Page 1

Nummer 1-2019

OPNAME INFORMATIE


Uw opname in ons ziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ). Of u nu langdurig of een korte tijd in het ziekenhuis verblijft, bij een ziekenhuisopname komt veel kijken. Dit magazine geeft u informatie over een aantal algemene zaken in het GHZ, zodat u zich kunt voorbereiden. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust aan één van onze medewerkers. Ook als u tijdens uw verblijf wensen heeft, horen wij dat

Inhoudsopgave

Wij graag. De medewerkers wensen van het GHZ zijn u een goed altijd bereid om verblijf in ons u te helpen. ziekenhuis en een voorspoedig herstel

Rookvrij ziekenhuis

4

Roomassistant

7

GHZ App

14

Rookabri’s

4

Elektronisch patiëntendossier

8

Bibliotheek

14

Begeleiding bij stoppen met roken

4

Opslaan van beelden

8

Internet

14

Opslaan van beelden

7

Kapper en pedicure

14

Vraag toestemming voor foto-

Medisch maatschappelijk werk

14

8

Maaltijden

15

Voorbereiding thuis •

Wat neemt u mee?

4

en filmopnames

Sieraden, make-up e.d.

5

Bezoek

8

Parkeren

15

Contactpersoon thuis

5

Bezoekregels

8

Post

17

GHZ App

5

Overnachten bezoek

8

Goed doel steunen

17

Medicijnen

5

Maatregelen om infectie

Radio

17

Overgevoeligheid

5

te voorkomen

9

Horecagelegenheden

17

Poliklinische apotheek

5

MRSA- en BRMO besmetting

9

Roomservice

17

Administratie

5

Uw rechten als patiënt

9

Televisie

17

Documenten over levenskwesties

5

Roken, alcohol en drugs

11

Vrijwilligerswerk

17

Wasserette

17

Mobiele telefoon

17

13

Stichting Vrienden van het GHZ

17

13

Weer naar huis

Uw verblijf •

Ontvangst

6

Niet roken

• •

Uw ervaring •

Compliment of klacht

6

Patiënt als Partner

Annuleren afspraak

6

Samen verbeteren we onze zorg

De afdeling

6

Dagindeling

7

Lounge

7

Stiltecentrum

7

Verpleegkundige zorg

Medische zorg

Cliëntenraad

Voorzieningen

13

Uw vertrek

Transfer van zorg na opname

in het ziekenhuis

19 19

Anderstaligen

14

Mantelzorg

19

7

Doof of slechthorend?

14

Vervoer naar huis

19

7

Geestelijke verzorging

14

Rekening  

19 3


Rookvrij ziekenhuis

Begeleiding bij stoppen met roken

vrij ziekenhuis. Het GHZ wil hiermee bijdragen aan een gezonde

roken voorafgaand aan de opname, want stoppen met roken

en rookvrije generatie. Als ziekenhuis hebben we een voorbeeld-

is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk

functie. Daarom vinden we het belangrijk dat we al onze

om via uw huisarts een speciaal stoppen met roken programma

patiënten, bezoekers en medewerkers een gezonde omgeving

te volgen. Ook biedt het GHZ telefonische coaching of groeps-

kunnen bieden. Het nieuwe rookbeleid geldt sinds 1 januari 2019.

training. Stoppen met roken programma’s worden vergoed vanuit

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is per 1 januari 2019 een rook-

Rookabri’s

Het is mogelijk om begeleiding te krijgen bij het stoppen met

de basisverzekering. Medicatie of hulpmiddelen worden alleen vergoed in combinatie met stoppen met rokenprogramma’s. Bij

De voormalige rookruimte in het ziekenhuis is gesloten en ook

sommige zorgverzekeraars moet u eerst uw eigen risicobijdrage

het buitenterrein van het ziekenhuis is rookvrij. Roken is sinds

aanspreken.

1 januari alleen nog toegestaan in de twee rookabri’s bij P2 en

Wanneer u graag wil stoppen met roken, en gebruik wil maken

P3. Zo hebben andere patiënten en bezoekers geen overlast

van ondersteuning bij het stoppen met roken zijn er verschillende

door sigarettenrook.

programma’s. Bespreek dit met uw (huis)arts of verpleegkundige.

Voorbereiding thuis Wat neemt u mee

Bevestigingsbrief opname

Geldig legitimatiebewijs

Patiëntenkaart en afsprakenmapje

Zorgpas

Actueel medicatieoverzicht van uw apotheek

Medicijnen (in de originele verpakking)

Dieetlijst

Extra kleding en goede schoenen

• • • • • • • •

4|  Het Groene Hart Ziekenhuis

Nachtkleding Badjas Pantoffels/slippers Ondergoed Toiletartikelen Boek, tijdschrift, spelletje Leesbril Eventuele loophulpmiddelen

Download ook onze GHZ App! Meer informatie vindt u op pagina 14


Voorbereiding thuis

Sieraden, make-up e.d.

tegen heeft, dan kunt u dat bij uw eigen apotheek of bij uw

Wij adviseren u om zo min mogelijk sieraden en kostbaarheden

behandelend arts kenbaar maken. De apotheek gaat er vanuit

naar het ziekenhuis mee te nemen. Het GHZ is niet aansprakelijk

dat wanneer u wordt opgenomen u uw eigen oogdruppels,

voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

pufjes, zalfjes en insuline gebruikt. Neem deze dus mee van huis.

Wij raden u aan al uw sieraden thuis te laten. Op de dag dat u wordt geopereerd moeten al uw sieraden af zijn en piercings uit (ook een tongpiercing). U bent zelf verantwoordelijk voor

Overgevoeligheid

Als u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen,

sieraden die moeizaam uit of af gaan. Vraag eventueel advies

etenswaren of materialen, kan dit gevolgen hebben voor

aan uw juwelier. Verder gebruikt u geen make-up en nagellak.

uw behandeling of verzorging. Meld dit alstublieft bij de

Als u kunstnagels heeft, verwijdert u één nagel per hand (van

arts of verpleegkundige op uw afdeling.

de wijsvinger, middelvinger of de ringvinger).

