Page 1

KARATE *TAEKWONDO *JUDO *AIKIDO *WING TSUN *KICKBOKS *MUAY THAI *ESCRIMA *WU SHU *BOKS *GÜREÞ *HALTER

Yýl:6 Sayý:29 Mart 2006 Fiyatý: 2 YTL (KDV Dahil)

AYL I K SPOR G A Z E T E S Ý

Tüm Sporcu ve Sporseverleri Bekliyoruz

6 - 9 Nisan Tüyap Beylikdüzü

Spor 2006 Tüyap

Judo

Güreþ

Wu Shu

Avcý

Wing Tsun

Ýstanbul Þampiyonasý

Fikret Tiryaki MT Boks Antrönerü

Amatörlerin Ortak Feryadý: Evine Ekmek Götüremeyen Hocalara

Kim Sahip Çýkacak?

Boks

Taekwondo

Karate

Kickboks


Þubat 2006

Mayýs 2005 Þubat 2005

Eylül 2005

Ocak 2006

Haziran 2005

Nisan 2005

Aðustos 2005

Aralýk 2005

Ekim 2005

Mart 2005

Temmuz 2005

Kasým 2005

Aralýk 2003

Kasým 2003

Ekim 2003

ABONE KAMPANYASI Her Aboneye 16 Sayý Hediye !


Baþyazý Bünyamin Doðu

HASBÝHÂL

Yurt Ýçi Temsilcileri Konya: Þükrü Sak Tel:(0535)9429625 Ankara: S.Bayraktar Tel:(0555)4529527 Ýzmir: R. Gökgöz Tel:(0535)8700462 Tel:(0544)7981782 Samsun: K. Kara Sivas: Erhan Akça Tel:(0532)4045347 Tel:(0537)4997660 Gönen: M..Öztürk K.Ereðli: M. Arslan Tel:(0535)4029909 G.Antep: Y. Bilgen Tel:(0533)7611565 Afyon: Hakan Koç Tel:(0532)4623600 Bolu: S. Damar Tel:(0536)6127048 Tekirdað: C.Kapaklý Tel:(0505)6265833 Gebze: H. Sevindik Tel:(0533)7227029 Pendik: S. Kibaroðlu Tel:(0535)409 9779 Tel:(0536)9514845 Þiþli: Þerif Kaya Ümraniye:L.Memik Tel:(0533)7346777 Güngören: C. Yurtlu Tel:(0532)5768338 Z.burnu: T.Türkmen Tel:(0535)6119813 Yurt Dýþý Temsilcileri Amsterdam - Cumali Gülveren Paris - Miraç Seyhanlý Köln - Salim Avcý Tercüme Ahmet Ata Yayýna Hazýrlýk BD Ajans Tel: (0532) 212 12 25 Baský Dergah Ofset Tel: (0212) 446 00 79 Yayýnlayan Madison Tek. Rek. Danýþ. Ltd.Þti. Tel: (0212) 293 92 73 Abonelik Ýçin Hs. No. Yapý Kredi Merter / ÝST - 0032230-5 Posta Çeki - 666697 Sirkeci - ÝST Web Site www.bodydovuscu.kulubu.com E. Posta

bd.haber@turkcell.com bdajans@yahoo.com.tr Ýdare Merkezi Tarlabaþý Bulvarý No:128/2 Taksim Beyoðlu -ÝST Cep: (0532) 212 12 25 Yazýþma Adresi: Hürriyet Mah. Mahmutbey Cad. Akgün Sok. No:62 Þirinevler-ÝST Faks: (0212) 653 36 58 Yayýn Türü ve Baský Tarihi Yerel Süreli Yayýn - 9 Mart 2006

Sevgili BD Okuyucularý, Yeni bir sayý ile yine beraberiz. Her geçen gün sizlerle dirsek temasýmýzýn artmasýndan bir hayli memnunuz. Karþýlýklý iyi niyet ve güvenin getirdiði moral deðerlerimizin artmasý sebebiyle her sayýda heyecanýmýza heyecan katarak yolumuza devam ediyoruz. Bu tempomuzun artmasý için her yeni sayýda beðeneceðiniz haberlerle karþýnýzda olmaya çalýþýyoruz. Her konuda fikirlerinizi beyan ederek, tavsiyelerinizi ileterek bizlere yardýmcý olabilirsiniz. Tenkitleriniz de, tavsiyeleriniz de bizce makbuldür ve kýymetlidir. Sizlerin düþüncelerini yakinen bilmek, sizlere sunacaðýmýz çalýþmalarýmýzýn daha derli toplu ve beðenilir olmasýný saðlayacaktýr. Bizlere yazmaya devam edin. Her sayýmýzda okuyucumuzla paylaþmaya çalýþtýðýmýz ahlâkî deðerler mâlum. Bizler sporu sadece spordan ibaret deðil, sporu ahlâkî deðerlerin bir vasýtasý olarak görüyor ve bu minvâlde görülmesine çaba sarf ediyoruz… Düþünün; insan elde etmeye çalýþtýðý bir baþarý dolayýsýyla kendisini mutsuz etme yelteniþine girerse ne olur? Aynen bunun gibi, bizler sporda baþarýnýn ahlâkî deðerlere aykýrý þekilde elde edilmiþ olmasýna baþarý gözüyle bakmýyoruz. Bu olsa olsa baþarý görüntüsü altýna gizlenmiþ edep ve ahlâk yoksunluðu demektir. Peki bir sporcu, neden bu tür davranýþlara tevessül eder?.. Birincisi, sporu gayeleþtirmiþ olmasýdýr. Hangi yolla olursa olsun baþarmak sevdasýnda olanlar sporu gaye bildiklerinden, her türlü meþru olmayan yollarý kullanmaktan imtina etmezler. Bu da spor camiasýndaki yozlaþmalara hýz kazandýrýp çürümeye sebep oluyor. Peki çürüme ne?.. Çürüme, genelde camiadaki bir takým menfilikler diye gösterilir. Aslýnda meseleye daha derinden bakmak gerekir ki, o zaman

karþýmýza çýkan gerçek, bireysel veya toplu manada insan fýtratýndaki güzelliklerin kaybolmasýdýr ki, genelde bu felâket kayýp pek ön plana çýkarýlmaz, çýkarýlamaz. Çýkarýlmaz, çünkü menfaatperestler menfaatlerinin gereði olarak meseleyi gizlemeye meyillidirler… Çýkarýlamaz, zîra menfaatperestlerin gerçek yüzü çoðu zaman fark edilemediði gibi, birde meselenin özü tam olarak keþfedilememiþtir. Bu sebepler her geçen zamanýn hakkýný verememenin gereði olarak çürümeyi, kokuþmayý arttýrýr ve bir noktadan sonra kangrene dönüþmüþ uzuv kurtarýlamaz hâle gelir. Seneler önce Necip Fâzýl Kýsakürek'le söyleþi yapan bir dergi mensubu soruyor: "Spor konusunda ne diyorsunuz? Cevap þu: "Halicin neresinden bir bardak su alýrsanýz alýn tahlil ayný çýkar…" Mâlum, o zamanlar Haliç temizlenmemiþ ve pislik içinde… Þimdi bu gün çok farklý þeyler söylememiz mümkün mü acaba?.. Sporu yapan insan olduðuna ve insanýnda bu dünyaya bir hikmete matuf olarak gönderildiðine, dolayýsýyla insanýn sporu bu gayenin dýþýnda görmesinin havaya yumruk sallamak mânâsýna geleceðine göre kararý siz verin, sonucu siz tespit edin. BD okuyucularý farkýndadýr ki, biz spordan maksadýn gâye deðil vasýta olduðunu idrak etmek, ettirmek suretiyle bir numara olmaya çalýþýyoruz. Bu idrak dýþýnda herhangi bir dalda birincilik elde etmenin hakîki mânâsýyla birincilik, liderlik olmadýðýný biliyoruz. BD okuyucularýnýn da bu düþünceye ne kadar yakýn durduklarýný müþahedelerimizden biliyoruz. Bir sonraki sayýda buluþmak dileði ile Allah'a emânet olun.

SOÐUK KOMPRES Saniyede Kendiliðinden Soðuyan Poþet

Evinizde, Arabanýzda, Ýþyerinizde, Seyahatte, Tatilde, Heryerde ! Ýrtibat Cep: (0536) 687 00 82

Haber Tanýtým Reklamlarýnýzýn

Gazetemizde yayýnlanmasýný istiyorsanýz, size telefon kadar yakýnýz.

e-posta:mehmetfýrat@turkcell.com

KIVRAK Spor Malzemeleri

Tel - Faks: (0212) 653 36 58 Cep: (0532) 212 12 25 e-posta: bdajans@yahoo.com.tr

VEFAT WETO Grubu ve Gazetemiz Ýzmir sorumlusu Sihing Ramazan Gökgöz’ün Kayýn Validesi ve Neþe Gökgöz’ün Annesi HAKKIN rahmetine kavuþmuþtur. Ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý diliyoruz.

Taekwondo Karate WuShu Boks

Aikido Aerobik

Judo

Kickboks Fitnes

Muay Thai

Bodybuilding

Yük se l KIVRA K 2. El Her Türlü Spor Aleti Alýnýr*Satýlýr K r e d i K a r t ý Ý l e Te Te l e f o n d a n S i p a r i þ A l ý n ý r

Hobyar Mah. Mimar Vedat Sok. Kýzýlay Han No:5 Sirkeci Eminönü ÝSTANBUL / TÜRKÝYE Tel ve Faks: (0212) 514 21 02 Cep: (0532) 737 59 12 (0555) 439 11 49 - (0535) 882 50 86 Ýmalat: (0212) 479 58 67

e-posta: kivrakyuksel@hotmail.com

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

Karate Reis Sönmez Tel: (0532) 374 26 58 Judo Aydýn Susuz Tel: (0532) 331 60 75 Taekwondo C. Kabadayý Tel: (0212) 582 39 44 Wu Shu Adem Ekiz Tel: (0532) 281 97 62 Boks Ýrfan Polat Tel: (0532) 484 82 88 Muay Thai R. Çeliktürk Tel: (0535) 432 95 61 Kickboks-Savate S. Kibaroðlu Tel: (0535) 409 97 79

Yazýþma adresi: bd.haber@turkcell.com

BD -

Ýmtiyaz Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa Þahin Tel: (0532) 212 12 25 Yazý Ýþleri Müdürü Gülseren Aydýn Haber ve Reklam Müdürü Mehmet Fýrat Tel: (0536) 687 00 82 Halkla Ýliþkiler Hasan Fýrat Abone S. Haydar Þahin Tel: (0537) 394 18 89 Branþ Temsilcileri

3


4

Dedi ki: - (Aradýðýný bilmeyen, bulduðunu anlamaz. )

Judo

Yýldýrým: “Judo bir terbiye metodudur, ahlak, disiplin ve ciddiyet demektir.”

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

Türkiye Ümitler Bay-Bayan Judo Þampiyonasý, Tekirdað Ýsmet Ýnönü Kapalý Spor Salonu'nda yapýldý. 35 ilden toplam 46 takýmýn mücadele ettiði þampiyona öncesi bir basýn toplantýsý düzenleyen Türkiye Judo Federasyonu Baþkaný Yusuf Yýldýrým, judonun her türlü destek ve takdiri hak ettiðini belirterek, “Judo bir terbiye metodudur, ahlak, disiplin ve ciddiyet demektir. Judo artýk, ülkemizde yýllardan beri ihmal ettiði bu fonksiyonunu üstlenmeye baþlamýþtýr” dedi. Judo Federasyonu olarak hiçbir zaman skandallara imza atmadýklarýný dile getiren Federasyon Baþkaný Yusuf Yýldýrým, “Bu büyük organizasyonu Tekirdað’a verirken hiç tereddüt etmedik. Tekirdað bu büyük sorumluluðu kaldýrabilecek kapasitede bir ilimiz.

Bundan sonra da uluslararasý bir organizasyonu Tekirdað’da yapmak için gayret göstereceðiz”diye konuþtu. Tekirdað’ýn 2 gün sürecek Türkiye Ümitler Judo Þampiyonasý’na hazýr olduðunu vurgulayan Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Fevzi Kýran da, Tekirdað’da sporu sevdirmek ve sporcu sayýsýný artýrmak için yoðun çaba sarf ettiklerini söyledi. Tekirdað Belediye Baþkan Yardýmcýsý Recep Erol ise belediye olarak böylesine büyük bir organizasyona destek vermekten ve 560’a yakýn sporcu, idareci ve hakemlerimizi Tekirdað'da aðýrlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarýný dile getirdi. Ýsmet Ýnönü Kapalý Spor Salonu’nda gerçekleþtirilen þampiyonaya 39 ilden toplam 49 takým, 520 sporcu

k a t ý l d ý . Þampiyonanýn açýlýþ konuþmasýný yapan Judo Federasyonu Baþkaný Yusuf Yýldýrým, organizasyonu Tekirdað’a verirken hiçbir tereddüt etmediklerini belirterek, “Tekirdað'da misafirperverlik ve organizasyonun kusursuzluðunu gördüðümüz zaman ne kadar doðru bir karar verdiðimizi anladýk. Tüm sporculara baþarýlar diliyorum” dedi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, Tekirdað Valisi Aydýn Nezih Doðan, Belediye Baþkaný Ahmet Aygün, Judo Federasyonu Baþkaný Yusuf Yýldýrým, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Fevzi Kýran ve Ýl Jandarma Komutaný Albay Murat Öztürk tarafýndan verildi. Þampiyonaya katýlan ve Judo Federasyonu Baþkaný Yusuf Yýldýrým tarafýndan anons edilen Popstar Bayhan, söylediði Ýngilizce þarký ile Tekirdaðlýlar’dan büyük alkýþ aldý.

Selam ve Sevgi Ýle... Deðerli spor severler, zaman ne kadar kýsa deðil mi. Bir yýlý daha geride býraktýðýmýz þu günlerde geçen bir yýlýn bize neler kazandýrýp neler kaybettirdiðini çok iyi hesaplamalýyýz ve girmiþ olduðumuz yeni yýlý daha verimli nasýl deðerlendirebiliriz bunun hesaplarýný yapmalýyýz. Yoksa her yönü ile zarar ve ziyanla Aydýn Susuz geçirdiðimiz yýllarýmýzýn hesabýný veremeyiz. Sevgili spor severler, 2005 yýlý spor aktiviteleri uluslar arasý ve ulusal anlamda benim izlenimlerime göre verimli geçmedi. Bazý federasyonlarýn üzerine çöken DOPÝNG-kara bulutlarý, yönetici, eðitimci antrenör, hakem, en önemlisi de kaþ yapalým derken göz çýkaran basýn sorunlarý, bu sene sporumuzun üzerine çöken kara bulutlardý. Tüm spor camiasý olarak, Türk sporu adýna artýk bu olumsuzluklara Dur!!!! Diyelim. 2006 Yýlý hepimize hayýrlar getirsin. Deðerli spor severler, her zaman ilkleri gerçekleþtiren JUDO bir ilki daha gerçekleþtirdi ve özerk oldu. Türk sporuna ve camiamýza hayýrlý olsun, darýsý diðer federasyonlarýn baþýna. Temennimiz o dur ki, Ýnþaallah hayýrlý ve verimli olur, aksini düþünmek bile istemiyorum. ÖZERKLÝK: Kendi içinde rahat hareket etme, özgür olma, yapacaðý faaliyetlerde bürokratik engellere takýlmadan ekonomisini (bütçesini) rahat kullanabilen bir yapý. Hangi spor olursa olsun Türk sporunun ileri seviyelere, dünyada söz sahibi olan ülkelere yetiþme, onlarý egale etme adýna faydalý olmakla birlikte riskli bir karar, alt yapýsý saðlam temellere dayanan sosyo ekonomik açýdan güçlü ve saðlam bir yapýya sahip bir federasyon düþünebiliyorum. Aksi durumda vahim sonuçlar ortaya çýkabilir. Ekonomisi zayýf ülkelerin bu ve buna benzer atýlýmlar yapmasý yanýnda riskleri de beraberinde getirmesi söz konusu. Avrupa da ve dünyanýn bir çok ülkesinde ileri seviyede geliþmiþ olan sponsorluk sisteminin ülkemizde geliþmemiþ olmasý bir dezavantaj, ayrýca toplum olarak ta bu gibi organizasyonlara fazla raðbet etmememiz de bir eksiðimiz. 2006 yýlýna girdiðimiz Ocak ayýnýn: JUDO ve KURAÞ Federasyonu için ilk faaliyeti olan Büyükler (Bay-bayan) Türkiye Judo Þampiyonasý Ordu’nun Ünye ilçesinde 27-29 Ocak tarihlerinde yapýlacaktý. Ancak tüm Türkiye’de hava þartlarýnýn uygun olmamasý nedeni ile federasyonun almýþ olduðu karar gereði ileri bir tarihe ertelendi. Ümitler ve Yýldýzlar Türkiye Judo Þampiyonasý 16-19 Þubat tarihleri arasýnda Tekirdað ilimizde yapýldý. 39 ilden 500 civarýnda sporcunun katýldýðý müsabakalar oldukça verimli geçti. Bu müsabakalarda dereceye giren sporcular önümüzdeki aylarda yapýlacak olan ulusal ve uluslar arasý müsabakalara hazýrlanmak için kampa alýnacaklar. Deðerli spor severler bu sayýmýzda da sizlere kendisine çok deðer verdiðim üzerimizde büyük emeði olan ve Türk Judo’suna büyük emeði geçen yýllarca Judo ve Karate-Do Taekwondo ve Judo ve Kuraþ Federasyonu baþkanlýðý yapan, uluslar arasý federasyonlarda ve kurullarda baþkanlýk yapan Judo ve Kuraþ’ta dünya ve avrupa þampiyonluklarý yanýnda Türk spor tarihinde Judo da ilk defa olimpiyat þampiyonluðunu Federasyon baþkanlýðý döneminde Türkiye ye kazandýran eski federasyon baþkanýmýz deðerli hocamýz Prof. Dr. Ýbrahim ÖZTEK’in hazýrlamýþ olduðu Olimpiyat Savaþlarý konulu deðerli yazýlarýnýn üçüncü bölümünü sunduk, umarým beðeni ile okumaya devam edersiniz. Esen ve saðlýklý kalýnýz...

Ýtalyanlarýn Karate Meraký Ankara-Ýstanbul karayolunun en önemli geçiþ güzergahý olan Bolu daðý tünelini yapan yüklenici Astaldi firmasýnýn üst düzey yetkilileri, Mavi Dalgalar Spor Kulübü’ne gelerek Karate dersleri alýyor. Astaldi firmasýnda idari iþler müdürü olarak çalýþan Stefano Mangýajacchý, Karate antrenmanlarýna eþi Stefania Mangýajacchý ile birlikte geliyor. Mangýajacchý çifti antrenman esnasýnda Karate tekniklerini birbirlerine uyguluyorlar. Mangýajacchý çiftinin yaný sýra satýn alma müdürü Aldo Dussi, Beton santral ve taþ kýrma tesisat sorumlusu Andrea Dý Fýlýppo ve Teknik ofis mühendisi Luigi Amerio haftada iki gün akþam saatlerinde mesai bitiminin ardýndan spor kulübüne gelerek uzak doðu dövüþ sporlarýndan Karateyi öðreniyorlar. 10 yýldýr Bolu’da olduðunu belirten Astaldý firmasý idari iþler müdürü Stefano Mangýajacchý, Karate sporunu çok ilgi çekici bulduðu için baþlamaya karar verdiðini söyledi. Astaldi firmasý satýn alma müdürü Aldo Dussi ise Karate sporuna baþlamak için çok önceden karar verdiklerini, Mavi Dalgalar Spor Kulübünde uzak doðu sporu olan Karate’ye baþladýklarýný ifade etti. Karate hocasý Sabri DAMAR’dan ders alan Ýtalyanlar, bu spora baþladýktan sonra oldukça rahatladýklarýný dile getirdi. Türk karatecilerin arasýnda büyük bir hýrsla Karate öðrenen Ýtalyan mühendisler, “Uzun yýllar Bolu’da kaldýk. Türk insanýna çok alýþtýk. Bizler boþ vakitlerimizi deðerlendirmek, spor yapmak ve stresten kurtulmak için bu sporu öðrenmeye karar verdik. Çünkü Uzakdoðu sporlarý insaný bedenen ve zihnen çok rahatlatýyor” dedi. 5 kiþilik Ýtalyan grubun tek bayan sporcusu olan Stefania Mangýajacchý’da spor yapmak için Karateyi çok hoþ bulduðunu, Karateye devam ederek bu sporda ilerlemek istediðini kaydetti. Ýtalyan mühendislere Karate öðreten Sabri DAMAR’ da; “Ýtalyanlar gerçekten çok hoþ insanlar. Onlarla çabuk kaynaþtýk. Ayrýca bu sporu öðrenmeye çok hevesliler” dedi.


