Page 1

BADMINTON VERENIGING

YAPTON

YAPTON MAGAZINE no.5 no.5--2008


2


Algemeen Bestuur: Marc Tiellemans

Voorzitter

476899

m.tiellemans2@chello.nl

Gerard Slaats

Secretaris

475160

Penningmeester

473019

Irma.gerard@hetnet.nl

Sylvia Schutten

sylvia.schutten@chello.nll

Vacant

Jeugd/p.r

Zoran Ravnjak

Techn.commissie

474203

Rikie Lammers

Redactie

471449

Redmer Bakker

DynamicTennis

840165

z.ravnjak@planet.nl

redmer.bakker@gmail.com

Secretariaat/Ledenadministratie: Gerard Slaat Technische Commissie: Zoran Ravnjak Competitiecontactpersoon (CCP): Sylvia Schutten Redactie: Rikie Lammers Trainer: Hans Pöttger

475160 474203 473019 471449 476300

Contributie: Bank: 59 10 28 395 Giro: 5 461 480 Jeugd t.m.17 jaar € 63,52 per jaar, € 15,88 per kwartaal. Senioren € 127,04 per jaar, € 31,76 per kwartaal

De bondscontributie wordt apart betaald in december. Opzegging van het lidmaatschap dient met een opzegtermijn van 3 maanden schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.

3


Van de (tijdelijke) redactie, Wat er nu voor jullie ligt is de het laatste boekje van het jaar 2008. Volgend jaar gaan we digitaal. We zullen dan het boekje aan iedereen die een E-mail adres heeft digitaal toesturen. We zouden het daarom heel erg op prijs stellen als we zo veel mogelijk mailadressen van de leden hebben. Zo kunnen we jullie allemaal voorzien van informatie over onze club. We hebben al een groot aantal adressen maar komen er ook nog een paar tekort. Om de lijst compleet te maken graag een mailtje naar ons standaard mailadres: bcyapton@gmail.com. Natuurlijk blijft er een gedrukt exemplaar voor alle trouwe en gewaardeerde sponsors om op de hoogte van ontwikkelingen rond YAPTON te blijven en voor de leden zonder computer. We blijven jullie natuurlijk vragen kopij aan te leveren als je wat hebt. Iedere reactie is meer dan welkom. Jullie kunnen het ook weer mailen mailen aan bcyapton@gmail.com.

4


5


Van de voorzitter. Zo vlak voor de kerst het laatste boekje van het jaar. Het zal niet zomaar het laatste boekje zijn, het is de laatste papieren versie. Vanaf volgend jaar gaan we, met dezelfde frequentie als de afgelopen jaren, het clubblad digitaal produceren en versturen. Het produceren gebeurde natuurlijk al langere tijd digitaal maar voor elke uitgave hebben we tot en met dit exemplaar toch een papieren versie voor alle leden en de sponsors gemaakt. We blijven natuurlijke een leeswaardig exemplaar maken dat zoals vanouds door Rikie hoogstpersoonlijk thuis zal worden bezorgd. We hopen dat jullie aan de digitale versie op zijn minst evenveel, zo niet méér leesplezier gaan beleven. We blijven proberen het clubblad te verbeteren en alle input is daarvoor natuurlijk ook van harte welkom. Verder wil ik nog even de aandacht vestigen op drie zaken die de afgelopen weken van groot belang zijn geweest voor onze vereniging. Ten eerste het beleidsplan. Na al het werk dat in de vakantie is verzet door de werkgroep wil ik hierbij toch niet onvermeld laten dat de grote inzet van de leden van de werkgroep heeft geresulteerd in het beleidsplan zoals dat op de laatste ALV is gepresenteerd. Het resultaat heeft iedereen kunnen bekijken en ik ben heel blij dat, hopelijk met de aanvullende toelichting gedurende de ALV, iedereen aanwezig er steun aan geeft. De eerste resultaten zijn al zichtbaar onder andere in de opvang en begeleiding van nieuwe senioren en de opzet en uitwerking van de trainingen. Nogmaals, ik ben heel blij met de uitkomst van het proces en ben ervan overtuigd dat dit een flinke bijdrage geeft aan het bestaan van ONZE club. Ik wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van dit beleidsplan nogmaals van harte bedanken voor hun inzet en inbreng gedurende de afgelopen zomervakantie waarin meerdere vergaderingen werden gehouden en er toch telkens weer inzet was en ideeën ontstonden. Het resultaat mag er zijn en we zullen er aan blijven werken om het tot een succes te maken. Nogmaals dank aan iedereen. 6