Contactpersoon thuis

Poliklinische apotheek

en behandeling aan één contactpersoon door. Graag horen

apotheek Midden Holland (route 10). Hier kunt u na een

In verband met uw privacy geven wij inlichtingen over uw ziekte

In de centrale hal van het ziekenhuis vindt u de poliklinische

wij wie uw contactpersoon is voor het ziekenhuis. U kunt zijn/haar

opname of polikliniekbezoek met een recept direct uw

contactgegevens aan de verpleegafdeling doorgeven. Vraag

genees middelen halen. Neemt u ook dan uw laatste actuele

uw familie en kennissen om bij deze contactpersoon naar uw

medicatieoverzicht (AMO) mee, dan is de apotheek zo goed

situatie te informeren.

mogelijk in staat om uw medicijngebruik te bewaken.

GHZ App

De poliklinische apotheek is geopend op werkdagen van

Speciaal voor patiënten en bezoekers van het Groene Hart

08.00 tot 17.30 uur. Bent u niet in staat uw medicatie zelf op te

Ziekenhuis is de GHZ App ontwikkeld. De GHZ App maakt

halen, dan kan de poliklinische apotheek deze ook bij u thuis

uw verblijf in ons ziekenhuis aangenamer en helpt u bij het

bezorgen. Dit moet u wel aangeven bij uw specialist zodat

voorbereiden op uw bezoek aan ons ziekenhuis. De GHZ App

deze het op het recept kan vermelden.

biedt u informatie over ons ziekenhuis, en biedt volop amusement, ontspanning en services. Download de GHZ App gratis op uw smartphone of tablet en ervaar het gemak van de GHZ App.

Administratie

Voordat u wordt opgenomen, wil de medewerker van de

Op pagina 14 leest u meer over de mogelijkheden van de

polikliniek weten waar, hoe en onder welk inschrijf- of

GHZ App.

polisnummer u bent verzekerd. Deze gegevens zijn nodig voor de financiële afwikkeling van uw opname. Bent u niet

Medicijnen

verzekerd, dan vragen wij u een verklaring te ondertekenen

Voor een goede behandeling is een actueel medicatie-

waarin u akkoord gaat dat de nota rechtstreeks naar uw

overzicht noodzakelijk. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw

huisadres wordt verstuurd.

apotheek. Neem dit overzicht altijd mee bij elk ziekenhuisbezoek. Neem ook eventuele medicijnen in de originele verpakking mee met het etiket waarop het gebruik staat

Documenten over levenskwesties

Wanneer u beschikt over bijvoorbeeld een schriftelijke

vermeld. Zo kan de arts precies zien welke medicijnen u thuis

wilsverklaring (levenstestament) of geregistreerd staat in het

gebruikt. Tijdens uw opname wordt de medicatie door het

Donorregister, kunt u dit doorgeven aan uw behandelend

ziekenhuis geregeld. Dat betekent dat u soms een medicijn

specialist en/of verpleegkundige tijdens het opnamegesprek.

krijgt dat er anders uit ziet dan u gewend bent, maar de

Wilt u ook uw contactpersoon hierover inlichten?

werking is hetzelfde. Tijdens uw ziekenhuisopname kunt u de verpleging om een bijsluiter van uw medicatie vragen. Heeft u overige vragen over uw medicatie dan kunt u die via de verpleging aan de ziekenhuisapotheek voorleggen. Bij ontslag wordt uw medicatieoverzicht overgedragen aan uw eigen apotheek. Daarbij worden ook medische gegevens overgedragen die de apotheker nodig heeft om de doseringen van de medicatie te controleren. Het gaat dan om gegevens zoals nierfunctie, natrium, kalium en stollingstijd. Het overdragen van medicatiegegevens van uw eigen apotheek naar het ziekenhuis en andersom is verplicht en noodzakelijk om fouten te voorkomen. Als u hier toch bezwaar

Neem altijd een actueel medicatieoverzicht mee bij elk ziekenhuisbezoek 5


Uw verblijf Enkele dagen voor uw opname krijgt u bericht wanneer u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Hiervoor worden in het ziekenhuis nicotinepleisters verstrekt. Wilt u toch roken, dan kan dat alleen buiten in de rookabri bij P2 en P3.

Annuleren afspraak

Houd er rekening mee dat wanneer u uw afspraak niet ten

Ontvangst

minste 24 uur van te voren heeft afgezegd, er kosten bij u in rekening kunnen worden gebracht.

Op de dag van uw opname meldt u zich bij de centrale receptie bij de hoofdingang. Een gastheer of gastvrouw van het ziekenhuis begeleidt u naar de afdeling. Hier wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Deze stelt u een aantal

De afdeling

Een verpleegafdeling heeft vaak meerdere één, twee-, drie-,

vragen, bijvoorbeeld of u medicijnen gebruikt en of u eerder

vier- en zespersoonskamers met voor iedere patiënt een eigen

bent opgenomen. Soms heeft u dit gesprek al tijdens het

garderobekast. De indeling van de kamers is afhankelijk van de

preoperatief spreekuur gehad.

zorg die een patiënt nodig heeft. Op de meeste afdelingen liggen mannen en vrouwen bij elkaar op de kamer. Als u op

Bij uw opname krijgt u een identificatiebandje (polsbandje).

een aparte mannen- of vrouwenkamer wilt liggen, kunt u

Hierop staan uw persoonlijke gegevens vermeld. Op deze

dit voorafgaand aan uw opname bij de medewerker van de

manier weet iedere ziekenhuismedewerker (onder alle

polikliniek aangeven. Het is helaas niet altijd mogelijk aan dit

omstandigheden) wie u bent. Ook ontvangt u de afdelings-

verzoek te voldoen.

folder met specifieke informatie over de afdeling waar u wordt opgenomen. Een enkele keer kan een geplande opname worden afgezegd of gaat een behandeling of operatie niet door. Dit gebeurt bijvoorbeeld vanwege een spoedopname. Wij doen ons uiterste best deze situatie te vermijden. Mocht dit toch voorkomen, dan vragen wij hiervoor uw begrip.

