Page 1

KARATE *TAEKWONDO *JUDO *AIKIDO *WING TSUN *KICKBOKS *MUAY THAI *ESCRIMA *WU SHU

2005 Kütahya ÞAMPÝYONLAR ÞAMPÝYONU

Yavuz Oymak Yýl:6 Sayý:18 Nisan 2005 Fiyatý:1,5 YTL (KDV Dahil)

Delta Kaslarý ve Geliþimi Maksimum Kas Gerilimi

Karate

Türkiye Þampiyonasý Sakarya 2005

Vücut Geliþtirme Türkiye Þampiyonasý Kütahya 2005

Avcý

Karate

W ing Tsun Ankara Semineri Ankara Semineri

Ayýn Konuðu: Karate Federasyonu Baþkaný

Dinçer Türkmen


WTEO OKULLARI Sifu Mustafa Þahin Avcý W ing Tsun-Avcý Escrima Ýstanbul Üsküdar: Sihing Lütfü Memik *Gsm: 0.533 734 67 77 Kadýköy: Sihing Saffet Demir *Gsm: 0.532 386 65 05 Bahçelievler-1: Sihing Hasan Fýrat *Gsm: 0.535 322 81 89 Yayla Bahçelievler-2: Sihing Hasan Fýrat *Gsm: 0.535 322 81 89 Beylikdüzü: Sihing Dr. Alkan Bilginer *Gsm: 0.532 281 63 18 Merter: Sihing Mehmet Erginer *Gsm: 0.532 216 02 01 Þiþli: Sihing Cengiz Yurtlu *Gsm: 0.532 576 83 38 Göztepe: Sihing Deniz Emsen *Gsm: 0.532 250 13 83

Ankara

FORM SPOR SALONU *Vücut Geliþtirme *Zayýflama *Aerobik *Step *Kilo Alma *Kondisyon *Boy Uzatma *Aletli Jimnastik *Avcý Wing Tsun

Balgat: Sihing Dr. Namýk Öztanýr *Gsm: 0.533 776 47 30

Samsun Ýzmir Sihing Ramazan Gökgöz *Gsm: 0.535 870 04 62

Bür o : Tel: 0.212 254 04 61 Gsm: 0.532 212 12 25

www.wteotr.org

“Spor, her branþýyla sabýr, azim ve devamlýlýk ister...”

10:00 - 14:00 Arasý Bayanlara Özel 14:00 - 23:00 Arasý Bay - Bayan Telefonla Bilgi Alabilirsiniz!

Bilkent: Sihing Serkan Bayraktar *Gsm: 0.555 452 95 27 Sihing Kenan Kara *Gsm: 0.544 798 17 82

Necati ARAS Antrenör

Merkez: Ferit Selim Paþa Cad. Fýndýk Sok. No:18/1 Yayla Bahçelievler-ÝSTANBUL Tel: (0212) 504 68 61 Þube: Athletic Gym Bakýrköy Cad. No:75/B Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (0212) 461 37 10

HAKAN GÜMÜÞ Spor Merkezi Hakan Gümüþ Türkiye, Balkan, Akdeniz, Avrupa Þampiyonu ve Dünya 3.’sü

wBodybuilding wFitness wCardio

ABONE KAMPANYASI:

12 Sayý + 12 Sayý = 18 YTL Posta Çeki Hesap No: 666697 Sirkeci - ÝST

wVücut Geliþtirme wAletli Jimnastik wKondisyon wKilo Alma wZayýflama

Vücudunuzla dost olmak için...

Hayatýn Sihrini Keþfedin Kýnalý Cad. No:6/1 (Perþembe Pazarý Cad.) Haznedar - ÝSTANBUL Tel: (0212) 644 86 96 Gsm: (0532) 273 63 62


Baþyazý

Selam ve Dua ile...

Ýmtiyaz Sahibi ve Genel YayýnYönetmeni Mustafa Þahin Yazý Ýþleri Müdürü Gülseren Aydýn Haber ve Reklam Müdürü Mehmet Fýrat Halkla Ýliþkiler Hasan Fýrat Yurt Ýçi Temsilcileri Þükrü Sak Konya - (0535) 942 96 25 Serkan Bayraktar Ankara - (0555) 452 95 27 Murat Küçük Antalya - (0505) 205 33 35 Ramazan Gökgöz Ýzmir - (0535) 870 04 62 Kenan Kara Samsun - (0544) 798 17 82 Þerif Kaya Þiþli - (0536) 951 48 45 Cem Yýlmaz Ümraniye - (0555) 479 50 05 Cengiz Yurtlu Güngören - (0532)576 83 38 Temel Türkmen Zeytinburnu - (0535) 611 98 13 Ahmet E. Özdemir Gemlik - (0535) 541 71 71 Yurt Dýþý Temsilcileri Cumali Gülveren - Amsterdam Miraç Seyhanlý - Paris Salim Avcý - Köln Tercüme Ahmet Ata Yayýna Hazýrlýk Platin Ofset Tel: (0212) 446 00 79 Baský Dergah Ofset Tel: (0212) 446 00 79 Yayýnlayan Madison Teknoloji ReklamDanýþmanlýk Ltd.Þti. Tel: (0212) 293 92 73 Abonelik Ýçin Hs. No. Yapý Kredi Merter - 0032230-5 Posta Çeki - 666697 Sirkeci Web Site www.bodydovuscu.kulubu.com E. Posta bodydovuscu@mynet.com Ýdare Merkezi Tarlabaþý Bulvarý No:128/2 Taksim Beyoðlu -ÝST Tel: (0212) 254 04 61 Cep: (0532) 212 12 25

Yeni bir sayý da daha sizlere birkaç cümle ile olsa bu köþeden buluþma sevinci ve çoþkusunu yaþamak inanýn kelime lerle ifade edilemeyecek bir duygu. Hazýrlanan sayý matbaa'ya gidip basýlýr basýlmaz bizleri derhal yeni bir sayý hazýrlamanýn telaþý yakalýyor. Ýþte böyle bir gün sonrasýnda baþladýðýmýz yoðun bir maratonda noktalanmýþ ve böylece derhal yeni bir maratona baþlamak üzere baþlama çizgisinde yerimizi alarak Mart ayý boyunca Nisan sayýmýz da sizlere ulaþtýracaðýmýz dergimizin içinde yer alacak konular hakkýnda çalýþmaya koyulduk. Haber müdürümüz Mehmet Fýrat sizlere yeni konuklarla yaptýðý röportajlarý ulaþtýrmak için çaba sarfederken, araþtýrma ve tercümeleriyle Ahmet Ata arkadýþýmýz üstün özverili çalýþmalarýyla sizler için yeni konularý sayfalarýmýza taþýyorlar. Bu ay Sakarya'da yapýlan Yýldýzlar Karate Türkiye þampiyonasýný ve Kütahya'da yapýlan vücut geliþtirme Türkiye Þampiyonalarýný bizzat yerinde giderek sizler için takip edip sayfalarýmýzda yer vermek üzere görüntüledik. Sporcu, Hakem, Antrenör, Yönetici, konuk ve tüm seyircilere dergimizin yeni sayýsýnýn daðýtýlmasý salonda alýþýlmadýk ilginç ve renkli bir görüntü oluþturdu. Sakarya'da ve Kütahya'da Türkiyenin dört bir köþesinden gelen yeni arkadaþlarla buluþmak, tanýþma ve dergimizi ulaþtýrma imkaný bulmuþ olduk. Ýnþallah bu þekilde yaptýðýmýz faaliyetle dergimizi görmemiþ ve duymamýþ bir bölge býrakmamakta kararlýyýz. Edirne'den Hakkari'ye, Samsun'dan Antalya'ya, Ýzmir'den Van'a tüm illerimize daha ilk sayýlarýmýzý da þimdiden ulaþtýrmýþ durumdayýz. Bu ay sizlere dergimizin son hazýrlýklarýný da yapýp baskýya vermek üzere iþlemlerin son adýmlarý atýlýrken bu köþeyi kaleme alýp, bir sonraki ay için yapacaklarýmýz da aklýmýzda sýralanmaya baþladý. Bunlardan bazýlarý: 1-3 Nisan tarihlerinde Malatya'da Türkiye Vücut

Mustafa Þahin Geliþtirme Þampiyonasý, 8-10 Nisan tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Spor Salonun'da Üniversiteler arasý Karate müsabakalarý, 8-10 Nisan tarihlerinde Milli Eðitim Küçük ve Yýldýzlar Bay-Bayan Karate Türkiye Birinciliði Sivas'ta, 15-17 Nisan Boðaziçi Uluslararasý Karate Þampiyonasý Ýstanbul Cemal Kamacý Spor Tesislerinde, 29 Nisan 1 Mayýs tarihleri arasýnda kulüpler arasý Karate Þampiyonasý Erzurum'da yapýlacak. Mutlaka bu bizim ulaþabildiðimiz faaliyetlerin sadece birkaç tanesi. Ancak bunun dýþýnda bilgilendirildiðimiz baþka faaliyetlerde olursa onlarýda sizlere ulaþtýrmak için elimizden geleni yapmaya gayret göstereceðiz. Yeni araþtýrma, röportaj ve haberlerle bir gelecek sayýda buluþmak ümid ve temennisi ile derginizle sizleri baþ baþa býrakýyoruz. Sevgilerimizle...

Reis Sönmez aramýzda Uluslararasý hakem ve antrenörlerimizden Reis Sönmez bu sayýdan itibaren Karate branþý ile alakalý dergimizde çalýþmalar yapmak üzere aramýza katýldý. Kendisine hoþgeldin der yapacaðý faaliyetlerde þimdiden baþarýlar dileriz.

Dergimize Temsilciler Aranýyor!

DO-SEM SPOR KULÜBÜ

Dergimize yurt içinde ve yurt dýþýnda, uzakdoðu sporlarý ve Vücut Geliþtirme branþlarýnda haber, tanýtým, ilan, reklam ve abone çalýþmalarý yapabilecek takým arkadaþlarý aran maktadýr. Ýlgilenen arkadaþlarýn irtibata geçmeleri önemle rica olunur...

Reis Sönmez Uluslararasý Hakem ve Antrenör

i

Tel&Fax: (0212) 254 04 61 Gsm: (0532) 212 12 25 www.bodydovuscu.kulubu.com bodydovuscu@mynet.com

Haber, Tanýtým ve Reklamlarýnýzýn

7

Dergimizde yayýnlanmasýný istiyorsanýz, size telefon kadar yakýnýz.

Tel&Faks: (0212) 254 04 61 Cep: (0532) 212 12 25

Kartaltepe Mah. Bahar Sok. No:4 Bakýrköy - Ýstanbul

Tel: (0212) 543 89 36 - (0212) 555 34 55


4

Dinamik

DELTA KASLARI ve Geliþimi

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

Hemen herkesin hemfikir olduðu hususlardan biri de, geniþ omuzlarýn vücudun genel estetik görünümündeki mühim rolüdür. Fakat omuz geniþliðinin ne kadarý normal, ne kadarý güzeldir. Bu durum her insanýn köprücük kemiðinin geniþliði ile alakalýdýr.

Ýyi sayýlabilecek bir üst gövde yapýsýnda, delta kaslarýnýn temel rolü inkar edilemez. Vücut geliþtirmeye yeni baþlayanlarýn bütün çabalarý büyük ve pazulu kollar, öne farkedilecek þekilde þiþmiþ göðüs kaslarý veya geniþ lat kaslarý içindir. Fakat anlaþýlmayan önemli bir husus ki, her geliþimin vücudun her kýsmýnda yerli yerinde olduðu, vücudun estetik görünümüne müsbet katkýsýnýn tartýþýlmadýðý bir omuz geniþliðine sahip olmak için Delta kaslarýnýn geliþtirilmesinin vazgeçilmezliðidir. Hemen herkesin hemfikir olduðu hususlardan biri de, geniþ omuzlarýn vücudun genel estetik görünümündeki mühim rolüdür. Fakat omuz geniþliðinin ne kadarý normal, ne kadarý güzeldir. Bu durum her insanýn köprücük kemiðinin geniþliði ile alakalýdýr. Fakat delta kaslarý üzerinde yapýlacak antrenman ve çalýþmalarýn omuzlarýn güzel ve geniþ görünümüne katkýsý her halükarda olacaktýr. Delta kaslarý omuz kemerimizin sol ve sað köþelerini adeta bir kapak gibi kapatan ve geliþtirildiðinde omuzlarýmýza kuvvetli ve þahane bir görünüm kazandýran kaslarýmýzdýr. Üç kýsým ve üç baþa ayýrabileceðimiz delta kaslarýmýz,; ön, arka ve yan kaslardan oluþur. Ön ve arka delta baþlarýnýn oldukça kuvvetli kaslardan meydana gelmesine karþýn, yan delta baþlarýnýn kas yapýsýnýn zayýf olduðunu biliyoruz. Yan delta baþý kaslarý, kürek kemiðinin üçte birlik kýsmýný kapsar ve ön kýsmýndadýr. Omuz eyerinin üst tarafý, boyun omu-

runun dýþ kýsmýndan, omuzun kolla birleþtiði kýsýmlarýn ön üst ve arkasýna kadar yayýlýr. Delta kaslarýný ön baþlarý, omuzlarýn esnekliði, oynaklýðý içe ve dýþa dönük hareketliðinde etkindir. Delta kaslarýnýn arka baþlarý ise yanlamasýna hareketlerde ve yine dýþa dönük esnemelerde omuzumuzun yükünü paylaþýr. Kukuleta kaslarý, delta kaslarýnýnkuvvet ve saðlamlýðýnda etkin rol oynar. Öyle ki, bazý durumlarda kukuleta kaslarýný antrenmana karýþtýrmadan, delta kaslarýný çalýþtýrmamýz oldukça zor olur. Delta kaslarý üzerinde çalýþýrken, bu kaslarýný yukarýda zikrettiðimiz ön, üst ve arka baþlarýný azami yoðunlukla antre etmeli ve mümkün olduðunca az kukuleta kaslarýnýn yardýmýna müracaat etmeliyiz. Kukuleta

kaslarýn büyüklüðü ve kuvvetli olmasý halterciler için vazgeçilmezdir, ama vücutçular için o kadar büyük ehemmiyete haiz deðildirler. Delta kaslarýnýn geliþimi için ideal addettiðimiz egzersizleri aþaðýya 8 madde halinde sýralýyoruz. Parantez içerisinde hangi delta kasýnýn öncelikle çalýþtýrýlacaðýný yazdýk. Yeni baþalayanlar temel uygulama ve basma egzersizlerini, omuz antrenmaný olarak her halükarda yapmalý, diðerleri her delta kýsmýna ayrý ayrý egzersizleri 4 setve 8 tekrarla uygulamalýdýrlar. 1-Temel tatbik ve basma (yan ve ön delta kaslarý için) 8 tekrar ile: Ayaklar 35 cm aralýkla düz durun. Düz barý üstten kavrayýn ve üst bacaðýnýza yakýn halde, kollarýnýz tabii durumda tutun. Aðýrlýðý omuz hizanýza kadar

