Page 1

SpreekWijzer het informatiemagazine van ZorgBreed

Naar een cliĂŤntgerichte organisatie!

nummer 2 I juni 2016


a lg e m e e

nnieuws

COLOFON

INHOUDSOPGAVE

Redactie-adres Postbus 24, 2900 AA Capelle a/d IJssel info@zorgbreed.nl www.zorgbreed.nl

Koningsdag 2016

Redactie Lia Terlouw Daniëlle Verhaar Fotografie Medewerkers ZorgBreed Frequentie Dit magazine verschijnt 4x per jaar Oplage 1.450 exemplaren Uitgeverij BC Uitgevers BV, Sneek Tel. 0515 429 429 Advertentieverkoop Digna Schoonen Tel. 0515 429 424 Vormgeving / opmaak Hannique de Jong Nanno van Leeuwen Kopij voor de volgende editie kunt u digitaal aanleveren via info@zorgbreed.nl, onder vermelding van ‘kopij Spreekwijzer’.

Colofon 1 I juni

Het paasdiner in de Aarhof / Dag van de medewerker Blog van het MT! 1e lustrum Rozenburcht Cliëntenraad / Bedankje Roo van Capelle na renovatie

KONINGSDAG 2016 Op woensdag 27 april 2016 was het nationale Koningsdag. Uiteraard werd dit ook uitbundig gevierd met de cliënten van ZorgBreed. Met oranje hoeden en t-shirts werd deze dag vrolijk ingekleurd.

1

Bewaarwijzer

8 t/m 11

Kostuumshow Vijverhof

12

Nieuws uit het Aarhof

13

Herinneringskoffers / Het gouden ei

14

2 3 5

Nieuwe rubriek: medewerkers! 15 6 7

Prezo / Ondernemingsraad

17


c li ĂŤ n t e n n

ieuws

IMPRESSIE VAN HET PAASDINER IN DE AARHOF

personee

ls n i e u w s

DAG VAN DE MEDEWERKER Op 12 mei werd bij ZorgBreed stilgestaan bij de Dag van de Medewerker, al was dat op een iets andere manier dan gewoonlijk. Omdat we tijdens de renovatie van Roo van Capelle tijdelijk op 3 locaties werken en niet op alle locaties beschikken over een centrale ruimte, zijn er geen gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. Wel is op alle locaties gebak bezorgd voor de medewerkers. Met dit gebak willen directie en MT de medewerkers bedanken voor de inzet waarmee zij, dag in dag uit, aan het werk zijn voor onze cliĂŤnten! Natuurlijk zijn ook de jubilarissen op de Dag van de Medewerker in het zonnetje gezet, zij zijn individueel bezocht door hun locatiemanager en kregen bloemen en het jubileumgeschenk uitgereikt. Volgend jaar zullen we alles dubbel en dwars inhalen, maar dan in de nieuwe Roo van Capelle!

juni I

2


a lg e m e e

nnieuws

BLOG VAN HET MT!

3 keer “ja” is doen! ZorgBreed is op weg een cliëntgerichte organisatie te worden. Wat betekent dit nu eigenlijk en wat verandert er dan? Bekijk de website van een willekeurige zorginstelling of lees de folders die collega instellingen uitgeven en overal lees je teksten als “de cliënt staat bij ons centraal” of “uw wensen en behoeften zijn voor ons het uitgangspunt van ons werk”. Klinkt allemaal erg cliëntgericht. Toch bedoelen we in ZorgBreed meer met de term “Cliëntgericht”. Wat dan, en hoe gaan we dat dan doen? Met een cliëntgerichte organisatie wordt bedoeld dat we niet alleen de activiteiten die we uitvoeren richten op cliënten, maar dat we ook de inrichting van de organisatie en onze wijze van werken afstemmen op wat de cliënt nodig heeft om een zo goed mogelijk leven te leiden. Omdat ZorgBreed aan ruim 200 cliënten zorg biedt betekent dit dus dat onze organisatie flexibel moet zijn, snel moet kunnen schakelen en dat de medewerkers en vrijwilligers zo veel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop ze hun werk doen. Betekent dit dan dat iedereen zelf gaat bepalen wat er gebeurt? Nee, natuurlijk niet. Het is uiteindelijk de cliënt, en de afspraken die wij met cliënten maken die in hoge mate bepalen wat we doen, hoe we het doen en wanneer we het doen. Omdat we met elkaar 24 uur per dag de zorg aan cliënten leveren is het belangrijk dat afspraken met cliënten zo gemaakt en vastgelegd worden dat collega’s deze afspraken ook kennen, ze begrijpen en ze ook nakomen.