Niet roken

Voor veel patiënten is het niet roken tijdens opname geen probleem. Mocht u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis toch moeite hebben om niet te roken, dan kunt u dit met de verpleegkundige op de afdeling bespreken. Zij kan er dan voor zorgen dat u een nicotine vervangend middel krijgt. 6|  Het Groene Hart Ziekenhuis


Uw verblijf

De verpleegafdeling is het centrale punt van uw ziekenhuisverblijf. Van hieruit gaat u voor bijvoorbeeld extra onderzoek naar andere afdelingen. U wordt hierbij begeleid door een verpleegkundige van uw afdeling of door een medewerker patiëntenvervoer. Wilt u aan de verpleging van de afdeling doorgeven als u de afdeling afgaat voor bijvoorbeeld een wandeling?

Dagindeling

U kiest zelf wanneer u wilt ontbijten, dit kan tussen 7.30 en 11.00 uur. Ook kunt u zelf kiezen wanneer u gaat lunchen of dineren, dit kan tussen 11.00 en 19.00 uur. De bezoektijd is op bijna alle afdelingen vanaf 13.30 tot 20.00 uur. In het ziekenhuis begint de nachtrust om ongeveer 22.30 uur. Meerdere keren per dag serveert de roomassistant u koffie, thee en frisdrank. Het kan voorkomen dat uw dagindeling aangepast wordt om u de best mogelijke zorg te bieden.

Lounge

Patiënten en bezoekers zijn elke dag van 07.00 tot 21.00 uur van harte welkom in de lounge op de eerste verdieping. Hier staat een leestafel met ruimte voor bijvoorbeeld een laptop. Ook kunt u hier een kopje koffie of thee drinken. Op zondagochtend vindt de kerkdienst plaats in de lounge.

Stiltecentrum

u langs, dit wordt ‘visite lopen’ genoemd. De arts is een

Wie even tot zichzelf wil komen of zich wil wenden tot zijn/haar

medisch specialist en/of een afdelingsarts. Deze arts is niet altijd

geloof, kan terecht in het stiltecentrum. Het stiltecentrum is niet

de specialist die u op de polikliniek heeft gezien. Vanzelfsprekend

gebonden aan een geloof en is opgebouwd uit verschillende

is hij of zij wel volledig van uw situatie op de hoogte. Als u dit

ruimtes voor voldoende rust en privacy. Het stiltecentrum is

wenst, is het mogelijk uw ‘eigen’ specialist te spreken. U kunt

geopend van 07.00 tot 21.00 uur. Op verzoek kan het stilte-

dit aanvragen bij de verpleegkundigen van uw afdeling.

centrum geopend worden buiten openingstijden. Vraag hiernaar bij uw verpleegkundige.

Verpleegkundige zorg

Veiligheidsprocedure

Tijdens uw opname worden u op verschillende momenten

Op iedere verpleegafdeling werkt een team verpleegkundigen

dezelfde vragen gesteld. We vragen dan bijvoorbeeld naar

en leerling-verpleegkundigen. Met vragen of problemen kunt

uw naam, uw geboortedatum, aan welke zijde u geopereerd

u altijd bij hen terecht. Wij streven ernaar dat u zoveel mogelijk

moet worden en of u nuchter bent. Dit is een onderdeel van

door dezelfde verpleegkundige wordt verzorgd.

onze veiligheidsprocedure.

In ons ziekenhuis zijn ook verpleegkundigen werkzaam die specifieke zorg verlenen, bijvoorbeeld de diabetes- en

Het GHZ is een opleidingsziekenhuis, daarom kunt u ook

longverpleegkundigen. Deze verpleegkundigen worden

arts-assistenten ontmoeten. Dit zijn afgestudeerde artsen

ingeschakeld door de verpleegkundigen op de afdeling,

die een opleiding volgen tot specialist en werken onder

uw behandelend arts en uiteraard op uw eigen verzoek. Ook

de verantwoordelijkheid van een specialist. Ook kunt u co-

na uw ontslag uit ons ziekenhuis kunt u de gespecialiseerde

assistenten tegenkomen. Dit zijn aankomende artsen die bezig

verpleegkundigen op de polikliniek bezoeken.

zijn met het laatste deel van hun studie. Zij vallen ook onder de

Medische zorg

De medisch specialist (arts) is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Soms heeft hij of zij een ondersteunend onderzoek van een collega nodig. In dat geval krijgt u ook met een andere

verantwoordelijkheid van de specialist. Heeft u vragen over uw medische behandeling, stelt u deze dan gerust aan de arts.

Roomassistant

Wij maken uw verblijf zo comfortabel mogelijk en daarom werkt

specialist te maken. Bij een spoedopname is de dienstdoende

er op iedere verpleegafdeling een roomassistant. De room-

specialist uw behandelend arts. Dan is het wel mogelijk dat dit

assistant is verantwoordelijk voor de niet-medische zorg tijdens

een voor u onbekende specialist is. Iedere dag komt een arts bij

uw verblijf. Gedurende de dag ziet u hem/haar meerdere keren 7


voor het serveren van maaltijden of het inschenken van drinken.

Bezoek

Ook voor andere wensen zoals een extra kussen of het regelen van een maaltijd voor uw partner kunt u bij hen terecht. Heeft

Kijkt u op www.ghz.nl/bezoek voor de tijden waarop u

u een niet-medische vraag? Deze kunt u ook aan uw room-

bezoek kunt ontvangen.

assistant stellen.

Bezoekregels

De bezoektijd is een belangrijk moment van de dag. Toch kan bezoek een extra belasting voor u en/of uw medepatiënten betekenen. Daarom hebben wij een aantal bezoekregels opgesteld. U kunt maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. Meer

bezoek kan weliswaar gezellig zijn, maar is vaak te druk voor u of uw medepatiënten. Wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat u onder

bezoektijd een onderzoek heeft, dit kan echter niet altijd worden voorkomen. Als u niet in bed of op de afdeling hoeft te blijven, mag

u met uw bezoek naar het dagverblijf op de verpleeg afdeling of naar één van de cafés van het ziekenhuis (zie pagina 17). U kunt u met uw bezoek gebruik maken van onze room-

Elektronisch patiëntendossier

Uw medische gegevens worden opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Met dit EPD kunnen zorgverleners

service.