D e d i k i : - ( Ý y i d ü þ ü ne n , d o ð r u d ü þ ü ne n k a f a , a y ý r d e d e n k a f a d ý r. )

Sayýn Aydýn Nezih Doðan’a ve Belediye baþkaný Ahmet Aygün’e ve organizasyonda tüm emeði geçenlere teþekkürlerini sunarken, müsabakalara katýlan idareci, antrenör, hakem ve sporculara da baþarýlar diledi. Judo Federasyonu Baþkaný Yusuf Yýldýrým’da Türkiye Þampiyonasýný Tekirdað’da düzenlemekten son derece mutlu olduðunu, organizasyona gösterilen büyük ilgi ve destekleri nedeniyle baþta Tekirdað Valisi Sayýn Aydýn Nezih Doðan olmak üzere Belediye baþkaný Ahmet Aygün ve Ýl Müdürü Fevzi Kýran’a teþekkür etti. Seromonin süprizi ise Popstar yarýþmasýnda üne kavuþan Bayhan oldu. Bayhan seyircilerin isteði üzerine Ýngilizce ve Türkçe þarkýlarýný seslendirdi. Ýlk gün sonunda yapýlan müsabakalarýn ardýndan Tekirdað Belediye baþkaný Ahmet Aygün, Judo Federasyonu baþkaný ve yönetim kurulu üyeleri onuruna, Tekirdað Valisi Aydýn Nezih Doðan, Vali Yardýmcýsý Sedat Oktar, Ýl Emniyet Müdürü Cemil Demir Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Fevzi Kýran ve kulüp idarecilerininde katýldýðý bir akþam yemeði verdi. Yemekte organizasyona katkýlarý nedeniyle Vali, Belediye Baþkaný, Gençlik ve Spor Ýl Müdürüne Judo Federasyonu Baþkaný Yusuf Yýldýrým tarafýndan þilt verildi. Þampiyonada ikinci gün erkekler 66, 73, 81, 90, +90 kg müsabakalarý yapýldý. Ýkinci gün akþamý bu kez Tekirdað Polisevi’nde Vali Aydýn Nezih Doðan tarafýndan Judo Federasyonu Baþkan ve Yönetim Kurulu üyelerine bir akþam yemeði verildi.

Bayanlar 40 Kg 1. Gamze AYTEKÝN 2. Hatce A.BUDAK 3. Kübra DAÐLAMAZ 3. Vildan KORMELÝ 44 Kg 1. Derya CIBIR 2. Tuðba ZEHÝR 3. Nazlýcan ÖZERLER 3. Esma DADEMÝR 48 Kg 1. Kubra CENGÝ 2. Esra LEVENT 3. Ayþe S.ARCA 3. Özge KARADOÐAN 52 Kg 1. Tuðba TURHAN 2. Gülcan ÇAKMAKCI 3. Esra DAMAR 3. Özge KARADOÐAN 57 Kg 1. Nurcan YILMAZ 2. Esra TURHAN 3. Cansu DÝBEKOÐLU 3. Fatma ÞEKER 63 Kg 1. Esin TAÞKAYA 2. Makbule AYDIN 3. Rabia KAÇAR 3. Seher UZUNOÐLU 70 Kg 1. Emel DURHANOÐLU 2. Çiðdem ALTUNTAÞ 3. G.GÜLNUR BOZKURT 4. Kübranur ÞEN +70 Kg 1. Begüm GÜLDAN 2. Seda KAZDAL 3. Mevlüde YETER 3. Nurdan ZÜLÜL

Erkekler 46 Kg 1. Adil AKBAÞ 2. Erdinç SODEK 3. Onur BACAK 3. Celalettin DOÐAN 50 Kg 1. Çaðdaþ ÖZSARI 2. Aykut ERDOÐAN 3. Cüneyt ÞAHÝN 4. Ferhat YÖNTEM 55 Kg 1. Uður MOLLAOSMAN 2. Bayram CEYLAN 3. Ufuk ÞENTEPE 3. Yasin DORAK 60 Kg 1. Bahri ÞÝMÞEKLÝ 2. Tufan VERME 3. Yunus ÖZÇELÝK 3. Enes KARAMAN 66 Kg 1. Barkýn BAÞOL 2. Hamza YETER 3. Emre AKAY 3. Yunus ÞAÞTIM 73 Kg 1. Ersin TEKÝN 2. Tanju ÞORLÝ 3. Furkan KILIÇ 3. Muhammet DUMAN 81 Kg 1. Þahin TURSAK 2. Ýsmail DAL 3. Ramazan DEMÝRCÝ 3. Burak SERBEST 90 Kg 1. Erdal BAGAÇ 2. Menderes YARÞI 3. M.Atilla AKBAÞ 3. Feyyaz YAZICI

Tekirdað Ýzmir Çorum Denizli Çorum Bursa Ýstanbul Edirne Ýstanbul Balýkesir Konya Malatya Edirne Rize Çorum Malatya Erzurum Edirne Denizli Ýstanbul Malatya Ýzmir Antalya Sivas Edirne Antalya Bursa Çankýrý Malatya Rize Sivas Konya

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, “Gençlerimizi yarýnlara hazýrlamak ve madalya adayý olarak öne çýkarmak istiyoruz” dedi. Kýþ Oyunlarý için Torino’da bulunan genel müdür Atalay, bugüne kadar kayakta herhangi bir baþarýmýz olmadýðýný belirterek, “Biz henüz baþarýyý arayan bir ülkeyiz. Sýfýrdan baþlýyoruz” diye konuþtu. Atalay, þunlarý söyledi: “Gençlerimizi yarýnlara hazýrlamak ve madalya adayý olarak öne çýkarmak istiyoruz. 75 milyonluk Türkiye, bu kadar coðrafi zenginlik içinde yukarýlarda olmak zorunda. Buradan döndükten sonra çok daha yoðun çalýþmak zorundayýz. Türkiye’nin

4 bir tarafýndaki tesisleri hayata geçireceðiz.” Torino’da kar sýkýntýsý yaþandýðýný, ancak organizasyonun suni karla bu sorunu telafi ettiðini vurgulayan Atalay, “Yaþanan tüm sorunlara raðmen organizasyon yapýlacak. Biz burada aday olduðumuz Üniversite Kýþ Oyunlarý için de giriþimlerde bulunacaðýz” dedi. “Biz Ýzmir’de düzenlenen Universiade’de çok baþarýlý olduk” diyen, Atalay, sözlerini þöyle tamamladý: “Oyunlara kim rakip olursa olsun biz onlardan bir adým önde olacaðýz. Uluslararasý federasyon baþkaný Sayýn Baþbakanýmýza da söz vermiþti. Oyunlar için en büyük aday biziz. Kayak kültürünün Türkiye'de oluþmasý için oyunlarý Türkiye'ye almak zorundayýz.”

Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Semineri

Çorum Ýstanbul Ýstanbul Konya Antalya Manisa Konya Ankara Trabzon Konya Ordu Tekirdað Konya Denizli Ankara Ýstanbul Tekirdað Manisa Bursa Konya Manisa Manisa Bursa Rize Manisa Manisa Konya Ýzmir Manisa Manisa Eskiþehir Ýstanbul

Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Ýstanbul Ýl Dernekler Müdürlüðünün iþbirliði ile, yeni dernekler kanuna ilþkin 5253 sayýlý yasa gereði, dernekleri ilgilendiren son deðiþiklikler ile Avrupa Birliði kriterleri nezdinde sportif faaliyetlerin geliþtirilmesi için spor kulüplerine saðlanan pozitif veriler nelerdir? Spor kulüplerinin geçmiþi ve geleceði konulu bir seminer Eminönü Kültür Merkezi Salonu’nda bir gurup kulüp yöneticisinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Federasyon baþkaný Ali Koca yaptýðý konuþmada ortak sorunlarýný þu cümlelerle dile getirdi: “Yýllarýný spora adayarak ülkemiz sporuna önemli bir katký saðlamaya çalýþan kulüplerimiz ve kulüp antrenörlerimiz çok zor þartlar altýnda, yani bodrum katlarda avrupa ve dünya þampiyonu sporcularý yetiþtirip þanlý bayraðýmýzý göndere çektirerek Ýstiklal

Marþýmýzý defalarca avrupa ve dünya ülkelerine dinletmiþlerdir. Ama gelin görün ki, bu baþarýlara imza atan kulüp ve antrenörlerimiz yaþamlarý boyunca maddi özgürlüklerini elde edememiþ ve bazý takým sporlarýnýn antrenörlerinin ayda aldýðý maaþýn eþ deðerini hayatlarý boyunca kazanamamýþlardýr. Kulüp antrenörleri ödül yasasýndan bile yoksun býrakýlýrken, yurtdýþýndan transfer edilen antrenörlere bir servet verilmesi, kendi baðrýmýzdan yetiþtirdiðimiz deðerlerimize ise sahip çýkýlmamasýnýn derin üzüntüsünü yaþamaktayýz..” Temel ilkelerin gerçekleþtirilmesi amacý ile geniþ yelpazede kamuoyu oluþturmaya ve toplumun her kesimindeki spor severlerin desteðine ihtiyaçlarý olduðunu ifade eden Ali Koca, kulüplerin federasyonlarýna üye olmasýný temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

Judo ve Kuraþ Federasyonunun 2006 yýlý faaliyet programýnda yer alan “Ümitler Türkiye Judo Þampiyonasý” 16-18 Þubat tarihlerinde Tekirdað Ýsmet Ýnönü Spor Salonunda 36 ilden toplam 450 sporcunun katýlýmýyla yapýldý. Tekirdað Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce organize edilen ve Tekirdað Belediyesinin de katkýlarýyla büyük bir spor þölenine dönüþen organizasyon açýlýþ töreninden müsabakalara kadar uzun süre belleklerden silinmeyecek güzellikteydi. Þampiyona organizasyonu 16 Þubat Cuma günü saat 15:00’te Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen basýn toplantýsý ile baþladý. Saat 17:00’de yine ayný yerde düzenlenen teknik toplantýya Judo Federasyonu baþkaný Yusuf Yýldýrým, Belediye baþkaný Ahmet Aygün ve Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Fevzi Kýran’da katýldý. 17 Þubat Cumartesi günü Açýlýþ seromonisi ile birlikte Erkekler 46, 50, 55, 60 kg ve Bayanlar 57, 63, 70 ve +70 kg müsabakalarý yapýldý. Tekirdað Valisi Aydýn Nezih Doðan, Tekirdað AKP Milletvekili Ahmet Kambur, Belediye baþkaný Ahmet Aygün, Vali Yardýmcýsý Sedat Oktar, Jandarma Alay Komutaný Murat Öztürk, Judo Federasyonu As baþkaný Tacettin Özerler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katýldýðý açýlýþ seronomisinde kürsüye gelen Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Fevzi Kýran, böyle Büyük Bir organizasyonun Tekirdað’a verilmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirirken, baþta Judo Federasyonu baþkaný Yusuf Yýldýrým olmak üzere federasyon yönetim kurulu üyelerine, büyük destek ve katkýlarý nedeniyle Tekirdað Valisi

Atalay: “Gençlerimizi Yarýnlara Hazýrlamak Ýstiyoruz”.

BD -

Türkiye Ümitler Judo Þampiyonasý 17-19 Þubat Tekirdað

5


6

Dedi ki: - (Ýnsanlarýn zekasýný alýnýz, geriye kýymetli hiçbir þeyi kalmaz.)

Taekwondo

Cemal Kabadayý

Batý Grubu Þampiyonasý Alanya

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

Batý Grubu Taekwondo Þampiyonasý Antalya'nýn Alanya Ýlçesi'nde yapýldý. Alanya’da 4 gün devam eden seçmelerde büyük erkekler ve büyük bayanlar kategorilerinde 38 ilden 380 sporcu mücadele etti. Seçmeler sonunda, sýkletlerinde ilk 8’e girmeyi baþaran 128 sporcu, 22 Þubat’ta Mersin’de yapýlacak, Türkiye Taekwondo Þampiyonasý’nda yarýþmaya hak kazandý. Seçmelerde sikletlerinde ilk 3’e girmeyi baþaran sporcularýn isimleri þöyle: Büyük Bayanlar 47 Kg 1. Mehtap Öz 2. Nurgül Özen 3. Fundagül Ülker 4. N. Esra Eðilmez 51 Kg 1. Nuray Satýlmýþ 2. Tuðba Erdoýðan 3. Sevilay Taþ 4. Hicran Sorguç 55 Kg 1. G. Baþkara 2. Derya Ýmeci 3. Feyza Çýnar 4. Emine Uyalý 59 Kg 1. Funda Manaz 2. Gurbet Yaðcý 3. Gülden Ergen 4. F. Çavuþoðlu 63 Kg 1. B. Kadiroðlu 2. Ezgi Þ. Arabacý 3. Elif Çömlekçi 4. Zarife Çalýþkan 67 Kg 1. Deniz G. Duygu 2. Gülce Özkan 3. Hacer Kökçü 72 Kg 1. Duygu Sakin 2. Ö. Demirkol 3. Cansu Boztaþ 4. Aynur Arslan + 72 Kg 1. Gülþah Göktürk 2. Aliye Yamaç 3. Yadigar Kuþ 4. Gülþen Oral

Mersin Zongul Eskiþehir

Manisa Nevþehir

Manisa Eskiþehir

Kocaeli

Mersin Çorum Manisa Karaman

Ýsparta Ýsparta Mersin Bursa Bursa Kütahya Kýrýkkale

Bursa Aydýn Edirne Mersin Mersin Eskiþehir

Manisa Antalya

Bursa Mersin Muðla Çorum

Büyük Erkekler 54 Kg 1. Ahmet Tosun 2. Ýsmail Ç. Kaya 3. Kadir Coþkun 4. Ali K. Kayan 58 Kg 1. Arif Arak 2. Hamza Kartal 3. Melih Yeni 4. Ahmet Sevinç 62 Kg 1. Cengiz Ölmez 2. Serkan Doðan 3. Ahmet Þahin 4. Murat Kazan 67 Kg 1. Kürþat Gönenç 2. A. Altýntaþ 3. S. Deveci 4. Mustafa Sevinç 72 Kg 1. Uður Güngör 2. Cüneyt Bozkurt 3. B. Karaaslan 4. Çaðrý Ý. Bulut 78 Kg 1. Ali Maraþ 2. T. Tanrýsevsin 3. Behlül Deniz 4. Ýbrahim Mutlu 84 Kg 1. Yaþar Keleþ 2. Erol Yýldýz 3. Faruk Delen 4. Selçuk Çetin + 84 Kg 1. Fuat Aldemir 2. A. Karataþ 3. H. Emirzaoðlu 4. Recep Bilgin

Çorum Manisa Bursa Mersin Çorum Samsun Kocaeli

Konya Çorum Mersin Tekirdað

Bursa Kýrþehir

Bursa Antalya

Konya Samsun

Muðla Mersin Ýsparta Mersin Manisa Kocaeli Sakarya

Bursa Kýrþehir Karaman

Sakarya

Mersin Bursa Samsun Sakarya

Gençler Türkiye Þampiyonasý Antalya Gençler Türkiye Þampiyonasý Antalya Dilek Sabancý Spor Salonunda 15-19 Þubat tarihleri arasýnda yapýldý. Erkekler 45 Kg 1. Muhammet Ata 2. Ýbrahim Þimþek 3. Recep Yazýcý 3. Serkan Tok 48 Kg 1. Salih Çetinkaya 2. Y. Emre Koç 3. Oðuzhan Ata 3. Ýsmail Aykoç 51 Kg 1. R. Baþakbuðday 2. Oðuz Demirbað 3. Ahmet Tutumlu 3. Mert Süngü 55 Kg 1. M. Güler 2. Fatih Dalkýlýnç 3. Uður Üçdinç 3. Ý. Çobankaya 59 Kg 1. Tufan Demirci 2. Oðuzhan Özsoy 3. Bora Arý 3. E. Özdemir

Ýstanbul Kayseri Trabzon

Ýzmir Ýzmir Denizli Ýstanbul

Konya Ýzmir Ankara Ýzmir Ýzmir Ankara Ýçel Ýzmir Manisa Malatya

Ankara Ýstanbul Ýstanbul

63 Kg 1. Gökalp Yýldýz 2. Güney Arýcý 3. Mehmet Aytan 3. Yusuf Öztürk 68 Kg 1. Rýdvan Akýn 2. Serhat Korkutan 3. M. Akgül 3. Samet Yýlmaz 73 Kg 1. Barýþ Bozkurt 2. Cüneyt Bozkurt 3. Mustafa Kýrdal 3. Feyyaz Gökel 78 Kg 1. Akif Dursun 2. Uður Aktaþ 3. Samet Demir 3. Sercan Kart +78 Kg 1. Ahmet Yüce 2. Mehmet Aydýn 3. Yahya Baðcý 3. Okay ...

