Page 1

สรุปผลการสังเคราะหงานวิจัยพบประโยชนจากการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ สถานการณในภาพรวมของผูสูงอายุ จากผลการวิเคราะหเอกสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาประเทศ ไทยจัดอยูในกลุมประเทศที่มีอัตราการเขาสูสังคมผูสูงอายุที่รวดเร็ว โดยใชเวลาประมาณ 20-22 ป ที่มีสัดสวน ผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป ตอจํานวนประชากรรวมจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 7 เปนรอยละ 14 ซึ่งนับวามีอัตราการเขาสู สังคมผูสูงอายุในป พ.ศ.2553 และเขาสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัวในป พ.ศ.2573 ซึ่งทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของตอง เตรียมความพรอมที่จะรองรับผูสูงอายุ สภาพของผูสูงอายุไทย จากการศึกษาสภาพดานตางๆ ของผูสูงอายุ สรุปไดวา ผูสูงอายุตองเผชิญกับ สภาพทั้งทางดานรางกาย (Physical Status Aging) ดานจิตใจ (Psychological Status of Aging) และดานสังคม (Social Status of Aging) ที่เปลี่ยนแปลง ทําใหไมสํามารถทํางานและสํามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดตามปกติ ซึ่ง เปนผลจาการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ โรคภัยไขเจ็บ และสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของผูสูงอายุดวย นอกจากนั้น การสูญสียสถานภาพทางสังคม ยอมกระทบตอความรูสึกทางจิตใจของผูสูงอายุเชนกัน และโครงสรางทางสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป สงผลกระทบโดยตรงกับสภาพของผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่ไมสํามารถหารายไดได จึงรูสึกวาตนเองไมมี คุณคาทางเศรษฐกิจ เกิดความวาเหว ทั้ง ที่ผูสูงอายุอาจมีความตองการรายไดมากกวาชวงกลางคน เชน เกิดปญหา สุ ขภาพต องใช คา ใช จ า ยในการรั กษาพยาบาลมากขึ้น ตองการคนดูแลเนื่ องจากตนเองไมแข็งแรง สภาพดา น เศรษฐกิจของผูสูงอายุ (Financial Status of Aging) จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอผูสูงอายุ ปญหาในภาพรวมของผูสูงอายุ จากการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของ และผลการ สํารวจประชากรผูสูงอายุ พ.ศ. 2552 ละ พ.ศ. 2554 พบวามีปญหาของผูสูงอายุมีดังนี้ 1. ปญหาดานรางกาย ไดแก การเสื่อมถอยของสุขภาพ เชน โรคของผูสูงอายุ อวัยวะภายในเสื่อมถอย เชน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดัน โรคเกาต โรคขอเสื่อม โรคเอ็นเสื่อม และโรค ออนเพลีย เปนตน 2. ปญหาดานจิตใจ ทางดานจิตใจคิดมาก เครียด และถูกทอดทิ้งปญหาที่มารุมเราจิตใจ เชน ปญหา เศรษฐกิจคาครองชีพสูง ปญหาเยาวชนที่เปนอนาคตของลูกหลาน เปนผลใหผูสูงอายุมีความวิตกกังวล เครียดสงผลใหเกิดโรคแกรางกาย เชน เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันอุดตัน 3. ปญหาเศรษฐกิจและรายได ขาดหลักประกันทางรายได ระบบและพฤติกรรมการออม ภาวะความ ยากจน 4. ปญหาเรื่องที่อยูอาศัยและผูดูแลยามแกชรามากและเปนโรคเรื้อรัง 5. ปญหาดานการมีสวนรวมและทําประโยชนเพื่อสังคม มีแนวโนมอยูตามลําพังสูง 6. ปญหาดานการศึกษา 7. ปญหาการสงเคราะหจากภาครัฐและเอกชน 8. ปญหาดานอาชีพและแรงงาน


สรุปจากปญหาตางๆ ของผูสูงอายุตามที่ไดเสนอมานั้น สํามารถสรุปไดวา ปญหาของผูสูงอายุ แบง ไดเปน 2 ดานที่สําคัญ คือ 1. ปญหาที่เกิดขึ้นจากปจจัยในของผูสูงอายุ เชน ปญหาดานสติปญญาปญหาดานสุขภาพรางกายที่เสื่อม ถอยลงตามธรรมชาติ ป ญ หาด า นจิ ต ใจ เช น ภาวะความเครี ย ด กดดั น ว า เหว และป ญ หาจาก สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เปนตน 2. ปญหาจากปจจัยภาบนอก ประกอบดวย ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาดานการปรับโครงสรางทางสังคม ปญหาการไมไดรับรูขอมูลขาวสารและปญหาทางดานการขาดโอกาสทางศึกษา เปนตน ความตองการของผูสูงอายุ จากการศึกษาความตองการดานตางๆ ของผูสูงอายุ สรุปไดวาผูสูงอายุมี ความตองการสําคัญแบงเปน 2 ดาน คือ ดานรางกาย และดานจิตใจ ดังนี้ 1. ดานรางกาย พบวา เกิดจากสภาพความเสื่อมโทรมของรางกายทําใหไมสํามารถมีสวนรวมกับกิจกรรม ทางสั งคมได ซึ่ งส งผลกระทบเปนลูกโซถึงสภาพความเปน อยูของผูสูงอายุ ในดานจิตใจ และดาน เศรษฐกิจ 2. ความตองการทางดานจิตใจ พบวา ผูสูงอายุตองการความอบอุน ความรักจากลูกหลาน โดยมักคิดวา ตนเองดอยคา ความตองการที่สําคัญที่สุดและมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คือดานการศึกษา เนื่ องจากผู สู งอายุ มีความต องการที่จ ะไดรับ ทราบขาวสํารวจ ขอมูล ที่เกี่ย วของกับ ผูสูงอายุ เพื่อ ผูสูงอายุสํามารถดําเนินชีวิตในชวงสุดทายของวงจรชีวิตไดอยางมีคุณภาพและปกติสุข การสรางความมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ การมีคุณคาในตนเองเปนความรูสึกของผูสูงอายุที่ ไดรับการยอมรับ การเคารพจากลูกหลานและรูสึกวาตนเองมีความสํามารถในการทํากิจกรรมตางๆ ได การคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับผาสุกทาง การไดรับการสนับสนุนทางสังคม การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับความ ผาสุกทางใจของผูสูงอายุ มุมมองของผูสูงอายุที่อยูกับลูกหลาน สะทอนวา การเกื้อหนุนที่ไดรับจากลูก เปรียบเสมือนการไดรับการเกื้อหนุนทางดานจิตใจของผูสูงอายุทําใหผูสูงอายุ มีความมั่นใจและสุขใจ ตอชีวิตบั้นปลาย การไดรับสวัสดิการการดูแลจากรัฐที่เพียงพอทั้งผูสูงอายุและผูดูแลในรูปแบบตางๆ

this_-research  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you