Ten tweede de website. Parallel met het beleidsplan is er door Christiaan ook hard gewerkt aan de vernieuwing van onze website WWW.YAPTON.NL. De lay-out is helemaal vernieuwd en het aanzicht heeft een nieuwe huisstijl gekregen. Het “drie-shuttles-logo” komt prominent terug op de diverse pagina’s en zal vanaf nu ook aan alle correspondentie, verslagen, brieven een herkenbaar YAPTON gezicht geven. Op de vernieuwde site is ruimte voor alles wat met de club te maken heeft. Of het nu gaat over geschiedenis, actuele competitie informatie, uitnodigingen voor toernooien, DynamicTennis-evenementen, fotoreportages, interssante links, het is allemaal terug te vinden op ons plekje op het Wereld Wijde Web. Waar ter wereld je ook bent, je kunt altijd even checken hoe het gaat. Mocht je een leuk idee hebben als aanvulling op de site of informatie die je graag wilt delen, neem dan via de site even contact op met de beheerder en we zorgen dat er actie wordt genomen om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Chris, nogmaals bedankt voor je inzet en ga zo door. Ten derde de sportintroductie. De afgelopen maand November zijn we als club heel druk geweest met het verzorgen van de sportintro’s voor de basisscholen van de kring Eibergen en de kennismakingslessen voor het Assink. Er ging behoorlijk wat voorbereiding en puzzelwerk aan vooraf om de data in November in te passen en ook om op het juiste moment de juiste begeleiding op de juiste plek te krijgen. Zo af en toe moesten er toch nog een paar brandjes worden geblust maar over het geheel waren de activiteiten een groot succes. Van de basisscholen kregen we louter positieve reacties ondanks het feit dat we een aantal scholen nog niet hebben kunnen bezoeken. Er zij al ideeën om ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar een vervolg hierop te organiseren om zoveel mogelijk kinderen met Badminton kennis te laten maken. Ook bij de kennismakingslessen van het Assink waren er positieve geluiden alhoewel dit een andere leeftijdscategorie is met zijn eigen aandachtspunten. Ook hierbij was af en toe een organisatorisch “brandje” maar over het algemeen genomen bleek dit eveneens een goede manier om badminton bekender te maken onder deze jeugdgroepen. 7


Ik kan natuurlijk niet iedereen bedanken maar een paar wil ik er toch wel uit halen zonder anderen te vergeten want voor een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze uren zijn we als club dankbaar. Veel tijd en inzet is er met name door Hans en Theo in gestoken die ik daarvoor natuurlijk heel hartelijk wil bedanken. Jullie inzet was hartverwarmend en ik hoop natuurlijk dat het op de korte én lange termijn succes oplevert in de vorm van veel nieuwe leden. Het spreekwoord zegt: onbekend maakt onbemind,maar aan het onbekende hebben we afgelopen maand veel aandacht geschonken in de hoop dat het beminnen het gevolg is. Voor foto’s en verdere info over de introducties kun je ook terecht op de site van de SFB: www.sportfederatieberkelland.nl Het jaar 2008 zit er bijna op en het was intensief, gezellig, soms treurig, vaak vrolijk, wisselend succesvol, maar vooral sportief. Hierbij wil ik iedereen die bij de vereniging betrokken is als lid, sponsor, supporter en steun in welke vorm dan ook hele fijne kerstdagen toewensen en een gelukkig, gezond en vooral sportief 2009. Marc.

