Page 1

Fons especial de novel·la bd4 NOVEL·LA HISTÒRICA

Origen de la proposta de creació d’un fons especial dedicat a la novel·la i la literatura històrica. Aquest fons especial està inclòs dins la Política de desenvolupament de la col·lecció1 de la bct xarxa aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Terrassa el 7 de novembre de 2013. El desenvolupament del fons de novel·la històrica és una de les accions del Pla d’acció bct xarxa per al 2014.

Objectius del fons El fons té com a objectiu principal continuar la línia d’especialitzacions de fons de ficció per a adults de les diferents biblioteques de districte de Terrassa. Com a objectius específics el fons de novel·la històrica de la bd4 contempla: 1. Esdevenir centre prescriptor i de referència de fons de novel·la històrica a les biblioteques de la ciutat de Terrassa. 2. Fomentar la lectura i el coneixement d’aquest gènere literari. 3. Facilitar l’accés a la bibliografia i als materials relacionats amb aquest gènere literari.

Títol del fons especial Novel·la històrica

Abast del fons - Geogràfic S’hi inclouen obres d’autors universals prioritzant aquelles obres escrites en l’àmbit local i català, també d’àmbit espanyol, europeu i mundial. - Històric Limitacions històriques en relació amb els autors No existeix cap limitació al respecte, s’inclouran en el fons de novel·la històrica totes aquelles obres que responguin a l’abast temàtic sense menystenir cap autor de cap època determinada. Limitacions històriques en relació amb el contingut de les obres La Política de desenvolupament de la col·lecció de la bct xarxa estableix que dins de cada especialització es determinarà un abast temàtic concret dins del tema genèric al qual destinar més recursos. Malgrat que s’hi inclouran obres que abracin tots els períodes històrics des de la prehistòria fins al s.XX, es totes aquelles obres ambientades en l’època medieval. La tria d’aquest abast temàtic va en consonància amb la posada en marxa del I Cicle de Cultura Medieval de Terrassa que té lloc durant el 2014, amb voluntat de continuïtat anual. Aquest cicle persegueix donar a conèixer tota la riquesa i diversitat d’aquest període històric i, alhora, 1

Política de Desenvolupament de la Col·lecció <http://www.terrassa.cat/col-leccio> Infant Martí, 183 -- 08224 TERRASSA Telèfon 937 397 423 c.e.: bd4@terrassa.cat

1


donar també a conèixer la Seu d’Ègara com a monument excepcional del període alt medieval i romànic. - Idioma dels documents Obres escrites en castellà i català principalment, en casos molt puntuals s’hi inclouran obres en altres idiomes sempre que es tractin d’obres no traduïdes (que siguin en llengua original) i que no es puguin trobar al mercat en català o castellà. - Públic objectiu El fons va dirigit a joves i adults a partir de 14 anys. - Profunditat en el tractament de la temàtica S’hi inclourà en el fons novel·la per a adults i novel·la juvenil de tema històric. En cap cas s’hi inclouran novel·les en lletra gran ni obres de lectura fàcil. Definició de la novel·la històrica: Narrativa sobre històries ambientes en diferents períodes de temps. Es busca recrear l'ambient d'època, sovint amb documentació per part de l'autor, si bé és més important la versemblança narrativa que el rigor històric, ja que es tracta d'obres de ficció. Es podrien considerar dos subgèneres diferenciats: • aquella que, sent una obra de ficció, recrea un període històric i en la que formen part de l’acció personatges i situacions no fictícies (una història real novel·lada) • aquella d’ambientació històrica que presenta personatges i situacions fictícies contextualitzades dins d’un període històric determinat real i documentat L’especialització inclourà només novel·la, no tindrem en compte altres formats: còmic històric, biografies d’autors representatius del gènere històric o assaig literari sobre novel·la històrica. - Exhaustivitat Es mirarà de comptar amb les novetats editorials més emblemàtiques sempre i quan s'adeqüin als criteris de selecció establerts a la Política de desenvolupament de la col·lecció de la bct xarxa així com la inclusió al fons de grans obres clàssiques del gènere, tanmateix el fons ha de ser sempre actual i útil als usuaris i no s’hi inclouran documents patrimonials. Aspectes a tenir en compte: - s’acceptaran donacions de documents que estiguin en bon estat de conservació. - Es valoraran les desiderates que facin els usuaris. - Es tornaran a comprar els documents malmesos en cas de grans obres de la literatura històrica

Tipologia documental i suports Totes les obres incloses al fons seran en suport paper podent incloure també audiollibres.

Infant Martí, 183 -- 08224 TERRASSA Telèfon 937 397 423 c.e.: bd4@terrassa.cat

2


Manteniment del fons i pressupost El fons es nodrirà amb les adquisicions fetes per la mateixa biblioteca ja sigui a través de les seleccions participatives de la Gerència de Serveis de Biblioteques, a través dels processos de selecció del Servei d’Adquisició Bibliotecària o bé mitjançant compra amb el pressupost destinat per a col·lecció del mateix Ajuntament de Terrassa. El pressupost destinat a la compra procedent de l'Ajuntament de Terrassa serà un 20% del total assignat a compra de fons de novel·la. S'acceptaran aquells donatius que s'adeqüin a la política establerta en aquest document.

Difusió del fons •

Activitats relacionades

Díptic del fons

Exposicions

Presència al web de Terrassa

Presència la Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona

Presentacions de llibres

Activitats relacionades amb el Cicle de Cultura Medieval de Terrassa

Xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.)

biTer. Blog de les biblioteques públiques de Terrassa. Recomanacions i ressenyes de documents pertanyents al fons especial.

Col·laboracions Particulars interessats en la temàtica, entitats que vulguin participar per aportar valor en la tria de fons, selecció i es pugui tenir en compte el seu criteri i propostes.

Localització a la sala La col·lecció estarà ubicada al primer prestatge destinat a novel·la de manera visible des del taulell central i prop del prestatge d’història. Si el creixement del fons ho requereix en un futur es podrà canviar la localització per una altra més adequada.

Identificació del fons Els prestatges estaran degudament identificats amb la retolació de “Novel·la històrica” i totes les obres estaran identificades amb la icona de novel·la històrica que representa una torre d’un castell.

Infant Martí, 183 -- 08224 TERRASSA Telèfon 937 397 423 c.e.: bd4@terrassa.cat

3


Es proposa la realització en un futur d’una imatge que identifiqui el fons a través de Xarxes socials i biTer (com un banner).

Tractament dels documents al programa de gestió del fons Al catàleg els documents estaran identificats amb el nom del fons especial “Novel·la històrica”.

Terrassa, novembre de 2015

Infant Martí, 183 -- 08224 TERRASSA Telèfon 937 397 423 c.e.: bd4@terrassa.cat

4

Política de col·lecció fons Novel·la històrica bd4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you