Met elkaar maken we de kwaliteit die de cliënt ervaart. En het nakomen van afspraken is hierbij erg belangrijk. Veel van deze afspraken liggen vast in het zorgdossier van de cliënt en natuurlijk bepaalt de indicatie in belangrijke mate de grenzen van de mogelijkheden. Deze grenzen zijn overigens ook onderwerp van gesprek met de cliënt in een cliëntgerichte organisatie. Cliëntgerichtheid betekent dus dat we de resultaten die we willen boeken zo veel als mogelijk met de cliënt samen bepalen. Niet langer moeten lijstjes of protocollen in hoge mate bepalen wat we doen. Nee, het begint bij het gesprek met de cliënt en het belangrijkste uitgangspunt is dan eigenlijk dat niets moet. We gaan dus letterlijk en figuurlijk ontmoeten!

3 vragen om te bepalen of een verzoek van een cliënt wel of niet ingewilligd dient te worden.

3 I juni


a lg e m e e

nnieuws

Groeien de bomen dan tot in de hemel, of anders gezegd kan alles dan zomaar? Nee, de ouderenzorg heeft de uitdaging om met beperkte middelen een zo’n mooi mogelijk resultaat te behalen. Het is dus niet zo dat alles kan. Maar wanneer we kritisch zijn op wat we doen omdat het moet, kunnen we wellicht ook wel een aantal zaken niet meer doen of niet meer voor iedereen doen. De vraag is toch uiteindelijk Wat wil de cliënt? Of Wat heeft de cliënt eraan? Iedereen die aan ZorgBreed verbonden is als cliënt, medewerker, vrijwilliger of mantelzorger draagt bij aan hetgeen we doen en hetgeen de cliënt ervaart. Welke functie of rol je ook vervult, je draagt daarmee samen met anderen bij aan hetgeen we de cliënt bieden. Dit betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn en dat we bereid moeten zijn elkaar te helpen, ook al betekent dit dat je af en toe iets doet wat niet bij de eigenlijk taak of functie hoort. Naast dat we dus dienstbaar naar de cliënt zijn moeten we ook dienstbaar naar elkaar zijn. Iemand helpen, cliënt, collega, vrijwilliger of mantelzorger levert tevredenheid op. Zowel bij de persoon die hulp nodig heeft of vraagt als bij de persoon die helpt. Maar, hebben we daar wel tijd voor dan. Ik heb ook mijn eigen werk! Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, en zonder nadenken of overleg kun je daar niet zomaar mee stoppen. In een cliëntgerichte organisatie echter moeten we ervoor zorgen dat iedereen die betrokken is bij de organisatie, dus een aandeel levert in hetgeen we met elkaar willen

bereiken, zo zelfstandig mogelijk kan en mag reageren op vragen van een ander. Om te voorkomen dat we daarmee een chaos organiseren is het goed om jezelf steeds drie vragen te stellen op het moment dat een ander iets van je vraagt. De eerste vraag is: Maak ik een ander blij als ik doe wat iemand aan me vraagt? Als je iemand blij kunt maken dan draagt dat direct bij aan het plezier dat iemand heeft in zijn leven, zijn werk, zijn verblijf of bezoek binnen ZorgBreed. Kansen dus om te scoren! De tweede vraag is: Kan ik mijn geplande werkzaamheden volgens afspraak voor deze dag nakomen als ik doe wat me gevraagd wordt? Als je iemand helpt of blij maakt maar je kunt daardoor je afspraken met anderen niet waarmaken stel je tegelijkertijd

“Cliëntgerichtheid betekent dus dat we de resultaten die we willen boeken zo veel als mogelijk met de cliënt samen bepalen.” iemand teleur. Het resultaat is dan dus eigenlijk “0” Belangrijk is dat we doen wat we zeggen en niet langer alleen maar zeggen wat we doen. De derde vraag is: Houd ik me aan interne en externe kaders en afspraken als ik doe wat iemand aan of van me vraagt? Natuurlijk is het belangrijk je af te vragen wat de consequenties zijn van het positief reageren op een vraag. Vragen als: kost het geld en is dat er? Is het veilig? Is er bestaand beleid wat hierop van toepassing is? Zijn er wettelijke kaders (bijvoorbeeld wet BIG, Bopz) die van toepassing zijn? Wanneer je op de drie bovengenoemde vragen volmondig ‘ja’ kunt zeggen is er geen reden om niet aan het verzoek te voldoen. Of je dit dan direct doet of hierover afspraken maakt dat is je eigen verantwoordelijkheid. Dus 3 maal “Ja” is doen!!