Ýzmir Adana Ýstanbul Eskiþehir

Ýzmir Malatya

Sivas Amasya Trabzon

Muðla Aydýn Çorum Malatya

Ordu Ýçel Ankara Ordu Ankara Ýzmir Ýzmir

Bayanlar 42 Kg 1. Hülya Kaya 2. Latife Alçýkaya 3. Büþra Angýn 3. S. Sevüktekin 44 Kg 1. Esra Altýn 2. C. Kumandaþ 3. Hafize Paliç 3. Rukiye Yýldýrým 46 Kg 1. Nergis Gencay 2. Feride Çoruh 3. Nagihan Kaya 3. Y. Göynük 49 Kg 1. Hande Kocadað 2. Mehtap Odfabaþ 3. Kübra Yangýn 3. Ayþe Çakýr 52 Kg 1. Nilay Þahinkaya 2. Zehra Bahçeci 3. Burcu Doðan 3. Halide Irmak

Ankara Ankara Ordu Tekirdað

Ýstanbul Ýstanbul Ýstanbul

Ankara Ýstanbul

Ýzmir Bursa Ýstanbul Ýstanbul Ýstanbul Eskiþehir

Konya Ýzmir Kayseri Eskiþehir

Ýzmir

55 Kg 1. Bilgi Aydoðdu Ýzmir 2. Duygu Doðan Ýstanbul 3. N. Vatanagelen Ýzmir Malatya 3. Tansu Burak 59 Kg 1. Burcu Altun Ýstanbul 2. Gülden Ergen Ýçel 3. Gökçe Aðladým Ankara 3. Gamze Topçu Ýçel 63 Kg Konya 1. Ayþenur Sarý 2. Seda Çakal Sakarya 3. Aysun Nalkýran Ýzmir 3. Fatma Karabulut Ankara 68 Kg Ordu 1. Büþra Yýldýz 2. Ýkbal... Ýstanbul 3. Zeynep Yeþilöz Ankara 3. Duygu Sarý Ýçel +68 Kg 1. Öznur Çelik Ankara Kayseri 2. Mine Bilgili 3. N. Karabulut Ýçel 3. Filiz Koparan Ýzmir


D e d i k i : - ( D ü þ ü n m e d e n ö ð r e n m e k , v a k i t k a y b e t m e k t i r. )

7

Federasyon Baþkaný Metin Þahin

“Türk Sporunun Lokomotifi Olmaya Devam Edeceðiz”

Doðu Gurubu Þampiyonasý 17-19 Þubat M alatya

Bayanlar 47 Kg 1. B. Kahraman 2. F. Alparslan 3. Feyzan Bilgen 4. Gülcan Yüksel 51 Kg 1. Y. Kahraman 2. Belma Su 3. Gülnur Görgel 4. H. Türkoðlu 55 Kg 1. Rümeysa Ölçek 2. Serap Usta 3. Elif Eren 4. Duygu Arslan 59 Kg 1. Tuðba Kefal 2. Demet Aldemir 3. Nursen Uzkara 4. Melek Yýlmaz 63 Kg 1. Havva Terzi 2. Tuðba Namazcý 3. Hilal Acý 4. Özlem Kafadar 67 Kg 1. P. Karabýyýk 2. Eda Aydýn 3. Zeynep Erten 4. Rahime Urhan 72 Kg 1. B. Sallakoðlu 2. Döne Demirci 3. Emel Koçer 72+ Kg 1. Büþra Yýldýz 2. Esme Yiðit 3. Buket Demirci 4. Gönül Þahin

Antep Kayseri DBakýr Rize Antep Malatya Hatay Malatya Ordu Rize DBakýr Amasya Giresun Rize Kayseri Kastam Rize Giresun Malatya Kayseri Malatya Van Rize Kayseri Adana Malatya Kayseri Ordu Malatya Malatya Kayseri

Erkekler 54 Kg 1. Erdal Akbaþ 2. Faruk Toman 3. A. Küllük 4. Hakan Tayyar 58 Kg 1. M. Karabulut 2. Muhammed Koç 3. Ýsmail Kan 4. Erkan Sözerer 62 Kg 1. T. Yýldýrým 2. Uður Kadak 3. Ýhsan Dýþkaya 4. S. Korkutan 67 Kg 1. Ýbrahim Ece 2. Samet Saymaz 3. Muzaffer Enez 4. Halil Hasar 72 Kg 1. Cebrail Arafat 2. Mesut Çolak 3. Onur Býndak 4. S. Hasanoðlu 78 Kg 1. Osman Geçit 2. Mehmet Altun 3. Sabit Baykan 4. Bahtiyar Usta 84 Kg 1. Murat Yaðmur 2. A. Akdeniz 3. Ýbrahim Þahin 4. Hüseyin Koç 84+ Kg 1. Özcan Kaya 2. F. Hiçyýlmaz 3. Selçuk Baran 4. Abdullah Erdem

Ordu Maraþ Antep Kayseri Adana Kayseri Rize Antep Trabzon Rize Adýyam Malatya DBakýr Rize Trabzon Malatya Malatya Malatya DBakýr Sinop Malatya Kayseri Kayseri Rize Malatya Adýyam Kayseri Malatya Elazýð Tokat Malatya Kayseri

Büyükler

Türkiye Þampiyonasý 22-26 Þubat Mersi n

Erkekler 54 Kg 1. Onur Çam 2. V. Çobankaya 3. T. Dikmelik 3. M.E. Gündoðan 58 Kg 1. A. Dolaþ 2. Cem Uluðnoyan 3. Yusuf Ekin 3. Göksal Durusoy 62 Kg 1. Uður Keleþ 2. A. Tanrýverdi 3. Erdem kök 3. Serkan doðan 67 Kg 1-Bekir Türk 2. Servet Tazegül 3. Vedat Artun 3. Mustafa Polat 72 Kg 1. Serdar Akýn 2. A. Sertçelik 3. Ç. Ýsrafil Bulut 3. Alper Kavcý 78 Kg 1. Ersoy Karuk 2. Ali Sarý 3. Ýsmail Menekþe 3. Tunç tanrýkulu 84 Kg 1. Bahri Tanrýkulu 2. Kadir Bilek 3. Serdar Yüksel 3. Çetin Tül +84 Kg 1. Ý. Mercimek 2. Ali Özen 3. M. Ali daðlý 3. Yasin Baþtuð

Ank Man Ýzm Ýst Ank Ýzm Ýst Ýst Ank Ýst zmir Ýst Ank Ýzm Ank Ýst Ank Ank Ýsp Ank Ank Ank Ank Ýst Ýst Ýst Ank Ýzm Ank Ank Ýst Ýst

Bayanlar 47 Kg 1. K. Selimoðlu 2. Sunar Uluð 3. Hatice Altun 3. Ýlkay Odabaþ 51 Kg 1. Nilay Uðurlu 2. Sevde Mavi 3. Zeynep Kiraz 3. Tuðba Erdoðan 55 Kg 1. Gülþah Kuþçu 2. Sibel Yayla 3. Ýnanç Demir 3. R. Suna Ölçek 59 Kg 1. Esra Akbaþ 2. Burcu Altun 3. H. Býçkýn Tosun 3. Selin Alkan 63 Kg 1. Azize Tanrýkulu 2. Yaðmur Ertürk 3. Elif Soytürk 3. Havva Terzi 67 Kg 1. Sibel Güler 2. Gökçen Acar 3. Selen Selamoðlu 3. K.Tuðba Yýlmaz 72 Kg 1. B. Sallakoðlu 2. Tuba Abuþ 3. Merve Tezcan 3. Döne Demirci +72 Kg 1. Filiznur Aydýn 2. Büþra Yýldýz 3. Buket Demirci 3. Arzu Er

Ýst Ýzm Ýst Ýst Ank Ank Ýst Man Ýzm Ýst Ýzm Ordu Ýst Ýst Ýst Ýzm Ýst Ýst Ýzm Rize Ank Ank Ank Ýst Ada Ýsp Ýst Mal Ank Ordu Mal Ýst

Gençler

Doðu Gurubu Þampiyonasý

02-05 Þubat Sivas

Bayanlar 42 Kg 1. Büþra Angýn 2. Sevgül Koç 3. Betul Merde 4. Sure Altýnýþýk 44 Kg 1. Dilek Yýlmaz 2. Büþra Akkas 3. Eda Özmen 4. Sultan Aslan 46 Kg 1. Feyzan Bilgen 2. Gülcan Yüksel 3. Zehra Bahçeci 4. Seher A. Ergen 49 Kg 1. Tuba Merde 2. A. Betül Tan 3. S. Eyüpoðlu 4. Sema Dindar 52 Kg 1. C. Korkmaz 2. Sükran Eren 3. Ayþe A. Kaya 4. B. Karadirlik 55 Kg 1. Tansu Burak 2. Rabia Keleþ 3. Öznur Taþcý 4. Betül Uzun 59 Kg 1. D. Özdemir 2. Gülizar Ateþ 3. H. Baykara 4. Hamide Zabun 63 Kg 1. Zeynep Erten 2. Semra Özbaþ 3. Dilara Bektaþ 4. Selma Þener 68 Kg 1. P. Karabýyýk 2. Mine Bilgili 3. I. Gül Sanlý 4. Nur Güleren 68+ Kg 1. Büþra Yýldýz 2. N. Korkmaz 3. Gamze Demirci 4. Gönül Þahin

Ordu Kayseri Malatya GAntep Trabzon Kayseri Malatya D.Bakýr D.Bakýr Rize Kayseri Malatya Malatya Kayseri Adana Kayseri Kayseri D.Bakýr GAntep Malatya Malatya Trabzon Giresun Ordu Trabzon Adana Kayseri Amasya Rize Malatya Ordu Amasya Malatya Kayseri Giresun Ordu Ordu Malatya Adana Kayseri

Erkekler 45 Kg 1. Mehmet Demir 2. Mehmet Kaþar 3. Ýbrahim Þimþek 4. Recep Yazýcý 48 Kg 1. Emin Seçer 2. Enes Atlan 3. Murat Bulucu 4. Ömer F. Bulak 51 Kg 1. Gani Aras 2. Musap Zeyveli 3. Okan Yüksel 4. Vedat Sercan 55 Kg 1. Kaan Yaþar 2. S. Karaaðaç 3. Ertuðrul Gide 4. Volkan Þahin 59 Kg 1. Tufan Demirci 2. Abdullah Deniz 3. Ý. Haydaroðlu 4. Hakan Avcý 63 Kg 1. Günay Arýcý 2. Akif Ceyhan 3. Taner Þenel 4. H. Ýskefyeli 68 Kg 1. Aykut Demirci 2. Þahin Topbaþ 3. Yunus Bakan 4. Mehmet Doðan 5. Ahmet Kayacýk 6. Ahmet Þahin 7. Ömer Koç 8. M. Akgül 73 Kg 1. Barýþ Bozkurt 2. H. Küçükkaya 3. M. Tahtikþan 4. M. Demirci 78 Kg 1. Uður Aktaþ 2. Arif Erþahin 3. Akif Dursun 4. Mustafa Kara 78+ Kg 1. Ahmet Yüce 2. Hasan Elifoðlu 3. Ahmet C. Usta 4. C. Ýbrahimoðlu

Malatya Malatya Kayseri Trabzon Malatya Adana Malatya GAntep Siirt Malatya Rize Siirt Trabzon Hatay Kayseri Elazýð Malatya Erzurum Amasya Kayseri Adana Kayseri Kayseri Trabzon Sinop Adana Malatya Ordu Kayseri Amasya Trabzon Sivas Trabzon Sivas Elazýð Tokat Ordu Malatya Malatya Hatay Ordu Giresun Giresun D.Bakýr

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

Büyü kler

ortak çalýþmalarla bu sayýyý artýrmaya devam edeceðiz” diye konuþtu. Türkiye’nin, 2005 yýlýnda Letonya’da yapýlan ve 48 ülkenin katýldýðý Avrupa Taekwondo Þampiyonasý ile UNIVERSIADE 2005 Oyunlarý’nda baþarýlý sonuçlar aldýðýný anlatan Þahin, “Bu baþarýlarýn ýþýðýnda 2006 yýlýnda da birlik, beraberlik ve arkadaþlarýmýzýn ortak çabasý ile hem eðitim, hem sporcu çoðalýmý, hem de uluslarasý baþarý alanýnda yolumuza devam edeceðimize inanýyorum. Taekwondo sporu, Türk sporunun baþarý lokomotifi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandý. Mersin Valisi Hüseyin Aksoy da, þampiyonanýn Mersin’de yapýlmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek; “Gençlerimizi kötü alýþkanlýklardan kurtarma ve saðlýklý bir toplum yetiþtirme adýna sporun oldukça önemli bir yeri var. Bu bakýmdan tüm spor dallarý gibi Taekwondo da bunlar içinde önemli bir yer tutuyor. Ayrýca þampiyonada mücadele eden bütün sporculara baþarýlar diliyorum” dedi. Öte yandan, þampiyonada yapýlan müsabakalarýnýn ardýndan dereceye giren sporculara ödülleri Vali Hüseyin Aksoy, Türkiye Taekwondo Federasyonu Baþkaný Metin Þahin ve Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Erol Ertan tarafýndan verildi.

BD -

Mersin’de gerçekleþtirilen Türkiye Büyükler Taekwondo Þampiyonasý’nda birinci olan sporcularýn, 18-19 Mart tarihlerinde Hollanda’da yapýlacak uluslararasý þampiyonaya katýlacaðý belirtildi. Edip Buran Kapalý Spor Salonu’nda yapýlan þampiyonaya, 41 ilden 150’si bayan, 430 sporcunun katýldýðý bildirildi. Þampiyonanýn 2. gününde yapýlan seremoni törenine Türkiye Taekwondo Federasyonu Baþkaný Metin Þahin de katýldý. Þahin, müsabakalar öncesi yaptýðý konuþmada, þampiyonayý Mersin’de gerçekleþtirmekten mutluluk duyduklarýný söyledi. Taekwondo Federasyonu’nun, dünya da ve avrupa’da aldýðý baþarýlarla en baþarýlý federasyon seçildiðini belirten Þahin; “Bütün bu baþarýlar birlikte yapýlan ortak çalýþmanýn ürünüdür. Saygý ve sevgi çerçevesinde sadece uluslararasý baþarý anlamýnda deðil, Türk gençliðine sporu aþýlamaya çalýþan bir federasyon var” dedi. Üniversitelerde, Milli Eðitim Bakanlýðý ile ortak yürüttükleri projeler çerçevesinde Türk gençliðinin spora katýlýmýný saðlamaya yönelik çalýþmalara devam edeceklerini ifade eden Þahin; “Ülkemizde geliþmiþ ülkelere göre sporcu potansiyeli oldukça az. Fakat biz, yine de hýzlý bir çoðalma ile sporcu sayýsý bakýmýndan ülkemizde futboldan sonra 2. büyük sporcu potansiyeline sahip branþýz. Okullarda, üniversitelerde, antrenör ve kulüplerle yapacaðýmýz


D e d i k i : - ( D o ð r u l u k , h e r k e s e b o r ç l u o l d u ð u m u z þ e y i ö d e m e k t i r. )

8

Muay T hai MSF Baþkaný Tunç Turgut, Ýl temsilcisi Nurettin Olgun, Milli Takým antrenörleri ve sporcularý Tayland’ta yapýlacak dünya þampiyonasý öncesi Sarýyer kamp merkezinde...

Ýstanbul Þampiyonasý

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

Ýl Temsilciliðimizin 2006 faaliyet programýnda yer alan Muay Thai Büyükler-Gençler müsabakalarý 11-12 Þubat 2006 tarihleri arasýnda Sarýyer Spor Salonunda 25 Kulüp 105 Erkek ve 55 Bayan Sporcunun katýlýmýyla yapýldý. Dereceye giren sporcular: Büyük Erkekler 45 Kg 1. Ýbrahim Bozkurt 48 Kg 1. Volkan Yýlan 51 Kg 1. R. Ballýoðlu 54 Kg 1. Mustafa Bingöl 2. M. Ali Akýn 3. Engin Yolcu 3. Ramazan Mentel 57 Kg 1. Sedat 2. S. Gayretli 3. Sadýk Aktaþ 3. Mustafa Ayan 60 Kg 1. Ýsmail Ýnci 2. Erdem Kalaycý 3. Kerem Ünal 3. Nesip Bölge 63.5 Kg 1. Ýsa Kars 2. Milyar Zennur 3. Adnan Güda 3. B. Gündoðdu 67 Kg 1. Birkan Duran 2. M. Özkaran 3. Mustafa Altay 3. Ercan Babak 71 Kg 1. Zeynel Erol 2. Mehmet Karabük 3. Mehmet Herlez 3. Eren Kurþun 75 Kg 1. Sadullah Þahin 2. Yavuz Aktunç 3. Metin Kýlýç 3. Ýlhan Aydýn 81 Kg 1. S. Küçükyýldýz 2. Mehmet Güler 3. Artun Mýsýrlýyan 86 Kg 1. Coþkun Sakar 2. Murat Kemer 3. Okan Yasin Gür 91 Kg 1. Gökhan Gülücü 2. Bülent Akbulut 3. Osman Kara 3. A. Kurt

+91 Kg 1. Yurdakul Ýçoðlu 2. Cankat Erbakýþ 3. Cahit Özcan 3. M.Can Ýsaoðlu Büyük Bayanlar 48 Kg 1. Merve Sayacý 2. Tuðba Ün 3. Güler Beyazýt 51 Kg 1. Figen Dikbayýr 2. Zeynep Kýzýlhoca 3. Neslihan Kaya 4. Özlem Düzenli 54 Kg 1. Sevgi Akçay 2. Maviþ Yüksel 57 Kg 1. Burcu Atacan 2. Emine Görgülü 3. Bahar Çýnar 60 Kg 1. Nesrin Iþýk 67 Kg 1. Derya Nalkýran 2. Süreyya Aðýl 75 Kg 1. Merve Çeliktürk Genç Erkekler 45 Kg 1. Tayfun Kurt 2. Yunus Bozkurt 48 Kg 1. Harun Memur 2. Seyithan Kaya 3. Emre Ablay 3. Hakan Memur 51 Kg 1. Yener Yýldýztaþ 2. Bilal Ercan 3. Caner Ün 54 Kg 1. Fatih Temur 2. Ali Rýza Yýldýrým 3. Þeref Þahin 4. Dündar Çelik

57 Kg 1. Ferhat Kançayýr 2. Kahraman Eren 3. H.Bilal Koluman 3. Kazým Kaya 60 Kg 1. Ahmet Kayretli 2. Tuna Terözü 3. Ýsa Aþar 3. Göksel Çolak 63,5 Kg 1. A. Daþtan 2. Ýbrahim Gençay 3. Ümit Aslan 3. Okan Karaman 67 Kg 1. Ömer Bilal Biröz 2. Birkan Kaya 3. Bülent Erdinç 71 Kg 1. Alper Dalkýlýç 2. Mehmet Kerim 3. Necati Uyal 3. Onur Tiryaki 75 Kg 1. Salim Uz 81 Kg 1. Ahmet Üçtaþ 2. Cihan Karakuþ +91 Kg 1. Uður Karan 2. Mert Akýn 3. Fatih Yýldýz Genç Bayanlar 48 Kg 1. Meral Demir 51 Kg 1. Sibel Önderi 2. Sinem Çeliktürk 54 Kg 1. Büþra Köse 2. Gülizar Güngör 3. Gülten Abanoz 57 Kg 1. Pelin Kýzýlkoca 60 Kg 1. Z. Ömeroðlu 63.5 Kg 1. Gülþah Kýyak 71 Kg 1. Buket Kurt

Türkiye Þampiyonasý Antalya Büyük Erkekler 45 Kg 1. Esat Çakýr 2. Ýbrahim Bozkurt 3. Mustafa Uyar 3. Yunus Özcan 48 Kg 1. R. Baðsever 2. Taner Bediroðlu 3. Volkan Yýlan 3. Yalçýn Çolak 51 Kg 1. Hakan Yýldýz 2. R. Ballýoðlu 3. Üsküdar Kurt 3. Serkan Tiryaki 54 Kg 1. Hüseyin Dündar 2. Bilal Kahveci 3. A. Yünlü 3. Cemil Coþkun 57 Kg 1. Ramazan Çiçek 2. S. Kayretli 3. Özer Yayla 3. K. Karaduman 60 Kg 1. Fikri Arýcan 2. A.Menaf Atalay 3. Ýsmail Ýnci 3. Tolga Atasoy 63,5 Kg 1. Görkem Temur 2. Ali Alkayýþ 3. Ersan Özyürek 3. Ali Kavun 67 Kg 1. Adem Bozkurt 2. Mustafa Altay 3. Birol Yiðit 3. Ýbrahim Alvattar 71 Kg 1. Ýlter Demirci 2. M. Karabük 3. H. Bediroðlu 3. Ýbrahim Bulduk 75 Kg 1. Alpay Kýr 2. Oðuzhan Erdal 3. Yalçýr Sirgen 3. Fatih Özdemir 81 Kg 1. T. Kusov 2. Hicret Yiðit 3. Hakan Gündüz 3. Þahin Temel 86 Kg 1. Erhan Deniz 2. Mehmet Özer 3. Ayhan Nacar 3. Necati Çelik

