Page 1

NÆSTVED BYMIDTE UDVIKLINGSSTRATEGI

BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

1


NÆSTVED BYMIDTE

AT NATUREN ER SÅ TÆT PÅ, OG AT ÅEN FAKTISK LØBER LIGE IGENNEM BYEN, ER ELEMENTER DER SKAL SPILLES PÅ I KAMPEN OM NYE BORGERE, AKTIVITETER OG ARBEJDSPLADSER I BYMIDTEN. DET ER KONTRASTERNE MELLEM DEN FRODIGE NATUR OG DE MANGE KULTURHISTORISKE LAG, DER ER MED TIL AT GØRE NÆSTVED BYMIDTE TIL ET UTROLIGT SPÆNDENDE STED. FOR NÆSTVED BYMIDTE HANDLER DET OM AT KOBLE TINGENE SAMMEN - AT SKABE SYNLIGHED OMKRING DE MANGE EKSISTERENDE KULTURTILBUD, AT SKABE NYE SYNLIGE KULTURTILBUD OG AKTIVERE DE EKSISTERENDE KULTURHISTORISKE SPOR.

2


“NÆSTVED BYMIDTE ER CENTRAL FOR KOMMUNEN OG BYDER BÅDE PÅ MANGE SHOPPEMULIGHEDER OG STORE OPLEVELSER. MEN SELVOM BYMIDTEN HAR MEGET AT TILBYDE, KAN VI IKKE BARE LADE STÅ TIL. VORES SAMFUND ER I FORANDRING, OG DERFOR SKAL VI ALLEREDE NU BEGYNDE AT PLANLÆGGE, HVORDAN BYMIDTEN KAN BLIVE VED MED AT UDVIKLE SIG.” FRA: “GRUNDLAG FOR UDVIKLING AF NÆSTVED BYMIDTE”

3


HVOR ER BYMIDTEN PÅ VEJ HEN?

PLE København

Ringsted

Slagelse

Naestved

Vordingborg

MED DE NYE STORE INVESTERINGER I JERNBANER OG MOTORVEJE FORKORTES REJSETIDEN MELLEM NÆSTVED OG KØBENHAVN, SÅ DEN I FREMTIDEN KOMMER NED PÅ CA. 35 MINUTTER MED TOG OG UNDER 1 TIME MED BIL.

Tyskland

NATUREN LIGE VED DØREN!

4


PL AFVIKLING ELLER UDVIKLING ?

?

VI STÅR SAMMEN OM NÆSTVED BYMIDTE

MASSER AF POTENTIALE!

5


MÅLET FOR BYMIDTEN UDVIKLINGSSTRATEGIEN FOR NÆSTVED BYMIDTE BYDER PÅ MANGE FORSKELLIGE INITIATIVER. ALT I ALT ER POINTEN AT STYRKE BYENS IDENTITET, AT SKABE ET BLOMSTRENDE BYLIV OG ET ATTRAKTIVT BOLIGUDBUD.

EN AKTIV BYMIDTE

SKØNT AT MAN KAN SKATE I BYMIDTEN

BYENS IDENTITET

DER ER INGEN GRUND TIL AT GIVE NÆSTVED EN NY IDENTITET - DEN ER ALLEREDE RIG PÅ KVALITETER DER BARE SKAL STYRKES. DEN UMIDDELBARE NÆRHED TIL NATUREN, ET STORT UDBUD AF KULTURARV, OG EN STÆRK UNGEKULTUR MED EN SÆRLIG FOKUS PÅ STREET ART ER BLANDT DE ELEMENTER DER SKAL STYRKES

STYRK DE EKSISTERENDE KVALITETER !

6


SÅ SKAL DER SHOPPES!

ET BLOMSTRENDE BYLIV

NÆSTVED BYMIDTE BØR FORTSAT VÆRE DET NATURLIGE SAMLINGSSTED I KOMMUNEN OG ET STED MAN SØGER HEN FOR AT FÅ GODE OPLEVELSER, FOR AT HANDLE, GÅ PÅ CAFE ELLER FÅ KULTURELLE INPUT.

