu (7), Serkan Bayraktar, Dr. Namýk Öztanýr (12)

Ýzmir WTEO Gurubu

Samsun WTEO Gurubu

BD -

larýnda yeterlilik testi yapýldý. Öðrenciler yapmýþ olduklarý çalýþmalarýn sonunda baþarýlý görülerek bir üst programa geçirilirken, kurs sonunda Sifu Mustafa Þahin tarafýndan öðrencilere diplomalarý törenle daðýtýldý.

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I A R A L I K 2 0 0 5

Sayýn Bakaným Mehmet Ali Þahin Bey, Size defalarca dilekçe yazdýðým halde bana bir dönüþ yapmadýnýz. AK Parti iletiþim hattýndan da defalarca ulaþmak istedim, mesaj yazdým. Yedi ay oldu, hala bir cevap alamadým. Þimdi ise, bu dergi vasýtasýyla Ýnþaallah ulaþabilirim. Sayýn Bakaným, tüm amatör sporlar þu ana kadar hep üvey evlat muamelesi gördü. Halbuki ülkeleri, amatör branþlar temsil etmektedir. Balkan, Avrupa ve Dünya þampiyonluklarýný ülkemize amatör sporlar getirmektedir. Tüm dünya, amatör sporlarý ilkokula indirmiþler ve tüm dünya da, amatör spor dallarýnda savaþlarý yapýlmaktadýr.. Atletizm, Boks, Kickboks, Karate, Taekwondo, Kung-fu, Judo ve Güreþ gibi ve diðerleri... Her sene bu dallar, ülkemizi temsil ve bayraðýmýzý dalgalandýrmak için, hangi þartlarda uðraþ veriyorlar biliyor musunuz? Kamplarda neyle besleniyorlar? Kim ceplerine beþ kuruþ koyuyor? Sayýn Bakaným, Türkiye futbolda daha dünya þampiyonluðunu görmemiþtir. Fakat hocalarý 120 milyar maaþ almaktadýr, acaba helal midir? Futbolcularýn aldýðý milyarlar helal midir? Yahu, avrupa ve dünya þampiyonu olan sporcularýmýz ve onlarý yetiþtiren isimsiz kahraman hocalar ne durumdadýr, biliyor musunuz? Çoðu aç, ev kirasýný veremeyen sporcu ve hocalar ne durumdadýr, ne yer ne içerler? Fakat hepsinin tek bir arzusu var. Aç kalalým, susuz kalalým fakat, bayraðýmýz göklere çekilsin diye uðraþ veriyorlar. Sayýn Bakaným, tüm belediyelere talimat verin, özel þirketler, fabrikalar bu branþlara sahip çýksýn. 60 yaþ üstü milli takým antrenörleri çok zor durumda, bir çoðu kirasýný ödeyemiyor. Vakýflar size ait, bu insanlara kira karþýlýðý ev verin. Bu insanlara devlet olarak sahip çýkarsanýz toparlanma olur. Yoksa, 2006 yýlý daha da zorlaþacaktýr. Ýlgileneceðinizi tahmin ediyor, tüm amatör branþ sporcu ve hocalarý adýna teþekkür ediyorum. Boks Milli Takým Antrenörü Fikret Tiryaki


Spor Kulüpleri Rehberi

BD -22 Kasým 2005 AKIN

SARIYER

YÝÐÝTLER Spor Okulu Kick Boks Nazým Yiðit Yiðit

Spor Kulübü Sami Akýn

Cennet Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:43/A K.Çekmece / ÝST Tel: 0.212 426 09 33

Belediye Spor Kulübü Judo Hasan Kumbasar Sarýyer Belediyesi Sarýyer / ÝST Tel: 0.505 726 97 18

