Page 1

DRAC i la producci贸 cient铆fica Biblioteca del Campus Universitari de Manresa Juny 2014


DRAC i la producci贸 cient铆fica


DRAC i la producció científica

Sumari

1. Recomanacions per donar d’alta una publicació a DRAC tipus d’activitats| nova publicació | els autors | publicar l’arxiu

2. La difusió de la recerca de la UPC en obert: UPCommons | FUTUR


DRAC i la producció científica

Tipus d’activitats

articles

de revista, capítols de llibre,

ponències publicades en llibres d’actes,

revisions d’articles, articles de premsa, abstracts de ponències, presentacions de les ponències, editors de revistes, pòsters, convenis, patents, organització de congressos,

tesi, col·laboració en exposicions, apunts, assistència a cursos, concursos d’arquitectura, ponències publicades en revistes, manuals de pràctiques, llibres, editors d’un catàleg d’exposició, impartició de cursos a instituts, premis, estades a centres de recerca, seminaris

Ajuda a DRAC > Activitats i dades curriculars


DRAC i la producció científica

Dades personals

 Nou camp ORCID editable pel professorat


DRAC i la producció científica

Recomanacions per donar d’alta una publicació

Abans d’entrar una activitat, cercar-la a DRAC per evitar crear duplicats

Indiqueu el Tipus de document article, review, abstract-conference paper, article-conference paper, monografia, proceedings, apunts, pràctiques de laboratori…


DRAC i la producció científica

Recomanacions per donar d’alta una publicació

Indiqueu el codi del projecte al camp Projectes finançadors projectes nacionals, europeus, Llei de la ciència, Horitzó 2020, …

Camps resum i paraules clau

Considereu la visibilitat al vostre CV


DRAC i la producció científica

Recomanacions per donar d’alta una publicació

Afegiu TOTS els Autors respecteu l’ordre de la publicació feu constar els autors UPC com els no UPC (indiqueu la institució on pertanyen) indiqueu a Tipus ítem CV si són activitats de Recerca (PAR) Docència (CAD) Extenció universitària


DRAC i la producció científica

Recomanacions per donar d’alta una publicació

Faciliteu el DOI o l’adreça web (URL web)

exemple: http://futur.upc.edu/12718713

>

Dipositeu el text complet en pdf per la posterior publicació a UPCommons

en cas de dubte del copyright dipositeu la versió esborrany o postprint de l’autor És important que l'autor conservi sempre la darrera versió de l'article enviada a l'editor

accepteu la llicència, on doneu la vostra conformitat perquè la UPC pugui distribuir en obert i atorgar una llicència Creative Commons, només si el titular dels drets ho permet


DRAC i la producció científica

Publicacions: articles de revista

 Verificar si el títol ja es troba donat d’alta  Escriure en minúscules el títol, excepte les sigles  Omplir els camps DOI, Url web  Respectar l’ordre de signatura dels autors  Dipositar el text complet en pdf (en cas de dubte el postprint) Els articles publicats en premsa es recomana que s’incloguin a: Col·laboració en publicacions i tesis > Col·laboració en mitjà de comunicació

Els articles presents a les bases de dades Web of Science, Scopus i Enginyeering Village es carreguen automàticament. Recordeu signar amb

Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) Definició a DRAC > Autoria d’un article de revista


DRAC i la producció científica

Publicacions: text en actes de congrés  Verificar si el títol ja es troba donat d’alta  Escriure en minúscules el títol de la ponència, pòster o abstract, excepte les sigles  Omplir els camps DOI, Url web  Respectar l’ordre de signatura dels autors  Dipositar el text complet de la ponència en pdf  Portar les actes a la biblioteca per catalogar (llibre, CD-Rom, USB...)

Definició a DRAC > Congressos cursos i altres esdeveniments


DRAC i la producció científica

Publicacions: text en actes de congrés Per als congressos que s’introdueixen per primera vegada intenteu omplir totes les dades de la plantilla: 

Congrés: mai inclou l’any o numeració i les inicials de cada paraula s’escriuen en majúscula European Congress on Computational Methods Joint Mathematics Meeting

Edició de congrés: és aquella denominació que es va repetint cada vegada que se celebra la trobada i indica quantes vegades s’ha celebrat (amb numeració o any) 6th European Congress on Computational Methods 2013 Joint Mathematics Meeting

Llibre d’actes: si s’ha publicat omplir el camp amb el títol que apareix a la portada del llibre d’actes del congrés o a la versió online del congrés

Ajuda a DRAC > Alta treball presentat a congrés


DRAC i la producció científica

Publicacions: llibres i capítols de llibre

 Verificar si el títol ja es troba donat d’alta a DRAC  Escriure en minúscules el títol  Seleccionar tipus punts PAR 1 o 2 (imprès llibre tipus 1)

 Omplir els camps DOI, URL web  Respectar l’ordre de signatura dels autors  Dipositar el text complet en pdf  Portar llibre a la biblioteca per catalogar

Definició a DRAC > Autoria de llibre Autoria de capítol de llibre


DRAC i la producció científica

Publicacions: documents científico-tècnics

 Verificar si el títol ja es troba donat d’alta  Escriure en minúscules el títol i la descripció  Indicar el codi del projecte de recerca o conveni que ha generat l'informe  Omplir els camps DOI, Url web  Dipositar el text complet en pdf

Definició a DRAC > Autoria de document científico-tècnic


DRAC i la producció científica

Difusió de la recerca de la UPC en obert

Dipòsits de la UPC: exàmens, treballs acadèmics, E-prints, Revistes i congressos UPC

Incrementar la visibilitat i l’impacte, salvaguardant-ne els drets, i garantir la preservació


DRAC i la producció científica

Difusió de la recerca de la UPC en obert

Potencia la visibilitat de la recerca d’investigadors, grups de recerca, departaments i escoles

Facilita l’accés publicacions

a

les


DRAC i la producció científica

Resum del procés

_gestionar el currículum _facilitar l’avaluació (PAR) _elaborar el CVN _accés restringit

_publicació d’articles, comunicacions a congressos i informes de recerca en obert, restringit o amb embargament

_aparador de la producció científica de la UPC _facilita l’accés a les publicacions des d’UPCommons, DOI, URL


DRAC i la producció científica

Dubtes o consultes

Roser Gómez_roser.gomez@upc.edu sobre dades bibliogràfiques, publicacions, llibres i actes per catalogar, versions d’arxius...

sobre assignació de punts, gestió de reclamacions, incidències...

709 Enginyeria elèctrica | 720 Física aplicada | 741 Enginyeria minera i recursos naturals

Gemma Mujal_gemma.mujal@upc.edu 702 Ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica | 727 Matemàtica aplicada III | 732 Organització d‘empreses | 746 Disseny i programació de sistemes electrònics

Trini Riu_trini.riu@upc.edu 712 Enginyeria mecànica | 717 Expressió gràfica a l‘enginyeria 724 Màquines i motors tèrmics | 737 Resistència de materials i estructures en l‘enginyeria

Oficina Tècnica de Recerca, Desenvolupament i Innovació (OTRDI)_suport.drac@upc.edu


Moltes gràcies per la vostra atenció biblioteca.bcum@upc.edu www.facebook.com/bcumbiblioteca @BibliotecaBCUM

Taller sobre DRAC i la producció científica  
Taller sobre DRAC i la producció científica  

Taller sobre l'aplicatiu DRAC i la difusió de la recerca en obert a la Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech (UPC)

Advertisement