FED CAFE !

DET ER VIGTIGT AT BØRNENE VOKSER OP I TRYGGE RAMMER

JEG VIL GERNE UD OG LEGE!

SAMVÆR MED ANDRE OM MADLAVNING OG BØRNEAKTIVITETER VIL AFLASTE OS I HVERDAGEN

EN BYMIDTE FOR ALLE

ATTRAKTIVT BOLIGUDBUD

FOR AT SKABE EN BÆREDYGTIG BYUDVIKLING MÅ DER TÆNKES I ET VARIERET BOLIGUDBUD. DET ER AFGØRENDE FOR AT KUNNE TILTRÆKKE FORSKELLIGE TYPER MENNESKER OG DERMED OPNÅ EN BLANDET BY.

BØRNEFAMILIER

JEG TAGER OVER PÅ GRØNNEGADE KULTURCENTER OG HØRER JAZZ

JEG HAR BRUG FOR ET STUDIEJOB VED SIDEN AF SU

SÅ VENTER JEG PÅ DIG HER I VORES SKØNNE LILLE HAVE

JEG VIL GERNE BO BILLIGT TÆT PÅ MIT STUDIE

STUDERENDE

SENIORER

7


BYEN I DET GRØNNE

TRE INDRE LOMMEPARKER MED MEGET FORSKELLIG KARAKTER

EN SAMLET REKREATIV RUTE LANGS HELE SUSÅ, FRA HAVNEN I SYD TIL SKOVEN I NORD

8


GRØNNE FORBINDELSER

NÆSTVED BYMIDTE LIGGER MIDT I NATUREN

DE GRØNNE OMRÅDER HELT TÆT PÅ BYEN ER EN STOR KVALITET FOR NÆSTVED BYMIDTE, OG ÅEN DER LØBER GENNEM BYEN ER MED TIL AT GIVE BYEN SIN SÆRLIGE KARAKTER. GRUNDLÆGGENDE FINDES DER I BYMIDTEN TO SLAGS LANDSKABER, Å-OMRÅDET OG BAKKERNE, DER HVER ISÆR BINDES SAMMEN AF REKREATIVE GRØNNE FORBINDELSER. I DET INDERSTE AF BYMIDTEN OPGRADERES TRE BYRUM SOM LOMMEPARKER AF FORSKELLIG KARAKTER.

RUTEN, DER FORBINDER BAKKERNE ØST FOR BYMIDTEN, ER ALLEREDE UNDER ETABLERING. ET NYT BYRUM VED KVÆGTORVET AFSLUTTER RUTEN MED EN SAMLENDE PLADS

SKOV GRØNNE OMRÅDER LOMMEPARK GRØNNE FORBINDELSER

9


KULTURENS BY HJULTORVET ET SMUKT TORV, DER SKABER EN FIN PAUSE MIDT I HANDELSLIVET. KVALITETEN AF BELÆGNINGER OG FACADER HØJNES

HELLIGÅNDSHUSET TILGÆNGELIGHEDEN HØJNES FOR DE GAMLE HUSE, OG DER SKABES NYE AKTIVITETER.

AXELTORV BYENS NATURLIGE MØDESTED. DEN OFFICIELLE PLADS MED MARKED OG LIV. HER SKABES ET NYT OPHOLDSSTED

DEN HISTORISKE BYMIDTE DET SMUKKE OMRÅDE OMKRING KIRKEN OG BODERNE OPGRADERES OG AKTIVERES

10

HANDELSLIV BUTIKKERNE SKAL OVERLEVE PÅ STEMNING, OPLEVELSER OG HYGGE.


BIBLIOTEKET MERE SYNLIGHED OG BEDRE OPHOLDSMULIGHEDER OMKRING BIBLIOTEKET.