Mer Ýst Sam Ank Mer Mer Ýst Mal Mer Ýst Ank Kay Adan Koc Adýy Ant Adan Ýst Mer Trab Mer Mer Ýst Trab Adan Mer Afy Afy Afy Ýst Sivas Adan Ank Ýst Mer Mer Koc Ant Adan Afy Ank Ank Kon Adan Afy Esk Hat Ank

91 Kg 1. A. Alýcý 2. Gökhan Gülücü 3. Bülent Akbulut 3. Recep Türkcan (+) 91 Kg 1. Mücahit Coþkun 2. Ý. Gürbüzer 3. Ý. Ulubaba 3. Deniz Fidan 45 Kg 1. Aslý Bergin 2. Emine Karakoç 3. Melek Sýðmak 3. Ýrem Kavasoðlu Büyük Bayanlar 48 Kg 1. K. Türkoðlu 2. Gizem Sisligün 3. Didem Çatalbaþ 3. Tuðba Ün 51 Kg 1. Aslý Gündüz 2. Zeynep Köse 3. Z. Kýzýlkoca 3. Özlem Pekin 60 Kg 1. Elif Sarý 2. Sebahat Demir 3. Fatma Topçu 3. Derya Adýgüzel 63,5 Kg 1. Sibel Yeni 2. Züleyha Turan 3. Derya Nalkýran 3. Kezban Baþtürk 67 Kg 1. Sümran Sözütek 2. N. Hiçyakmazer 3 Seldan Yýldýrým 54 Kg 1. Hanife Altun 2. S.Duygu Aygün 3. Maviþ Yüksel 71 Kg 1. Yeliz Fýndýk 2. Melisa Ersoy 3. Sevgi Aksoy 57 Kg 1. Kiraz Þahin 2. Gözde Bayergi 3. B. Uluyýlmaz 3. Selin Gedik 75 Kg 1. Z. Doðrugüneþ 2. Merve Çeliktürk 3. Seher Alnýaç 3. Serpil Alnýaç Genç Erkekler 40 Kg 1. Yýlmaz Dalçiçek 2. Burhan Mutlu 3. Ercan Muslu

Adan Ýst Ýst Burs Karb Kon Ank Ýzmir Adan Ant Adan Ank Mer Mer Osm Ýst Mer Kay Ýst Ank Adan Çoru Kon Adan Mer Alm Ýst Kon Adan Adan Mer Kay Esk Ýst Mer Ank Ýst Kay Mer Ank Kon Ýst Kay Kay Adan Adan Sam

42 Kg 1. Yýlmaz Koç 2. Eyüp Aslan 3. Levent Öztürk 3. M. Kandemir 45 Kg 1. Ç. Yýkýlmaz 2. Ferhat Filiz 3. A. Çobankaya 3. Ali Ayhan 48 Kg 1. Rýdvan Kurt 2. Mahmut Lakot 3. Mehmet Þahin 3. Ömer Er 51 Kg 1. Caner Bozyel 2. O. Emre Erdil 3. Tunca Coþkun 3. Cengiz Dönmez 54 Kg 1. Orhan Atabay 2. Alirýza Yýldýrým 3. Cem Ustaoðlu 57 Kg 1. Aytaç Muhtar 2. Barýþ Çelik 3. Mustafa Yanýk 3. Berk Bozkurt 60 Kg 1. Ahmet Kayretli 2. Tuna Terözü 3. M.Atilla Kaya 3. Gürkan Kaya 63,5 Kg 1. Metehan Kara 2. Þakir kaymaz 3. Serhat Aydoðan 3. A.Aziz Daþtan 67 Kg 1. Mehmet Doðan 2. Ahmet Kayacýk 3. C. Gültekin 3. Murat Baþkurt 71 Kg 1. Ömer Dun 2. Mehmet Kerim 3. M. Hakikatoðlu 3. Volkan Altýok 75 Kg 1. Adem Þaþkýn 2. Yaþar Köprübaþý 3. Salim Uz 3. Uður Kaynak 81 Kg 1. Ýsa Kortaþ 2. Engin Turan 3. Cihan Karakuþ 3. S. Bayram 86 Kg 1. Reha Özgün 2. K. Kýrmýzýgül 3. Özkan Özdemir

Adan Kay Ank Mer Adan Mer Ank Kay Mer Trab Ank Afy Mer Mer Ank Adan Mer Ýst Trab Mer Çoru Ank Çoru Ýst Ýst Mer Ank Ank Kay Ýzmir Ýst Ank Kay Adýy Mer Tok Ýst Çoru Ank Adan Adan Ýst Ank Ank Ýzmir Ýst Kay Mal Ank Adan

91 Kg 1. Yunus Uslu 2. Bekir Çiðdem 3. Ahmet Aslan 3. Berkay Þimþek +91 Kg 1. Eyüp Gülen 2. Fatih Yýldýz Genç Bayanlar 40 Kg 1. Nigar Özbek 2. Öznur Kartal 3. Ayþegül Damar 3. Nazmiye Özavcý 42 Kg 1. Emine Duyar 45 Kg 1. Ayþegül Özturan 2. Meya Özkan 3. Yaþar Zümrütci 3. Tuðba Çalýþkan 48 Kg 1. Kübra Lakot 2. Bahar Çalýþkan 3. Hilal Erdoðdu 3. Ayþe Çevik 51 Kg 1. Ceren Korkmaz 2. A. Behlivan 3. Sibel Önder 3. Þ.Tuðba Onan 54 Kg 1. Ýlksen Can 2. Ayþe Selimoðlu 3. Elem Geçgel 3. Zehra Gülgen 57 Kg 1. Tuðba Yeni 2. Özge Sýranlýoðlu 3. Hilal Bali 3. Fatika Palaz 60 Kg 1. Hatice Baykara 2. Bahar Güllük 3. Z. Ömeroðlu 3. Hanife Taydaþ 63,5 Kg 1. B. Haþalaman 2. Sinem Soyalan 3. Elif Semiz 3. Y. Karadaþ 67 Kg 1. Elif E. Özdemir 2. Nurfer Çizmeci 71 Kg 1. Buket Kurd 2. Kardelen Sinem 3. Aybüke Tellilen 75 Kg 1. Damla Çizmeci 2. Hacer Ýçöz

Koc Adýy Kay Ank Kay

Çoru Ank Mer Çoru Mer Mer Ank Adan Çoru Trab Çor Çor Ank Kay Mer Ýst Esk Mer Trab Kay Muð Mer Çoru Adan Kon Kay Mer Ýst Den Ank Adan Burs Çoru Ank Ant Ýst Ank Kon Ant Ank


Dedi ki: - (Siz, mevzuu anlamadýkça, onu baþkasýna anlatamazsýnýz.)

Bizim Köþe

9

Hocana Sahip Çýk !

“Kýbrýs Savaþý üzerinden 30 sene geçmiþ ve ordumuz kýþlasýnda kendi iþiyle uðraþmaktadýr. Sevgili Türkiyem; 83 yýldýr vatanýný, milletini temsil edip bayraðýný göndere çektiren en az 100 bin kiþilik isimsiz kahramanlardan kurulu bir ordun daha var. Bu ordun amatör sporcular ordusudur.”

Halterde Altyapý Ataðý

Halter Federasyonu Baþkaný Hasan AKKUÞ: “2005 yýlýnda yaþananlarýn tekrarlanmamasý için önlemler aldýk. Üniversiteler Dünya Þampiyonasý’nda alacaðýmýz madalyalarla 2005 yýlýnda yaþananlarý unutturacaðýz. Özerklikle ilgili müracatýmýzý haziran ayýnda yapacaðýz. Altyapýda yaptýðýmýz çalýþmalarla geleceðin yýldýzlarýný çokaracaðýz.” Türkiye Halter Federasyonu Baþkaný Hasan Akkuþ, halterde 2005 yýlýnda gerçekleþen talihsiz olaylarý Haziran ayýnda Ýzmir’de yapýlacak Üniversiteler Dünya Þampiyonasý’nda kazanacaklarý madalyalarla kamuoyuna unutturacaklarýný söyledi. Florya’da Enfes Restaurant’ta yönetim kurulu üyeleri ve milli halterciler ile yemekte bir araya gelen Halter Federasyonu Baþkaný Hasan Akkuþ, 2005 yýlýnda yaþanan talihsiz olaylarýn tekrar edilmemesi için önlemler aldýklarýný belirterek, “Þu anda bütün yurtiçi müsabakalarda doping kontrolü yapýlýyor. 2005 yýlýnýn sonlarýnda 16 saate yakýn dopingle ilgili eðitici dersler verdiðimiz, antenör kursu ve antrenör semineri düzenledik. Federasyonun internet sayfasýnda da doping ile ilgili ayrýntýlý bir bölüm hazýrladýk. Bütün camiamýzý bu konuda bilgilendirdik. Bu olaylarýn tekrar yaþanmamasý için tüm camiamýzýn eðitime ihtiyacý olduðunu düþünüyorum. Bunun yaný sýra dopingle mücadelede kararlýlýðýmýzý göstermemiz gerekir. Eylül ayýnda ilk kez bir federasyon bünyesinde dopingle mücadele kurulu oluþturuldu. Bu da bizim federasyonumuz oldu. Genel müdürlüðümüz bunu derhal onayladý ve kurul o günden itibaren çalýþmalarýný sürdürüyor. 2005 yýlýnda yaþananlarý unutturmamýz lazým. Bu nedenle Haziran ayýnýn sonunda Ýzmir’de yapýlacak olan Üniversiteler Dünya Þampiyonasý’na yoðun bir þekilde hazýrlanýyoruz. Orada kazanacaðýmýz madalyalarla, umarým kamuoyu 2005’de yaþadýklarýmýzý unutacak” diye konuþtu. Akkuþ, Avrupa ve Dünya Þampiyonlarý yetiþtirmenin yaný sýra altyapýya da gerekli önemin verilme-

si gerektiðini vurgulayarak, “Sürekli madalyalar gelirken, bir süre sonra bakýyorsunuz ki, kesiliyor. Bunun sebebi, elit bir grup yakaladýðýnýz zaman sürekli uluslarasý düzeyde baþarýlar elde ediyor. Bütün camia ve federasyon da o grubun etrafýnda kenetleniyor. Ama bu arada altyapý gözden kaçýrýlýyor. Bir süre sonra da bu sporcular halterden uzaklaþtýktan sonra onlarýn yerine madalya alacak kimse kalmýyor. Biz bu duruma düþmemek için altyapýyý güçlendirmek amacýyla çok büyük çaba harcadýk. Halter ihtisas sporu olmasýna raðmen pek çok okulda daha önce halter yapmýþ beden eðitimi öðretmenimiz var. Biz bunlarý aktif hale getirdik. Þu anda 23 okulda 400’e yakýn çocuk halter çalýþýyor. Mart ayýnda bunlarýn içinden yeteneklerine göre, bilimsel yöntemler kullanarak, seçim yapacaðýz. Seçilenlere de gelecekte yüksek performans saðlamalarý için özel antrenman yöntemleri uygulayacaðýz. Muhakkak ki o grubun içinden geleceðin yýldýzlarý çýkacak” dedi. Bütün federasyonlarýn bir sürenin sonunda özerk olmasýnýn zorunluluðuna da deðinen Akkuþ, kendilerinin de özerklik dosyasýný hazýrladýklarýný ifade ederek, “Bu konuda Haziran ayýnda yapacaðýmýz müraacatýn hemen kabul edileceðini düþünüyorum. Ancak özerk olmak demek federasyonlarýn baþlarýnýn çaresine baksýnlar demek deðildir. Çünkü spor kamu iþidir. Anayasa bütün vatandaþlarýn spora katýlýmýný devletin saplamasý gerektiðini söyler. Ve bunlarý da devler, federasyonlar ve il müdürlükleri aracýlýðýyla yürütür. Özerk olacaðýmýz zaman, devletin federasyonumuza desteðinin sürmesi gerektiðini düþünüyorum. Ayný zamanda federasyonlarýn devletin yoðun denetiminde olmasý gerekir. Özerk federasyonlar maddi açýdan da desteklenmeli, bazý federasyonlar kýsa bir zamanda bu maddi baðýmlýlýðý belki aþabilir. Ama bazýlarýnýn ise uzun bir süre, devletin desteðine ihtiyacý olacaðýný düþünüyorum” diye konuþtu.

Boks Milli Takým Antrenörü Cumhuriyet 1923 senesinde kuruldu ve üzerinden 83 sene geçti. Türk Ordusu 83 sene içerisinde Kore ve Kýbrýs olmak üzere iki kez savaþa girmiþtir. Kýbrýs Savaþý üzerinden 30 sene geçmiþ ve ordumuz kýþlasýnda kendi iþiyle uðraþmaktadýr. Sevgili Türkiyem; 83 yýldýr vatanýný, milletini temsil edip bayraðýný göndere çektiren en az 100 bin kiþilik isimsiz kahramanlardan kurulu bir ordun daha var. Bu ordun amatör sporcular ordusudur. Bu ordunun askerleri Güreþ, Boks, Karate, Tekvando, Atletizm, Kickboks, Judo, Kuraþ, Aikido, Halter vs. birçok spor baranþýna baðlý sporculardýr. Bu amatör spor branþlarý çeþitli kamplarda deðerli hocalarý tarafýndan çalýþtýrýlarak, askeri disiplinle dünyanýn her noktasýnda kendilerine emanet edilen bayraðýn göndere çekilmesini saðlayýp, ayný zamanda 50-100 ülkeyle çarpýþýp istiklâl marþýmýzý dünyaya dinletiyorlar. Amatör ordunun kahraman hocalarý ise dünyanýn her noktasýnda ve kamplarda gece gündüz elde edilecek zaferler için varlarýný yoklarýný ortaya koyuyorlar. Ýþte bu amatör ordunun hocalarý ne yer, ne içerler kimse bilmiyor. Çoðu aç ve periþan durumdalar, kaderlerine terkedilmiþ bir þekilde sahipsizdirler. Türkiye’ye bir dünya þampiyonluðu getiremeyen futbol milli takýmý hocalarý para denizin de yüzmektedirler (milli takým hocasý Fatih Terim 110 milyar maaþ alýyor), ama müsabakalarda rakiplerine dünyayý dar eden amatörlerimiz ve özellikle hocalarýmýz ayakta kalmakta zorlanmaktadýrlar. Devletimiz þimdiye kadar bu hocalarýn elinden tutmamýþ, Bakan M.Ali Þahin’e vakýflara ait evlerden cüz-i kira karþýlýðý ev talebimize cevap dahi vermemiþtir. Kumar aracýsý koþu atlarýnýn bile hastanesi varken hocalarýmýza ve deðerli sporcularýmýza bakacak bir hastane dahi yoktur. Sevgili Türkiyem; içinizden çýkan bu isimsiz ordumuza ve kahramanlarýna, evinin kirasýný ödeyemeyip, evine ekmek götüremeyen hocalara sahip çýkýn.

Haydi Göreve! Gazetemize ulaþamadýðýný söyleyen sporcu, antrenör, hakem, yönetici, spor kulüpleri, salonlar ve tüm spor severler! Gazeteniz BD, her ay yeni araþtýrma, haber ve söyleþileriyle hazýrlanarak baskýya giriyor ve temsilcilikleri aracýlýðýyla Türkiye ve Avrupa’da okuyucusuyla buluþuyor. Spor kulüpleri, Spor salonlarý, Federasyonlar, Ýl temsilcilikleri, Spor maðazalarý ve Spor müsabakalarýndaki katýlýmcýlar baþta olmak üzere deðiþik bölgelerdeki en iþlek çarþý ve gezi yerlerinde daðýtýlarak okuyucusuyla buluþuyor. Hedefimiz, daha çok okuyucuya ulaþarak branþlarýmýz ve sporcularýmýz hakkýnda kamuoyunu bilgilendirmek ve sahasýnda tek olduðumuz bu yayýn hizmetinde çýtayý daha yükseklere taþýmak. Sizleride branþýnýz adýna, bölgenizde daðýtým ve tanýtým yapmak için göreve davet ediyoruz. Temsilcilere ilk 3 ay ücretsiz olarak gönderilecektir. gönderilecektir.

Tel: (0532) 212 12 25 e-posta:bdajans@yahoo.com.tr

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

Akkuþ: “2005’te Yaþananlarý Unutturacaðýz”

Fikret TÝRYAKÝ

BD -

Halter Federasyonu’nun geçen yýl baþlattýðý altyapý seferberliði sonucunda halter yapýlan okul sayýsý 21’e sporcu sayýsý ise 404’e ulaþtý. Halter Federasyonu’nun geçen yýl baþlattýðý altyapý seferberliði sonucunda halter yapýlan okul sayýsý 21’e sporcu sayýsý ise 404’e ulaþtý. Halter Federasyonu Baþkaný Hasan Akkuþ, uyguladýklarý proje ile 5 il ve 21 okulda halter sporu yapýlmaya baþlandýðýný belirterek, “Branþýmýzla ilgili beden eðitimi öðretmenlerini tespit ettik. Bu sayede þu anda 404 sporcumuz altyapýda çalýþýyor” dedi. Mart ayý sonunda bu sporcular için yetenek seçmeleri yapýlacaðý ifade eden Akkuþ, “Bu sporcular þimdi beden eðitimi öðretmenleri nezaretinde çalýþýyorlar. Bunlara yapacaðýmýz yetenek seçmeleri sonucunda, haltere gerçekten yatkýn olanlarý seçeceðiz. Baþarýlý olanlarý milli takým altyapýsýna dahil edip, onlarý geleceðin haltercileri yapacaðýz” diye konuþtu. Okullarda öðretmenler tarafýndan seçilen öðrencilere halterin temel ve teknik bilgilerinin öðretildiðini dile getiren Akkuþ, “Þimdi seçilen öðrenciler aðýrlýk altýna girmeden çalýþýyorlar. Ancak yetenek seçimlerinden sonra gerçek birer halterci olacaklar” þeklinde konuþtu.


D e d i k i : - ( B i l g i g ö z ö l ç ü s ü ne d a y a n d ý r ý l d ý m ý , ç o ð u f a r k l a r g ö s t e r i r. )

10

Karate

Ýstanbul Belediye Baþkanlýðý Kýþ Kupasý Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kýþ Kupasý Karate Turnuvasýnda Geleceðin Yýldýzlarý Yarýþtý

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

Türkiye’de geniþ bir potansiyele sahip Karate’ye son yýllarda duyulan ilgide, þüphesiz, Büyükþehir Belediyesi sporcusu Haldun ALAGAÞ’ýn 3 kez Dünya, 4 kez de Avrupa Þampiyonluðunu kazanmasý önemli rol oynadý. Böylelikle, federasyonun da çabasýyla bu daldaki lisanslý sporcu sayýsý hýzla artarak bugün 40 bine ulaþtý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Spor A.Þ., gençlerimizi spor salonlarýna çekmek ve yeni Haldun'lar yetiþtirmek amacýyla yoðun çalýþmalar yapmakta. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Spor A.Þ., Baþkan Sayýn Kadir TOPBAÞ'ýn destek ve direktifleriyle gerçekleþtirilen faaliyetlerin, Türk karatesine çok önemli kazançlar

saðladýðý açýktýr. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Spor Kulübü çatýsý altýnda ve 17'yi aþkýn spor tesisinde karate eðitimi alan gençlerimizin, uluslar arasý minderlerde Türkiye’ye yeni zaferler yaþatacaklarýna yürekten inanýyoruz. Spora ve sporcuya büyük destek veren Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, karateye duyulan ilgiyi 'seçkin sporcu' kategorisine kanalize etmek ve gençlerimizin rekabet gücünü artýrmak amacýyla 4 - 5 Þubat 2006 tarihlerinde Bayrampaþa Spor Kompleksi'nde 'Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Kýþ Kupasý'ný düzenledi. Açýlýþ törenin de Vatan ÞAÞMAZ ve Tuðba ÖZAY’ýn sunuculuk yaptýðý ve 2000 sporcunun katýlýmýyla gerçekleþen turnuva, medyanýn ve sporseverlerin de yoðun ilgisini çekti.