kaldýrdýktan hemen sonra kafanýzýn üzerine çýkarýn. Egzersiz bitiminde bar kafanýzýn çok az arkasýna gelecek biçimde durmalý. Tekrar baþlangýç pozisyonuna geçin ve egzersizi tekrarlayýn. Bu egzersiz yalnýzca Delta Kaslarýnýn büyümesi için deðil, ayný zamanda

bütün omuz kaslarýmýz için ideal bir ýsýnma egzersizidir. 2- Yüksek çekme (yan Delta kaslarý için) 8 tekrar ile: Uzun düz barý omuz geniþliðinde ve ön üst budunuzun üzerine gelecek þekilde tutun. Çene altýnýza kadar barý kaldýrýn ve yavaþça baþlangýç pozisyonuna indirin. Egzersizi tekrarlayýn. Barý vücudunuzun yaklaþýk 30 cm. uzaðýndan kaldýrýn indirin. 3- Oturarak basma; ön ve arkadan deðiþtirerek (ön ve arka Delta kaslarý için) 8 tekrar ile: Sabit ve arkalýklý bir bankta, uzun bir düzbarý, normal geniþlikte üst baldýrlarýnýza gelecek þekilde tutun. Barý baþýnýzýn üzerine kadar kaldýrýn ve yavaþça kafanýzýn arkasýndan ensenize doðru, Delta kaslarýna temas edecek kadar indirin. Bu egzersizi öne ve arkaya olmak üzere tekrarlayýn. Ýndirip kaldýrýrken kafanýza deyebilecek þekilde barý yakýn tutun. Aðýrlýðý her indirip kaldýrma bir tekrar yerine geçer. 4- Scottpres (yan ve ön Delta kaslarý için) 8 tekrar ile: Bu pekde sýradan olmayan egzersiz, keþfedenin adýyla anýlýyor. Bir çift dambel alýn, omuzlarýnýzýn önünde ve avuçlarýnýz içe dönük halde kavrayýn. Dirsekleriniz dýþa dönük durumda dambelleri arkaya doðru ve omuz

Her üç Delta kasýnýda tesirli bir þekilde çalýþtýrýr. Kaslarýnýzdaki yakýcý acýyý hissetmeye hazýrmýsýnýz?..


Harika Omuzlar

5

Yapmayýn! Gövdenizin üst kýsmýný egzersiz boyunca arkaya doðru eðmeyin. Baþlangýçta aðýrlýklarý belinizin yardýmýyla kaldýrmanýz faydalý olabilir. Fakat birkaç antrenmandan sonra sýrtýnýzý dayayacak desteði, kandýrmacalara yol vermemek için býrakmalýsýnýz. Yapmayýn! Dumbelleri yukarýda iken birbirine çarpmayýn. Yukarýda omuzlarýnýzýn hizasýnda tutmanýz yeterlidir. Yapmayýn! Seri hareketler yapýn, aðýrlýklarý kaldýrdýðýnýzda ve indirdiðinizde dinlenmeyin. Yapmayýn! Dirseklerinizi, dumbelleri tam yükseðe kaldýrmak için çýrpmayýn. Delta kaslarýnýn bu egzersizden fayda devþirebilmesi için kollarýnýzý gergin tutun.

Yapýn: Antrenman bankýnýn uç kýsmýna oturun, dumbelleri omuz hizasýna kadar kaldýrýn ve egzersize hazýr olun. Yapýn: Dumbelleri baþýnýzýn üzerine kaldýrýrken avuç içleriniz öne dönük olsun. Yapýn: Bel ve sýrt bölgenizi öne veya arkaya eðmeden dik durmaya çalýþýn. Yapýn: Aðýrlýðý kaldýrýrken nefes verin, baþlangýç pozisyonuna dönerken nefes alýn. Yapýn: Egzersizi 2 saniyelik kaldýrma ve 2 saniyelik indirme süresinde tekrarlayýn.

isinin olmadýðýný gösteriyor. Fazla miktarda alýnan Protein ve Fosfor'un, diðer taraftan azalan Kalsiyum alýmýyla orantý bozulmasýna sebep olabileceði, dahasý vücuttaki Kalsiyum eksilmesi, azalmasýnýn kan serumunda olan D vitamini oraný, yaþlýlýk, hormonel durumla daha fazla alakalý olabileceði saptanmýþtýr. Buna göre daha fazla Protein ve Fosfor ihtiva eden besinlerle besleniyorsak, Vitamin D ve Kalsiyum ihtiva eden besinleri de ihmal etmememiz gerekiyor. Yani sporcular, Bodybuilding'ciler süt içmeye devam çünkü, sütte yukarda saydýðýmýz besinlerin hepsi var… Vitamin D cihetinden güneyde yaþayan sporcular tabii ki daha avantajlý daha þanslýlar. Malum olduðu üzere Güneþ vitamin D prodüksiyonunu hýzlandýran faktörlerin baþýnda gelir. Kuzeydeki sporcular, bodybuilding'ciler için vitamin D ihtiva eden Multivitamin tablet ve kapsülleri, çeþitli mineral terkipleri bahsi geçen vitamin açýðýný fazlasýyla kapatýr. Doðru beslenme sayesinde sadece adalelerimiz irileþip sertleþmez, kemiklerimizde saðlam ve dayanýklý hale gelirler. Son zamanlarda proteinin kemikler için pek faydalý olmadýðý iddiasýnýn boþ olduðu, proteinin hiç de fena olmayan müspet tesirlerinin olduðu anlaþýlmýþtýr.

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

hizasýna kadar haraket ettirin. Egzersiz bitiminde avuçlarýnýzýn öne bakar durumda olmasýna dikkat edin ve tekrar baþlangýç pozisyonuna dönün, tekrarlayýn. 5- Oturarak kollarý yana açmak (yan Delta kaslarý için) 8 tekrar ile: Düz bir bank’ýn ön ucunda yerinizi alýn, vücudunuzun üst kýsmýný hafifçe öne doðru eðin. Üst baldýrlarýnýzýn hemen arkasýndan, kollarýnýz gergin, dumbelleri alýn. Omuzlarýnýzýn hizasýna kadar kaldýrýn. Dumbelleri, su dolu iki kova gibi farzedin. Baþ parmaklarýnýzýn tabaný gösterir halde ve içe dönük bir pozisyonda olmasý için. Dumbelleri tekrar baþlangýç pozisyonuna indirin ve tekrarlayýn. 6- Alternatifli Önden Kaldýrma (Ön ve Arka Delta Kaslarý için) 8 Tekrar Ýle: Bir çift dumbel’i, ayakta ve kollarýnýz yanlarýnýzda, serbest bir þekilde tutun. Ellerinizin dýþý öne bakar durumda, dirsekler hafif bükük, bileklere yüklenmeden, önce bir dumbel’i, arkasýndan diðerini alnýzýn hizasýna kadar kaldýrýp, yavaþça baþlangýç pozisyonuna dönün. Her kol için 8 tekrar yapýn. 7- Dumbel çevirme (bütün Delta kaslarý için) 8 tekrar ile: Hazýr ol vaziyetinde, iki dumbel’i birbirine yakýn bir halde, bedeninizin ön kýsmýnda tutun. Aðýrlýklarý önce dýþa doðru sonra içe ve öne doðru, dirsekler hafif bükük halde hareket ettirin. Aðýrlýklar önce kulak hizasýna kadar dýþa doðru kaldýrýlýr, sonra dumbeller biirbirine deðecek þekilde öne doðru baþlangýç pozisyonuna dönülür. 8- Yüksekçe bir antrenman bankýnda kollarý yana açma (arka Delta kaslarý için) 8 tekrar ile: Kollarýnýzý serbest býraktýðýnýzda dumbeller yere deðmeyecek þekilde yüksekçe bir bank’a yüz üstü uzanýn. Kollarýnýzý hafif eüik tutun ve dumbelleri dýþa doðru kaldýrýn. Baþlangýç pozisyonuna döndüðünüzde ellerinizin gergin olmasýna dikkat ve tekniði temiz tatbik etmeye itina edin.

Proteinli besinlerin, Kalsiyum muhtevalý besinleri negatif etkilediði ve bunun kemik incinmeleri veya kýrýlmalarýný kolaylaþtýrdýðý söyleniyor. Vücut geliþtirme sporu yapanlar bu besinlerle beslenirken dikkatli olmak zorunda mýdýrlar? Bu sual sporcularý proteinin adale geliþimindeki yeri ve ehemmiyeti tespit edildiðinden beri, yani uzun zamandýr meþgul ediyor. Bugün bu mesele hakkýnda daha fazla malumat sahibi olduðumuzu iddia edebiliriz. Proteinler ve onlarýn muhtevasýnda bulunan Fosfor mineralinin, Kalsiyumlu besinleri nasýl etkilediðine dair son yapýlan araþtýrmalar malumumuz!.. Çeþitli araþtýrmalar fazla proteinle beslenildiðinde, bu durumun Kalsiyumun vücuttaki tabii yollarla daha fazla dýþarý atýldýðýný tespit etmiþtir. Yani fazla protein ihtiva eden besinlerle beslenildiðinde vücudumuzdan daha fazla Kalsiyum harice çýkarýlýyor. Ama ayný zamanda Proteinle beslendiðimizde vücudumuza bol miktarda fosforda almýþ oluyoruz. Bu durum küçük ve büyük abdest bozumunda daha fazla Kalsiyum ifrazatýna ve tabii olarak küçük abdestimizde katlanarak artan protein ifrazatý mevzubahis olmaktadýr. Bodybuilding'cilerin ekserisi bol proteinle beslendikleri malum olduðuna göre, acaba vücudumuzdaki Kalsiyum eksilmesinin sebebi Protein mi yoksa Fosfor mu? Amerikan Journal of Cilinical Nutrition dergisinden iktibas ettiðimiz son haberlere göre, çok sayýda insan üzerinde, muayyen miktarda protein verilerek yapýlan deney ve testlerin neticesinde Protein ve Fosforun vücuttaki Kalsiyum oranýnýn eksilip artmasýnda direkt etk-

Dayanýklý, Kuvvetli Kemikler

BD -

Saðlýklý Beslenme


6

Maksimum

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

Neden konvensiyonel - geleneksel antrenman metodlarý karþýsýnda, modern ve yüksek teknoloji ile donanmýþ daha intensiv - etkin olduklarýný iddia eden metodlar tutunamamýþlardýr. Bunun þüphesiz en önemli sebeplerinden biri; fitnes stüdyo ve merkezlerinde en verimli ve etkin antrenman ve tekniklerinin gelecek nesillere aktarýlýyor olmasýdýr. Saðlýklý ve estetik yapýlý bir vücut yapýsýna sahip olmak için spor yapan insanlarýn çoðu, yaptýðý veya yapacaðý iþler için gerekli malumata, þahsi araþtýrmalarý neticesinde ya kitaplardan, dergilerden veya özel iliþkileri vesilesiyle ulaþýr. Bu toplanýlan bilgileri herkes kendi tecrübe filtresinden geçirir ve en manalý ve verimli olabilecek þekli seçer, hayatýna tatbik eder. Fakat bilgiye ulaþmanýn alternatif bir yolu daha vardýr ki, (itiraf etmek gerekir, alternatif yolun kendine has rizikolarýda vardýr) o da edindiðimiz bilgileri kendi tecrübe ve akýl filtremizden süzdükten sonra, iþin içine kendi çalýþma, antrenman, ter ve gücümüzü de katarak, orjinal bir terkibe ulaþmak, kendimize has antrenman, usul ve tekniðine sahip olabilmektir. Yarým asrý aþkýn bir zaman diliminde, bodybuilding mevzuunda oldukça fazla antrenman teknik ve usullerine dair teoriler, tavsiyeler ortaya atýlmýþ; kendi alanýnda þampiyonluklar, çeþitli baþarýlar elde etmiþ body’ciler, kendilerince en verimli çalýþma ve antrenman teorilerinin propogandalarýný yapagelmiþlerdir. Bugün ileriye dönük, ilerici-dayanýklýlýk antrenmanlarýnýn konsepti oldukça kompleks bir durum arzediyor. Yeni ve verimli olduðu iddia edilen antrenman ve çalýþma metod ve usulleriyle belli zaman aralýklarýnda karþýlaþýyoruz. Bunlardan biri de 70’li yýllarda ortaya çýkan, bodybuilding’cilerin aþina olduklarý bir isim olan Arthur Jones’in bulduðu Nautilus makinasý ile çalýþma modelidir. Ayný isim vücut geliþtirme dalýnda oldukça fazla deneylerinde sahibidir. Arthur Jones’in teorisi oldukça basit ve body’ciler için dikkat çekicidir. Jones’e göre az antrenmanla kas geliþiminde azami-maksimum verim almak mümkündür. O, bu teorisini kendi buluþu olan Nautilus makinasýyle pratikte de ispat eder. Yine Arthur Jones’e göre body’ciler eðer Nautilus makinasý ve Jones’in metodunu tatbik ederlerse kaslarný iki misli, hatta 4 misli daha fazla geliþtirip büyütebilirler. Ona göre Nautilus prensibi ile þampiyonluk formatýna eriþmek için 10 sene ve üzeri vücut çalýþmasýna da gerek yoktur. Bu sürenin yarýsý, hatta çeyreði zaman da dahi hedefe ulaþmak mümkündür. Dünya çapýnda bir kaç atlet ve body’ci (Ray ve Mike Mentzer, Sergio Oliva, Casey Viator vb...) Arthur Jones’in Nautilus makinasý ve onun tavsiyeleri doðrultusunda muvaffak olduklarýný ve þampiyonluk hedeflerine ulaþtýklarýný, takdir ve iltifat dolu cümlelerle söylemiþlerdir. Her þey iyi hoþta! Bu þampiyonlarýn etraflarý, çevrelerinde kaç body’ci var, bu Nautilus kaideleri genelleþe bilmiþmi? Az zaman da, çok kas prgramýndan sýradan body’ci ve sporcular da faydalana bilirmi? Suallerimizin müsbet cevaplarýna hala ulaþamadýk.