KULTURCENTRET ET NYT ANKOMSTAREAL VIL SKABE MERE FOKUS PÅ HUSETS AKTIVITETER

HØJE PLADS FACILITETERNE FOR STREET SPORT ER HER. NU SKAL DER SKABES FORBINDELSE TIL OMRÅDET.

CAFEOMRÅDE UDVIKLINGEN I BYEN GÅR MOD FLERE OPLEVELSER - BÅDE DE KULINARISKE OG DE KULTURELLE.

FOR NÆSTVED BYMIDTE HANDLER DET OM AT KOBLE TINGENE SAMMEN - AT SKABE SYNLIGHED OMKRING DE MANGE EKSISTERENDE KULTURTILBUD, AT SKABE NYE SYNLIGE KULTURTILBUD OG AKTIVERE DE EKSISTERENDE KULTURHISTORISKE SPOR. DYRK DET SÆRLIGE FOR NÆSTVED, OG GØR OPMÆRKSOM PÅ DET I VERDEN OMKRING.

11


DEN HISTORISKE BYMIDTE EN OPSTRAMNING AF OVERFLADER OG BELÆGNINGER OMKRING SCT PEDERS KIRKE SAMLER RUMMET OG SKABER EN RAMME FOR DE HISTORISKE BYGNINGER. EN AKTIVERING AF KANTEN SKABER LIV I OMRÅDET MENS PLADSEN FORBLIVER UPROGRAMMERET.

DETTE HJØRNE TÆNKES UDVIKLET MED MERE UDESERVERING OG ET RESTAURANT- OG CAFELIV DER KOBLER KIRKESTRÆDE OG VINHUSGADE SAMMEN

BYENS HUS SMÅ OFFENTLIGE FUNKTIONER, MØDELOKALER, MINI-TURISTINFORMATION, STARTPUNKT FOR BYVANDRINGER ETC. MADHUSET KAN INDRETTES MED RESTAURANT AF HØJ KVALITET OG UDESERVERING MOD SYD 12


NUVÆRENDE SITUATION

FREMTIDIG SITUATION

HJØRNET FUNGERER I DAG SOM BUSHOLDEPLADS. DENNE FUNKTION KAN BIBEHOLDES

PLADSENS OPRINDELIGE DIMENSIONER GENETABLERES MED EN GRØN “VÆG” DER SKÆRMER MOD DET PRIVATE ANLÆG

KUNSTHUSET MERE FOKUS PÅ KUNSTEN OG MERE OPMÆRKSOMHED TIL LOKALE KUNSTNERE GAMLE SÅVEL SOM NYE

13


OPGRADERING AF BYKERNEN FIRE OMRÅDER - FIRE TILGANGE

KVALITETEN AF KINDHESTEGADE HØJNES GENNEM UDSKIFTNING AF FACADER

KINDHESTEGADE

MINDRE ERHVERSLOKALER, DER ER GEMT VÆK FRA GADEN, KAN UDSKIFTES TIL BOLIGER AF HØJ KVALITET

VINHUSGADE

14


I DE FIRE OMRÅDER ANVENDES FIRE FORSKELLIGE TILGANGE TIL BYFORNYELSE. UDOVER DE 4 KERNEOMRÅDER, FINDES DER FLERE BYGNINGER HVOR DER OPLAGT KAN FORETAGES UDSKIFTNING AF FACADER, ELLER EN ERSTATNING AF DEN EKSISTERENDE BYGNING. DELS FOR AT GØRE BYGNINGERNE TIDSSVARENDE I FORHOLD TIL GÆLDENDE ENERGIKRAV, OG DELS FOR AT HØJNE KVALITETEN I GADEBILLEDET.

TRANSFORMATION AF TDC-BYGNINGEN VIL KUNNE DANNE EN SPÆNDENDE RAMME FOR BYENS STUDERENDE.