Fikirtepe Mandýra Cad. Yavuz Sok. No:17/1 Kadýköy / ÝST Tel: 0.216 349 48 38

ER & SA

ECE

IMPERIAL

Spor Kulübü Erdem Özcan

Sport Center Mustafa Akansel Dr.Gürsel Dr.Gürsel Velioðlu Velioðlu

Spor Center

Keban Sok. No:3 Cevizli Kartal / ÝST Tel: 0.216 383 51 72

ASHIHARA Karate Hilmi Asal

Tel: 0212. 250 80 16

Cebeci Mah. 2465 Sk. No:4 S.Çiftliði G.O.Paþa / ÝST. Tel: 0.212 476 36 35

GENÇLÝK

FETÝH

Z.Kuyu Cad. No:195/A Kasýmpaþa / ÝST

Spor Okulu Adem Ekiz

ÖZDEMÝR

Merkez Mah. Cami Sok. No:26 Avcýlar / ÝST Tel: 0.212 590 31 41

Spor Merkezi

ELÝT Karate

Ýbrahim Öztürk

Ýhtisas Spor Kulübü

Wu Shu Kung-Fu

Daha Neyi Bekliyorsunuz?

1 Sayý 15 YTL

12 Sayý 120.- YTL

Orhan Ergen

Yapýlan Her Abone için 1 Kutu Hediye

MEHMET KAYA

KINATAÞ

YENÝ OLÝMPÝYAT

Karate Spor Kulübü Mehmet Kaya

Taekwondo Sporhanesi Þükrü Kýnataþ

Taekwondo Spor Kulübü

Ýnönü Mah. D. Araslý Cad. 359 Sok. No:12 Esenyurt / ÝST Tel: 0.212 450 15 35

Kazým Karabekir Cad. No:6 Sondurak Esenler / ÝST Tel: 0.212 611 61 70

Osmanlý Cad. No:12/B Balgat / ANKARA Tel: 0.312 285 09 00

ELÝT

R. ÇELÝKTÜRK

ÇELÝKTÜRK

Spor Merkezi Taekwondo - Yoga Ýhsan Yaðcýoðlu

Uzakdoðu Spor Kulübü

ESTETÝK

Kempo Karate *Muay Thai

Fitnes Club Mansur Aktepe

Atýþalan Cad. Menderes Mah. 26. Sok. No:1 Sondurak Esenler / ÝST Tel: 0.212 647 44 19

Baðdat Cad.. Tamirhane Dur. No:220/A Cevizli Kartal / ÝST Tel: 0.216 441 24 01

Spor Merkezi Atilla Çeliktürk

1729 Sok. No:44 / B Karþýyaka / ÝZMÝR Tel: 0.232 364 49 86

Bu Sayfada Yer Almak Ýçin

Cennet Mah. Hürriyet Cad. No:13 / A K.Çekmece / ÝST Tell: 0.212 601 23 71

Mustafa Kemal Paþa Cad. Çimen Sok. No:5/1 Bahçelievler / ÝST. Tel: 0.212. 553 58 41

Ramazan Çeliktürk

1 ABONE + 1 KUTU ÝLAN 20 YTL

Uzakdoðu Taekwondo Ýhtisas Kulübü Fehmi Özdemir

19 Mayýs Cad. Ayhan Iþýk Sok. No:1 Þiþli / ÝST Tel: 0.212 272 05 95 Gsm: 0. 543 423 07 34

CANKILIÇ

CENGAVER

Taekwondo Kulübü Engin Cankýlýç

Spor Kulübü Taekwondo Ýsmail Özer

Gültepe Mah. Baðlar Cad. No:106 Sefaköy / ÝST. Tel: 0.212 425 93 55

Jandarma Mektebi Sok. No:28 Yýldýz Beþiktaþ / ÝST. Tel: 0.212 227 89 53

Yavuz Kahraman

Rýhtým Cad. Recaizade Sok. No:20 Kadýköy / ÝST Tel: 0.216 418 61 06 -07

Atatürk Mah. Ýkitelli Cad. No:115 K.Çekmece / ÝST Tel: 0.212 693 92 93

Wu Shu

AF-NAK

Ge nç l i k S po r K ul ü bü

Z. BURNU

ELÝT BODY

Temel TÜRKMEN

Hakan KOÇ

Cemal KABADAYI

Erdal UTAR

Zeytinburnu Kapalý Spor Salonu Zeytinburnu / ÝST

Afyon Nakliyeciler Koç Nakliyat No:19 AFYON Tel: (0272) 223 44 45

Alleben Mah. K. Köker Cad. Kýzýlay Sok. No:4 GAZÝANTEP Tel: (342) 220 54 35

Gsm: (0532) 462 36 00

Nuripaþa Mah. 58. Bulvar Cad. No:118/B Z. Burnu / ÝST Tel: (0324) 814 13 91 Gsm: (0535) 202 83 89