Fakat body’cilerin çoðunun konvensiyonel - geleneksel metodlarla çalýþtýklarýný, her kas gurubu için deðiþik set ve tekrar metodunu benimsediklerini, dolayýsýyle her body’cinin birbirinden farklý vücut kas - estetik görüntüye sahip olduklarýný biliyoruz. Neden konvensiyonel - geleneksel antrenman metodlarý karþýsýnda, modern ve yüksek teknoloji ile donanmýþ daha intensiv - etkin olduklarýný iddia eden metodlar tutunamamýþlardýr. Bunun þüphesiz en önemli sebeplerinden biri; fitnes stüdyo ve merkezlerinde en verimli ve etkin antrenman ve tekniklerinin gelecek nesillere aktarýlýyor olmasýdýr. Stüdyolar da antrenman yapan çalýþan baþarýlý vücut’çularý gözlemlerken, aslýnda “bu iþin sýrrý buymuþ” diyebileceðimiz bir durumla karþýlaþmayýz. Gördüðümüz konsantreli ve

yoðun çalýþma temposudur. Ýzleyenlerin ekserisi çeþitli hareket ve teknikleri birbirlerinden ayýrt etmekte zorlanabilir. Tabii vücut’cularýn çalýþmalarýný hayranlýkla izleyebilir, kaç set, kaç tekrar yaptýklarýný nor edebiliriz. Onlarýn uyguladýðý programlarla, kendi programýmýz arasýnda mukayese yapabilir, hatta belli benzerlikler de tesbit edebiliriz. Fakat onlarýn kafalarýnýn içini okuyamaz, düþüncelerini hislerini anlayamaz ve hangi derece de konsantre olduklarýný tahmin dahi edemeyiz. Karþýlaþtýrýlmasý, kýyaslanmasý gereken husus; tatbik edilen antrenman metodunun verimliliði ile alakalý olmalýdýr. Bu çerçeve de bir karþýlaþtýrma yaptýðýmýz da, hem konvensiyonel - geleneksel metodlarla çalýþan body’ciler, hem de yeni ileri modern metodlarla vücut geliþtirenler, herkesin gözü önünde olan baþarýlý net-

iceler elde etmiþlerdir. Dolayýsýyle metodlarýn tekniklerin iþlevselliðini tartýþamayýz. Önümüz de bedihi olan bir durum vardýr ki, çeþitli usul ve tekniklerle antrenman yapýlýp, muvaffak olunabilir. Dolayýsýyle herkesin kendi antrenman usul ve tekniðini göklere çýkarýp, diðerini kötüleyip yok saymasýnýn bir anlamý yoktur. Fakat bazý body’cilerin geleneksel metod’un bir parçasý olan antrenman öncesi ýsýnma faslýnýn gerekliliðine inanmamasý, þok edici antrenmanýn faydasýný savunmasý, hatta propogandasýný yapmasý karþýsýnda da, pek safiyane takýlmayýp, ýsýnmadan yapýlan aðýrlýk çalýþmalarýnýn menfi neticelerini göz ardý etmemeliyiz. Aðýr kilolarla, yoðun bir antrenman temposuyla çalýþan bir body’cinin er veya geç, hafif veya aðýr sakatlanmalara maruz kalabileceðini bilmek için dahi olmak gerekmez. Ýþin hakikati; bir kas veya kas gurubunu büyümesi ve geliþmesi için harcadýðýmýz çaba ve hedeflediðimiz amacý, bizden ne oranda konsantrasyon, hangi oranda gerilim ve etkinlik istediðidir. Bir kas gurubu için %75 etkinlik ve gerilim yeterli olabilecekken, bu oraný %90’a çýkarmak, ayný zaman da sakatlýða da davet etmektir. Vücudumuzun her hangi bir kas gurubunda yoðunlaþtýðýmýzda, ister istemez bedenimizin diðer kýsýmlarýndan da yardým alýrýz, onlar da belli oranlar da yorulurlar. Dolayýsýyla bir kas gurubuna yüklenip yoðunlaþtýðýmýzda verim alýrken, ayný yoðunluðu, ayný antrenmanda bir baþka kas gurubuna yüklediðimizde, illa ayný verimi almak için kendimizi zorlarsak, hem verimli bir netice alamayýz, hem de yukarýda da belirttiðimiz gibi sakatlýklara davetiye çýkartmýþ oluruz. Çeþitli antrenman teknikleri, araç ve gereçlerinin kaslarýmýz üzerindeki verimliliðini araþtýrýrken, bu metodlarýn genel vücut saðlýðýmýz üzerindeki fayda ve tahribatlarýný da göz önünde bulundurmalýyýz. Ýlk etapta farklý antrenman usullerinin geliþmeyi ve büyümeyi tetikleyici özellikleri gözlerimizi kamaþtýrmamalý. Uzun vadede ne tür yan etkileri olabileceði de araþtýrýlmalýdýr. Mesela elektriklenme metoduyla yapýlan, kaslarý þoklayýcý antrenman usulünün kas geliþimine pek katkýsýnýn olmadýðý bilinmeli, ayný þekilde isokinetik aletlerle yapýlan antrenmandan (ki bu vesileyle hareket ve tekrarlar daha seri yapýlabilinir) kas irileþmesi alanýnda deðil de kas definasyonu sahasýnda müsbet verimler alýnmýþtýr. Fakat bugün hemen hemen hiç bir body’ci isokinetik aletlerle antreman’ý tercih etmemektedir. Ýsterseniz stüdyo - fitnes merkezine geri dönelim. Serbest aðýrlýklar ve makinalarda yapacaðýmýz antremanlar da gözle görülür verimli çalýþmalar ve neticeler almak mümkün. Binlerce bodybuilder kendi dallarýnda, hedefleri doðrultusunda, kendilerine has


7

Kas Gerilimi

Sakýn bizi yanlýþ anlamayýn! Her hafta kaslarýnýzýn tamamýnda hamlama olmasýný istemeyin ki, amacýmýzda bu tip bir gayeye hizmet deðil... Bunun ne denli acýlara ve aðrýlara sebep olabileceðini, bununda ötesinde antrenman fazlasýnýn - kaslara aþýrý ve mütemadiyen yüklenmenin zararlarýnýnda bilincindeyiz. Bizim demek istediðimiz - tavsiyemiz; bazen bir gün sýrt ve trisep antrenmaný yaptýysanýz, bir kaç gün aradan sonra, göðüs ve biseps çalýþabilir ve bacak antrenmanýnýda araya bir güne sýkýþtýrabilirsiniz... Neticede kendinizinde bizzat gözlemleyebileceðiniz verim ve geliþmeye göre 5 - 6 veya 7 günlük bir antrenman yoðunluk ve programýna geçebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken bir süreçte, vücudun ve kaslarýn dinlendirilmesi, yeni enerji depolamalarý için onlara þans verilmesidir. Genelde kaslarýmýz kendi hallerine býrakýldýklarýnda, katýlgan dokularýmýzda kiriþ, bað ve þeritlere oranla daha çabuk kendilerini toparlarlar... Diðerlerinin kendilerini yenileme ve geliþmeye müsait hale gelmeleri bir hafta sürebilir. Optimal antrenman felsefesi, genelde çoðunluðun yapýp edegeldiklerin çok fazla bir farklýlýk arzetmiyor. Yalnýz bize göre vücudun belirli bölgelerine (kollar, omuzlar, karýn ve bel bölgelerine) kýsýmlarýna fazlaca yükleniliyor. Mesela; dar tutuþla lat - çekme yapmýþsanýz, sonrasýnda ekstra egzersizlerle sýrt kaslarýnýzý çalýþtýrmanýza ne gerek var? Antrenmanlarýnýzda sistemli ve ölçülü bir þekilde çektiðiniz - kaldýrdýðýnýz aðýrlýklarý artýrmaya, kilo düþürmek yerine set sayýsýný çoðaltmaya, set aralarýndaki dinlenme süresini biraz artýrmaya bakýn. Lat çekerken, omuzlarýnýz, kollarýnýz ve karýn kaslarýnýda çalýþtýrýyorsunuz, dolayýsýyle ertesi gün yapacaðýnýz antrenmanlarda, tekrar sýrt kaslarýna yüklenmemeniz gerekir. Onun yerine ertesi günü sýrayý bacaklarýnýzýn çalýþtýrýlmasýna ayýrýn. Özetle; binlece verimli antrenman programý olduðu bir vakýa, mühim olan “denge” unsuruna azami itina gösterilmesidir. Eðer böylesi bir dengeyi bulmuþ yakalamýþsanýz, beslenme ve uyku düzeninizide ihmal etmezseniz kollarýnýzýn geliþmemesi için hiç bir sebep yoktur.

BD -

antrenman metodlarýyla verimli ve baþarýlý olmuþlardýr. Ýsotonik antrenmanda, kas kýsýlma ve germe hususunda iki kaideye inanýlýr; içe doðru kýsýlma ve dýþa doðru kýsýlma. Arthur Jones kendi tecrübe ve denemelerinde dýþa doðru veya negatif kýsýlma diyebileceðimiz kýsýlmanýn kas büyümesinde önemli bir rolünün bulunduðunu tesbit etmiþtir. Ona göre herhangi bir aðýrlýðý indirirken konsantre olmamýz, kaldýrýrken konsantre olmamýzda daha fazla kas geliþim ve kýsýlma olayýna yardýmcý olur. Burada kas liflerinin birbirlerini ittiði iddia olunur, bu durumda kas esnetmelerinde hafif (kýl kalýnlýðýnda yýrtýlmalar) lif yýrtýlmalarýna sebep olunabilir. Belki de uzmanlarýn 50’li yýllardaki tezleri; “anrenmanýn kýsmende olsa kas dokularýný parçalamasý ve onlarýn bir nevi takas mecburiyetinde bulunmasý” haklý gerekçelere dayanýyordur. Dýþa dönük konsantrasyonlarda kaslarda aþýrý bir þekilde hamlama olacaðý kesindir. Fakat asýl problem kaldýrdýðýmýz aðýrlýðý tekrar nasýl ve hangi direnç ve dayanma gücüyle baþlangýç pozisyonuna indireceðimizdir. Bunun için ya yanýbaþýmýzda bize yardýmcý olacak bir arkadaþýmýz veya duruma uygun makinalarla çalýþýyor olmamýz gerekecektir. Belli markalarýn, vücudumuzun direncini hem içe hem de dýþa dönük kuvvet - kas antrenmanlarýnda %125’lik arttýrma gücüne sahip makinalar ürettiklerini biliyoruz. Fakat bunlarýn oldukça pahalý olduklarý da bir gerçek. Ýçe veya dýþa dönük konsantrasyon antrenmanlarýndan hangisinin daha verimli olduðu henüz ilmen ispatlanmýþ deðil ama stüdyolarda bu tekniklerin her ikisi de zaten uygulanýyor. Bütün bu tespitlerden sonra þöylesine suallerin ortaya çýkmasýnýn haklý gerekçeleri olduðu rahatlýkla söylenebilir: Eðer mekanik gerilim - kýsýlma faktörü, büyüme ve geliþmenin en önemli faktörü ise, niçin bu faktör direk uygulanmaz? Niçin gerilim açýsý, gerilimde kalma zamaný tam anlamýyla tesbit edilemez? Niçin dolaylý, verimsiz tekniklerden vazgeçilmez. Bu

ve benzeri suallere verilecek cevaplar iþimizi kolaylaþtýracaktýr. Fakat bütün antrenman metodlarýný iki basit formüle indirgemekte þimdilik mümkündür. Tecrübeler neticesi mekanik gerilimin, bir veya iki dakika etkin uygulanmasý belli bir geliþime yol verme açýsýndan lazýmdýr. Bu çok bir þey deðil ama bu vereceðim bilginin iyi tarafý! Kötü tarafý ise bir veya iki dakikalýk mekanik gerilim için kaslarýmýzý 20-40 dakika çalýþtýrmamýz gerektiðidir. Bazýlarý bu zamaný çok uzun bulabilir, fakat kas saðlýðý açýsýndan mutlaka dikkate alýnmasý gereken bir husustur. Hiç kimse asgari 10 dakika ýsýnmadan aðýr kilolarýn altýna giremez, girmemelidir de... Diðer bir ifadeyle 3 veya 5 ýsýnma seti yapmadan aðýr kilolarýn altýna girmeyiniz. Çözüm önerimiz, bir nevi huniyi göz önüne getirmemizi gerektiriyor. Huninin çevresinde ne kadar dolaþýrsanýz dolaþýn, o incelen - daralan bölgeden geçmek mecburiyetindesiniz. Peki oradan geçip geçmediðinizi nasýlmý anlayacaksýnýz? Terleyeceksiniz, vücudunuzun muhtelif yerlerinde hafif titremeler hissedeceksiniz, kaslarýnýz maksimum pompolayacak ve kendinizi yorgunluktan bitmiþ tükenmiþ hissedeceksiniz... Bu cümleler size tanýdýk geliyor deðil mi? Her antrenmanda hedefiniz; üzerinde yoðunlaþtýðýnýz kas ve kas gurubunu 2 dakika mekanik gerilime tabi tutmak olmalýdýr. Bu iþi hangi metodla yaptýðýnýz önemli deðildir, hatta bir çok metodu bir arada da tatbik edebilirsiniz. Kanaatimize göre her kas ve kas gurubu için bir teknik egzersiz ile yetinmeniz, (gerekli gerilme - kýsýlma sürelerini yerine getirmeniz þartýyle) kasgeliþimini uyaracak, büyümeyi baþlatacaktýr. Bunu görmek - hissetmek için ertesi günü beklemeniz gerekecektir. Eðer hamlamamýþsanýz veya çok az hamlýk hissediyorsanýz büyüme olmayacak demektir ki, bir dahaki antrenmanda kaslara fazla yüklenmeniz gerekecektir. Kaslarýnýzýn büyümemiþ olmasý sizi umutsuzluða sürükleyip, antrenmaný asmak için “genlerim müsait deðil” gibi bahanelere sýðýnmayýn.

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

Çözüm önerimiz, bir nevi huniyi göz önüne getirmemizi gerektiriyor. Huninin çevresinde ne kadar dolaþýrsanýz dolaþýn, o incelen - daralan bölgeden geçmek mecburiyetindesiniz. Peki oradan geçip geçmediðinizi nasýlmý anlayacaksýnýz? Terleyeceksiniz, vücudunuzun muhtelif yerlerinde hafif titremeler hissedeceksiniz, kaslarýnýz maksimum pompolayacak ve kendinizi yorgunluktan bitmiþ - tükenmiþ hissedeceksiniz...