Overnachten bezoek

Als u ernstig ziek bent, is het mogelijk dat uw partner of ouders in

medische gegevens uitwisselen. Het is belangrijk dat zorg-

het ziekenhuis blijven slapen in een familiekamer. Ook als ouder

verleners binnen het GHZ veilig en betrouwbaar relevante

kunt u blijven slapen bij uw kind in dezelfde kamer. Dit gebeurt

medische gegevens met elkaar kunnen delen. Artsen kunnen

in overleg met de verpleegkundige op uw afdeling.

zo beter samenwerken. Het EPD is voor de zorgverlener makkelijker en sneller toegankelijk dan een papieren versie van uw patiëntendossier. Zorgverleners mogen uw medische gegevens alleen inzien als er een behandelrelatie is én het nodig is voor uw behandeling. Voordelen van het EPD voor u: De kans op medische fouten vermindert

U hoeft niet steeds opnieuw te vertellen wat er in uw medisch

dossier staat Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘EPD’; zie www.ghz.nl/epd en meer informatie over uw privacy vindt u op de pagina: www.ghz.nl/privacystatement.

Opslaan van beelden

De beelden die worden gemaakt, worden digitaal opgeslagen en aan het elektronisch patiëntendossier gekoppeld. Onze medewerkers raadplegen alleen uw dossier als zij rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling. Als de foto’s of videoopnamen gebruikt worden voor presentaties of ter illustratie van vakliteratuur, dan wordt vooraf toestemming aan u gevraagd.

Vraag toestemming voor foto- en filmopnames

Wij verzoeken u om niet ongevraagd foto’s en filmopnames van medewerkers, patiënten en bezoekers te maken. Vraag hen vooraf om toestemming.

8|  Het Groene Hart Ziekenhuis


Uw verblijf

MRSA- en BRMO besmetting

Als u één of meer van de onderstaande vragen met ‘ja’ kan beantwoorden, meldt dit dan bij de receptie of polikliniekmedewerker. Bent u besmet met MRSA of BRMO?

Bent u het afgelopen jaar opgenomen geweest in een

buitenlands of binnenlands ziekenhuis? Bent u als huisgenoot, partner of verzorgende de

afgelopen 2 maanden in contact geweest met iemand die MRSA positief is? Bent u in contact geweest met bedrijfsmatig gehouden

varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren gehouden worden (vleesfokkerij)? Is de patiënt een adoptiekind en korter dan een jaar in

Nederland? Bent u nu woonachtig of minder dan 2 maanden

geleden woonachtig geweest in een instelling voor asiel zoekers (AZC)?

Waarom is het belangrijk dat u dit meldt?

Er is een kans dat u een Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO) met u meedraagt, zoals MRSA. Van een BRMObacterie merkt u vaak niets. Maar patiënten met een verminderde weerstand kunnen er infecties door krijgen. Meer informatie vindt u in de folders ‘BRMO’ en ‘MRSA’ bij de centrale receptie. Voor meer informatie over infectiepreventiemaatregelen kunt u terecht bij de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Maatregelen om infectie te voorkomen

Uw rechten als patiënt

gemaakt volgens de microvezel methode. Deze kunstmatige

uw rechten en plichten als patiënt. In de folder ‘Uw rechten en

vezeldoek wordt klam vochtig gebruikt. Dit is de beste manier

plichten als patiënt’ kunt u hier meer over lezen. Lees meer op

om vuil, stof en micro-organismen te verwijderen.

onze website www.ghz.nl/rechten.

Heeft u vragen, stel deze dan gerust aan een schoonmaker of

Uw dossier

bekijk de folder over ‘Bedrijfshygiëne’.

Volgens de wet zouden patiëntendossiers van 15 jaar of ouder

Om infecties tegen te gaan, wordt in het ziekenhuis schoon-

Wij vinden het belangrijk dat u goed bent geïnformeerd over

per 1 april 2010 moeten worden vernietigd. Het GHZ heeft echter Tijdens uw verblijf kunt u te maken krijgen met micro-organismen

besloten om niet tot vernietiging van de patiëntendossiers over

die u of uw medepatiënten bij zich hebben. Dit zijn bacteriën,

te gaan. De wetgever bereidt op dit moment namelijk een

virussen, gisten of schimmels die soms infecties veroorzaken.

nieuwe wet voor, waarin de bewaartermijn wordt verlengd. De

Om overdracht van deze micro-organismen tussen patiënten

gezondheidsraad heeft geadviseerd die op 30 jaar te stellen.

tegen te gaan, houden onze medewerkers zich aan algemene

U heeft recht op inzage, aanvulling, correctie, afscherming en

infectiepreventiemaatregelen, zoals het desinfecteren van

vernietiging van uw dossier. De procedures die hiervoor gelden,

de handen voor en na patiëntencontact.

kunt u terugvinden op: www.ghz.nl/patientendossier.

In bijzondere situaties zijn deze algemene maatregelen niet

Wie inzage hebben in uw dossier

voldoende en worden specifieke maatregelen genomen, ook

In de folder ‘EPD’ staat een opsomming van de personen die

wel ‘isolatiemaatregelen’ genoemd. Op een kaart bij uw

toegang hebben tot uw gegevens, bijvoorbeeld: alle personen

kamerdeur staat dan beschreven welke maatregelen de

die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, GHZ

medewerkers en uw bezoek dienen te nemen.

professionals, zorgaanbieders in de regio die een behandel9


10 |  Het Groene Hart Ziekenhuis


Uw verblijf

verlener zonder toestemming handelen, tenzij u van tevoren hebt aangegeven af te zien van een (be)handeling. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld een niet- reanimeerverklaring. Bij minderjarigen jonger dan twaalf jaar is voor een (be)handeling toestemming vereist van de ouder die het gezag uitoefent of de voogd. Voor kinderen van twaalf tot en met vijftien jaar geldt een aparte regeling van dubbele toestemming; er is zowel van het kind als van zijn ouder/voogd toestemming vereist. Vanaf zestien jaar geeft een minderjarige zelf toestemming voor een (be)handeling. Meer hierover leest u in de folder ‘De rechten (en plichten) van uw kind’.

Het recht op privacy relatie met u hebben of bij deze relatie betrokken zijn en

De zorgverlener moet de privacy van de patiënt beschermen

externe specialisten die onze specialisten waarnemen.

en bewaren. Alles wat is besproken, moet vertrouwelijk

Op www.ghz.nl/epd vindt u onder andere de patiëntenfolder

worden behandeld. Handelingen of onderzoeken mogen

‘EPD’ met informatie over wie er toegang heeft tot uw dossier.

alleen met uw toestemming in het bijzijn van derden worden uitgevoerd.

