Page 1

โครงสร้ างสโมสรนิสิต ปี การศึกษา 2555 ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ ผู้อาํ นวยการวิทยาลัย

ดร.สุ ชีวา วิชัยกุล รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายกิจการนิสิต

อาจารย์ เกตุนรินทร์ บุญคล้ าย หัวหน้ าฝ่ ายงานพัฒนาสมรรถนะนิสิต

น.ส.วิสิฏฐา พันธุ์เอีย่ ม นายกสโมสรนิสิต

น.ส.ศิมาภรณ์ ตระทอง รองนายกฝ่ ายบริหาร

น.ส.ชนิกา ชู ช่วย เลขานุการ

น.ส.ธนภรณ์ บินรินทร์ เหรัญญิก

หัวหน้ านิสิตชั้นปี ที่ 4 หัวหน้ านิสิตชั้นปี ที่ 3 หัวหน้ านิสิตชั้นปี ที่ 2 หัวหน้ านิสิตชั้นปี ที่ 1

น.ส.วรรณพร ประจันตะเสน หอพักนิสิต น.ส.ณัฐนันท์ อัญญโพธิ์ ประชาสั มพันธ์ น.ส.วรรณพร กร่ างสวัสดื สวัสดิการ

น.ส.มนฑญา เกศสี แก้ ว รองนายกฝ่ ายกิจกรรมภายนอก

น.ส.ณัฎฐนิชา ยินดียม รองนายกฝ่ ายกิจกรรมภายใน

น.ส.เกสรา เมืองราช รองนายกฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานชมรมกีฬา ประธานชมรมดนตรีไทย ประธานชมรมดนตรีสากล ประธานชมรมศาสนา ประธานชมรมภาษาอังกฤษ ประธานชมรมเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ประธานชมรมอนุรักษ์

น.ส.ศศิวมิ ล บัวบาน ประกันคุณภาพการศึกษา

samo55  
samo55  
Advertisement