RAMSHERRED

NEDSLIDTE HUSE ERSTATTES AF NYE BYGNINGER I HØJ KVALITET

ØSTERGADE

15


RINGVEJEN DET BLIVER MERE ATTRAKTIVT AT CYKLE I BYMIDTEN

EN NEDDROSLING AF RÅDMANDSHAVEN GIVER BEDRE MULIGHED FOR KRYDSNING AF VEJEN OG NYT UDVIKLINGSPOTENTIALE

EN OMLÆGNING AF BILTRAFIKKEN SKABER ET HELT NYT POTENTIALE OMKRING DEN FRITLAGTE SUSÅ

16


FLOW TIL NÆSTVED BYMIDTE

NY INFRASTRUKTUR BETYDER NYE MULIGHEDER MED DEN NYE YDRE RINGVEJ DER ER UNDER ETABLERING SKABES DER NYE MØNSTRE FOR BILTRAFIKKEN I BYMIDTEN OG DET BLIVER MULIGT AT NEDDROSLE OG OMLÆGGE BILTRAFIKKEN. PÅ DEN MÅDE SKABES DER HELT NYE MULIGHEDER LANGS DEN INDRE RINGVEJ.

DEN NYE YDRE RINGVEJ GIVER MULIGHED FOR AT KØRE UDENOM BYMIDTEN. PÅ DEN MÅDE HINDRES UNØDIG TRAFIK I BYMIDTEN.

CYKELRUTER GENNEM BYMIDTEN INDBYDER TIL ØGET BRUG AF CYKLER.

JEG KAN STADIG NEMT KOMME RUNDT I BIL OG OGSÅ PARKERE

UÆNDRET BILTRAFIK NEDDROSLET BILTRAFIK MULIGHED FOR KØRSEL CYKELRUTER

17


UDVIKLINGSOMRÅDER

LANGS RÅDMANDSHAVEN KAN DER BYFORTÆTTES. PARKERINGSAREALER KAN SAMLES I P-HUSE OG BEBYGGES MED BOLIGER

MED EN OMLÆGNING AF HAVNEGADE KAN ET NYT ATTRAKTIVT KVARTER VOKSE OP OMKRING DEN FRITLAGTE SUSÅ.

18

KVÆGTORVET RESERVERES PRIMÆRT TIL STØRRE KULTUREL BEBYGGELSE I FREMTIDEN.


“EFTERHÅNDEN SOM NYE BOLIGER OPFØRES, OG DER SKABES FLERE KULTUR- OG FRITIDSMULIGHEDER, MÆRKES BYENS LIV OG BEBOERE PÅ EN HELT ALMINDELIG HVERDAG. DET SKABER EN TÆTTERE BY OG ET MERE INTENSIVT GADELIV – OGSÅ UDEN FOR BUTIKKERNES ÅBNINGSTIDER..” FRA: “GRUNDLAG FOR UDVIKLING AF NÆSTVED BYMIDTE”

DET NYE CAMPUS STRÆKKER SIG FRA MUNKEBAKKEN NED TIL STATIONEN OG INDEHOLDER DESUDEN UDLÆNDINGESTYRELSEN

PARKERINGSAREALER VED SORTEBRØDREGADE TÆNKES I FREMTIDEN AT KUNNE FORTÆTTES MED NYE BOLIGBEBYGGELSER.

FLERE BOLIGER I BYMIDTEN FOR AT SIKRE EN VELFUNGERENDE BYMIDTEN I FREMTIDEN BØR DER TRÆKKES FLERE BEBOERE TIL OMRÅDET. NYE ATTRAKTIVE BOLIGER TILTRÆKKER RESSOURCESTÆRKE BORGERE, STUDERENDE, ÆLDRE OG BØRNEFAMILIER OG SKABER LIV. HER FINDES KULTUREN, BYLIVET OG NATUREN LIGE UDENFOR DØREN!