Aan wie wij uw gegevens verstrekken Het ziekenhuis levert (anonieme) patiëntengegevens en/of

Verlies, diefstal en beschadiging van uw eigendommen

lichaamsmateriaal aan een aantal registratiesystemen.

Informeer bij verlies van uw eigendom bij de verpleegkundige

Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor

van uw afdeling of bij de Frontoffice, via tel.: (0182) 50 57 57.

wetenschappelijk of statistisch onderzoek.

Heeft u te maken met beschadiging, diefstal of bedreiging? Meld dit dan bij één van de verpleegkundigen én bij de

Hoe u hiertegen bezwaar kunt aantekenen

beveiliging. De afdeling Beveiliging is te bereiken via het

Als u niet wilt dat uw gegevens aan derden of andere zorg-

algemene GHZ nummer (0182) 50 50 50. De beveiliging

verleners worden verstrekt, ofwel aan hen ter inzage worden

informeert u over de manier waarop u aangifte kunt doen

geboden, kunt u hier bezwaar tegen maken bij uw behandelend

bij de politie. Om de veiligheid in het ziekenhuis te garanderen

specialist.

is het belangrijk dat u altijd melding maakt van incidenten. Door het aanscherpen van beveiligingsmaatregelen proberen

Op welke informatie u recht heeft

wij dergelijke situaties te voorkomen.

De zorgverlener moet u vertellen wat er met u aan de hand is, welke behandeling hij/zij voorstelt en waarom. Vraag hem/haar

Schade door schuld ziekenhuis

gerust om de risico’s en eventuele alternatieven of om meer

Als er door een ziekenhuismedewerker schade wordt

informatie als iets niet duidelijk voor u is.

toegebracht aan u of uw eigendommen, dan kunt u daarover bij de teamleider van uw afdeling een melding doen. Wilt u

Informatieverstrekking en toestemming

voor een schadevergoeding in aanmerking komen, schrijft u

Wanneer u wordt behandeld in ons ziekenhuis informeren wij

dan een brief aan de Raad van Bestuur. Uw melding wordt

u altijd over:

beoordeeld door de afdeling juridische zaken dan wel de

De aard en het doel van het onderzoek en/of de

behandeling; •

De gevolgen en risico’s daarvan voor uw gezondheid;

Alternatieven die in aanmerking komen en de mogelijke

consequenties van geen behandeling; •

De staat van uw gezondheid en uw vooruitzichten.

verzekeraar van ons ziekenhuis om te bekijken of u eventueel voor vergoeding in aanmerking komt.

Roken, alcohol en drugs

Het GHZ is een rookvrij ziekenhuis. Roken is voor patiënten en bezoekers alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen rookabri’s naast de parkeergarages P2 en P3. Op alle andere

U beslist zelf of u wel of niet wordt behandeld. Wanneer sprake

plaatsen op het ziekenhuisterrein is het roken niet toegestaan.

is van een ingrijpende of ongebruikelijke behandeling zal uw zorgverlener nadrukkelijk uw toestemming vragen. In de overige

Bent u in het GHZ opgenomen en wilt u dit moment aangrijpen

gevallen gaan onze hulpverleners er in principe van uit dat u

om te stoppen met roken? Deel uw voornemen dan met de

stilzwijgend instemt. Laat u hen daarom weten wanneer u geen

verpleegkundige van de afdeling. Zij kan u de mogelijkheden

toestemming geeft.

aangeven voor het stoppen met roken.

Wanneer u in spoedeisende gevallen zelf geen toestemming

Als u aan bed of medische apparatuur gebonden bent, kunt

kunt geven, wordt geprobeerd om toestemming te krijgen van

u niet roken. In het ziekenhuis mag u geen meegebrachte

een vertegenwoordiger. Wanneer dat niet lukt, mag de zorg-

alcohol of drugs gebruiken. 11


Uw ervaring

Uw ervaring

Wij nodigen u uit uw ervaringen en ideeën te delen

Compliment of klacht?

Patiënt als Partner – Samen verbeteren we onze zorg Wat de beste zorg is, is voor iedereen anders. Daarom

Als u een compliment wilt geven aan het GHZ of aan

nodigen wij u uit uw ervaringen en ideeën te delen. Wij leren

een medewerker van het GHZ, kunt u dat doen via

hiervan en kunnen zo onze zorg continu verbeteren. Deze

www.ghz.nl/compliment of www.zorgkaartnederland.nl.

samenwerking tussen u en ons noemen wij Patiënt als Partner.

U kunt als dank ook een donatie doen aan Stichting

Valt u iets op of begrijpt u niet waarom bepaalde dingen

Vrienden van het GHZ waarmee zij projecten realiseren

gebeuren, laat dit dan gerust aan ons weten. Ook zijn op

om het verblijf te veraangenamen (zie pagina 17).

diverse plekken in het ziekenhuis kaartjes voor verbeterideeën te vinden. Hierop kunt u uw ideeën of tips opschrijven en deze

Het kan ook voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent

dan in de daarvoor bestemde brievenbussen achterlaten.

over de behandeling of uw verblijf in het ziekenhuis. U kunt

Ziet u de kaartjes niet, aarzel dan niet om het aan een zorg-

dan het beste eerst praten met degene die u verantwoordelijk

verlener te vragen.

acht. Wilt u dat niet of heeft het gesprek niet het gewenste resultaat, dan kunt u voor advisering of bemiddeling terecht bij de klachtenfunctionaris. Dit kan mondeling, schriftelijk, telefonisch of via www.ghz.nl/klacht. De klachtenfunctionaris

Cliëntenraad

Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen en

is op werkdagen van 09.00 - 16.30 uur bereikbaar via telefoon-

behoeften van onze patiënten, is het belangrijk om te

nummer: (0182) 50 59 74.

weten wat er onder hen leeft. Daarom heeft het GHZ een Cliëntenraad.