Oh ja! Kijk uit met vuurwerk want om te kunnen Badmintonnen of DynamicTennissen heb je tenminste een goede hand nodig en een paar ogen………..

8


9


Notulen Algemene Ledenvergadering In de Pickerhal dd 27 Oktober 2008 Aanwezige bestuursleden: Marc Tiellemans, Sylvia Schutten, Gerard Slaats, Zoran Ravnjak, Rikie Lammers. Aanwezige leden: Zie presentielijst. Notulen vorige vergadering: Goedgekeurd. Ingekomen stukken: Van de ESF een overzicht van de basisscholen en klassen van het Assink in Eibergen die mee willen doen aan de badmintonlessen in het kader van de sportintro. Marc vraagt de leden wie er wil helpen bij deze introductielessen. Rooster hiervan is uitgeprint en men kan invullen welke data men wil helpen. Mededelingen: De Postbankrekening van Yapton wordt opgeheven. Dit omdat er nog maar enkele leden zijn die via de Postbank betalen en per januari 2008 de Postbank verandert in ING-Bank. Meer mededelingen zie punt beleidsplan. FinanciĂŤn, begroting : De begroting voor 2009 wordt uitgedeeld en doorgenomen. Ingrid Willemsen vraagt waar de bestuurskosten vandaan komen. Sylvia verduidelijkt deze kosten.Verder zijn er geen bijzonderheden. Beleidsplan: Het beleidsplan wordt uitgedeeld en, nadat Marc een uiteenzetting heeft gegeven over de noodzaak en de ontwikkeling van dit beleidsplan, op verzoek van de leden puntsgewijs doorgenomen. Hierna vraagt Marc of de leden met dit plan kunnen instemmen. Op deze vraag volgt een discussie over het al dan niet haalbaar zijn van het beleidsplan. Voorbeeld in deze discussie zijn de door Yapton te verzorgen lessen in het kader van de sportintro op de scholen. Kan Yapton dit aan met de beschikbare leden ? Het antwoord op deze vraag staat synoniem voor de haalbaarheid van het beleidsplan. Het hoeft niet allemaal ineens. We kunnen in de komende maand, november dus, niet alle scholen tegemoet komen, maar wel een aantal. De rest kan dan volgend jaar. Dit gaat dus ook op voor het beleidsplan. Niet alle punten kunnen meteen uitgevoerd worden. De belangrijkste eerst, de rest komt in de nabije toekomst. 10


Eerste prioriteit is ledenwinst. Redmer Bakker geeft aan dat hij daar bij met DynamicTennis al mee bezig is. Hij probeert dit vooral met mond op mond reclame. Verder zijn er geen opmerkingen over het beleidsplan. Wel het advies vanuit de leden om de vinger aan de pols te houden voor wat betreft de uitvoering van de diverse punten en/of taken. Hierna stemt de overgrote meerderheid in met het beleidsplan. Marc zorgt voor verspreiding van de definitieve versie van het beleidsplan onder de leden. Zoveel mogelijk via mail, de rest per hardcopy. Bestuursverkiezing: Er melden zich geen kandidaten voor een van de openstaande bestuursfuncties. Voor de duidelijkheid, het gaat hier om coรถrdinator jeugd en de redactie. Rondvraag: Toos merkt op dat na deze vergadering duidelijk is dat diverse taken nog ingevuld moeten worden. Haar vraag is waarom we niet direct, nu bijna iedereen aanwezig is, proberen deze gaten op te vullen. Aan de hand hiervan geven Theo Hermus, Gerard Posthuma en Clemens Weijenborg zich op als eerste opvang voor nieuwe leden. Antoinette Meijer geeft aan wel bij de jeugdtaken te willen helpen. Ook Marc Tiellemans voelt hier wel voor, mits hij een aantal taken die hij nu naast het voorzitterschap uitvoert af kan stoten. Verder zijn er geen vragen . Sluiting: Na dankzegging aan alle aanwezigen sluit de voorzitter om 21.10 de vergadering.