Türkiye Büyük Bay-Bayan Ferdi Karate Þampiyonasý Antalya Dilek Sabancý Spor Salonu’nda yapýlan Türkiye Ferdi Karate Þampiyonasý'na 41 ilden 452 sporcu katýldý. 11 kategoride gerçekleþen yarýþlarda birinci olan sporcular, 4-7 Mayýs tarihlerinde Norveç’te yapýlacak Avrupa Þampiyonasý ile Kasým ayýndaki Finlandiya’da gerçekleþtirilecek Dünya Þampiyonasý’na katýlacak. Türkiye Ferdi Karate Þampiyonasý’nda dereceye giren sporcularýn isimleri þöyle: Erkekler Kata: 1. Turgay Yeþilyurt 2. Fikret Yýlmaz 3. Osman Özmen 3. Aslan Çalýþkan 60 Kg 1. Selçuk Aksu 2. Ýlkay Ýldaþ 3. Þevket Baþtürk 3. Selçuk Aktaþ 65 Kg 1. Ýdris Demir 2. Bahaddin Kandaz 3. Erdal Özsoy 3. H. Murat Mülhim 70 Kg 1. Haldun Alagaþ 2. Murat Kul 3. M. Salih Kurnaz 3. Gökhan Kara

Ýstanbul Afyon Kayseri Kayseri T.dað Ýstanbul Kocaeli Kocaeli Ýstanbul Kocaeli Ýstanbul G..antep Kocaeli Sakarya Ýstanbul Ýstanbul

75 Kg 1. Yavuz Karamollaoðlu 2. Orhan Sönmez 3. Murat Yoldaþ 3. Seçkin Can 80 Kg 1. Zeki Demir 2. Enes Erkan 3. Emrah Uygur 3. Yusuf Coþkun 80+ Kg 1. Alaattin Þahintekin 2. Yaser Þahintekin 3. Erdal Korkut 3. Okay Arpa Bayanlar Kata 1. Esra Bahadýr 2. Özlem Akýn 3. Sonnur Küçük 3. Özge Akýn 53 Kg 1. Gülderen Çelik 2. Serap Özçelik 3. Bahar Köroðlu 3. Reyhan Alkan 60 Kg 1. Vildan Doðan 2. Mehnur Neziroðlu 3. Fatma Taþbaþý 3. Çiðdem Korkut 60+ Kg 1. Sultan Yavuz 2. Hüsniye Güler 3. Elif Ýnce 3. Huriye Savaþ

Ýstanbul Ýstanbul Malatya Muðla Ýstanbul Sakarya Ýstanbul Ýçel Muðla Ýstanbul Sakarya Kocaeli Ankara Ankara Trabzon Ankara Ýstanbul Ýstanbul Düzce Ýstanbul Ýstanbul Ýstanbul Konya Ýstanbul Tunceli Ýzmir Adana Düzce


Dedi ki: - (Þuursuz ilim, ruhu tahrip etmekten baþka bir iþe yaramaz.)

9

Karate 33. Avrupa Ümit ve Gençler Karate Þampiyonasý

Emine Bahar Köroðlu

Reis Sönmez

17 -19 Þubat tarihleri arasýnda Sýrbistan-Karadað’da yapýldý. Müsabakalar sonunda Türkiye 2 Altýn,1 Gümüþ ve 6 Bronz toplam 9 madalya elde ederek madalya sýralamsýnda 6. sýrada yer alýrken, Fransa birinci, Ýspanya ikinci, Ýtalya üçüncü, Almanya dördüncü ve Sýrbistan-Karadað beþinci sýrada yer aldý.

Avrupa Karate Þampiyonasý 2006

33. Avrupa Karate Þampiyonasý 17 -19 Þubat tarihleri arasýnda Sýrbistan-Karadað’da yapýldý. Müsabakalara 36 ülkeden 355 erkek, 210 bayan olmak üzere toplam 565 sporcunun iþtirak ettiði bildirildi. 25 kategoride yapýlan müsabakalar sonucunda Türkiye 2 Altýn, 1 Gümüþ ve 6 Bronz toplam 9 madalya elde ederek madalya sýralamasýnda 6. sýrada yer alýrken, Fransa birinci, Ýspanya ikinci, Ýtalya üçüncü, Almanya dördüncü ve SýrbistanKaradað beþinci sýrada yer aldý. Dereceye giren sporcularýmýz: Kata Üçüncüsü., Fikret Yýlmaz Genç Kumite -70 Kg Ýkincisi., Gökhan Gündüz Genç Kumite -53 Kg Üçüncüsü., Emine Köroðlu Genç Kumite -65 Kg Üçüncüsü, Ömer Kemaloðlu Genç Kumite +80 Kg Birincisi, Yaser Þahintekin Ümit Kata Üçüncüsü, Esra Bahadýr Ümit Kumite -51 Kg Birincisi, Serap Özçelik Ümit Kumite -57 Kg Üçüncüsü, Merve Baltay Ümit Kumite +57 Kg Üçüncüsü, Mýsra Koç

Yeni Hakem Komitesi

Keskin, Hakan Uçucu 6. Gýp Yeþil Ceyda Midilli, Seda Özdil, Neslihan Taþ, Fatma Þenkon, Tuðba Keskin, ÖmerAdlun, Fýrat Karabetça, Eray Duru, Chata Goby, Ýrfan Asmacý, Cem Güneylioðlu, Zafer Gülþen, Seda Doðdu, Cansu Duman, Ýpek Duman, Hüseyin Ýlker Temiz, Þahin Soyhan, Can Avial, Bertuð Tekakpýnar, Tuðba Gider 7. Gýp Sarý Yeþil Hasan Avlar, Ýsmail Aykan, Sema Sade, Süleyman Soyhan, Enes Zaroðlu, Aziz Erdoðan, Okan Ýzgi, Ayþegül Sarýyer, Aytaç Doðdu, Hürkan Asmacý, Cenk Hocaoðlu, Mert Saygýn, Musa Yüzçelik, Tutku Kip 8 Gýp Sarý Resul Tepe, Emin Sönmez, Eray Mavi, Onur Korkürt, Büþra Arslan, Konca Yüksel, Onur arslan, Cengizhan Varol, Hakan Yeni, Daler Majidav, Yusuf Özakýn, Erkan Dadük, Hüseyin Koray Tanrýöver, Ömer Aydoðdu, Nida Koç, Mehtap Akyüz, Sevinç Özgür, Gülþah Yiðit, Ýsmail Aykan, Recep Tayýp Aydýn Karate Kuþak Ýmtihanýný Kazananlar Turuncu Kamil Ok Yeþil Emrullah Akyüz Kahverengi A. Kaptan, Mine Aygüner, Ali Safha

BD -

26 Þubat Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde KKTC’nin üç büyük hocalarý 5. Dan Siyah kuþak Ali Uslu, Öykü Ergin ve Zehra Karip tarafýndan yapýlan kuþak imtihanýnda 75 Taekwondo, 25 Karate eðitimi alan sporcu baþarýlý olarak bir üst kemere geçmeye hak kazandý. Taekwondo kuþak imtihanýný kazananlar: 1. Gýp Kýrmýzý Siyah Haktan Erdoðan Ekiz, Bahar Yüce, Milhan Batman, Nesimi Can Þahýner 2. Gýp Kýrmýzý Fulden Mamalý, Ýsmail Durak, Deniz Þenyiðit, Doða Þenyiðit, Can Alp Aydýn, Anka Piata, Kadir Sefil, Rüveyda Sönmez, Sabiha Altuner, Tuðçe Kip, Gurbet Balcý, Ali Þirin, Gülcan Ünsal, Tuðce Kip 3. Gýp Mavi Kýrmýzý Halil Ersan, Uður Altun, Alpaslan Büyükyýlmaz 4. Gip Mavi Molly Ann Tancock, Amy Tancock, Alper Uras, Sevgi Akbulut 5. Gýp Yeþil Mavi Ýbiþ Ýsmail, Esra Özdil, Merve Yüksel, Sultan Demir, Aptullah Zaroðlu, Hasan Turan, Suzan Özge Kösali, Necip Yýlmazhan, Onur Bulduk, Ercan Mamali, Doðuþ

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

KKTC’de Kuþak Ýmtihaný Heyecaný


ISINMAK ÝÇÝN SERVET ÖDEMEYÝN Üniversite Raporlarý

l Kir eçlenme ve paslanma yapmaz. l Peteklerin ömrünü uzatýr. l Yanýcý ve parlayýcý deðildir, koku yapmaz. Þeffaf ve akýþkandýr. l Kanser ojen maddeler içermez. l 120 m2’lik bir konut için ortalama 25 lt. yeterlidir. l Kalorifer sisteminde kaçak olmadýðý takdirde 3 yýl garantilidir. l -40 (c)’ye kadar soðukta bile donmaz. l Süratle kalori absorbe ettiði için erken ýsý iletkenliði yapar. l Molekül yapýsý itibariyle ýsý bacadan çýkmak yerine petekler e daðýlarak büyük tasarruf saðlar.

Hitohiro Saito

Ýrtibat Tel: (0216) 391 98 58 532 91 13 Cep: (0555) 307 50 86

Aiki Shuren Dojo Istanbul

Mehmet S. Doðu

Kor e Þehitleri Cad. Kaya Aldoðan Sok. Genç Apt. No:11 Zincirlikuyu / Ýstanbul Türkiye Bigi için: Av. Mehmet S. Doðu Büro: 0212 234 51 83 Contact@iwama-ryu-tr.or g http//:www.iwama-ryu-tr.or g


14

D e d i k i : - ( Z e k a s a y e s i n d e i n s a n l a r, k e n d i l e r i n d e n b a þ k a h e r þ e y e s a h i p o l d u l a r. )

Güreþ Dü nya Þa mpiyo nu Millilerimiz Yaþar Doðu Güreþ Turnuvasý Yaþar Doðu Serbest Güreþ Turnuvasý’nda Türkiye birinci oldu...

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

“34. Uluslararasý Yaþar Doðu Büyükler Serbest Güreþ Turnuvasý” Samsun’da yapýldý. Turnuvada Türkiye, 66 puanla takým halinde birinci, 58 puanla ABD ikinci sýrayý aldý. Küba ise 56 puanla ise üçüncü oldu. Atatürk Spor Salonu’nda yapýlan turnuvanýn son gününde yapýlan müsakalarda þu sonuçlar alýndý: Türkiye’nin ev sahipliði yaptýðý turnuvaya 7 ülkeden toplam 99 güreþçi katýldý. (Azerbaycan 6, Bulgaristan 6, Küba 6, Moðolistan 4, Rusya 4, ABD 8 ve Türkiye 65 güreþçi ile turnuvaya katýldý.) Müsabakalarýn sonuçlarý: 55 Kg 1. Rene Montero 2. S. Henson 3. R. Demir 3. Naranbaatar B. 60 Kg 1. Tevfik Odabaþý 2. Y. Quintana 3. Þükrü Göçer 3. Arif Kama 66 Kg 1. A. Elman 2. Ayetullah Yeþil 3. Christop Mark 3. M. Kuyucu 74 Kg 1. Ivan Fundora 2. Joe Williams 3. Hakký Ceylan 3. Fahrettin Ozata 84 Kg 1. M. Lawal 2. Serhat Balcý 3. Roerlan Zuniga 3. Gökha Yavaþer

Küba Amerika Türkiye Moðolist Türkiye Küba Türkiye Türkiye Azerbey Türkiye Amerika Türkiye

96 Kg 1. Micheal Batýsta Küba 2. Hakan Koç Türkiye 3. E. Amgalan Moðolist Türkiye 3. Sait Bingöl 120 Kg 1. A.Rýza Kaya Türkiye 2. A. Monteogod Küba Türkiye 3. Þaban Yýlmaz 3. Toly Thomson Amerika Takým Sýralamasý: 1. Türkiye, 2. Amerika, 3. Küba, 4. Azerbaycan, 5. Bulgaristan, 6. Moðolistan 7. Rusya

Küba Amerika Türkiye Türkiye Amerika Türkiye Küba Türkiye

Tür ki ye Yý ld ýz la r

Greko-Romen Güreþ Müsabakalarý Yapýldý

Türkiye Yýldýzlar Grekoromen güreþ müsabakalarý, Sakarya’nýn Pamukova Ýlçesi’nde yapýlan müsabakalarla sona erdi. Türkiye Güreþ Federasyonu ve Pamukova Belediyesi iþbirliði ile gerçekleþtirilen Türkiye Yýldýzlar Grekoromen Güreþ Müsabakalarý Pamukova Spor Salonu’nda

yapýldý. 3 gün süren müsabakalara 36 takým ve 400 sporcu katýldý. Sakarya Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Ömer Kalkan, Ýl Çevre ve Orman Müdürü Nurettin Taþ, Pamukova Belediye Baþkaný Ferudun Turan, AK Parti Pamukova Ýlçe Baþkaný Hüseyin Þen ile federasyon temsilcileri ve çok sayýda güreþseverin izlediði müsabakalar oldukça çekiþmeli geçti. 10 siklette yapýlan grup müsabakalarýnda her kategoride 10 sporcu olmak üzere toplam 100 sporcu Türkiye þampiyonasýna katýlmaya hak kazandý. Pamokova Belediye Baþkaný H.Feridun Turan, ilk defa büyük bir organizasyona ev sahipliði yapmaktan dolayý mutlu olduklarýný ifade ederek, þampiyonanýn sporseverlerin yoðun ilgisini topladýðýný söyledi.

Vehbi Emre Turnuvasý Ýzmir Türkiye Güreþ Federasyonu tarafýndan 4 yýl aradan sonra yeniden Ýzmir’e alýnan, 24. Uluslararasý Vehbi Emre GrekoRomen Güreþ Turnuvasý, Ýzmir Büyük Þehir Belediyesi’nin de katkýlarý ile 24-26 Þubat tarihlerinde Fuar Celal Atik Spor Salonu'nda yapýldý.

Baþta Rusya, ABD ve Küba olmak üzere 25 ülkeden dünyaca ünlü güreþçilerin katýldýðý Uluslararasý Güreþ Federasyonu (FILA) tarafýndan Golden Grand Prix kapsamýna alýnan ödüllü turnuvada birinci olanlara 5 bin, ikinci olanlara 4 bin ve üçüncü olanlara 3 bin dolar ödül verildi.

M i n d e rd e Ö zl e n e n Ta b l o ! . . Macaristan’ýn baþkenti Budapeþte’de sona eren Grekoromen Güreþ Dünya Kupasý’nda, milli takýmýmýz finalde Rusya’yý yenerek þampiyon oldu !.. Türkiye, finalde Rusya’yý 4-3, pozitif puanlamada da 16-14 yenerek, altýn madalya kazandý... 55 kiloda Bayram Özdemir, Petrov Sergei’ye 2-0 (6-0, 6-0), 60 kiloda Bünyamin Emik, Maxim’e 2-0 (4-2, 20), 74 kiloda Mahmut Altay, Varperez’e 2-0 (4-1, 5-0), 96 kiloda Hamza Yerlikaya ise 2-0’lýk sonuçla (4-0, 5-1) Vassili’ye üstünlük saðladý. 66 kiloda Þeref Eroðlu, Kovelenko Sergei’ye 2-0 (4-2, 5-3), 84 kiloda Akif Canbaþ, Alexej’e 2-0 (1-1, 2-2), 120 kiloda Yekta Yýlmaz Gül ise Baroev’e 2-0 (2-1, 2-1) yenildi. Milli takým antrenörü Mehmet Acak, Macaristan’a final oynamak için geldiklerini belirterek, “Þansýmýz yüzde 40’dý. Çocuklarýn müthiþ performansýyla haklý bir þampiyonluk kazandýk. Bulgaristan, Küba ve ardýndan da Rusya’yý yenerek, Türk güreþinin çýkýþ içinde olduðunu kanýtladýk” dedi. Atatürk Havalimaný’nda Güreþ Federasyonu Baþkaný Recai Ustaoðlu, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Tamer Taþpýnar tarafýndan çiçeklerle karþýlanan güreþçiler, þampiyonluk kupasý ile gazetecilere poz verdiler. Recai Ustaoðlu, þampiyonluklarýndan dolayý güreþçileri kutlayarak, baþarýlarýnýn devamýný dilerken, daha büyük baþarýlara imza atacaklarýna inandýðýný söyledi.

Tamer Taþpýnar, Grekoromen Milli Takýmý’nýn Olimpiyatlarda da Türkiye’nin yüzünü güldürdüðünü belirterek, milli güreþçilere teþekkür etti. Hamza Yerlikaya ise üzerilerine düþen görevi yerine getirdiklerini ifade ederek, “Unvanýmýzý geri aldýk. Rusya, Küba ve Bulgaristan gibi ülkeleri geçmek bizim için haklý bir gurur. Bizi desteklemeye devam etsinler. Baþarýlarýmýz devam edecektir” dedi. Þeref Eroðlu da iyi hazýrlandýklarýný ve baþarýlý olduklarýný belirterek, Türk devletine ve milletine kupayý armaðan ettiklerini söyledi. Macaristan’da yapýlan Grekoromen Güreþ Dünya Kupasý finalinde Rusya’yý yenerek birinci olan Grekoromen Milli Takýmý’nýn baþarýsýný, “Güreþ sporunda kupa kazanmak ve tarihe adýnýzý yazdýrmak kolay bir iþ deðildir ve büyük baþarýdýr. Takým oyunu þeklinde yapýlan bu mücadelelerde bazý sporcularýn yenilmesi çok büyük önem arz etmiyor. Çünkü diðer takým sporcularýnýn aldýðý sonuçlar bu yenilgileri ortadan kaldýrýr. Güreþçilerimiz tam bir takým ruhu içinde olduklarýný ve ne kadar önemli sporcular olduklarýný kanýtladýlar. Grekoromen stilde çok büyük bir çýkýþ yakaladýk. Bu devam edecektir” sözleriyle deðerlendiren Mehmet Atalay, bu önemli baþarýnýn yaný sýra, bir baþka sevinci de Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Þampiyonu milli güreþçi Hamza Yerlikaya adýna duyduðunu söyledi.


Dedi ki: - (Ýnsan bir þeye yalnýz gözüyle bakacaðýna, o þeyi duygularýyla tanýmalý...)

15

Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin Federasyon Baþkaný Recai Ustaoðlu

H. Yerlikaya

elemelerle baþlayan turnuvadan, dünya ve olimpiyat þampiyonu Hamza Yerlikaya ve Nazmi Avluca’nýn sakatlýklarý nedeniyle çekildiði bildirildi. Sol serçe parmaðýndaki çatlaktan dolayý turnuvadan çekilmek zorunda kaldýðýný belirten dünya ve olimpiyat þampiyonu Hamza Yerlikaya, “Birkaç gün önce aðýr bir grip geçirdim. Bunun üstüne sol serçe parmaðýmda da çatlak oluþmasýndan dolayý turnuvadan çekilme kararý aldým. Turnuvada yer alamadýðým için çok üzgünüm. Her sene turnuvada yerimi alýyordum. Fakat bu sene kýsmet olmadý. Benim turnuvaya katýlmadýðýmý duyan bazý arkadaþlar da turnuvadan geri çekilmiþler. Buraya gelen sporcu ve seyirciler, elbette bizim gibi iddialý güreþçileri izlemeye geliyor” dedi. Dünya þampiyonasý ve kupasýna hazýrlandýðýný da ifade eden Yerlikaya, “2006'nýn Eylül ayýnda Çin’in Pekin þehrinde düzenlenecek olan Dünya Þampiyonasý’nda ve Macaristan’da düzenlenecek olan Dünya Kupasý’na hazýrlanýyorum. Asli düþüncem Türkiye’yi Avrupa’da ve dünyada en iyi derecelerle temsil etmek. Türkiye’de bir çok uluslararasý organizasyon düzenleniyor. Ama kendi ülkemde, bir dünya þampiyonasýnda kendi seyircim önünde güreþmek istiyorum” diye konuþtu.