24 8

Söyleþi Mücadele Sporlarý Federasyonu Yönetim Kurulu Adayý Güven Sigorta Avrupa Bölge Müdürü

Cengiz Büyükkaçar; “Yalçýn Bey'in anlatmýþ olduðu fikirler, göstermiþ olduðu fedakarlýklar, bu sporun öz güven, kendini disiplin ve kontrol etme, karþýndakinden daha güçlü olduðunu bilmene raðmen o gücü göstermemeyle ilgili denetim ve tevazu, saygý ve bu tür unsurlarýn birleþtiði bir spor alaný olarak görünce çok etkilendim. Baþkanýmýzýn da dediði gibi bunun tüm Türkiye'ye tanýtýlmasý ve bu branþlarýn tanýtýlmasý için uðraþýlmasý gerektiðine inandým. Yalçýn Bey'in de takdirlerine mazhar olarak, onun isteði ile bende bu iþe soyundum.”

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

göstermiþ olduðu fedakarlýklar, bu sporun öz güven, kendini disiplin ve kontrol etme, karþýndakinden daha güçlü olduðunu bilmene raðmen o gücü göstermemeyle ilgili denetim ve tevazu, saygý ve bu tür unsurlarýn birleþtiði bir spor alaný olarak görünce çok etkilendim. Baþkanýmýzýn da dediði gibi bunun tüm Türkiye'ye tanýtýlmasý ve bu branþlarýn tanýtýlmasý için uðraþýlmasý gerektiðine inandým. Yalçýn Bey'in de takdirlerine mazhar olarak, onun isteði ile bende bu iþe soyundum. BD: Seçildiðiniz takdirde hedefleriniz ve yapmak istediklerinizden bahseder misiniz? C.Büyükkaçar: Öncelikle halkýmýza bunun bir vurdu-kýrdý sporu olmadýðýný, tamamýyla sporun özündeki birleþtiricilik, kardeþlik, sevgi, saygý, öz güven ve denetimi saðladýðýný anlatmayý ve bunun popülerBD: Bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz? C.Büyükkaçar: 17.07.1968 Antalya doðumluyum. Ýlk,orta ve lise eðitimimi Antalya ili Serik ilçesinde tamamladým. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Askerlik görevinden sonra 94 yýlýnda Güven Sigorta'nýn Antalya Bölge Müdürlüðü'nde memur olarak iþe baþladým. 2003 Kasým ayýndan beri de Güven Sigorta Avrupa Bölge Müdürü olarak görev yapmaktayým. Trakya, Avrupa yakasý, Çanakkale bölgesinin sorumluluðu bana ait. Sigortacýlýk olarak 11 yýllýk meslek hayatýmda, her zaman dürüstlüðü, güveni, insanlara söz vermeyi ve verdiðin sözü tutmayý tema olarak aldým ve bunda da baþarýlý olduk. Þirketimiz, 1924 yýlýnda Türkiye'nin ilk Türk sigorta þirketi olarak kuruldu ve 81 yýldýr bu hizmete devam etmektedir. 97 yýlýnda Özelleþtirme Ýdaresi tarafýndan programa alýndýk ve 2000 yýlýnda Tarým Kredi Kooperatifi tarafýndan satýn alýndýktan sonra yaklaþýk 5 yýldan beri Tarým Kredi Kooperatifleri'nin iþtiraki ile, onun bir iþlevi olarak faaliyetimize devam etmekteyiz. BD: MSF. Baþkaný adayý Sayýn Yalçýn Yenice'nin seçilmesi halinde siz de Yalçýn Bey'in yönetim kurulu üyesi olacaksýnýz. Mücadele Sporlarýna olan ilginiz ve bu konuyla alakalý gönül baðýnýz nasýl oluþtu? C.Büyükkaçar: Bu sporlarýn temelinde sevgi, saygý, kardeþlik ve birleþtiricilik unsurlarýný taþýmasý, her Türk insaný gibi benim de bu sporlara bu açýdan bir gönül ve sevgi baðý kurmama vesile oldu. Bu mevzu ile ilgili olarak, Yalçýn Bey'le bu gönül baðýmýz biraz daha farklý yönlere gitti. Çünkü gerek ayný bölgenin insanlarý olmamýz, gerekse ayný takýmý tutuyor oluþumuzla baþlayan dostluðumuz, Yalçýn Bey'i tanýdýkça Uzakdoðu sporlarýna karþý kafamda oluþan olumsuz düþüncelerin daðýlmasýna, hatta sempati beslememe neden oldu. Yalçýn Bey'in anlatmýþ olduðu fikirler,

leþmesini saðlamayý amaçlý-yoruz Türkiye'de pek çok üyesi olmasýna raðmen tek bir çatý altýnda birleþemeyen veya birleþtirildiði zaman bile legal olarak örgütlenmesi saðlanamayan bir spor dalýndan daha çok, tamamýyla sporcularý bilinen, federasyon tarafýndan il ve ilçe bazýnda örgütlenmesi saðlanmýþ, saðlýk sigortalarý yapýlmýþ, eðitim ve antrenman tesisleri belirlenmiþ, baþ vurulabilecek bir sorumlusu olan, herhangi bir durumda gerek fe-derasyon baþkanýna gerekse üyelerine ulaþabileceði, dirsek temasý kurabileceði bir federasyon haline gelebilmek için tüm gücümüzle çalýþacaðýz… Bence en büyük amacýmýzýn bu olmasý gerekir. Ayrýca sigortacý olmamýzdan dolayý bizler seçilirsek baþkan ve yönetimimizin kararýyla, seçilemezsek diðer yönetimin istek ve talep etmesiyle seve seve gelerek, sporcularýn saðlýk ve ferdi kaza sig-

ortalarýyla ilgili olarak Türkiye çapýnda bir örgütlenme saðlayacaðýz. Sporcularýmýzýn kaza, yaralanma ve sakatlanmalarda yalnýz baþýna kalmadýðýný, devletin veya federasyonun onlarýn yaný baþýnda olduðunu hissettirmek amacýndayýz. Ýnþaallah gerek delegelerin, gerek hükümetin görüþleri de bu minvalde olursa; Yalçýn Bey baþkan, bizler de yönetim kurulu üyeleri olursak bunlarla ilgili her türlü giriþimler de ve çalýþmalarda bulunacaðýz. Telefonumuz 24 saat açýk olacak, hiçbir zaman hiçbir kimseye " Hayýr gelemem, edemem " diye bir lafýmýz olmayacak. BD: Federasyondan beklentileriniz nelerdir? C.Büyükkaçar: Birkaç Uzakdoðu spor branþýnýn dýþýnda diðer Uzakdoðu kökenli spor branþlarýnýn daðýnýk bir halde olduðunu görüyorum. Bu daðýnýk topluluðu örgütleyip bir araya getirecek, derleyip toparlayacak kiþilerden biri olarak gördüðüm Yalçýn Bey'in yapmýþ olduðu toplantýlarda þu dikkatimi çekti: Gerçekten de bu topluluk bir örgütlenmeyi, bir kurumu, bir çatýyý hak ediyor. Ve hepsi kendi kulvarlarýnda iyi insanlar. Türkiye'nin bildiði, konuþtuðu bir sürü insan var. Bu insanlar bu tarz örgütlenmeyi istediklerine göre demek ki Türkiye'de MSF'nin kurulmasý, kurulduktan sonra federasyona baðlý sporcu sayýsýnýn belirlenmesi lazým. Sokak sporundan daha ziyade, örgütlü, kendi salonlarý olan, uluslar arasý organizasyonlara katýlabilen, þampiyonlar yetiþtiren bir spor haline getirilmesi lazým. Bunun için de ister biz gelelim, isterse diðer arkadaþlar gelsinler, ilk önce tüm sporcularý yasal prosedür içine almak gerekir. Resmiyete kavuþmalý ki Türkiye çapýnda il ve ilçeler bazýnda örgütlenmesi saðlanmýþ olsun. Verilen hizmetle devletin sporun ve sporcunun yanýnda olduðu göste-rilmiþ olur. Bu tür resmiyet, yasa dýþý olan birçok þeyi engellediði gibi, kiþinin sosyal ve saðlýk imkanlarýyla devlet tarafýndan desteklenmesine yol açar. Federasyonun felsefesi, plan ve prensiplerinin tüm Türkiye'ye tanýtýlmasý, bununla alakalý reklam çalýþmasý yapýlmasý ve sporlarýmýzý sevdirmeyi saðlamalýyýz. Baþkanýmýzýn hedefleri doðrultusunda yurt dýþýnda baþarýyý saðlamak, kaliteli federasyonlar ve baþkanlarýyla kurulacak irtibatlar sayesinde Türk sporcunun da o seviyeye çýkarmak için çalýþmak, gereksiz maliyetleri dýþarýda tutarak gerçekten sporcuya yapýlan harcamalarý gerçekçi bir hesaba dönüþtürmek, turnuvalara gerçek sporcularýmýzýn katýlmasýný saðlamak ve tamamýyla Türkiye'nin ve MSF'nin legal bir yapýda, harcamalarý þeffaf, eðitim kalitesi yüksek, yurt içi ve dýþýnda iyi bilinen bir federasyon haline gelmesini saðlamak en büyük amacýmýz ve beklentimizdir. BD: Düþüncelerinizi bizimle paylaþtýðýnýz için teþekkür eder, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz. C.Büyükkaçar: Bu imkaný bize saðladýðýnýz, derginiz vasýtasýyla düþüncelerimizi camiamýza sunma imkaný verdiðiniz için ben de teþekkür eder, yayýn hayatýnýzda baþarýlar dilerim.


Serbest Kürsü Mücadele Sporlarý Ýçinde Geçen 35 Yýl ve

9

Bülent Bakkaloðlu

onlarýn bu anlayýþýnýn giderilmesine vesile olur diye düþünüyordum. Doðru veya yanlýþý o spor konusunda fazla bilgisi olmasa dahi herhangi bir mücadele sanatlarý meraklýsý rahatlýkla ayýrdedebilir. Hareketlerde þov mu, yoksa gerçek mi olduðunu rahatlýkla anlayabilir. Dolayýsýyla yaptýðýmýz tanýtým müsabakasý da diyebileceðimiz bir Aikido organizasyonuydu. Kendimizi ve hedeflerimizi anlatamadan her yönden baský ve karþý mücadeleye uðradýk. Sayýn Prf. Dr. Ýbrahim Öztek, bir Japonya seyehati sonrasý Budo (Savaþ sanatlarý) Üniversitesinden bu tarz müs-

abakalarýn baþladýðýný ve Avrupa’nýn bir çok bölgesinde bu tip organizasyonlar oluþturulduðunu üzülerek söyledi. Bence bu Türkiye için kaçan bir liderlik fýrsatýydý... Mücadele Sanatlarýnda kiþinin doðrusu olabilir, ancak bu baþka bir kiþinin yanlýþý demek deðildir. Önemli olan doðrularý,doðruluk kriterlerini çok iyi bir þekilde ifade ederek anlatabilmektir. Aikido bütün bu doðrularý bünyesinde çok iyi bir þekilde toplayan ve hiç hatasýz diyebileceðimiz bir tarzda gösteren Savaþ Sanatlarý birleþimidir bence. Kimse diyemez ki, ben kýlýç veya býçak kullanan bir kiþiden korkmam, onun elinden býçaðý da kýlýcý da alýrým. Eðer siz o býçaðý veya kýlýcý çok iyi kullanmayý bilmiyorsanýz, çok iyi kullanan kiþiye karþý da hiç bir þey yapamazsýnýz. Ne TaiJutsu ne de Karate sizi kurtaramaz. Ýyi bir Karatecinin attýðý tekmeyi, yumruðu (eðer sizde atmasýný bilmiyorsanýz veya o seviyelere kendinizi yakýnlaþtýrmadýysanýz) ne karþýlayabilirsiniz ne de görebilirsiniz. Bütün bunlarý bilmeli, hiç birini küçük görmeden eðitimini içine dahil etmeli ve eðitimin bir parçasý olarak görmeli. Aikido yumuþak bir spor deðildir, dünyanýn en sert branþlarýndan biridir. Yalnýzca eðitim yolu yumuþak ve sakatlýklara izin vermeden geçiþ dönemleri oluþturmak mecburiyetindedir. Morihei Ueshiba’nýn kurduðu Aikido’da bu yolun tanýtýlmasý ve ifadesidir. Yani yeni bir dünya deðildir, daha evvel var olan bir dünyanýn gezilebilme rehberidir.

BD -

1969’dan beri Karete yapmaktayým. TC Karate Federasyonu’nun ilk kuruluþunda ilk kurul üyelerinden birisiyim. Türkiye’de Merkez Hakem Kurulu, hakem yönetmeliði ve uluslararasý organizasyonlarýn Türk Karatesine adaptasyonu döneminde tüm bu çalýþmalarýn sevk ve idaresinde bulundum. 1985 yýlýnda uluslararasý hakem oldum. Ancak tüm bu idari çalýþmalarýn Karatenin asýl aradýðým yönü olan teknik geliþimine engel olduðunu görerek federasyon baþkanýmýzýn ve diðer yöneticilerin tüm ýsrarlarýna raðmen idareciliði ve hakemliði býraktým. 1985 yýlýnda uzun zamandýr aramama raðmen, ancak Aikido’ya ulaþma imkaný buldum. 1998 yýlýnda federasyonun kurulmasý ile birlikte, federasyon baþkaný Prf. Dr. Ýbrahim Öztek tarafýndan Aikido camiasýnýn geçmiþ tecrübelerimizden faydalanmasý için organizasyon kurulunda görevlendirildim. Ayný zamanda gösteri müsabakalarý sevk ve idare yönetmeliklerinin düzenlenmesi görevini üstlendim. Aikido’da bildiðimiz anlamda (oyun kurallarý çerçevesinde müsabaka yoktur) ustalarýn program ve geliþimlerini gösterebilmelerine imkan tanýmasý amacýyla Aikido Gösteri Müsabakasý adý altýnda müsabakalar düzenlenmesi çalýþmalarý yaptýk ve çok iyi neticeler aldýk. Gerek müsabakaya takým getiren hocalar, gerekse müsabýklar son derece mutlu olduklarýný ve bu sayede birbirlerinin eksik veya fazlalarýný gördüklerini ifade ettiler. Türkiye’de ne yazýk ki, hiç bir hoca hiç bir zaman bir araya gelerek çalýþma, birbirlerini tamamlama, eksiklerini giderme ve fazlalarýný aktarma gibi bir anlayýþa sahip olmadýðý için bizim bu gösteri müsabakalarýmýz

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

Karate Federasyonu’nun bir evvelki döneminde eðitimden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve Aikido Federasyonunda Organizasyon Merkez Hakem ve Eðitim Kurul Baþkanlýklarý görevi yapan Bülent Bakkaloðlu; “Benim hayat anlayýþým, doðru eðitimin tek gerçek olmasý gerektiðidir...” Geçmiþten bu güne yaptýklarý ve yapmayý düþündüklerini dile getirdiði bölümü okuyucularýmýza sunuyoruz.