Namens het bestuur, Gerard Slaats, secretaris

11


12


Beste mensen, We naderen het eind van 2008. Niet alleen dit jaar loopt op z’n eind, maar ook het bestaan van de Postbank, althans in de huidige vorm. ING-Bank en de Postbank fuseren, en daarmee verdwijnt ook de Girorekening. Reden voor Yapton om deze Girorekening dan ook op te zeggen. Dit houdt in dat betalingen aan Yapton per 1 januari 2009 alleen nog op de bankrekening van de vereniging gedaan kunnen worden. Degenen die door deze fusie een nieuw rekeningnummer krijgen worden hierbij dringend verzocht dit nummer voor 1 januari door te geven aan de ledenadministratie ! Verder het verzoek aan de leden die hun automatische overboeking nog niet hebben stopgezet dit voor 1 januari te doen. Vanaf deze datum incasseert Yapton bij iedereen de contributie, behalve bij hen die hebben aangegeven dit absoluut niet te willen. Bankrekeningnummer Yapton:ABN-AMRO : 59.10.28.395

De ledenadministratie.

13


UITNODIGING !! Het bestuur van Yapton nodigt bij deze haar leden uit voor de komende Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden in de Pickerhal, en wel op maandag 27 oktober 2008 om 19.30. Agenda van deze vergadering is als volgt: 1: Opening. 2: Notulen vorige vergadering. 3: Ingekomen stukken. 4: Mededelingen. 5: Begroting 2009. 6: Presentatie beleidsplan Yapton en nieuwe website. 7: Bestuursverkiezing:Nieuw bestuurslid Jeugd. 8: Rondvraag. 9: Sluiting.

KOMT ALLEN !!!!

14


Kokersponsoren Sponsoren van 2006: Theo Hermus Gerard Slaats Toos Enserink Marc Tiellemans Sylvia Schutten Zoran Ravnjak Rikie Lammers Erik Bos

Sponsoren Bedrijven: Elektro Henny Steinkamp te Eibergen Heinhuis Recycling B.V. te Eibergen Copy Service Eibergen/Winterswijk

Bedankt!

Wilt u ook graag een financiĂŤle bijdrage leveren aan de vereniging dan kan dit door een of meerdere koker (s) met shuttles te kopen voor â‚Ź 10,00 per koker. Wij horen het graag. Het bestuur

15


Verjaardagen

Toos Enserink 07-10 Noor Acquoy 24-10 Annemiek Breukink 29-10 Anne Klein Haneveld 24-11 Max Lefferts 02-12 Gerard Posthuma 06-12 Theo Hermus 07-12 Sophie Kolenberg 09-12 Regina Hermus 09-12 Janet Dimmendaal 22-12 Gerrit Doreleijers 26-12 Clemens Weijenborg 29-12

Allemaal van harte gefeliciteerd!

16


17


Speel- en trainingstijden 2007 Maandag: 18.15-19.30 19.30-20.15 20.15-21.00 21.00-21.30 21.30-22.30

Training Jeugd Training Recreanten en oudere Jeugd Vrij spelen** Training Competitieteams Husselen voor iedereen Vrij spelen, indien nodig husselen

** Leden kunnen vrij spelen op resterende banen Woensdag: 08.45-10.15

Vrij spelen. Leden gratis Niet leden tegen betaling

Vrijdag: 19.45-23.00

Competitiewedstrijden (mits gepland)

Tijdens de schoolvakanties is de hal ook de vaste speelavond en woensdagmorgen voor de jeugd en senioren beschikbaar. Veel Speelplezier!!

Alleen gedurende de zomervakantie is de hal van Gemeentewegen gesloten.

18


19


Ook voor compleet verzorgde: Droppings Griezeltochten Kinderfeestjes. Barbecue. Kruisboogschieten Midgetgolf Trein verhuur tot 40 pers. Tot 80 personen.

Oldenkotseweg 8

7157 BV Rekken 0545-431400. E-mail: info@denborg.nl

www.denborg.nl

20

Yapton news 2008 december  

Clubblad december 2008

Yapton news 2008 december  

Clubblad december 2008

Advertisement