Genç Amatör Sporcularýmýz Soyadý: Alp Adý: Muhittin Umut Doðum Tarihi: 17 / 7 /1991 Doðum Yeri: Ýstanbul Branþý: Wu Shu Kulübü: Alp Kin Do Spora, Türkiyenin ilk Kung fu hocalarýndan olan babasý Cevat Alp nezaretinde 4 yaþlarýnda baþladý. Üç sene sonra spordan sýkýlarak ara verdi. Ýki sene kadar önce ise tekrar spora baþlama kararý aldý. 2005 yýlýnýn mart ayýnda Niðde’de ilk þampiyonasýna katýlarak Türkiye þampiyonluðunu elde etti. Mart ayýnda Sarýyer’de yapýlan Ýstanbul Aletli Þampiyonasýnda Taolu bölümünde birinci olurken, Taolu Aletsiz bölümünde üçüncülük elde etti. Ýlerideki en büyük hedefi, babasýnýn çizdiði yolda ilerleyip bu sporu daha iyi düzeye taþýmak ve ülkesine faydalý sporcular yetiþtirmek. Biz de kendisine bu genç yaþta bu güzel hedefleri doðrultusunda sapmadan devam etmesi için baþarýlar diliyoruz.

Cevat Alp ve Muhittin Umut Alp

Erkekler 55 Kg 1. Lee Jung / Kore 2. Imambayeva / Kaz 3. Z.ymbayev / Kaz 3. B. Özdemir / Tür 60 Kg 1. R. Monzen / Küba 2. B. Emik / Tür 3. Jung-K. Ho / Kore 3. Ashkani Ali / Ýran 66 Kg 1. Selçuk Cebi / Tür 2. M. Elbrus / Azer 3. J.-Ji-Hyun / Kore 3. Danibek / Kýrgýz 74 Kg 1. Mahmut Altay / Tür 2. K. Alaksn / Belar 3. S. Sumagi / Gür 3. A. Arýkoðlu / Tür 84 Kg 1. Jung-Sub / Kore 2. Akif Canbaþ / Tür 3. M. Yücedað / Tür 3. T. Saman / Ýran 96 Kg 1. M.Çtinyürek / Tür 2. Emin Öztürk / Tür 3. Mehmet Özal / Tür 3. Tae-Young / Kor

120 Kg 1. M. Lopez / Küb 2. M. Mizgaitis / Lit 3. Y. Güvendi / Tür 3. D. Mihaly / Mac Bayanlar 48 Kg 1. Clariss Chun / Ame 2. E. Demirtaþ / Tür 3. Dilek Atakol / Tür 3. D. Semkova / Bul 51 Kg 1. Z. Yýldýrým / Tür 2. A. Karabulut / Tür 3. D. Yýlmaz / Tür 55 Kg 1. Teres Pihl / Ame 2. Leyla Metin / Tür 3. Gül Þimþek / Tür 3. C. Pringle / Amer 59 Kg 1. Sally Robert / Ame 2. Gamze Acýþ / Tür 3. Halime Özkul / Tür 63 Kg 1. Elina Vaseva / Bulg 2. M. Yosmaoðlu / Tür

67 Kg 1. K. Marano / Amer 2. Y. Panova / Kýrg 3. Simge Yýlmaz / Tür 72 Kg 1. Burcu Örskaya / Tür 2. Yeþim Kýlýç / Tür 3. N. Ogünbay / Tür Ülke sýralamasý: Erkekler 1. Türkiye 2. Kore 3. Küba Bayanlar 1. Türkiye 2. Amerika 3. Bulgaristan Turnuvanýn en teknik sporcusu: Mahmut Altay / Tür En mücadeleci sporcusu: R. Monzon / Küba En centilmen sporcusu: Jung Ti Hyun / Kore

Liseler Arasý Güreþ

Müsabakalarý Antal ya’da Yapýldý

Serik Atatürk Kapalý Spor Salonu’nda yapýlan ve toplam 222 sporcunun katýldýðý müsabakalarda 42-46 kiloda Serik Lisesi’nden Uður Þahin, 50 kiloda Mustafa Ayten Aydýn Lisesi’nden Kudret Atik, 55 kiloda Kale Çok Programlý Lisesi’nden Hilmi Özen, 60 kiloda Aksu Lisesi’nden Hasan Kavcar, 66 kiloda Aksu Anadolu Öðretmen Lisesi’nden Bayram Ersen Avcý, 74 kiloda Hacý Dudu Mehmet Gebizli Lisesi’nden Recep Derya Çalýþýr, 84 kiloda Kumluca Gül Çetin Kaur Lisesi’nden Süleyman Hoyrazlý, 96 kiloda Kumluca Gül Çetin Kaur Lisesi’nden Nail Karakuþ, 96-120 kiloda Korkuteli Lisesi’nden Gökhan Kartop birinciliði elde etti.

BD -

Asrýn Güreþçisi Yerlikaya; “Sol el parmaðýmda kýrýk, belimde de aðrý var. Burada güreþemiyorum ama 3 Mart’ta Dünya Kupasýnda güreþeceðim” 24. Uluslararasý Vehbi Emre Grekoromen ve 1. Bayanlar Grand Prix Güreþ Turnuvasý yapýldý. Fuar Celal Atik Spor Salonu’nda sabah saatlerinde baþlayan turnuvanýn seramonisi saat 16.00’da yapýldý. Sporcularýn bando eþliðinde tören geçiþi yaparak yerlerini almasýnýn ardýndan, saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. Açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Güreþ Federasyonu Baþkaný Recai Ustaoðlu, Vehbi Emre Turnuvasý’ný bu yýl grand prix olarak kabul eden FILA’ya teþekkür ederken, “3 günde 22 ülkeden 150 erkek, 40 bayan sporcu ile güzel müsabakalar izleyeceðiz. Turnuvanýn en iyi þekilde gerçekleþmesi için elimizden gelen gayreti sarf ettik, emeði geçenlere teþekkür ediyorum” diye konuþtu. Turnuvaya beklenen ilgi gösterilmezken, turnuvada 2. seans müsabakalarý seramoninin ardýndan devam etti. Turnuvada 96 kiloda yarýþacak Olimpiyat ve Dünya Þampiyonu Hamza Yerlikaya ve Nazmi Avluca sakatlýklarý nedeniyle çekildi. Fuar Celal Atik Spor Salonu’nda saat 10.00’da

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

Uluslararasý Vehbi Emre ve 1. Bayanlar Grand Prix Güreþ Turnuvasý


D e d i k i : - ( Ye n i d e n v a r o l a b i l m e k i ç i n ö n c e y o k o l m a y ý ö ð r e n m e l i y i z . )

16

OLÝMPÝYAT SAVAÞLARI (3)

Yýldýzlar Türkiye Boks Þampiyonasý 4-9 Þubat Gönen BALIKESÝR

Prof. Dr. Ýbrahim ÖZTEK, (Tbp. Kd. Alb. E.)*

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

G

enç Dernekleri Genel Müfettiþi Miralay Mustafa Kemal

Birinci dünya savaþý günlerinde henüz miralay rütbesi ile Genç Dernekleri Genel Müfettiþi olan Mustafa Kemal, - Sporun esas amacý - Bilimsel iþleyiþi - Örgütlenmesi -Yeni neslin milli hedeflere uygun olarak yetiþtirilmesi konusun da bir rapor hazýrlayarak, ilgililere sunmuþtur. Raporda “Gençlere, vatani ve milli gaye ve milli terbiye ile her yaþ için okullarda mesleki ve bedeni eðitim konusunda esaslý bir program ve faaliyet uygulanmalýdýr. Genç derneklerini verimli hale getirmek için milli eðitim, milli savunma, vakýflar bakanlýklarý ve mahalli belediyelerin yardýmý saðlanmalýdýr” diyor. Yine Atatürk diyor ki; “Açýk ve kati söylemeliyim ki, sporda muvaffak olmak için her türlü yardýmdan ziyade, bütün milletçe sporun mahiyeti ve kýymeti anlaþýlmýþ olmak ve ona kalpten muhabbet duymak ve onu vatani vazife telakki eylemek lazýmdýr. Her çeþit spor faaliyetlerini Türk gençliðinin milli terbiyesi ana unsurlarýndan saymak lazýmdýr. Bu iþte hükümetin, þimdiye kadar olduðundan daha çok ciddi ve dikkatli davranmasý, Türk gençlerinin spor bakýmýndan da milli heyecan içinde itina ile yetiþtirilmesi önemli tutulmalýdýr”. Dikkat edilirse Atatürk; sporla ilgili her cümlesinde milli heyecan, milli terbiye ve vatani vazife gibi kelimelerle sporda milliliði daima ön plana çýkarmaktadýr. Dünya Sporunda Layýk Olduðumuz Yerde Deðiliz Bugün Türkiye’nin nüfusu 72 milyondur. Buna raðmen Olimpiyat barajýný aþarak, Olimpiyat oyunlarýna katýlmaya hak kazanan sporcu sayýsý ise oyunlarda 60’ý geçememektedir. Olimpiyatlarda 30 dalda yarýþma yapýlýrken, katýlabildiðimiz spor dalý 10 kadardýr. Madalya kazandýðýmýz spor dallarý Güreþ, Halter, Boks, Judo ve Tekvando gibi ferdi mücadele sporlarýdýr. Her Olimpiyatta alýnabilen madalya sayýsý ise 5-10 cývarýndadýr. 2000 Sidney Olimpiyatlarýnda Judo, Güreþ ve Halter spor dallarýnda birer altýn, Tekvando ve güreþte birer bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanýlmýþtýr. Bu oyunlarda Bulgaristan 5, Yunanistan, Ýsveç ve Norveç 4’er altýn madalya kazanarak, Türkiye’yi geçmiþlerdir. 2004 Atina Olimpiyatlarýnda ise Halterde 3 altýn, Boks, Tekvando ve Güreþte birer gümüþ, ikisi Güreþte olmak üzere Halter ve Çekiç atmada birer bronz madalya kazanýlmýþ ve toplam 10 madalya elde edilmiþtir. Bu rakamlara bakýlýnca, çaðlar boyunca devletinin temelini beden eðitimi kültürünün üzerine kurmuþ bir milletin torunlarý olarak, hiç de öðünülecek bir durumda olmadýðýmýz görülmektedir. Nüfusunun yarýya yakýný gençlerden oluþmuþ Türkiye, Olimpiyat oyunlarýnda 25 veya 30’uncu sýralarda yer alýrken, 2004 Olimpiyatlarýnda 10 milyon nufuslu Yunanistan 6 altýn madalya ile 14’üncü, 17 milyon nüfuslu Avusturalya ise 17 altýn madalya ile 4’üncülük kürsüsünde yerini almýþtýr. 19 yaþýndaki bir tek Amerikalý yüzücü 6’sý altýn 8 adet madalyayý ayný oyunlarda kazanýyor ve tek baþýna koca Türkiye’yi geçebiliyorsa, övünmeye hakkýmýz yok demektir. Sporun temeli olan atletizm, yüzme ve cimnastikteki halimiz ortadadýr. Dört tarafý denizlerle çevrili ve bunca gölü olan ülkemizin kürekçileri, yüzücüleri, yelkencileri ve tramplen atlayýcýlarý nerededir? Ata sporlarýmýz olan atýcýlýk, binicilik, kýlýç ve okçuluk neden yüzümüzü güldürmez? Bunca plajýmýza karþýn plaj voleybolcularý, salon voleybolcularý, tenisçiler, bisikletçiler, 12 dev adam, filenin sultanlarý ve muhteþem transferlerin yapýldýðý futbol takýmlarýmýz ne zaman Olimpiyat oyunlarýnda yerlerini alacaklar? * Türkiye Judo, Karate, Kuraþ, Aikido, Vuþu Federasyonlarý Eski Baþkaný. Eski; Dünya Kuraþ Federasyonu Asbaþkaný, Avrupa Karate Federasyonu Ýkinci Baþkaný, Balkan Judo Federasyonu Baþkaný, Karadeniz Ülkeleri Judo Federasyonu Baþkaný, Avrasya Tekvando Federasyonu Yön. K.Üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, Olimpian Derneði Yön. K. Üyesi.

Balýkesir’in Gönen Ýlçesinde yapýlan þampiyonanýn organizasyonunun Kaymakam Saim ESKÝOÐLU’nun katkýlarýyla olmasýndan gurur duyduk. Ýlk defa Türkiye’de bir ilçede yapýlan Yýldýzlar Boks müsabakasýna 53 ilden 308 sporcu katýldý. Þampiyonaya katýlan sporcular kýyasýya birbirleriyle mücadele ettiler. Þampiyonluðu kulüp olarak 44 Kg 1. Selçuk Eker 2. Erkan Þahin 3. Altan Özdemir 3. B. Ortaçoðlu 46 Kg 1. F. Ulaþ Memiþ 2. Ýlker Topal 3. Mehmet Ýrehan 3. Emre Çikot 48 Kg 1. D. Pehlivan 2. B. Aydýn 3. M. Korkmaz 3. Burak Keleþ 50 Kg 1. Barýþ Taþtan 2. M. Aydýn 3. M. Karalök 3. E. Eksilmez 52 Kg 1. Ý. Demirkaya 2. Kemal Ciritçi 3. M.Sena Güney 3. Orkun Çergel 54 Kg 1. Yakup Þener 2. B. Durmuþ 3. Murat Kalkan 3. Mustafa Aksýn 57 Kg 1. Baþar Baþak 2. M. Ferengiz 3. Taner Orun 3. Recep Yazýcý

Koc Muþ Trab Van Trab Ýst Elaz Bay Çan Sam Erzu Trab Ank Sam Kýrý Artv Ank Kays Kars Trab Trab Trab Kýrý Ank Küt Kars Ýst Trab

60 Kg 1. V. Zavagar 2. S. Karadeniz 3. Tolga Durmuþ 3. Alper Ünlü 63 Kg 1. Erol Özkan 2. Teoman Kargý 3. Efkal Mama 3. Furkan Göreli 66 Kg 1. Ulus Kaya 2. D. Gökkaya 3. Ziya Ökruca 3. Ali Can Ay 70 Kg 1. Buðra Öner 2. Yusuf Kalem 3. Atalay Say 3. Enes Karataþ 75 Kg 1. Dündar Gökçek 2. Hasan Aygün 3. Mahsun Dinler 3. Murat Merde 80 Kg 1. Uður Günay 2. K. Güzeldere 3. Aykut Eserler 3. Temuçin Özgül 86 Kg 1. Deniz Gökkaya 2. F. Osman Sayýn 3. Soner Yýldýz 3. Eyüp Özdemir

Fenerbahçe kulübü kazandý. Sayýn Kaymakam Saim ESKÝOÐLU, Belediye Baþkaný Hüseyin YAKAR, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Tamer KIRBAÇ þampiyonaya onur verdiler. Katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz. Ayrýca bir zamanlar Gönen’de Boks dersi veren Coþkun KANAÇ hocayý da saygýyla anýyHaber ve Fotograf:M. Raþit Öztürk oruz.

Ank Bay Ýst Çan Erzu Elaz Kars Sam Erzu Ýst Siv Ýzm Ank Nevþ Trab Krbk Ýðdýr Ýzm Elaz Mlty Koc Kars Ýzm Ýst Ýst Burs Çor Antp

Macaristan’da Takým Halinde Ýkinci Olduk Macaristan’ýn Debrecen kentinde yapýlan 50. Uluslararasý Ýstvan Bocskai Boks Þampiyonasý’nda takýmýmýz ikincilik elde etti. Þampiyonanýn son gününde finale kalan üç Türk boksör, müsabakalar sonunda 1 altýn ve iki gümüþ madalya kazandý. 75 kiloda Ömer Aydoðan, finalde Ukraynalý rakibi Aleksandr Usik karþýsýnda harika bir müsabaka çýkardý ve rakibini 21-11 yenerek milli takýmýn tek altýn madalyasýný aldý. 69 kiloda Abdül Kadir Köroðlu, finalde Macar rakibi Ýstvan Szili ile karþýlaþtý. Köroðlu, Macar rakibine 3418 yenildi ve gümüþ madalyada kaldý. 81 kiloda Hamza

Güneþ ise sað elinden sakatlandýðý için antrenörleri tarafýndan final müsabakasýna çýkmasýna izin verilmedi, böylece gümüþ madalya kazandý. 60 kiloda Serdar Avcý’nýn dün aldýðý bronz madalyayla beraber 10 sporcudan oluþan Türk Milli Takýmý, turnuvayý 1 altýn, 2 gümüþ ve 1 de bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamlamýþ oldu. Boks Milli Takým Antrenörü Asalettin Pekdoðan, þampiyonanýn ardýndan yaptýðý açýklamada, “Macaristan’daki þampiyonaya genç sporcularýmýzý tecrübe kazanmalarý için getirdik. Takýmýmýzýn aldýðý 4 madalya beni ve diðer hocalarýmýzý mutlu etti” dedi.


Dedi ki: - (Dahice de olsa, bir taklit, realitenin yerini tutmaz.)

17

Boks Bayan lar Þampiyonas ý Sinop

Boks Federasyonu’nun 2006 yýlý faaliyet programýnda yer alan Türkiye Gençler Ferdi Boks Þampiyonasý Gaziantep’te yapýldý. Kamil Ocak Spor Salonu’nda yapýlan þampiyonaya, 40 ilden 212 boksör katýldý. Þampiyonaya 10 boksörle katýlan Fenerbahçe Boks Takýmý’nda 8 boksör madalya için ringe çýkma hakkýný elde etti. Fenerbahçeli boksörlerden 3’ü yarý finale, 5 boksör ise çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe Boks Takýmý Antrenörü Boris Dvaycenkov, takým olarak çok iyi maçlar çýkardýklarýný belirterek, “Boksörlerimizden 3’ü yarý final ve 5’i de çeyrek finalde ringe çýkacak. Amacýmýz Avrupa ve Dünya Þampiyonalarý'nda mücadele etmek” diye konuþtu. Fenerbahçe Birinci Gençler Ferdi Türkiye Boks Þampiyonasý yapýlan final maçlarýyla sona ererken, 12 sýklette yapýlan müsabakalar sonucunda Fenerbahçeli boksörler takým halinde birinci oldu. Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonunda 6 gün süren Gençler Ferdi Türkiye Boks Þampiyonasý yapýlan final müsabakalarýyla sona erdi. Müsabakalarda sýkletlerinde altýn madalya kazanan 12 boksör, birincilik kürsüsüne çýktý. Fenerbahçe boks takýmý, 4 altýn, bir gümüþ ve iki bronz madalya ile þampiyonada takým halinde birinci oldu. Þampiyonanýn finallerini izleyen Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý, 60 kiloda dereceye giren boksörlerin madalyalarýný takdim etti.

Fenerbahçe Boks antrenörü Boris Dvaycenkov, çok baþarýlý bir þampiyona geçirdiklerini belirterek, “10 boksörle katýldýðýmýz þampiyonada 4 altýn madalya, bir gümüþ ve 2 bronz madalya alarak 7 boksörümüz kürsüye çýktý. Takým halinde þampiyonada birinciliði elde ettik. Bundan sonraki hedeflerimiz Avrupa ve Dünya þampiyonalarýdýr” dedi.