Kees Schriek

juni I

4


a lg e m e e

nnieuws

1E LUSTRUM ROZENBURCHT Vijf jaar geleden, op 10 maart 2011 werd de ‘nieuwe’ Rozenburcht officieel door de burgemeester en toenmalige bestuurder van ZorgBreed geopend. Reden voor een klein feestje met veel ballonnen en spetterende optredens! Verpleeg- en zorgcentrum Rozenburcht bestaat, zoals sommigen zullen weten, al veel langer. Het oude pand voldeed niet meer aan de eisen van de tijd en moest plaats maken voor een ‘nieuwe’ Rozenburcht. Cliënten werden in tijdelijke huisvesting aan het Hollandsch Diep ondergebracht. De verhuizing vanuit de herhuisvesting vond al even voor 10 maart plaats. In de koude december dagen van 2010 heeft een groot aantal cliënten hun intrek genomen in de Rozenburcht. Nu 5 jaar, vele feestjes, gezelligheid en mooie momenten verder was het reden om hier even aan terug te denken. Met een grote taart waarop de oude en de nieuwe Rozenburcht waren afgebeeld was het feestje in het Grand Café voor medewerkers, vrijwilligers en cliënten. Voor cliënten op de appartementen werden er gebakjes door de koffie en thee vrijwilligers gebracht. Op naar nog vele mooie jaren in de Rozenburcht! 5 I juni


c li ë n t e n n

ieuws

VAN DE CLIENTENRAAD In ons overleg met de directie van de afgelopen maanden hebben we het gehad over de besteding van het extra geld, wat de minister heeft toegezegd. Dit geld moet gebruikt worden voor extra activiteiten voor bewoners en voor opleiding voor de medewerkers. De ideeën die we hiervoor hebben moeten eerst nog goedgekeurd worden door het Zorgkantoor. Daarna kunnen deze plannen verder uitgewerkt worden. Ook hebben we het met elkaar gehad over hoe de samenwerking tussen u en uw familie/mantelzorgers èn de medewerkers nog beter kan verlopen. Uit het klanttevredenheidsonderzoek bleek ook dat u het fijn zou vinden als hier aandacht aan zou worden geschonken.

De smaak van het eten en de manier van aanbieden van de maaltijd was vaak het onderwerp van gesprek. Regelmatig hoorden we van u dat u hier niet altijd tevreden over bent. Naar aanleiding hiervan is er een gesprek geweest tussen enkele bewoners, de kok en de locatiemanager, er zijn proefpanels geweest en er is een maandelijks overleg tussen de locatiemanager en de kok. De directie neemt dit onderwerp heel serieus. We blijven dit kritisch volgen. Uiteraard staat de verbouwing van Roo van Capelle elke vergadering op de agenda en worden we op de hoogte gehouden over de stand van zaken hiervan. We hebben een jaarverslag over het jaar 2015 geschreven. Hierin staat wat wij, als cliëntenraad, in 2015 gedaan hebben. Dit jaarverslag is terug te vinden op het familieportaal op de website van ZorgBreed. Een papieren versie is uiteraard ook beschikbaar en op te vragen via de receptie van de locatie waar u woont. In de volgende Spreekwijzer hoort u weer van ons.

waarin zijn lichamelijke beperkingen steeds groter werden. Jullie hebben hem tot het laatst met veel genegenheid en aandacht verzorgd. Daarvoor zijn we jullie zeer dankbaar.

BEDANKJE

Tijdens de afscheidsbijeenkomst hebben we Karel herdacht aan de hand van het boekje over zijn leven, dat ik meestuur. Terugkijkend zien we een waardevol leven, met - ondanks de beperkingen - veel goede en vrolijke momenten. Voor ons, zus en zwager, betekent het overlijden van Karel ook een afscheid van het team Contrabas.

Beste verzorgers van Karel, Vorige week hebben we in familiekring afscheid van Karel genomen. Zaterdag hebben we zijn kamer ontruimd. Omdat ik toen niet iedereen heb kunnen bedanken voor al jullie goede zorgen, wil ik dit met dit kaartje graag doen. Jullie hebben Karel vooral in de periode van zijn leven meegemaakt,

Wij wensen jullie veel voldoening in jullie waardevolle werk. Onze dank zullen we ook uiten via een gift aan de personeelsvereniging Time Out. Met een hartelijke groet, Marleen en Joop Kerssen-Muilwijk Neunen, maart 2016

t k n a Bed juni I

6


a lg e m e e

nnieuws

ROO VAN CAPELLE NA RENOVATIE Het wonen in de verbouwde Roo van Capelle krijgt op een andere manier vorm dan in het verleden het geval was. In totaal keren er vanuit ZorgBreed 93 cliënten terug met een psychogeriatrisch of geronto-psychiatrische ziektebeeld. Op een psychogeriatrische afdeling komen twee woongroepen van elk tien cliënten met dementie te wonen. Per tien cliënten is, naast het eigen slaapvertrek, een woonkamer waar cliënten kunnen verblijven. In deze woonkamers vinden dagbestedingactiviteiten plaats en in de volledig ingerichte keuken verzorgen medewerkers dagelijks zelf de maaltijden. We streven er naar dat medewerkers dagelijks minstens een component zelf bereiden. De overige componenten

worden aangeleverd en in de keuken op professionele wijze verwarmd. Omdat we het belangrijk vinden dat cliënten iets eigens hebben in de huiskamers wordt de makkelijke stoel van de cliënt in de woonkamers geplaatst. Op de afdelingen komen een aantal algemene ruimten: een medicijnkamer, een linnenkamer, een multidisciplinaire ruimte en een opslagruimte. De bedoeling is alles zo veel mogelijk op de afdeling te laten gebeuren. De tussenhallen worden meegenomen in het geheel en vormen samen met de balkons een “buitenruimte”.