In de folder ‘Een klacht’ en op www.ghz.nl/klacht staan de klachtenprocedure binnen ons ziekenhuis en overige

Meer informatie over de Cliëntenraad vindt u in de folder

mogelijkheden voor het indienen van een klacht uitgebreid

‘De Cliëntenraad’ of via www.ghz.nl/clientenraad.

beschreven.

U kunt het secretariaat van de cliëntenraad bereiken van maandag t/m donderdag via telefoonnummer

Na uw opname kunt u ook een uitnodiging krijgen voor ons

(0182) 50 5204. U kunt ook mailen naar: clientenraad@ghz.nl.

patiënttevredenheidsonderzoek. Ook hierin kunt u aangeven hoe u uw opname in ons ziekenhuis heeft ervaren.

13


Voorzieningen Anderstaligen

GHZ App

Om uw verblijf in ons ziekenhuis te veraangenamen, kunt u

Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, maakt de arts

onze GHZ App gebruiken. Het gebruik van de app is zeer

een inschatting of een tolk nodig is. Als een tolk medisch

eenvoudig. De app biedt u informatie, amusement, ontspanning

gezien noodzakelijk is, kunt u o.a. gebruik maken van de ‘tolken-

en services. Zo kunt u bijvoorbeeld iets te drinken bestellen bij

telefoon’. De verpleegkundige kan u hier meer informatie

uw roomassistant, de krant of een tijdschrift lezen, luisteren naar

over geven.

ontspanningsmuziek of mindfulness-oefeningen doen. Ook

Doof of slechthorend?

belt u kosteloos naar uw familieleden. Verder is alle ziekenhuisinformatie en afdelingsinformatie binnen handbereik.

Bent u doof of slechthorend en heeft u voor uw gesprek met een arts of verpleegkundige een gebarentolk nodig? Dan

Download de GHZ App gratis op uw smartphone of tablet

raden wij u aan om, voordat u naar het ziekenhuis komt, via

om te ontdekken wat de app u allemaal nog meer te

Bureau Tolknet zelf een tolk te regelen. Het voordeel hiervan is

bieden heeft. De dwonload link vindt u ook op onze website:

dat u dan geen extra kosten hoeft te betalen. Als het ziekenhuis

www.ghz.nl/app Heeft u geen smartphone of tablet? Leen

een tolk moet regelen, dan moeten er aanmelding- en tolk-

dan gratis een iPad bij uw roomassistant.

kosten worden betaald. Als er sprake is van een spoedgeval regelt en betaalt het ziekenhuis uiteraard een tolk.

Bibliotheek

Het ziekenhuis heeft een patiëntenbibliotheek. Op de Bureau Tolknet kunt u bereiken via tel.: (0346) 33 23 32. Voor de

verschillende verpleegafdelingen komt van maandag tot en

teksttelefoon belt u met: (0346) 33 23 33.

met vrijdag elke morgen tussen 10.00 - 12.30 uur een vrijwilliger

U kunt ook een e-mail sturen naar: info@tolknet.org of bezoek

langs met een boekenkar. Naast boeken met een normale

de website: www.tolknet.org

letter, kunt u ook grootletterboeken en kijkboeken lenen. Aan

Geestelijke verzorging

Een verblijf in het ziekenhuis kan allerlei gevoelens en vragen oproepen. Het kan opluchten en steun geven om hier met

het lenen van boeken zijn geen kosten verbonden.

Internet

Als u bent opgenomen op een verpleegafdeling is het op

iemand over te praten. In ons ziekenhuis zijn daarvoor

de meeste afdelingen toegestaan om een laptop of tablet

geestelijke verzorgers werkzaam. Eén van hen is aan uw

te gebruiken. Het GHZ beschikt over een draadloos netwerk

afdeling verbonden. Mogelijk komt hij/zij kennis met u maken.

waar u gratis gebruik van kunt maken. Het draadloos netwerk

Ook kunt u zelf, ongeacht uw geestelijke of kerkelijke achter-

van het GHZ herkent u aan ‘GHZ-PUBLIC’. Inloggen is niet nodig,

grond, een beroep op hen doen via de verpleging of u kunt

u gaat naar GHZ-PUBLIC en geeft akkoord op de voorwaarden.

zelf contact leggen via de receptie. Bij een geplande opname kunt u het beste zelf uw geloofsgemeenschap hiervan op de hoogte stellen. Iedere zondag kunt u, mits uw medische

Kapper en pedicure

Het is in ons ziekenhuis mogelijk om via de verpleging een

situatie dit toelaat, deelnemen aan de kerkdienst om 10.00 uur

kapper of een pedicurebehandeling aan te vragen. Ook kunt

in de lounge. Vrijwilligers nodigen u daarvoor uit en begeleiden

u onze kapsalon bezoeken. De openingstijden zijn dinsdag en

u naar de dienst.

donderdag van 09.00 - 17.00 uur. U vindt de kapsalon op de 5e verdieping, naast de liften (route 66).

Aan het ziekenhuis zijn geestelijk verzorgers met een Rooms Katholieke en Protestantse achtergrond verbonden. Als u dat wilt kan ook een beroep worden gedaan op een Humanistische of Islamitische geestelijk verzorger.

14 |  Het Groene Hart Ziekenhuis

Medisch maatschappelijk werk

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis komt er veel op u af. Ziekte, een operatie of behandeling kunnen veel vragen


Voorzieningen

oproepen. Het komt ook regelmatig voor dat mensen gaan piekeren over de thuissituatie. Heeft u behoefte aan aandacht voor uw vragen en emoties en wilt u praten met iemand van

Parkeren

U kunt bij een bezoek aan het ziekenhuis gebruik maken van drie parkeerfaciliteiten.

buiten de familie- en vriendenkring? Dan kunt u kosteloos een beroep doen op de medisch maatschappelijk werker uit het

ziekenhuis.

ziekenhuis, te bereiken via de Bleulandweg.

Parkeerterrein P1 bevindt zich voor de hoofdingang van het

Het medisch maatschappelijk werk biedt psychosociale hulp

ziekenhuis, te bereiken via de Büchnerweg en via parkeer-

bij problemen van u of uw naasten die verband houden met

terrein P1.