YÜKSEL

FOTO BAKÝ

BÝR AJANS

ZEYSANDA

Tel: (0535) 611 98 13

DOSEM

Ý ht i s as Sp or Ku l üb ü

V üc u t Ge l i þt i r m e

Gsm: (0533) 761 15 65

Ba ký r kö y S p or K ul ü bü

T EK S TÝ L

DÝJÝTA L

Þükrü Sak

Reis SÖNMEZ

Yüksel DEMÝRTAÞ

Mehmet BAKÝ

Kitap - Katalog - Dergi Broþür - Tez Dizgi - Ýlan

Kartaltepe Mah. Bahar Sok. No:4 Bakýrköy / ÝST Tel: (0212) 543 89 36

A.Rýza Gürcan Cad. Lalebahçe Sok. No:19/A Merter / ÝST

Atatürk Bulvarý PTT Karþýsý No:2 Anamur / MERSÝN Tel: (0324) 814 13 91 Gsm: (0535) 202 83 89

Gsm: (0532) 374 26 58

Tel: (0212) 644 08 30 644 08 31

Þýh Osman Rumi Mah. Gülen Sok. Saadet Apt. No:1/A Meram / KONYA Tel: (332) 353 86 52

Gsm: (0535) 942 96 25

ORIENT TEKSTÝL

HOTEL ÞÝMÞEK

Barýþ Nak

Ali Þimþek

Belly Dance & Local Costumes Accesory

Asansörlü, Denize Cephe, TV’li Odalarýmýz Klimalý

Kapalý Çarþý Sandalbedesten 7/B Beyazýt - Ýstanbul / TR Tel ve Faks: +90 212 520 31 34 39 78 GSM: (0533) 736 52 13 e-Mail: peace998@hotmail.com

Ýskele Mah. No:11 Anamur / ÝÇEL Tel: (0324) 814 39 78 Faks: (0324) 816 46 84


WTEO ile 8, Özel Polis Timleri Ýle 13 Yýl

Herkes konuþuyor... Polis Eðitiminde Avcý Wing Tsun / Escrima

Öðr etmek için, öðr etmeyide öðr enmek

ve tatbik etmek ger ekir

W

TEO ö ðt icilik t e’ d e kendine mahsus, alýþýlmadýk usullerle farklýlýðýný ortaya koyuyor. Mesela umumileþtirilmiþ muayyen paket eðitim ve kesin ücret talebi yok. Tecrübelerimiz bize, muayyen bir ücret mukabilinde, muayyen bir zaman diliminde elde edilecek dereceyi garantilemek ile seneler süre n samimi ve istekli çalýþmalarýn neticesi elde edilen derecelerin birbirlerinden çok farklý þeyler olduðunu gösterdi. Genç WTEO Eðitici ve Eðitici adaylar›n›n yolu, seneler süren tutarlý a ntremanlar ve neticesinde eðitici seminerlerinde teknik maharetlerin sergilenmesi ve bu seminerlerde her eðiticinin, öðrenci programýný en ince teferruatýna kadar tatbik edip, çalýþmasýndan geçiyor. WTEO Asistanlarýndan çok þey bekliyor ve istiyor: Kendim has öðrenme usulü ve uzmanlýk alanlarýnda her nevi yeterlilik, psikolojik ve teknik kaabiliyet bunlardan bazýlarý. Eðitici, öðretici olmak demek, ömür boyu öðrenmeyi ve býkýp usanmadan tekrar edilen teknik v e usullerin, yeni ve tekamül etmiþ mana ve ehemmiyetini hissetmek ve sistemi bütünüyle anlamak. Maksadýmýzý iki cümleyle çerçevelemek istersek: Eðitici; sorumluluk, mesuliyet sahibi biridir ve mesuliyetin arttýðý oranda, yapýlacak iþlerde katlanarak artacaktýr.