Ook de stoelen worden gerenoveerd voor de nieuwe Roo van Capelle!

Voor de geronto-psychiatrische cliënten, de “Contrabas”, geldt dat de afdeling op dezelfde manier wordt ingericht, alleen bestaan de groepen daar uit 2 groepen van 11 cliënten.

Volledig richting nieuwe in kerende voor terug cliënten!

7 I juni


B E W A A R WIJ Z E R SLUIT UW DEUR AF

BRANDVEILIGHEID Wij beschikken over een automatisch brandmeldsysteem dat reageert op de rookmelder die in uw appartement hangt. Wanneer er brand uitbreekt in of dichtbij uw appartement reageert de rookmelder. Bij rookvorming ontstaat er een melding bij de brandweer in het automatisch brandmeldsysteem. Als op de rookmelder brand wordt gesignaleerd gaat er een klein rood lampje branden. In de Rozenburcht klinkt er een akoestisch signaal. Er zal onmiddellijk actie worden ondernomen. Door allereerst polshoogte te nemen op de plaats waar het signaal vandaan komt. Door de directe melding is de brandweer al onderweg. Wat moet u doen als er brand ontstaat in uw appartement? Verlaat direct uw appartement en sluit de deur (uw deur houdt de eventuele brand gedurende een bepaalde periode tegen). Probeer niet in paniek te raken, maar waarschuw personeel. Ga niet zelfstandig van de afdeling af, de liften werken niet! Volg instructies op van het personeel. Natuurlijk is voorkomen beter! Daarom is het verboden om in bed te roken en mogen geen kaarsen en waxinelichtjes in de appartementen worden aangestoken. Indien u medicinale zuurstof gebruikt dient u extra alert te zijn.

De locaties van ZorgBreed zijn vrij toegankelijk. Wij adviseren u daarom uw appartement altijd af te sluiten. Op alle zorgappartementen staat een kluis, waarin u geld en waardevolle spullen kunt bewaren. ZorgBreed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding hiervan. Wij adviseren u bij (vermeende) diefstal altijd aangifte te doen bij de politie.

MELDINGEN INCIDENTEN CLIËNTEN (MIC) Wij hanteren een systeem om incidenten en gevaarlijke situaties met cliënten te registreren. Maandelijks worden deze meldingen beoordeeld en waar nodig worden maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

ZACHTJES RIJDEN Scootmobiel/elektrische rolstoelgebruikers dienen bij binnenkomst de laagste stand in te schakelen en stapvoets te rijden. Voor onze locaties geldt dat er geen scootmobielen op de afdeling mogen. Deze dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangewezen plaatsen. Op medische gronden en met schriftelijke toestemming van de locatiemanager kan hiervan worden afgeweken, scootmobiels moeten dan worden geparkeerd in het appartement van de desbetreffende cliënt.

VEILIGHEID BINNEN UW APPARTEMENT: GEBRUIK HALSALARM Het halsalarm werkt alleen in uw eigen appartement (dus niet op de gang en in de algemene ruimtes). U dient ervoor te zorgen dat het halsalarm binnen handbereik is (laat het ’s nachts niet aan uw rollator of rolstoel hangen). De alarmering van het halsalarm wordt iedere maand getest door de medewerkers van de afdeling.

ROKEN Wat roken betreft zijn wij gebonden aan wettelijke regelingen. Roken is alleen toegestaan in het eigen appartement en in de daartoe aangewezen ruimten.

Haal deze pagina’s vol nuttige informatie uit de Spreekwijzer!

november februari mei I

87


s BalgeEmeenW A R WIJ Z E R n i e u wA

HUISDIEREN

GIFTEN AAN ZORGBREED

Het houden van huisdieren is toegestaan. (Voorwaarden hiervoor zijn beschreven in het huisreglement). Binnen de Verpleeg- en zorgcentra geldt een verplichting tot aanlijnen van honden (korte lijn).

De Belastingdienst heeft ZorgBreed aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt uw gift aftrekken van de belasting en ZorgBreed kan de bijdragen ten volle benutten voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de Roo van Capelle en in de Rozenburcht. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl en zoek op ANBI. • U kunt een gift storten op bankrekeningnummer 50.28.80.120 t.n.v. ZorgBreed; • U kunt een periodieke schenking doen of ZorgBreed opnemen in uw nalatenschap: Voor deze beide schenkingen geldt dat zij onder bepaalde voorwaarden, te vinden op www.belastingsdienst.nl/giften, aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. • U kunt uw bedrijf een sponsorcontract aan laten gaan met ZorgBreed. Voor de verschillende mogelijkheden kunt u contact opnemen met de Raad van Bestuur.