Parkeergarage P2 vindt u aan de achterzijde van het

ziekte,opname of ontslag uit het ziekenhuis. U kunt ook met

praktische vragen op het gebied van bijvoorbeeld werk en

van de Bleulandweg/Büchnerweg. Deze parkeergarage is te

Parkeergarage P3 vindt u naast het ziekenhuis op de hoek

financiën of advies m.b.t. huisvesting bij hen terecht. Soms

bereiken via de Büchnerweg.

doen de maatschappelijk werkers beroep op andere hulpverlenende instanties. Via de verpleegkundige of arts kunt u met hen een afspraak maken. U kunt ook zelf contact opnemen. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar tijdens kantooruren via het algemene nummer van het GHZ, tel.: (0182) 50 50 50. Zij proberen binnen 48 uur te reageren op uw vraag.

Halen en brengen Zowel bij de hoofd- als nachtingang vindt u een zone ‘halen en brengen’. U kunt hier met de auto tot de ingang rijden en binnen twintig minuten weer kosteloos uitrijden. Langer parkeren is hier niet toegestaan. Patiënten en bezoekers kunnen voor de hoofdingang, onder de overkapping, worden afgezet.

Openingstijden hoofd- en nachtingang en parkeren Van maandag t/m vrijdag is de hoofdingang tussen 06.30 - 21.00 uur geopend. In het weekend en op feestdagen is deze geopend tussen 09.00 - 21.00 uur. Als de hoofdingang

Maaltijden

is gesloten, betreedt u het ziekenhuis via de nachtingang naast de ingang van de Spoedeisende Hulp (SEH).

Goed eten is belangrijk en draagt bij aan uw herstel en gezondheid. Uw maaltijden worden daarom met grote zorg samengesteld in onze keuken. We houden hierbij rekening

Fietsenstalling

met uw dieetwensen en geloofsovertuigingen.

Uw fiets kunt u stallen in de fietsenkelder, gelegen voor de hoofdingang. Mocht u geen gebruik kunnen maken van de

Wanneer u in het GHZ bent opgenomen,

fietsenkelder dan zijn aan de voorzijde en aan de achterzijde

bieden wij u kwalitatieve maaltijden

van het ziekenhuis ook fietsenstallingen beschikbaar. Wij

met veel keuzemogelijkheden

verzoeken u uitsluitend gebruik te maken van deze fietsen-

via onze maaltijdservice Beleef.

stallingen.

Bij aankomst in ons ziekenhuis wordt u door de roomassistant

Pendeldienst

geïnformeerd over hoe Beleef werkt.

Een pendeldienst brengt patiënten en bezoekers die slecht ter been zijn van de parkeergarages P2 en P3 naar de hoofd15


Voorzieningen

ingang en natuurlijk ook weer terug. Op werkdagen tussen

worden geserveerd. Met de roomservice kan uw bezoek ook

08.30 uur en 16.30 uur stopt deze pendeldienst bij drie ‘haltes’ op

genieten van koffie met bijvoorbeeld een punt appeltaart.

het GHZ-terrein: de ingang van P2, het bankje bij de ambulance-

Bestellen kan via de GHZ App. Onder de knop ‘Roomservice’

sluis nabij P3 en onder de luifel bij de hoofdingang. Patiënten

ziet u de verschillende mogelijkheden. Betalen gebeurt met

en bezoekers die gebruik willen maken van deze pendeldienst

de pinpas aan bed. De roomassistant bij u op de afdeling

kunnen bij een van de haltes plaatsnemen. De pendeldienst

informeert u graag over de mogelijkheden.

rijdt iedere vijf minuten langs de haltes.

Post

Televisie

Elk bed is voorzien van een televisie met uitzondering van

Op de afdelingen wordt dagelijks post bezorgd. Geef aan

de dagbehandeling. Via de GHZ App kunt u ook televisie-

uw familie en bekenden uw kamernummer en afdeling door.

programma’s terugkijken. Voor het gebruik worden geen kosten

Via het bezoekadres of het postadres (zie laatste pagina van

in rekening gebracht.

dit boekje) van het ziekenhuis kunnen zij u een kaartje sturen. Ook kunnen zij u een e-card sturen via: www.ghz.nl/ecard. Bent u al ontslagen uit ons ziekenhuis, dan sturen wij uw post door

Vrijwilligerswerk

In ons ziekenhuis zijn vrijwilligers werkzaam die u graag van

naar uw huisadres. Wilt u zelf iets posten, dan kunt u dit aan de

dienst zijn. Vrijwilligers nemen geen taken over van de beroeps-

verpleegkundige meegeven.

krachten, maar vullen deze aan en zijn een belangrijke

Goed doel steunen

ondersteuning voor het personeel. Op diverse afdelingen zijn vrijwilligers werkzaam, zoals op de verpleegafdelingen, Dialyse,

Iedereen die een Kaartje2Go verstuurt, steunt daarmee direct

Spoedeisende Hulp en in de polikliniek. Zij maken tijd voor een

de Stichting Vrienden van het Groene Hart Ziekenhuis. Met de

gesprekje of begeleiden u naar een andere afdeling. Uiteraard

opbrengst worden projecten gerealiseerd die bijdragen aan een

gebeurt dit alleen als u dit op prijs stelt.

fijn ziekenhuisverblijf voor patiënten. Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl/kaartje. De kaartjes zijn niet duurder dan bij

Vrijwilligers handmassages

andere aanbieders.

Op een groot aantal verpleegafdelingen is er in de middag

Radio

van maandag tot en met vrijdag een speciaal opgeleide vrijwilliger aanwezig die u een handmassage aanbiedt. De

Bij elk bed is een radioaansluiting. Vraag aan uw roomassistant

handmassage helpt u ontspannen en kan een moment van rust

hoe u radio kunt luisteren.

bieden tijdens uw opname.

Horecagelegenheden

Wasserette

In de cafés van het GHZ bent u van harte welkom.

Als u bent opgenomen in ons ziekenhuis, kunt u uw kleding laten wassen door ‘Wassalon de Wit’ in Gouda. U kunt hiervoor zelf

Green Café

een afspraak maken met de wassalon. Uw wasgoed wordt bij u

Het Green Café is het horecaconcept voor bezoekers en

in het ziekenhuis opgehaald en de volgende werkdag schoon

patiënten van het GHZ. In het assortiment vindt u dagelijks verse

teruggebracht. U kunt dan contant betalen. Wassalon de Wit is

broodjes of een warme maaltijd. Er wordt gewerkt met verse,

bereikbaar op telefoonnummer (0182) 51 71 66.

biologische en eerlijke producten. Het Café bevindt zich in de ruimte achter de receptie bij de hoofdingang en is eenvoudig via de bewegwijzering te vinden, volg het pictogram vork/mes.