10

Seminer Ankara’da Sifu Mustafa Þahin Ýle

Avcý W ing Tsun Semineri WTEO

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

Türkiye Organizasyonu’nun faaliyetleri içinde yer alan Avcý Wing Tsun semineri 11-12-13 Mart tarihleri arasýnda Ankara’nýn Balgat semtinde yapýldý. Sifu Mustafa Þahin yönetiminde 3 gün süren seminerde Sihing Hasan Fýrat, Sihing Dr. Alkan

Bilginer, Sihing Cengiz Yurtlu, Sihing Deniz Emsen, Sihing Kenan Kara, Sihing Dr. Namýk Öztanýr ve Sihing Serkan Bayraktar hazýr bulundu. Seminere Ýstanbul, Samsun bölgesinden gelen öðrenciler ve Ankara gurubu öðrencileri iþtirak etti. Her gün 5 saat’den fazla süren semi-

ner sonrasý öðrenciler programlarýný geliþtirme ve yeni programa ilerleme imkaný buldu. Kurs sonrasý öðrencilere Sifu Mustafa Þahin tarafýndan birer diploma verildi. Oldukça verimli geçtiði ifade edilen seminerin sonunda memnunluk öðrencilerin yüzlerinden okunuyordu.

WTEO Avý Wing Tsun - Avcý Escrima

Yaz Semineri Sifu Salih Avcý 23 - 27 Mayýs 2005 Anamur - Mersin


11

Ayýn Konuðu Karate Federasyonu Baþkaný

Dinçer Türkmen olabilir, demek ki adamlar bu sporu sahiplenmiþler ve aile sporu haline getirmiþ, aileye sokmuþ, bireylere sevdirmiþ ve güzelliðini onlara göstermiþler. Doðal olarak baþarý kazanýyorlar. Benim de en büyük hedefim bu; Karate’yi aile sporu haline getirmek, televizyonlarda görsel hale getirmek, velileri salonlara taþýmak. Velilere, çocuklarýna bu sporu yaptýrýrken bir sokak sporu deðil, bir savunma ve baþlý baþýna incelikleri olan bir spor olduðunu göstermek ve anlatmak istiyoruz. Bunu baþarabilirsek bu sporun popüler hale geleceðine ve baþarýlar elde edeceðimize inanýyorum. Diðer hedefim, Karatenin faaliyet gösteren il sayýlarýný arttýrmak. Ve o illerde de vali, belediye baþkaný, ticaret odasý baþkaný ve iþ adamlarý ile toplantý yaparak, o ilin salonlarýný, salonlarýn ihtiyaçlarýný tesbit etmek ve iþ adamlarýndan gerek salonlar için, gerekse Karate ile ilgili neler yapýlabilir, nasýl sponsorluk yapýlabilir bunu oluþturmak istiyoruz. Bu kiþileri de oonurlandýrarak bunun ciddi manada bize kan katacaðýný düþünüyorum. Sporcularýmýza maddi ve manevi desteklememiz gerekiyor ki, meyvesini toplayabilelim. Bana düþen vazifelerden biri de camianýn tümünü kucaklamaktýr. Bir seçim yaþadýk, 5 aday yarýþtýk. Doðal olarak çeþitli guruplaþmalar oldu. Biz seçildik, kafamýzda o günkü yaþadýklarýmýzý sildik. O arkadaþlarýmýz da bizim kardeþlerimizdir. Bu camianýn baþkaný olmam sýfatýyla þemsiyemizi açtýk, herkesi davet ettik, etmeye de devam ediyoruz. Hiç bir ayrýcalýk gözetmiyorum, çünkü bu bir bayrak yarýþýdýr. Biz bu camiada hep yüz yüze bakacaðýz ve bu iþten ekmek yiyen insanlar olacak. Bu yüzden bizim vicdani ve adil davranmamýz gerekiyor. Ancak þunu da biliyorum ki, insanlarý mutlu etmek haddinden fazla zor bir iþ. Bana oy verenleri bile mutlu etmekte zorlanýyorken, bana oy vermeyenler býrak þurda dursun. Yanlýþ iþ yaptýrýyorlar bana, nihayetinde bilmiyorum ki bu iþleri. Beni onun daný, bunun derecesi ilgilendirmiyor. Beni iþi dürüstçe hak eden ilgilendiriyor. Bunlar yeni olduðumuzdan gözümüzden kaçabiliyor. Ýnþaallah bunlarýn üstesinden gelip bir çizgiye oturtacaðýz. Burada iyi niyet ve dürüstlük çok önemli. Ben Ankara’dan resmi olarak kendi kendimin teftiþini istedim. Çünkü ben bu niyetle hizmet etmek isteyen bir insaným. Varsa bir yanlýþýmýz büyüklerimiz bizi uyarýr, biz de kendimizi düzeltiriz. Yurt içi ve dýþý faaliyetler genelde bir yýl önceden hazýrlanýr. Seçimler ve faaliyetler üst üste geldi, çok sýkýþýk bir dönemdi. Bütçelerimiz diðer yýllara göre çok kýsýtlý geldi. Bu parayla ne yapýlýr ne edilir bilemiyorum. Allah büyüktür diyoruz, bu kýsýtlý imkanlarla bir þeyler yapmaya çalýþacaðýz. BD: Uzakdoðu sporlarýnýn ve sporcularýnýn sesini duyurmaya çalýþan bir basýn kuruluþu olarak, federasyonunuzun faaliyet programlarýný, organizasyon haber ve takibini, yapýlan turnuvalarýn neticelerini almakta zorlanýyor ve büyük sýkýntýlar yaþýyoruz. Öyleki yapýlan turnuvalardan çoðu kez haberimiz dahi olmuyor. Basýna gösterdiðiniz ilgi yok denecek kadar az. Basýný bilgilendirmekle görevli kiþilerin bu iþlevi yerine getirmediðine defalarca da þahidiz. Bunlarýn halledilmesine yönelik bir planýnýz var mý? D.Türkmen: Deveye sormuþlar boynunuz niye eðri diye, o da nerem doðru ki demiþ. Bu konuyla alakalý olarak size yanlýþ anlaþýlmamak için cevap vermek istemiyorum. Çünkü þu an federasyon baþkaný olarak

bulunduðum durum rahatlamýþ bir durum deðil. Özgür birey olamazsanýz bu anlattýðým þeyleri de yapamam. Bana zaman ve zemin verilirse bu iþin kitabýný bile yazarým. Ancak yerimiz dar þimdilik. Bu sorunuza, insanýn kafasýnýn rahat olmasý lazým diye çerçeveleyerek cevap vermiþ olayým. Zannediyorum bir ay sonra bütün sorduðunuz sorulara rahat, açýk ve geniþ cevap verebileceðim. Bu böyle gitmez. Seçilmiþ federasyon baþkanlarýnýn bir takým yetkileri, özgürlükleri yada önlerinin açýlmasý gerekir. Yaklaþýk 40 federasyon içerisinde ülkemize en çok madalya kazandýran ilk 4 branþtan biri Karate olmasýna raðmen bütçesi en az olan federasyonlardan biriyiz. Bu nasýl olacak ve nereye kadar gidecek diye bizde düþünüyoruz. Bahsettiðiniz sýkýntýlar bununla da alakalý. Mesela biz Yunanistan’daki Avrupa þampiyonasýna gazeteci götürecektik. Fakat devletin para anlamýnda gücü, masraf olur, yük olur þeklinde düþüncesiyle olmadý. Biz yönetim olarak deðerli insanlardan oluþan bir kadro kurduk, heyecanla geldik; bu insanlarýn þevklerinin kýrýlmamasý lazým. Türkiye bazý noktalarda hala çok küçük düþünüyor. Küçük olsun benim olsun, benim adamým olsun zihniyeti var. Biz bu bayraðýn altýnda biriz, neyin ayýrýmý yapýlýyor. Niye senlik benlik olur? Devletin içinde böyle þeymi olur? Ben federasyonumda bir liste yaptým. Adam görevini düzgün yapmýyorsa diðeri, o yapmýyorsa diðeri; benim adamým senin adamýn diye bir þeyi asla düþünmüyorum. Ýþte sizin sorduðunuz benim de anlatmak istemediðim bu konulardýr ve þimdi anlatmak istemiyorum. BD: Karate ile ilgili antrenör, hakem ve sporculara yönelik tavsiyeleriniz nelerdir? Onlarýn sizden beklentileri, sizin onlardan beklentileriniz nelerdir? D.Türkmen: Onlarýn benden beklentileri adil olmam, seçilmiþliðin vermiþ olduðu kibirliði yaþamadan camiadaki antrenör, hakem ve sporculara daha adil bir gözle bakýp onlarý vicdanen deðerlendirmemi bekliyorlar ki, zaten benim de hedefim bu. Nihayetinde ben kadromla geldim, kadromla iþ yapacaðým. Ama bu demek deðildir ki baþkalarýný es geçeceðim. Kadromdaki arkadaþlarýn ehliyeti yetersiz deðilse, baþaramýyorsa çizersin. Biz bir bütünüz, camiamýz bir bütündür. Mesele ülkemiz için bir þeyler yapabilmek olduðundan ayrýmcýlýk yapmamak durumundayým. Bizim onlardan beklentilerimiz ise bize biraz zaman tanýsýnlar ve sabýr göstersinler. Ayný zamanda çok dedikoducu bir camiamýz var, bundan çok þikayetçiyiz, kendileri de bundan çok þikayetçiler. Bu durum camiamýza çok zarar getiriyor. Ýyi niyetimizle meseleleri halletmek istiyoruz. Tabii ki eksiklerimiz olacaktýr, bunu alýp dörtbaþý maðmur hale getirmemiz mümkün deðil. Çünkü geliþen teknoloji ve modernizasyona ayak uydurmamýz oldukça zor, bir de her þeyin baþý maddiyat. Özerklik düþünüyoruz, özerk olmayý istiyoruz. Ama kalite buna ne kadar uygun olacak, ne kadar taraftar saðlýyabileceðiz!.. Bütün spor camiasýna, federasyon baþkaný arkadaþlarýma, gençlik ve spor genel müüüdür ve yardýmcýlarýna, personeline ve hepimize Allah kolaylýk versin diyorum. BD: Düþüncelerinizi ve planlarýnýzý bizimle paylaþtýðýnýz için teþekkür eder, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz. D.Türkmen: Bu imkaný bana sunduðunuz için ben de teþekkür eder, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim.

BD -

BD: Dinçer Bey, öncelikle Karate Federasyonu Baþkanlýðýna seçildiðinizden dolayý tebrik eder, baþarýlar dileriz. Bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz? D. Türkmen: 1959 Erzincan doðumluyum. Ýlk ve orta eðitimimi Erzincan’da, lise’yi Ýstanbul’da tamamladým. Daha sonra dede mesleðimiz olan camcýlýða baþladýk. 1984’den beri cam sektöründeyiz. Türkiye Þiþe ve Cam Fabrikalarýnýn yetkili düz cam satýcý bayiliðini aldýk. O tarihten bu tarihe kadar da devam etmekteyiz. Ayrýca 1997 yýlýnda Isýcam (çift cam) üretimini kendi tesislerimizde yapmaya baþladýk. Kendi bayilerimiz aracýlýðýyle tüketicilerimize ulaþýyoruz. Plastik pencere üretimimiz de Isýcam ile birlikte devam etmektedir. Bunun dýþýnda sporla ilgim profesyonel olarak hiç olmadý, amatör olarak da çok az Boks ile uðraþtým. 1993 yýlýnda federasyon baþkanlarý atama ile getiriliyordu, bu dönemde arkadaþlarýmýnda desteði ile Karate Federasyonu Baþkanlýðýna aday oldum. Çok mesafe almamýza raðmen bazý olumsuz þartlardan dolayý seçilemedik. Fakat ismimiz yönetim kurulunda kaldý, bir yýl gibi bir dönem yönetim kurulu üyelüðinde bulundum. O tarihlerde iyi bir þeyler yapmýþýz ki, arkadaþlarýmýzýn aklýnda kalmýþýz. 2004 yýlýnda arkadaþlar Karate Federasyonu Baþkanlýðýna aday olmam konusunda görüþ beyan ettiler. Ýþin hakikatinde ben Karate yapmýþ bir insan deðilim ama devletimize, milletimize hizmet etmekten de hiç bir zaman çekinmem. Yurdun dört bir yanýnda Karate ile ilgili arkadaþlarýmýz geldi, onlarýn ýsrar ve teþviki ile adaylýðýmý açýkladým, birdenbire kendimi bu iþlerin içinde buldum. Elbette bu nasip kýsmet iþi, demek ki yiyecek ekmeðimiz, suyumuz varmýþ, bu camiada yapacak iþlerimiz varmýþ diye düþünüyorum. Bu görevden þahsi olarak hiç bir maddi beklentim yok ama onurlu bir görev benim için. Ülkemin bayraðýný yurt dýþýnda göndere çektirmek, bunun için bir þeyler yapýyor olmak; iþte bunun tarifi yok. Allah’a þükürler olsun Þubat ayýnda gençlerimiz Avrupa Þampiyonasýnda bu sevinci bizlere yaþattý. Benim için en büyük þeref, onur budur. Ýnþaallah devamý da gelecektir. BD: Karate Federasyonunda nasýl bir yapýlanma gerçekleþtireceksiniz? D. Türkmen: Federasyonumuz daha yeni seçildi 11 Aralýk’ta göreve geldik. Yönetimimizi kendimize göre iyi bildiðimiz elit ve deðerli abi ve kardeþlerimizden seçtik. Hepimizde ciddi bir heyecan var. Ýnþaallah kurullarýmýz da oluþursa, daha doðrusu kurullarýmýzýn onaylanmasýný bekliyoruz. Ben iþ adamýyým, ayný zamanda Ýstanbul Erzincanlýlar Kültür Derneði’nin de baþkanýyým. sivil toplum örgütçülüðünü bilir, iiyi de anlarým. Yani spordan, iþlerinden, kurallarýndan anlamam ama iyi bir yöneticilik yaparým, zaten de yapýyorum. Bu göreve geldiðimde ne yapabilirim, ne türlü katkýlarým olabilir diye çok düþündüm ve bir takým planlar da hazýrladým. Ýnþaallah bunlarý uygulama imkanýmýz olur. BD: Federasyon olarak hedefleriniz ve yapmak istedikleriniz nelerdir? D. Türkmen: Birinci hedefim, Karate sporunu aile sporu haline getireceðim. Uzakdoðu sporlarýna baktýðýmýzda genelde batýlý ülkelerin hakim olduðunu görüyoruz. Neden böyle olmuþtur, neden Çin ve Japonya ile komþu bile olmayan Avrupa ülkeleri bu sporlar da baþarýlý oluyor? Bunun þöyle bir açýklamasý

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

“Karate’yi aile sporu haline getirmek, televizyonlarda görsel hale getirmek, velileri salonlara taþýmak. Velilere, çocuklarýna bu sporu yaptýrýrken bir sokak sporu deðil, bir savunma ve baþlý baþýna incelikleri olan bir spor olduðunu göstermek ve anlatmak istiyoruz. Bunu baþarabilirsek bu sporun popüler hale geleceðine ve baþarýlar elde edeceðimize inanýyorum.”


WTEO ile 8, Özel Polis Timleri Ýle 13 Yýl

Herkes konuþuyor... Polis Eðitiminde Avcý Wing Tsun / Escrima

Öðr etmek için, öðr etmeyide öðr enmek

W

ve tatbik etmek ger ekir

TEO öðreticilikte’de kendine mahsus, alýþýlmadýk usullerle farklýlýðýný ortaya koyuyor. Mesela umumileþtirilmiþ muayyen paket eðitim ve kesin ücret talebi yok. Tecrübelerimiz bize, muayyen bir ücret mukabilinde, muayyen bir zaman diliminde elde edilecek dereceyi garantilemek ile seneler süren samimi ve istekli çalýþmalarýn neticesi elde edilen derecelerin birbirlerinden çok farklý þeyler olduðunu gösterdi. Genç WTEO Eðitici ve Eðitici adaylar›n›n yolu, seneler süren tutarlý antremanlar ve neticesinde eðitici seminerlerinde teknik maharetlerin sergilenmesi ve bu seminerlerde her eðiticinin, öðrenci programýný en ince teferruatýna kadar tatbik edip, çalýþmasýndan geçiyor. WTEO Asistanlarýndan çok þey bekliyor ve istiyor: Kendim has öðrenme usulü ve uzmanlýk alanlarýnda her nevi yeterlilik, psikolojik ve teknik kaabiliyet bunlardan bazýlarý. Eðitici, öðretici olmak demek, ömür boyu öðrenmeyi ve býkýp usanmadan tekrar edilen teknik ve usullerin, yeni ve tekamül etmiþ mana ve ehemmiyetini hissetmek ve sistemi bütünüyle anlamak. Maksadýmýzý iki cümleyle çerçevelemek istersek: Eðitici; sorumluluk, mesuliyet sahibi biridir ve mesuliyetin arttýðý oranda, yapýlacak iþlerde katlanarak artacaktýr.

Bir çok dövüþ sanatý veya dövüþ sporu okullarý-federasyonlarý kendilerinin deðerini kanýtlamak için büyük bir iþtiyakla, polis birimlerine ders verdiklerini, onlarý eðittiklerini, sadece kendilerinin bildiði muamma bir kaç kýsaltma birimlerin isimlerini vererek tabir yerinde ise hava atmaya bayýlýrlar. Böyleleri en iyi durumda belki birkaç güvenlik bidenemerimine gösteri antremanýna çýkmýþtýr. Bizde muayyen zamanlarda bu hususta konuþuyoruz, yalnýz bir farkla; biz hakikati yani yaptýðýmýz iþi konuþuyoruz. Sifu Salih Avcý WTEO’nun koordinatör ve þef antrenörü 13 seneyi aþkýn bir zamandýr Kuzey Westfalen Eyaletinin polis özel timlerini eðitmekle sýnýrlý kalmayýp bunun yan›nda federal çapta özel timlere ders verip eðiten, ayný zamanda Adalet Bakanlýðýnýn çeþitli birimleri ve Güvenlik Muhafaza memurlarýnada savunma tekniðini öðreten faal bir kiþidir. Birçok güvenlikle alakalý birimler Avcý Wing Tsun ve Escrima’ya olan itimad ve adý geçen sistemin kamu güvenliði açýsýndan verimlilik ve uygula-

nabilirli€ini takdir ile konuþuyor ve bu kurum ve kuruluþlar Avcý Wing Tsun / Escrima sisteminin polisin savunma ve caydýrýcýlýk görevi için ideal bir sistem olduðunu her vesile ile ifade ediyorlar. Dikkati çeken mühim bir hususta Avcý Wing Tsun/Escrima sisteminin polisin suçlularý bertaraf etmesinde ateþli silahlar kullanmasýný ve kullandýrtmasýný gerektirmeyen esnek-hafif bir yol-usul göstermesi. Bu hafif ve örnek bertaraf ve etkisiz hale getirme usulü Avcý Wing Tsun ve Escrima’da en yüksek öðrenci derecesinde öðretilmektedir.

Escrima - Sistemde ger ekli bir unsur WTEO öðretisinde Avcý Escrima tamamlayýcý ve çok deðerli bir unsurdur. Escrima kendi içinde de tutarlý ve gereklidir de. Çünkü Avcý Wing Tsun ile Avcý Escrima ideal bir þekilde silahlý ve silahsýz savunmayý gerçekleþtirir. Gereklidir, çünkü cemiyette potansiyel suçlularýn maalesef arttýðý görülmekte ve bu tür zararlý unsurlar b›çak ve sopalarla saldýrmayý tercih etmektedirler.

Pratikle gelen Kullanýlabilirlik Biz en iyi olduðumuzu ve bir takým gizli tekniklere sahip olduðumuzu iddia etmiyoruz. Ama biz gerçek hayatta kullanýlabilinir bir sanatý sunuyoruz. Avcý Wing Tsun ve Avcý Escrima en üst seviyede dinamik bir sistemdir ve devamlý kendini gerçek hayatýn þartlarýna uygun hale getirir, geliþtirir. Sifu Salih Avcý uygulanabilir teknikler hususunda oldukça titiz olup bu gayeyle çalýþýr. Gaye Wing Tsun-Escrima’yý basitleþtirmek deðildir, verimlilik ve uygulanabilirliði en üst seviyeye çýkartmaktýr. Uygulamada netice alýnamayan, verimli olmayan teknikler ya mo-

dernize edilir veya proðramdan çýkartýlýr veyahut baþka bir teknik uygulanabilirliði olmayan tekniðin yerini alýr. Bu kararda etkili olan merciler Özel Polis Timleri, Cezaevi ve Gümrük Muhafaza Memurlarýnýn (ki Wing Tsun ve Escrimayý gerçek hayatta pratize eden ve bu sisteme güvenen insanlardýr) talepleridir. Çünkü: Uygulnabilirlik tecrübenin sonucudur.

...biz tatbikini yapýyoruz! www.wteo.org

e-mail: wteo@wteo.org

Röthgener Str. 57 52249 Eschweiler - D Tel: 02403/34501 Fax: 02403/21628


LAGAR Mavi Jeans Levis Tüm Dünya Markalarý

19 Mayýs Cad. No: 24 Pendik - Ýstanbul Tel: (0216) 390 04 72 Faks: (0216) 491 48 43

GÖZDE

LOJÝSTÝK SANAYÝ VE TÝC. LTD. ÞTÝ.

Kürþat K. KARAMUSTAFA

Þirketinizin Gümrük - Lojistik - Maliye - Muhasebe Tarým Ýl Müdürlüðü Ýþlemleri Hýzlý ve Güvenli Bir Þekilde Takip Edilir.

Ambarlý Limanlarý Kumpet Petrol Ofisi Yaný No: 2/1 Yakuplu B. Çekmece / ÝSTANBUL Tel / Faks: (0212)876 32 19 - 20 Gsm: (0555) 548 93 09- (0535) 241 21 78

E-Mail: gozdelojistik@ttnet.net.tr

GÖZDE

LOJÝSTÝK SANAYÝ VE TÝC. LTD. ÞTÝ.

Hasan Kapar

Pendik adidas Shop Irmak Spor

Ömer Fazlýoðlu - Ömer Yýlmaz Batý Mah. 19 Mayýs Cad. No:59/1 Pendik / ÝSTANBUL Tel: (0216) 354 63 83 - 84 - 85 Faks: (0216) 354 63 81

Merkez Mah. Reþitpaþa Cad. Altýntaþ Ýþ Merkezi. No:55/98 Avcýlar / ÝSTANBUL Tel / Faks: (0212) 694 86 42 - 43 Gsm: (0555) 548 93 08 E-Mail: gozdelojistik@trnet.net.tr


14

Yýldýzlar Karate Türkiye Karate Federasyonu’nun yýllýk faaliyet programýnda yer alan Yýldýzlar Bay ve Bayan Türkiye Karate Final Müsabakalarý 19 - 20 Mart tarihlerinde Sakarya Kapalý Spor Salonunda 38 ilden sporcunun katýlýmýyle gerçekleþtirildi.

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

Federasyon baþkaný il spor müdürüne þit verirken...

Açýlýþ töreninde bilgelerden katýlan yarýþmacýlar...

Federasyon baþkaný belediye baþkanýnaþit verirken...

Müsabakalardan görüntüler...

Vali yardýmcýsý konuþmasýný yaparken...

Federasyon baþkaný ve Belediye baþkaný sporcularla...

Federasyon baþkaný açýlýþ konuþmasýnda...

Mehter takýmýnýn açýlýþ gösterisi...

Ýl spor müdürü konuþmasýný yapýrken...

Federasyon baþkaný dreceye giren sporcularla...


15

Türkiye Þampiyonasý Görkemli bir törenle açýlýþý yapýlan þampiyonada yarýþan sporcular ve konuklar mehter takýmýnýn çaldýðý kahramanlýk türküleriyle coþkunluk yaþadýlar. Federasyon Baþkaný Dinçer Türkmen, Vali Yardýmcýsý, Belediye Baþkaný ve Spor Müdürü sporculara ve seyircilere hitaben birer konuþma yaptýlar. Yapýlan final maçlarýndan sonra dereceye giren sporculara protokolde yer alan konuk Belediye baþkanlarý, Vali Yardýmcýsý, Ýl Spor Müdürü, Federasyon Baþkaný ve diðer spor adamý ve konuklar madalyalarýný taktdim ettiler. Müsabaka sonuçlarý aþaðýdaki gibi oluþtu.

Ýst Ýst Trb Ýzm Kast Erz Kay Ank Afy Tek Ýst Ýst Den Brs Ank Afy Ýst Ýst Den Ank Ank Ank Ýst Ýst Ank Ýst Ank Ýzm Ýst Ýst Trb Brs Ýzm Ýst Trb Ank Ýst Ýst Trb Ýst Kay Ank Ýst Ýst

Ýst Ýst Sak Ýst Ýst

3. Þevki Abakoç 3. Abdukadir Kaþkaþ 70 Kg 1. Osman Özmen 2. Alican Aðtaþ 3. Ýbrahim Çelik 3. Ahmet Güveli +70 Kg 1. Serhan Kasýmoðlu 2. Ahmet Baðýrtlak 3. Asým Enes Sezer 3. Bahtiyar Deniz 1990 55 Kg 1. Cihan Çelik 2. Oðuzhan Göksu 3. Ali Þiroðlu 3. Emre Þahin 60 kG 1. Hüseyin Ulaþ 2. Yekta Akkor 3. Adem Karakaþ 3. Ramazan Pakkan 65 Kg 1. Ali Arabacý 2. Yasin Ayverdi 3. Adem Erþahin 3. Oðuzhan Karahan +65 Kg 1. Resul Gönül 2. Yahya Ak 3. Murat Eþiyok 3. Onur Can 1991 50 Kg 1. Uðurcan Sezgin 2. Þahin Gürcan 3. Rýdvan Gül 3. Semih Türkcan 55 Kg 1. Davut Kaplan 2. Soner Açýkyol 3. Aykut Usta 3. Eyüpcan Akbulut 60 Kg 1. Beytullah Altunkaya 2. Batuhan Kara 3. Emre Korkmaz 3. Vahit Gün +60 Kg 1. Fatih Civelek 2. Kemal Alpaslan 3. Emre Ýpek 3. Anýl Yazgan Bayanlar Kumite 1989 55 Kg 1. Nazlý Sazak 2. Fatma Ekþi 3. Havva Özmen 3. Ece Yüksel 60 Kg 1. Tuðba Kaplan 2. Çilem Koç 3. Merve Balta 3. Berna Aslan +60 Kg 1. Burcu Eryýlmaz 2. Çilem Gündüz 3. Esra Bahadýr 3. Simge Ünsay

Sak Sak

BÜYÜKLER KARATE ÞAMPÝYONASI SAMSUN 2005

Kay Tun Sak Ýst

Bay Kata 1. Turgay Yeþilyurt 2. Mehmet Koçak 3. Doðan Yýldýz 3. Ahmet Kýlýç Bayan Kata 1. Funda Çakýcý 2. Fatma Çakýcý 3. Esra Bahadýr 3. Sonnur Küçük Kumite Bay 60 Kg 1. Yücel Gündoðdu 2. Taner Mülhim 3. Þevket Baþtürk 3. Daðan Baysal Bay 65 Kg 1. Bahattin Kandaz 2. Ömer Kemaloðlu 3. Ýdris Demir 3. Ali Fuat Tezeller Bay 70 Kg 1. Murat Kul 2. Gökhan Gündüz 3. Fatih Özel 3. Zeki Demir Bay 75 Kg 1. Ýsmail Hakký Þen 2. Yavuz Karamollaoðlu 3. Olcay Çýnar 3. Ýlker Aslantaþ Bay 80 Kg 1. Burak Sönmez 2. Erdal Korkut 3. Emrah Uygur 3. Muzaffer Yeþilyurt

Trb Ýst Ank Sak Tek Sak Brs Erz Ýst Ýst Trb Brs Koc Ýst Uþak Ýst Ýst Ýst Mer Afy Ýst Bal Tun Brs Brs Sak Ýst Brs Ýst Ýst Ýst Sak Ýst Ýst Ýst Ýst

Ýst Koc Koc Ýst Brs Kon Ýst Bur Hat Ýst Ank An

1990 50 Kg 1. Ümran Alözkan 2. Aydan Akbulut 3. Nur Tekin 3. Yasemin Kengel 55 Kg 1. Fatma Bacak 2. Gülbahar Bakýr 3. Çaðla Özbay 3. Esra Yaylý +55 Kg 1. Gizem Þafak 2. Havva Aydýn 3. Betül Yýlmaz 3. Gamze Þafak 1991 50 Kg 1. Tuðba Yaman 2. Bahar Erþeker 3. Þeyda Burucu 3. Bilge Bilen 55 Kg 1. Feyza Can 2. Þeyma Býyýklý 3. Tuðçe Güler 3. Hatice Demiþ +55 Kg 1. Neþe Velioðlu 2. Tuðçe Baðcý 3. Naime Ozan 3. Yaðmur Durmuþ