CLIËNTENRAAD Komt op voor de algemene belangen van alle cliënten van ZorgBreed in Roo van Capelle, Rozenburcht en ZorgBreed Thuis. De Cliëntenraad heeft over een aantal onderwerpen advies- en verzwaard adviesrecht en voert zo’n 5 à 6 maal per jaar overleg met de directie over beleid en beleidsvoornemens. Periodiek vindt overleg plaats met het lid van de Raad van Toezicht dat het aandachtsgebied Cliëntenraad in portefeuille heeft. In iedere Spreekwijzer treft u een verslag aan van de punten die besproken zijn tijdens de overleggen.

EIGEN BIJDRAGE Uw eigen bijdrage, het deel van de kosten die u in een zorginstelling zelf moet betalen, is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Dit wordt geregeld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website van het CAK kunt u zelf uw eigen bijdrage berekenen. Meer informatie vindt u op onze website, in de brochure ‘Eigen bijdrage Wlz’.

MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN De missie, visie en kernwaarden van ZorgBreed zijn vastgelegd in ons strategisch meerjarenbeleidsplan 2014 - 2016. Het plan is geplaatst op de website. Een papieren exemplaar kan worden opgehaald bij het secretariaat.

I

februari

BLIJVEN OVERNACHTEN ZorgBreed heeft een logeerbed beschikbaar. Vraagt u voor beschikbaarheid de teammanager zorg naar de mogelijkheden. (Soms zijn hier kosten aan verbonden). Het bed wordt geplaatst in het appartement van de cliënt.

Haal deze pagina’s vol nuttige informatie uit de Spreekwijzer!

november

I

8


B E W A A R WIJ Z E R SPREEKUREN ROO VAN CAPELLE EN ROZENBURCHT Met vragen en mededelingen ten behoeve van de cliënten kunt u terecht op de afdeling. U kunt deze bereiken via de centrale nummers. In verband met de verzorging van onze cliënten verzoeken wij u, behoudens zeer dringende zaken, te bellen tussen 11.00 uur en 15.30 uur. Voor specifieke medische vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend arts.

ZORGKAART

KLACHTEN Een klacht ontstaat vaak in de directe relatie tussen cliënt en zorgverlener (lees hierbij voor cliënt ook zijn formele zaakwaarnemer/bewindvoerder). Wanneer u een klacht heeft kunt u hier op een aantal manieren mee om gaan: De klacht uitspreken naar de zorgverlener In de meeste gevallen kunnen klachten en ongenoegens worden opgelost door deze zo spoedig mogelijk naar elkaar uit te spreken. Door op korte termijn met de zorgverlener contact te zoeken om uw klacht of ongenoegen te bespreken zal veelal een oplossing worden gevonden die voor alle partijen acceptabel is. Bemiddeling via de klachtenfunctionaris Komt u er samen niet uit, dan kan de klachtenfunctionaris informeren en adviseren over de verschillende manieren waarop een klacht kan worden ingediend en de werkwijze van de klachtenregeling. Ook verwijst de klachtenfunctionaris klager indien gewenst door naar de juiste persoon of instelling. Daarnaast bewaakt de functionaris de afwikkeling van klachten en kan een bemiddelende rol spelen tussen klager en ZorgBreed. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via 010-4591000. Correspondentie kan aan het secretariaat worden gericht via Postbus 24, 2900 AA Capelle aan den IJssel.

Wij stellen er prijs op als u uw ervaringen met onze organisatie meldt op www.zorgkaart.nl.

Bij de klachtencommissie ZorgBreed beschikt over een klachtenreglement en is aangesloten bij de klachtencommissie Rijnmond. Door deze klachtencommissie is vastgelegd op welke wijze er met klachten omgegaan wordt indien de gang naar de klachtencommissie gemaakt wordt. Wilt u in het bezit komen van een klachtenreglement mail dan naar info@zorgbreed.nl of bel met telefoonnummer 010 45 91 000.

Haal deze pagina’s vol nuttige informatie uit de Spreekwijzer!


B E W A A R WIJ Z E R I N Z I C H T I N D E O R G A N I S AT I E Algemeen

Naam Functionaris

Directeur/Voorzitter Raad van Bestuur a.i.