19


RÅDMANDSHAVEN TRE UDVALGTE STEDER LANGS RINGVEJEN SKABES DER NYE KNUDEPUNKTER MED PLADS TIL UDVIKLING. DISSE KAN MARKERES AF HØJERE BYGGERI

20


NUVÆRENDE SITUATION

FREMTIDIG SITUATION

21


STYRKEDE FORBINDELSER FORBEDREDE FORHOLD FOR FODGÆNGERE VED RÅDMANDSHAVEN

NEM ADGANG TIL SUSÅ OG SKOV

OPLEVELSESRUTER GENNEM GÅRDRUM

NY BRO OG FORBINDELSE VED HAVNEGADE

22

NY FORBINDELSE TIL RESSOURCE CITY


KULTURCENTRETS FORBINDELSE TIL BYMIDTEN STYRKES

NÆSTVED BYMIDTE SKAL I HØJ GRAD VÆRE FODGÆNGERNES BYDEL. DERFOR SKABES SAMMENHÆNGENDE HOVEDFORBINDELSER OG GRØNNE FORBINDELSER, SOM VIL UNDERSTØTTE, AT DER KOMMER FLERE FODGÆNGERE, SOM KAN KNYTTE SIG OP PÅ BYENS FORSKELLIGE FUNKTIONER. FORBINDELSERNE FÅR OPHOLDSMULIGHEDER UNDERVEJS, SOM KAN UNDERSTØTTE BYLIVET.

STATIONEN ER KOBLET TÆT OP PÅ BYKERNEN

DET NYE CAMPUS KOBLES DIREKTE PÅ BYMIDTEN DEN KOMPAKTE OG LABYRINTISKE BYGNINGSMASSE, GØR NÆSTVED BYMIDTE TIL DET PERFEKTE STED AT BEVÆGE SIG TIL FODS. FOR AT STYRKE SAMMENHÆNGEN MED SUSÅ ETABLERES DER FLERE DIREKTE FORBINDELSER FRA BYMIDTEN OG UD MOD ÅEN. DERMED FORBEDRES FORBINDELSERNE TIL DEN OMKRINGLIGGENDE BY, HAVN OG NATUR OGSÅ. UDVALGTE GÅRDRUM I BYMIDTEN TÆNKES KOBLET PÅ FODGÆNGERFORBINDELSERNE SOM ALTERNATIVE OPLEVELSESRUTER. FODGÆNGERFORBINDELSER FORBINDELSER GENNEM GÅRDRUM

23


KVÆGTORVET FREMTIDENS KVÆGTORV FUNGERER SOM SAMLINGSPUNKT FOR MANGE FORSKELLIGE AKTIVITETER OG FUNKTIONER. PLADSEN BLIVER KOBLINGSPUNKT MELLEM DEN GRØNNE FORBINDELSE OVER BAKKERNE OG SELVE BYKERNEN

24


NUVÆRENDE SITUATION

FREMTIDIG SITUATION

25


HANDEL & BYLIV STØRRE BUTIKKER, SUPERMARKEDER O.LIGN. KAN ETABLERES I BYMIDTENS NORD-ØSTLIGE HJØRNE. DET KAN FOREGÅ BÅDE SOM ENKELTSTÅENDE BOKSBUTIKKER ELLER BUTIKKER KOMBINERET MED ERHVERV /BOLIGER OVENPÅ.

BUTIKSLIVET CENTRERES OMKRING AXELTORV HVORFRA STRØGGADERNE STRÅLER UD. BELÆGNINGER OG FACADER OPGRADERES SÅ BUTIKSGADERNE FREMSTÅR INDBYDENDE.

PÅ EN RUTE NORD-SYD GENNEM BYMIDTEN ETABLERES SMÅ PUNKTNEDSLAG MED KAFFESTEDER, ISKIOSKER CAFEER ELLER ANDRE OPHOLDSSTEDER. DE SMÅ INITIATIVER GIVER LIV PÅ SÆRLIGE STEDER UDENFOR DE ETABLEREDE CAFEOMRÅDER

26


“ET STYRKET BYLIV DANNER GRUNDLAGET FOR ET STYRKET HANDELSLIV – OG OMVENDT. VI TROR PÅ, AT BYMIDTENS BUTIKSLIV MED DETTE PROJEKT, KAN STYRKES GENNEM ET SAMARBEJDE MELLEM DE HANDLENDE, NÆSTVED KOMMUNE OG NÆSTVED ERHVERV. HANDELSLIVET I NÆSTVED BYMIDTE SKAL NEMLIG OGSÅ FREMADRETTET VÆRE DET BEDSTE PÅ SYDSJÆLLAND.” NATTELIVET KONCENTRERES OM KRYDSET RAMSHERRED/ GRØNNEGADE, HVOR DE FLESTE BARER OG VÆRTSHUSE ER LOKALISERET I DAG

CAFÉOMRÅDER FINDES OMKRING SCT PEDERS KIRKE OG SCT MORTENS KIRKE. HER KONCENTRERES CAFEER OG RESTAURANTER OG DER LÆGGES OP TIL UDESERVERING OG OPHOLD PÅ PLADSERNE. GADERNE OMKRING DE TO PLADSER, KAN LIGELEDES INDEHOLDE SPISESTEDER OG LIGN.

LARS BØRSTING, FORMAND FOR NÆSTVED CITYFORENING

FORTÆTNING AF BYLIVET GENERELT HANDLER DET OM AT ARBEJDE VIDERE MED DET ALLEREDE LEVENDE HANDELSLIV I BYMIDTEN. BUTIKKER OG CAFEER SKAL FORTÆTTES I BYMIDTEN, SÅ DER IKKE OPSTÅR TOMME HULLER. OMRÅDER MED IKKE VELFUNGERENDE HANDELSLIV NEDLÆGGES SOM HANDELSGADER. PRIMÆRE HANDELSGADER SEKUNDÆRE HANDELSGADER LIBERALE ERHVERV BLANDET GADE MED SPISESTEDER STØRRE BUTIKKER CAFÉER & RESTAURANTER NATTELIV

27


AXELTORV

VED AT OVERDÆKKE NEDKØRSLEN TIL P-KÆLDEREN UNDER AXELTORV OG INTEGRERE BL.A. LEGEPLADS, SCENE OG OPHOLDSAREAL SKABES DER ET NYT OG SPÆNDENDE SAMLINGSPUNKT PÅ TORVET.

BYENS NATURLIGE SAMLINGSPUNKT OPHOLD OG SAMLING

LEGEBAKKE

HANDEL & MARKED

28

FODGÆNGERBEVÆGELSER


NUVÆRENDE SITUATION

INTEGRERET SCENE

FREMTIDIG SITUATION

29


EN BYMIDTE FOR DE UNGE

MØDESTED STREET ART FESTIVAL

STREET ART I BYMIDTEN ÅBAD

LOMMEPARK & OPHOLD LASER-PROSICERET SPORTSBANE STYRET VIA SMARTPHONE

30

MULIGHED FOR SKØJTEBANE


DE UNGE FYLDER MEGET I NÆSTVED BYMIDTE OG BØR BLIVE VED MED AT VÆRE EN STOR DEL AF NÆSTVEDS IDENTITET. DE UNGE OG DEN MEDFØLGENDE UNGEKULTUR GIVER BYEN LIV OG KANT OG ER EN GOD OG SPÆNDENDE KONTRAST TIL ALT DET ‘FINE’. DEN STORE KULTURHISTORIE I BYMIDTEN KRYDRES MED UNGDOM OG NYE FRISKE AKTIVITETER OG INPUT.

STUDIEBOLIGER

STREET SPORT

CAMPUS

MED DET NYE CAMPUS I BYMIDTEN FORVENTES TILSTEDEVÆRELSEN AF UNGE AT STIGE I DE KOMMENDE ÅR. DERFOR BØR DER SATSES PÅ FLERE UNGEAKTIVITETER OG PÅ AT SKABE RAMMERNE FOR MØDESTEDER OG GROBUND FOR SELVGROEDE INITIATIVER. PULSERENDE NATTELIV STUDIEOMRÅDER NATTELIV MULTIFUNKTIONELT RUM SKATE PARK

NYT STUDENTERHUS

31


RAMSHERRED

BYHAVER

OMKRING BLOMSTERFORRETNINGEN OG DEN LILLE PARKERINGSPLADS DYRKES DET UFORMELLE GRØNNE. OMRÅDET ER PERFEKT TIL EN LILLE LOMMEPARK, GERNE MED SMÅ BYHAVER DER KAN PASSES AF OMRÅDETS BEBOERE OG GERNE MED EN DEL AF PARKERINGEN BEVARET.

UFORMELT OPHOLD

NUVÆRENDE SITUATION

32


FEST & FARVER

LOMMEPARK

STUDENTERHUS ?

FREMTIDIG SITUATION

33


DEN FRITLAGTE SUSÅ OMRÅDETS NYE BOLIGER BLIVER ET ATTRAKTIVT TILBUD FOR NYE BEBOERE I BYMIDTEN, OG UDNYTTELSEN AF OMRÅDET SOM REKREATIV OASE VIL BLIVE STYRKET VÆSENTLIGT.

PÅ SIGT KAN DENNE DEL AF ÅEN OGSÅ ÅBNES

34


VED F.EKS. AT NEDDROSLE TRAFIKKEN PÅ HAVNEGADE OG EVT. FØRE NOGET AF TRAFIKKEN VIA TOLDBODGADE OPNÅS ET LANGT MERE FREDELIGT AREAL LANGS SUSÅ. DETTE VIL HØJNE KVALITETEN AF OMRÅDET MARKANT OG GIVE MULIGHED FOR NYE BOLIGER I OMRÅDET OG STYRKEDE FORGÆNGERFORBINDELSER BÅDE PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS AF ÅEN.

ALLEREDE GENÅBNET DEL AF SUSÅ

MULIG ÅBNING AF SUSÅ MOD HAVNEN

35


HAVNEGADE NEDDROSLING AF HAVNEGADE OG NY BEBYGGELSE VIL SKABE ET INDRAMMET PARKRUM OMKRING SUSÅ, DER VIL FREMSTÅ SOM ET FREDFYLDT, REKREATIVT, AKTIVT OG AFSLUTTET BYRUM. VED EN INDSNÆVRING AF HAVNEGADE UDVIDES DET GRØNNE AREAL LANGS ÅEN OG DER SKABES BEDRE PLADS TIL REKREATIVE FUNKTIONER.

36


NUVÆRENDE SITUATION

FREMTIDIG SITUATION

37


DEN SAMLEDE STRATEGI

38


VISIONEN FOR NÆSTVED BYMIDTE BESTÅR AF EN MASSE FORSKELLIGE LAG, DER HVER ISÆR BESKRIVER ET EMNE INDENFOR UDVIKLING AF BYMIDTEN. DE MANGE LAG ARBEJDER I SAMME RETNING OG TILSAMMEN GIVER DE VISIONEN OG STRATEGIEN FOR BYMIDTEN. GRUNDLÆGGENDE HANDLER DET OM AT BINDE BYMIDTEN ENDNU BEDRE SAMMEN - TÆNKE MOBILITET, BYLIV OG BOSÆTNING IND FRA STARTEN, OG SKABE DE BEDSTE MULIGHEDER FOR EN POSITIV UDVIKLING I FREMTIDEN. GRØNNE FORBINDELSER FODGÆNGERFORBINDELSER PRIMÆRE HANDELSGADER FORBINDELSER GENNEM GÅRDRUM NATTELIV ALMINDELIG BILTRAFIK NEDDROSLET BILTRAFIK LANGSOM BILTRAFIK MULIGHED FOR BILKØRSEL FORESLÅEDE CYKELRUTER CAFE/RESTAURANT SÆRLIGT PUNKTNEDSLAG MULIGHED FOR NY BEBYGGELSE

39


40

2016

BCVA - NÆSTVED BYMIDTE udviklingsstrategi