48 Kg Elazýð 1. Erkin Döndü Trabzon 2. T. Öztürk 3. Serkan Aslan Aðrý 3. S. Uslu Kars 51 Kg 1. Ferhat Pehlivan Trabzon 2. A. Tamer Avcý Ýstanbul 3. O. Odabaþý Bayburt 3. Dursun Pehlivan Çankýrý 54 Kg 1. A. Dursun Ýstanbul 2. Timuçin Kargý Elazýð 3. Ünal Kök Ardahan 3. Nuh Ýpek Ýstanbul

67 Kg 1. Volkan Sural 2. Yunus Uslu 3. Kayhan Serin 3. Utku Baðcýtek 71 Kg 1. Murat Beyazýt 2. Ziya Ökruca 3. Serkan Polat 3. E. Basýlgan 75 Kg 1. Ulaþ Kaya1 2. Melikþah Sarýca 3. Murat Ünlü 3. H. Ali Güney

Türkiye Boks Federasyonu ile Sinop Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan Sinop’ta organize edilen Türkiye Yýldýz ve Büyük Bayanlar Ferdi Boks Þampiyonasý 1-5 Mart tarihleri arasýnda Sinop'ta gerçekleþtirildi. 60 kiloda rakiplerinin korkulu rüyasý olan Gülsüm Tatar, bundan sonra hedefinin Rusya’da düzenlenecek olan Rusya Turnuvasý olduðunu söyledi. Ayrýca, Avrupa ve dünya þampiyonalarýnda kazandýklarý ödüllerinin gasp edildiðini iddia eden Gülsüm Tatar, haklarýnýn iade edilmesini istedi. Tatar, “Biz Avrupa ve dünya þampiyonalarýnda dereceler yapýyoruz. Devlet bizim ödüllerimizi 10’da bire düþürüyor. Resmen hakkýmýz gasp ediliyor. Biz yurt dýþýnda ülkemizin bayraðýný dalgalandýrýyoruz. Ýstiklal Marþýmýzý okutuyoruz. Benim ülkem benim ödülümü kesiyor. Ben bir Avrupa þampiyonu oluyorum ve 9 bin YTL alýyoruz. Biz para para diye aðlamýyoruz, biz ödül yönetmeliðinde geçen hakkýmýzý istiyoruz” diye konuþtu. Dereceye giren sporcularýn madalyalarýný Sinop Valisi Zeki Þanal, Sinop Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Gürsel Öztürk ile Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Hasetçi verdi. Atatürk Spor Salonu'nda, 25 ilden yaklaþýk 200 sporcunun katýldýðý ve 5 gün devam eden þampiyonada, son gün yapýlan finaller sonunda kilolarýnda ilk sýralarý alan sporcular þunlar:

T ü r k i y e

57 Kg 1. Vefa Karadeniz 2. Halil Üçüncü 3. Kemal Ciritçi 3. Ulvi Akyüz 60 Kg 1. Çetin Özdemir 2. Gökhan Özkan 3. E. Kýzýlboða 3. Abidin Ünal 63,5 Kg 1. Onur Þipal 2. Hidayet Can 3. Hanifi Ýnce 3. Mustafa Doðan

B a y a n l a r

Ýstanbul Trabzon Kayseri Trabzon Trabzon Trabzon Kars Adana Ýstanbul Ankara G. Antep Ýstanbul

F e r d i

B o k s

Ardahan Kýrýkkale Ankara Ýstanbul Ýstanbul Sivas Çankýrý Iðdýr Iðdýr Ýzmir Çankýrý Ankara

81 Kg 1. Faruk Yýlmazer 2. S. Güven 3. Ahmet Altaþ 3. Dindar Gölçek 91 Kg 1. Remzi Özbek 2. E. Özdemir 3. Halit Ok 3. Y. Hotaman +91 Kg 1. H. Kendircioðlu 2. Tahir Sedefoðlu 3. Gökhan Özcan 3. Bayram Yüksel

Þ a m p i y o n a s ý

Çankýrý Iðdýr Ýstanbul Iðdýr Trabzon G. Antep Zonguldak Trabzon Ankara Adana Ankara Ýstanbul

S i n o p

Büyükler 44 Kg Büþra Koçhas 46 Kg Derya Akatop 48 Kg Gülseda Baþýbütün 50 Kg Hasibe Erkoç 52 Kg Sümeyra Kaya 54 Kg Sabriye Þengül 57 Kg Nagihan Gül 60 Kg Gülsüm Tatar 63 Kg Perihan Vurkan 66 Kg Elif Iþýlak 70 Kg Emine Özkan 75 Kg Hatice Olgundeniz 80 Kg Selma Yaðcý 86 Kg Þemsi Yaralý

Erzurum Ankara Ankara Ankara Ýstanbul Trabzon Kocaeli Ýstanbul Çanakkale Ýstanbul Ýzmir Ýzmir Denizli Ankara

Yýldýzlar Ankara 44 Kg Öznur Karta 46 Kg Tuðçe Karaþahinoðlu Ankara 48 Kg Nazan Kefelioðlu Ýstanbul 50 Kg Tuðba Kýrkbeþoðlu Kastamon Ankara 52 Kg Gamze Tercanlý Trabzon 54 Kg Nazlý Ayçiçek Artvin 57 Kg Melek Erkan Ankara 60 Kg Gülþen Sönmez Çanakkale 63 Kg Zeynep Akbýyýk 66 Kg Seher Civelek Rize

BD -

Gençler Boks Þampiy onasý 14 - 19 Þubat Gaziantep

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

Ýrf an POL AT


D e d i k i : - ( B ü y ü k b i r g a y e , b ü y ü k b i r e ne r j i m e y d a n a g e t i r i r. )

18

Özel Beden Eðitimi ve Spor Tesislerinin Açýlmasýna Dair (2) Yener YÜKSEL*

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 5

Ö

zelBedenEðitimiveSporTesisleriAçmaYöntemi

zel Beden Eðitimi ve Spor Tesisleri açýlabilmesi için izlenmesi gereken yol ve iþlemleri düzenleyen; “Özel Beden Eðitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliði” Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanarak 15 Ekim 1999 tarihinde, ayný yönetmeliði deðiþtiren yönetmeliðin ise 01 Temmuz 2003 tarihinde yayýmlanarak yürürlüðe girdiði bilinmektedir. Bahse konu yönetmelik 3289 sayýlý Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðünün teþkilat ve görevleri hakkýnda kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanýlarak anýlan idare tarafýndan çýkarýlmýþtýr. Bu yönetmelikte geçen; Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðünü, Daire Baþkanlýðý: Spor Eðitimi Dairesi Baþkanlýðýný, Ýl Baþkanlýðý: Ýlin Valisini, Federasyonlar: Genel Müdürlük Spor Federasyonlarý Baþkanlýklarýný, Ýl Müdürlüðü: Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünü, Tesis: Gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan beden eðitimi ve sportif aktivitelerde bulunmak amacýyla açýlan yerleri, Kiþi: Tesiste spor faaliyetlerine katýlacak olanlarý, Yeterlilik Belgesi: Tesiste ilgili spor dalýnda faaliyet yapýlabilmesine dair federasyonca verilen belgeyi, Ýfade etmektedir. Ýzinler Nasýl Alýnmaktadýr? Yönetmeliðin ifadelerine baktýðýmýzda mahallin güvenlik teþkilatýna Özel Beden Eðitimi ve Spor Tesisleri açýlmasý için bir ara kademe olarak “izin belgesi” verme yetkisi tanýndýðý görülmektedir. Her ne kadar yönetmeliðin tesis açmak için istenen belgeler baþlýðý altýndaki 5. maddesinde; “Tesis açmak isteyen gerçek veya tüzel kiþiler; açýlýþ izni alabilmek için tesisin açýlacaðý ilin gençlik ve spor il baþkanlýðýna dilekçe ile baþvururlar. Dilekçelerine gerçek kiþiler 6 ncý, tüzel kiþiler ise 7 nci maddede belirtilen belgeleri eklerler.” Demek suretiyle açýlýþ izni verme yetkisinin Gençlik ve Spor Ýl Baþkanlýðýnda yani Ýl Valisinde olduðunu belirtmekte ise de; Gerçek kiþilerden istenecek belgeler baþlýðý altýndaki 6. maddesinde ; Tesisin adý ve adresi ile uygulanacak spor dallarýný belirtir dilekçeye eklenecek belgeler sayýlmakta, bunlarýn içerisinde; ý) Belediyelerce verilecek iþyeri açma izin belgesi, .......ve mahallin güvenlik teþkilatýnca verilecek izin belgesi, ibaresinin bulunduðu, Maddenin son fýkrasýnda da; “Tesis açmak için baþvuruda bulunan kiþilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, 2 yýldan fazla aðýr hapis veya hapis veyahut devletin þahsiyetine karþý iþlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma, dolanlý iflas gibi yüz kýzartýcý veya þeref ve haysiyet kýrýcý suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçýlýðý suçlarýndan dolayý hürriyeti baðlayýcý ceza almamýþ olmasý veya genel adap ve aile düzenine karþý iþlenen suçlardan dolayý hükümlü bulunmamasý þarttýr” denildiði, Tüzel Kiþilerden istenecek belgeler baþlýðý altýndaki 7. maddesinde de; istenecek belgeler arasýnda; e) Belediyelerce verilecek iþyeri açma izin belgesi, ........ il emniyet müdürlüðünce verilecek izin belgesi, ibaresinin bulunduðu görülmektedir. Maddenin devamýnda; “Tesis sorumlusu veya vekalet edecek olan tesis amirinin bu yönetmeliðin 6 ncý son fýkrasýnda yazýlý þartlarý haiz olmasý gerekir” denilmektedir. Açýlýþ izninin verilmesine dair 11. maddesinde; gerçek ve tüzel kiþilerin bu yönetmeliðin 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen belgeleri il baþkanlýðýna vermelerinden sonra tesisin hizmete açýlmasý için komisyonca yerinde tetkik edilerek, 8 ve 9 ncu maddelerdeki þartlarý taþýyýp taþýmadýklarýna dair bir tutanak düzenlenir. Tesisin yönetmelik hükümlerine uygun görülmesi halinde baþvuru sahibinden alýnan belgeler en az 4 dosya olarak hazýrlanýr. * Mülkiye Baþmüfettiþi, Ýçiþleri Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Ankara Grubu.

Mücadele Sporlarý Federasyonu Ýstanbul Ýl temsilciliðinin yýllýk faaliyet programýnda yer alan Gençler Bay ve Bayan Wu Shu Ýstanbul Þampiyonasý 4 - 5 Mart tarihlerinde Sarýyer Kapalý Spor Salonu’nda gerçekleþtirildi. 2 gün süren müsabakalar sinallerle son buldu. Ýl temsilcisi Nurettin Olgun organizasyonda bizzat hazýr bulunarak müsabakalarýn sorunsuz bir þekilde tamamlanmasý için gerekli çalýþmanýn düzenini temin etti. Ýstanbul Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Tamer Taþpýnar’da bizzat gelerek müsabakalarý izleyerek yetkililrden bilgi aldý. Hakem, antrenör ve sporcularýn Ýl Müdürünün bu ziyaretinden onur duyduklarý ve performanslarýnýn arttýðý gözlemlendi. Final maçlarýnýn yapýlmasýndan sonra dereceye giren sporculara törenle yönetici, hakem ve antrenörleri tarafýndan madalya verildi.

Wu Shu 8 - 11 Yaþ Bayan Çan Çuan 1. Erin Ece Dong 2. Rasime Zehre Genç 3. Kübra Akbulut 3. Ece Çakýr 12 - 14 Yaþ Byan Çan Çuan 1. Rabia Uzuner 2. Özlem Sarýkaya 3. Behiye Ünal 3. Ceyda Sevindik 15 - 18 Yaþ Bayan Çan Çuan 1. Sema Akçe 2. Yasemin Akbulut 3. Sevgi Erdem 3. Özlem Melike Abanoz 8 - 11 Yaþ Bayan Nan Çuan 1. Seda Kara 2. Sümeyye Çolakel 12 -14 Yaþ Bayan Nan çuan 1. Merve Kalaycý 2. Merve Aydýn 8 - 11 Yaþ Bayan Daushu-Jien 1. Seda Kara 2. Kübra Akbulut 3. Ece Çakýr 12 - 14 Yaþ Bayan Jien 1. Özlem Sarýkaya 2. Rabia Uzuner 15 - 18 Yaþ Bayan Jien 1. Sevgi Erdem 2. Songül Ciran 12 - 14 Yaþ Bayan Mýzrak 1. Özlem Sarýkaya

Haber: Adem Ekiz 8 - 11 Yaþ Erkek Nan Çuan 1. Bahtiyar Çakýr 2. Talha Boðaz 3. Yunus Emre Ayaz 12 - 14 Yaþ Erkek Çan Çuan 1. M. Emin Hatipoðlu 2. Eray Çapkýn 3. Nazým Erdem 8 - 11 Yaþ Erkek Çan Çuan 1. Sefa Erez 2. Umut Çapkýn 3. Ahmet Þamil Demir 3. Enes Sarýkaya 12 - 14 Yaþ Erkek Nan Çuan 1. Halil Kalaycý 2. Furkan Ersoy 3. Ahmet Serhat Gönç 15 - 18 Yaþ Erkek Nan Çuan 1. Sercan Toprak 2. Orhan Demir 3. Muhittin Umut Alp Taolu Aletli Form 8 - 11 Yaþ Erkek Daushu 1. Bahtiyar Çakýr 12 - 14 Yaþ Erkek Daushu-Jien 1. Halil Kalaycý 2. Furkan Ersoy 12 - 14 Yaþ Erkek Gunshu 1. Halil kalaycý 15 - 18 Yaþ Erkek Daushu-Jien 1. Muhittin Umut Alp 2. Sercan Toprak

Gençler Ýstanbul Þampiyonasý 4 - 5 Mart Sarýyer

Alp Kin Do Spor Kulübü Baþ Antrenörü Cevat Alp, Milli hakem ve Antrenörler Naim Deðirmenci, Ýbrahim Öztürk, Özgül Tonbil ve dereceye giren öðrencileri...

Sanþo Genç Bayan 48 Kg 1. Öznur Kýzýl 2. Sevgi Erdem 3. Yaðmur Turan 52 Kg 1. Ayþe Turan 2. Rabia Özdemir 3. Kader Yaman 3. Özlem Gökdemir 56 Kg 1. Gülizar Güngör 2. Sema Akce 3. Gülten Abanoz 3. Duygu Köroðlu

60 Kg 1. Þule Kalaycý 2. Songül Giran 3. Özlem Patlak Genç Erkek 48 Kg 1. Sercan Toprak 2. Sercan Kayýk 3. Fevzi Öztürk 3. Fýrat Yýlmaz 52 Kg 1. Sabri Özbey 2. Bilal Ercan 3. Dündar Çelik 3. Þeref Þahin

56 Kg 1. Ahmet Tokaç 2. Sedat Baþ 3. Yakup Güler 3. Umut S. Erdoðan 60 Kg 1. Sadýk Aktaþ 2. Ercan Kaymak 3. Mahmut Aydýn 3. Mehmet Güngör 65 Kg 1. Reha Yýldýz 2. Veli Barulay 3. Muhammed Ekiz 3. M. Ali Erkut

70 Kg 1. Mustafa Yýldýz 2. Kadir Aksu 3. Rýdvan Özay 3. Fatih Aktekin 75 Kg 1. Mert Türkkan 2. Ali Dolar 3. Gökay Fýrat 80 Kg 1. Ümit Tombulca 2. Fahri Tüylü 3. Özkan Mutlu 3. Deniz Tazegül


D e d i k i : - ( S o r u l a r ý d o ð r u o l a r a k s o r a b i l m e k , b a z e n p r o b l e m i ç ö z m e k k a d a r z o r d u r. )

19

Kickboks

Yýldýz Erkek Semi 40 Kg 1. Serdar Bayhatun 2. Ahmet Tanyeli 3. Mücahit Yanýk 4. Akman Can 42 Kg 1. Kaan Karakaþ 45 Kg 1. Doðan Barýþ 2. Engin Kürekçi 3. Alper Kömürcü 48 Kg 1. Sercan Göktürk 51 Kg 1. Abdullah Tülü 2. Ali Balaman 3. Gökhan Kaya 4. Sercan Toprak 55 Kg 1. Furkan Çiçek 2. Veysel Yýlmaz 3. Gökhan Eyikan 4. Barýþ Altýnbýçak 60 Kg 1. Murat Talay 2. Hasan Gün 3. O. Durmuþoðlu 4. Okan Karamanlý 65 Kg 1. Burhan Yeþilyurt 2. M. Þahin Ercan 3. Fatih Kel 4. Erdal Yýlmaz Yýldýz Erkek Light 40 Kg 1. H.B.Veli Yamak 2. Timur Tanyeli 3. Uður Kýzýlkoca 4. Enes Doruk

45 Kg 1. Kudret Tuncer 2. Resul Ekiz 48 Kg 1. Ekrem Kormaz 2. Nuri Kýr 3. Hikmet Mert 51 Kg 1. E.Bayramoðlu 2. Ümit Çetin 3. Cafer Çertel 4. Dündar Çelik 55 Kg 1. M. Urhan 2. Orhan Eroðlu 3. Kazým Kaya 4. Þeref Þahin 60 Kg 1. Abdullah Terkin 2. Reþit Erol 3. Serkan Gebeþ 4. Burak Kaplan + 60 Kg 1. Mert Akýn 2. Alican Dibek 3. Rýdvan Özay 4. Volkan Boran Genç Erkek Light 60 Kg 1. Yusuf Eraslan 2. Yakup Güler 3. Mehmet Demir 4. Recep Kurtbey 67 Kg 1. Fatih Erdoðan 2. Serhat Aslan 3. Bülent Erdinç 4. Mustafa Okumuþ

71 Kg 1. Kadir Asklý 75 Kg 1. H. Ýbrahim Çil 2. Salih Yýlmaz 81 Kg 1. Sinan Aslan 2. Murat Aydýn 91 Kg 1. Aykut Akýncý 2. Erkan Morgül + 91 Kg 1. Erhan Altuntaþ 2. Osman Karataþ Genç Erkek Semi 60 Kg 1. Akýn Pekdemir 2. Eneshan Güner 3. Burak Türkyýlmaz 4. Umut Deli Aslan 67 Kg 1. Sýddýk Karaaslan 2. Yasin Bulut 3. Kürþat Akçelik 4. Bahadýr Girgin 71 Kg 1. Uður Yalçýnay 81 Kg 1. Burak Sarýtaþ 2. Cem Nacar 3. Fahri Tüylü Yýldýz Bayan Semi 48 Kg 1. Merve Poyraz 2. Esra Hasanoðlu

51 Kg 1. Özge Karayýlan 55 Kg 1. Meltem Baþ 2. Gülþah Akçelik Yýldýz Bayan 42 Kg 1. Fatma Koyuncu 48 Kg 1. Yaðmur Turan 51 Kg 1. Ebru Ekiz 55 Kg 1. G. Nadide Banoz 2. Gizem Kaçmaz 3. Sevgi Ýraz Durmaz 60 Kg 1. Emine Büyük Genç Bayan Light 45 Kg 1. Elif Eren 50 Kg 1. Alev Soydemir 55 Kg 1. Merve Düz 2. Yasemin Usta 3. Burcu Kaplan 65 Kg 1. Özlem Patlak + 65 Kg 1. Melike Saðýrlý Genç Bayan Semi 45 Kg 1. D. Tuðba Güner 2. Sevgi Erdem 3. Seda Yücel 55 Kg 1. Tuðba Girgin 2. Özlem Ökdemir 3. Songül Þen 65 Kg 1. Gülþah Kýyak

Tacettin Ata ve +60 Kg Kürsüsü

MSF Ýl Temsilcisi Nurettin Olgun, Tacettin Ata, Dursun Yenidünya, Adem Ekiz ve öðrencileri...

BD -

Sami Akýn, Dursun Yenidünya, Muzaffer Ilýcak

Mücadele Sporlarý Federasyonu Ýstanbul il temsilciliðinin 2006 yýlý faaliyet programýnda yer alan Gençler (Bay-Bayan) Kýckboks Ýl Birinciliði 25-26 Þubat tarihleri arasýnda yaklaþýk 800 sporcunun katýlýmýyla Sarýyer Kapalý Spor Salonunda gerçekleþtirildi. Sarýyer Kapalý Spor tesislerin de Sarýyer Gençlik Spor Müdürü Namýk Þiþman’ýn da katýlýmýyla gerçekleþen elemelere Mücadele Sporlarý Ýl temsilcisi Nurettin Olgun ve diðer branþlardan gözlemciler katýldý. Müsabakalarý Ýl Kickbox temsilcisi Tacettin Ata baþtan sona izleyerek hiçbir sporcunun hakkýnýn yenilmemesi konusunda titizlik gösterdi. Renkli görüntülerin ve kýyasýya mücadelenin yaþandýðý elemelerde tertip komitesi baþkanlýðýný da Dursun Yenidünya yaptý. Ýlk 4’e giren sporculara madalya verildi.

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

MSF Ýl Temsilcisi Nurettin Olgun, Kickboks il temsilcisi Tacettin Ata ve hakemler


Türkiye Avcý Wing Tsun Escrima Organizasyonu WTEO BAHÇELÝEVLER

WTEO BEYLÝKDÜZÜ

WTEO ÜSKÜDAR

Sihing Hasan Fýrat (2. HD)

Sihing Dr. Dr. Alkan Bilginer Bilginer (1. HD)

Sihing Lütfü Memik (1. (1. HD)

WTEO ANKARA Avcý Wing Tsun

Sihing Serkan Bayraktar (12. (12. ÖD)

Bilkent Üniversitesi ANKARA

Gsm: (0555) 452 95 27 WTEO TEKÝRDAÐ Avcý Wing Tsun

Sihing Cüneyt Cüneyt Kalpak (10. (10. ÖD)

TEKÝRDAÐ

Gsm: (0505) 626 58 33

Avcý Wing Tsun

Sihing Cengiz Yurtlu Yurtlu ( 12. ÖD)

Caddebostan Kadýköy-ÝST

Gsm: (0532) 576 83 38 WTEO ANKARA Avcý Wing Tsun

Sihing Dr. Dr. Namýk Öztanýr ( 12. ÖD)

Elit Karate Ýhtisas Spor Kulübü Osmanlý Cad No-12/B Balgat / ANKARA Tel: (0312) 285 09 00

Gsm: (0533)428 23 26 WTEO ÞÝÞLÝ Avcý Wing Tsun

Sihing Þerif Kaya (12. (12. ÖD)

Þiþli / ÝSTANBUL

Gsm: (0536) 951 48 45

www.wteotr.org

www.wteotr.org www.wteotr.org

WTEO KADIKÖY

www.wteotr.org

Gsm: (0535) 870 04 62

Gsm: (0532) 281 63 18

www.wteotr.org

Tel: (0232) 487 42 04 - 464 24 24

Sport House Migros Arkasý Zafer Cad. No:1 K:1 Beylikdüzü / Ýstanbul

www.wteotr.org

City Club - Kýbrýs Þehitleri Cad. No:39 M. Zorlu Ýþ Haný Kat:1 Alsancak-ÝZMÝR

www.wteotr.org

Avcý Wing Tsun

Sihing Ramazan Gökgöz ( 1. HD)

www.wteotr.org

WTEO ÝZMÝR

www.wteotr.org

Tel: (0212) 653 36 58

www.wteotr.org

Mahmutbey Cad. Hürriyet Mah. Akgün Sk. No:62 Þirinevler Bahçelievler / ÝSTANBUL

Avcý Wing Tsun

Avcý Wing Tsun

Avcý Wing Tsun*Avcý Escrima

Libadiye DSÝ Spor Tesisleri Çamlýca Üsküdar-ÝSTANBUL

Gsm: (0533) 734 67 77 WTEO SAMSUN Avcý Wing Tsun

Sihing Kenan Kara (12. 12. ÖD)

19 Mayýs Spor Salonu 56’lar Çiftlik SAMSUN

Gsm: (0544) 798 17 82 WTEO GÖZTEPE Avcý Wing Tsun

Sihing Deniz Emsen (12. (12. ÖD)

Göztepe / Kadýköy ÝSTANBUL

Gsm: (0505) 266 46 97 WTEO KADIKÖY Avcý Wing Tsun

Sihing Saffet Demir (1. (1. HD)

Kadýköy / ÝSTANBUL

Gsm: (0532) 386 65 05

www.wteotr.org www.wteotr.org www.wteotr.org www.wteotr.org


D e d i k i : - ( G ö r ü ne n þ e y, g ö r ü n m e y e n i n i f a d e s i d i r. )

Avcý Wing Tsun

21

Ýzmir ve Samsun Semineri Yapýldý WTEO Ýzmir ve Samsun Avcý Wing Tsun Seminerleri Sifu Mustafa Þahin yönetiminde, Asistanlarý Sihing Hasan Fýrat, Sihing Ramazan Gökgöz, Sihing Kenan Kara ve Ýzmir ve Samsun gurubuna üye öðrencilerin katýlýmýyla 12 Þubat pazar günü Ýzmir Karþýyaka’da, 19 Þubat pazar günü Samsun 56’lar da gerçekleþtirildi.

WTEO

Sifu Mustafa Þahin

Sifu Mustafa Þahin ve WTEO Ýzmir Gurubu

Sifu Mustafa Þahin ve WTEO Samsun Gurubu

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I M A R T 2 0 0 6

Sihing Hasan Fýrat ve Sihing Kenan Kara

Ýzmir ve Samsun Avcý Wing Tsun seminerleri Sifu Mustafa Þahin yönetiminde, asistanlarý Sihing Hasan Fýrat, Sihing Ramazan Gökgöz ve Sihing Kenan Kara yönetiminde WTEO Ýzmir, Samsun ve Ordu-Ünye guruplarýna üye öðrencilerin katýlýmýyla 12 Þubat pazar günü Ýzmir Karþýyaka Elit Spor Kulübünde, 19 Þubat pazar günü Samsun 56’lar’da gerçekleþtirildi. Temel öðrenci programlarýnýn tekrar edildiði seminer sonrasý öðrenciler imtihana tabi tutulurken baþarýlý görülenler bir üst programa geçmeye hak kazandýlar. Seminer bitiminde yapýlan deðerlendirmeler sonucunda Sifu Mustafa Þahin tarafýndan bir üst programa yükselen öðrencilere birer diploma takdim edildi.


A B O N E

K U L Ü B Ü

AKIN

Her Aboneye Ücretsiz Ýlan Fýrsatý !

SARI YER

YÝÐÝTLER

KIN ATAÞ

ZERRÝN

Taekwondo Sporhanesi Þükrü Kýnataþ

Ayakkabý Deri Ürünleri

Vatan Cad. Zaviye Sok. 10/A Çapa / ÝST Tel: 0.216 524 34 29

Rýhtým Cad. Recaizade Sok. No:20 Kadýköy / ÝST Tel: 0.216 418 61 06 -07

Hamam Cad. Harput Ýþ Haný No:45 / 2 Gedikpaþa / Ýstanbul Tel:0212) 516 21 77

WSKF

Spor Okulu Kick Boks Nazým Yiðit Yiðit

Belediye Spor Kulübü Judo Hasan Kumbasar

Keban Sok. No:3 Cevizli Kartal / ÝST Tel: 0.216 383 51 72

Sarýyer Belediyesi Sarýyer / ÝST Tel: 0.505 726 97 18

ER & SA

M AS ÝS T

IMPERIAL

CANKILIÇ

CENGAVER

Spor Kulübü Erdem Özcan

Vüct Geliþtirme Yýlmaz Dinkçi

Spor Merkezi

Taekwondo Kulübü Engin Cankýlýç

Tel: 0212. 250 80 16

Cebeci Mah. 2465 Sk. No:4 S.Çiftliði G.O.Paþa / ÝST. Tel: 0.212 476 36 35

Merkez Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:20 Güngören / ÝST Tel: 0.212 462 30 64

Cennet Mah. Hürriyet Cad. No:13 / A K.Çekmece / ÝST Tel: 0.212 601 23 71

Gültepe Mah. Baðlar Cad. No:106 Sefaköy / ÝST. Tel: 0.212 425 93 55

Spor Kulübü Taekwondo Ýsmail Özer Atatürk Mah. Ýkitelli Cad. No:115 K.Çekmece / ÝST Tel: 0.212 693 92 93

SE L Ý M KO Ç

FETÝH

ÇÝL DO

F EN ERBAH ÇE

AK ATL AR

Spor Merkezi

Taekwondo Kulübü Kenan Çil

MEHMET KAYA Karate Spor Kulübü Mehmet Kaya

Boks Spor Kulübü Mert Öztemel

Kapalý Spor Salonu Yurdakul Gülren Gülren

Spor Kulübü

Sami Akýn

Cennet Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:43/A K.Çekmece / ÝST Tel: 0.212 426 09 33

ASHIHARA Karate Hilmi Asal Z.Kuyu Cad. No:195/A Kasýmpaþa / ÝST

Dersaneleri Selim Koç

Shotokan Karate-Do Hayrettin Hayrettin Hamurcu Hamurcu

Orhan Ergen

Ömer Büyükyýlmaz

Seyrantepe Mah. Ý. Karaoðlanoðlu Cad. Civan Sok. No:1/1-2-3 Kaðýthane / ÝST Tel: 0.212 325 30 67

Kazým Karabekir Cad. No:6 Sondurak Esenler / ÝST Tel: 0.212 611 61 70

Fatih Mah. Eski Pazar Cad. No:56 Çiftlik Baðcýlar / ÝST Tel: 0.212 515 37 01

Mustafa Kemal Paþa Cad. Çimen Sok. No:5/1 Bahçelievler / ÝST. Tel: 0.212. 553 58 41

ELÝT

R. ÇELÝ KTÜRK

TA EK WON DO

Uzakdoðu Spor Kulübü

ÇELÝKTÜRK

BODYGARD

Spor Merkezi Taekwondo - Yoga Ýhsan Yaðcýoðlu Yaðcýoðlu

ESTETÝK

Kempo Karate *Muay Thai

Fitnes Kulübü Mansur Aktepe

Spor Merkezi Atilla Çeliktürk

Spor Salonu Yasin Cin

Spor Kulübü Mithat Aytan Aytan

Atýþalan Cad. Menderes Mah. 26. Sok. No:1 Sondurak Esenler / ÝST Tel: 0.212 647 44 19

Baðdat Cad.. Tamirhane Dur. No:220/A Cevizli Kartal / ÝST Tel: 0.216 441 24 01

Jandarma Mektebi Sok. No:28 Yýldýz Beþiktaþ / ÝST. Tel: 0.212 227 89 53

Sancaktepe Mah. Okul Sok. Çarþý Cad. No:32 Baðcýlar / ÝST Tel: 0.212

GOP Cad. Uludað Sok. No:7 Güngören / ÝST Tel: 0.212

S.KÝBAROLU

ZEN GÝN

Spor Merkezi Satýlmýþ Kibaroðlu Kibaroðlu

Spor Merkezi Ali Zengin

Marmarae Cad. No:32 Üst Kaynarca Pendik / ÝST Tel: 0.216 397 19 26

Akþemsettin Mah. Cengiz Topel Cad. Derin Sok. No:50 Alibeyköy / ÝST. Tel: 0.212

Ýbrahim Öztürk

1729 Sok. No:44 / B Karþýyaka / ÝZMÝR Tel: 0.232 364 49 86

Ramazan Çeliktürk

Gazetemize Temsil ciler Aranýyor!

y e n i

FURKAN

Aylýk Ýlmi Ýçtimai ve Tasavvufi Dergi

Yeni Dönem 2. Sayý Çýktý! Tel: (0212) 526 50 14

i

www.bodydovuscu.sitemynet.com bdajans@yahoo.com.tr bd.haber@turkcell.com

AF - NAK

BJK Boks Antrenörü Beþiktaþ / ÝST. Tel: 0.212.

ABONE KAMPANYASI

1 ABONE + 1 KUTU ÝLAN 20 YTL

Bu Sayfada Yer Almak Ýçin

Daha Neyi Bekliyorsunuz?

1 Sayý 15 YTL

Faks: (0212) 653 36 58 Cep: (0532) 212 12 25

e-posta: yenifurkan@yahoo.com.tr

ZEYSANDA

Yurt içinde ve yurt dýþýnda, Uzakdoðu Sporlarý, Boks, Güreþ, Vücut Geliþtirme ve Halter branþlarýnda haber, tanýtým, ilan, reklam ve abone çalýþmalarý yapabilecek takým arkadaþlarý aranmaktadýr...

Dereaðzý Tesisleri Kadýköy / ÝST Tel: 0.216

(6 cm X 5,5 cm)

12 Sayý 120.- YTL Her Abone için 1 Kutu (3,5 X 3) Hediye

Z. BURNU

DOSEM

Wu Shu

Gençlik Spor Kulübü

Ýhtisas Spor Kulübü

Bakýrköy Spor Kulübü

Temel TÜRKMEN

Hakan KOÇ

Cemal KABADAYI

Reis SÖNMEZ

Zeytinburnu Kapalý Spor Salonu

Afyon Nakliyeciler Koç Nakliyat No:19 AFYON Tel: (0272) 223 44 45

Nuripaþa Mah. 58. Bulvar Cad. No:118/B Z. Burnu / ÝST Tel: (0212) 582 39 44

Kartaltepe Mah. Bahar Sok. No:4 Bakýrköy / ÝST Tel: (0212) 543 89 36

Zeytinburnu / ÝST

Tel: (0535) 611 98 13

Gsm: (0532) 462 36 00

Gsm: (0532) 282 36 57

ECE

FOTO BAKÝ

Taekwondo Spor Kulübü

Spor Merkezi

DÝJÝTAL

MAVÝ DALGALAR Spor Kulübü

Yavuz KAHRAMAN

Mustafa AKANSEL

Mehmet BAKÝ

Sabri DAMAR

19 Mayýs Cad. Ayhan Iþýk Sok. No:1 Þiþli / ÝST Tel: (0212) 272 05 95

Merkez Mah. Cami Sok. No:26 Avcýlar / ÝST

Atatürk Bulvarý PTT Karþýsý No:2 Anamur / MERSÝN Tel: (0324) 814 13 91 Gsm: (0535) 202 83 89

Tabaklar Mah. Ýzzet Baysal Cad. Gökçesu Pasajý No:43/A BOLU

KAHRAMAN

Gsm: 0. 543 423 07 34

Tel: (0212) 590 31 41

Gsm: (0532) 374 26 58

Gsm: (0536) 612 70 48


ÞAHÝN

P a r f ü m e r i v e Te m i z l i k Ü r ü n l e r i

WTEO AVRUPA Avcý Wing Tsun

Eþref ÞAHÝN Sývý Sabun, Çocuk Bezi, Haþere Ýlaçlarý, Toz Sabun, Parfüm Çeþitleri, Deterjan Çeþitleri, Saç Boyasý, Kolonya Çeþitleri, Jöle

Sütlüce Mah. Tavcý Tavcý Sok. No:4 Bademlik Beyoðlu / Ýstanbul

Tel: (0212) 221 07 94

Gsm: (0555) 323 13 45

HOTEL ÞÝMÞEK Ali Þimþek A s a n s ö r l ü , D e n i z e C e p h e , T V, K l i m a

Ýskele Mah. No:11 Anamur / ÝÇEL

Tel: (0324) 814 39 78 Faks: (0324) 816 46 84

WTEO TÜRKÝYE Sifu Mustafa Þahin

1980 2005

Sifu Salih Avcý

Öðr etmek için, öðr etmeyide öðr enmek

ve tatbik etmek ger ekir

W

TEO öðt i ci li k t e ’ d e k e n d i ne mah s u s , al ý þ ý l mad ý k u su l l erle f ar k l ý l ý ðý n ý or t aya k oyu yor. M e sel a u m u m il e þ t i r i l mi þ mu ayye n p ak e t e ði t i m ve k esi n ü cret t al eb i y ok . Te c r ü b e l e r i mi z b i z e , mu ayye n b i r ü cret m u k ab i l i n d e , mu ayye n b i r z aman d i l i mi n d e e ld e ed i l ecek d ereceyi g ar an t i l e me k i l e s e ne l e r s ü re n s a m i m i ve i st ek l i çal ý þmal ar ý n ne t i c e s i e l d e e d i l e n d e re c e l eri n b i rb i rl eri n d en çok f ar k l ý þ e yl e r ol d u ðu n u gös t e r d i . G en ç W TEO Eði t i ci ve E ði t i c i ad ayl ar ý n ý n yol u , s e ne l er sü ren t u t arl ý an t re man l ar ve ne t i c e s i n d e e ði t i c i s em i nerl eri n d e t ek n i k mah are t l e r i n s e r gi l e n me s i ve b u s em i nerl erd e h er eði t i c i n i n , öðre n c i p rogr amý n ý e n i n c e t ef erru at ý n a k ad ar t atb i k e d i p , ç al ý þ mas ý n d an ge ç i yor. WT EO Asi st an l arý n da n ç ok þ e y be kl i y or v e i s t i y or : K en d i m h as öðren me u s u l ü ve u z man l ý k al an l ar ý n d a h er nevi yet erl i l i k , p s i k ol oj i k ve t e k n i k k aab i l i ye t b u nl ard an b azý l arý . Eði t i ci , öðret i ci ol mak d e me k , ömü r b oyu öðre n me yi ve b ý k ý p u san m ad an te k r ar e d i l e n t e k n i k ve u s u l l e r i n , yen i ve t ek am ü l et m i þ man a ve e h e mmi ye t i n i h i s s e t me k ve si st em i b ü t ü n ü yl e a n l amak . M ak s ad ý mý z ý i k i c ü ml e yl e çerçevel em ek i st ers e k : E ði t i c i ; s or u ml u l u k , me s u l i ye t sah i b i b i ri d i r ve m es u l i ye t i n ar t t ý ðý or an d a, yap ý l ac ak i þl erd e k at l an arak art ac ak t ý r.

*Etkili *Kolay *Pratik *Gerçek *Kullanýþlý *Uygulanabilir Bir Savunma Sanatý

Sifu Mustafa Þahin Avcý Wing Wing Tsun Tsun - Avcý Avcý Escrima Dövüþ Sanatlarý Okullarý

www.wteotr.org

Tel-Faks: (0212) 653 36 58 Cep: (0532) 212 12 25 e-posta: sifumustafasahin@turkcell.com

*Ýstanbul Þirinevler *Beylikdüzü *Þiþli *Üsküdar *Kadýköy *Göztepe *Ankara *Ýzmir *Samsun *Tekirdað *Ordu

Avcý Escrima Röthgener Str. 57 52249 Esc hw eiler - Almany a

Tel: 02403/34501 Fax: 02403/21628

www.wteo.org

e-mail: wteo@wteo.org


BD-29  

BD-Bodybuilding Fitness&Dövüşçünün Dünyası Dergisi