Jacqueline van Ginneken

Secretariaat

Lia Terlouw (directiesecretaresse), Suzanne Verweij (secretaresse locatiemanagers)

Human Resource Management, opleidingen en salarisadministratie

Rob van den Bosch (manager HR), Carla de Greef, Carry Pocorni

Economisch Administratieve dienst

Marion Horstink (manager financiën), Wout de Bruin (controller), Elly Hoogendoorn, Willem Sparnaaij (cliëntenadministratie)

Klachtenfunctionaris/aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld & Ouderenmishandeling

Karin Tahapary

Facilitair Projectmanager facilitair bedrijf (alle locaties)

Fred Lutgers

Eerstverantwoordelijke horeca

Arwin Breidenbach

Zorg De Aarhof/M-toren Locatiemanager

Netty de Vreede

Teammanager zorg somatiek/ GGZ M-toren/ZB Thuis

Mirjam Vosselman

Teammanager zorg PG De Aarhof

Irma Baijense

Rozenburcht Locatiemanager

Kees Schriek

Teammanager zorg Kleinschalig Wonen (KSW)

Wendy Oosterwijk

Teammanager zorg somatiek

Tilly van den Engel

Eerstverantwoordelijke welzijn alle locaties (waaronder vrijwilligers)

Marleen Granneman

Postadres: Postbus 24, 2900 AA Capelle aan den IJssel Onze bezoekadressen: Verpleeg- en zorgcentrum Rozenburcht: Nieuwe Laan 20, Capelle aan den IJssel De Aarhof: Aar 193, Rotterdam-Zevenkamp M-toren: Steenloperstraat 151, Capelle aan den IJssel

12 I februari

Haal deze pagina’s vol nuttige informatie uit de Spreekwijzer!

november

I

10


c li ë n t e n n

ieuws

KOSTUUMSHOW VIJVERHOF Nu een groep cliënten van ZorgBreed tijdelijk in de M-toren bij de Vijverhof verblijft is er een samenwerking tot stand gekomen met de activiteiten.

erking In samenw n en te met cliën van rs e g li vrijwil n! o -t de M re

Ellen Verweij is activiteitenbegeleider op de M-toren en heeft als hobby het ontwerpen en maken van fantasiekostuums en historische kostuums. Dit zijn kostuums die je niet in het dagelijks leven draagt, maar waarvan het ook zonde is als ze alleen maar in een kast hangen.

Door vrijwilligers en medewerkers van de Vijverhof en ZorgBreed werden vele jurken getoond. De mooiste jurken kwamen voorbij. Menig oe en ah werd in het publiek uitgesproken.

Deze hobby oefent Ellen samen met haar nichtje Friede uit. Samen geven zij, in samenwerking met vrijwilligers, modeshows op verschillende plaatsen. Met dit idee is er contact opgenomen met de Vijverhof voor de mogelijkheden. Hier waren ze meteen enthousiast om dit mede te organiseren.

‘’Wat leuk om de zuster en vrijwilligers eens in zo’n jurk te zien!’’

‘’Wat knap dat ze dit zelf hebben gemaakt!’’

Bij deze grote dank aan alle vrijwilligers die zich deze middag zo hebben ingezet om de show tot een succes te maken!

31 maart vond in het Plaza van de Vijverhof een kostuumshow plaats.

juni I

12


c li ë n t e n n

ieuws

NIEUWS UIT DE AARHOF De afgelopen periode zijn er weer leuke activiteiten georganiseerd voor de cliënten in de Aarhof.

Zo hebben we met een groep cliënten carnaval gevierd. Iedereen was op zijn of haar manier verkleed en het plezier spatte er bij veel cliënten vanaf.

Er zijn filmmiddagen geweest waarin de cliënten konden genieten van een dvd van het Roo cabaret en Andre Rieu. Ook Clown Prima is op bezoek geweest, de cliënten reageerden ieder op hun eigen manier maar dat het bezoek op prijs is gesteld was zeker te zien.

Tij Tijdens de paasdagen hebben de cliënten niet stil gezeten. O Op de Harmonika werden m met de verzorgenden leuke vvaasjes beschilderd die u overal op de afdeling terug kan vinden.

Voor de komende periode hebben we weer een aantal leuke activiteiten op de planning staan. Zo komen de Troubadours optreden, hebben we een Moederdag high tea, zullen we voor vaderdag een mannenmiddag organiseren. Iedere maand is er een snackcorner met patat of pannenkoeken, en binnenkort zal Peter Dons komen optreden. Ook wordt met enige regelmaat een beautydag georganiseerd voor iedereen die het heerlijk vind om een manicure en een maskertje te krijgen.

13 I juni


a lg e m e e

nnieuws

HERINNERINGSKOFFERS Bibliotheek aan den IJssel heeft oude koffers gevuld met herinneringen. Deze koffers zijn een hulpmiddel om met (dementerende) ouderen of afasiepatiënten herinneringen uit het verleden op te halen. De boeken, dvd’s en realistische materialen in deze koffers bieden gesprekstof waardoor het geheugen geactiveerd kan worden. De inhoud nodigt uit tot vertellen en herbeleven van (oude) verhalen. Het geeft de oudere een gevoel van houvast en veiligheid, het is goed voor het gevoel van eigenwaarde en draagt bij aan de kwaliteit van leven.

HET GOUDEN EI Heel stiekem, zonder dat iemand het door heeft gehad, heeft de paashaas door de Rozenburcht gehuppeld! Onderweg heeft hij op een aantal plaatsen gouden eieren verstopt. Op iedere afdeling zijn gouden eieren gevonden. De gelukkige winnaars werden op de woensdag na de Pasen in het zonnetje gezet in het Grand Café en ontvingen een mooi voorjaarsboeket.

Doelgroepen De herinneringskoffers zijn vooral geschikt voor het gebruik in zorginstellingen, dagactiviteitencentra en kleinschalige woonvoorzieningen. Maar ook in de huiselijke sfeer zijn ze goed te gebruiken, bijvoorbeeld door mantelzorgers of bij dementerenden. De koffers kunnen zowel door werkers in de ouderenzorg met een instellingsabonnement als door particulieren (mantelzorgers) met een standaardabonnement geleend worden. Thema’s • dagelijks leven van toen • ‘verliefd, verloofd, getrouwd’ • Natuur • mannen van toen

• koningshuis • oude ambachten en beroepen • huisvlijt Meer informatie: Bibliotheek aan den IJssel, 010-4503244

juni I

14


a lg e m e e

nnieuws

Kwalitatief goede verpleeghuiszorg kan niet gegeven worden zonder er betrokken werknemers. Deze nieuwe rubriek in SpreekWijzer laat u daarom kennismaken met onze medewerkers. Zij zetten zich dagelijks in om onze cliënten, familieleden en bezoekers op alle vlakken zo goed mogelijk van dienst te zijn.

NIEUWE RUBRIEK: MEDEWERKERS! In deze editie Rutger Gret: Een kunstenaar achter de receptie! Rutger is al jaren een bekend gezicht bij de balies van onze locaties, maar wist u ook dat hij een aantal bijzondere hobby’s en vaardigheden heeft? Hoe ben je bij ZB terechtgekomen? Door mijn vader, Cees. Hij werkt al bij ZorgBreed als receptionist zo lang ik leef. Als kleine jongen kwam ik af en toe langs met mijn moeder. Later, toen ik naar de basisschool ging, kwam ik ook wel eens langs in de lunchpauzes. Mijn beide oma’s kwamen ook in de Roo van Capelle terecht en op mijn 14e deed ik snuffelstage in de keuken en de huishoudelijke dienst. De jaren daarna deed ik vakantiewerk in de huishouding en de keuken, kreeg ik in mijn studie tijd een 0-uren contract voor weekendhulp in de keuken en later een vast contract. De term ‘onderdeel van het meubilair’ is een understatement. ZorgBreed is echt een deel van mijn leven en voor mij niet meer weg te denken!

15 I juni

Hoe lang werk je al bij ZB en in welke functie? Heel mijn leven? Nee, haha dat ook weer niet, maar als ik vanaf het begin dat ik vakantiewerk deed ga tellen werk ik intussen al 22 jaar met heel veel plezier bij ZB. Eerst in de huishoudelijke dienst, toen in de keuken, daarna in de horeca en transport. Ruim 6 jaar geleden ben ik bij de receptie aangenomen waar ik het nog steeds ontzettend naar mijn zin heb.


a lg e m e e

nnieuws

Wat spreekt je aan in het werken in de ouderenzorg? Mensen in het algemeen. Ik ben echt een mensen-mens en maak het graag iedereen naar hun zin. Ik kan goed luisteren en het geeft me heel veel voldoening als ik iemand goed kan helpen of in ieder geval voor een glimlach kan zorgen. Nu ik op de receptie werk is het een leuke en afwisselende uitdaging om alle verschillende mensen te woord te staan en te helpen. Dat geeft me een goed gevoel.

Op de foto’s ziet u een aantal door Rutger gemaakte tekeningen n en ontmoetingen met bekende filmsterren en acteurs.

Wat doe je in je vrije tijd? Heel veel! Ik ben wat dat betreft een bezige bij. Naast videogames, gitaar spelen en films kijken bezoek ik ook regelmatig theaters, rode lopers en filmbeurzen om een handtekening en een foto te kunnen bemachtigen van een bekende acteur/filmster. En niet alleen in Nederland. Ik ben er voor naar Amerika, Frankrijk, Belgie, UK en Zwitserland gereisd. Zo zie je nog eens wat van de wereld ook! Er gaat soms veel tijd in zitten, maar de voldoening is zo groot als het gelukt is om met een favoriete acteur op de foto te staan. Ik ben nog steeds apetrots op mijn foto’s met o.a. Whoopi Goldberg, Rutger