Bir çok dövüþ sanatý veya dövüþ sporu okullarý-federasyonlarý kendilerinin deðerini kanýtlamak için büyük bir iþtiyakla, polis birimlerine ders verdiklerini, onlarý eðittiklerini, sadece kendilerinin bildiði muamma bir kaç kýsaltma birimlerin isimlerini vererek tabir yerinde ise hava atmaya bayýlýrlar. Böyleleri en iyi durumda belki birkaç güvenlik birimine deneme-gösteri antremanýna çýkmýþtýr. Bizde muayyen zamanlarda bu hususta konuþuyoruz, yalnýz bir farkla; biz hakikati yani yaptýðýmýz iþi konuþuyoruz. Sifu Salih Avcý WTEO’nun koordinatör ve þef antrenörü 13 seneyi aþkýn bir zamandýr Kuzey Westfalen Eyaletinin polis özel timlerini eðitmekle sýnýrlý kalmayýp bunun yan›nda federal çapta özel timlere ders verip eðiten, ayný zamanda Adalet Bakanlýðýnýn çeþitli birimleri ve Güvenlik Muhafaza memurlarýnada savunma tekniðini

öðreten faal bir kiþidir. Birçok güvenlikle alakalý birimler Avcý Wing Tsun ve Escrima’ya olan itimad ve adý geçen sistemin kamu güvenliði açýsýndan verimlilik ve uygulanabilirli€ini takdir ile konuþuyor ve bu kurum ve kuruluþlar Avcý Wing Tsun / Escrima sisteminin polisin savunma ve caydýrýcýlýk görevi için ideal bir sistem olduðunu her vesile ile ifade ediyorlar. Dikkati çeken mühim bir hususta Avcý Wing Tsun/Escrima sisteminin polisin suçlularý bertaraf etmesinde ateþli silahlar kullanmasýný ve kullandýrtmasýný gerektirmeyen esnekhafif bir yol-usul göstermesi. Bu hafif ve örnek bertaraf ve etkisiz hale getirme usulü Avcý Wing Tsun ve Escrima’da en yüksek öðrenci derecesinde öðretilmektedir.

Pratikle gelen Kullanýlabilirlik Biz en iyi olduðumuzu ve bir takým gizli tekniklere sahip olduðumuzu iddia etmiyoruz. Ama biz gerçek hayatta kullanýlabilinir bir sanatý sunuyoruz. Avcý Wing Tsun ve Avcý Escrima en üst seviyede dinamik bir sistemdir ve devamlý kendini gerçek hayatýn þartlarýna uygun hale getirir, geliþtirir. Sifu Salih Avcý uygulanabilir teknikler hususunda oldukça titiz olup bu gayeyle çalýþýr. Gaye Wing Tsun-Escrima’yý basitleþtirmek deðildir, verimlilik ve uygulanabilirliði en üst seviyeye çýkartmaktýr. Uygulamada netice alýnamayan, verimli olmayan teknikler ya modernize edi-

lir veya proðramdan çýkartýlýr veyahut baþka bir teknik uygulanabilirliði olmayan tekniðin yerini alýr. Bu kararda etkili olan merciler Özel Polis Timleri, Cezaevi ve Gümrük Muhafaza Memurlarýnýn (ki Wing Tsun ve Escrimayý gerçek hayatta pratize eden ve bu sisteme güvenen insanlardýr) talepleridir. Çünkü: Uygulanabilirlik tecrübenin sonucudur.

Escrima - Sistemde ger ekli bir unsur WTEO öðretisinde Avcý Escrima tamamlayýcý ve çok deðerli bir unsurdur. Escrima kendi içinde de tutarlý ve gereklidir de. Çünkü Avcý Wing Tsun ile Avcý Escrima ideal bir þekilde silahlý ve silahsýz savunmayý gerçekleþtirir. Gereklidir, çünkü cemiyette potansiyel suçlularýn maalesef arttýðý görülmekte ve bu tür zararlý unsurlar b›çak ve sopalarla saldýrmayý tercih etmektedirler.

...biz tatbikini yapýyoruz!

www.wteo.org

e-mail: wteo@wteo.org

Röthgener Str. 57 52249 Eschweiler - D Tel: 02403/34501 Fax: 02403/21628


BD-26  

BD-Bodybuilding Fitness&Dövüşçünün Dünyası Dergisi