Ýst Afy Afy Trb Ýzm Ýzm Ank Trb Ýst Gaz Ýst Adn Ýst Ýst Ýst Ýst Sak Gaz Ýst Ýst Ýst Ýst Ýst Ýst Ýst Ýst Ýst Ýst

Brs Erz Ýst Sak Ank Brs Koc Ýst Brs Ýst Kon Brs Koc Koc Sak Brs Ýst Ant Ank Kon Ýst Muð Ayd Trb

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

Kay Brs Ýst Kay

BD -

Erkekler Kata 1989 1. Osman Özmen 2. Eyüp Taþyar 3. Ahmet Güvenli 3. Aslan Çalýþkan 1990 1. Yahya Ak 2. Metin Sofuoðlu 3. Ahmet Aydýn 3. Sinan Kirazlý 1991 1. Kaan Kaya 2. Furkan Keskinkýlýç 3. Öcal Ateþ 3. Selçuk Sipahi 1992 1. Mehmet Yakan 2. Efe Pirotlu 3. Oðulcan Alýmcý 3. Barýþ Beyazýt 1993 1. Soner Ýlgün 2. Eray Acar 3. Umut Þahin 3. Faruk Doðan 1994 1. Selim Sofuoðlu 2. Hilmi Deler 3. Halil Sakarya 3. Gökhan Alkan Bayanlar Kata 1989 1. Esra NBahadýr 2. Simge Ünsay 3. Netice Altýnkaynak 3. Ece Yüksel 1990 1. Kübra Akarsu 2. Nur Tekin 3. Özge Akýn 3. Rüveyda Çakýcý 1991 1. Feyza VCan 2. Çaðla Kýzýltoprak 3. Vildan Küçük 3. Sevcan Þengeçer 1992 1. Buket Aktaþ 2. Kübra Kahvecioðlu 3. Sümeyra Çelik 3. Sezen Erol 1993 1.Bigem Giroðlu 2. Cansu Ay 3. Büþra Kýlýç 3. Büþra Selman 1994 1. Ayþe Ýlhan 2. Gizem Þahin 3. Ebru Þensoy 3. Müberra Bostancý Erkekler Kumite 1989 60 Kg 1. Semih Sezgin 2. Volkan Saðlam 3. Sabit Toprak 3. Hüseyin Çewtin 65 Kg 1. Mustafa Karahan 2. Volkan Karakoç Ýst


16

Büyükler, Masterler, Bay ve Bayan

Vücut Geliþtirme

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

Büyükler, Masterler Bay-Bayan Vücut Geliþtirme Fitnes ve Body Fitnes Türkiye Þampiyonasý ve Milli Takým Seçmeleri 18-20 Mart tarihleri arasýnda Kütahya Kapalý Spor Salonu’nda yurdun dört bir köþesinden sporcu, antrenör, hakem ve izleyicinin katýlýmýyla büyük bvir coþku içinde gerçekleþtirildi...

BUSHÝDO Spor Merkezi Sebahattin Kaya Satýlýk 2. El Spor Aletleri ve Minder Merkez Mah. Fatih Sok. No:14 / 1

Avcýlar - Ýstanbul Tel: (0212) 676 15 60 - 593 36 02

Gsm: (0535) 324 80 69


17

19-20 Mart Kütahya

Türkiye Þampiyonasý Derginiz BD, Kütahya’da yapýlan þampiyona’ya sayfalarýnda yer vererek sizlere ulaþtýrabilmek için final müsabakalarýný takip etmek ve görüntülemek üzere gittiði Kütahya’ya damgasýný vurdu. Türübünlerde bulunan sporseverler baþta olmak üzere protokoldeki spor adamlarý, hakem, antrenör ve tüm sporculara dergimizin yeni sayýsý ve kasým 2002 sayýsý daðýtýldý. Spor severler, sporcular, hakem ve antrenörler dergimize yakýn alaka gösterdiler...

Adn Koc Ýst

70 Kg 1. Semih Boða 2. Taþ Yýldýrým 3. Zeki C. Peker

Adn Ýst Esk

75 Kg 1. Y. Emre Aslaner 2. Emrah Düzgün 3. Mahmut B. Erzen 80 Kg 1. Tamer Balçýk 2. Gökhan Özbayrak 3. Savaþ Kesme Ýst 87,5 Kg 1. Yavuz Oymak 2. Nazeri Arýþ 3. Özgür Çelik 95 Kg 1. Taylan Ersoy 2. Mete Bektaþ 3. Selçuk Çelebi +95 Kg 1. Rýfat Bayrak 2. Kerim Topsakal 3. Ýbrahim Koçer

Ýst Ýzm Ank Ýst Ýst

Ýst Aks Ank Ýst Ýst Ýst Ýst Ýst Ayd

Federasyon Baþkaný Ahmet Okumuþ Ýl Temsilcisi ve Belediye Baþakanýna birer þilt verirken, Belediye Baþkaný’da kendisine bir Kütahya hatýrasý takdim etti.

BD -

Büyük Erkekler 65 Kg 1. Ertan Yýldýrým 2. Mert Çetin 3. Aydýn S. Akdoðan

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

Görevlerini en iyi þekilde yerine getirmek için çaba sarfeden hakemler...


18

Büyükler, Masterler, Bay ve Bayan

Vücut Geliþtirme

BD -

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

Çekiþmeli ve kýyasýya mücadelenin yaþandýðý podyumda finalistler pazar günü öðleden sonra salonda yerini almaya baþladý. Saat 12’de baþlayacaðý bildirilen salonda sabah saat 9’dan itibaren hareketlilik erken baþladý. Ürünlerini tanýtmak ve pazarlamak isteyen firmalar salon giriþinde yerlerini almak için erkenden hazýrlýklarýna giriþmesi salona renk ve canlýlýk kattý.

Büyük Erkek Body Fitnes 1. Y. Erkan Akýllý (Ýst) 2. Adem Erdoðan (Adn) 3. Bora Dinç (Ýst)

Büyük Erkek Fitnes 1. Ziya Yazýcý (Ýst) 2. Ýlter Faik Kaya (Ýst) 3. Orhan Uygun (Adn)

Büyük Bayan Vücut Geliþtirme 52 Kg 1. Ýlknur Ergun (Ýst) 2. Valentina Tuti (Kýb) 3. Nuray EdebaliÝst

Genç Bayan Vücut Geliþtirme 1. Berna Çakal (Ayd) 2. Cansu Ýnal (Hat)

40-49 Yaþ 80 Kð Üstü 1. Hasan Ilgýn 2. Eser Eceviz 3. Halil Demirkýran

Erzi Gaz Ýst

50 Yaþ Üstü 1. Tüncay Borazan 2. Cemalettin Selvi 3. Ömer Atalay

Mer Erzu Mer

Master Erkek 1. Kudbettin Bulut 2. Zeki Zeka 3. Kenan tetik

Den Mer Ýst

Genç Erkekler 75 Kg 1. Kaan Uzundemir 2. Recep Özdil 3. Soner Daðdeviren +75 Kg 1. Hazar Ýþcan 2. Fahret Çoroðlu 3. Uður Kaynak

Yal Mal Küt Ýzm Esk Küt

ÇIRA ÇÝÐ KÖFTE SALONU Ev ve iþyerlerine paket servisi yapýlýr. Ýncirli Cad. Asiller Sok. No:2 Bakýrköy / ÝSTANBUL Tel: (0212) 543 11 91 - 561 24 27


19

19-20 Mart Kütahya

Türkiye Þampiyonasý Federasyon Baþkaný Ahmet Okumuþ açýlýþ konuþmasýný yaptý. Vali, Belediye Baþkaný, Ýl Spor Müdürü, Ýl Branþ temsilcisi baþta olmak üzere spor adamlarýna ve sponsor firmalarýn yöneticilerine katkýlarýndan dolayý þilt, belge ve çeþitli hediyeler verildi. Müsabakalar sonunda ilk üç dereceye giren sporculara madalya ve Hard-Line firmasýnýn ürünlerinden hediye edilirken tüm finalistlere diploma verildi.

Þampiyonlar Þampiyonu Yavuz Yavuz Oymak

Büyük Bayan Fitnes 1. Alev Kahraman (Ýst) 2. Ceylan Karagöz Büyük Bayan Fitnes 1. Gülþen Gezer (Mer) 2. Burçin Alçýn (Bar) 3. Pýnar Severbaþ (Mer)

BD -

Genç Bayan Fitnes 1. Bircan Sahilli (Hat) 2. Serpil Tahtakaya (Ýzm) 3. Aniþ Otlu (Mug)

B O D Y B U I L D I N G F I T N E S S & D Ö V Ü Þ Ç Ü N Ü N D Ü N YA S I

Federasyon Baþkaný Ahmet Okumuþ ve Þampiyonlar Þampiyonu Yavuz Oymak Annesine þilt verirken...


NINJUTSU

Yusuf Sansar, Türkay Akpýnar (Girne Amerikan Üniversitesi Dekaný, Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkaný) ve Kenan Aydýn

Dostlara Ziyaretler Sürüyor... Dergimizi, spor okullarý ve camiasýna birebir ulaþtýrma çabamýzýn bir neticesi olarak pek çok dostlarýmýzla hasbihal etme fýrsatý buluyoruz. Bu sahada söz sahibi olan hocalarýmýz yapmýþ olduðumuz bu faaliyet karþýsýnda takdirlerini dile getirirken, hatýrlanmanýn mutluluðu ile birlikte hüznü de yaþadýklarýný ifade ediyorlardý. Böyle sýcak bir sohbeti Türk Karate sporunun öncülerinden Kenan Aydýn hoca ile yaptýk. Kendisine Yasin Spor Merkezi’nde yýllarýn hocasý Yusuf Sansar ile birlikteyken bulduk. Kenan hoca, maziden dem vurduðu konuþmasýnda yaptýklarýndan ve planlarýndan da bahsetti. Gelecekten ümitle bahsetse de sitem etmeden duramadý Kenan ve Yusuf hoca... “Türk Karatesine 20 senelik bir hizmeti görmezden gelen yukarýdakiler, bizim bilgimizden ve tecrübelerimizden hiç mi faydalanmak istemiyorlar” diyorlar... Biz unutmadýk Kenan hoca... Ve inanýyoruz ki, Türk Karate tarihi yazýldýðýnda siz ve sizin gibilerin emeði her zaman hakkýyla ifade edilecektir.

ASA AJANS Tanýtým ve Organizasyon Ahmet Turan Kartvizit, El Ýlaný, Broþür, Katalog, Fatura, Ýrsaliye, Davetiye, Makbuz Dr. Orhan Maltepe Cad.No:48 Kat:1/2 Pendik / Ýstanbul Tel: (0216) 354 58 42 Faks: (0216) 354 58 43

Mahmut Özcan Öðretici Spor Merkezi Baþhoca Sok. No:21 Fatih - Ýstanbul Tel: (0212) 521 64 75 Gsm: (0633) 237 86 14

TARÝHÝ

HACI EVHADDÝN HAMAMI 1585 Mimar Sinan Yapýmý

Mustafa Yýlmaz Hacý Evhaddin Cad. No:67 Yedikule / Ýstanbul

Tel: (0212) 632 49 24

HOTEL ÞÝMÞEK Ali Þimþek Asansörlü, Denize Cephe, TV’li Odalarýmýz Klimalý

Ýskele Mah. No:11 Anamur / ÝÇEL Tel: (0324) 814 39 78 Faks: (0324) 816 46 84

WTEO-PARÝS

WTEO-AMSTERDAM

WTEO-ÜMRANÝYE

Avcý Wing Tsun - Avcý Escrima

Avcý Wing Tsun - Avcý Escrima

Avcý Wing Tsun - Avcý Escrima

Miraç Seyhanlý

26 Rue de Pontoise 75005 Paris FRANSA Tel: 068/6816475 (0033) 146345926

Cumali Gülveren

Baarsjesweg 242 1058 AA Amsterdam HOLLANDA Tel: (0031) 653698118

Lütfü Memik

Libadiye DSÝ Spor Tesisleri Çamlýca Üsküdar-ÝSTANBUL Gsm: (0533) 734 67 77


BÝRLÝK TEKSTÝL

Ürünleri San ve Tic. Ltd. Þti. Sabri Saðýrlý S Aþirefendi Cad. Cemal Nadir Sok. Büyük Milas Han No:106 Caðaloðlu-Ýstanbul

ELÝT SPOR MERKEZÝ

1729 Sok. No:44/B Karþýyaka - ÝZMÝR

TERZÝ

ÞAHÝN

Cübbe, Þalvar, Gömlek, Yelek Hazýr ve Sipariþ Yapýlýr

Otamatik Musluk Makinalarý

Manyasýzade Cad. Ýmam Ömer Sok. No:8/1 Çarþamba Fatih - Ýstanbul Tel: (0212) 635 63 39

Ramazan Gökgöz

Ýhsan Yaðcýoðlu

Tel: 0232. 364 49 86

Ali Horasan

Avcý Wing Tsun

Taekwondo - Yoga

Tel: (0212) 520 19 74 - 512 95 05

ALÝ

WTEO-ÝZMÝR

MAKÝNA Kemal Þahin

Piripaþa Boduroðlu Sok. No:7 Hasköy Beyoðlu-Ýstanbul

Gsm: (0535) 367 55 70

Tel: (0212) 250 60 39-237 07 89

ALMANCA

ÝLKE

City Club Kýbrýs Þehitleri Cad. No:39 Mazhar Zorlu Ýþ Haný Kat:1 Alsancak-ÝZMÝR Tel: (0232) 487 42 04 - 464 24 24 Gsm: (0535) 870 04 62

KAÇKAR

TERCÜME

TEKSTÝL

H. Ahmet Ata

Sanayi ve Dýþ Ticaret Ltd. Þti

PEYNÝRCÝLÝK

Her Nev-i Edebi Metin, Resmi ve Hususi Evrak Ýtina Ýle Tercüme Yapýlýr.

Ekr em Tokaç

Sebahattin Yýldýrým

Teorik ve Pratik Özel Ders Verilir.

Veliefendi Mah. 5 Çeþme Sok. No:4 Z.Burnu - Ýstanbul

e-mail: ahmetata71@yahoo.com Gsm: 0536 540 55 98

e-mail: etokac@ilketekstil.com.tr

ANADOLU

ÝLHAN

OPTÝK

Fax: (0212)679 48 56

Tel: (0212) 679 48 57

Talatpaþa Cad. 29/C Gültepe-Ýstanbul Tel: (0212) 283 30 20

YüKSEL TEKSTiL

TEKSTÝL

Mehmet Özkan

Mehmet Ýlhan

Ortanca Sok. No:66

Alirýza Gürcan Cad. Lalebahçe Sok. No:19/B

Pendik - Ýstanbul

Merter - Ýstanbul

Merkez: Telsiz Mah. Sülün Sok. No:3-4 Zeytinburnu / ÝST

Tel: (0212) 502 89 97

Tel: 0.212 582 77 50 582 97 95

Tel: (0212) 483 10 50

Her Türlü Tekstil Ürünleri Toptan Kumaþ Alým - Satýmý Þube: Alirýza Gürcan Cad. Lalebahçe Sok. No:19/A Merter / ÝST Tel: 0212 644 08 30 Fax: 0212 644 08 31


WTEO ÞÝÞLÝ

Avcý W ing Tsun Sihing Cengiz Yurtlu

WTEO BAHÇELÝEVLER Avcý Wing Tsun-Avcý Escrima Hasan Fýrat

2. Öðretmen Derece

VITALITY SPORTS CENTER 19 Mayýs Mah. Hamit Kaplan Sok. No:15 Fulya-ÝST Tel: (0212) 266 07 76 Gsm: (0532) 576 83 38

WTEO SAMSUN Avcý W ing Tsun Sihing Kenan Kara

19 MAYIS SPOR SALONU 56’lar Çiftlik SAMSUN

Kolay, Etkili, Hýzlý, Kullanýþlý, Pratik, Gerçek, Çok Yönlü, Uygulanabilir Savunma Sanatý

Gsm: (0544) 798 17 82

WTEO ANKARA

Avcý W ing Tsun Sihing Dr. Namýk Öztanýr

1- Mahmutbey Cad. Hürriyet Mah. Akgün Sk. No:62 Þirinevler Bahçelievler Ýstanbul 2- Ferit Selim Paþa Cad. Fýndýk Sok. ELÝT KARATE ÝHTÝSAS SPOR KULÜBÜ Osmanlý Cad No-12/B Balgat-ANKARA Tel. 0312 285 09 00 Gsm: (0533) 428 23 26

No:18/1 Yayla Bahçelievler-Ýstanbul Gsm: (0535) 322 81 89


Spor Salonlarý Rehberi TEMPO Fitness Centre Hilmi Yavuz Cennet Mah. Barbaros Cad. No:32/1 K.Çekmece / ÝST Tel: 0.212 580 65 05

BUDO SPOR Ýhtisas Kulübü

KINATAÞ Taekwondo Sporhanesi Þükrü Kýnataþ

ÇETÝNEL Spor Akademisi Lütfi Çetinel

ENSAR Spor Eðitim Merkezi Muharrem Muharrem Eser

PRESS Sport Center Zafer Fýrtýna Fýrtýna

K.M.Paþa Cad. Yadigar Psj. No:378 K.M.Paþa / ÝST Tel: 0.212 633 07 24

Evren Cad. 10/1 Sok. No:4 Güneþli / ÝST Tel: 0.212 655 84 12

Adakale Mah. Ýzmir Caddesi No:85/A MANÝSA Tel: 0.212 532 37 36

ERSOY ÇIRLAR

AKDENÝZ

IMPERIAL

Karate Ýhtsas Kulübü

Karate Ýhtisas Kulübü

Spor Center

SPORT LAND Bodybuilding

Yüksel Baltay

Ýsmet Turna

Orhan Orhan Ergen

Rýhtým Cad. Recaizade Sok. No:20 Kadýköy / ÝST Tel: 0.216 418 61 06 -07

Mithatpaþa Cad. No:1214 Güzelyalý / ÝZMÝR Tel: 0.232 224 34 24

THE BEST

Bodybuilding Center Yýldýrým Yedikardeþ 1698 Sok. No:28/A Karþýyaka / ÝZMÝR Tel: 0.232 381 22 46

ÝSED Bodybuilding Center

Mürsel Akçay Mehmet Akif Cad. No:72 Þirinyer / ÝZMÝR Tel: 0.232 452 11 83

Ýnönü Mah. 28. Sok. No:11 Baðcýlar / ÝST Tel: 0.212 461 57 52

M.Egemenlik Cad. 68.Sok. No:12/C ANTALYA

Tel: 0.242 248 55 98

Cennet Mah. Hürriyet Cad. No:13 / A K.Çekmece / ÝST Tell: 0.212 601 23 71

TUÐRA Spor Kulübü

MASÝST Body Building

ULUDAÐ Spor Kulübü

AYIR GYM Body Building Center

Ýlhami Konukçu

Merkez Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:20 Güngören / ÝST. Tel: 0.212 462 30 64

Mucip Uludað

Serdar Ayýr

52/1 Sok. No:226 Esendere / ÝZMÝR. Tel: 0.232 246 18 05

Mýzýklý Cad. No:5/A Yeþilyurt-ÝZMÝR. Tel: 0.232 232 17 55

OLYMPIA GYM Vücut Geliþtirme

ÝSFENDÝYAR Spor Merkezi

BODY SLIM Vücut Geliþtirme

M.Ali Toptaþ Oðuzhan Cad. Aras Psj. No:21/1 Fýndýkzade / ÝST. Tel: 0.212 533 76 83

Halit Alemdaroðlu Alemdaroðlu Halk Cad. No:68 Doðancýlar Üsküdar / ÝST. Tel: 0216 342 26 42

Mustafa Çoban E.Evleri Ç.Mehmet Sok. No:8 4.Levent / ÝST. Tel: 0.212 502 65 50

Yýlmaz Aydýn Þehitler Bulvarý No:57/A Bostanlý-ÝZMÝR. Tel: 0232 336 95 58

Engin Vergin 6352 Sok. No:20 Karþýyaka / ÝZMÝR Tel: 0.232 330 37 84

Gsm: (0212) 266 07 76

ASHIHARA Karate

OLIMPIA Bodybuilding Spor Center

KESKÝN Spor Okulu

ERSOY GYM Body-Set

AÞKIN Sport Center

GOJU-KAN Spor Kulübü

Fatih Sultan Cad. No:114 Okmeydaný / ÝST. Tel: 0.212 238 47 88

YAYGIN

Spor Eðitim Merkezi

Yýlmaz Dinkçi

PRAMÝT Vücut Geliþtirme Ýhtisas Kulübü Mithatpaþa Cad. No:542/A Küçükyalý / ÝZMÝR Tel: 0.232 483 27 63

POWER HOUSE Spor Merkezi

Müjdat Sak Þehitler Bulvarý No:45/A Bostanlý K.Yaka / ÝZNMÝR Tel: 0.232 330 17 18

PERFORMANS Sport Center 236 Sok. No:5/A Tanjý Okan Parký Alt Sok. Nokta / HATAY Tel: 0326 245 25 05

VITALITY Spotrs Center 19 Mayýs Mah. Hamit Kaplan Sok. No:15 Fulya / ÝST

Z.Kuyu Cad. No:195/A Kasýmpaþa / ÝST Tel: 0212. 250 80 16

Neyire neyir Sok. No:21 Bahçelievler / ÝST Tel: 0212 539 30 24

U.Mumcu Mah. M Cad. 2122 Sok. No:14 S.Çiftliði G.O.Paþa / ÝST Tel: 0212. 667 87 71

Ahmet Ersoy Çakmak Cad. 337 Sok. No:71/A Þirinyer / ÝZMÝR Tel: 0232 452 43 66

Ýnönü Cad. 341 Sok. No:23 Üçyol / ÝZMÝR Tel: 0212. 250 80 16

1837 Sok. No:17/B B.Üçok Tansaþ Karþýsý Karþýyaka / ÝZMÝR Tel: 0232 369 71 70

SHOTAKAN Karate Kulübü

ESTETÝK Spor Merkezi

SALMAN GYM Spor Merkezi

GÖKÇE Spor Merkezi

STAR Sport Center

YAÞAM Sports Merkezi

Ziya Demircan Demircan Baðcýlar Cad. Cumhuriyet Mah. Ceylan Sok. No:3 Bahçelievler / ÝST Tel: 0.212 556 83 23

M.-Hüseyin Gökçe 19 Mayýs Cad. Gökçe Apt. No:13/1 ANTALYA Tel: 0.242 311 55 47

Þerafettin Dilber

Azamet Yazýcý

Deniz Evleri Mah. Adnan Menderes Bulvarý No:93 Atakum / SAMSUN Tel: 0.362 437 94 84

Peker Mah. A.Gemicioðlu Cad. No:83/A MANÝSA Tel: 0.236 231 30 15

Mithatpaþa Cad. No:1175/A

Spor Merkezi

CHAMPION Spor Center

ATLETÝK GYM Spor Kulübü

SPORT CENTER Bodybuilding

GENÇ EGEM Spor Ýhtisas Kulübü

Þevket Biçer

Hüseyin Tokmak

Ýncirli Cad. Ülkü Sok. No:9/F Bakýrköy / ÝST. Tel: 0.212 572 00 69

K.Mustafa Paþa Cad. No:208/C K.M.Paþa / ÝST.

Tel: 0.212 588 06 21

M.Kemal Cad. No:130 Özkanlar Bornova / ÝZMÝR Tel: 0.232 343 20 29

Adnan M. Saraçoðlu

Belediye Cad. Çaðatay Ýþ Haný No:21 Avcýlar / ÝST. Tel: 0.212 590 72 26

Ahmet Okumuþ

ZEYSANDA

MEHMET KAYA

ECE

GALAXY

Wu Shu

Karate Spor Kulübü Mehmet Kaya

Sport Center Mustafa Akansel Dr.Gürsel Dr.Gürsel Velioðlu

Hilmi Asal

Harun Öðr etici Baþhoca Sok. No:21 Fatih / ÝST Tel: 0.212 521 64 75

TUNÇEL Spor Kulübü Cevat Tunçel

Temel Türkmen

AHMET OKUMUÞ

Mehmet Keskin

Vedat Salman

Vücut Geliþtirme Ýsmail Özüsakýz

Aþkýn Banu Tuðlu Beyazay

Üçkuyular / ÝZMÝR Tel: 0.216 335 70 13

Özdemir Eke

Tel: 0.232 369 17 36

1879 Sok. No:79/A Mevlana Camii Karþýsý Karþýyaka / ÝZMÝR Tel: 0.232 381 77 11

MÝLLENIUM

HEPPY LÝFE

Spor Center Anibal Daday

Spor Center

Mithatpaþa Cad. No:653/A Köprü / ÝZMÝR Tel:0. 232 243 49 83

Süvari Cad. No:74/A-B PTT Sokaðý Bornova / ÝZMÝR Tel: 0.232 374 52 53

1735 Sok. No:121/B Bostanlý / ÝZMÝR

Zeytinburnu Kapalý Spor Salonu Zeytinburnu / ÝST Gsm: 0.535 611 98 13

Mustafa Kemal Paþa Cad. Çimen Sok. No:5/1 Bahçelievler / ÝST. Tel: 0.212. 553 58 41

Merkez Mah. Cami Sok. No:26 Avcýlar / ÝST Tel: 0.212 590 31 41

UZMANLAR

BODYGUARD

KLAS

ZEUS

ÖNCÜ

Spor Eðitim Kulübü Bülent Bakkaloðlu

Bodybuilding Center Yasin Cin

Bodybuilding Sebahattin Kaya Hikmet Çevik

Spor Salonu Zeki Gürsoy Mehmet Özel

Kickboks - Muay Thai Nusret Nusret Öncü

Vücut Geliþtirme Rýdvan Türkmen

Ýnönü Cad. No:459 Turanbey Apt. Hatay / ÝZMÝR Tel: 0. 232 243 34 67

SPOR MERKEZ Ý

Vatan Cad. Zaviye Sok. Migros Duraðý No:10 Fýndýkzade / ÝST. Tel: 0.212 532 49 05

Sancaktepe Mah. Okul Sok. No:22 Baðcýlar-ÝST Tel: 0.212 436 19 69

Merkez Mah. Fýrýn Sok. No:5/1 Avcýlar / ÝST. Tel: 0.212. 676 15 60

384/2 Sok. No:4/A Þirinyer / ÝZMÝR Tel: 0.232 438 96 68

Cennet Mah. Hürriyet Cad. No:82/1 Küçükçekmece / ÝST Tel: 0.212 599 80 90

Menderes Cad. No:253/E

ANDRO GYM

COLLEZIUM

ATA

CONAN

REKOR

YENÝ BORNOVA

Bodybuilding Emin Dev

Sport Center Tolga Metin

Terazidere Mah. Uygur Cad. No:34/5-6 Bayrampaþa-ÝST Tel: 0.212 613 95 47

Vali Konaðý Karþýsý Laleli Ýþ Merkezi Kutlutaþ-EDÝRNE Tel: 0.284 236 18 12

Spor Merkezi Fahrettin Fahrettin Satýlmýþ

Vücut Geliþtirme Nihat Söyler

Spor Merkezi Korkmaz Kartal Kartal

Millet Cad. Okutan 3 Ýþ Merkezi A Blok K:3 Gürpýnar B.Çekmece / ÝST. Tel: 0.212 462 19 93

Cemalpaþa Mah. 5.Sok Korsal Apt. Altý. Seyhan / ADANA Tel: 0.322 458 01 73

Meþrutiyet Mah. Uzunmehmet Cad. No:7 ZONGULDAK Tel: 0.372 252 32 73

Aerobik Ýhtisas Kulübü Hayriye Artam Artam Adnan Artam Artam

Þirinyer / ÝZMÝR Tel: 0.232 426 43 94

225 Sok. No:17/B-19/A Bornova / ÝZMÝR Tel: 0.232 374 64 68


WTEO TÜRKÝYE

1984 - 2005 Sifu Mustafa Þahin & Sifu Salih Avcý

Etkili *Kolay *Pratik *Gerçek *Kullanýþlý *Uygulanabilir Bir Savunma Sanatý

Sifu Mustafa Þahin Avcý W ing Tsun-Avcý Escrima Dövüþ Sanatlarý Okullarý Tarlabaþý Bulvarý No:128/2 Taksim Beyoðlu - ÝSTANBUL Tel-Faks: (0212) 254 04 61 Gsm: (0532) 212 12 25

www.wteotr.org Ýstanbul *Þirinevler *Yayla *Merter *Þiþli *Üsküdar *Kadýköy *Göztepe *Beylikdüzü Ankara *Ýzmir *Samsun

BD-18  
BD-18  

BD-Bodybuilding Fitness&Dövüşçünün Dünyası Dergisi

Advertisement