Hauer en Michael J. Fox. Mijn grootste passie is tekenen. Dit doe ik echt al heel mijn leven en kan me er heerlijk in uiten. Cartoons, illustraties, portretten ik doe het allemaal. Ik kom ook echt tot rust als ik uren geconcentreerd aan een tekening kan werken. Door mijn tekentalenten ben ik 2 grafische opleidingen gaan doen, Multimedia Design aan het Grafisch Lyceum en Illustratie aan de Kunst Academie. Na de Kunstacademie ben ik full-time bij ZorgBreed gaan werken en daarnaast in mijn vrije tijd ook tekenopdrachten gaan aannemen, het is goed te combineren en ik vind het allebei geweldig om te doen. Zo heb ik voor ZorgBreed al geregeld wat tekenwerk verricht. Een muurschildering voor de Huiswinkel, achtergronden voor het Cabaret en de vogelborden in de Baronie die aangeven in welk gebouw je bent. Aan alle medewerkers van ZB: Wil je vertellen hoe je je werk bij ZB ervaart, heb je een bijzondere hobby of wil je iets van jezelf laten zien in SpreekWijzer, stuur een mail naar info@zorgbreed.nl.

juni I

16


a lg e m e e

nnieuws

PREZO Tot voor kort was ZorgBreed in het bezit van het bronzen keurmerk. Nadat bekend werd dat dit keurmerk ging vervallen is gezocht naar een alternatief, passend binnen de meer cliëntgerichte manier van werken binnen de organisatie. Dit is het kwaliteitssysteem PREZO (PREstatiemodel ZOrg) geworden. Werken met PREZO Wat betekent kwaliteit van leven voor de cliënt en hoe ervaart de cliënt de manier van werken binnen ZorgBreed? Daar draait het om binnen het PREZO. De prestaties voor de cliënt staan centraal. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in domeinen, pijlers en voorwaarden.

bepaald. Dit kan alleen door een continu proces van vragen. De professionaliteit van de medewerker speelt hierbij een belangrijke rol. Werken met PREZO is niet ingewikkeld, maar onderdeel van het dagelijks werk. De komende tijd worden medewerkers steeds meer betrokken bij het werken met PREZO.

PREZO beschrijft welke activiteiten van medewerkers en organisatie eraan kunnen bijdragen dat de cliënt verantwoorde zorg ontvangt en daarover tevreden is.

Audit Als je werkt volgens PREZO kan er een keurmerk behaald worden. De audits hiervoor staan gepland voor 20, 21 en 22 juni.

PREZO is werken aan kwaliteit met de cliënt. Hoe een medewerker dat bereikt wordt samen met de cliënt

Anders dan bij de audits voor het bronzen keurmerk lopen de auditoren mee op afdelingen. Jeroen Verveer, een externe projectleider, begeleidt ons in het traject hiernaartoe.

personee

ls n i e u w s

ONDERNEMINGSRAAD Over de ontwikkelingen bij ZorgBreed wordt de Ondernemingsraad in formeel en informeel overleg met de bestuurder op de hoogte gehouden. De OR heeft in deze overleggen aangegeven te begrijpen dat er wat moet gebeuren. Uiteraard vragen zij steeds een duidelijke uitleg van de bestuurder over de te nemen maatregelen. De bestuurder acht het van belang de OR mee te nemen in de ontwikkelingen en de beweegredenen van het MT goed toe te lichten. De OR heeft aangegeven ervoor te waken dat snelheid en zorgvuldigheid hand in hand gaan met daarbij veel aandacht voor een goede communicatie. Dit betreft niet alleen de algemene communicatie maar vooral ook de individuele communicatie naar rechtstreeks betrokken medewerkers met oog voor de individuele belangen. De OR zal dit proces monitoren vanuit haar wettelijke bevoegdheden.

17 I juni


november I 22


ZorgBreed Thuis 24-uurs zorg in de aanleunwoningen van De Baronie. Dit kan variëren van alleen zorgalarm tot volledig pakket thuis.

Kijk voor meer informatie op www.zorgbreed.nl

ZorgBreed bestaat uit: Verpleeg- en zorgcentrum Rozenburcht - Psychogeriatrie (kleinschalige groepswoningen) - Somatiek Verpleeg- en zorgcentrum Roo van Capelle De Roo van Capelle wordt gerenoveerd. De cliënten wonen op dit moment in de tijdelijke locaties De Aarhof in Rotterdam (psychogeriatrie afdelingsgericht) en M-toren (somatiek, GGZ).

Feiten en cijfers - 350 medewerkers, vacatures zijn te vinden op onze website. - 180 vrijwilligers, neemt u bij interesse contact op met de eerstverantwoordelijke welzijn. - Opleidingsplaatsen voor verzorgende niv. 3 en verpleegkundigen niv. 4. Wij beschikken over een eigen trainingscentrum. - Onze wachtlijst staat op de website. Vragen over opname kunt u stellen aan de cliëntenadministratie.

ZorgBreed - Postbus 24 - 2900 AA Capelle aan den IJssel - 010 4591000 (Rozenburcht) Mail: info@zorgbreed.nl - Website: www.zorgbreed.nl

Zorgbreed 2016 2