Mobiele telefoon

In ons ziekenhuis is bellen met uw eigen mobiele telefoon Openingstijden Green Café Op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur

toegestaan. Op de afdelingen waar het beperkt is toegestaan, staat dit aangegeven.

In het weekend en op feestdagen van 13.00 tot 20.00 uur

Groene Hart Café Het Groene Hart Café biedt een diversiteit aan koffie en thee

Stichting Vrienden van het GHZ

Om u naast de beste zorg ook een fijn verblijf te bieden,

aan met diverse lekkernijen. Tijdens de lunchuren zijn er vers

helpt Stichting Vrienden van het GHZ het ziekenhuis met

belegde broodjes te verkrijgen. Het café vindt u op de begane

het realiseren van extra voorzieningen.

grond vlakbij de ingang van de Spoedeisende Hulp. Weten welke voorzieningen er voor Openingstijden Groene Hart Café Op werkdagen van 10.00 uur tot 15.30 uur

Roomservice

Als u bent opgenomen, kunt u tussendoortjes en verschillende

u zijn of ook bijdragen aan een fijner ziekenhuis? Vraag de folder aan uw roomassistant of kijk voor meer informatie op www.vriendenvanhetghz.nl

soorten koffie bestellen die aan uw bed of in het dagverblijf 17


18 |  Het Groene Hart Ziekenhuis Opname Maghzine


Weer naar huis

Weer naar huis

Rekening

Nadat u bent ontslagen uit ons ziekenhuis worden de ziekenhuisrekeningen opgemaakt. Of u de rekening thuisgestuurd krijgt,

Uw vertrek

hangt af van uw zorgverzekering. Heeft u een naturaverzekering

De dag dat u het ziekenhuis mag verlaten (uw ontslag)

en heeft het ziekenhuis een contract met uw zorgverzekeraar,

is vaak moeilijk te voorspellen. In principe hoort u het

dan wordt de rekening rechtstreeks naar de verzekering

tijdstip van vertrek minimaal een dag van tevoren. Uw

gestuurd. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee

behandelend arts bespreekt met u een eventueel vervolg

het GHZ geen contract heeft, of heeft u een restitutieverzekering

van de behandeling na ontslag uit het ziekenhuis. Een

en het ziekenhuis verzocht om de factuur naar uw huisadres

verpleegkundige maakt voor u een controleafspraak op

te sturen, dan ontvangt u de factuur thuis. Gaat het om een

de polikliniek. Via een ontslagbrief wordt uw huisarts over

behandeling die niet onder de dekking van een verzekering

uw ziekenhuisopname en eventuele nazorg geïnformeerd.

valt, dan ontvangt u de factuur ook thuis, net als wanneer u niet bij een Nederlandse zorgverzekeraar bent verzekerd. In al die

Transfer van zorg na opname in het ziekenhuis Als u na opname in het ziekenhuis of bezoek aan de polikliniek

gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling aan het ziekenhuis en (als dat van toepassing is) dient u zelf de rekening in bij uw zorgverzekeraar.

nog zorg nodig heeft, schakelt de verpleegkundige de transferverpleegkundige in. Hij/zij kent de mogelijkheden van de

Heeft u vragen over uw rekening, dan kunt u op werkdagen

vervolgzorg en kan u adviseren en helpen hierin de juiste keuzes

tussen 09.00 - 12.00 uur bellen naar de patiëntenadministratie

te maken; met zorg naar huis of opname in een zorginstelling.

via tel.: (0182) 50 52 24. De algemene betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Zie voor veel

Als opname in een verpleeghuis of revalidatieafdeling nodig is,

gestelde vragen ook: www.ghz.nl/factuur

helpt de transferverpleegkundige bij het organiseren en coördineren van de inzet van deze geïndiceerde zorg. Ook kan hij/zij adviseren en informatie verstrekken over onderdelen die niet onder de professionele of geïndiceerde zorg vallen zoals het

Colofon

voorzien van maaltijden, inzet van hulpmiddelen, eigen bijdragen,

Locatie Gouda

alarmeringssystemen, inzet van particuliere zorg en zorghotels.

Bleulandweg 10 I 2803 HH Gouda I Tel.: (0182) 50 50 50

Mantelzorg

Postbus 1098 I 2800 BB Gouda

Tegenwoordig wordt er steeds meer een beroep op mantel-

Locatie Bodegraven

zorgers gedaan. Mantelzorgers helpen personen waar ze een

Willem de Zwijgerstraat 9 I 2411 VT Bodegraven

persoonlijke band mee hebben zoals een zoon, dochter,

Tel.: (0182) 50 52 40

moeder, vader etc. De transferverpleegkundige zal dit vaak met u bespreken. Voor meer informatie over mantelzorg kunt u terecht bij een Steunpunt Mantelzorg in uw woonplaats of

Locatie Schoonhoven Oranjeplaats 21G I 2871 TL Schoonhoven I Tel.: (0182) 50 50 57

regio.

Vervoer naar huis

Als het om medische redenen noodzakelijk is dat u per

Locatie Zuidplas Doortocht 40 I 2914 KA Nieuwerkerk a/d IJssel Tel.: (0180) 33 16 99

ziekenauto naar huis gaat, zijn de kosten voor rekening van de zorgverzekeraar. Het zittend ziekenvervoer (openbaar vervoer,

www.ghz.nl

taxi en eigen auto) wordt niet meer door zorgverzekeraars vergoed. Voor bepaalde groepen ernstig zieke patiënten wordt hierop een uitzondering gemaakt. Raadpleeg uw zorg-

Uitgever BC Uitgevers, Sneek I Tel.: 0515 429 429 Bladmanagement Digna Schoonen I Tel.: 06 44 20 99 10

verzekeraar voor meer informatie. 19


Profile for Bcuitgevers

GHZ_OPNAMEMAG_2019_1  

GHZ_OPNAMEMAG_2019_1  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded